Kedves Kollégák! i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Kollégák! i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn"

Átírás

1

2 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Kedves Kollégák! A z i d e i é v b e n i s a j ó l b e v á l t h e l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n d e z z ü k é v e s k o n g r e s s z u s u n O l y a n t é m á b a n v á r j u k r é s z v é t e l ü k e t, a m e l y m i n d e n n a p i m u n k á n k f o n t o s r é s z e. A z é i d m e a i a f z ő t I n te r d i s z c ip l i n á r i s k u ta tá s é s be t e ge l l á t á s a s ze m é s ze t be n, a m i r á m u t a t s z a km á n k s o kr é tű s é g é r e é s a társszakmákban való mély beágyazottságára. A z e l ő z ő é v e k h a g y o m á n y a oz i h híven az idén is meghívtuk a Magyar Szemorvostársaság minden s z e k c i ó j á t, v a l a m i n t a M a gy a r G y e r m e k s z e m é s z e k é s S t r a b o l ó g u s o k T á r s a s á g á t é s a M a g y a r Kontaktológiai Társaságot is. A pénteki napon kerül sor az osztrák és magyar ARVO társult szervezetek ( A AR V O -HARVO) közös ülésére, ahol a tavalyi, igen sikeres ausztriai közös rendezvény után nyugati s z o m s z é d a i n k a m a g y a r k u t a t ó k k a l e g y ü t t m u t a t j á k b e e r e d m é n y e i k e t. A s z í n e s p r o g r a m b a n a p é n t e e s t i b a n k e t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f ó r u m á v a l ú j h a g y o m á n y t s z n e k r e t n t é e r e m t e n i a s z a k m á n k o n k í v ü l e g y s ze r re k o m ol y, de m é g is j á t é k o s k i te k in t é s r e : a z i d e i é s e g y b e n e ls ő O ph t h a l m o l o g i a No c t u r n a m e g h í v o t t e l őa d ó j a S z o l l á r L a j o s p r o f e s s z o r, a S e m me l w e is Eg y e te m K ó r é le tta n i i n té z e té ne k k o r á b b i i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g h o n l a p j a ( w w w. s z e m o r v o s t a r s a s a g. h u ). I d é n e l ő s z ö r a h o n l a p o n k e r e s z t ü l o n -l i n e i s f lehetett e l tölteni a konferencia összefoglalókat, de akinek az a em i -e l n ke re s z t ü l i be k ü l dé s egyszerűbb, az idén ez az út is még nyitva állt. A h o n l a p o té s a h o z z á t a r t o z ó h í r l e v e le t s z e re t né n k o l y a n m e g b í z h a t ó i n f o r m á c i ó s h á t t é r r é f o r m á l n i, a m e l y a S z e m o r v o s t á r s a s á g m i n d e n t a g j á n a k n a p r a k é s z é s é r d e k e s, s z a k m a i é s t s á r g s a i i n f o r m á c i ó k k a l s z o l g á l. B í z u n k b e n n e, h o g y S i ó f o k é s a B a l a t o n a t a v a l y i h o z h a s o n l ó a n a z i d e i é v b e n i s k i v á l ó ö s s z h a fogja adni a pihenésnek és a szakmai feltöltődésnek, ahol megvitathatjuk a hétköznapjainkat befolyásoló s z a k m a i ké r d é s e k e t é s al e g ú j a bb t u d o m á ny o s e r e d m é ny e ke t, a m e l y e k e g y üt te s e n s z o l g á lj á k be t e g e i nk é l e t m i n ős é gé n e k j o b bá t é t e lé t. Találkozzunk Siófokon június k ö z ö t t! Jó felkészülést kívánva, kollegiális üdvözlettel : Prof. Dr. Németh János egyetemi tanár a Magyar Szemorvostársaság elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár a Magyar Szemorvostársaság főtitkára

3 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Németh János, a Magyar Szemorvostársaság elnöke A kongresszus főtitkára: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Magyar Szemorvostársaság főtitkára A kongresszus titkára: Dr. Somfai Gábor Márk, a Magyar Szemorvostársaság titkára Prof. Dr. Berta András (Debrecen) Prof. Dr. Biró Zsolt (Pécs) Prof. Dr. Facskó Andrea (Szeged) Prof. Dr. Hammer Helga (Szeged) Prof. Dr. Hatvani István (Budapest) Prof. Dr. Holló Gábor (Budapest) Prof. Dr. Janáky Márta (Szeged) Tudományos Bizottság: Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szeged) Prof. Dr. Kovács Bálint (Pécs) Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (Budapest) Prof. Dr. Németh János (Budapest) Prof. Dr. Rácz Péter (Szombathely) Prof. Dr. Salacz György (Budapest) Prof. Dr. Süveges Ildikó (Budapest) Szervező- és Programbizottság: Dr. Bátor György (Szombathely) Dr. Récsán Zsuzsa (Budapest) Dr. Milibák Tibor (Budapest) Dr. Sényi Katalin (Budapest) Dr. Módis László (Debrecen) Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest) Dr. Végh Mihály (Szeged) Tudományos információ: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem ÁOK, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. Telefon: + 36 (06) /54534 Fax: + 36 (06) A rendezvény helyszíne: H o t e l A z ú r, S i ó f o k Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. Időpont: június 7-9. A kongresszus hivatalos nyelve: magyar, angol Kongresszus Szervező Iroda: MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. H-1051 Budapest, Nádor u. 36., Tel.: + 36 (06) , Fax: + 36 (06) Internet: és Utazási Iroda Szervező: Szalma Márta, Regisztráció: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella

4 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ Prezentációk elkészítésekor ajánlott: - a Video- és hangfájlok wmv kiterjesztésűek legyenek. (A más formátumú videók átkonvertálása egyszerűen elvégezhető a Wmv Converter nevű programmal. A kezelése egyszerű, és ingyenesen letölthető: - A használni kívánt videókat mindig a prezentációval azonos könyvtárból illesszék be. Ne feledjék el elhozni a videókat. Még akkor sem, ha beágyazták a prezentációba ha bármi probléma lenne a lejátszással, akkor a helyszínen még tudjuk orvosolni. Előadások: Felhívjuk az előadók figyelmét a rendelkezésükre álló idő pontos betartására! Az előzetesen megadott időtartamok túllépésére nem lesz lehetőség. Technikai tájékoztató az előadásokhoz A video- és hangfájlokat tartalmazó prezentációkat kérjük, körültekintően mentsék adathordozóikra - az eredeti médiafájlok csatolásával együtt - hogy megfelelő minőségben tudjuk biztosítani vetítésüket. A laptopokra Microsoft XP operációs rendszer van telepítve, kérjük figyeljenek az előadások elkészítésénél arra, hogy a más programban készült előadások vetítése problémát okozhat. Vista operációs rendszer esetén az átkonvertálhatóság megoldható. Prezentációk feltöltése: A feltöltés a technikai szobában (viewing room) történik. Kérjük legalább két órával az adott szekció kezdete előtt memory sticken (pendrive) vigyék be az előadásuk anyagát, illetve a kora reggeli szekciókban való részvétel esetén azt már előző nap töltsék fel. Az adott terembe internetes rendszeren keresztül közvetítik ki az előadások anyagait. Az előadóteremben saját laptop használata nem lehetséges! Technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP operációs rendszer, video (VHS rendszer). Viewing room nyitva tartása június 7., csütörtök június 8., péntek június 9., szombat Technikai tájékoztató a poszterekhez A poszter állványok dekorálható felülete: 190cm magas és 90cm széles. Ajánlott poszter méret: 120cm magas és 90cm széles. A poszter állványok dekorálható felülete fehér laminált farostlemez, melyre cellux ragasztóval, 2 oldalú ragasztóval, papírragasztó gyurmával lehet felerősíteni a posztereket. Ehhez segítséget, illetve anyagot a rögzítéshez a regisztrációban biztosítunk.

5 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Kérjük, hogy a Szerzők a programfüzetben megadott számok alapján, június 7-én órától helyezzék el őket a poszter állványokon. Kérjük továbbá a Szerzőket, hogy tartózkodjanak a posztereik mellett június 9-én között. A posztereket június 9-én ig van lehetőség a poszter állványokról levenni, a későbbiekben ezek épségéért nem vállalunk felelősséget. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: június 7., Helyszín: H o t e l A z ú r(a regisztrációs díj tartalmazza.) Ophthalmologia nocturna: június 8., Interdiszciplináris fórum Helyszín: H o t e la z ú r (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) Ára: Bruttó 9.900,- Ft/fő REGISZTRÁCIÓ Regisztráció nyitva tartása június 7., csütörtök június 8., péntek június 9., szombat Jegyzetek RÉSZVÉTELI DÍJAK Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Típus (lásd jegyzetek 1-4) május 21. előtt befizetve május 21. után és a helyszínen 1a. Társasági tagok Ft Ft 1b. Nem társasági tagok Ft Ft 2. Rezidensek és tényleges nyugdíjasok Ft Ft 3. Napijegy Ft Ft 4. Kísérők Ft Ft 1. a., b. A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos programon való részvétel, pontszerző igazolás, a kiállítás m e g t e k i n t é s e, p r o g r a m f ü z e t, k i t ű z ő, k á v é s z k ü o n e g t r e k s, s z u s i t á s k a, n y i t ó f o g. a A d á s r e g i s z t r á c i ó s o m c a s g, a m á j u s 2 -i 1 g b e f i z e t e t t r e g i s z t r á c i ó e s e t é b e n t a r t a l m a z z a a k o n g r e s s z u s i t á s k á t. 2. A k e d v e z m é n y e s d í i j g a z o l á s á r a k é r j ü k m e g f e l e l ő d o k u m e n t u m o t m e l l é k e A l j r e n g e i k s z. t r á c i ó s d - í j r e z i d e n s e k n e k é s t é n y l e g e s n y u g d í j a s o k n - a k t a r t a l m a : a t e l s j tudományos e programon való részvétel, a kiállítás megtek i n t é s e, k i t ű p r o g r a m f ü z e t kávészünetek,, pontszerző igazolás n y i, t ó f o g a d. á s 3. A napijegy tartalma: az aznapi teljes tudományos programon való részvétel, a kiállítás megtekintése, programfüzet, a z o n a n a p o n l é v ő k á v é s z ü n e t e k i, t ű z ő p o n s z e r z ő i g a z o l á s t n e m t. a r t a l m a z 4. K í s é r ő k r é s z v é t e l i d í j á n a k t a r t a l n m y i a t : ó f o g a d. á s A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

6 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TECHNIKAI INFORMÁCIÓK SZÁLLÁS Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján órától, az elutazás napján pedig óráig. Korábbi érkezés vagy elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget. NÉVKITŰZŐ HASZNÁLATA A kongresszuson a névkitűző használata kötelező, ennek viselésével juthatnak be mind az előadó termekbe, mind pedig a kiállítási területre. Kérjük, hogy érkezéskor a regisztrációs csomagokat felvenni szíveskedjenek, amelyben megtalálják a névkitűzőt is. INTERNET A szálloda halljában szabadon használható wifi van, a szobákban az Internetért külön kell fizetni, ezzel kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak a szálloda recepcióján. INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN EBÉD A regisztrációs lapon kiajánlott ebéd a szálloda éttermében egy szűkített választékú büfé, ital nélkül. Az ebédeket előzetes rendelés és fizetés esetén biztosítjuk, mindhárom nap a programban megadott időpontok szerint. Kérjük, a jegyeket vigyék magukkal, mert az étteremben csak a jegy ellenében vehető igénybe étkezés. KÁVÉSZÜNETEK A későbbiekben összeállított programban megadott időpontokban a kiállítási területen lebonyolítva, kávét, ásványvizet vagy üdítőt tartalmaz. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: a szálloda éttermében, a regisztrációs feltételek szerinti részvételi díj tartalmazza. Ophthalmologia nocturna: Interdiszciplináris fórum, a szálloda éttermében. Részvétel csak külön belépővel. Tudományos szimpózium, melyet fogadás követ, élő zenével.

7 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TUDOMÁNYOS PROGRAM június 7., csütörtök A terem B terem C terem Megnyitó, Plenáris Ülés Szünet Szünet A Magyar Szemorvostársaság Glaukóma Szekciójának ülése Novartis Szimpózium AM a g y a r K o n t a k t o l ó g i a i T á r s a s á g é s a M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g C o r n e a Vegyes előadások Szekciójának ülése HOYA Szimpózium Szünet Kurzus Szünet Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Nyitófogadás június 8., péntek A terem B terem C terem Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Plenáris ülés HARVO-AARVO Szimpózium, Honorary Member Lecture Szünet Polytech Szimpózium Santen Szimpózium Novartis Szimpózium Ebédszünet A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának ülése I. Cataracta-Refractív sebészet Ritka szembetegségek Szünet A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának ülése II Szünet Ophthalmologia Nocturna A M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g C o r n e a Szekciójának ülése Orbita, Plasztikai sebészet június 9., szombat A terem B terem C terem Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Gyermekszemészeti Neuroophthalmológia I Szünet Gyermekszemészeti Neuroophthalmológia II Szünet Szünet A Magyar Szemorvostársaság Közgyűlése Tumorok Poszter Szünet Kurzus Kurzus Kérjük, hogy a poszterek szerzői között legyenek a posztereik előtt!

8 TUDOMÁNYOS PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM június 7., csütörtök / 7 June 2012, Thursday A Magyar Szemorvostársaság Továbbképzési Napja / Continuing Medical Education Day of the Hungarian Ophthalmological Society Helyszín: A terem / Room A MEGNYITÓ, PLENÁRIS ÜLÉS / Opening Session, Plenary Session Elnökség: Németh János Nagy Zoltán Zsolt Megnyitó, bevezető / Opening, introduction Winkler Gábor (Budapest): A M a g y a r D i a b e t e s T á r s a s á g f e l n i ő t t c k u o k r o r b e t e g s é g k ó r i s m é z é s é v s e l k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t o s é v i m ó d s z e r t a n i a j á n l á s á n a k ú j / d D o i n a s á g n a o i s i s, t r e a t m e n t a n d r e g u l a r c a r e o f d i a b e t e s i n t h e u a l d t h o o d r e n e w e d g u i d e l i n e o f t h e H u n g a r D i a b e t e s A s s o c i a t i o n ( 1 5 ) Németh János, Papp András, Somfai Gábor Márk, Ecsedy Mónika, Schneider Miklós (Budapest): Országos program a diabéteszes vakság megelőzésére / National program for prevention of diabetic blindness ( 1 5 ) Facskó Andrea (Szeged): A r et in op ath i a p r em at u r o ru m p at h og en e si s én ek n éh án y i d ő s ze rű m eg kö ze l í t és e/ Few current concepts on the pathogenesis of retinopathy of prematurity ( 1 5 ) Berta András (Debrecen): A femtoszekundum lézer új lehetőségeket nyit a szaruhártya-sebészetben / Femtosecond laser opens new possibilities in corneal surgery ( 1 5 ) Biró Zsolt (Pécs): A betegkiválasztás szempontjai multifokális műlencsék esetén / Selecting appropriate candidates for multifocal IOLs ( 1 5 ) SOE Lecture: Varsányi Balázs (Pécs): Elektrofiziológia és molekuláris genetika a szemészetben / Electrophysiology and molecular genetics in Ophthalmology ( 1 5 ) A t e r e m / R o o m A Csütörtök / Thursday

9 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C DÍJAK ÁTADÁSA A Magyar Szemorvostársaság díjai és díjazottjai: / A w a r d s a n d a w a r d e e s o f t h e H u n g a r i a n O p h t h a l m o l o g i c a l S o c i e t y : Imre József Jr. Blaskovics László Emlékérem /J ó z s e f I m r e L J á r s. z l ó B l a s k o v i c s M e m o r i a l A w :Hammer a r d Helga( S z e g e d ) Schulek Vilmos Emlékérem /Vilmos SchulekMemorial Award : B ö g i J ú l ( i B a u d a p e s t ) Hirschler Ignácz Emlékérem / Ignácz HirschlerMemorial Award : Zajácz Magdolna( D e b r e c e n ) Albert Béla Díj /B é l a A l b e r t A w :Follmann a r d Piroska ( B u d a p e s t ) Március 15-i Pályázat díjátadása / A w a r d s o f t h e M a r c h 1 5 Co m p e t i t i o n Alapítvány a Tudományos Szemészetért díjának átadása / A w a r d o f t h e F o u n d a t i o n f o r S c i e n t i f i c O p h t h a l m :Tátrai o l o g y Erika( B u d a p e s t ) SOE Lecture:Vars án yi B alázs ( P é c s ) A L C O N Spes Futuri pályázat díjainak átadása / Aw a r d s o f t h e A L C O N S p e s F u t u r i C o m p e t i t i o n Szünet / Break A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG GLAUKÓMA SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE / Session of the Glaucoma Section of the Hungarian Ophthalmological Society Elnökség: Holló Gábor Ajtony Csilla Holló Gábor, Farzaneh Naghizadeh (Budapest) A glaucomás látótér károsodás korai progressziójának kimutatása Octopus Cluster Trend Analízissel / Detection of early glaucomatous progression with Octopus Cluster Trend Analysis (8 ) N a g h i z a d e h F a r z a n e, h Garas Anita, Vargha Péter, Holló Gábor ( B u d a p e s t ) : A korai glaukómás progresszió kimutatása RTVue optikai koherencia tomográf különböző paraméterei segítségével / Detection of early glaucomatous progression with different parameters of the RTVue optical coherence tomograph (8 ) Marsovszky László, Resch Miklós, Visontai Zsuzsanna, Németh János (Budapest): A száraz szem és a cornea vizsgálata kétféle tartósítószert tartalmazó travoprost esetében / Evaluation of dry eye and investigation of cornea in patients on travoprost with two different preservatives (8 ) Csütörtök / Thursday A t e r e m / R o o m A

10 Cseke István, Szabó Tímea (Sopron): Eredményeink Ex-PRESS filtrációs eszköz alkalmazásával / Ex-PRESS filtration device: short term results (8 ) Halmosi Ágnes, Zelkó András, Bátor György (Szombathely): Normotenzív glaukómás betegeink vérnyomás monitorozásának eredményei / Blood pressure monitoring results of our patients with normotensive glaucoma (8 ) Vita / Discussion Szünet / Break NOVARTIS SZIMPÓZIUM / Novartis Symposium A diabeteses macula oedema kezelésének előremutató megközelítése / The advanced aprroach to the treatment of diabetic macular edema Elnökség: Berta András, Németh János Winkler Gábor (Budapest): A diabetes mellitus epidemiológiája: a XXI. század egészségügyének nagy kihívása / Epidemiology of diabetes mellitus The Major challenge of the 21 st century Berta András (Debrecen): A Lucentis, mint a diabeteses macula oedema arany standard terápiája a pivotális vizsgálatok legfrissebb adatainak fényében / Lucentis as the gold standard therapy of diabetic macular edema. review of pivotal studies results Vajas Attila (Debrecen): Betegre lebontott kezelési stratégiák diabeteses macula oedema esetén / Personalized treatment strategies in the therapy of diabetic macular edema Németh János (Budapest): A diabeteses macula oedema kezelési módozatai: lézer vagy Lucentis? / Treatment options for diabetic macular edema: Laser or Lucentis? Szünet / Break KURZUS / Course A krónikus conjunctivitis / Chronic conjunctivitis 1. Füst Ágnes (Budapest): A krónikus papilláris conjunctivitisek / Chronic papillary conjunctivitis 2. Tóth Jeannette (Budapest): A krónikus follikuláris conjunctivitisek / Chronic follicular conjunctivitis 3. Imre László (Budapest): A krónikus cikatrizáló és granulomatosus conjunctivitisek / Chronic cicatrizing and granulomatous conjunctivitis Szünet /Break NYITÓFOGADÁS / Welcome reception A t e r e m / R o o m A Csütörtök / Thursday

11 Helyszín: B terem / Room B A M A G Y A R K O N T A K T O L Ó GI A I T Á R A S Á G É S A M A G Y A R S Z EM O R V O S T Á R S A S Á G C O R N E A S Z E K C I Ó J Á N A K Ü L É S E / Joint session of the Hungarian Society of Contactology and Cornea Section of the Hungarian Ophthalmological Society Elnökség: Végh Mihály Vámosi Péter Süveges Ildikó (Budapest): A myopia, mint fénytörési hiba és szembetegség / Myopia as refractive error and eye disease (10 ) Végh Mihály (Szeged): A myopia korrekciója és progressziójának akadályozása / Myopia correction and retardation of progression (8 ) Bujdosó Anna (Budapest): A myopia progresszió csökkentésének optikai lehetőségei speciális lágy kontaktlencsével / Specially designed dual-focus soft contact lenses in reducing myopia progression (8 ) Tapasztó Beáta, Csákány Béla (Budapest): Orthokeratológia a myopia korrekciójában /O r t h o k e r a t o t l o g i co c a rection l of myopia ( 8 ) Vámosi Péter (Budapest): A myopia ritkábban alkalmazott refraktív sebészeti korrekciós módszerei / Rarely used surgical correction methods in the therapy of myopia (8 ) Kettesy Beáta, Szász Eszter, Kemény-Beke Ádám, Módis László, Berta András (Debrecen): Miért hagynak fel a keratoconusos betegek a kontaktlencse-viseléssel? / Drop out from contact lens wear in keratoconic patients (8 ) Vita / Discussion Szünet / Break H O Y A S Z I M P Ó Z I U M/ Hoya Symposium HOYALUX innovációk a presbyopia korszerű szemüveglencsés korrekciója / H o y a l u x i n n o v a t i o n the s modern way of correcting presbyopia with optical glasses M a n g e r K a t a l i ( n B u d a p e s t ): Hoya progresszív lencsék és a presbyopia szubjektív korrigálása (Progresszív tervezés és működés, szubjektív látástesztek) / T h e p r o g r e s s i v e l e nse s o f Ho y a a nd the s ubj e cti v e c o r re c t io n o f p re sby o p ia ( Pr o g re ss i v e d e s ig n, sub j e c t i ve vision tests ) Szünet / Break Csütörtök / Thursday B t e r e m / R o o m B

12 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C K U R Z U S / Course P á r t e r á p i a a k a o k n t l t e n c s -vis e elés és a s zems zárazs ág kap csolatáb an a v a g y h o g y a n i s m e r j ü k f e l é s k e z e l j ü k a p r o b l é m á s e s e t e k e t C? o u / p l e t h e r a p y i n t h e r e l a t i o n s h i p o f c o n t a c t l e n s w e a r a n d d r y i e.e y e. h o w t o r e c o g n i z e a n d t r e a t p r o b l e m a t i c c a s e s? 1. Tapasztó Beáta (Budapest): Pathológia / Pathophysiology 2. Bujdosó Anna (Budapest): Diagnosztika / Diagnosis 3. Feminger Andrea (Budapest): Terápiás lehetőségek / Therapeutic possibilities Szünet / Break V E G Y E S E L Ő A D Á S O K / Miscellaneous Elnökség: Facskó Andrea Sziklai Pál Helyszín: C terem / Room C Vastag Oszkár, Kis Zoltán, Csáki Mónika (Szekszárd): Az osztályok gazdasági eredményességének elemzési problémái / Analysing problems of the economic efficiency of the departments (8 ) Tóth Károly, Légrády György, Vén Emese, Volek Éva (Salgótarján): Három év zárt osztályon / Our three-year experiences at our ophthalmology department (8 ) Barcsay György, Veres Amarilla, Markó Katalin, Németh János (Budapest): Az optikai rehabilitációs szakrendelés tapasztalatai januártól februárig / Experiences of the visual rehabilitation clinic between January and February (6 ) Hódos Márta, Sohajda Zoltán (Debrecen): Plusoptix A 09 binokuláris videorefraktométerrel szerzett tapasztalataink / Research findings by Plusoptix A 09 binocular videorefractometer (6 ) Szalay László, Facskó Andrea (Szeged): Akut iridocyclitis kialakulása a szezonalitás, valamint klimatikus hatások függvényében a SZTE Szemészeti Klinika között ellátott eseteiben / Relation the seasonal and climatic factors to the development of acute iridocyclitis in patients being treated in the University Clinic, Szeged between 2009 and 2011 (8 ) Géhl Zsuzsanna, Süveges Ildikó, Resch Miklós, Németh János (Budapest): Invazív diagnosztika szerepe a herpes eredetű uveitisben / Role of invasive diagnostic techniques in herpetic uveitis (6 ) C t e r e m / R o o m C Csütörtök / Thursday

13 Dohán Judit, Kiss Emese, Polgár Anna, Constantin Tamás, Márton Gabriella, Süveges Ildikó (Budapest, Miskolc): Uveitis ritka háttérbetegsége: a Behcet - szindrómáról eseteink kapcsán / A r a r e b a c k g r o u n d o f u v e i t i s : B e h c e t s s y n d r o m e t h r o u g h o u c r a s e s ( 6 ) Mokán Angéla, Cseke István (Sopron): Dísznövény (Euphorbia mysinites) okozta súlyos kerato-uveitis Esetismertetés / Severe kerato-uveitis after Euphorbia mysinites injury. Case presentation (6 ) Vita / Discussion Szünet / Break K U R Z U S / Course Az epiretinális membránok műtéti indikációja, műtéti lehetőségei és a posztoperatív látásélességet meghatározó prognosztikai faktorok / The indications and options of epiretinal membrane surgery. The determining prognostic factors of visual outcome Moderátor: Vajas Attila (Debrecen) Szünet /Break K U R Z U S / Course Aktu alitások a könn yelvezető rends zer b etegs égeinek d iagnos ztikáj áb an és t e r á p i á j á b a n L a / t e s t de v e l o p m e n t i n t h e t h e r a p y a n d d i a g n o s t i c s o f l a c r i m a l drainage system disorders Moderátor: Sohajda Zoltán (Debrecen) 1. Facskó Andrea (Szeged): Bevezető / Introduction 2. Nagy Tibor (Debrecen): Könnyút betegségek fül-orr-gégészeti vonatkozásai / Ear nose and throat aspects of lacrimal drainage system disorders 3. Kiss Magdolna (Debrecen): Diagnosztikus lehetőségek a könnyút betegségekben / Diagnostic options in lacrimal drainage system disorders 4. Végh Mihály (Szeged): Külső behatolásból végzett DCR műtét: indikáció, kivitelezés, eredmények / Conventional DCR: indications, procedure, outcomes 5. Sohajda Zoltán (Debrecen): Endoscopos endonasalis DCR műtét: indikáció, kivitelezés, eredmények / Endoscopic endonasal DCR: indications, procedure, outcomes Diszkusszió / Discussion Szünet / Break Csütörtök / Thursday C t e r e m / R o o m C

14 2012. június 8., péntek / 8 June 2012, Friday A Magyar Szemorvostársaság évi Kongresszusa - Interdiszciplináris kutatás és betegellátás a szemészetben / Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society Interdisciplinary research and patient care in Ophthalmology Helyszín: A terem / Room A K U R Z U S / Course Az üvegtesti tér komplex vizsgálata / Complex examination of the vitreous Moderátor: Milibák Tibor (Budapest) Szünet /Break P L E N Á R I S Ü L É S/ Plenary Session HARVO-AARVO S Z I M P Ó Z I U M / Joint Symposium of the Hungarian and Austrian Associations for Research in Vision and Ophthalmology (HARVO-AARVO) Chairpersons: Martine J. Jager - Herbert Reitsamer - János Németh Moderator: Miklós Resch Opening/Megnyitó 1. Leopold Schmetterer (Wien, Austria): Ultra high resolution OCT imaging of the human (10 ) 2. Steiber Zita, Treszl Andrea, Oláh Gábor, Buglyó Ármin, Rózsa Bernadett, Berta András, Halmos Gábor (Debrecen): Luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) receptorok expressziója humán uveális melanomákban / Expression of receptors for Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) in human uveal melanomas (7 ) 3. Markó Katalin, Miko-Baráth Eszter, Budai Anna, Dani Timea, Jandó Gábor (Pécs, Budapest): Dinamikus Random Pont E Sztereoteszt és Lang II teszt összehasonlítása óvodás korban: tesztelhetőség és megbízhatóság / Comparison of Dynamic Random Dot E Stereo Test and Lang II Test: testability and reliability in preschool children (7 ) A t e r e m / R o o m A Péntek / Friday

15 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Herbert Reitsamer (Salzburg, Austria): Blood flow and intraocular pressure (10 ) 5. Christian Runge (Salzburg, Austria): Betablockers and uveal blood flow (7 ) 6. Clemens Strohmaier (Salzburg, Austria): New methods to asses blood flow in small animals (7 ) 7. Kolozsvári Bence, Fodor Mariann, Petrovski Goran, Kettesy Andrea Beáta, Petrovski Beáta, Rajnavölgyi Éva, Gogolák Péter, Berta András, Szima Georgina Zita, Facskó Andrea (Debrecen, Szeged): Kontaktlencse viselés könnyben lévő mediátorokra kifejtett hatása keratoconus esetén / Effect of contact lens wear on soluble tear mediators in patients with keratoconus (7 ) 8. Szabó Áron, Berkes Szilvia, Facskó Andrea (Szeged): Elkerülhetetlen a kontaktlencse ápolási szabályok megszegése? 2011-es felmérés magyar fiatalok körében / Contact lens care in young Hungarians in Is noncompliance unavoidable? (7 ) 9. Doreen Schmidl (Wien, Austria): Optic nerve head autoregulation (7 ) 10. Reinhard Toll (Wien, Austria): Choroidal blood flow and complement factor H polymorhism (7 ) 11. Horváth Adrienn, Pámer Zsuzsanna, Tóth-Kovács Katalin (Pécs): Mikor operáljuk meg az intravitrealis VEGF-gátlóval kezelt AMD-s beteg cataractáját? / Timing of cataract surgery in wet AMD patients treated with intravitreal anti-vegf injection (7 ) 12. Komár Tímea, Vadnay Ákos, Damjanovich Judit, Berta András (Debrecen): Befolyásolja-e a koffeinfogyasztás a gyakorlott vagy gyakorlatlan szemsebész teljesítményét? / Is there any Difference of Caffeine Effects on the Surgeon s skill With or Without surgical Practise? (7 ) A M A G Y A R S Z E M O R V O S T ÁR S A S Á G Ú J T I S Z T E L E T L I B T A G J Á N A K E L Ő A D Á SA / Lecture of the new Honorary Member of the Hungarian Ophthalmological Society Martine J. Jager (Leiden, The Netherlands): Aging and its influence on the eye / Az öregedés és annak hatása a szemre Szünet / Break Péntek / Friday A t e r e m / R o o m A

16 12.00 P O L Y T E C H S Z I M P Ó Z I U M/ Polytech Symposium Nagy Zoltán Zsolt (Budapest): Vizsgálati eredmények OptiVis multifokális lencsékkel / Results of research into Optivis multifocal lenses Biró Zsolt (Pécs): Előretöltött lencsék / Pre-loaded lenses Kerényi Ágnes (Budapest): Vizsgálati eredmények a heparin bevonatú lencsékkel / Results of research into heparin - coated lenses Tóth Jenő (Székesfehérvár): Hidrofób egytestű sárga lencsék összehasonlító vizsgálata posztoperatív gyulladásos jelek szempontjából, felületkezelt és felületkezelés nélküli lencsékkel / Comparing research into hydrophobic one-piece yellow lenses in terms of post-operative inflammation symptoms with surface coated and non-coated lenses Eszter von Lovenberg (Detmold, Germany): Szemhéj-plasztikai műtétek / Eyelid plastic surgery Szünet / Break A M A G Y A R S Z E M O R V O S T ÁR S A S Á G R E T I N A S Z E K C ÓJÁNAK I ÜLÉSE I. / Session of the Retina Section of the Hungarian Ophthalmological Society I. Elnökség: Milibák Tibor Kovács Illés Tsorbatzoglou Alexis (Nyíregyháza): Pneumatikus retinopexiával szerzett tapasztalataink / Our experiences with pneumatic retinopexy (8 ) Vámosi Péter (Budapest): 23G-s pars plana vitrectomia a diabeteses retinopathia gyógyításában / 23G pars plana vitrectomy in the treatment of diabetic retinopathy (8 ) Horváth Adrienn, Szijártó Zsuzsanna, Pámer Zsuzsanna (Pécs): ERM előfordulása és műtéti eredményei intravitrealis VEGF-gátlóval kezelt AMD-s betegeken / Epiretinal membranes (ERM) and the results of its surgical treatment in wet AMD patients treated with intravitreal anti- VEGF injections (8 ) Maneschg Ottó Alexander, Volek Éva, Kiss H, Géhl Zsuzsanna, Németh János, Resch Miklós (Budapest): SD-OCT mérések szürkehályog műtétet követően kialakult postoperatív endophthalmitis sikeres kezelése után / SD-OCT measurements in patients following successful management of postoperative endophthalmitis following cataract surgery (8 ) Benedek Szabolcs, Resch Miklós, Szabó Antal, Barcsay György, Németh János, Papp András (Budapest): Maculalyuk miatt vitrektomizált betegek retinális idegrostrétegének vizsgálata különböző vitális festékek alkalmazása esetén / Retinal nerve fiber layer analysis in patients undergone macular hole vitrectomy using different types of vital dye (8 ) A t e r e m / R o o m A Péntek / Friday

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS:

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: : Kedd: : Csütörtök: : Szombat: Vasárnap: CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig CSAK

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS:

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: Hétfő: Kedd: : Csütörtök: : Szombat: Vasárnap: CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS:

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: CSAK sürgős műtéti esetek, előzetes telefonos egyeztetés után 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig 16:00-tól másnap reggel

Részletesebben

Kedves Kollégák! Interdiszciplináris kutatás és betegellátás a szemészetben, ami rámutat szakmánk sokrétűségére és a

Kedves Kollégák! Interdiszciplináris kutatás és betegellátás a szemészetben, ami rámutat szakmánk sokrétűségére és a AN N U A L C O N G R E S S E O F H U N T G H A R I A O N P H T H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C 2 0 1 2 Kedves Kollégák! A z i d e i é v b e n i s a j ó l b e v á l t h e l y s z í n e n, S i ó f

Részletesebben

ELŐZETES TUDOMÁNYOS PROGRAM / PRELIMINARY SCIENTIFIC PROGRAM. 2012. június 7., csütörtök / 7 June 2012, Thursday. Helyszín: A terem / Room A

ELŐZETES TUDOMÁNYOS PROGRAM / PRELIMINARY SCIENTIFIC PROGRAM. 2012. június 7., csütörtök / 7 June 2012, Thursday. Helyszín: A terem / Room A ELŐZETES TUDOMÁNYOS PROGRAM / PRELIMINARY SCIENTIFIC PROGRAM 2012. június 7., csütörtök / 7 June 2012, Thursday A Magyar Szemorvostársaság Továbbképzési Napja / Continuing Medical Education Day of the

Részletesebben

Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s

Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s kongresszusunkat. Olyan témában várjuk részvételüket, amely

Részletesebben

2014; 1:1-92. ORVOSKÉPZÉS 1. ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata 2014; LXXXIX. évfolyam, 1:1-92. SZEMÉSZET

2014; 1:1-92. ORVOSKÉPZÉS 1. ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata 2014; LXXXIX. évfolyam, 1:1-92. SZEMÉSZET FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com ORVOSKÉPZÉS A graduális és posztgraduális képzés folyóirata

Részletesebben

Tudományos program. Meghívott előadók előadásai / Lectures of invited speakers

Tudományos program. Meghívott előadók előadásai / Lectures of invited speakers Tudományos program 08.50 09.00 Megnyitó 09.00 09.50 I. SzekcIó / I. SeSSIon Meghívott előadók előadásai / Lectures of invited speakers Üléselnökség / Chairpersons: Prof. Dr. Süveges Ildikó, Prof. Dr. Facskó

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról,

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Program és elôadásvázlatok

Program és elôadásvázlatok Program és elôadásvázlatok Magyar Kontaktológiai Társaság VI. Továbbképzô Tanfolyama és Kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével Zalakaros, Hotel Karos Spa Bevezetô Magyar

Részletesebben

Curriculum vitae. Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar

Curriculum vitae. Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar Curriculum vitae Név: Dr. Tapasztó Beáta Születési idő: 1968.május 21. Születési hely: Kecskemét Állampolgárság: magyar Iskolái: Általános iskola: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Kecskemét:

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Affiliation 1992- Semmelweis University Budapest, Department of Ophthalmology

CURRICULUM VITAE. Affiliation 1992- Semmelweis University Budapest, Department of Ophthalmology CURRICULUM VITAE Personal details Name: Beáta Tapasztó Place and date of birth: Kecskemét, 21. 05. 1968. Nationality: Hungarian Permanent address: H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A. Telephone: +36

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház

Heim Pál Gyermekkórház K e d v e s K o l l é g á k! S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n g y e r m e k p u l m k é r d é s e i i r ődő á n g t y e é r m d e k o l r v o s t a őg G y e ó r g m y á e s k z t S z e k c

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Budapest, 2013. november 22. Kedves Kollégák!

Budapest, 2013. november 22. Kedves Kollégák! Kedves Kollégák! A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciója a tavaszi egy napos ülést követően 2013. november 22-23-án, pénteken-szombaton Velencén, a Velence Resort&Spa szállóban tartja ez évi kongresszusát.

Részletesebben

A vitreomakuláris határfelszín egyes betegségeinek sebészeti gyógyítása, funkcionális és anatómiai eredmények értékelése

A vitreomakuláris határfelszín egyes betegségeinek sebészeti gyógyítása, funkcionális és anatómiai eredmények értékelése A vitreomakuláris határfelszín egyes betegségeinek sebészeti gyógyítása, funkcionális és anatómiai eredmények értékelése Doktori tézisek Dr. Ferencz Mária Éva Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 2016 Pécs, 2016. június 30-július 2. ÉRTESÍTŐ A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Előzetes Program június 22. csütörtök / 22 nd June 2017, Thursday A terem

Előzetes Program június 22. csütörtök / 22 nd June 2017, Thursday A terem 2017. június 22. csütörtök / 22 nd June 2017, Thursday A terem 14.00-15.00 Kurzus 1. / Course 1. A sclera betegségei / Disorders of the sclera Moderátor: Imre László K01 K02 K03 A sclera betegségei. Diagnosztika,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Férjes: dr. Forgács Csaba, okleveles közgazda Gyermekek: Forgács Szilvia /l972/, Forgács Tamás /l974/

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Férjes: dr. Forgács Csaba, okleveles közgazda Gyermekek: Forgács Szilvia /l972/, Forgács Tamás /l974/ Szakmai önéletrajz Név: Dr. Bausz Mária Született: l946. november 29. Lövö Családi állapot: Férjes: dr. Forgács Csaba, okleveles közgazda Gyermekek: Forgács Szilvia /l972/, Forgács Tamás /l974/ Érettségi:

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Garas Anita. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Szemészet program

Doktori tézisek. Dr. Garas Anita. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Szemészet program A retinális ganglionsejt károsodás strukturális vizsgálata: Fourier-domain optikai koherencia tomográfia és scanning lézer polarimetria glaucomában és akut opticus neuritisben Doktori tézisek Dr. Garas

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA

SZARUHÁRTYA DYSTROPHIÁK VIZSGÁLATA Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományok, Szemészet Program Programvezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány doktora, egyetemi tanár Témavezeto: Dr. Süveges Ildikó az orvostudomány

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

VI. AMETROPIA KONGRESSZUS

VI. AMETROPIA KONGRESSZUS VI. AMETROPIA KONGRESSZUS a Magyar Kontaktológiai Társaság III. Továbbképzõ Tanfolyama és Kongresszusa, a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével, a Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM. 2014. június 26., csütörtök / 26 June 2014, Thursday. Helyszín: A terem / Room A

TUDOMÁNYOS PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM. 2014. június 26., csütörtök / 26 June 2014, Thursday. Helyszín: A terem / Room A TUDOMÁNYOS PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM 2014. június 26., csütörtök / 26 June 2014, Thursday Helyszín: A terem / Room A 12.30 13.00 Megnyitó, díjátadások / Opening session, award ceremony Elnökség / Chairpersons:

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG FIATAL SEBÉSZEK SZEKCIÓJÁNAK V. KONGRESSZUSA

MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG FIATAL SEBÉSZEK SZEKCIÓJÁNAK V. KONGRESSZUSA MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG FIATAL SEBÉSZEK SZEKCIÓJÁNAK V. KONGRESSZUSA Programtervezet 2017. ÁPRILIS 7-9. BALATONALMÁDI Hunguest Hotel Bál Resort**** MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG FIATAL SEBÉSZEK SZEKCIÓJÁNAK V.

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE)

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE) M E G H Í V Ó A Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesület (HSAVA), a Magyar Kisállat Szemészeti Egyesület (MKSZE) és a Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) meghívja

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2014. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2014. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 04. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 04 A TEREM / ROOM A A TEREM / ROOM A A Magyar Szemorvostársaság 04. évi Kongresszusa Annual Congress

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

A retina szerkezet pathológiás változásainak vizsgálata optikai koherencia tomográfiás képek szegmentálásával

A retina szerkezet pathológiás változásainak vizsgálata optikai koherencia tomográfiás képek szegmentálásával A retina szerkezet pathológiás változásainak vizsgálata optikai koherencia tomográfiás képek szegmentálásával Doktori tézisek Dr. Tátrai Erika Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

Kedves Kollégák! Budapest, 2015. október 27.

Kedves Kollégák! Budapest, 2015. október 27. Kedves Kollégák! A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciója 2015. november 27-28-án, pénteken-szombaton Kecskeméten a Four Points by Sheraton Hotel és konferencia centrumban tartja ez évi kongresszusát.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Budapest Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika (Tömő utca) Oktatási Ismertető 2009/2010. II. félév

Semmelweis Egyetem, Budapest Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika (Tömő utca) Oktatási Ismertető 2009/2010. II. félév Semmelweis Egyetem, Budapest Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika (Tömő utca) Oktatási Ismertető 2009/2010. II. félév Budapest, 2010 A Szemészeti Klinika oktatói (Tömő utca) Tanszékvezető: Dr.

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa. Előzetes Program 2016. június 30., csütörtök / 30th June 2016, Thursday A terem

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa. Előzetes Program 2016. június 30., csütörtök / 30th June 2016, Thursday A terem 2016. június 30., csütörtök / 30th June 2016, Thursday A terem 12.00-13.00 Megnyitó, díjátadások / Opening session, award ceremony E01 SOE Lecturer Szentmáry Nóra Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika,

Részletesebben

Kedves Kollégák! Kollegiális üdvözlettel:

Kedves Kollégák! Kollegiális üdvözlettel: A M AGYAR SZEMO RVO STÁRSASÁG 2013. É VI KO NGRE SSZUSA Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol a magyar szemorvoslás teljes

Részletesebben

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT)

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Munkatársait a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Juhász Zsuzsa II. Szakdolgozói Konferencia 2012. augusztus 31 szeptember 1. A konferencia rövid programja A konferencia ideje: 2012. augusztus 31.

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV. évfolyam 2016/ félév, 7. szemeszter (Kedd: )

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV. évfolyam 2016/ félév, 7. szemeszter (Kedd: ) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV. évfolyam 2016/2017. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX.13. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat) 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3577 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szemészeti szövõdmények terápiájáról diabetes mellitusban (1. módosított változat) Készítette: a Szemészeti Szakmai

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, kétnapos 35. országos konferenciája. meghívott külföldi előadó: Susan Little (Kanada)

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, kétnapos 35. országos konferenciája. meghívott külföldi előadó: Susan Little (Kanada) M E G H Í V Ó HSAVA őszi, kétnapos 35. országos konferenciája meghívott külföldi előadó: Susan Little (Kanada) MÁOK által elismert KIEMELT RENDEZVÉNY (legalább 2 napon történő részvétel esetén) 2016. október

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben