Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával"

Átírás

1 Harkányi Adrienne Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az oktatásban dolgozó szakemberek számára már jól ismert és sokat idézett megállapítás az, hogy a megélhetésünket biztosító és személyiségünk egy részének megvalósítását ígérő pályaés munkaterületek felé irányulást, a pályaválasztást szinte azonos súllyal befolyásolja önmagunk képességeinek, készségeinek és érdeklődési irányaink ismerete, és a pályákról, foglalkozásokról alkotott reális, széles körű tájékozottságunk. A pályaorientációt meghatározó tényezőket két nagy egymással összefüggő, mégis különböző kategóriába sorolhatjuk: önismeret, pályaismeret. Az önismeret nemcsak magának a személyiség fejlődésének, érésének elengedhetetlen feltétele, hanem a pályaválasztási érettség kibontakozásának is. Ahhoz, hogy az egyén pszichológiai, önismereti tapasztalásait összhangba hozza a külső környezeti tényezőkkel, szüksége van a folyamatosan változó, átrendeződő pályák világának figyelemmel kísérésére, szakmacsoportok, valamint konkrét szakmák tartalmának és követelményeinek reális ismeretére. Ennek érdekében a pályákkal való ismerkedést már az általános iskolai oktatás keretében, pályaorientációs foglalkozásokon kell elkezdeni, majd a középfokú oktatásban ezt a tudást célszerű bővíteni és elmélyíteni. Míg a pályaorientáció legfőbb célja, hogy a tanulókat a pályaválasztási döntés meghozatalában segítse, addig a pályaismereti foglalkozások kitűzött célja, hogy foglalkozásokról, szakmákról és ehhez kapcsolódó képzési lehetőségek felőli aktív, önálló tájékozódásra és a megszerzett információk elemzésére serkentse. Számba véve azt is, melyek lehetnek azok a fizikai, egészségügyi, pszichológiai tulajdonságok, melyek feltételezhetően a szakmában való sikeres helytálláshoz hozzásegítenek. További törekvés az is, hogy a résztvevők megpróbálják a pályákról nyert információkat összeilleszteni saját személyük jellemzőivel, igényeivel; e folyamatban a résztvevők egymást is hatékonyan segíthetik. MÓDSZERTAN - A PÁLYAISMERETI FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSÉHEZ Csoportfoglalkozások felépítésének szemléleti és módszertani jellemzői A csoportfoglalkozások nem a frontális oktatás hagyományait követik, ahol a tanár az ismeretanyag közlője, a diákok pedig passzív befogadók A hangsúly pedig nem a kész ismeretek átadásán van, hanem a diákok meglévő ismereteinek mobilizálásán, képességeinek fejlesztésén és szemléletének formálásán. 1

2 A foglalkozások fő jellemzője a résztvevők aktivitása aktivizálása. Ez azt jelenti, hogy akkor hatékony a csoportban zajló munka, ha a felkínált témák feldolgozásába bevonódnak, munkára motiválttá válnak a résztvevők. Így nemcsak tudásukat vetik latba, hanem érzéseik is serkentik mind az önálló, mind az együttműködést kívánó munkavégzést. Ezt az értelmi érzelmi szerveződést segíti, ha a csoport tagjai a feldolgozandó témával kapcsolatban előzetesen elgondolkodnak, saját ismeret- és élményanyagukat felidézik. A foglalkozás- vagy témavezetőtől ez természetesen a hagyományostól eltérő oktatói attitűdöt kíván. A vezető és a tagok hatékony együttműködéséhez egyfajta facilitátorra van szükség, aki szervez, ösztönöz, szemléltet, tárgyi tévedéseket korrigál, összegez, ellenőriz. A feladat kijelölése után a háttérbe vonulva, csak a munkára ösztönző légkört teremti meg és tartja fenn. Megszervezi az egyénileg, párosan, kis- vagy nagycsoportban zajló feladatmegoldást, biztosítja a különböző segédanyagok jelenlétét, és a segédeszközökhöz való hozzáférést. Majd a megoldott feladatok együttes megbeszélésében egyfajta moderátori tevékenységet fejt ki. Természetesen arra ügyel, hogy a tárgyi tévedések vagy hibás ismeretek a fiatalok fejében - lehetőség szerint - ne rögzüljenek; korrigálásuk, kijavításuk történhet szintén indirekt módon, az oktató vagy foglalkozásvezető csak a legvégsőbb esetben közli direkt módon a helyes információkat. A különböző ismeretek, megoldásmódok összekapcsolását segíti és a csoporttagokat a foglalkozások során arra ösztönzi, hogy együttműködjenek vagy ellentétes nézeteiket megosszák egymással és elfogadják a különböző álláspontokat. Közreműködik abban, hogy egyes feladatok sikeres megoldása érdekében a csoporttagok közös megállapodásra, konszenzusra jussanak. Ezáltal egy színvonalas vita és érvelési kultúra jöjjön létre a csoportban. A foglalkozás vezetője e szerepében a klasszikus értelemben nem minősít, hanem a pozitívumokat hangsúlyozó értékeléseivel a csoportos vagy egyéni feladatmegoldásokat ösztönzi és a kooperációs készség fejlesztésére törekszik. A pályaismeret elsajátítását és bővítését célzó csoportfoglalkozások e szemléleti és módszertani keretek között játékos feladatok megoldásával konkrét ismeretek megszerzésére teremtenek lehetőséget, valamint az informálódást biztosító segédanyagok rutinos használatához segítenek hozzá. A csoportfoglalkozások felépítése, feladatok kialakítása A foglalkozások a pályaismeret megszerzését, elmélyítését a kínált feladatok tartalmi felépítése, egymáshoz kapcsolhatósága révén érik el. Ebben jelentős szerepet játszanak a bemutatásra kerülő módszerek, a feladatok formai váza, amely más-más tartalommal megtöltve különböző célok szolgálatába állíthatók. A feladatok módszerei: - gyűjtés - csoportosítás kiválasztás - párosítás - rangsorolás - fogalomtisztázás, definíció megalkotása - történet- vagy mondatbefejezés - összehasonlítás, hasonlóságok különbségek keresése - táblázatok, rendszerek létrehozása 2

3 - kártyákkal való játék - rajzolás - asszociációs játék - érzékelésen alapuló játékok - szerepjáték helyzetgyakorlatok Gyűjtés: különböző tételű listák, felsorolások készítése, egyénileg vagy kiscsoportokban. Pl.: adott idő alatt (1-2 perc) egy megadott kezdőbetűvel minél több foglalkozás nevének összegyűjtése, minél több eladással foglalkozó szakma felsorolása, egy szakma jól ismert (szabó olló, kréta) vagy egyáltalán nem közismert (egy mérőműszer) eszközének körbeadása és mindegyik csoporttag mond egy cselekvést, ami a tárggyal végezhető; a tárgy addig járhat körbe a csoporttagok között, amíg ők mondják az ötleteiket. A lista tételeit egy íródeák táblára vagy flip-chart papírra írja. Mielőtt a résztvevők megismerkednének a szakmailag elfogadott tudásanyagot tartalmazó kiadványokkal, több foglalkozáson át a kínált feladatok a saját és csoporttársak ez idáig innen-onnan megszerzett ismereteinek mozgósítását igénylik. Erre a célra a gyűjtés módszerét felhasználó játékos-feladatok kiválóan alkalmazhatók. Ha a csoport tagjainak vélhetően már gazdagabb előzetes tudásuk és tapasztalataik vannak a munka és a pályák világából, akkor az ismeretek felfrissítését kezdhetjük a globális áttekintéstől haladva egyre konkrétabb információk felé. Néhány szóban megbeszéljük mit értünk a pályakör vagy szakmacsoport fogalmán: - elsőként pályakörök vagy szakmacsoportok nevét gyűjtjük össze listaszerűen kiscsoportokban - majd a csoportok a listából választanak egy pályakört (pl. kereskedelmi pályák) és ebbe a csoportba tartozó szakmák nevét gyűjtik össze - a szakmák közül kiválaszt a csoport egyet és a szakmát jellemző a) tevékenységek, b) eszközök (milyen eszközöket használnak vagy kerülnek kapcsolatba munkájuk során), c) anyagok, nyersanyagok (felhasznált, megmunkált nyersanyagok), d) előállított termékek gyűjtése következhet. A kiscsoportok egymástól különböző pályákat dolgoznak ki, így a csoportok egymás munkáját meghallgatva tovább bővíthetik ismereteiket, illetve kérdezve, kiegészítve a másik csoport munkáját a tagok közötti konstruktív kommunikációt segíti. Ha a csoport tagjainak kevés a pályákkal kapcsolatos ismerete, akkor a foglalkozás vezetője a tagok élményeire, gyerekkori, családi, baráti körben szerzett tapasztalataira építhet. A csoport tagjai egyénileg készíthetnek egy listát, melyben felsorolnak tíz általuk ismert foglalkozást, azt egyenként felolvasva és a táblára írva kialakul egy csoportlista. Mindenki választhat egy foglalkozást a listájáról és elmesélheti néhány mondatban az élményeit; a szakma képviselőjét megfigyelve, vele beszélgetve mi szűrődött le számára e szakmával kapcsolatban. Ez játszható "barkochba"-szerűen is: - egy csoporttag elkezdi mesélni az adott foglalkozásról szóló történetét oly módon, hogy a többieknek ne legyen olyan könnyű kitalálnia - azonban a megoldást megközelítő válaszokat "hideg-meleg" irányítással segítheti; 3

4 - a játék klasszikus szabályai szerint is történhet: aki a pályára gondolt csak a többiek kérdéseire "igen-nem"-mel válaszolhat. Ugyanez a játék a jól ismert "Amerikából jöttem" forgatókönyve alapján is lejátszható. Az egyéni élmények és a kitalálás vagy mozgásos játék során a résztvevők olyannyira bevonódnak érzelmileg a csoportmunkába, hogy azután könnyebb lesz egy olyan feladatot elvégezniük, ahol a pályákat újabb csoportokba rendező felsőbb kategóriák keresésére, és ennek megfelelő besorolásra kérjük; vagy a pályaismeret lényegét, tárgyát megfogalmazó definíció írását tűzzük ki feladatul. Csoportosítás-kiválasztás: listák tételeinek különböző halmazokba rendelése, megkeresni a kialakított vagy lehetséges rendező elvet, megnevezni felsőbb kategóriákat. Pl. a csoporttagok 10 tételes foglalkozási listája nyomán kialakult csoportlistát különböző halmazokba szétosztani: - vagy a csoport vezetője ad meg csoportosítási szempontokat (szabadban - belső térben - minkét helyen egyaránt végezhető munka; testi erő kell hozzá - könnyű, ülő munka; régi, hagyományőrző szakmák - újonnan kialakult szakmák) - vagy a csoporttagok gondolnak ki csoportosítási szempontokat egyénileg-párokban, 3 tagú csoportokban. A kiválasztás műveletével megkereshetjük azokat a foglalkozásokat, mely több halmaz eleme is lehet - melyik az, amelyik csak néhányhoz kapcsolható vagy csak egy halmazba tartozik. Párosítás: a csoportosítás egy speciális fajtája, egy elemhez egy másik elem rendelése egy szempontbeli azonosságuk alapján. Pl. egy foglalkozás megnevezéséhez megkeresni a kártyákra felírt FEOR számok közül a hozzátartozót és indokolni a megfeleltetést. E játék révén megismerhető, memorizálható a FEOR rendszerének felépítése, ez majd a Foglalkozási Információk Kézikönyvének gyorsabb és rendszerszemléletű használatát segítheti. Rangsorolás: egy szempont alapján az elemek hierarchikus sorrendjének felállítása. Pl. egy foglalkozás tevékenység- vagy eszközlistájának elemeit aszerint rangsoroljuk: - mi jellemzi leginkább az adott szakmát - vélhetően melyik cselekvés végzése a leggyakoribb, - vélhetően melyik eszköz használata történik legtöbbször. Fogalomtisztázás, definíció kialakítása A pályaismeret gyakran olyan fogalomkészlettel dolgozik, amelyek használata elterjedt a mindennapok nyelvében, mi a foglalkozások során mégis mást értünk alatta; valamint több olyan megnevezés fordul elő, melynek hivatalos definícióját nem találhatjuk meg, ezért magunknak kell ún. munkadefiníciót kialakítani. Ezen túl amiatt is fontos ez a művelet, mert egy csoport vagy egyén által jobban átgondolt, ellenérvekkel szemben megvédett fogalom később jobban elfogadható, mint egy készen kapott, szakmai anyagból felolvasott meghatározás. A fogalom-meghatározásokat nominális csoportmódszer (NCM) technikájának felhasználásával vezethetjük le. A meghatározáshoz először csoportban a szabadon szárnyaló ötleteinket hívjuk segítségül - ami a szó hallatán vagy azzal kapcsolatban eszünkbe jut, cenzúra nélkül kimondjuk és felkerül a táblára. A következő körben már szelektálunk, a lista elemeit súlyozzuk a definícióba kerülés szempontjából. Majd mindenki magának egy vagy két mondatban a táblára felírt tételeket saját belátása szerint felhasználva leírja a definíciót. Utána a csoportban 4

5 egyenként felolvassuk - a találó, jó megfogalmazású részleteket kigyűjtjük, melyek a közös definíció részei lehetnek majd. Ezek után a tagok vitája és konszenzusa alapján létrehozzuk a csoport minden tagja által elfogadott az adott fogalomra vonatkozó definíciót. Történet vagy mondatbefejezés: A csoportvezető által megkezdett mondatok vagy történet egyéni vagy csoportos befejezése. Ha a feladatmegoldás egyéni munkát igényel, mód nyílik a saját gondolatok, ötletek írásbeli kifejezésére. Pl. Barátom antikváriusnak készül. Tudja, hogy ehhez... Nővérem ruházati kereskedő szeretne lenni, mert látta... A történet-befejezésben a saját pályaválasztásra vonatkozó múltbeli élethelyzetek megjelenítése hozzájárulhat egy-egy saját döntési helyzet átgondolásához, megjelenítéséhez, ami az önismeretet gazdagíthatja. Hetedik osztályos koromban így vélekedtem a pályaválasztásról... Amikor nyolcadik osztály második féléve közeledett... A csoportos munka során a megkezdett történet a csoporttagok egy-egy hozzátett gondolatával különös fordulatokat vehet, ehhez a spontán történetalakításhoz figyelni és alkalmazkodni kell az előtte szólóhoz, de saját ötletei is ugyanolyan jelentősen formálják az eddig létrehozott tartalmat. Pl. András a hetedik osztályban elhatározta... Összehasonlítás A pályák közötti hasonlóságok és különbségek keresése új rendező elvek megtalálását segíti a pályák világában, ugyanakkor sok ismert pálya jellemzői más megvilágításba kerülhetnek (melyik könnyű-nehéz és milyen szempontból); sok kevéssé ismert foglalkozás egy-egy jellemző jegyét is megismerhetjük az összehasonlítások során. Pl. a fényképész egy kicsit olyan mint: - a vegyész, mert... - a pedagógus, mert... - az eladó, mert... - a rajzoló, mert... Táblázatok, rendszerek létrehozása Az eddig ismertetett módszerek révén létrehozott tartalmak további csoportosítását, felsőbb kategóriák, rendezőelvek létrehozását jelenti. Pl. Összegyűjtött pályák nevét helyezzük el a saját magunk vagy csoport által kitalált rendszerben: - szabadban - irodában - otthon - műhelyben végezhető foglalkozások. Majd a FEOR 9 főcsoportjába soroljuk be ugyanezen pályaneveket. Hasonlítsuk össze a két csoportosítás során milyen pályák kerültek egymás mellé! Mi a pályák fő jellemzője? A kártyákkal való játék: a megismert osztályozó rendszerek elemeinek emlékezeti rögzítését, működésének begyakorlását szolgálja. 5

6 Pl. a FEOR 9 főcsoportjának kódszámát és elnevezését kártyákra írjuk - ez a kártyakészlet minden résztvevőnél megvan. A csoport egyik tagja mond egy szakmát a kijelölt csoporttagok a főcsoport nevének kártyáiból emelik fel azt, amelyikbe az adott szakma beletartozik, a többiek a főcsoport számát jelző kártyát mutatják fel. A csoportos szavazás után a foglalkozásvezető felmérheti, hogy a csoport tagjai milyen biztonsággal memorizálták a rendszer elnevezését, kódszámát. Rajzolás Rajzok készítése tárgyak, eszközök alaposabb megfigyelésére, szemléletes elképzelésére ösztönöz, a szóbeli megnyilvánulásokat nem/ kevéssé igénylő kreatív megnyilvánulási forma. Természetesen a feladatok kialakításánál és felvezetésénél számítani kell arra, hogy néhányan a rajzkészség hiányára vagy a feladat nehézségére hivatkozva a feladatot passzolni szeretnék. Ilyenkor a kimaradóknak más feladatot lehet ajánlani vagy a feladatot számukra egyszerűsíteni kell. Például: - szakmák egyszerű jelzésének, cégérének lerajzolása - szakmák által használt jellemző eszközök, szerszámok lerajzolása A rajzos feladatok végezhetők egyénileg, párban, kiscsoportban; nehezített változat egy pár mindkét tagja jobb vagy bal kezét ugyanazon tollra helyezve beszéd nélkül rajzoljon - ez a játék a párok kooperációját is próbára teszi. Az ilyen jellegű feladatok alkalmasak a korábban már ismertetett módszerekkel való kombinálásra: - a tagok, kiscsoportok rajzait csoportosítsák, párosítsák - a rajzokból készíthetők kollázsok - a rajzok alapján a csoport egy történetet is kitalálhat. Így a szakmákat összehasonlítva hasonlóságokat, különbségeket kereshetünk, kiváló alkalom szakmák pályakörökbe tömörítésére, vagy más egyéb szempontok szerinti csoportosítására. Asszociációs játék A foglalkozás vezetője által előre kigondolt hívó szavakra (pl. tárgyak, eszközök nevei) a csoport tagjai olyan foglalkozásokat mondanak, amelyek közeli vagy távoli kapcsolatban állnak a hívó szóval. Az asszociáción alapuló kapcsolatkeresés azt eredményezheti, hogy a felsorakoztatott foglalkozások szokatlan láncolata jön létre; a pályákat más szemszögből is szemügyre vehetjük, ezáltal látókörünk is tágul. Érzékelésen alapuló játékok Tárgyak, eszközök beazonosítása, felismerése - a látás kikapcsolásával -, hallási, tapintási élmények alapján arra ad lehetőséget, hogy tárgyak új tulajdonságait fedezzük fel. Főleg az anyagszerűséggel kapcsolatos jellemzők (keménység, hidegség, puhaság, lágyság) megtapasztalására, majd ezt követően megbeszélésére ad alkalmat. Szerepjáték - helyzetgyakorlatok Ezek a fajta játékok a szerepbe, helyzetbe kerülés segítségével érzelmi átélésre és a szakma képviselőjével való azonosulásra is alkalmat adnak. Egy szituáció (amiben konfliktus is előfordulhat) konstruktív megoldása könnyebben jöhet létre többszöri lejátszás, ismétlés révén; a többieknek (nézőknek) történő bemutatása a beleélést és a felismerést egyaránt serkenti. A játék külső megfigyelői vagy a videofilm- 6

7 visszajátszás során tett észrevételek önmagunkról és az eljátszott pályákról alkotott ismeretünket, fantáziánkat egyaránt formálják. Pl. - egy büfében, kávézóban dolgozó eladó, kiszolgáló milyen helyzeteket él át leggyakrabban. - bemutatkozó interjú egy álláshirdetésre: 1 perces videofelvétel készítése minden csoporttagról, mindenki gondolja ki milyen foglalkozás képviselője, milyen munkát szeretne kapni, a munkára való felvételhez milyen előnyös tulajdonságait említené meg. - a játék résztvevői már egy-egy szakma jeles képviselői Az a feladatuk, hogy rövid interjúban csináljanak kedvet szakmájukhoz a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Felkészülés: annak végig gondolása, hogy milyen szempontokat említenének, milyen "velük megesett" kedves kis történetekkel tennék vonzóvá szakmájukat? MÓDSZERTAN A FILMEKBEN LÁTOTTAK FELDOLGOZÁSÁHOZ Segédanyagok és eszközök használata a pályaismereti foglalkozásokon A pályákat ismertető videofilmek bemutatását megelőzően a csoport vezetője készítsen katalógust, listát a videofilmekről! A csoport tagjai a listát átnézve csoportosítsák a pályákat. A csoportosítás szempontjait: - meghatározhatják maguk a résztvevők is a korábbi foglalkozásokon szerzett ismereteik felhasználásával (pl.: melyik szakmát ismerjük legjobban - legkevésbé, a további tanulmányok végzése szempontjából vélhetően a leghasznosabb információkhoz juthatunk általa; fizikai, kétkezi munka - szellemi munka; mire irányul a tevékenység: növények - állatok - emberek - gépek - irodai ügyintézés; a munkavégzés helyszíne alapján: szabadban - belső térben - mindkét helyen stb.), - illetve egy előzetes tematikus terv alapján a csoportvezető instruálhatja. pl. A csoportfoglalkozások témái pályakörök szerint haladhatnak, így a videofilmek listáját először pályakörök szerint csoportosítják, majd az összetartozó pályák filmjeit egymás után tekintik meg. Ha több hasonló vagy egymáshoz kapcsolódó foglalkozásokról szóló film van a birtokunkban érdemes nagyobb figyelmet szentelni a munkafolyamatok egymáshoz kapcsolódására, a bemutatott pályán dolgozók munkájuk során milyen más szakmájú emberekkel tartják a kapcsolatot. A hasonló szakmáknál a hasonlóság, különbözőség jegyeit is részletesen megbeszélhetjük. A filmek előkészítéséhez az is hozzátartozik, hogy minden film lejátszása előtt a résztvevők között megfigyelési szempontokat osztunk ki, melyek megkönnyítik a vetítés utáni szóbeli feldolgozást. Megfigyelési szempontok vonatkozhatnak a munkavégzés látható helyszíneire a bemutatott munkatevékenységekre, eszközökre, anyagokra a munkáját segítő más személyekre, akikkel kapcsolatot tart a munkakörülményekre: extrém hideg - meleg hatások, por és zajártalmak. 7

8 Egyes esetekben hangsúlyt kaphatnak a munkavégzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági feltételek, speciális képességek, készségek megléte, fejlesztése, a pályán való előrelépés lehetőségei. A videofilmek megtekintése után következik a szempontok szerinti megfigyelések megbeszélése, a film tartalma mennyire volt a csoporttagok számára ismerős vagy újdonságértékű; az eltérő tapasztalatok elhangzását is bátorítsuk. Továbbá a csoporttagok jelezhetik az adott pályához való érzelmi viszonyukat, mennyire tudják elképzelni magukat ezen a pályán. Ha ők készítettek volna ilyen filmet még mit vettek volna fel, mi az ami kimaradt a látottakból. EGYÉB SEGÉDANYAGOK A foglalkozások háttér- és segédanyagául szolgál a modern nemzetközi és külföldi osztályozási rendszerek (DOT, CCDO, NOC, ISCO stb.) ésszerű újításait követő és a hazai gazdasági és társadalmi struktúra változásával is számoló magyar osztályozási rendszer, melynek két fő eleme: a FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) és a Foglalkozási Információk Kézikönyve. A FEOR alapelveiben és felépítésében követi az érvényes nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO-88 ajánlásait. Így a foglalkozásmegnevezés a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalmából indul ki, lényeges csoportképző ismérv az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakértelem, tudás, ismeret szintje. Négy osztályozási szintet tartalmaz, és 560 foglalkozást különböztet meg. A Foglalkozási Információk Kézikönyve felépítésében a FEOR-93 rendszeréhez illeszkedik, a pályaleírások a kanadai CCDO tartalmi szempontjait követik. Ugyanis a hagyományos képességkövetelményekre koncentráló foglalkozás-leírások egysíkúságuk miatt túlhaladottá váltak. Helyüket az egész embert, munkakörnyezetet figyelembe vevő, személyiségközpontú leírások vették át. Ha e segédanyagokat a felhasználói oldalról vesszük szemügyre és az oktathatóság szempontjaira koncentrálunk, akkor a foglalkozások csoportosításainál és a leírásokból nyert információk feldolgozásánál a fő hangsúly a szakma végzéséhez szükséges munkatevékenységekre kerül, valamint ennek során használt gépekre, eszközökre és a felhasznált és megmunkált anyagokra. Igen fontos még a foglalkozáselemzés pszichológiai kritériumrendszeréhez tartozó képességek és érdeklődésirányok megismerése. A segédanyagok használatba vétele előtt érdemes a csoportfoglalkozás résztvevőit arra sarkallni, hogy egyénileg vagy kiscsoportban saját élményeikre, fantáziájukra támaszkodva soroljanak fel a szakmákra jellemző tevékenységeket és eszközöket; a tevékenységek legyenek minél konkrétabbak, apró cselekvésekre bomlóak (pl. pedagógus: beír az osztálynaplóba, dolgozatot javít, óratervet és vázlatot készít). A cselekvésekhez kapcsolódó tárgyak, eszközök összegyűjtésekor is érvényesüljön a konkrétság, az eszközök szakmai zsargon szerinti elnevezésében való tájékozottságot (pl. kőműves: vakolókanál - fandli) a csoportvezető külön megdicsérheti. A szakmák során felhasznált alapanyagok, a megmunkált anyagok és késztermékek végiggondolása különösen a termelő ágazat szakmáinál kap jelentőséget. A szakmákról így kialakult tevékenység, eszköz és anyag listát hasonlítsák össze a résztvevők a hivatalos pályaleírásokkal. Így a már mobilizált saját ismeretanyaghoz hozzátett 8

9 kiegészítések, illetve a tudásanyag korrigálása a hatékonyabb információfeldolgozást és felidézést segíti elő. AJÁNLÁSOK A további információszervezésben az alábbi kiadványokat és portálokat hívhatjuk segítségül: - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - A honlap Szakképzési Adatbázisok almenüje - Országos Képzési Jegyzék (NSZI, Bp., 2006); - Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) - Az ÁFSZ által működtetett epalya: Pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat honlapja - Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó (FPT, évente megjelenő kiadvány) - Országos Pályaválasztási Útmutató (KJK, évente megjelenő kiadvány) - Felsőfokú Felvételi Tájékoztató (évente megjelenő kiadvány) - Középiskola után. (Okker, évente megjelenő kiadvány) - Pályaválasztás, továbbtanulás (Okker, évente megjelenő kiadvány) - Pályakalauz (OMMK, Bp. 1997) - ÁllásStart (évente megjelenő kiadvány) - Navigátor (évente megjelenő kiadvány) - 9

2. Elméleti ismeretek. 2.1 Előzmények

2. Elméleti ismeretek. 2.1 Előzmények Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Elméleti ismeretek... 5 2.1 Előzmények... 5 2.2 Módszertani követelmények... 5 2.3 Alkalmazott módszer... 7 2.3.1 Kulcsszavak kiemelése... 7 2.3.3

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

A szabályok ismerete nélkül játszanak.

A szabályok ismerete nélkül játszanak. 03_Jogok Øs k telessøgek_tæblæzat.qxp 2008.06.19. 13:18 Page 63 Ráhangolódás a témára 1. Játék Cél: közvetlen játékélményen keresztül a szabály szükséges voltának megélése, a szabályalkotás jogának felfedezése.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Mindig van választás A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Pályaismeret megalapozását és bővítését célzó kiadványok készítésének történeti áttekintése FELELŐS KIADÓ: PIRISI

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához B/V. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a mentorok számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. A KUTATÁSI ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 ÚTMUTATÓ A MÉRÉSI KOORDINÁTOR SZÁMÁRA 6., 8. ÉS 10. ÉVFOLYAM FIGYELEM! A tesztfüzetekben az 1. és 2. részben szövegértési feladatok szerepelnek, míg a matematikafeladatok

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Szakmák megismerése

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Szakmák megismerése PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Szakmák megismerése 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A pályaválasztás előtt álló tanulók, kiemelten a halmozottan hátrányos

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat)

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 1. félév Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008.

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. Felelős kiadó Pirisi Károly főigazgató Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors Szerzők: Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi Lektorok:

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében Figyelem! Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentum. Az anyag részben vagy

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NÖVÉNYVÉDŐ Feladatok és tevékenységek A föld

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán

Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán Név: Dr Orbán Józsefné Intézmény: PTE. BTK. TI. Az együttműködő tanulás szerepe a bizalom erősítésében, A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyv bemutatása kapcsán 1.dia Az együttműködő

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás)

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) 2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) Urbanovich Andrásné: Belső kommunikáció A/ Általános megjegyzések Egy iskola életét, arculatát, tevékenységének eredményességét alapvetően meghatározza a

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben