MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl"

Átírás

1 MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl készítette: EMESZ Zrt április

2 I. BEVEZETİ A Hatvani Volán Közlekedési Zrt ıszén pályázatot nyújtott be a TÁMOP /A/09/1 pályázati konstrukcióra Hatvani Volán Egészség 2010 címmel. A pályázatban szereplı programokat, tevékenységeket a pályázat készítését megelızı szükséglet-, és igényfelmérés eredményei alapján állítottuk össze. A munkahelyi egészségfejlesztési pályázat második negyedévében kedvezı elbírálásban részesült. A kódszámú projekt pályázott és támogatott költségvetése Ft volt. A pályázat 12 hónapos futamidıvel május 1-e és április 30-a között került megvalósításra. Mivel számunkra fontos annak ismerete, hogy a tudatos, tervezetten és szervezetten folytatott egészségfejlesztési programok mennyire eredményesek, ezért a hatékonyságmérés, monitoring feladatok jelentıs szerepet kaptak a megvalósítás során. A monitoring-rendszer használata segít annak megítélésében: o hogy a megvalósított programok hozzájárulnak-e kitőzött célok eléréséhez o melyik eszköz(ök) használata milyen eredménnyel jár, megfelelıen kerültek-e alkalmazásra az egyes eszközök o a programok, beavatkozások mennyire feleltek meg a célcsoport szükségleteinek, elvárásainak, sikerült-e elérni a célcsoportot o mennyire voltak elégedettek a résztvevık o milyen korlátokkal, akadályozó tényezıkkel találkoztunk a megvalósítás során A hatékonyságmérés, monitoring-feladatok részét képezi a program indulásakor kifejlesztett eredményességi-, és hatékonysági rendszer, a konkrét programokhoz kapcsolódó mérıeszközök, kérdıívek, a program zárásakor felvett kimeneti kérdıívek, valamint jelen Zárótanulmány. Az alkalmazott kérdıívek: egészségmagatartás kérdıív, elégedettségi kérdıív, egészségi állapot szubjektív megítélése kérdıív. Jelen Zárótanulmány elsıdleges célja annak vizsgálata, hogy a pályázatban kitőzött rövid távú célok - különös tekintettel a projekt-adatlapon kötelezıen vállalt indikátorokra teljesülése hogyan és milyen mértékben valósultak meg. Másodlagos célja, hogy az eredmények, leszőrt következtetések a késıbbiekben is segítsék a Kedvezményezettet a megkezdett és jövıben is folytatandó egészségfejlesztési irányok, tevékenységek tervezésében, fejlesztésében. Az elemzés során döntıen a projektidıszak kezdetén megszületett A Hatvani Volán egészségfejlesztési tevékenységének monitorozása, értékelése címő tanulmányban rögzített módszertanra, a benne bemutatott mérést szolgáló

3 eszközökre, ill. a mérıeszközök segítségévek összegyőjtött adatokra, valamint a foglalkozások jelenléti íveinek adataira támaszkodunk. II. ÖSSZEGZÉS A projekt keretében - összhangban a projekt adatlapon vállaltakkal - az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 1. A projekt elsı szakaszában a munkatársak, a vezetıség, a foglalkozásegészségügyi szolgálat, valamint egészségfejlesztésben gyakorlattal rendelkezı szakértık közös munkájaként elkészült a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. Egészségfejlesztési terve ( Egészség 6 keréken ), amely a részletes Éves cselekvési terven kívül hosszú távú (3 éves) egészségfejlesztési stratégiát is tartalmaz. 2. A munkahelyi egészséget támogató környezeti feltételek javítása céljából sport-, demonstrációs-, és konyhai eszközök, gépeket vásároltunk 3. Megtörtént a munkahelyi teakonyhánk felújítása a rendszeres kulturált étkezési feltételek biztosítása érdekében 4. 2 Családi Egészség és Sport napot szerveztünk 5. Mozgásprogramokat (úszás, asztali tenisz, labdarúgás, stb.) szerveztünk a rendszeres testmozgás, illetve fizikai aktivitás fokozása érdekében 6. Táplálkozási programokat szerveztünk az energiaegyensúly javítása, az étkezés kulturált feltételeinek javítása céljából 7. Stressz-kezelési programot biztosítottunk a konfliktus-kezelési technikák elsajátításának támogatására 8. Baleset-megelızési, elsısegély-nyújtási programot valósítottunk meg, amelyen szinte a buszvezetık 100%-a részt vett 9. Elkészült 1 tájékoztató kiadványt, amely az egészséges táplálkozásról, azon belül is elsısorban ételvásárlási-, és készítési tanácsokat tartalmaz. 10. A projekt félideéig megkötöttük a partneri együttmőködést az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel. A pályázatban kötelezıen vállalt indikátorok típusa Programokban dokumentáltan résztvevık száma: Értéke 110 fı Az elért eredmények, indikátorok 153 fı (csak munkavállalók) = 340 fı Teljesülés mértéke 139% Programokban dokumentáltan résztvevık száma családtagokkal együtt 110 fı 310% 2 Egészség és Sportnap 89 mts családtag Úszás 43 fı Stressz-kezelés 53 fı Táplálkozási program (teakonyha felújítása, rendszeres teakonyha 38+40

4 használók, elméleti és gyakorlati programon résztvevık) Elsısegélyprogram 99 fı *Programokban eredménnyel résztvevık aránya: 80% 88% 110% Elkészült tájékoztató kiadványok száma: 1 db. 1 db. 100% Létrejövı partnerségi együttmőködések száma: 1 db 1 db. 100% A kötelezı vállaláson túli eredmények Egészség magatartás javulás a résztvevık körében 100% Munkahelyi közérzet javulás 68% Elégedettség 92,3% *Az eredményesség %-os értékét az Egészség magatartás javulás a résztvevık körében, a Munkahelyi közérzet javulása és a Elégedettség mértéke alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki. Az elért eredményeink grafikonokban

5 A táblázatban szereplı adatok alapján leszögezhetjük, hogy a program végrehajtása során a Kedvezményezett a pályázatban kötelezıen vállalt indikátorokat maradéktalanul teljesítette, a projekt sikeresnek, eredményesnek tekinthetı, mert 39%-kal több munkatárs került bevonásra, mert elkészült 1 szakmai tájékoztató kiadvány, mert a projekt félideéig létrejött 1 db. partnerségi megállapodás, valamint a programokon rendszeresen résztvevık eredményessége 10%-kal meghaladta a vállalt 80%-ot. Komoly eredménynek, sikernek tekintjük, hogy a 12 hónapos munkahelyi egészségfejlesztési pályázat szinte valamennyi munkatársunkat megszólította, motiválta, hiszen a teljes munkatársi gárda 85%-a részt vett valamely, a pályázat keretein belül megvalósított életmódprogramon, ahogy azt a következı kördiagram is szemléletesen érzékeltet.

6 A megfelelı egészségmagatartás-, valamint az egészségesebb életmódi szokások kialakulása szempontjából nagy jelentısége van annak, hogy a programokban bevont munkatársaink 8%-a valamennyi programban, 10%-uk 4, 14%-uk 3 különbözı típusú életmódprogramban részt vett. Ez a magas arány köszönhetı annak, hogy a Hatvani Volán a programok egy részét munkaidıben biztosította annak érdekében, hogy aki részt kíván azokon venni, ahhoz ha nem elengedhetetlen, ne áldozzon a családjára és önmagára fordítható szabadidıjébıl, másrészrıl pedig olyan életmódprogramokat szerveztünk, amelyekre a szükségletfelmérés során igény merült fel, és amelyek érdekelték a munkatársakat. A részvételi aktivitásból, valamint a munkatársak szóbeli visszajelzéseibıl egyértelmően kiderült, hogy különösen nagyon népszerőek a közösséggel együtt tervezett sport-, és mozgásprogramok. Az önmagában elméleti elıadások kevésbé nyerték el a munkatársak tetszését, ezért törekedtünk arra, hogy az elméletet mindig gyakorlati példák, tanácsok egészítsék ki.

7 Mivel az egészséges életmódban a család meghatározó szerepet játszik, ezért a munkahelyi programjainknál biztosítottuk a családtagok részvételének lehetıségét is, ami különösen jellemzı volt a 2 Családi Egészség és Sportnapon, amelyeken összesen 187 családtag vett részt a munkatársakon kívül. Járulékos eredmény Bár sok esetben fontos és hasznos az értékelési tevékenységet formális dokumentum formában összefoglalni (értékelı tanulmány), azonban nagyon fontos e nélkül is az értékelési folyamat közvetlen fejlesztı, tanulást segítı hatása is. A tevékenységek szervezésében, megvalósításában résztvevık a 12 hónapos futamidejő megvalósítás során a mérés-értékelés szempontrendszerét, mint gondolkodási sémát elsajátították, így a késıbbiekben lehetıségük van azok folyamatos, akár informális (események, program elemek utáni értékelı beszélgetések) alkalmazására is. Ez a jártasság nem teszi szükségtelenné késıbbi hasonló programok esetén az indokolt külsı szakértıi szolgáltatásokat, de a fenntarthatóság szempontjából jelentıs eredmény. A következıkben a kitőzött célok - vállalt indikátorok - teljesülésének részletes indoklására, a közölt adatok alátámasztására kerül sor. III. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI 1. A célcsoport bevonása, a programokon való részvétel A Hatvani Volán Közlekedési Zrt-nél szervezett egészségfejlesztési programsorozat célcsoportja a Vállalat teljes munkatársi gárdája, azaz 177 fı, valamint családtagjaik. A programokon való részvétel dokumentálása az erre a célra szerkesztett jelenléti ívekkel történt. A jelenléti íveken szereplı adatok összesítésével a részvétel a következıképpen alakult: Mozgásprogramok A mozgás, fizikai aktivitás akkor válik mindennapjaink részévé, ha abban örömünket leljük, segít a felüdülést, regenerálódásban. De a rendszeres mozgás nem csak örömforrás, hanem az egyik leghatékonyabb módszere az egészség elérésének, fenntartásának. A University of South Carolina kutatóinak vizsgálatai szerint a rendszeresen úszóknak messze jobbak az életkilátásaik, mint más

8 at nevezték meg indokként. Reméljük, hogy a közösen, több munkatárssal közösen, illetve családokkal együtt megrendezett mozgásprogramok ezen válaszolókat is nagymértékben segítettek abban, hogy jobban bízva önmagukban, aktívabban vegyenek részt hasonló programokban. Ebben segítik munkatársainkat a beszerzett sporteszközök is. Például az asztali tenisz asztalok és csocsó állandó használati lehetıséget biztosítva a kollégáknak az autóbusz-állomáson kerül felállításra. A Vállalat horgásztaván évente többször (kétszer-háromszor) szervezünk munkahelyi sportprogramot, például házi labdarúgó versenyt, asztali tenisz bajnokságot. A Hatvani Volán munkatársai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Hatvan Városa rendelkezik egész évben nyitva tartó fedett uszodával, így a munkatársak részére az uszoda elérhetısége nem okoz komoly közlekedési és szervezési problémát. Hogy az úszás miért szerepel a mozgásprogramok között, annak leginkább e mozgásforma szervezetre gyakorolt általánosan ismert pozitív hatása az indoka. Az úszás elınyei: Az úszás egyik legnagyobb elınye, hogy kortól és egészségi állapottól csaknem függetlenül szinte bárki őzheti. A futással - illetve bármilyen szárazföldi sporttal - szembeni elınye, hogy az ízületek terhelése szinte elenyészı. Az úszás elsısorban a kitartást fejleszti, amely elsısorban a törzs- és a felsıtest izomzatait erısíti. Már fél óra mozgás 350 kalóriát éget el! Úszás közben az izmok igénybevétele egyenletes - szinte mindegyik izomcsoportot átmozgathatjuk az úszással, az állóképességek mellett fejleszti a rugalmasságot is. Javítja a testtartást. A víz mentesíti a testet a terheléstıl. Ezért az úszás ideális a túlsúlyosaknak és azoknak az embereknek, akik ízületi problémákkal küszködnek. Ezenkívül javul a szívkeringés, erısödnek a légzı-izmok, mely különösen fontos asztmásoknál. Javul a tüdı, a szív és a keringési rendszer teljesítıképessége. Tehermentesíti a csontrendszert. Minden korosztályban egészséges. A sérülések kockázata más sportágakhoz viszonyítva nagyon kicsi. A víznek úszás közben a testre nehezedı nyomása kg-nak felel meg, ami folyamatos, enyhe masszírozó hatást jelent. Ezáltal nyugtat, előzi az idegességet és a feszültséget. Munkatársaink betartják az uszoda higiénés szabályait. Úszószemüveget, papucsot, fürdıruhát viselnek. Mint minden mozgásforma elıtt, az úszás elıtt is fontosnak tartjuk a rövid bemelegítés, átmozgatást. Erre minden úszás elıtt figyelmet fordítunk. Az úszásprogram során heti egyszeri alkalom biztosított munkatársaink részére. Az úszással kapcsolatos pontos feltételeket az uszodával kötött szerzıdés tartalmazza. Mozgásprogramjaink közül

9 a hatvani Városi Uszodában biztosított úszásprogram örvendett a legnagyobb népszerőségnek. Ezt a mozgásformát bármikor szívesen folytatnánk a munkatársak. Úszásprogramba bevontak száma: 43 fı Táplálkozási program A magyar felnıtt korú lakosság körében a túlsúlyosak/elhízottak aránya 60-70%. Nem kedvezıbb ez az arány a Hatvani Volán munkatársai között sem. Az elhízás a cukorbetegség, a magasvérnyomás, a daganatos, a mozgásszervi illetve a szív- és érrendszeri betegségek fontos kockázati tényezıje, ezek mellett pszichés oldalon is jelentıs károkat okoz (stigmatizáció, diszkrimináció). Jelentısen elhízott egyének 10%-os súlycsökkenése jelentıs vérnyomáscsökkenést, a vércukor és vérzsírok szintjének csökkenését eredményezte, s ezzel javította ezen egyének életminıségét és mortalitási rátáját (Blackburn G.: Effect of degree of weight loss on health benefits. Obesity Research 3 (suppl. 2.) 8S (1998). Munkatársaink körében ugyanezek az adatok jellemzık. A kiegyensúlyozott és rendszeres táplálkozás a betegségek megelızésében nagy szerepet játszik. Táplálkozási programunk különbözı, egymásra épülı, egymást kiegészítı tevékenységbıl állt össze (munkahelyi teakonyha felújítása, eszközfejlesztés, táplálkozási elıadások, ételkészítési gyakorlatok, táplálkozási kiadvány), amelyek közös célja volt, hogy munkatársaink megismerjék azokat a legfontosabb ismereteket, és elsajátítsák azokat az ételkészítési technikákat, amelyekkel kiegyensúlyozottabb táplálkozást tudnak megvalósítani. A berögzült nem megfelelı táplálkozási gyakorlat és szokások megváltoztatása érdekében táplálkozási szakember által vezetett program során munkatársaink elsajátították a szükséges tudást, illetve a program keretében felújításra kerül a munkahelyi teakonyha is, amiben a felújítás után ételkészítési bemutatókat is tartottunk. A felújított teakonyha dolgozóinknak lehetıséget biztosít arra, hogy kulturált körülmények között melegítsék meg és fogyasszák el az általában otthonról hozott ételeket. A felújított teakonyha megléte eredményeként a meleg ételeket fogyasztók aránya ugrásszerően, kb. 40%-al megnıtt. Ilyen volt

10 A tréning/oktatás a Williems Életkészségek Program szakmai standardjainak figyelembe vételével kerül megtartásra öt csoportban vezetık, szellemi dolgozók, forgalmi irányítók és autóbuszvezetık részére. Egyszerő, a mindennapokban jól alkalmazható stressz-kezelı stratégiákat és kommunikációs technikákat sajátítottak el a résztvevık, melyek segítségével megelızhetık, enyhíthetık a stresszel összefüggı testi és lelki tünetek, fokozható a munkateljesítmény, csökkenthetı a munkahelyi feszültség. Segédanyagot, munkafüzetet kaptak a programhoz, hogy a megértés és a gyakorlás lehetıvé váljon hosszabb távon is a különbözı tanulási jellemzık alapján. Valamennyi csoportértékelı lapot töltött ki a programmal kapcsolatosan illetve egy kérdıívet, amely alapján értelmezhetı a program szükségességének, eredményességének a megítélése a résztvevık oldaláról nézve. Megállapítható, hogy a programon részvétel motivációjában megjelent a munkáltatói elváráson kívül a személyes hatékonyság növelése, az egészségi problémák és a szakmai kompetenciák bıvítése is, A technikai készségek elsajátítását segítette ez a késztetési repertoár. Ugyanakkor a mindennapi teljesítménykárosodást is proaktív módon befolyásolta, hiszen a visszajelzések alapján mind a külsı-belsı ügyféllel eredményesebbé vált a munkavégzés. Valamennyi csoport stresszforrás-ként jelölte a munkakörrel kapcsolatos stresszt. Itt differenciáltan elkülöníthetıek az egyes csoportok. A buszvezetıknél jelentkezik számottevı mértékben, még enyhe fokban az adminisztratív munkakörben dolgozóknál. A stresszkezelı technikákat is ez alapján értékelték

11 3. Az egyes programok eredményessége Attól a fajta aktivizálástól várható szakmai szempontból is eredmény, amelybe minél nagyobb arányban sikerül bevonni olyanokat, akik elıtte kevésbé voltak aktívak, egészségtudatosak. Persze fontos a már elkötelezettek törekvéseinek támogatása, megerısítése is, de az eredmény mindenképpen látványosabb mélyrıl indulva. Ezért nagy hangsúlyt fektetettek a szervezık a passzívak meggyızésére, a programokkal kapcsolatos motivációs, promóciós tevékenység elsısorban rájuk irányult. A programsorozat legelején rögzítésre kerültek a alapadatok, mégpedig az, hogy a résztvevık milyen egészségmagatartással (szokásokkal, képességgel, tudással stb.) érkeznek a programokba, majd a kimeneti méréskor az volt a vizsgált tárgya, hogy ezek a paraméterek hogyan változtak meg a programok alatt, ill. annak hatására. A programok eredményességének mérése a következı területeken, ill. módszerekkel történt 3.1. Egészségmagatartás vizsgálat programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egészségmagatartás vizsgálat során a résztvevıket a programsorozat elején és a végén 5 témakörben kérdeztük meg: Egészségállapot önértékelés Testmozgás Táplálkozási szokások Ismeretszerzési szokások Dohányzás, szabadidı, társas kapcsolatok Az egészségmagatartási kérdıíveket kitöltık csak egy része töltötte ki egyaránt a és kimeneti kérdıíveket. A mellékletben azok az összesítı táblázatok találhatóak, amelyek az összes választ tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a at adók csak a, vagy a kimeneti, illetve mind a kettıt kitöltötték. Azonban az eredményesség méréshez szükséges volt azokat a válaszolókat leválogatni, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték, hiszen az egészségmagatartásban történı elmozdulás iránya és aránya csak így mérhetı. A kérdések között is szükséges volt szelekciót elvégezni, mivel a feltett kérdéseknek, csak egy bizonyos részében értelmezhetı az elmozdulás aránya. A megválaszolt kérdések fenti módon történı leválogatás eredményeképpen a következı eredményt kapjuk:

12 Egészségi állapot önértékelés programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egyének egészségi állapotának vizsgálatában kiemelt szerepet kap az egészség önértékelése, amely összefügg az objektív egészségi állapottal, valamint a szubjektív jólléttel és az egészség mindhárom (testi, lelki, szociális) dimenziójával. Az egészségi állapot önértékelése az egyik leggyakrabban használt mérési módszer az egészségszociológiai vizsgálatokban. Az egészségi státus ilyen mérésének két fı oka van: a mérést nem szőkíti le az egészség valamely specifikus dimenziójára, átfogó képet ad az egészségi állapotról, ahogy azt az emberek észlelik - s ki lenne illetékesebb az efféle értékelésre, mint éppen a megkérdezett személy -, másfelıl összegzetten méri azokat az ismereteket is, melyekkel az emberek saját egészségükrıl rendelkeznek. Ki kell emelnünk azt a kutatási eredményt is, hogy az egészségi állapot önértékelése a mortalitás erıs prediktora, csak az életkor mutatkozik nála erısebbnek. (Idler és Kasl 1991; Idler és Benyamini 1997) Az egészségi állapot önértékelését gyakran kritizálják szubjektivitása és megbízhatatlansága miatt. Ám éppen szubjektivitása jelenti az elınyét, mivel az egészség más mérési módokkal nem befogható személyes értékelését tükrözi. Az egészségi állapot romlása az életkor elırehaladtával járó természetes folyamat, de az egészségromlás dinamikája nagymértékben befolyásolható jó néhány tényezı által: egészségtudatos életmód, természeti és társadalmi környezet ártalmainak csökkentése, emberi kapcsolatok harmonikus jellege, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, stb. A Hatvani Volán Zrt. monitoring-felmérésében a megkérdezettek pontig terjedı skálán értékelték egészségi állapotukat, ahol a 0 a legrosszabb, a 100 a legjobbnak tartott egészségi állapotot jelentette. Válaszoló kódja Bemeneti válasz #### Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 40% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban az egészségi állapotát! A vizsgált 20 fı kitöltı (mindazok, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték) közül 8 számolt be egészségérzet javulásról, amely 40%-os eredményességet jelent ebben a kategóriában.

13 Testmozgás Kérdés: 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? Válaszoló kódja Bemeneti Kimeneti Igen: 1 1 Most nem, de régebben igen: Soha: Igen: Most nem, de régebben igen: Soha: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 30% A mind a, mind a kimeneti kérdıívet kitöltı munkatársak között 30%-al nıtt azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik vagy hetente legalább kétszer sportolnak az addig heti egy helyett, vagy az elmúlt 12 hónapos programsorozat alatt ismét aktívabbá váltak.

14 Kérdés: 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? Bemeneti Kimeneti Válaszoló kódja Igen: Néha: Nem: Igen: Néha: Nem: 1 1 Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 35% A mindkét kérdıívet kitöltık körében az erre a kérdésre adott pozitív válasz a kimeneti méréseknél 35%-os emelkedést mutat. Táplálkozási szokások Táplálkozási szokásaink alapvetıen kisgyermek és gyermekkorban alakulnak ki meghatározó mértékben a családban tanult, megélt minták, illetve a mindennapi élet által. A szokásokat befolyásolja, hogy milyen élelmiszerek hozzáférhetıek a lakóhelyen, hogy milyen a család jövedelemviszonya, mennyire hat az egyénre a médiumokból áradó információ, van- a családban krónikus betegség, milyen tudással rendelkeznek az egészséges táplálkozásról, és számos egyéb tényezı. A kérdéssel azt a 3 legfontosabb tényezıt kívántuk nevesíteni, ami a válaszadók szerint leginkább befolyásolja, meghatározza táplálkozási szokásaikat. Ezek a következık: 1. Saját ízlés, hagyományok, szokások 2. Otthon látott szokások 3. Az élelmiszerek kínálata, hozzáférhetısége

15 Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Bemeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Kimeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: 1 Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 25% Ebben a kategóriában pozitív irányú elmozdulásnak tekintettük azt az esetet, amikor is a válaszoló a kimeneti mérés során legalább eggyel többet jelölt meg a szakmailag hitelesnek tekinthetı források közül (sötét mezıvel jelölt sorok), mint a bementi válaszadáskor.

16 Étkezési gyakoriság A kitöltıknek az alábbi táblázatban kellett egy X-szel jelölniük, hogy milyen heti gyakorisággal reggeliznek, tízóraiznak, ebédelnek, uzsonnáznak és vacsoráznak. Pontozásos módszerrel értékeltük a kérdıívet kitöltık válaszait. A legfelsı táblázatban látható módon elıre rögzítettük az egyes étkezés típusok pontértékét. A kitöltık minden egyes x -szel jelölt válaszát 1-esként értékelve felszoroztuk ezekkel a pontszámokkal. A feltüntetett étkezési típusok gyakoriságával párhuzamosan növeltük az arra kapható pontértéket, kivéve a vacsora esetében, ahol ezt negatívan számítottuk be. Az így megkapott pontszámok összegébıl megállapítottuk az elmozdulás irányát, ami 30%-os pozitív elmozdulást mutat. Az eredményhez jelentıs mértékben hozzájárul a munkahelyi teakonyha felújítása, melynek következtében kb. 40%-kal megnıtt a munkaidıben meleg ételt fogyasztó munkatársak aránya, aminek járulékos következményeként egyes munkatársaink körében pozitív irányba alakult az utolsó esti étkezés mennyisége és összetétele is.

17 BEMENETI Pontozás 1. teszt kitöltı Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonn Vacsora avacsor a Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 1. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 a Vacsora 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 2. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 3. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) KIMENETI Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 4. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 5. teszt 5. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény

18 6. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 7. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 8. teszt Ebéd 1 kitöltı Ebéd Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény Eredmény Eredmény teszt kitöltı Tízórai 6. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Tízórai 9. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 10. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 11. teszt 11. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 12. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény

19 14. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 14. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 16. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 18. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 17. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 19. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 20. teszt 20. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Javultak aránya 30%

20 Arra a kérdésre, hogy, Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében, a programban résztvevık közül azok, akik a és kimeneti kérdıívet is kitöltötték a a következı arányban mutattak pozitív irányú elmozdulást (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltötte ki 6. Változtatott-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásában a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehetséges) Válaszoló kódja Arány Élelmiszervásárlási szokásaimváltoztak Folyadékfogyasztási szokásaimváltoztak % % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % ezt a részt): Az összes válaszoló arról számolt be, hogy pozitív irányban változtak az élelmiszervásárlási, a folyadékfogyasztási és étkezési szokásai, de az étkezési gyakoriságban is 85%-ban történt pozitív elmozdulás. Ismeretszerzési szokások Ebben a blokkban az ismeretszerzési szokásokra kérdeztünk rá. (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltött ki ezt a részt) Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: Igen: 1 Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 20% 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? A kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 20% mutatott pozitív elmozdulást.

21 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 25% 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 25%-a mutatott pozitív elmozdulást. 3. Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 40% A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 40%-a mutatott pozitív elmozdulást.

22 Szabadidı Bemenet 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: 1 1 Sportolni: 1 1 Aludni: Kézimunkázni 1 Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) 1 1 Kimenet Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: Sportolni: Aludni: 1 1 Kézimunkázni Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni 1 kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 45% 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Az egészségesebbnek számító szabadidı eltöltés (zöld mezı) felé való elmozdulás tekintetük javulásnak, amelynek az aránya 25%.

23 Az Egészségmagatartás vizsgálat eredménye A fenti adatokból kiderül, hogy az egészségmagatartás a vizsgált populációban pozitív irányba mozdult el, amelynek a mértéke a következı táblázat szemlélteti: Válaszoló kódja Arány Egészségi állapot önértékelés javulás % Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? % Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? % Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? % Milyen gyakran szoktott étkezni? % Élelmiszervásárlási szokásaim változtak % Folyadékfogyasztási szokásaim változtak % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? % Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket % rendszeresen olvasni vagy nézni? Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, % könyveket vásárolni, olvasni? Mit szoktál csinálni a szabadidıdben? % Bármely kategóriában Javult(1)/ Nem javult(0) % Amennyiben a és kimeneti kérdıívet is kitöltı bármelyik szempont szerint javulást mutatott, akkor azt az egészségmagatartásának pozitív elmozdulásaként értékeltük. E számítás szerint az egészségmagatartási kérdıívet kitöltık 100%-nak egészségmagatartása pozitív irányba mozdult el, azaz a program eredményessége az egészségmagatartás kategóriában 100%-osnak tekinthetı. a. Munkahelyi közérzet, munkahelyi egészségfejlesztés A program indításakor és zárásakor megmértük a programban résztvevı dolgozók munkahelyi közérzetét és azt, hogy hogyan vélekedtek a program elején és a végén munkavégzésük körülményeirıl, mégpedig egészségvédelmi, egészségfejlesztés szempontból. Válaszoló kódja Bemeneti válasz Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 60% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban a munkahelyén a közérzetét! A válaszolók 60%-ánál volt tapasztalható javulás a munkahelyi közérzetben.

24 BEMENETI KIMENETI 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? össz a. egyáltalán nem 1 1 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak 0 4. Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? a. egyáltalán nem 0 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk 0 c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni 1 1 b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Javult (1) / nem javult (0) 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos szabályokat? Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? Összességében Javult (1) / nem javult (0) Javultak aránya 75% Összesen 15 fı esetében javult a dolgozói megítélés munkahelyük egészségvédelmi körülményeivel kapcsolatosan, amely 75%-os eredményességnek felel meg ebben a kategóriában.

25 Összesítés Munkahelyi közérzet és egészségfejlesztés Javulás aránya Munkahelyi közérzet javulás 60% Munkahelyi egészség fejlesztés támogatás javulás 75% Javulás átlagos aránya 68% A és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltık munkahelyi közérzete és munkahelyi egészségfejlesztés megítélésében 68%-os elmozdulás történt a program végrehajtása során. b. Elégedettség mérése Az elégedettség mérésére a családi egészségnapokon, az elsısegélynyújtó tanfolyamon, a mozgásprogramban, a stressz kezelı programban és a táplálkozási programban résztvevık esetében került sor. A családi egészségnapokon résztvevık elégedettsége Elégedettségi kérdıívek Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 35 eléggé 30 nem nagyon 4 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 55 részben megfelelı 14 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 59 részben megfelelı 9 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 51 részben megfelelı 17 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 26 valószínőleg részt vennék 39 nem valószínő, hogy részt vennék 5 biztosan nem vennék részt 0 Elégedettségi kérdıívek A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 68 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 64 részben megfelelı 8 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 54 valószínőleg részt vennék 18 nem valószínő, hogy részt vennék 0 biztosan nem vennék részt 0

26 Az elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Els ıs egélynyújtó tanfolyamon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 9 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín megfelelı 12 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 11 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön is mereteinek bıvülés éhez? jelentıs en 9 kissé 4 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 2 valós zínőleg rés zt vennék 10 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenesen nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a programokért? igen 1 cs ak jelképes ös s zeget 6 nem 5

27 A mozgásprogramban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Mozgás programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 20 eléggé 5 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 b. idıpontok meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 c. tartalom meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 25 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 21 kis s é 4 nem 0 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 18 valós zínőleg rés zt vennék 7 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért? igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 18 nem 4

28 A stressz kezelı programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek S tres s zk ezelı programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 11 eléggé 14 nem nagyon 6 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 25 rés zben megfelelı 5 nem megfelelı 1 b. idıpontok meg felelı 21 rés zben megfelelı 9 nem megfelelı 1 c. tartalom meg felelı 24 rés zben megfelelı 6 nem megfelelı 1 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 27 rés zben megfelelı 3 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 10 kis s é 15 nem 5 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valós zínőleg rés zt vennék 15 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 5 biztos an nem vennék rés zt 2 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 14 nem 13

29 A táplálkozási programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi kérdıívek Táplálk ozás i programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 10 elég gé 20 nem nagyon 3 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés sel? a. helys zín meg felelı 28 rés zben meg felelı 5 n em meg felelı 0 b. idıpontok meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 c. tartalom meg felelı 25 rés zben meg felelı 8 n em meg felelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön közérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 14 kis s é 19 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valószínőleg rés zt vennék 23 nem valós zínő, hogy részt vennék 1 biztosan nem vennék részt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a prog ramok ért? igen 6 csak jelképes ös szeget 15 nem 12

30 Egyenként vizsgálva a különbözı programokban résztvevık elégedettségét, az inkább elégedettnek tekinthetı résztvevık aránya a következıképpen alakul: Inkább Elégedettségi kérdıívek elégedettek aránya Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára 94% A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára 100% Elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık számára 100% Mozgásprogramon résztvevık számára 100% Stresszkezelı programon résztvevık számára 81% Táplálkozási programon résztvevık számára 100% Inkább elégedettek aránya 96% A értékelésének táblázatait - annak levezetését, hogy az elégedettségi kérdıívet kitöltı inkább elégedett, vagy elégedetlen - a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összegzés Az elégedettségi mérés alapján kijelenthetı, hogy a résztvevık átlagosan 96%-a inkább elégedett volt a program tartalmával és szervezésével. Eredményesség összegzése Az eredményesség %-os értékét az alábbi táblázatban felsorolt eredményességi alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki: SZEMPONT Eredményesség Egészség magatartás javulás 100% Munkahelyi közérzet 68% Elégedettség 96% A projekt eredményessége 88%

31 1. sz. melléklet - Az egészségmagatartás vizsgálati kérdıív kiértékelı táblázatai ( összes válaszoló ) Egészségi állapot önértékelés Ké rjük, hogy az alábbi skálán e gy vízs zinte s vonallal je lölje be, hogy milye nne k é rté ke li az e lmúlt hónapban a munkahe lyé n a közé rze té t! skála kimeneti arány (be) arány (ki) % 4% % 42% % 33% % 15% % 4% % 0% % 0% % 2% % 0% % 0% % 0% ö s s ze s v álas zoló (fı )

32 Testmozgás 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 31% Igen: % 48% Most nem, de régebben igen: % 50% Néha: % 44% Soha: % 19% Nem: % 8% Fontosnak tartja-e a rendszeres testmozgást? 4. Mi az Ön számára a legfıbb akadálya a rendszeres testmozgásnak? (több válasz is adható) 5. Milyen sportot lenne kedve kipróbálni vagy rendszeresen gyakorolni (több válasz is megjelölhetı) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti Igen: % 98% Nincs rá idım: % 49% Úszás Nem: 4 1 4% 2% Drágák a lehetıségek: % 16% Foci Nincs a közelben olyan sportolási lehetıség, amit % 8% Futás 5 5 Lusta vagyok: 8 8 7% 16% Gyaloglás 15 3 Soha nem sportoltam, nem tudom, hogy kezdjek hozzá: Nincs kivel, kikkel együtt mozogni, egyedül nincs kedvem Nem tartom hozzá: fontosnak, annyi mást lehet csinálni helyette: Nem való ez már az én koromban: Félek, hogy ügyetlen vagyok: 1 0 1% 0% Ping-pong % 6% Torna % 0% Kirándulás % 4% Edzıterem % 2% Jóga Egyéb

33 Táplálkozási szokások II. Táplálkozási szokások 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Bemeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Kimeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna Vacsora Vacsora

34 1. Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehets éges) Élelmiszervásárlási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Jobban felkészülök a bevásárlásra, egyre gyakrabban írok lis tát a vás árlandó élelmis zerekrıl Elolvas om az élelmis zereken lévı információkat Gyakrabban vásárolok tartósító-szermentes, kevesebb adalékanyagot tartalmazó élelmis zereket Egyéb Folyadékfogyasztási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Tudatos an több folyadékot is zom naponta, mint korábban Keves ebb cukros, s zéns avas üdítıitalt fogyas ztok Gyakrabban fogyasztok gyümölcs-, zöld-, gyógyteákat Egyéb Étkezés i gyakoris ág (több válasz is lehetséges) Jobban figyelek étkezés eim rends zeres s égére A korábbi napi 1-2 étkezés helyett 3-nál többször étkezem naponta A munkahelyemre is szívesen viszek meleg ételt, mert kulturált körülmények között van lehetıségem a megmelegítés ére, elfogyas ztás ára Egyéb Ételkészítési szokások (több válasz is lehetséges) Ritkábban sütök bı zsiradékban (rántott hús, sült krumpli, stb.) Kevesebb zsiradékkal, vagy zsiradék nélkül készítem az ételeket Gyakrabban fızök otthon Több friss és szárított zöld főszert használok Ritkábban sózom meg az asztalnál az ételeimet Egyéb kimeneti kimeneti kimeneti kimeneti

35 4. Milyen gyakran fıznek otthon? 5. Milyen témakörben szeretné a táplálkozással kapcsolatos ismereteit bıvíteni? (több válasz is lehetséges) kimeneti arány (be) arány (ki) Minden nap, vagy majdnem minden nap % 66% Egészséges táplálkozásról általában: 68 Csak hétvégén % 32% Fogyókúráról: 17 Általában máshol eszünk meleg ételt nem szoktunk meleg ételt enni, csak ritkán 1 1 1% 2% Hízókúráról: % 0% Különbözı diétákról: Élelmiszervásárlási praktikákról: 9 Ételkészítési fortélyokról: 28 Táplálék-kiegészítıkrıl, adalékanyagokról: 3 Egyéb: 0

36 2. Leggyakrabban hol ebédel? 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) A munkahelyen üzemi kosztot: 0 0 0% 0% Munkahelyen, de otthonról viszek hideget: Munkahelyen, otthonról viszek meleg ételt, vagy ételt rendelek A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: % 4% % 64% Média, reklámok: 0 3 0% 3% % 36% Az élelmiszerek ára: % 21% A munkahelyi büfében 0 0 0% 0% Saját ízlés, szokások, hagyományok: % 32% Az élelmiszer kínálat: % 10% Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: % 6% Család, ismerısök, barátok hatása: % 17% Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: 9 8 5% 7% Egyéb: - 0% 0% 0% 0%

37 5. Mely tématerületeken kapott a saját életében hasznos információkat a programtól 6. Változtatna-e valamit a táplálkozási szokásain? nem igen kimeneti arány Egészséges táplálkozásról 19 Nem: 43 48% Fogyókúráról: 7 Igen: 26 29% Hízókúráról: 0 Nem válaszolt: 20 22% Különbözı diétákról: 2 89 Élelmiszervásárlási praktikákról: Ételkészítési fortélyokról: Táplálékkiegészítıkrıl, adalékanyagokról: Egyéb: 0

38 Ismeretszerzési szokások 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 6 2 7% 4% Igen: % 30% Egyszer-kétszer elıfordult: % 40% Egyszer-kétszer elıfordul: % 58% Nem: % 56% Nem: % 12% Nem válaszolt: 0% 0% Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, nézni? 4. Részt vett már elsısegélynyújtó tanfolyamon? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 28% Egyszer-kétszer elıfordul: % 57% Igen, 2 éven belül: Igen, 2 évnél régebben: % 54% % 23% Nem: % 15% Nem: % 23%

39 Dohányzás 1. Dohányzik Ön? 2. Mióta dohányzik? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Nem dohányzom: % 82% Soha nem dohányoztam: % 68% Csak alkalmilag fordul elı: % 7% Igen, kevesebb, mint 10 szálat szívok naponta: Igen, szálat szívok naponta: % 7% Igen, több, mint 20 szálat szívok naponta: Leszoktam kevesebb, mint 3 éve: 4 0 5% 0% % 0% Leszoktam több mint 3 éve: % 11% 2 1 2% 4% Kevesebb, mint 10 éve dohányzom: Több mint 10 éve dohányzom: % 0% % 21%

40 Szabadidı, társas kapcsolatok 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? kimeneti arány (be) arány (ki) Tv/Dvd/videót nézni: % 14% Egyszer-kétszer elıfordult kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 21% % 64% Zenét hallgatni: % 12% Nem: % 14% Rádiót hallgatni: % 5% Olvasni: % 14% Moziba menni: 9 2 3% 1% Sportolni: % 8% Aludni: % 4% Kézimunkázni 1 0 0% 0% 2. Szokott a munkatársaival munkaidın kívül találkozni, közös programot szervezni? Háztartási/házkörüli munkát végezni % 7% Vásárolni 9 1 3% 1% kertészkedni, kiskertet mővelni % 16% Barátokkal lenni % 7% Családi programokon részt % 7% venni: Horgászni: % 4% Egyéb (Hobbimat csinálni) 4 0 1% 0% Szokott a munkatársaival munkaidın kívül közös családos programot szervezni? kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 5 3 6% 11% Egyszerkétszer % 57% Nem: % 32% 89 28

41 2. sz. melléklet - Az elégedettségi kérdıívek kiértékelésének táblázatai

42

43

44

45

46

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények 2 Oktatás Életmód, sport Genetika Termelékenység Munkaerő kínálat Egészségügyi ellátás Oktatás Jólét EGÉSZSÉG Tőkeképződés Más társadalmigazdasági tényezők Környezet Gazdasági eredmények 3 4 5 6 2% 12%

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai

Részletesebben

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés-

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Nyitórendezvény Munka: Lélekre Hangolva. Move Europe Budapest, 2010. február 3. Dr. Reinhold Sochert / ENWHP Tartalom

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006 Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 26 I. Bevezetı A 26-os év tavaszi szemeszterének végén próba jelleggel adatokat győjtöttünk - egy elektronikus alapú kérdıív segítségével

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

STEP Tégy egy lépést az egészségedért. MOL-csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja

STEP Tégy egy lépést az egészségedért. MOL-csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja STEP Tégy egy lépést az egészségedért MOL-csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja MOL-csoport tevékenysége A MOL-csoport Közép Európa egyik vezetı integrált olaj- és gázipari csoportja. Európa

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Rendszeres mozgás az egészséges szervezetért Kiadó: Gönc

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05.

Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen. Monspart Sarolta 2007. 12.05. Energia-egyensúly egyensúly a munkahelyen Monspart Sarolta 2007. 12.05. Elsı KÉRDÉS: ÉN és a munkahely? vagy a munkahely és én? Szeretem a munkám? És ez a munka engem választana? Bízom a Fınökömben? És

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Gyermek kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben