A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek"

Átírás

1 A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek Temesi József egyetemi tanár, BCE-NFKK társigazgató TÁMOP munkacsoport-találkozó, május 9.

2 Bemenet-orientált oktatási modell jellemzői a program hossza belépési követelmények kötelező tananyag az oktatói állomány száma és összetétele a szükséges infrastruktúra Tanár-központúság: A legjobb vagy az átlagos hallgató számára a tanárnak mit kell megtanítania, az oktatási cél leírása dominál. A program tervezőjének, a tanárnak a nézőpontjából választjuk meg az oktatási eszközöket, módszereket, a számonkérést. A hallgató legtöbbször passzív szereplője a folyamatnak. Mondd el, mit csináltál azért, hogy megszerezd ezt a diplomát?

3 Kimenet-orientált oktatási modell jellemzői a tanórán átadott ismeretek az elért eredmények és fejlődés ellenőrzése attitűdök és felelősségek a kontakt órák didaktikai tartalma Tanuló-központúság: A tanuló igényei, eddig elért eredményei irányítják az oktatást és a számonkérést. A tanár mint a tanulási folyamat menedzsere, a hallgató sikeres tanulásának elősegítője jelenik meg, akinek ehhez a szerephez meg kell találnia a legmegfelelőbb eszközöket. A tanuló felelőssége is nagy: aktívan és önállóan kell részt vennie a folyamatban, a tanulási eredmények sikeres elsajátítására törekedve. Mondd el, mire vagy képes most, amikor megszerezted ezt a diplomát?

4 Eszköz: tanulási eredmények Nincs egységes definíció, egy elfogadott meghatározás: A tanulási eredmények azt fejtik ki, hogy mit várunk el a tanulótól a tanulási folyamat végén: ezek az igazolható állítások a tanuló tudására, az ismeretek megértésére és arra vonatkoznak, hogy mit képes elvégezni. A tanulási eredményeket általában a tudás, a megértés, a készségek, a képességek és az attitűdök meghatározott együtteseként jellemzik (Adam, 2009).

5 Pedagógiai előzmények Pavlov, Watson, Skinner (19. század vége, 20. század eleje). Behaviourism (20. század második fele). Egyre nagyobb hangsúly a megszerzett tudás mérésén, a megfigyelhető eredmények azonosításán. Az angolszász típusú oktatási világban (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Egyesült Királyság és az USA egyes részei), de más országokban is (pl. Skandináviában) ez a megközelítés gyakorlati programmá vált.

6 Pedagógiai előzmények A legnagyobb hatású de nem egyedül elismert taxonómia: Bloom, Bloom kategóriái: tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis és értékelés. A legtöbb tanulási eredmény azt írja le, hogy egy adott tudásterületen, valamint annak megértése, felhasználása, elemzése, szintézise vagy éppen értékelése terén milyen tudással kell rendelkezni. Ezt a területet kognitív tartománynak nevezzük. A másik két tartományt affektív tartománynak (attitűdök, érzelmek, értékek) és pszichomotoros tartománynak (testi, fizikai képességek) nevezzük. Az egyes kategóriákhoz tartozó, a kategóriában megfogalmazott eredményt fejlődésében megragadó leíró módszertan meghatározó befolyást gyakorol napjaink gyakorlatára is. A Bloom-taxonómiáról és alkalmazásáról részletes leírást találunk magyar nyelvre lefordítva is: Kennedy, 2007.

7 A tanulási eredmények leírása Mit tartalmaz a tanulási eredmény alapú leírás? A tanulási eredmények egyes elemeit cselekvő igékkel ragadja meg és ezeknek az igéknek a jelentése általában utal a tanuló által elérendő szintre is. Példa: igék, amelyek a megértés bizonyításának valamely lehetséges módját fejezik ki értelmez, lefordít, megbecsül, igazol, felfog, átfog, átalakít, tisztáz, megvéd, megkülönböztet, megmagyaráz, kiterjeszt, általánosít, szemléltet, példáz, következtet, parafrazeál, megjósol, újrafogalmaz, összefoglal, tárgyal, elvégez, jelent, bemutat, azonosít, illusztrál, jelez, talál, választ, megért, reprezentál, megjelenít, megnevez, megfogalmaz, ítél, szembeállít, osztályoz, kifejez, összevet.

8 A tanulási eredmények leírása Szintek bemutat, összefoglal, ilusztrál újrafogalmaz, összevet, értékel, általánosít, következtet Források: Kennedy (Bloom); Derényi (Biggs, Bower, Moon). A tanulási eredmény leírása általában azzal a típusmondattal kezdődik, hogy Ennek a tanulmányi egységnek a végére a sikeres hallgató képes arra, hogy.

9 Egy jól alkalmazható séma (Kennedy, Hyland, Ryan, 2009) Egy-egy tanulási eredmény leírása minél rövidebb legyen, lehetőleg egy mondatban, egy cselekvő igével és a rá vonatkozó tárggyal kifejezve. Biztosítsuk azt, hogy a tantárgyi eredmények kapcsolódjanak a teljes tanulmányi program tanulási eredményeihez. A tanulási eredményeknek megfigyelhetőknek és mérhetőknek kell lenniük. Csak olyan tanulási eredményt fogalmazzunk meg, amelynek az értékelése biztosítható. A tanulási eredmények írása közben mérjük fel reálisan, hogy az adott tanulási eredmény eléréséhez mennyi időráfordítás és erőforrás áll rendelkezésre. Ha magasabb szintű (az alapképzés első éve utáni) tanulási eredményeket írunk, lehetőleg ne zsúfoljuk azokat túl az alapkategóriákból (tudás és megértés kognitív területei) származó tanulási eredményekkel, hanem inkább az alkalmazás, az elemzés, a szintézis és az értékelés fogalmaiban gondolkodjunk.

10 Tanulási eredmény alapú tananyagtervezés (Derényi, 2006)

11 Kompetencia A tanulási eredmények és a kompetencia közötti kölcsönviszony egyre kevésbé éles, de ma is létező viták terepe. Jónéhány országban a tanulási eredményt és a kompetenciát egymással felcserélhető, szinonim fogalmaknak tekintik. A legátfogóbb módon a Tuning projekt értelmezte és vizsgálta a kompetenciákat. Itt a kompetenciák magukba foglalták a tudást és megértést (egy terület elméleti tudásanyagának, valamint az ismeretek megszerzésének és megértésének birtokában lenni), a cselekvő tudást, a készségeket (hogyan kell különböző szituációkban a tudást gyakorlati módon alkalmazni) és az élethelyzetekhez való alkalmazkodás tudását (vagyis a társadalmi kontextusban történő alkalmazáshoz szükséges értékek birtoklását).

12 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Eszköz-jellegű kompetenciák Elemző és szintetizáló képesség Szervezési és tervezési képesség Alapvető általános ismeretek az adott területen Alapvető szakismeretek a foglalkozási területen Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven Egy második nyelv ismerete Számítógépes alapismeretek Információrendszerezési képességek (a különböző forrásokból származó információk kiszűrésének és elemzésének képessége) Problémamegoldás Döntéshozatal

13 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Személyközi kapcsolatokhoz kötődő kompetenciák Kritikai és önkritikai képesség Team-munka Kapcsolatteremtési képesség Interdiszciplináris team-ben való munkavégzés képessége Képesség a kommunikációra más területeken dolgozó szakértőkkel A különbözőség és a kulturális sokszínűség értékelése Nemzetközi környezetben való munkavégzés képessége Etikai elkötelezettség

14 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Rendszerelvű kompetenciák Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége Kutatási képességek Tanulási képesség Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége Kreativitás Vezetési képesség Megértés más országok kultúrája és szokásai iránt Önálló munkavégzés képessége Projekttervezés és menedzsment Kezdeményező és vállalkozó szellem Minőségérzékenység A siker akarása

15 Tuning javaslat modulok tervezéséhez (a közgazdaságtan példája) Ismeretszerzés és bővítés Törzstárgyi modulok Milyen tanmenetek tartalmazzák e diplomás program alapvető jellemzőit? Melyik az a kurzus, amely nélkül senki sem gondolná, hogy ez a szóban forgó program? Ismeretszerzés és elmélyítés Szakosító modulok / főszakirány / mellékszakirány / választható tárgyak / alternatív tárgyak A további hasznos tanulmányok szempontjából mely területeket lehetne meghatározni vertikálisan: szakosodás a szó szoros értelmében = elmélyítés; horizontálisan és interdiszciplinárisan = bővítés; oldalirányban: speciális tárgykörök = kiegészítés, diverzifikálás Módszertan: tanulási és alkalmazási készségek/képességek Támogató modulok Mi egyéb szükséges a problémák megértéséhez, meghatározásához és különböző módokon történő kifejezéséhez? Milyen mértékben segíthet a kvantitatív analízis a magyarázatokban? Szervezési és kommunikációs modulok Hogyan tanuljak és szervezzem meg az életemet? Hogyan tudom a legjobban bemutatni/kifejezni, hogy mit is akarok mondani? Transzferábilis ismeretek moduljai Hogyan kapcsolódik az elmélet a gyakorlathoz? Hogyan kapcsolhatom össze az elméletet a gyakorlattal? Melyek a módszerek?

16 A tanulási eredmények felhasználási módjai Tananyagtervezés (mint már láttuk) Képesítési keretrendszer Kreditrendszer Validáció

17 Képesítési keretrendszer Képesítési keretrendszer: Az országos képesítések osztályozásának és fejlesztésének a tanulási eredmények meghatározott szintjeire alkalmazott, a kritériumok egy halmazával (például deskriptorokkal) leíró eszköze (Cedefop, 2008). Képesítés: Egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (standardoknak) megfelelő tanulási eredményeket elérte (EQF, 2008). Európai képesítési keretrendszer. Nemzeti képesítési keretrendszerek.

18 Táblázatos forma (grid) A táblázat sorai szinteket jelentenek, az oszlopokba pedig a szinteket leíró jellemzők kerülnek. 1. szint 2. szint 8. szint Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősség Magyar (országos) képesítési keretrendszer.

19 Kreditrendszer (ECTS) ECTS Felhasználói Kézikönyv, 2009: Az ECTS-kreditek alapja az a munkamennyiség, amit az elvárt tanulási eredmények eléréséhez a hallgatóknak el kell végezniük. A tanulási eredmények a nemzeti és az európai képesítési keretrendszerben használt szintleírásokhoz kapcsolódnak. Az ECTS elősegíti, hogy a tanulási eredményeket és a tanulói munkamennyiséget alapul vevő tantervkészítés és képzési szolgáltatás révén a tanuló kerüljön a képzési folyamat középpontjába. A képzési program komponenseihez rendelt kreditek rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé.

20 Validáció A tanulási eredmények elismerése, az egész életen át tartó tanulás központi elemeként: a tanulási eredmény alapú megközelítés nem köt sem életkorhoz, sem formális oktatási programhoz, megtörténhet a megszakított vagy résztanulmányok elismerése és ezek később egy teljes képesítéshez vezethetnek, a megszerzett tanulási eredményeknek nem kell feltétlenül formális oktatási programokhoz kötődniük, a nem-formális és informális úton szerzett tudás és munkatapasztalatok is elismerhetők.

21 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Joint Quality Initiative ( ) A dublini szintleírások a következő elemekre épülnek: tudás és megértés, a tudás alkalmazása és megértése, ítéletalkotás, döntéshozatal, kommunikációs készségek, tanulási készségek. A dublini szintleírások mindegyik bolognai ciklushoz megadják a ciklus befejezését jelentő képesítések megszerzésének feltételeként a hallgatókkal szemben támasztott tipikus követelmények az elsajátítandó tudás és képességek generikus megfogalmazását.

22 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Tuning ( ) Tananyagfejlesztési koncepció, öt lényegi aspektusra építve (Tuning, 2005): általános kompetenciák meghatározása, területspecifikus kompetenciák meghatározása, az ECTS kreditakkumulációs szerepe, a tanulás, tanítás, értékelés megközelítése, a minőségfejlesztés szerepe az oktatási folyamatban

23 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes ( ) universityperformancegloballyoecdsahelo.htm A meghirdetett fő cél a tanulási eredményekhez kapcsolódik: egy jól felhasználható módszertan a hallgatók tudásának és logikai képességeinek felmérésére ( felsőoktatási PISA ).

24 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt CoRe: Competences in Education and Recognition ( ), ( ) Első szakasz: az egész életen át tartó tanulás elismerési lehetőségeinek felmérése Milyen információkat adnak meg az intézmények a tanulási célokról, tanulási eredményekről, kompetenciákról? Elegendőek-e ezek az információk az elismerési döntéshez? A felsorolt információk többletet nyújtanak-e a programok elismerésével foglalkozó intézmények számára az eddigi gyakorlathoz képest? Milyen leíró dokumentumokkal segítik az intézmények az elismerést végző szakembert?

25 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Második szakasz: egy program leírásának felhasználói kézikönyve (profil) Cél Sajátos jellemzők Foglalkoztathatóság és továbbtanulás Oktatási stílus A program által adott kompetenciák A program tanulási eredményeinek listája

26 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt UNILO: Promoting the EQF Learning Outcomes approach within European Universities ( ) Kérdőíves felmérés: Melyek a tanulási eredményekre alapozott szemlélet felsőoktatási bevezetésének előnyei, kritikus pontjai és szűk keresztmetszetei? Mi az érintettek véleménye és milyenek a tapasztalataik? Milyen európai tapasztalatok, jó gyakorlatok vannak a tanulási eredmények meghonosítására vonatkozóan a felsőoktatásban?

27 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Be-TWIN: Testing a joint ECVET-ECTS implementation ( ) Az ECTS munkaráfordítási szemléletének és az ECVET foglalkozási kompetenciákat megfogalmazó irányultságának fordító eszközeként a tanulási eredményt alkalmazzák. A 2010-ben elkészült módszertani útmutató (Be-Twin, 2010) egy olyan mátrixot fogalmaz meg, amelyben a két kreditfogalmat a tanulási eredmény köti össze.

28 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Adam, Stephen (2009): An introduction to learning outcomes A consideration of the nature, function and position of learning outcomes in the creation of the European Higher Education Area, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools B 2.3-1, OECD AHELO (2009): TUNING-AHELO Conceptual Framework of Expected and Desired Learning Outcomes in Economics, Tuning Association, on behalf of a Group of Experts, 23 June 2009 AHELO (2012b): Highlights the AHELO Feasibility Study: What have we learned so far? Group of National Experts on the AHELO Feasibility Study, 9th meeting of the AHELO GNE, March 2012, EDU/IMHE/AHELO/GNE(2012)6 Be-Twin (2010): ECVET ECTS: Building Bridges and Overcoming Differences. A Methodological Guide. Produced in the Framework of the Be-TWIN project, July 2010 Bloom, Benjamin (1956): Taxonomy of Educational Objectives The Cognitive Domain, Longman, New York

29 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Cedefop (2008): The shift to learning outcomes, Conceptual, political and practical developments in Europe, CEDEFOP, 2008 Cedefop (2009): The shift to learning outcomes: Policies and practices in Europe, Cedefop Reference series 72, Luxemburg Cedefop (2012): The development of ECVET in Europe, Cedefop Working paper, No. 14 Derényi András Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András (2006): Tanulási eredmények kidolgozása és használata: Elvi megfontolások és gyakorlati útmutatások, Társadalom és gazdaság, 28. évf., 2. szám, o. Dublin descirptors (2004): Shared Dublin descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, A report from a Joint Quality Initiative informal group EQF (2011): Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series, Note 4, European Union

30 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Falus Iván Imre Anna Kotschy Beáta (2010): Az OKKR szintjei és szintleírásai (Szintézis), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Lokhoff, Jenneke Wegewijs, Bas Nuffic), Durkin, Katja (UK NARIC), Wagenaar, Robert González, Julia Isaacs, Ann Katherine Dona dalle Rose, Luigi F. Gobbi, Mary (TUNING) (eds.) (2010): A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes, Competences in Education and Recognition Project (CoRe), Bilbao, Groningen and The Hague Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009a): Learning Outcomes and Competences, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools, B 2.3-3, OECD Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009b): Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide, Bologna Handbook, Implementing Bologna in your institution C 3.4-1, OECD Kennedy, Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató, Tempus Közalapítvány

31 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Kretschmer, Thomas Arenas, M. Begona (2011): State-of-the-art Report on the Implementation of Learning Outcomes within the EHEA, UNILO Consortium OKKR (2010): Az Országos Képesítési Keretrendszer kialakítása Magyarországon: nemzetközi háttér, elvi megfontolások és megvalósítási javaslatok, Szakértői összefoglaló anyag, szerkesztette: Temesi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tempus (2009): Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek. Támpontok az európai uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján (válogatta Tót Éva, szerkesztette Szegedi Eszter), Tempus Közalapítvány Tót Éva Borbély-Pecze Tibor Bors Szegedi Eszter (2012): Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere, Tempus Közalapítvány Tuning (2005): Tuning Educational Structure in Europe, Final reports: Phase 1 and 2

32 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom UNILO (2011a): UNILO Improving Education Relevance to the Societies: The Role of Learning Outcomes, Progress Report, 2011 UNILO (2011b): UNILO Analysis of Learning Outcomes Approach Implementation in European Higher Education, Progress Report, 2011 UNILO (2012): Promoting the EQF Learning outcome approach within European universities - UNILO, Final Report, Public Part, 2012

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján 2010. Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági A TANULÁS DIMENZIÓI ÉS A TUDÁS SZERVEZŐDÉSE Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági fejlődéssel foglalkozó elemzések középpontjába került a tudás, a tanulás és az oktatás. Három

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben