MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl"

Átírás

1 MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl készítette: EMESZ Zrt április

2 I. BEVEZETİ A Hatvani Volán Közlekedési Zrt ıszén pályázatot nyújtott be a TÁMOP /A/09/1 pályázati konstrukcióra Hatvani Volán Egészség 2010 címmel. A pályázatban szereplı programokat, tevékenységeket a pályázat készítését megelızı szükséglet-, és igényfelmérés eredményei alapján állítottuk össze. A munkahelyi egészségfejlesztési pályázat második negyedévében kedvezı elbírálásban részesült. A kódszámú projekt pályázott és támogatott költségvetése Ft volt. A pályázat 12 hónapos futamidıvel május 1-e és április 30-a között került megvalósításra. Mivel számunkra fontos annak ismerete, hogy a tudatos, tervezetten és szervezetten folytatott egészségfejlesztési programok mennyire eredményesek, ezért a hatékonyságmérés, monitoring feladatok jelentıs szerepet kaptak a megvalósítás során. A monitoring-rendszer használata segít annak megítélésében: o hogy a megvalósított programok hozzájárulnak-e kitőzött célok eléréséhez o melyik eszköz(ök) használata milyen eredménnyel jár, megfelelıen kerültek-e alkalmazásra az egyes eszközök o a programok, beavatkozások mennyire feleltek meg a célcsoport szükségleteinek, elvárásainak, sikerült-e elérni a célcsoportot o mennyire voltak elégedettek a résztvevık o milyen korlátokkal, akadályozó tényezıkkel találkoztunk a megvalósítás során A hatékonyságmérés, monitoring-feladatok részét képezi a program indulásakor kifejlesztett eredményességi-, és hatékonysági rendszer, a konkrét programokhoz kapcsolódó mérıeszközök, kérdıívek, a program zárásakor felvett kimeneti kérdıívek, valamint jelen Zárótanulmány. Az alkalmazott kérdıívek: egészségmagatartás kérdıív, elégedettségi kérdıív, egészségi állapot szubjektív megítélése kérdıív. Jelen Zárótanulmány elsıdleges célja annak vizsgálata, hogy a pályázatban kitőzött rövid távú célok - különös tekintettel a projekt-adatlapon kötelezıen vállalt indikátorokra teljesülése hogyan és milyen mértékben valósultak meg. Másodlagos célja, hogy az eredmények, leszőrt következtetések a késıbbiekben is segítsék a Kedvezményezettet a megkezdett és jövıben is folytatandó egészségfejlesztési irányok, tevékenységek tervezésében, fejlesztésében. Az elemzés során döntıen a projektidıszak kezdetén megszületett A Hatvani Volán egészségfejlesztési tevékenységének monitorozása, értékelése címő tanulmányban rögzített módszertanra, a benne bemutatott mérést szolgáló

3 eszközökre, ill. a mérıeszközök segítségévek összegyőjtött adatokra, valamint a foglalkozások jelenléti íveinek adataira támaszkodunk. II. ÖSSZEGZÉS A projekt keretében - összhangban a projekt adatlapon vállaltakkal - az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 1. A projekt elsı szakaszában a munkatársak, a vezetıség, a foglalkozásegészségügyi szolgálat, valamint egészségfejlesztésben gyakorlattal rendelkezı szakértık közös munkájaként elkészült a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. Egészségfejlesztési terve ( Egészség 6 keréken ), amely a részletes Éves cselekvési terven kívül hosszú távú (3 éves) egészségfejlesztési stratégiát is tartalmaz. 2. A munkahelyi egészséget támogató környezeti feltételek javítása céljából sport-, demonstrációs-, és konyhai eszközök, gépeket vásároltunk 3. Megtörtént a munkahelyi teakonyhánk felújítása a rendszeres kulturált étkezési feltételek biztosítása érdekében 4. 2 Családi Egészség és Sport napot szerveztünk 5. Mozgásprogramokat (úszás, asztali tenisz, labdarúgás, stb.) szerveztünk a rendszeres testmozgás, illetve fizikai aktivitás fokozása érdekében 6. Táplálkozási programokat szerveztünk az energiaegyensúly javítása, az étkezés kulturált feltételeinek javítása céljából 7. Stressz-kezelési programot biztosítottunk a konfliktus-kezelési technikák elsajátításának támogatására 8. Baleset-megelızési, elsısegély-nyújtási programot valósítottunk meg, amelyen szinte a buszvezetık 100%-a részt vett 9. Elkészült 1 tájékoztató kiadványt, amely az egészséges táplálkozásról, azon belül is elsısorban ételvásárlási-, és készítési tanácsokat tartalmaz. 10. A projekt félideéig megkötöttük a partneri együttmőködést az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel. A pályázatban kötelezıen vállalt indikátorok típusa Programokban dokumentáltan résztvevık száma: Értéke 110 fı Az elért eredmények, indikátorok 153 fı (csak munkavállalók) = 340 fı Teljesülés mértéke 139% Programokban dokumentáltan résztvevık száma családtagokkal együtt 110 fı 310% 2 Egészség és Sportnap 89 mts családtag Úszás 43 fı Stressz-kezelés 53 fı Táplálkozási program (teakonyha felújítása, rendszeres teakonyha 38+40

4 használók, elméleti és gyakorlati programon résztvevık) Elsısegélyprogram 99 fı *Programokban eredménnyel résztvevık aránya: 80% 88% 110% Elkészült tájékoztató kiadványok száma: 1 db. 1 db. 100% Létrejövı partnerségi együttmőködések száma: 1 db 1 db. 100% A kötelezı vállaláson túli eredmények Egészség magatartás javulás a résztvevık körében 100% Munkahelyi közérzet javulás 68% Elégedettség 92,3% *Az eredményesség %-os értékét az Egészség magatartás javulás a résztvevık körében, a Munkahelyi közérzet javulása és a Elégedettség mértéke alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki. Az elért eredményeink grafikonokban

5 A táblázatban szereplı adatok alapján leszögezhetjük, hogy a program végrehajtása során a Kedvezményezett a pályázatban kötelezıen vállalt indikátorokat maradéktalanul teljesítette, a projekt sikeresnek, eredményesnek tekinthetı, mert 39%-kal több munkatárs került bevonásra, mert elkészült 1 szakmai tájékoztató kiadvány, mert a projekt félideéig létrejött 1 db. partnerségi megállapodás, valamint a programokon rendszeresen résztvevık eredményessége 10%-kal meghaladta a vállalt 80%-ot. Komoly eredménynek, sikernek tekintjük, hogy a 12 hónapos munkahelyi egészségfejlesztési pályázat szinte valamennyi munkatársunkat megszólította, motiválta, hiszen a teljes munkatársi gárda 85%-a részt vett valamely, a pályázat keretein belül megvalósított életmódprogramon, ahogy azt a következı kördiagram is szemléletesen érzékeltet.

6 A megfelelı egészségmagatartás-, valamint az egészségesebb életmódi szokások kialakulása szempontjából nagy jelentısége van annak, hogy a programokban bevont munkatársaink 8%-a valamennyi programban, 10%-uk 4, 14%-uk 3 különbözı típusú életmódprogramban részt vett. Ez a magas arány köszönhetı annak, hogy a Hatvani Volán a programok egy részét munkaidıben biztosította annak érdekében, hogy aki részt kíván azokon venni, ahhoz ha nem elengedhetetlen, ne áldozzon a családjára és önmagára fordítható szabadidıjébıl, másrészrıl pedig olyan életmódprogramokat szerveztünk, amelyekre a szükségletfelmérés során igény merült fel, és amelyek érdekelték a munkatársakat. A részvételi aktivitásból, valamint a munkatársak szóbeli visszajelzéseibıl egyértelmően kiderült, hogy különösen nagyon népszerőek a közösséggel együtt tervezett sport-, és mozgásprogramok. Az önmagában elméleti elıadások kevésbé nyerték el a munkatársak tetszését, ezért törekedtünk arra, hogy az elméletet mindig gyakorlati példák, tanácsok egészítsék ki.

7 Mivel az egészséges életmódban a család meghatározó szerepet játszik, ezért a munkahelyi programjainknál biztosítottuk a családtagok részvételének lehetıségét is, ami különösen jellemzı volt a 2 Családi Egészség és Sportnapon, amelyeken összesen 187 családtag vett részt a munkatársakon kívül. Járulékos eredmény Bár sok esetben fontos és hasznos az értékelési tevékenységet formális dokumentum formában összefoglalni (értékelı tanulmány), azonban nagyon fontos e nélkül is az értékelési folyamat közvetlen fejlesztı, tanulást segítı hatása is. A tevékenységek szervezésében, megvalósításában résztvevık a 12 hónapos futamidejő megvalósítás során a mérés-értékelés szempontrendszerét, mint gondolkodási sémát elsajátították, így a késıbbiekben lehetıségük van azok folyamatos, akár informális (események, program elemek utáni értékelı beszélgetések) alkalmazására is. Ez a jártasság nem teszi szükségtelenné késıbbi hasonló programok esetén az indokolt külsı szakértıi szolgáltatásokat, de a fenntarthatóság szempontjából jelentıs eredmény. A következıkben a kitőzött célok - vállalt indikátorok - teljesülésének részletes indoklására, a közölt adatok alátámasztására kerül sor. III. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI 1. A célcsoport bevonása, a programokon való részvétel A Hatvani Volán Közlekedési Zrt-nél szervezett egészségfejlesztési programsorozat célcsoportja a Vállalat teljes munkatársi gárdája, azaz 177 fı, valamint családtagjaik. A programokon való részvétel dokumentálása az erre a célra szerkesztett jelenléti ívekkel történt. A jelenléti íveken szereplı adatok összesítésével a részvétel a következıképpen alakult: Mozgásprogramok A mozgás, fizikai aktivitás akkor válik mindennapjaink részévé, ha abban örömünket leljük, segít a felüdülést, regenerálódásban. De a rendszeres mozgás nem csak örömforrás, hanem az egyik leghatékonyabb módszere az egészség elérésének, fenntartásának. A University of South Carolina kutatóinak vizsgálatai szerint a rendszeresen úszóknak messze jobbak az életkilátásaik, mint más

8 at nevezték meg indokként. Reméljük, hogy a közösen, több munkatárssal közösen, illetve családokkal együtt megrendezett mozgásprogramok ezen válaszolókat is nagymértékben segítettek abban, hogy jobban bízva önmagukban, aktívabban vegyenek részt hasonló programokban. Ebben segítik munkatársainkat a beszerzett sporteszközök is. Például az asztali tenisz asztalok és csocsó állandó használati lehetıséget biztosítva a kollégáknak az autóbusz-állomáson kerül felállításra. A Vállalat horgásztaván évente többször (kétszer-háromszor) szervezünk munkahelyi sportprogramot, például házi labdarúgó versenyt, asztali tenisz bajnokságot. A Hatvani Volán munkatársai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Hatvan Városa rendelkezik egész évben nyitva tartó fedett uszodával, így a munkatársak részére az uszoda elérhetısége nem okoz komoly közlekedési és szervezési problémát. Hogy az úszás miért szerepel a mozgásprogramok között, annak leginkább e mozgásforma szervezetre gyakorolt általánosan ismert pozitív hatása az indoka. Az úszás elınyei: Az úszás egyik legnagyobb elınye, hogy kortól és egészségi állapottól csaknem függetlenül szinte bárki őzheti. A futással - illetve bármilyen szárazföldi sporttal - szembeni elınye, hogy az ízületek terhelése szinte elenyészı. Az úszás elsısorban a kitartást fejleszti, amely elsısorban a törzs- és a felsıtest izomzatait erısíti. Már fél óra mozgás 350 kalóriát éget el! Úszás közben az izmok igénybevétele egyenletes - szinte mindegyik izomcsoportot átmozgathatjuk az úszással, az állóképességek mellett fejleszti a rugalmasságot is. Javítja a testtartást. A víz mentesíti a testet a terheléstıl. Ezért az úszás ideális a túlsúlyosaknak és azoknak az embereknek, akik ízületi problémákkal küszködnek. Ezenkívül javul a szívkeringés, erısödnek a légzı-izmok, mely különösen fontos asztmásoknál. Javul a tüdı, a szív és a keringési rendszer teljesítıképessége. Tehermentesíti a csontrendszert. Minden korosztályban egészséges. A sérülések kockázata más sportágakhoz viszonyítva nagyon kicsi. A víznek úszás közben a testre nehezedı nyomása kg-nak felel meg, ami folyamatos, enyhe masszírozó hatást jelent. Ezáltal nyugtat, előzi az idegességet és a feszültséget. Munkatársaink betartják az uszoda higiénés szabályait. Úszószemüveget, papucsot, fürdıruhát viselnek. Mint minden mozgásforma elıtt, az úszás elıtt is fontosnak tartjuk a rövid bemelegítés, átmozgatást. Erre minden úszás elıtt figyelmet fordítunk. Az úszásprogram során heti egyszeri alkalom biztosított munkatársaink részére. Az úszással kapcsolatos pontos feltételeket az uszodával kötött szerzıdés tartalmazza. Mozgásprogramjaink közül

9 a hatvani Városi Uszodában biztosított úszásprogram örvendett a legnagyobb népszerőségnek. Ezt a mozgásformát bármikor szívesen folytatnánk a munkatársak. Úszásprogramba bevontak száma: 43 fı Táplálkozási program A magyar felnıtt korú lakosság körében a túlsúlyosak/elhízottak aránya 60-70%. Nem kedvezıbb ez az arány a Hatvani Volán munkatársai között sem. Az elhízás a cukorbetegség, a magasvérnyomás, a daganatos, a mozgásszervi illetve a szív- és érrendszeri betegségek fontos kockázati tényezıje, ezek mellett pszichés oldalon is jelentıs károkat okoz (stigmatizáció, diszkrimináció). Jelentısen elhízott egyének 10%-os súlycsökkenése jelentıs vérnyomáscsökkenést, a vércukor és vérzsírok szintjének csökkenését eredményezte, s ezzel javította ezen egyének életminıségét és mortalitási rátáját (Blackburn G.: Effect of degree of weight loss on health benefits. Obesity Research 3 (suppl. 2.) 8S (1998). Munkatársaink körében ugyanezek az adatok jellemzık. A kiegyensúlyozott és rendszeres táplálkozás a betegségek megelızésében nagy szerepet játszik. Táplálkozási programunk különbözı, egymásra épülı, egymást kiegészítı tevékenységbıl állt össze (munkahelyi teakonyha felújítása, eszközfejlesztés, táplálkozási elıadások, ételkészítési gyakorlatok, táplálkozási kiadvány), amelyek közös célja volt, hogy munkatársaink megismerjék azokat a legfontosabb ismereteket, és elsajátítsák azokat az ételkészítési technikákat, amelyekkel kiegyensúlyozottabb táplálkozást tudnak megvalósítani. A berögzült nem megfelelı táplálkozási gyakorlat és szokások megváltoztatása érdekében táplálkozási szakember által vezetett program során munkatársaink elsajátították a szükséges tudást, illetve a program keretében felújításra kerül a munkahelyi teakonyha is, amiben a felújítás után ételkészítési bemutatókat is tartottunk. A felújított teakonyha dolgozóinknak lehetıséget biztosít arra, hogy kulturált körülmények között melegítsék meg és fogyasszák el az általában otthonról hozott ételeket. A felújított teakonyha megléte eredményeként a meleg ételeket fogyasztók aránya ugrásszerően, kb. 40%-al megnıtt. Ilyen volt

10 A tréning/oktatás a Williems Életkészségek Program szakmai standardjainak figyelembe vételével kerül megtartásra öt csoportban vezetık, szellemi dolgozók, forgalmi irányítók és autóbuszvezetık részére. Egyszerő, a mindennapokban jól alkalmazható stressz-kezelı stratégiákat és kommunikációs technikákat sajátítottak el a résztvevık, melyek segítségével megelızhetık, enyhíthetık a stresszel összefüggı testi és lelki tünetek, fokozható a munkateljesítmény, csökkenthetı a munkahelyi feszültség. Segédanyagot, munkafüzetet kaptak a programhoz, hogy a megértés és a gyakorlás lehetıvé váljon hosszabb távon is a különbözı tanulási jellemzık alapján. Valamennyi csoportértékelı lapot töltött ki a programmal kapcsolatosan illetve egy kérdıívet, amely alapján értelmezhetı a program szükségességének, eredményességének a megítélése a résztvevık oldaláról nézve. Megállapítható, hogy a programon részvétel motivációjában megjelent a munkáltatói elváráson kívül a személyes hatékonyság növelése, az egészségi problémák és a szakmai kompetenciák bıvítése is, A technikai készségek elsajátítását segítette ez a késztetési repertoár. Ugyanakkor a mindennapi teljesítménykárosodást is proaktív módon befolyásolta, hiszen a visszajelzések alapján mind a külsı-belsı ügyféllel eredményesebbé vált a munkavégzés. Valamennyi csoport stresszforrás-ként jelölte a munkakörrel kapcsolatos stresszt. Itt differenciáltan elkülöníthetıek az egyes csoportok. A buszvezetıknél jelentkezik számottevı mértékben, még enyhe fokban az adminisztratív munkakörben dolgozóknál. A stresszkezelı technikákat is ez alapján értékelték

11 3. Az egyes programok eredményessége Attól a fajta aktivizálástól várható szakmai szempontból is eredmény, amelybe minél nagyobb arányban sikerül bevonni olyanokat, akik elıtte kevésbé voltak aktívak, egészségtudatosak. Persze fontos a már elkötelezettek törekvéseinek támogatása, megerısítése is, de az eredmény mindenképpen látványosabb mélyrıl indulva. Ezért nagy hangsúlyt fektetettek a szervezık a passzívak meggyızésére, a programokkal kapcsolatos motivációs, promóciós tevékenység elsısorban rájuk irányult. A programsorozat legelején rögzítésre kerültek a alapadatok, mégpedig az, hogy a résztvevık milyen egészségmagatartással (szokásokkal, képességgel, tudással stb.) érkeznek a programokba, majd a kimeneti méréskor az volt a vizsgált tárgya, hogy ezek a paraméterek hogyan változtak meg a programok alatt, ill. annak hatására. A programok eredményességének mérése a következı területeken, ill. módszerekkel történt 3.1. Egészségmagatartás vizsgálat programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egészségmagatartás vizsgálat során a résztvevıket a programsorozat elején és a végén 5 témakörben kérdeztük meg: Egészségállapot önértékelés Testmozgás Táplálkozási szokások Ismeretszerzési szokások Dohányzás, szabadidı, társas kapcsolatok Az egészségmagatartási kérdıíveket kitöltık csak egy része töltötte ki egyaránt a és kimeneti kérdıíveket. A mellékletben azok az összesítı táblázatok találhatóak, amelyek az összes választ tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a at adók csak a, vagy a kimeneti, illetve mind a kettıt kitöltötték. Azonban az eredményesség méréshez szükséges volt azokat a válaszolókat leválogatni, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték, hiszen az egészségmagatartásban történı elmozdulás iránya és aránya csak így mérhetı. A kérdések között is szükséges volt szelekciót elvégezni, mivel a feltett kérdéseknek, csak egy bizonyos részében értelmezhetı az elmozdulás aránya. A megválaszolt kérdések fenti módon történı leválogatás eredményeképpen a következı eredményt kapjuk:

12 Egészségi állapot önértékelés programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egyének egészségi állapotának vizsgálatában kiemelt szerepet kap az egészség önértékelése, amely összefügg az objektív egészségi állapottal, valamint a szubjektív jólléttel és az egészség mindhárom (testi, lelki, szociális) dimenziójával. Az egészségi állapot önértékelése az egyik leggyakrabban használt mérési módszer az egészségszociológiai vizsgálatokban. Az egészségi státus ilyen mérésének két fı oka van: a mérést nem szőkíti le az egészség valamely specifikus dimenziójára, átfogó képet ad az egészségi állapotról, ahogy azt az emberek észlelik - s ki lenne illetékesebb az efféle értékelésre, mint éppen a megkérdezett személy -, másfelıl összegzetten méri azokat az ismereteket is, melyekkel az emberek saját egészségükrıl rendelkeznek. Ki kell emelnünk azt a kutatási eredményt is, hogy az egészségi állapot önértékelése a mortalitás erıs prediktora, csak az életkor mutatkozik nála erısebbnek. (Idler és Kasl 1991; Idler és Benyamini 1997) Az egészségi állapot önértékelését gyakran kritizálják szubjektivitása és megbízhatatlansága miatt. Ám éppen szubjektivitása jelenti az elınyét, mivel az egészség más mérési módokkal nem befogható személyes értékelését tükrözi. Az egészségi állapot romlása az életkor elırehaladtával járó természetes folyamat, de az egészségromlás dinamikája nagymértékben befolyásolható jó néhány tényezı által: egészségtudatos életmód, természeti és társadalmi környezet ártalmainak csökkentése, emberi kapcsolatok harmonikus jellege, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, stb. A Hatvani Volán Zrt. monitoring-felmérésében a megkérdezettek pontig terjedı skálán értékelték egészségi állapotukat, ahol a 0 a legrosszabb, a 100 a legjobbnak tartott egészségi állapotot jelentette. Válaszoló kódja Bemeneti válasz #### Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 40% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban az egészségi állapotát! A vizsgált 20 fı kitöltı (mindazok, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték) közül 8 számolt be egészségérzet javulásról, amely 40%-os eredményességet jelent ebben a kategóriában.

13 Testmozgás Kérdés: 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? Válaszoló kódja Bemeneti Kimeneti Igen: 1 1 Most nem, de régebben igen: Soha: Igen: Most nem, de régebben igen: Soha: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 30% A mind a, mind a kimeneti kérdıívet kitöltı munkatársak között 30%-al nıtt azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik vagy hetente legalább kétszer sportolnak az addig heti egy helyett, vagy az elmúlt 12 hónapos programsorozat alatt ismét aktívabbá váltak.

14 Kérdés: 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? Bemeneti Kimeneti Válaszoló kódja Igen: Néha: Nem: Igen: Néha: Nem: 1 1 Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 35% A mindkét kérdıívet kitöltık körében az erre a kérdésre adott pozitív válasz a kimeneti méréseknél 35%-os emelkedést mutat. Táplálkozási szokások Táplálkozási szokásaink alapvetıen kisgyermek és gyermekkorban alakulnak ki meghatározó mértékben a családban tanult, megélt minták, illetve a mindennapi élet által. A szokásokat befolyásolja, hogy milyen élelmiszerek hozzáférhetıek a lakóhelyen, hogy milyen a család jövedelemviszonya, mennyire hat az egyénre a médiumokból áradó információ, van- a családban krónikus betegség, milyen tudással rendelkeznek az egészséges táplálkozásról, és számos egyéb tényezı. A kérdéssel azt a 3 legfontosabb tényezıt kívántuk nevesíteni, ami a válaszadók szerint leginkább befolyásolja, meghatározza táplálkozási szokásaikat. Ezek a következık: 1. Saját ízlés, hagyományok, szokások 2. Otthon látott szokások 3. Az élelmiszerek kínálata, hozzáférhetısége

15 Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Bemeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Kimeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: 1 Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 25% Ebben a kategóriában pozitív irányú elmozdulásnak tekintettük azt az esetet, amikor is a válaszoló a kimeneti mérés során legalább eggyel többet jelölt meg a szakmailag hitelesnek tekinthetı források közül (sötét mezıvel jelölt sorok), mint a bementi válaszadáskor.

16 Étkezési gyakoriság A kitöltıknek az alábbi táblázatban kellett egy X-szel jelölniük, hogy milyen heti gyakorisággal reggeliznek, tízóraiznak, ebédelnek, uzsonnáznak és vacsoráznak. Pontozásos módszerrel értékeltük a kérdıívet kitöltık válaszait. A legfelsı táblázatban látható módon elıre rögzítettük az egyes étkezés típusok pontértékét. A kitöltık minden egyes x -szel jelölt válaszát 1-esként értékelve felszoroztuk ezekkel a pontszámokkal. A feltüntetett étkezési típusok gyakoriságával párhuzamosan növeltük az arra kapható pontértéket, kivéve a vacsora esetében, ahol ezt negatívan számítottuk be. Az így megkapott pontszámok összegébıl megállapítottuk az elmozdulás irányát, ami 30%-os pozitív elmozdulást mutat. Az eredményhez jelentıs mértékben hozzájárul a munkahelyi teakonyha felújítása, melynek következtében kb. 40%-kal megnıtt a munkaidıben meleg ételt fogyasztó munkatársak aránya, aminek járulékos következményeként egyes munkatársaink körében pozitív irányba alakult az utolsó esti étkezés mennyisége és összetétele is.

17 BEMENETI Pontozás 1. teszt kitöltı Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonn Vacsora avacsor a Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 1. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 a Vacsora 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 2. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 3. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) KIMENETI Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 4. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 5. teszt 5. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény

18 6. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 7. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 8. teszt Ebéd 1 kitöltı Ebéd Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény Eredmény Eredmény teszt kitöltı Tízórai 6. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Tízórai 9. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 10. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 11. teszt 11. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 12. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény

19 14. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 14. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 16. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 18. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 17. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 19. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 20. teszt 20. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Javultak aránya 30%

20 Arra a kérdésre, hogy, Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében, a programban résztvevık közül azok, akik a és kimeneti kérdıívet is kitöltötték a a következı arányban mutattak pozitív irányú elmozdulást (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltötte ki 6. Változtatott-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásában a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehetséges) Válaszoló kódja Arány Élelmiszervásárlási szokásaimváltoztak Folyadékfogyasztási szokásaimváltoztak % % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % ezt a részt): Az összes válaszoló arról számolt be, hogy pozitív irányban változtak az élelmiszervásárlási, a folyadékfogyasztási és étkezési szokásai, de az étkezési gyakoriságban is 85%-ban történt pozitív elmozdulás. Ismeretszerzési szokások Ebben a blokkban az ismeretszerzési szokásokra kérdeztünk rá. (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltött ki ezt a részt) Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: Igen: 1 Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 20% 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? A kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 20% mutatott pozitív elmozdulást.

21 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 25% 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 25%-a mutatott pozitív elmozdulást. 3. Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 40% A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 40%-a mutatott pozitív elmozdulást.

22 Szabadidı Bemenet 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: 1 1 Sportolni: 1 1 Aludni: Kézimunkázni 1 Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) 1 1 Kimenet Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: Sportolni: Aludni: 1 1 Kézimunkázni Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni 1 kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 45% 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Az egészségesebbnek számító szabadidı eltöltés (zöld mezı) felé való elmozdulás tekintetük javulásnak, amelynek az aránya 25%.

23 Az Egészségmagatartás vizsgálat eredménye A fenti adatokból kiderül, hogy az egészségmagatartás a vizsgált populációban pozitív irányba mozdult el, amelynek a mértéke a következı táblázat szemlélteti: Válaszoló kódja Arány Egészségi állapot önértékelés javulás % Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? % Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? % Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? % Milyen gyakran szoktott étkezni? % Élelmiszervásárlási szokásaim változtak % Folyadékfogyasztási szokásaim változtak % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? % Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket % rendszeresen olvasni vagy nézni? Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, % könyveket vásárolni, olvasni? Mit szoktál csinálni a szabadidıdben? % Bármely kategóriában Javult(1)/ Nem javult(0) % Amennyiben a és kimeneti kérdıívet is kitöltı bármelyik szempont szerint javulást mutatott, akkor azt az egészségmagatartásának pozitív elmozdulásaként értékeltük. E számítás szerint az egészségmagatartási kérdıívet kitöltık 100%-nak egészségmagatartása pozitív irányba mozdult el, azaz a program eredményessége az egészségmagatartás kategóriában 100%-osnak tekinthetı. a. Munkahelyi közérzet, munkahelyi egészségfejlesztés A program indításakor és zárásakor megmértük a programban résztvevı dolgozók munkahelyi közérzetét és azt, hogy hogyan vélekedtek a program elején és a végén munkavégzésük körülményeirıl, mégpedig egészségvédelmi, egészségfejlesztés szempontból. Válaszoló kódja Bemeneti válasz Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 60% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban a munkahelyén a közérzetét! A válaszolók 60%-ánál volt tapasztalható javulás a munkahelyi közérzetben.

24 BEMENETI KIMENETI 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? össz a. egyáltalán nem 1 1 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak 0 4. Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? a. egyáltalán nem 0 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk 0 c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni 1 1 b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Javult (1) / nem javult (0) 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos szabályokat? Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? Összességében Javult (1) / nem javult (0) Javultak aránya 75% Összesen 15 fı esetében javult a dolgozói megítélés munkahelyük egészségvédelmi körülményeivel kapcsolatosan, amely 75%-os eredményességnek felel meg ebben a kategóriában.

25 Összesítés Munkahelyi közérzet és egészségfejlesztés Javulás aránya Munkahelyi közérzet javulás 60% Munkahelyi egészség fejlesztés támogatás javulás 75% Javulás átlagos aránya 68% A és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltık munkahelyi közérzete és munkahelyi egészségfejlesztés megítélésében 68%-os elmozdulás történt a program végrehajtása során. b. Elégedettség mérése Az elégedettség mérésére a családi egészségnapokon, az elsısegélynyújtó tanfolyamon, a mozgásprogramban, a stressz kezelı programban és a táplálkozási programban résztvevık esetében került sor. A családi egészségnapokon résztvevık elégedettsége Elégedettségi kérdıívek Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 35 eléggé 30 nem nagyon 4 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 55 részben megfelelı 14 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 59 részben megfelelı 9 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 51 részben megfelelı 17 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 26 valószínőleg részt vennék 39 nem valószínő, hogy részt vennék 5 biztosan nem vennék részt 0 Elégedettségi kérdıívek A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 68 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 64 részben megfelelı 8 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 54 valószínőleg részt vennék 18 nem valószínő, hogy részt vennék 0 biztosan nem vennék részt 0

26 Az elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Els ıs egélynyújtó tanfolyamon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 9 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín megfelelı 12 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 11 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön is mereteinek bıvülés éhez? jelentıs en 9 kissé 4 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 2 valós zínőleg rés zt vennék 10 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenesen nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a programokért? igen 1 cs ak jelképes ös s zeget 6 nem 5

27 A mozgásprogramban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Mozgás programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 20 eléggé 5 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 b. idıpontok meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 c. tartalom meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 25 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 21 kis s é 4 nem 0 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 18 valós zínőleg rés zt vennék 7 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért? igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 18 nem 4

28 A stressz kezelı programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek S tres s zk ezelı programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 11 eléggé 14 nem nagyon 6 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 25 rés zben megfelelı 5 nem megfelelı 1 b. idıpontok meg felelı 21 rés zben megfelelı 9 nem megfelelı 1 c. tartalom meg felelı 24 rés zben megfelelı 6 nem megfelelı 1 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 27 rés zben megfelelı 3 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 10 kis s é 15 nem 5 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valós zínőleg rés zt vennék 15 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 5 biztos an nem vennék rés zt 2 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 14 nem 13

29 A táplálkozási programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi kérdıívek Táplálk ozás i programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 10 elég gé 20 nem nagyon 3 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés sel? a. helys zín meg felelı 28 rés zben meg felelı 5 n em meg felelı 0 b. idıpontok meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 c. tartalom meg felelı 25 rés zben meg felelı 8 n em meg felelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön közérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 14 kis s é 19 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valószínőleg rés zt vennék 23 nem valós zínő, hogy részt vennék 1 biztosan nem vennék részt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a prog ramok ért? igen 6 csak jelképes ös szeget 15 nem 12

30 Egyenként vizsgálva a különbözı programokban résztvevık elégedettségét, az inkább elégedettnek tekinthetı résztvevık aránya a következıképpen alakul: Inkább Elégedettségi kérdıívek elégedettek aránya Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára 94% A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára 100% Elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık számára 100% Mozgásprogramon résztvevık számára 100% Stresszkezelı programon résztvevık számára 81% Táplálkozási programon résztvevık számára 100% Inkább elégedettek aránya 96% A értékelésének táblázatait - annak levezetését, hogy az elégedettségi kérdıívet kitöltı inkább elégedett, vagy elégedetlen - a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összegzés Az elégedettségi mérés alapján kijelenthetı, hogy a résztvevık átlagosan 96%-a inkább elégedett volt a program tartalmával és szervezésével. Eredményesség összegzése Az eredményesség %-os értékét az alábbi táblázatban felsorolt eredményességi alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki: SZEMPONT Eredményesség Egészség magatartás javulás 100% Munkahelyi közérzet 68% Elégedettség 96% A projekt eredményessége 88%

31 1. sz. melléklet - Az egészségmagatartás vizsgálati kérdıív kiértékelı táblázatai ( összes válaszoló ) Egészségi állapot önértékelés Ké rjük, hogy az alábbi skálán e gy vízs zinte s vonallal je lölje be, hogy milye nne k é rté ke li az e lmúlt hónapban a munkahe lyé n a közé rze té t! skála kimeneti arány (be) arány (ki) % 4% % 42% % 33% % 15% % 4% % 0% % 0% % 2% % 0% % 0% % 0% ö s s ze s v álas zoló (fı )

32 Testmozgás 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 31% Igen: % 48% Most nem, de régebben igen: % 50% Néha: % 44% Soha: % 19% Nem: % 8% Fontosnak tartja-e a rendszeres testmozgást? 4. Mi az Ön számára a legfıbb akadálya a rendszeres testmozgásnak? (több válasz is adható) 5. Milyen sportot lenne kedve kipróbálni vagy rendszeresen gyakorolni (több válasz is megjelölhetı) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti Igen: % 98% Nincs rá idım: % 49% Úszás Nem: 4 1 4% 2% Drágák a lehetıségek: % 16% Foci Nincs a közelben olyan sportolási lehetıség, amit % 8% Futás 5 5 Lusta vagyok: 8 8 7% 16% Gyaloglás 15 3 Soha nem sportoltam, nem tudom, hogy kezdjek hozzá: Nincs kivel, kikkel együtt mozogni, egyedül nincs kedvem Nem tartom hozzá: fontosnak, annyi mást lehet csinálni helyette: Nem való ez már az én koromban: Félek, hogy ügyetlen vagyok: 1 0 1% 0% Ping-pong % 6% Torna % 0% Kirándulás % 4% Edzıterem % 2% Jóga Egyéb

33 Táplálkozási szokások II. Táplálkozási szokások 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Bemeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Kimeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna Vacsora Vacsora

34 1. Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehets éges) Élelmiszervásárlási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Jobban felkészülök a bevásárlásra, egyre gyakrabban írok lis tát a vás árlandó élelmis zerekrıl Elolvas om az élelmis zereken lévı információkat Gyakrabban vásárolok tartósító-szermentes, kevesebb adalékanyagot tartalmazó élelmis zereket Egyéb Folyadékfogyasztási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Tudatos an több folyadékot is zom naponta, mint korábban Keves ebb cukros, s zéns avas üdítıitalt fogyas ztok Gyakrabban fogyasztok gyümölcs-, zöld-, gyógyteákat Egyéb Étkezés i gyakoris ág (több válasz is lehetséges) Jobban figyelek étkezés eim rends zeres s égére A korábbi napi 1-2 étkezés helyett 3-nál többször étkezem naponta A munkahelyemre is szívesen viszek meleg ételt, mert kulturált körülmények között van lehetıségem a megmelegítés ére, elfogyas ztás ára Egyéb Ételkészítési szokások (több válasz is lehetséges) Ritkábban sütök bı zsiradékban (rántott hús, sült krumpli, stb.) Kevesebb zsiradékkal, vagy zsiradék nélkül készítem az ételeket Gyakrabban fızök otthon Több friss és szárított zöld főszert használok Ritkábban sózom meg az asztalnál az ételeimet Egyéb kimeneti kimeneti kimeneti kimeneti

35 4. Milyen gyakran fıznek otthon? 5. Milyen témakörben szeretné a táplálkozással kapcsolatos ismereteit bıvíteni? (több válasz is lehetséges) kimeneti arány (be) arány (ki) Minden nap, vagy majdnem minden nap % 66% Egészséges táplálkozásról általában: 68 Csak hétvégén % 32% Fogyókúráról: 17 Általában máshol eszünk meleg ételt nem szoktunk meleg ételt enni, csak ritkán 1 1 1% 2% Hízókúráról: % 0% Különbözı diétákról: Élelmiszervásárlási praktikákról: 9 Ételkészítési fortélyokról: 28 Táplálék-kiegészítıkrıl, adalékanyagokról: 3 Egyéb: 0

36 2. Leggyakrabban hol ebédel? 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) A munkahelyen üzemi kosztot: 0 0 0% 0% Munkahelyen, de otthonról viszek hideget: Munkahelyen, otthonról viszek meleg ételt, vagy ételt rendelek A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: % 4% % 64% Média, reklámok: 0 3 0% 3% % 36% Az élelmiszerek ára: % 21% A munkahelyi büfében 0 0 0% 0% Saját ízlés, szokások, hagyományok: % 32% Az élelmiszer kínálat: % 10% Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: % 6% Család, ismerısök, barátok hatása: % 17% Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: 9 8 5% 7% Egyéb: - 0% 0% 0% 0%

37 5. Mely tématerületeken kapott a saját életében hasznos információkat a programtól 6. Változtatna-e valamit a táplálkozási szokásain? nem igen kimeneti arány Egészséges táplálkozásról 19 Nem: 43 48% Fogyókúráról: 7 Igen: 26 29% Hízókúráról: 0 Nem válaszolt: 20 22% Különbözı diétákról: 2 89 Élelmiszervásárlási praktikákról: Ételkészítési fortélyokról: Táplálékkiegészítıkrıl, adalékanyagokról: Egyéb: 0

38 Ismeretszerzési szokások 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 6 2 7% 4% Igen: % 30% Egyszer-kétszer elıfordult: % 40% Egyszer-kétszer elıfordul: % 58% Nem: % 56% Nem: % 12% Nem válaszolt: 0% 0% Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, nézni? 4. Részt vett már elsısegélynyújtó tanfolyamon? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 28% Egyszer-kétszer elıfordul: % 57% Igen, 2 éven belül: Igen, 2 évnél régebben: % 54% % 23% Nem: % 15% Nem: % 23%

39 Dohányzás 1. Dohányzik Ön? 2. Mióta dohányzik? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Nem dohányzom: % 82% Soha nem dohányoztam: % 68% Csak alkalmilag fordul elı: % 7% Igen, kevesebb, mint 10 szálat szívok naponta: Igen, szálat szívok naponta: % 7% Igen, több, mint 20 szálat szívok naponta: Leszoktam kevesebb, mint 3 éve: 4 0 5% 0% % 0% Leszoktam több mint 3 éve: % 11% 2 1 2% 4% Kevesebb, mint 10 éve dohányzom: Több mint 10 éve dohányzom: % 0% % 21%

40 Szabadidı, társas kapcsolatok 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? kimeneti arány (be) arány (ki) Tv/Dvd/videót nézni: % 14% Egyszer-kétszer elıfordult kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 21% % 64% Zenét hallgatni: % 12% Nem: % 14% Rádiót hallgatni: % 5% Olvasni: % 14% Moziba menni: 9 2 3% 1% Sportolni: % 8% Aludni: % 4% Kézimunkázni 1 0 0% 0% 2. Szokott a munkatársaival munkaidın kívül találkozni, közös programot szervezni? Háztartási/házkörüli munkát végezni % 7% Vásárolni 9 1 3% 1% kertészkedni, kiskertet mővelni % 16% Barátokkal lenni % 7% Családi programokon részt % 7% venni: Horgászni: % 4% Egyéb (Hobbimat csinálni) 4 0 1% 0% Szokott a munkatársaival munkaidın kívül közös családos programot szervezni? kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 5 3 6% 11% Egyszerkétszer % 57% Nem: % 32% 89 28

41 2. sz. melléklet - Az elégedettségi kérdıívek kiértékelésének táblázatai

42

43

44

45

46

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés A munkaadók jogszabályi kötelezettsége a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatértékelés. Nem elég a kockázatokat értékelni, tenni kell azért, hogy a kockázatokat mérsékeljék vagy elkerüljék!

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Gábor Edina. A Move Europe programról. Lillafüred, 2008. április 22.

Gábor Edina. A Move Europe programról. Lillafüred, 2008. április 22. Gábor Edina A Move Europe programról Lillafüred, 2008. április 22. Miért kell nekünk egy újabb EU-s program? A rendszeres dohányzók aránya (%) a 15 év feletti korcsoportban 2003-ban Germany Luxembourg

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, 6500 www.ejf.hu palyazati.iroda@ejf.hu 79/524-624/164; /188 FAX: 79/527-633 Köszöntı 2009.szeptember 15.. 38.

Részletesebben

Vegyen részt életmódváltó programunkban!

Vegyen részt életmódváltó programunkban! Vegyen részt életmódváltó programunkban! Európai Szociális Alap Életmód váltás Ha életmódot kívánunk váltani, első lépésben meg kell tanulnunk az egészséges életmód alapjait: hogyan kell változtatni mindennapi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen Eredmények KIÍRÁS ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM VISZONYA A vizsgált idıszak alatt a Népegészségügyi Programra fordított teljes támogatási összeg és a pályázati kiírások száma is radikális csökkenést mutat.

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A Humánpolitika.com átfogó kutatása a munkahelyi egészségfejlesztésről és a munkavállalók sportolási szokásairól

A Humánpolitika.com átfogó kutatása a munkahelyi egészségfejlesztésről és a munkavállalók sportolási szokásairól A Humánpolitika.com átfogó kutatása a munkahelyi egészségfejlesztésről és a munkavállalók sportolási szokásairól A munkahelyi sport- és egészségfejlesztés szervezeti tapasztalatai 2013 A felmérésről 2013

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%

egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Alsónémedi Településfejlesztési Koncepciójának megalapozása Kérdıívek kiértékelése A lakossági tájékoztatást a 11. tavaszán megjelent újságcikk és a község honlapján felhívás indította

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben