MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl"

Átírás

1 MONITORING ZÁRÓTANULMÁNY a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. egészségfejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó eredményeirıl készítette: EMESZ Zrt április

2 I. BEVEZETİ A Hatvani Volán Közlekedési Zrt ıszén pályázatot nyújtott be a TÁMOP /A/09/1 pályázati konstrukcióra Hatvani Volán Egészség 2010 címmel. A pályázatban szereplı programokat, tevékenységeket a pályázat készítését megelızı szükséglet-, és igényfelmérés eredményei alapján állítottuk össze. A munkahelyi egészségfejlesztési pályázat második negyedévében kedvezı elbírálásban részesült. A kódszámú projekt pályázott és támogatott költségvetése Ft volt. A pályázat 12 hónapos futamidıvel május 1-e és április 30-a között került megvalósításra. Mivel számunkra fontos annak ismerete, hogy a tudatos, tervezetten és szervezetten folytatott egészségfejlesztési programok mennyire eredményesek, ezért a hatékonyságmérés, monitoring feladatok jelentıs szerepet kaptak a megvalósítás során. A monitoring-rendszer használata segít annak megítélésében: o hogy a megvalósított programok hozzájárulnak-e kitőzött célok eléréséhez o melyik eszköz(ök) használata milyen eredménnyel jár, megfelelıen kerültek-e alkalmazásra az egyes eszközök o a programok, beavatkozások mennyire feleltek meg a célcsoport szükségleteinek, elvárásainak, sikerült-e elérni a célcsoportot o mennyire voltak elégedettek a résztvevık o milyen korlátokkal, akadályozó tényezıkkel találkoztunk a megvalósítás során A hatékonyságmérés, monitoring-feladatok részét képezi a program indulásakor kifejlesztett eredményességi-, és hatékonysági rendszer, a konkrét programokhoz kapcsolódó mérıeszközök, kérdıívek, a program zárásakor felvett kimeneti kérdıívek, valamint jelen Zárótanulmány. Az alkalmazott kérdıívek: egészségmagatartás kérdıív, elégedettségi kérdıív, egészségi állapot szubjektív megítélése kérdıív. Jelen Zárótanulmány elsıdleges célja annak vizsgálata, hogy a pályázatban kitőzött rövid távú célok - különös tekintettel a projekt-adatlapon kötelezıen vállalt indikátorokra teljesülése hogyan és milyen mértékben valósultak meg. Másodlagos célja, hogy az eredmények, leszőrt következtetések a késıbbiekben is segítsék a Kedvezményezettet a megkezdett és jövıben is folytatandó egészségfejlesztési irányok, tevékenységek tervezésében, fejlesztésében. Az elemzés során döntıen a projektidıszak kezdetén megszületett A Hatvani Volán egészségfejlesztési tevékenységének monitorozása, értékelése címő tanulmányban rögzített módszertanra, a benne bemutatott mérést szolgáló

3 eszközökre, ill. a mérıeszközök segítségévek összegyőjtött adatokra, valamint a foglalkozások jelenléti íveinek adataira támaszkodunk. II. ÖSSZEGZÉS A projekt keretében - összhangban a projekt adatlapon vállaltakkal - az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 1. A projekt elsı szakaszában a munkatársak, a vezetıség, a foglalkozásegészségügyi szolgálat, valamint egészségfejlesztésben gyakorlattal rendelkezı szakértık közös munkájaként elkészült a Hatvani Volán Közlekedési Zrt. Egészségfejlesztési terve ( Egészség 6 keréken ), amely a részletes Éves cselekvési terven kívül hosszú távú (3 éves) egészségfejlesztési stratégiát is tartalmaz. 2. A munkahelyi egészséget támogató környezeti feltételek javítása céljából sport-, demonstrációs-, és konyhai eszközök, gépeket vásároltunk 3. Megtörtént a munkahelyi teakonyhánk felújítása a rendszeres kulturált étkezési feltételek biztosítása érdekében 4. 2 Családi Egészség és Sport napot szerveztünk 5. Mozgásprogramokat (úszás, asztali tenisz, labdarúgás, stb.) szerveztünk a rendszeres testmozgás, illetve fizikai aktivitás fokozása érdekében 6. Táplálkozási programokat szerveztünk az energiaegyensúly javítása, az étkezés kulturált feltételeinek javítása céljából 7. Stressz-kezelési programot biztosítottunk a konfliktus-kezelési technikák elsajátításának támogatására 8. Baleset-megelızési, elsısegély-nyújtási programot valósítottunk meg, amelyen szinte a buszvezetık 100%-a részt vett 9. Elkészült 1 tájékoztató kiadványt, amely az egészséges táplálkozásról, azon belül is elsısorban ételvásárlási-, és készítési tanácsokat tartalmaz. 10. A projekt félideéig megkötöttük a partneri együttmőködést az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel. A pályázatban kötelezıen vállalt indikátorok típusa Programokban dokumentáltan résztvevık száma: Értéke 110 fı Az elért eredmények, indikátorok 153 fı (csak munkavállalók) = 340 fı Teljesülés mértéke 139% Programokban dokumentáltan résztvevık száma családtagokkal együtt 110 fı 310% 2 Egészség és Sportnap 89 mts családtag Úszás 43 fı Stressz-kezelés 53 fı Táplálkozási program (teakonyha felújítása, rendszeres teakonyha 38+40

4 használók, elméleti és gyakorlati programon résztvevık) Elsısegélyprogram 99 fı *Programokban eredménnyel résztvevık aránya: 80% 88% 110% Elkészült tájékoztató kiadványok száma: 1 db. 1 db. 100% Létrejövı partnerségi együttmőködések száma: 1 db 1 db. 100% A kötelezı vállaláson túli eredmények Egészség magatartás javulás a résztvevık körében 100% Munkahelyi közérzet javulás 68% Elégedettség 92,3% *Az eredményesség %-os értékét az Egészség magatartás javulás a résztvevık körében, a Munkahelyi közérzet javulása és a Elégedettség mértéke alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki. Az elért eredményeink grafikonokban

5 A táblázatban szereplı adatok alapján leszögezhetjük, hogy a program végrehajtása során a Kedvezményezett a pályázatban kötelezıen vállalt indikátorokat maradéktalanul teljesítette, a projekt sikeresnek, eredményesnek tekinthetı, mert 39%-kal több munkatárs került bevonásra, mert elkészült 1 szakmai tájékoztató kiadvány, mert a projekt félideéig létrejött 1 db. partnerségi megállapodás, valamint a programokon rendszeresen résztvevık eredményessége 10%-kal meghaladta a vállalt 80%-ot. Komoly eredménynek, sikernek tekintjük, hogy a 12 hónapos munkahelyi egészségfejlesztési pályázat szinte valamennyi munkatársunkat megszólította, motiválta, hiszen a teljes munkatársi gárda 85%-a részt vett valamely, a pályázat keretein belül megvalósított életmódprogramon, ahogy azt a következı kördiagram is szemléletesen érzékeltet.

6 A megfelelı egészségmagatartás-, valamint az egészségesebb életmódi szokások kialakulása szempontjából nagy jelentısége van annak, hogy a programokban bevont munkatársaink 8%-a valamennyi programban, 10%-uk 4, 14%-uk 3 különbözı típusú életmódprogramban részt vett. Ez a magas arány köszönhetı annak, hogy a Hatvani Volán a programok egy részét munkaidıben biztosította annak érdekében, hogy aki részt kíván azokon venni, ahhoz ha nem elengedhetetlen, ne áldozzon a családjára és önmagára fordítható szabadidıjébıl, másrészrıl pedig olyan életmódprogramokat szerveztünk, amelyekre a szükségletfelmérés során igény merült fel, és amelyek érdekelték a munkatársakat. A részvételi aktivitásból, valamint a munkatársak szóbeli visszajelzéseibıl egyértelmően kiderült, hogy különösen nagyon népszerőek a közösséggel együtt tervezett sport-, és mozgásprogramok. Az önmagában elméleti elıadások kevésbé nyerték el a munkatársak tetszését, ezért törekedtünk arra, hogy az elméletet mindig gyakorlati példák, tanácsok egészítsék ki.

7 Mivel az egészséges életmódban a család meghatározó szerepet játszik, ezért a munkahelyi programjainknál biztosítottuk a családtagok részvételének lehetıségét is, ami különösen jellemzı volt a 2 Családi Egészség és Sportnapon, amelyeken összesen 187 családtag vett részt a munkatársakon kívül. Járulékos eredmény Bár sok esetben fontos és hasznos az értékelési tevékenységet formális dokumentum formában összefoglalni (értékelı tanulmány), azonban nagyon fontos e nélkül is az értékelési folyamat közvetlen fejlesztı, tanulást segítı hatása is. A tevékenységek szervezésében, megvalósításában résztvevık a 12 hónapos futamidejő megvalósítás során a mérés-értékelés szempontrendszerét, mint gondolkodási sémát elsajátították, így a késıbbiekben lehetıségük van azok folyamatos, akár informális (események, program elemek utáni értékelı beszélgetések) alkalmazására is. Ez a jártasság nem teszi szükségtelenné késıbbi hasonló programok esetén az indokolt külsı szakértıi szolgáltatásokat, de a fenntarthatóság szempontjából jelentıs eredmény. A következıkben a kitőzött célok - vállalt indikátorok - teljesülésének részletes indoklására, a közölt adatok alátámasztására kerül sor. III. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI 1. A célcsoport bevonása, a programokon való részvétel A Hatvani Volán Közlekedési Zrt-nél szervezett egészségfejlesztési programsorozat célcsoportja a Vállalat teljes munkatársi gárdája, azaz 177 fı, valamint családtagjaik. A programokon való részvétel dokumentálása az erre a célra szerkesztett jelenléti ívekkel történt. A jelenléti íveken szereplı adatok összesítésével a részvétel a következıképpen alakult: Mozgásprogramok A mozgás, fizikai aktivitás akkor válik mindennapjaink részévé, ha abban örömünket leljük, segít a felüdülést, regenerálódásban. De a rendszeres mozgás nem csak örömforrás, hanem az egyik leghatékonyabb módszere az egészség elérésének, fenntartásának. A University of South Carolina kutatóinak vizsgálatai szerint a rendszeresen úszóknak messze jobbak az életkilátásaik, mint más

8 at nevezték meg indokként. Reméljük, hogy a közösen, több munkatárssal közösen, illetve családokkal együtt megrendezett mozgásprogramok ezen válaszolókat is nagymértékben segítettek abban, hogy jobban bízva önmagukban, aktívabban vegyenek részt hasonló programokban. Ebben segítik munkatársainkat a beszerzett sporteszközök is. Például az asztali tenisz asztalok és csocsó állandó használati lehetıséget biztosítva a kollégáknak az autóbusz-állomáson kerül felállításra. A Vállalat horgásztaván évente többször (kétszer-háromszor) szervezünk munkahelyi sportprogramot, például házi labdarúgó versenyt, asztali tenisz bajnokságot. A Hatvani Volán munkatársai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Hatvan Városa rendelkezik egész évben nyitva tartó fedett uszodával, így a munkatársak részére az uszoda elérhetısége nem okoz komoly közlekedési és szervezési problémát. Hogy az úszás miért szerepel a mozgásprogramok között, annak leginkább e mozgásforma szervezetre gyakorolt általánosan ismert pozitív hatása az indoka. Az úszás elınyei: Az úszás egyik legnagyobb elınye, hogy kortól és egészségi állapottól csaknem függetlenül szinte bárki őzheti. A futással - illetve bármilyen szárazföldi sporttal - szembeni elınye, hogy az ízületek terhelése szinte elenyészı. Az úszás elsısorban a kitartást fejleszti, amely elsısorban a törzs- és a felsıtest izomzatait erısíti. Már fél óra mozgás 350 kalóriát éget el! Úszás közben az izmok igénybevétele egyenletes - szinte mindegyik izomcsoportot átmozgathatjuk az úszással, az állóképességek mellett fejleszti a rugalmasságot is. Javítja a testtartást. A víz mentesíti a testet a terheléstıl. Ezért az úszás ideális a túlsúlyosaknak és azoknak az embereknek, akik ízületi problémákkal küszködnek. Ezenkívül javul a szívkeringés, erısödnek a légzı-izmok, mely különösen fontos asztmásoknál. Javul a tüdı, a szív és a keringési rendszer teljesítıképessége. Tehermentesíti a csontrendszert. Minden korosztályban egészséges. A sérülések kockázata más sportágakhoz viszonyítva nagyon kicsi. A víznek úszás közben a testre nehezedı nyomása kg-nak felel meg, ami folyamatos, enyhe masszírozó hatást jelent. Ezáltal nyugtat, előzi az idegességet és a feszültséget. Munkatársaink betartják az uszoda higiénés szabályait. Úszószemüveget, papucsot, fürdıruhát viselnek. Mint minden mozgásforma elıtt, az úszás elıtt is fontosnak tartjuk a rövid bemelegítés, átmozgatást. Erre minden úszás elıtt figyelmet fordítunk. Az úszásprogram során heti egyszeri alkalom biztosított munkatársaink részére. Az úszással kapcsolatos pontos feltételeket az uszodával kötött szerzıdés tartalmazza. Mozgásprogramjaink közül

9 a hatvani Városi Uszodában biztosított úszásprogram örvendett a legnagyobb népszerőségnek. Ezt a mozgásformát bármikor szívesen folytatnánk a munkatársak. Úszásprogramba bevontak száma: 43 fı Táplálkozási program A magyar felnıtt korú lakosság körében a túlsúlyosak/elhízottak aránya 60-70%. Nem kedvezıbb ez az arány a Hatvani Volán munkatársai között sem. Az elhízás a cukorbetegség, a magasvérnyomás, a daganatos, a mozgásszervi illetve a szív- és érrendszeri betegségek fontos kockázati tényezıje, ezek mellett pszichés oldalon is jelentıs károkat okoz (stigmatizáció, diszkrimináció). Jelentısen elhízott egyének 10%-os súlycsökkenése jelentıs vérnyomáscsökkenést, a vércukor és vérzsírok szintjének csökkenését eredményezte, s ezzel javította ezen egyének életminıségét és mortalitási rátáját (Blackburn G.: Effect of degree of weight loss on health benefits. Obesity Research 3 (suppl. 2.) 8S (1998). Munkatársaink körében ugyanezek az adatok jellemzık. A kiegyensúlyozott és rendszeres táplálkozás a betegségek megelızésében nagy szerepet játszik. Táplálkozási programunk különbözı, egymásra épülı, egymást kiegészítı tevékenységbıl állt össze (munkahelyi teakonyha felújítása, eszközfejlesztés, táplálkozási elıadások, ételkészítési gyakorlatok, táplálkozási kiadvány), amelyek közös célja volt, hogy munkatársaink megismerjék azokat a legfontosabb ismereteket, és elsajátítsák azokat az ételkészítési technikákat, amelyekkel kiegyensúlyozottabb táplálkozást tudnak megvalósítani. A berögzült nem megfelelı táplálkozási gyakorlat és szokások megváltoztatása érdekében táplálkozási szakember által vezetett program során munkatársaink elsajátították a szükséges tudást, illetve a program keretében felújításra kerül a munkahelyi teakonyha is, amiben a felújítás után ételkészítési bemutatókat is tartottunk. A felújított teakonyha dolgozóinknak lehetıséget biztosít arra, hogy kulturált körülmények között melegítsék meg és fogyasszák el az általában otthonról hozott ételeket. A felújított teakonyha megléte eredményeként a meleg ételeket fogyasztók aránya ugrásszerően, kb. 40%-al megnıtt. Ilyen volt

10 A tréning/oktatás a Williems Életkészségek Program szakmai standardjainak figyelembe vételével kerül megtartásra öt csoportban vezetık, szellemi dolgozók, forgalmi irányítók és autóbuszvezetık részére. Egyszerő, a mindennapokban jól alkalmazható stressz-kezelı stratégiákat és kommunikációs technikákat sajátítottak el a résztvevık, melyek segítségével megelızhetık, enyhíthetık a stresszel összefüggı testi és lelki tünetek, fokozható a munkateljesítmény, csökkenthetı a munkahelyi feszültség. Segédanyagot, munkafüzetet kaptak a programhoz, hogy a megértés és a gyakorlás lehetıvé váljon hosszabb távon is a különbözı tanulási jellemzık alapján. Valamennyi csoportértékelı lapot töltött ki a programmal kapcsolatosan illetve egy kérdıívet, amely alapján értelmezhetı a program szükségességének, eredményességének a megítélése a résztvevık oldaláról nézve. Megállapítható, hogy a programon részvétel motivációjában megjelent a munkáltatói elváráson kívül a személyes hatékonyság növelése, az egészségi problémák és a szakmai kompetenciák bıvítése is, A technikai készségek elsajátítását segítette ez a késztetési repertoár. Ugyanakkor a mindennapi teljesítménykárosodást is proaktív módon befolyásolta, hiszen a visszajelzések alapján mind a külsı-belsı ügyféllel eredményesebbé vált a munkavégzés. Valamennyi csoport stresszforrás-ként jelölte a munkakörrel kapcsolatos stresszt. Itt differenciáltan elkülöníthetıek az egyes csoportok. A buszvezetıknél jelentkezik számottevı mértékben, még enyhe fokban az adminisztratív munkakörben dolgozóknál. A stresszkezelı technikákat is ez alapján értékelték

11 3. Az egyes programok eredményessége Attól a fajta aktivizálástól várható szakmai szempontból is eredmény, amelybe minél nagyobb arányban sikerül bevonni olyanokat, akik elıtte kevésbé voltak aktívak, egészségtudatosak. Persze fontos a már elkötelezettek törekvéseinek támogatása, megerısítése is, de az eredmény mindenképpen látványosabb mélyrıl indulva. Ezért nagy hangsúlyt fektetettek a szervezık a passzívak meggyızésére, a programokkal kapcsolatos motivációs, promóciós tevékenység elsısorban rájuk irányult. A programsorozat legelején rögzítésre kerültek a alapadatok, mégpedig az, hogy a résztvevık milyen egészségmagatartással (szokásokkal, képességgel, tudással stb.) érkeznek a programokba, majd a kimeneti méréskor az volt a vizsgált tárgya, hogy ezek a paraméterek hogyan változtak meg a programok alatt, ill. annak hatására. A programok eredményességének mérése a következı területeken, ill. módszerekkel történt 3.1. Egészségmagatartás vizsgálat programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egészségmagatartás vizsgálat során a résztvevıket a programsorozat elején és a végén 5 témakörben kérdeztük meg: Egészségállapot önértékelés Testmozgás Táplálkozási szokások Ismeretszerzési szokások Dohányzás, szabadidı, társas kapcsolatok Az egészségmagatartási kérdıíveket kitöltık csak egy része töltötte ki egyaránt a és kimeneti kérdıíveket. A mellékletben azok az összesítı táblázatok találhatóak, amelyek az összes választ tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a at adók csak a, vagy a kimeneti, illetve mind a kettıt kitöltötték. Azonban az eredményesség méréshez szükséges volt azokat a válaszolókat leválogatni, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték, hiszen az egészségmagatartásban történı elmozdulás iránya és aránya csak így mérhetı. A kérdések között is szükséges volt szelekciót elvégezni, mivel a feltett kérdéseknek, csak egy bizonyos részében értelmezhetı az elmozdulás aránya. A megválaszolt kérdések fenti módon történı leválogatás eredményeképpen a következı eredményt kapjuk:

12 Egészségi állapot önértékelés programsorozat elıtt (bemenet) és után (kimenet) Az egyének egészségi állapotának vizsgálatában kiemelt szerepet kap az egészség önértékelése, amely összefügg az objektív egészségi állapottal, valamint a szubjektív jólléttel és az egészség mindhárom (testi, lelki, szociális) dimenziójával. Az egészségi állapot önértékelése az egyik leggyakrabban használt mérési módszer az egészségszociológiai vizsgálatokban. Az egészségi státus ilyen mérésének két fı oka van: a mérést nem szőkíti le az egészség valamely specifikus dimenziójára, átfogó képet ad az egészségi állapotról, ahogy azt az emberek észlelik - s ki lenne illetékesebb az efféle értékelésre, mint éppen a megkérdezett személy -, másfelıl összegzetten méri azokat az ismereteket is, melyekkel az emberek saját egészségükrıl rendelkeznek. Ki kell emelnünk azt a kutatási eredményt is, hogy az egészségi állapot önértékelése a mortalitás erıs prediktora, csak az életkor mutatkozik nála erısebbnek. (Idler és Kasl 1991; Idler és Benyamini 1997) Az egészségi állapot önértékelését gyakran kritizálják szubjektivitása és megbízhatatlansága miatt. Ám éppen szubjektivitása jelenti az elınyét, mivel az egészség más mérési módokkal nem befogható személyes értékelését tükrözi. Az egészségi állapot romlása az életkor elırehaladtával járó természetes folyamat, de az egészségromlás dinamikája nagymértékben befolyásolható jó néhány tényezı által: egészségtudatos életmód, természeti és társadalmi környezet ártalmainak csökkentése, emberi kapcsolatok harmonikus jellege, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, stb. A Hatvani Volán Zrt. monitoring-felmérésében a megkérdezettek pontig terjedı skálán értékelték egészségi állapotukat, ahol a 0 a legrosszabb, a 100 a legjobbnak tartott egészségi állapotot jelentette. Válaszoló kódja Bemeneti válasz #### Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 40% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban az egészségi állapotát! A vizsgált 20 fı kitöltı (mindazok, akik a és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltötték) közül 8 számolt be egészségérzet javulásról, amely 40%-os eredményességet jelent ebben a kategóriában.

13 Testmozgás Kérdés: 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? Válaszoló kódja Bemeneti Kimeneti Igen: 1 1 Most nem, de régebben igen: Soha: Igen: Most nem, de régebben igen: Soha: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 30% A mind a, mind a kimeneti kérdıívet kitöltı munkatársak között 30%-al nıtt azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik vagy hetente legalább kétszer sportolnak az addig heti egy helyett, vagy az elmúlt 12 hónapos programsorozat alatt ismét aktívabbá váltak.

14 Kérdés: 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? Bemeneti Kimeneti Válaszoló kódja Igen: Néha: Nem: Igen: Néha: Nem: 1 1 Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 35% A mindkét kérdıívet kitöltık körében az erre a kérdésre adott pozitív válasz a kimeneti méréseknél 35%-os emelkedést mutat. Táplálkozási szokások Táplálkozási szokásaink alapvetıen kisgyermek és gyermekkorban alakulnak ki meghatározó mértékben a családban tanult, megélt minták, illetve a mindennapi élet által. A szokásokat befolyásolja, hogy milyen élelmiszerek hozzáférhetıek a lakóhelyen, hogy milyen a család jövedelemviszonya, mennyire hat az egyénre a médiumokból áradó információ, van- a családban krónikus betegség, milyen tudással rendelkeznek az egészséges táplálkozásról, és számos egyéb tényezı. A kérdéssel azt a 3 legfontosabb tényezıt kívántuk nevesíteni, ami a válaszadók szerint leginkább befolyásolja, meghatározza táplálkozási szokásaikat. Ezek a következık: 1. Saját ízlés, hagyományok, szokások 2. Otthon látott szokások 3. Az élelmiszerek kínálata, hozzáférhetısége

15 Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Bemeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Kérdés: 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) Kimeneti Válaszoló kódja A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: Média, reklámok: 1 Az otthon látott szokások Az élelmiszerek ára: Saját ízlés, szokások, hagyományok: Az élelmiszer kínálat: Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: Család, ismerısök, barátok hatása: Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 25% Ebben a kategóriában pozitív irányú elmozdulásnak tekintettük azt az esetet, amikor is a válaszoló a kimeneti mérés során legalább eggyel többet jelölt meg a szakmailag hitelesnek tekinthetı források közül (sötét mezıvel jelölt sorok), mint a bementi válaszadáskor.

16 Étkezési gyakoriság A kitöltıknek az alábbi táblázatban kellett egy X-szel jelölniük, hogy milyen heti gyakorisággal reggeliznek, tízóraiznak, ebédelnek, uzsonnáznak és vacsoráznak. Pontozásos módszerrel értékeltük a kérdıívet kitöltık válaszait. A legfelsı táblázatban látható módon elıre rögzítettük az egyes étkezés típusok pontértékét. A kitöltık minden egyes x -szel jelölt válaszát 1-esként értékelve felszoroztuk ezekkel a pontszámokkal. A feltüntetett étkezési típusok gyakoriságával párhuzamosan növeltük az arra kapható pontértéket, kivéve a vacsora esetében, ahol ezt negatívan számítottuk be. Az így megkapott pontszámok összegébıl megállapítottuk az elmozdulás irányát, ami 30%-os pozitív elmozdulást mutat. Az eredményhez jelentıs mértékben hozzájárul a munkahelyi teakonyha felújítása, melynek következtében kb. 40%-kal megnıtt a munkaidıben meleg ételt fogyasztó munkatársak aránya, aminek járulékos következményeként egyes munkatársaink körében pozitív irányba alakult az utolsó esti étkezés mennyisége és összetétele is.

17 BEMENETI Pontozás 1. teszt kitöltı Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Soha Hetente Hetente Hetente Minden nap alkalom- alkalom- alkalommal mal mal Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonn Vacsora avacsor a Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 1. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 a Vacsora 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 2. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 3. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) KIMENETI Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 4. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 5. teszt 5. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény

18 6. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 7. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 8. teszt Ebéd 1 kitöltı Ebéd Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény Eredmény Eredmény teszt kitöltı Tízórai 6. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Tízórai 9. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 10. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 11. teszt 11. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 12. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény

19 14. teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 14. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai teszt Tízórai 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai Tízórai 16. teszt 1 Ebéd kitöltı Ebéd 1 Uzsonna kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Uzsonna Uzsonn Vacsora 1 avacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 18. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény teszt kitöltı Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 17. teszt Tízórai Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 kimenenti Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 19. teszt 1 Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn 1 Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Reggeli 1 Reggeli 1 Tízórai 1 Tízórai 20. teszt 20. teszt kitöltı Ebéd 1 kitöltı Ebéd 1 Uzsonna 1 kimenenti Uzsonn Vacsora a 1 Vacsora 1 Eredmény Eredmény Javultak aránya 30%

20 Arra a kérdésre, hogy, Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében, a programban résztvevık közül azok, akik a és kimeneti kérdıívet is kitöltötték a a következı arányban mutattak pozitív irányú elmozdulást (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltötte ki 6. Változtatott-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásában a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehetséges) Válaszoló kódja Arány Élelmiszervásárlási szokásaimváltoztak Folyadékfogyasztási szokásaimváltoztak % % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % ezt a részt): Az összes válaszoló arról számolt be, hogy pozitív irányban változtak az élelmiszervásárlási, a folyadékfogyasztási és étkezési szokásai, de az étkezési gyakoriságban is 85%-ban történt pozitív elmozdulás. Ismeretszerzési szokások Ebben a blokkban az ismeretszerzési szokásokra kérdeztünk rá. (1: javult, 0: nem javult, üres: nem töltött ki ezt a részt) Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: Igen: 1 Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 20% 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? A kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 20% mutatott pozitív elmozdulást.

21 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 25% 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 25%-a mutatott pozitív elmozdulást. 3. Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Bemeneti Nem: 1 1 Igen: Egyszer-kétszer elıfordult: Kimeneti Nem: 1 Javult(1)/ Nemjavult(0) Javultak aránya: 40% A fenti kimeneti és kérdéseket is egyaránt kitöltık 40%-a mutatott pozitív elmozdulást.

22 Szabadidı Bemenet 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: 1 1 Sportolni: 1 1 Aludni: Kézimunkázni 1 Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) 1 1 Kimenet Tv/Dvd/videót nézni: Zenét hallgatni: Rádiót hallgatni: 1 Olvasni: Moziba menni: Sportolni: Aludni: 1 1 Kézimunkázni Háztartási/házkörüli munkát végezni Vásárolni 1 kertészkedni, kiskertet mővelni Barátokkal lenni Családi programokon részt venni: Horgászni: Egyéb (Hobbimat csinálni) Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 45% 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? Az egészségesebbnek számító szabadidı eltöltés (zöld mezı) felé való elmozdulás tekintetük javulásnak, amelynek az aránya 25%.

23 Az Egészségmagatartás vizsgálat eredménye A fenti adatokból kiderül, hogy az egészségmagatartás a vizsgált populációban pozitív irányba mozdult el, amelynek a mértéke a következı táblázat szemlélteti: Válaszoló kódja Arány Egészségi állapot önértékelés javulás % Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? % Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon? % Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? % Milyen gyakran szoktott étkezni? % Élelmiszervásárlási szokásaim változtak % Folyadékfogyasztási szokásaim változtak % Étkezési gyakoriság % Ételkészítési szokások % Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? % Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket % rendszeresen olvasni vagy nézni? Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, % könyveket vásárolni, olvasni? Mit szoktál csinálni a szabadidıdben? % Bármely kategóriában Javult(1)/ Nem javult(0) % Amennyiben a és kimeneti kérdıívet is kitöltı bármelyik szempont szerint javulást mutatott, akkor azt az egészségmagatartásának pozitív elmozdulásaként értékeltük. E számítás szerint az egészségmagatartási kérdıívet kitöltık 100%-nak egészségmagatartása pozitív irányba mozdult el, azaz a program eredményessége az egészségmagatartás kategóriában 100%-osnak tekinthetı. a. Munkahelyi közérzet, munkahelyi egészségfejlesztés A program indításakor és zárásakor megmértük a programban résztvevı dolgozók munkahelyi közérzetét és azt, hogy hogyan vélekedtek a program elején és a végén munkavégzésük körülményeirıl, mégpedig egészségvédelmi, egészségfejlesztés szempontból. Válaszoló kódja Bemeneti válasz Kimeneti válasz Javult(1)/ Nem javult(0) Javultak aránya: 60% Kérdés: Kérjük, hogy az alábbi skálán egy vízszintes vonallal jelölje be, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapban a munkahelyén a közérzetét! A válaszolók 60%-ánál volt tapasztalható javulás a munkahelyi közérzetben.

24 BEMENETI KIMENETI 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? össz a. egyáltalán nem 1 1 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak 0 4. Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? a. egyáltalán nem 0 b. kismértékben c. átlagosan, amennyire egy munkahelytıl ez elvárható d. nagymértékben Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos a. teljes mértékben b. többé-kevésbé c. csak néha 0 d. egyáltalán nem 0 3. Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? a. nincsenek pihenıhelyek b. nem megfelelı, a használatot zavaróan rossz az állapotuk 0 c. vannak hiányosságok, de átlagosnak tekinthetı az állapotuk d. jó állapotúak, kellemesek, használhatóak Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? a. egyáltalán nincs lehetıség kulturáltan ebédelni, étkezni 1 1 b. a meglévı lehetıségek nem jól megközelíthetıek vagy nem jól felszereltek c. megfelelı lehetıség van kulturált étkezésre Javult (1) / nem javult (0) 1. Ön szerint a munkahelyi környezet mennyire támogatja, segíti az egészség megırzését? Mennyire tartják be a munkahelyen a dohányzással kapcsolatos szabályokat? Mennyire tartja elfogadhatónak a pihenıhelyek állapotát? Megfelelınek tartja-e az étkezési lehetıségeket, az étkezés körülményeit a munkahelyén? Összességében Javult (1) / nem javult (0) Javultak aránya 75% Összesen 15 fı esetében javult a dolgozói megítélés munkahelyük egészségvédelmi körülményeivel kapcsolatosan, amely 75%-os eredményességnek felel meg ebben a kategóriában.

25 Összesítés Munkahelyi közérzet és egészségfejlesztés Javulás aránya Munkahelyi közérzet javulás 60% Munkahelyi egészség fejlesztés támogatás javulás 75% Javulás átlagos aránya 68% A és kimeneti kérdıívet egyaránt kitöltık munkahelyi közérzete és munkahelyi egészségfejlesztés megítélésében 68%-os elmozdulás történt a program végrehajtása során. b. Elégedettség mérése Az elégedettség mérésére a családi egészségnapokon, az elsısegélynyújtó tanfolyamon, a mozgásprogramban, a stressz kezelı programban és a táplálkozási programban résztvevık esetében került sor. A családi egészségnapokon résztvevık elégedettsége Elégedettségi kérdıívek Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 35 eléggé 30 nem nagyon 4 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 55 részben megfelelı 14 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 59 részben megfelelı 9 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 51 részben megfelelı 17 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 26 valószínőleg részt vennék 39 nem valószínő, hogy részt vennék 5 biztosan nem vennék részt 0 Elégedettségi kérdıívek A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára Mennyire érezte hasznosnak a programot? nagyon 68 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programszervezéssel? a. helyszín megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 64 részben megfelelı 8 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 71 részben megfelelı 1 nem megfelelı 0 3. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programokon való részvételre? mindenképpen részt vennék 54 valószínőleg részt vennék 18 nem valószínő, hogy részt vennék 0 biztosan nem vennék részt 0

26 Az elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Els ıs egélynyújtó tanfolyamon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 9 eléggé 4 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín megfelelı 12 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 b. idıpontok megfelelı 11 rés zben megfelelı 1 nem megfelelı 0 c. tartalom megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık megfelelı 13 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön is mereteinek bıvülés éhez? jelentıs en 9 kissé 4 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıség lenne hasonló programok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 2 valós zínőleg rés zt vennék 10 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenesen nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a programokért? igen 1 cs ak jelképes ös s zeget 6 nem 5

27 A mozgásprogramban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek Mozgás programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 20 eléggé 5 nem nagyon 0 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 b. idıpontok meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 c. tartalom meg felelı 23 rés zben megfelelı 2 nem megfelelı 0 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 25 rés zben megfelelı 0 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 21 kis s é 4 nem 0 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 18 valós zínőleg rés zt vennék 7 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 0 biztos an nem vennék rés zt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért? igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 18 nem 4

28 A stressz kezelı programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi k érdıívek S tres s zk ezelı programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 11 eléggé 14 nem nagyon 6 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés s el? a. helys zín meg felelı 25 rés zben megfelelı 5 nem megfelelı 1 b. idıpontok meg felelı 21 rés zben megfelelı 9 nem megfelelı 1 c. tartalom meg felelı 24 rés zben megfelelı 6 nem megfelelı 1 d. Prog rams zervezık /s zervezık meg felelı 27 rés zben megfelelı 3 nem megfelelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön k özérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 10 kis s é 15 nem 5 4. S zeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valós zínőleg rés zt vennék 15 nem valós zínő, hogy rés zt vennék 5 biztos an nem vennék rés zt 2 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztos íthatóak tovább, tudna-e fizetni a programok ért igen 3 cs ak jelképes ös s zeget 14 nem 13

29 A táplálkozási programban résztvevık elégedettsége Elégedetts égi kérdıívek Táplálk ozás i programon rés ztvevık s zámára Mennyire érezte has znos nak a programot? nagyon 10 elég gé 20 nem nagyon 3 egyáltalán nem 0 2. Mennyire volt elégedett a programs zervezés sel? a. helys zín meg felelı 28 rés zben meg felelı 5 n em meg felelı 0 b. idıpontok meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 c. tartalom meg felelı 25 rés zben meg felelı 8 n em meg felelı 0 d. Programs zervezık/s zervezık meg felelı 22 rés zben meg felelı 11 n em meg felelı 0 3. Hozzájárult a program az Ön közérzetének, egés zs égérzetének javulás ához? jelentıs en 14 kis s é 19 nem 0 4. Szeretné, ha a jövıben is lehetıs ég lenne has onló prog ramok on való rés zvételre? mindenképpen rés zt vennék 8 valószínőleg rés zt vennék 23 nem valós zínő, hogy részt vennék 1 biztosan nem vennék részt 0 5. Amennyiben a programok ingyenes en nem biztosíthatóak tovább, tudna-e fizetni a prog ramok ért? igen 6 csak jelképes ös szeget 15 nem 12

30 Egyenként vizsgálva a különbözı programokban résztvevık elégedettségét, az inkább elégedettnek tekinthetı résztvevık aránya a következıképpen alakul: Inkább Elégedettségi kérdıívek elégedettek aránya Az 1. családi egészségnap programban résztvevık számára 94% A 2. családi egészségnap programban résztvevık számára 100% Elsısegélynyújtó tanfolyamon résztvevık számára 100% Mozgásprogramon résztvevık számára 100% Stresszkezelı programon résztvevık számára 81% Táplálkozási programon résztvevık számára 100% Inkább elégedettek aránya 96% A értékelésének táblázatait - annak levezetését, hogy az elégedettségi kérdıívet kitöltı inkább elégedett, vagy elégedetlen - a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összegzés Az elégedettségi mérés alapján kijelenthetı, hogy a résztvevık átlagosan 96%-a inkább elégedett volt a program tartalmával és szervezésével. Eredményesség összegzése Az eredményesség %-os értékét az alábbi táblázatban felsorolt eredményességi alkategóriák %-os értékének átlagaként számoltuk ki: SZEMPONT Eredményesség Egészség magatartás javulás 100% Munkahelyi közérzet 68% Elégedettség 96% A projekt eredményessége 88%

31 1. sz. melléklet - Az egészségmagatartás vizsgálati kérdıív kiértékelı táblázatai ( összes válaszoló ) Egészségi állapot önértékelés Ké rjük, hogy az alábbi skálán e gy vízs zinte s vonallal je lölje be, hogy milye nne k é rté ke li az e lmúlt hónapban a munkahe lyé n a közé rze té t! skála kimeneti arány (be) arány (ki) % 4% % 42% % 33% % 15% % 4% % 0% % 0% % 2% % 0% % 0% % 0% ö s s ze s v álas zoló (fı )

32 Testmozgás 1. Szokott-e rendszeresen, legalább hetente kétszer egy órát sportolni, mozogni? 2. Szokott-e idınként, nem heti rendszerességgel részt venni mozgás programon kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 31% Igen: % 48% Most nem, de régebben igen: % 50% Néha: % 44% Soha: % 19% Nem: % 8% Fontosnak tartja-e a rendszeres testmozgást? 4. Mi az Ön számára a legfıbb akadálya a rendszeres testmozgásnak? (több válasz is adható) 5. Milyen sportot lenne kedve kipróbálni vagy rendszeresen gyakorolni (több válasz is megjelölhetı) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti Igen: % 98% Nincs rá idım: % 49% Úszás Nem: 4 1 4% 2% Drágák a lehetıségek: % 16% Foci Nincs a közelben olyan sportolási lehetıség, amit % 8% Futás 5 5 Lusta vagyok: 8 8 7% 16% Gyaloglás 15 3 Soha nem sportoltam, nem tudom, hogy kezdjek hozzá: Nincs kivel, kikkel együtt mozogni, egyedül nincs kedvem Nem tartom hozzá: fontosnak, annyi mást lehet csinálni helyette: Nem való ez már az én koromban: Félek, hogy ügyetlen vagyok: 1 0 1% 0% Ping-pong % 6% Torna % 0% Kirándulás % 4% Edzıterem % 2% Jóga Egyéb

33 Táplálkozási szokások II. Táplálkozási szokások 1. Milyen gyakran szokott Ön étkezni? (Kérjük, x -szel jelölje be a megfelelı választ!) Bemeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Kimeneti Soha Hetente 1-2 alkalommal Hetente 3-4 alkalommal Hetente 5-6 alkalommal Mindennap Reggeli Reggeli Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna Vacsora Vacsora

34 1. Változtattál-e legalább egy, vagy akár több jellemzıt a táplálkozási szokásodban a programon való részvétel következtében? (több válasz is lehets éges) Élelmiszervásárlási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Jobban felkészülök a bevásárlásra, egyre gyakrabban írok lis tát a vás árlandó élelmis zerekrıl Elolvas om az élelmis zereken lévı információkat Gyakrabban vásárolok tartósító-szermentes, kevesebb adalékanyagot tartalmazó élelmis zereket Egyéb Folyadékfogyasztási szokásaim változtak (több válasz is lehetséges) Tudatos an több folyadékot is zom naponta, mint korábban Keves ebb cukros, s zéns avas üdítıitalt fogyas ztok Gyakrabban fogyasztok gyümölcs-, zöld-, gyógyteákat Egyéb Étkezés i gyakoris ág (több válasz is lehetséges) Jobban figyelek étkezés eim rends zeres s égére A korábbi napi 1-2 étkezés helyett 3-nál többször étkezem naponta A munkahelyemre is szívesen viszek meleg ételt, mert kulturált körülmények között van lehetıségem a megmelegítés ére, elfogyas ztás ára Egyéb Ételkészítési szokások (több válasz is lehetséges) Ritkábban sütök bı zsiradékban (rántott hús, sült krumpli, stb.) Kevesebb zsiradékkal, vagy zsiradék nélkül készítem az ételeket Gyakrabban fızök otthon Több friss és szárított zöld főszert használok Ritkábban sózom meg az asztalnál az ételeimet Egyéb kimeneti kimeneti kimeneti kimeneti

35 4. Milyen gyakran fıznek otthon? 5. Milyen témakörben szeretné a táplálkozással kapcsolatos ismereteit bıvíteni? (több válasz is lehetséges) kimeneti arány (be) arány (ki) Minden nap, vagy majdnem minden nap % 66% Egészséges táplálkozásról általában: 68 Csak hétvégén % 32% Fogyókúráról: 17 Általában máshol eszünk meleg ételt nem szoktunk meleg ételt enni, csak ritkán 1 1 1% 2% Hízókúráról: % 0% Különbözı diétákról: Élelmiszervásárlási praktikákról: 9 Ételkészítési fortélyokról: 28 Táplálék-kiegészítıkrıl, adalékanyagokról: 3 Egyéb: 0

36 2. Leggyakrabban hol ebédel? 3. Mi befolyásolja leginkább táplálkozási szokásait? (az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje meg) kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) A munkahelyen üzemi kosztot: 0 0 0% 0% Munkahelyen, de otthonról viszek hideget: Munkahelyen, otthonról viszek meleg ételt, vagy ételt rendelek A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos hiteles információk: % 4% % 64% Média, reklámok: 0 3 0% 3% % 36% Az élelmiszerek ára: % 21% A munkahelyi büfében 0 0 0% 0% Saját ízlés, szokások, hagyományok: % 32% Az élelmiszer kínálat: % 10% Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminıség: % 6% Család, ismerısök, barátok hatása: % 17% Orvosi-, és táplálkozási szakember által adott tanácsok: 9 8 5% 7% Egyéb: - 0% 0% 0% 0%

37 5. Mely tématerületeken kapott a saját életében hasznos információkat a programtól 6. Változtatna-e valamit a táplálkozási szokásain? nem igen kimeneti arány Egészséges táplálkozásról 19 Nem: 43 48% Fogyókúráról: 7 Igen: 26 29% Hízókúráról: 0 Nem válaszolt: 20 22% Különbözı diétákról: 2 89 Élelmiszervásárlási praktikákról: Ételkészítési fortélyokról: Táplálékkiegészítıkrıl, adalékanyagokról: Egyéb: 0

38 Ismeretszerzési szokások 1. Szokott-e csak úgy magától részt venni tanfolyamokon, ismeretterjesztı elıadásokon? 2. Szokott-e ismeretterjesztı újságokat, filmeket vásárolni, vagy ilyen jellegő cikkeket, filmeket rendszeresen olvasni vagy nézni? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 6 2 7% 4% Igen: % 30% Egyszer-kétszer elıfordult: % 40% Egyszer-kétszer elıfordul: % 58% Nem: % 56% Nem: % 12% Nem válaszolt: 0% 0% Szokott-e egészséggel, egészségmegırzéssel kapcsolatos témájú újságokat, filmeket, könyveket vásárolni, vagy ilyen jellegő írásokat, filmeket rendszeresen olvasni, nézni? 4. Részt vett már elsısegélynyújtó tanfolyamon? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 28% Egyszer-kétszer elıfordul: % 57% Igen, 2 éven belül: Igen, 2 évnél régebben: % 54% % 23% Nem: % 15% Nem: % 23%

39 Dohányzás 1. Dohányzik Ön? 2. Mióta dohányzik? kimeneti arány (be) arány (ki) kimeneti arány (be) arány (ki) Nem dohányzom: % 82% Soha nem dohányoztam: % 68% Csak alkalmilag fordul elı: % 7% Igen, kevesebb, mint 10 szálat szívok naponta: Igen, szálat szívok naponta: % 7% Igen, több, mint 20 szálat szívok naponta: Leszoktam kevesebb, mint 3 éve: 4 0 5% 0% % 0% Leszoktam több mint 3 éve: % 11% 2 1 2% 4% Kevesebb, mint 10 éve dohányzom: Több mint 10 éve dohányzom: % 0% % 21%

40 Szabadidı, társas kapcsolatok 1. Mit szokott csinálni a szabadidejében? kimeneti arány (be) arány (ki) Tv/Dvd/videót nézni: % 14% Egyszer-kétszer elıfordult kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: % 21% % 64% Zenét hallgatni: % 12% Nem: % 14% Rádiót hallgatni: % 5% Olvasni: % 14% Moziba menni: 9 2 3% 1% Sportolni: % 8% Aludni: % 4% Kézimunkázni 1 0 0% 0% 2. Szokott a munkatársaival munkaidın kívül találkozni, közös programot szervezni? Háztartási/házkörüli munkát végezni % 7% Vásárolni 9 1 3% 1% kertészkedni, kiskertet mővelni % 16% Barátokkal lenni % 7% Családi programokon részt % 7% venni: Horgászni: % 4% Egyéb (Hobbimat csinálni) 4 0 1% 0% Szokott a munkatársaival munkaidın kívül közös családos programot szervezni? kimeneti arány (be) arány (ki) Igen: 5 3 6% 11% Egyszerkétszer % 57% Nem: % 32% 89 28

41 2. sz. melléklet - Az elégedettségi kérdıívek kiértékelésének táblázatai

42

43

44

45

46

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET GYULA FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN oktatási segédlet 2010. SZERZİK: Hojcska Ágnes Erzsébet gyógytornász Gyulai Várfürdı Kft.,

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei

A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott területei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A (szabadidı)sport alapfogalmai és kutatott

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben