Kedves Kollégák! i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Kollégák! i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn"

Átírás

1

2 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Kedves Kollégák! A z i d e i é v b e n i s a j ó l b e v á l t h e l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n d e z z ü k é v e s k o n g r e s s z u s u n O l y a n t é m á b a n v á r j u k r é s z v é t e l ü k e t, a m e l y m i n d e n n a p i m u n k á n k f o n t o s r é s z e. A z é i d m e a i a f z ő t I n te r d i s z c ip l i n á r i s k u ta tá s é s be t e ge l l á t á s a s ze m é s ze t be n, a m i r á m u t a t s z a km á n k s o kr é tű s é g é r e é s a társszakmákban való mély beágyazottságára. A z e l ő z ő é v e k h a g y o m á n y a oz i h híven az idén is meghívtuk a Magyar Szemorvostársaság minden s z e k c i ó j á t, v a l a m i n t a M a gy a r G y e r m e k s z e m é s z e k é s S t r a b o l ó g u s o k T á r s a s á g á t é s a M a g y a r Kontaktológiai Társaságot is. A pénteki napon kerül sor az osztrák és magyar ARVO társult szervezetek ( A AR V O -HARVO) közös ülésére, ahol a tavalyi, igen sikeres ausztriai közös rendezvény után nyugati s z o m s z é d a i n k a m a g y a r k u t a t ó k k a l e g y ü t t m u t a t j á k b e e r e d m é n y e i k e t. A s z í n e s p r o g r a m b a n a p é n t e e s t i b a n k e t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f ó r u m á v a l ú j h a g y o m á n y t s z n e k r e t n t é e r e m t e n i a s z a k m á n k o n k í v ü l e g y s ze r re k o m ol y, de m é g is j á t é k o s k i te k in t é s r e : a z i d e i é s e g y b e n e ls ő O ph t h a l m o l o g i a No c t u r n a m e g h í v o t t e l őa d ó j a S z o l l á r L a j o s p r o f e s s z o r, a S e m me l w e is Eg y e te m K ó r é le tta n i i n té z e té ne k k o r á b b i i g a z g a t ó j a. Nagy örömünkreszolgál, hogy az idei évben megújult és reményeink szerint aktívan fog működn M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g h o n l a p j a ( w w w. s z e m o r v o s t a r s a s a g. h u ). I d é n e l ő s z ö r a h o n l a p o n k e r e s z t ü l o n -l i n e i s f lehetett e l tölteni a konferencia összefoglalókat, de akinek az a em i -e l n ke re s z t ü l i be k ü l dé s egyszerűbb, az idén ez az út is még nyitva állt. A h o n l a p o té s a h o z z á t a r t o z ó h í r l e v e le t s z e re t né n k o l y a n m e g b í z h a t ó i n f o r m á c i ó s h á t t é r r é f o r m á l n i, a m e l y a S z e m o r v o s t á r s a s á g m i n d e n t a g j á n a k n a p r a k é s z é s é r d e k e s, s z a k m a i é s t s á r g s a i i n f o r m á c i ó k k a l s z o l g á l. B í z u n k b e n n e, h o g y S i ó f o k é s a B a l a t o n a t a v a l y i h o z h a s o n l ó a n a z i d e i é v b e n i s k i v á l ó ö s s z h a fogja adni a pihenésnek és a szakmai feltöltődésnek, ahol megvitathatjuk a hétköznapjainkat befolyásoló s z a k m a i ké r d é s e k e t é s al e g ú j a bb t u d o m á ny o s e r e d m é ny e ke t, a m e l y e k e g y üt te s e n s z o l g á lj á k be t e g e i nk é l e t m i n ős é gé n e k j o b bá t é t e lé t. Találkozzunk Siófokon június k ö z ö t t! Jó felkészülést kívánva, kollegiális üdvözlettel : Prof. Dr. Németh János egyetemi tanár a Magyar Szemorvostársaság elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár a Magyar Szemorvostársaság főtitkára

3 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Németh János, a Magyar Szemorvostársaság elnöke A kongresszus főtitkára: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Magyar Szemorvostársaság főtitkára A kongresszus titkára: Dr. Somfai Gábor Márk, a Magyar Szemorvostársaság titkára Prof. Dr. Berta András (Debrecen) Prof. Dr. Biró Zsolt (Pécs) Prof. Dr. Facskó Andrea (Szeged) Prof. Dr. Hammer Helga (Szeged) Prof. Dr. Hatvani István (Budapest) Prof. Dr. Holló Gábor (Budapest) Prof. Dr. Janáky Márta (Szeged) Tudományos Bizottság: Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szeged) Prof. Dr. Kovács Bálint (Pécs) Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (Budapest) Prof. Dr. Németh János (Budapest) Prof. Dr. Rácz Péter (Szombathely) Prof. Dr. Salacz György (Budapest) Prof. Dr. Süveges Ildikó (Budapest) Szervező- és Programbizottság: Dr. Bátor György (Szombathely) Dr. Récsán Zsuzsa (Budapest) Dr. Milibák Tibor (Budapest) Dr. Sényi Katalin (Budapest) Dr. Módis László (Debrecen) Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest) Dr. Végh Mihály (Szeged) Tudományos információ: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem ÁOK, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. Telefon: + 36 (06) /54534 Fax: + 36 (06) A rendezvény helyszíne: H o t e l A z ú r, S i ó f o k Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. Időpont: június 7-9. A kongresszus hivatalos nyelve: magyar, angol Kongresszus Szervező Iroda: MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. H-1051 Budapest, Nádor u. 36., Tel.: + 36 (06) , Fax: + 36 (06) Internet: és Utazási Iroda Szervező: Szalma Márta, Regisztráció: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella

4 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ Prezentációk elkészítésekor ajánlott: - a Video- és hangfájlok wmv kiterjesztésűek legyenek. (A más formátumú videók átkonvertálása egyszerűen elvégezhető a Wmv Converter nevű programmal. A kezelése egyszerű, és ingyenesen letölthető: - A használni kívánt videókat mindig a prezentációval azonos könyvtárból illesszék be. Ne feledjék el elhozni a videókat. Még akkor sem, ha beágyazták a prezentációba ha bármi probléma lenne a lejátszással, akkor a helyszínen még tudjuk orvosolni. Előadások: Felhívjuk az előadók figyelmét a rendelkezésükre álló idő pontos betartására! Az előzetesen megadott időtartamok túllépésére nem lesz lehetőség. Technikai tájékoztató az előadásokhoz A video- és hangfájlokat tartalmazó prezentációkat kérjük, körültekintően mentsék adathordozóikra - az eredeti médiafájlok csatolásával együtt - hogy megfelelő minőségben tudjuk biztosítani vetítésüket. A laptopokra Microsoft XP operációs rendszer van telepítve, kérjük figyeljenek az előadások elkészítésénél arra, hogy a más programban készült előadások vetítése problémát okozhat. Vista operációs rendszer esetén az átkonvertálhatóság megoldható. Prezentációk feltöltése: A feltöltés a technikai szobában (viewing room) történik. Kérjük legalább két órával az adott szekció kezdete előtt memory sticken (pendrive) vigyék be az előadásuk anyagát, illetve a kora reggeli szekciókban való részvétel esetén azt már előző nap töltsék fel. Az adott terembe internetes rendszeren keresztül közvetítik ki az előadások anyagait. Az előadóteremben saját laptop használata nem lehetséges! Technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP operációs rendszer, video (VHS rendszer). Viewing room nyitva tartása június 7., csütörtök június 8., péntek június 9., szombat Technikai tájékoztató a poszterekhez A poszter állványok dekorálható felülete: 190cm magas és 90cm széles. Ajánlott poszter méret: 120cm magas és 90cm széles. A poszter állványok dekorálható felülete fehér laminált farostlemez, melyre cellux ragasztóval, 2 oldalú ragasztóval, papírragasztó gyurmával lehet felerősíteni a posztereket. Ehhez segítséget, illetve anyagot a rögzítéshez a regisztrációban biztosítunk.

5 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Kérjük, hogy a Szerzők a programfüzetben megadott számok alapján, június 7-én órától helyezzék el őket a poszter állványokon. Kérjük továbbá a Szerzőket, hogy tartózkodjanak a posztereik mellett június 9-én között. A posztereket június 9-én ig van lehetőség a poszter állványokról levenni, a későbbiekben ezek épségéért nem vállalunk felelősséget. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: június 7., Helyszín: H o t e l A z ú r(a regisztrációs díj tartalmazza.) Ophthalmologia nocturna: június 8., Interdiszciplináris fórum Helyszín: H o t e la z ú r (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) Ára: Bruttó 9.900,- Ft/fő REGISZTRÁCIÓ Regisztráció nyitva tartása június 7., csütörtök június 8., péntek június 9., szombat Jegyzetek RÉSZVÉTELI DÍJAK Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Típus (lásd jegyzetek 1-4) május 21. előtt befizetve május 21. után és a helyszínen 1a. Társasági tagok Ft Ft 1b. Nem társasági tagok Ft Ft 2. Rezidensek és tényleges nyugdíjasok Ft Ft 3. Napijegy Ft Ft 4. Kísérők Ft Ft 1. a., b. A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos programon való részvétel, pontszerző igazolás, a kiállítás m e g t e k i n t é s e, p r o g r a m f ü z e t, k i t ű z ő, k á v é s z k ü o n e g t r e k s, s z u s i t á s k a, n y i t ó f o g. a A d á s r e g i s z t r á c i ó s o m c a s g, a m á j u s 2 -i 1 g b e f i z e t e t t r e g i s z t r á c i ó e s e t é b e n t a r t a l m a z z a a k o n g r e s s z u s i t á s k á t. 2. A k e d v e z m é n y e s d í i j g a z o l á s á r a k é r j ü k m e g f e l e l ő d o k u m e n t u m o t m e l l é k e A l j r e n g e i k s z. t r á c i ó s d - í j r e z i d e n s e k n e k é s t é n y l e g e s n y u g d í j a s o k n - a k t a r t a l m a : a t e l s j tudományos e programon való részvétel, a kiállítás megtek i n t é s e, k i t ű p r o g r a m f ü z e t kávészünetek,, pontszerző igazolás n y i, t ó f o g a d. á s 3. A napijegy tartalma: az aznapi teljes tudományos programon való részvétel, a kiállítás megtekintése, programfüzet, a z o n a n a p o n l é v ő k á v é s z ü n e t e k i, t ű z ő p o n s z e r z ő i g a z o l á s t n e m t. a r t a l m a z 4. K í s é r ő k r é s z v é t e l i d í j á n a k t a r t a l n m y i a t : ó f o g a d. á s A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

6 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TECHNIKAI INFORMÁCIÓK SZÁLLÁS Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján órától, az elutazás napján pedig óráig. Korábbi érkezés vagy elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget. NÉVKITŰZŐ HASZNÁLATA A kongresszuson a névkitűző használata kötelező, ennek viselésével juthatnak be mind az előadó termekbe, mind pedig a kiállítási területre. Kérjük, hogy érkezéskor a regisztrációs csomagokat felvenni szíveskedjenek, amelyben megtalálják a névkitűzőt is. INTERNET A szálloda halljában szabadon használható wifi van, a szobákban az Internetért külön kell fizetni, ezzel kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak a szálloda recepcióján. INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN EBÉD A regisztrációs lapon kiajánlott ebéd a szálloda éttermében egy szűkített választékú büfé, ital nélkül. Az ebédeket előzetes rendelés és fizetés esetén biztosítjuk, mindhárom nap a programban megadott időpontok szerint. Kérjük, a jegyeket vigyék magukkal, mert az étteremben csak a jegy ellenében vehető igénybe étkezés. KÁVÉSZÜNETEK A későbbiekben összeállított programban megadott időpontokban a kiállítási területen lebonyolítva, kávét, ásványvizet vagy üdítőt tartalmaz. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: a szálloda éttermében, a regisztrációs feltételek szerinti részvételi díj tartalmazza. Ophthalmologia nocturna: Interdiszciplináris fórum, a szálloda éttermében. Részvétel csak külön belépővel. Tudományos szimpózium, melyet fogadás követ, élő zenével.

7 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C TUDOMÁNYOS PROGRAM június 7., csütörtök A terem B terem C terem Megnyitó, Plenáris Ülés Szünet Szünet A Magyar Szemorvostársaság Glaukóma Szekciójának ülése Novartis Szimpózium AM a g y a r K o n t a k t o l ó g i a i T á r s a s á g é s a M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g C o r n e a Vegyes előadások Szekciójának ülése HOYA Szimpózium Szünet Kurzus Szünet Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Nyitófogadás június 8., péntek A terem B terem C terem Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Plenáris ülés HARVO-AARVO Szimpózium, Honorary Member Lecture Szünet Polytech Szimpózium Santen Szimpózium Novartis Szimpózium Ebédszünet A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának ülése I. Cataracta-Refractív sebészet Ritka szembetegségek Szünet A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának ülése II Szünet Ophthalmologia Nocturna A M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g C o r n e a Szekciójának ülése Orbita, Plasztikai sebészet június 9., szombat A terem B terem C terem Kurzus Kurzus Kurzus Szünet Gyermekszemészeti Neuroophthalmológia I Szünet Gyermekszemészeti Neuroophthalmológia II Szünet Szünet A Magyar Szemorvostársaság Közgyűlése Tumorok Poszter Szünet Kurzus Kurzus Kérjük, hogy a poszterek szerzői között legyenek a posztereik előtt!

8 TUDOMÁNYOS PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM június 7., csütörtök / 7 June 2012, Thursday A Magyar Szemorvostársaság Továbbképzési Napja / Continuing Medical Education Day of the Hungarian Ophthalmological Society Helyszín: A terem / Room A MEGNYITÓ, PLENÁRIS ÜLÉS / Opening Session, Plenary Session Elnökség: Németh János Nagy Zoltán Zsolt Megnyitó, bevezető / Opening, introduction Winkler Gábor (Budapest): A M a g y a r D i a b e t e s T á r s a s á g f e l n i ő t t c k u o k r o r b e t e g s é g k ó r i s m é z é s é v s e l k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t o s é v i m ó d s z e r t a n i a j á n l á s á n a k ú j / d D o i n a s á g n a o i s i s, t r e a t m e n t a n d r e g u l a r c a r e o f d i a b e t e s i n t h e u a l d t h o o d r e n e w e d g u i d e l i n e o f t h e H u n g a r D i a b e t e s A s s o c i a t i o n ( 1 5 ) Németh János, Papp András, Somfai Gábor Márk, Ecsedy Mónika, Schneider Miklós (Budapest): Országos program a diabéteszes vakság megelőzésére / National program for prevention of diabetic blindness ( 1 5 ) Facskó Andrea (Szeged): A r et in op ath i a p r em at u r o ru m p at h og en e si s én ek n éh án y i d ő s ze rű m eg kö ze l í t és e/ Few current concepts on the pathogenesis of retinopathy of prematurity ( 1 5 ) Berta András (Debrecen): A femtoszekundum lézer új lehetőségeket nyit a szaruhártya-sebészetben / Femtosecond laser opens new possibilities in corneal surgery ( 1 5 ) Biró Zsolt (Pécs): A betegkiválasztás szempontjai multifokális műlencsék esetén / Selecting appropriate candidates for multifocal IOLs ( 1 5 ) SOE Lecture: Varsányi Balázs (Pécs): Elektrofiziológia és molekuláris genetika a szemészetben / Electrophysiology and molecular genetics in Ophthalmology ( 1 5 ) A t e r e m / R o o m A Csütörtök / Thursday

9 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C DÍJAK ÁTADÁSA A Magyar Szemorvostársaság díjai és díjazottjai: / A w a r d s a n d a w a r d e e s o f t h e H u n g a r i a n O p h t h a l m o l o g i c a l S o c i e t y : Imre József Jr. Blaskovics László Emlékérem /J ó z s e f I m r e L J á r s. z l ó B l a s k o v i c s M e m o r i a l A w :Hammer a r d Helga( S z e g e d ) Schulek Vilmos Emlékérem /Vilmos SchulekMemorial Award : B ö g i J ú l ( i B a u d a p e s t ) Hirschler Ignácz Emlékérem / Ignácz HirschlerMemorial Award : Zajácz Magdolna( D e b r e c e n ) Albert Béla Díj /B é l a A l b e r t A w :Follmann a r d Piroska ( B u d a p e s t ) Március 15-i Pályázat díjátadása / A w a r d s o f t h e M a r c h 1 5 Co m p e t i t i o n Alapítvány a Tudományos Szemészetért díjának átadása / A w a r d o f t h e F o u n d a t i o n f o r S c i e n t i f i c O p h t h a l m :Tátrai o l o g y Erika( B u d a p e s t ) SOE Lecture:Vars án yi B alázs ( P é c s ) A L C O N Spes Futuri pályázat díjainak átadása / Aw a r d s o f t h e A L C O N S p e s F u t u r i C o m p e t i t i o n Szünet / Break A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG GLAUKÓMA SZEKCIÓJÁNAK ÜLÉSE / Session of the Glaucoma Section of the Hungarian Ophthalmological Society Elnökség: Holló Gábor Ajtony Csilla Holló Gábor, Farzaneh Naghizadeh (Budapest) A glaucomás látótér károsodás korai progressziójának kimutatása Octopus Cluster Trend Analízissel / Detection of early glaucomatous progression with Octopus Cluster Trend Analysis (8 ) N a g h i z a d e h F a r z a n e, h Garas Anita, Vargha Péter, Holló Gábor ( B u d a p e s t ) : A korai glaukómás progresszió kimutatása RTVue optikai koherencia tomográf különböző paraméterei segítségével / Detection of early glaucomatous progression with different parameters of the RTVue optical coherence tomograph (8 ) Marsovszky László, Resch Miklós, Visontai Zsuzsanna, Németh János (Budapest): A száraz szem és a cornea vizsgálata kétféle tartósítószert tartalmazó travoprost esetében / Evaluation of dry eye and investigation of cornea in patients on travoprost with two different preservatives (8 ) Csütörtök / Thursday A t e r e m / R o o m A

10 Cseke István, Szabó Tímea (Sopron): Eredményeink Ex-PRESS filtrációs eszköz alkalmazásával / Ex-PRESS filtration device: short term results (8 ) Halmosi Ágnes, Zelkó András, Bátor György (Szombathely): Normotenzív glaukómás betegeink vérnyomás monitorozásának eredményei / Blood pressure monitoring results of our patients with normotensive glaucoma (8 ) Vita / Discussion Szünet / Break NOVARTIS SZIMPÓZIUM / Novartis Symposium A diabeteses macula oedema kezelésének előremutató megközelítése / The advanced aprroach to the treatment of diabetic macular edema Elnökség: Berta András, Németh János Winkler Gábor (Budapest): A diabetes mellitus epidemiológiája: a XXI. század egészségügyének nagy kihívása / Epidemiology of diabetes mellitus The Major challenge of the 21 st century Berta András (Debrecen): A Lucentis, mint a diabeteses macula oedema arany standard terápiája a pivotális vizsgálatok legfrissebb adatainak fényében / Lucentis as the gold standard therapy of diabetic macular edema. review of pivotal studies results Vajas Attila (Debrecen): Betegre lebontott kezelési stratégiák diabeteses macula oedema esetén / Personalized treatment strategies in the therapy of diabetic macular edema Németh János (Budapest): A diabeteses macula oedema kezelési módozatai: lézer vagy Lucentis? / Treatment options for diabetic macular edema: Laser or Lucentis? Szünet / Break KURZUS / Course A krónikus conjunctivitis / Chronic conjunctivitis 1. Füst Ágnes (Budapest): A krónikus papilláris conjunctivitisek / Chronic papillary conjunctivitis 2. Tóth Jeannette (Budapest): A krónikus follikuláris conjunctivitisek / Chronic follicular conjunctivitis 3. Imre László (Budapest): A krónikus cikatrizáló és granulomatosus conjunctivitisek / Chronic cicatrizing and granulomatous conjunctivitis Szünet /Break NYITÓFOGADÁS / Welcome reception A t e r e m / R o o m A Csütörtök / Thursday

11 Helyszín: B terem / Room B A M A G Y A R K O N T A K T O L Ó GI A I T Á R A S Á G É S A M A G Y A R S Z EM O R V O S T Á R S A S Á G C O R N E A S Z E K C I Ó J Á N A K Ü L É S E / Joint session of the Hungarian Society of Contactology and Cornea Section of the Hungarian Ophthalmological Society Elnökség: Végh Mihály Vámosi Péter Süveges Ildikó (Budapest): A myopia, mint fénytörési hiba és szembetegség / Myopia as refractive error and eye disease (10 ) Végh Mihály (Szeged): A myopia korrekciója és progressziójának akadályozása / Myopia correction and retardation of progression (8 ) Bujdosó Anna (Budapest): A myopia progresszió csökkentésének optikai lehetőségei speciális lágy kontaktlencsével / Specially designed dual-focus soft contact lenses in reducing myopia progression (8 ) Tapasztó Beáta, Csákány Béla (Budapest): Orthokeratológia a myopia korrekciójában /O r t h o k e r a t o t l o g i co c a rection l of myopia ( 8 ) Vámosi Péter (Budapest): A myopia ritkábban alkalmazott refraktív sebészeti korrekciós módszerei / Rarely used surgical correction methods in the therapy of myopia (8 ) Kettesy Beáta, Szász Eszter, Kemény-Beke Ádám, Módis László, Berta András (Debrecen): Miért hagynak fel a keratoconusos betegek a kontaktlencse-viseléssel? / Drop out from contact lens wear in keratoconic patients (8 ) Vita / Discussion Szünet / Break H O Y A S Z I M P Ó Z I U M/ Hoya Symposium HOYALUX innovációk a presbyopia korszerű szemüveglencsés korrekciója / H o y a l u x i n n o v a t i o n the s modern way of correcting presbyopia with optical glasses M a n g e r K a t a l i ( n B u d a p e s t ): Hoya progresszív lencsék és a presbyopia szubjektív korrigálása (Progresszív tervezés és működés, szubjektív látástesztek) / T h e p r o g r e s s i v e l e nse s o f Ho y a a nd the s ubj e cti v e c o r re c t io n o f p re sby o p ia ( Pr o g re ss i v e d e s ig n, sub j e c t i ve vision tests ) Szünet / Break Csütörtök / Thursday B t e r e m / R o o m B

12 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C K U R Z U S / Course P á r t e r á p i a a k a o k n t l t e n c s -vis e elés és a s zems zárazs ág kap csolatáb an a v a g y h o g y a n i s m e r j ü k f e l é s k e z e l j ü k a p r o b l é m á s e s e t e k e t C? o u / p l e t h e r a p y i n t h e r e l a t i o n s h i p o f c o n t a c t l e n s w e a r a n d d r y i e.e y e. h o w t o r e c o g n i z e a n d t r e a t p r o b l e m a t i c c a s e s? 1. Tapasztó Beáta (Budapest): Pathológia / Pathophysiology 2. Bujdosó Anna (Budapest): Diagnosztika / Diagnosis 3. Feminger Andrea (Budapest): Terápiás lehetőségek / Therapeutic possibilities Szünet / Break V E G Y E S E L Ő A D Á S O K / Miscellaneous Elnökség: Facskó Andrea Sziklai Pál Helyszín: C terem / Room C Vastag Oszkár, Kis Zoltán, Csáki Mónika (Szekszárd): Az osztályok gazdasági eredményességének elemzési problémái / Analysing problems of the economic efficiency of the departments (8 ) Tóth Károly, Légrády György, Vén Emese, Volek Éva (Salgótarján): Három év zárt osztályon / Our three-year experiences at our ophthalmology department (8 ) Barcsay György, Veres Amarilla, Markó Katalin, Németh János (Budapest): Az optikai rehabilitációs szakrendelés tapasztalatai januártól februárig / Experiences of the visual rehabilitation clinic between January and February (6 ) Hódos Márta, Sohajda Zoltán (Debrecen): Plusoptix A 09 binokuláris videorefraktométerrel szerzett tapasztalataink / Research findings by Plusoptix A 09 binocular videorefractometer (6 ) Szalay László, Facskó Andrea (Szeged): Akut iridocyclitis kialakulása a szezonalitás, valamint klimatikus hatások függvényében a SZTE Szemészeti Klinika között ellátott eseteiben / Relation the seasonal and climatic factors to the development of acute iridocyclitis in patients being treated in the University Clinic, Szeged between 2009 and 2011 (8 ) Géhl Zsuzsanna, Süveges Ildikó, Resch Miklós, Németh János (Budapest): Invazív diagnosztika szerepe a herpes eredetű uveitisben / Role of invasive diagnostic techniques in herpetic uveitis (6 ) C t e r e m / R o o m C Csütörtök / Thursday

13 Dohán Judit, Kiss Emese, Polgár Anna, Constantin Tamás, Márton Gabriella, Süveges Ildikó (Budapest, Miskolc): Uveitis ritka háttérbetegsége: a Behcet - szindrómáról eseteink kapcsán / A r a r e b a c k g r o u n d o f u v e i t i s : B e h c e t s s y n d r o m e t h r o u g h o u c r a s e s ( 6 ) Mokán Angéla, Cseke István (Sopron): Dísznövény (Euphorbia mysinites) okozta súlyos kerato-uveitis Esetismertetés / Severe kerato-uveitis after Euphorbia mysinites injury. Case presentation (6 ) Vita / Discussion Szünet / Break K U R Z U S / Course Az epiretinális membránok műtéti indikációja, műtéti lehetőségei és a posztoperatív látásélességet meghatározó prognosztikai faktorok / The indications and options of epiretinal membrane surgery. The determining prognostic factors of visual outcome Moderátor: Vajas Attila (Debrecen) Szünet /Break K U R Z U S / Course Aktu alitások a könn yelvezető rends zer b etegs égeinek d iagnos ztikáj áb an és t e r á p i á j á b a n L a / t e s t de v e l o p m e n t i n t h e t h e r a p y a n d d i a g n o s t i c s o f l a c r i m a l drainage system disorders Moderátor: Sohajda Zoltán (Debrecen) 1. Facskó Andrea (Szeged): Bevezető / Introduction 2. Nagy Tibor (Debrecen): Könnyút betegségek fül-orr-gégészeti vonatkozásai / Ear nose and throat aspects of lacrimal drainage system disorders 3. Kiss Magdolna (Debrecen): Diagnosztikus lehetőségek a könnyút betegségekben / Diagnostic options in lacrimal drainage system disorders 4. Végh Mihály (Szeged): Külső behatolásból végzett DCR műtét: indikáció, kivitelezés, eredmények / Conventional DCR: indications, procedure, outcomes 5. Sohajda Zoltán (Debrecen): Endoscopos endonasalis DCR műtét: indikáció, kivitelezés, eredmények / Endoscopic endonasal DCR: indications, procedure, outcomes Diszkusszió / Discussion Szünet / Break Csütörtök / Thursday C t e r e m / R o o m C

14 2012. június 8., péntek / 8 June 2012, Friday A Magyar Szemorvostársaság évi Kongresszusa - Interdiszciplináris kutatás és betegellátás a szemészetben / Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society Interdisciplinary research and patient care in Ophthalmology Helyszín: A terem / Room A K U R Z U S / Course Az üvegtesti tér komplex vizsgálata / Complex examination of the vitreous Moderátor: Milibák Tibor (Budapest) Szünet /Break P L E N Á R I S Ü L É S/ Plenary Session HARVO-AARVO S Z I M P Ó Z I U M / Joint Symposium of the Hungarian and Austrian Associations for Research in Vision and Ophthalmology (HARVO-AARVO) Chairpersons: Martine J. Jager - Herbert Reitsamer - János Németh Moderator: Miklós Resch Opening/Megnyitó 1. Leopold Schmetterer (Wien, Austria): Ultra high resolution OCT imaging of the human (10 ) 2. Steiber Zita, Treszl Andrea, Oláh Gábor, Buglyó Ármin, Rózsa Bernadett, Berta András, Halmos Gábor (Debrecen): Luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) receptorok expressziója humán uveális melanomákban / Expression of receptors for Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) in human uveal melanomas (7 ) 3. Markó Katalin, Miko-Baráth Eszter, Budai Anna, Dani Timea, Jandó Gábor (Pécs, Budapest): Dinamikus Random Pont E Sztereoteszt és Lang II teszt összehasonlítása óvodás korban: tesztelhetőség és megbízhatóság / Comparison of Dynamic Random Dot E Stereo Test and Lang II Test: testability and reliability in preschool children (7 ) A t e r e m / R o o m A Péntek / Friday

15 AN N U A L C O N G R E S O S F T H E H U N G A O R P I H A T N H A L M O L O G I C A L I E S T Y O C Herbert Reitsamer (Salzburg, Austria): Blood flow and intraocular pressure (10 ) 5. Christian Runge (Salzburg, Austria): Betablockers and uveal blood flow (7 ) 6. Clemens Strohmaier (Salzburg, Austria): New methods to asses blood flow in small animals (7 ) 7. Kolozsvári Bence, Fodor Mariann, Petrovski Goran, Kettesy Andrea Beáta, Petrovski Beáta, Rajnavölgyi Éva, Gogolák Péter, Berta András, Szima Georgina Zita, Facskó Andrea (Debrecen, Szeged): Kontaktlencse viselés könnyben lévő mediátorokra kifejtett hatása keratoconus esetén / Effect of contact lens wear on soluble tear mediators in patients with keratoconus (7 ) 8. Szabó Áron, Berkes Szilvia, Facskó Andrea (Szeged): Elkerülhetetlen a kontaktlencse ápolási szabályok megszegése? 2011-es felmérés magyar fiatalok körében / Contact lens care in young Hungarians in Is noncompliance unavoidable? (7 ) 9. Doreen Schmidl (Wien, Austria): Optic nerve head autoregulation (7 ) 10. Reinhard Toll (Wien, Austria): Choroidal blood flow and complement factor H polymorhism (7 ) 11. Horváth Adrienn, Pámer Zsuzsanna, Tóth-Kovács Katalin (Pécs): Mikor operáljuk meg az intravitrealis VEGF-gátlóval kezelt AMD-s beteg cataractáját? / Timing of cataract surgery in wet AMD patients treated with intravitreal anti-vegf injection (7 ) 12. Komár Tímea, Vadnay Ákos, Damjanovich Judit, Berta András (Debrecen): Befolyásolja-e a koffeinfogyasztás a gyakorlott vagy gyakorlatlan szemsebész teljesítményét? / Is there any Difference of Caffeine Effects on the Surgeon s skill With or Without surgical Practise? (7 ) A M A G Y A R S Z E M O R V O S T ÁR S A S Á G Ú J T I S Z T E L E T L I B T A G J Á N A K E L Ő A D Á SA / Lecture of the new Honorary Member of the Hungarian Ophthalmological Society Martine J. Jager (Leiden, The Netherlands): Aging and its influence on the eye / Az öregedés és annak hatása a szemre Szünet / Break Péntek / Friday A t e r e m / R o o m A

16 12.00 P O L Y T E C H S Z I M P Ó Z I U M/ Polytech Symposium Nagy Zoltán Zsolt (Budapest): Vizsgálati eredmények OptiVis multifokális lencsékkel / Results of research into Optivis multifocal lenses Biró Zsolt (Pécs): Előretöltött lencsék / Pre-loaded lenses Kerényi Ágnes (Budapest): Vizsgálati eredmények a heparin bevonatú lencsékkel / Results of research into heparin - coated lenses Tóth Jenő (Székesfehérvár): Hidrofób egytestű sárga lencsék összehasonlító vizsgálata posztoperatív gyulladásos jelek szempontjából, felületkezelt és felületkezelés nélküli lencsékkel / Comparing research into hydrophobic one-piece yellow lenses in terms of post-operative inflammation symptoms with surface coated and non-coated lenses Eszter von Lovenberg (Detmold, Germany): Szemhéj-plasztikai műtétek / Eyelid plastic surgery Szünet / Break A M A G Y A R S Z E M O R V O S T ÁR S A S Á G R E T I N A S Z E K C ÓJÁNAK I ÜLÉSE I. / Session of the Retina Section of the Hungarian Ophthalmological Society I. Elnökség: Milibák Tibor Kovács Illés Tsorbatzoglou Alexis (Nyíregyháza): Pneumatikus retinopexiával szerzett tapasztalataink / Our experiences with pneumatic retinopexy (8 ) Vámosi Péter (Budapest): 23G-s pars plana vitrectomia a diabeteses retinopathia gyógyításában / 23G pars plana vitrectomy in the treatment of diabetic retinopathy (8 ) Horváth Adrienn, Szijártó Zsuzsanna, Pámer Zsuzsanna (Pécs): ERM előfordulása és műtéti eredményei intravitrealis VEGF-gátlóval kezelt AMD-s betegeken / Epiretinal membranes (ERM) and the results of its surgical treatment in wet AMD patients treated with intravitreal anti- VEGF injections (8 ) Maneschg Ottó Alexander, Volek Éva, Kiss H, Géhl Zsuzsanna, Németh János, Resch Miklós (Budapest): SD-OCT mérések szürkehályog műtétet követően kialakult postoperatív endophthalmitis sikeres kezelése után / SD-OCT measurements in patients following successful management of postoperative endophthalmitis following cataract surgery (8 ) Benedek Szabolcs, Resch Miklós, Szabó Antal, Barcsay György, Németh János, Papp András (Budapest): Maculalyuk miatt vitrektomizált betegek retinális idegrostrétegének vizsgálata különböző vitális festékek alkalmazása esetén / Retinal nerve fiber layer analysis in patients undergone macular hole vitrectomy using different types of vital dye (8 ) A t e r e m / R o o m A Péntek / Friday

Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s

Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s Kedves Kollégák! A z i d e i é v be n i s a j ó l be vá l t he l y s z í n e n, S i ó f o k o n a H o t e l A z ú r b a n r e n de z z ü k é ve s kongresszusunkat. Olyan témában várjuk részvételüket, amely

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa. Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 2015

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa. Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 2015 A Magyar Szemorvostársaság 05. évi Kongresszusa Pécs, 05. júniu s 8-0. Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 05 A Magyar Szemorvostársaság 05. évi Kongresszusa Annual Congress of the

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról,

Részletesebben

Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) Kongresszusa

Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) Kongresszusa Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) Kongresszusa Balatonalmádi, 2015. március 19-21. Ramada Hotel & Resort Lake Balaton** TARTALOMJEGYZÉK Általános tájékoztató A konferencia

Részletesebben

Mottó: A fül-orr-gégészeti gyakorlat aktualitásai Current practices of otorhinolaryngology PROGRAM

Mottó: A fül-orr-gégészeti gyakorlat aktualitásai Current practices of otorhinolaryngology PROGRAM Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete, nemzetközi részvétellel Mottó: A fül-orr-gégészeti gyakorlat aktualitásai Current practices of otorhinolaryngology 40 th Jubilee Congress

Részletesebben

SIC Invent Hungary Kft. info@sic-invent.hu www.sic-invent.hu. Programfüzet

SIC Invent Hungary Kft. info@sic-invent.hu www.sic-invent.hu. Programfüzet Implants from Implantologists SIC Invent Hungary Kft info@sic-invent.hu www.sic-invent.hu Programfüzet Tartalomjegyzék Köszöntő... 6 Szervezők.... 7 Általános információ.... 8 Támogatók... Áttekintő program...

Részletesebben

Kongresszusi Naptár Congress Calendar Medicine 2012. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége Association of Hungarian Medical Societies

Kongresszusi Naptár Congress Calendar Medicine 2012. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége Association of Hungarian Medical Societies Kongresszusi Naptár Congress Calendar Medicine 2012. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége Association of Hungarian Medical Societies Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kiadványban szereplô

Részletesebben

Magyar Gasztroenterológiai Társaság. 57. Nagygyűlés. PROGRAM ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Siófok, 2015. május 30. - június 2.

Magyar Gasztroenterológiai Társaság. 57. Nagygyűlés. PROGRAM ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Siófok, 2015. május 30. - június 2. Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hungarian Society of Gastroenterology 57. Nagygyűlés 57 th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology PROGRAM ÉS ELŐADÁSKIVONATOK Siófok, 2015. május

Részletesebben

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek 2014. június 26-28. Szeged A Magyar Radiológia folyóirat melléklete ISSN 0025-0287 Két éves kortól Amikor a biztonság a legfontosabb L.HU.PH.RI.22.05.2014.0063 Gadovist

Részletesebben

A Magyar Sebész Társaság 61. Kongresszusa

A Magyar Sebész Társaság 61. Kongresszusa A Magyar Sebész Társaság 6. Kongresszusa A Magyar Sebész Társaság és az IASGO továbbképző tanfolyama Szeged, 0. szeptember -5. PROGRAM KÖSZÖNTŐ Kedves Kolléganők és Kollégák! A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

Ultrahang diagnosztika. 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Ultrahang diagnosztika. 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Ultrahang diagnosztika 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Továbbképző tanfolyam radiológus szakorvosoknak, szakorvosjelölteknek, ultrahang-diagnosztikával foglalkozó klinikusoknak

Részletesebben

Szeged, 2009. június 11 12 13.

Szeged, 2009. június 11 12 13. A Magyar Sebész Társaság XXII. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa Szeged, 2009. június 11 12 13. Részletes program és előadás összefoglalók Általános információk A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti

Részletesebben

A Magyar Ortopéd. Társaság

A Magyar Ortopéd. Társaság A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös Kongresszusa 2013. június 27-29. Budapest Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ 1 p r o g r a m f ü z e t A Magyar

Részletesebben

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM 2013. szeptember 26. csütörtök 8.00-9.50 Regisztráció 9.50-10.00 Megnyitó 10.00-12.15 Tudományos elõadások - Klasszikus kórképek (01-09) 12.15-13.15 Ebédszünet 13.15-15.30 Tudományos

Részletesebben

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2010 Kaposvár 2011 A Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 2011 A bibliográfiát összeállította és szerkesztette HUNYADY BÉLA és LELOVICS ZSUZSANNA

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése. 20 12. ok t óber 4 6., Budapest

A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése. 20 12. ok t óber 4 6., Budapest A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése 20 2. ok t óber 4 6., Budapest P R O G R A M A vándorgyűlés áttekintő programja 202. október 4., csütörtök 09.00 09.30 Welcome addresses 09.30 09.45 Inauguration

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése Balaton Kongresszusi Központ és Színház Keszthely, 2011. szeptember 29 - október 1. PROGRAM ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7.

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Péc s, 04. június 5-7. SANDOSTATIN LAR Vékonyabb (0 G), rövidebb (4 cm), biztonsági injekciós tû Felrázható ampulla Változatlan hatóanyag

Részletesebben

XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008. Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs

XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008. Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008 Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs Siemens Est A kongresszus elsõ esti programjának támogatója

Részletesebben

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT)

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) Szeged, 200. június 6 8. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) LXXIV. Vándorgyűlése ÉS A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG (MFT) II. közös tudományos konferenciája Program Az előadások és

Részletesebben

KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011.

KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011. KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011. Felhívjuk szives figyelmüket arra, hogy a kiadványban szereplő adatokban történő változást a MOTESZ internetes honlapján folymatosan frissitjük: www.motesz.hu A kiadványban szereplő

Részletesebben

PROGRAMFÜZET A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGEORVOSOK EGYESÜLETE 37. NEMZETI KONGRESSZUSA 2002. OKTÓBER 2 5. SIÓFOK, HOTEL EZÜSTPART

PROGRAMFÜZET A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGEORVOSOK EGYESÜLETE 37. NEMZETI KONGRESSZUSA 2002. OKTÓBER 2 5. SIÓFOK, HOTEL EZÜSTPART PROGRAMFÜZET A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGEORVOSOK EGYESÜLETE 37. NEMZETI KONGRESSZUSA 37 TH NATIONAL CONGRESS OF HUNGARIAN OTO- RHINO- LARYNGOLOGICAL SOCIETY + összefoglalók 2002. OKTÓBER 2 5. SIÓFOK, HOTEL

Részletesebben

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége A Nagygyűlés elnöke Dr. Reusz György, egyetemi tanár SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika E-mail: reusz.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu A Nagygyűlés társelnöke Dr. Ladányi Erzsébet, orvosigazgató FMC

Részletesebben

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA PROGRAMFÜZET 203. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA 2 Kedves Kolléganők és Kollégák! Megtisztelő feladat számomra, hogy a kongresszus egyik Elnökeként, valamint a Magyar Traumatológus Társaság leköszönő Elnökeként

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 4:429-508.

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 4:429-508. FELELŐS SZERKESZTŐ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FŐSZERKESZTŐK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com Molnár Mária Judit molnarmj@gmail.com Nagy Bálint nagy.balint@noi.sote.hu

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7.

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7. Program Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Pécs, 0. június 5-7. Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégeink! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Endokrinológiai

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben