A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek"

Átírás

1 A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek Temesi József egyetemi tanár, BCE-NFKK társigazgató TÁMOP munkacsoport-találkozó, május 9.

2 Bemenet-orientált oktatási modell jellemzői a program hossza belépési követelmények kötelező tananyag az oktatói állomány száma és összetétele a szükséges infrastruktúra Tanár-központúság: A legjobb vagy az átlagos hallgató számára a tanárnak mit kell megtanítania, az oktatási cél leírása dominál. A program tervezőjének, a tanárnak a nézőpontjából választjuk meg az oktatási eszközöket, módszereket, a számonkérést. A hallgató legtöbbször passzív szereplője a folyamatnak. Mondd el, mit csináltál azért, hogy megszerezd ezt a diplomát?

3 Kimenet-orientált oktatási modell jellemzői a tanórán átadott ismeretek az elért eredmények és fejlődés ellenőrzése attitűdök és felelősségek a kontakt órák didaktikai tartalma Tanuló-központúság: A tanuló igényei, eddig elért eredményei irányítják az oktatást és a számonkérést. A tanár mint a tanulási folyamat menedzsere, a hallgató sikeres tanulásának elősegítője jelenik meg, akinek ehhez a szerephez meg kell találnia a legmegfelelőbb eszközöket. A tanuló felelőssége is nagy: aktívan és önállóan kell részt vennie a folyamatban, a tanulási eredmények sikeres elsajátítására törekedve. Mondd el, mire vagy képes most, amikor megszerezted ezt a diplomát?

4 Eszköz: tanulási eredmények Nincs egységes definíció, egy elfogadott meghatározás: A tanulási eredmények azt fejtik ki, hogy mit várunk el a tanulótól a tanulási folyamat végén: ezek az igazolható állítások a tanuló tudására, az ismeretek megértésére és arra vonatkoznak, hogy mit képes elvégezni. A tanulási eredményeket általában a tudás, a megértés, a készségek, a képességek és az attitűdök meghatározott együtteseként jellemzik (Adam, 2009).

5 Pedagógiai előzmények Pavlov, Watson, Skinner (19. század vége, 20. század eleje). Behaviourism (20. század második fele). Egyre nagyobb hangsúly a megszerzett tudás mérésén, a megfigyelhető eredmények azonosításán. Az angolszász típusú oktatási világban (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Egyesült Királyság és az USA egyes részei), de más országokban is (pl. Skandináviában) ez a megközelítés gyakorlati programmá vált.

6 Pedagógiai előzmények A legnagyobb hatású de nem egyedül elismert taxonómia: Bloom, Bloom kategóriái: tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis és értékelés. A legtöbb tanulási eredmény azt írja le, hogy egy adott tudásterületen, valamint annak megértése, felhasználása, elemzése, szintézise vagy éppen értékelése terén milyen tudással kell rendelkezni. Ezt a területet kognitív tartománynak nevezzük. A másik két tartományt affektív tartománynak (attitűdök, érzelmek, értékek) és pszichomotoros tartománynak (testi, fizikai képességek) nevezzük. Az egyes kategóriákhoz tartozó, a kategóriában megfogalmazott eredményt fejlődésében megragadó leíró módszertan meghatározó befolyást gyakorol napjaink gyakorlatára is. A Bloom-taxonómiáról és alkalmazásáról részletes leírást találunk magyar nyelvre lefordítva is: Kennedy, 2007.

7 A tanulási eredmények leírása Mit tartalmaz a tanulási eredmény alapú leírás? A tanulási eredmények egyes elemeit cselekvő igékkel ragadja meg és ezeknek az igéknek a jelentése általában utal a tanuló által elérendő szintre is. Példa: igék, amelyek a megértés bizonyításának valamely lehetséges módját fejezik ki értelmez, lefordít, megbecsül, igazol, felfog, átfog, átalakít, tisztáz, megvéd, megkülönböztet, megmagyaráz, kiterjeszt, általánosít, szemléltet, példáz, következtet, parafrazeál, megjósol, újrafogalmaz, összefoglal, tárgyal, elvégez, jelent, bemutat, azonosít, illusztrál, jelez, talál, választ, megért, reprezentál, megjelenít, megnevez, megfogalmaz, ítél, szembeállít, osztályoz, kifejez, összevet.

8 A tanulási eredmények leírása Szintek bemutat, összefoglal, ilusztrál újrafogalmaz, összevet, értékel, általánosít, következtet Források: Kennedy (Bloom); Derényi (Biggs, Bower, Moon). A tanulási eredmény leírása általában azzal a típusmondattal kezdődik, hogy Ennek a tanulmányi egységnek a végére a sikeres hallgató képes arra, hogy.

9 Egy jól alkalmazható séma (Kennedy, Hyland, Ryan, 2009) Egy-egy tanulási eredmény leírása minél rövidebb legyen, lehetőleg egy mondatban, egy cselekvő igével és a rá vonatkozó tárggyal kifejezve. Biztosítsuk azt, hogy a tantárgyi eredmények kapcsolódjanak a teljes tanulmányi program tanulási eredményeihez. A tanulási eredményeknek megfigyelhetőknek és mérhetőknek kell lenniük. Csak olyan tanulási eredményt fogalmazzunk meg, amelynek az értékelése biztosítható. A tanulási eredmények írása közben mérjük fel reálisan, hogy az adott tanulási eredmény eléréséhez mennyi időráfordítás és erőforrás áll rendelkezésre. Ha magasabb szintű (az alapképzés első éve utáni) tanulási eredményeket írunk, lehetőleg ne zsúfoljuk azokat túl az alapkategóriákból (tudás és megértés kognitív területei) származó tanulási eredményekkel, hanem inkább az alkalmazás, az elemzés, a szintézis és az értékelés fogalmaiban gondolkodjunk.

10 Tanulási eredmény alapú tananyagtervezés (Derényi, 2006)

11 Kompetencia A tanulási eredmények és a kompetencia közötti kölcsönviszony egyre kevésbé éles, de ma is létező viták terepe. Jónéhány országban a tanulási eredményt és a kompetenciát egymással felcserélhető, szinonim fogalmaknak tekintik. A legátfogóbb módon a Tuning projekt értelmezte és vizsgálta a kompetenciákat. Itt a kompetenciák magukba foglalták a tudást és megértést (egy terület elméleti tudásanyagának, valamint az ismeretek megszerzésének és megértésének birtokában lenni), a cselekvő tudást, a készségeket (hogyan kell különböző szituációkban a tudást gyakorlati módon alkalmazni) és az élethelyzetekhez való alkalmazkodás tudását (vagyis a társadalmi kontextusban történő alkalmazáshoz szükséges értékek birtoklását).

12 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Eszköz-jellegű kompetenciák Elemző és szintetizáló képesség Szervezési és tervezési képesség Alapvető általános ismeretek az adott területen Alapvető szakismeretek a foglalkozási területen Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven Egy második nyelv ismerete Számítógépes alapismeretek Információrendszerezési képességek (a különböző forrásokból származó információk kiszűrésének és elemzésének képessége) Problémamegoldás Döntéshozatal

13 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Személyközi kapcsolatokhoz kötődő kompetenciák Kritikai és önkritikai képesség Team-munka Kapcsolatteremtési képesség Interdiszciplináris team-ben való munkavégzés képessége Képesség a kommunikációra más területeken dolgozó szakértőkkel A különbözőség és a kulturális sokszínűség értékelése Nemzetközi környezetben való munkavégzés képessége Etikai elkötelezettség

14 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Rendszerelvű kompetenciák Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége Kutatási képességek Tanulási képesség Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége Kreativitás Vezetési képesség Megértés más országok kultúrája és szokásai iránt Önálló munkavégzés képessége Projekttervezés és menedzsment Kezdeményező és vállalkozó szellem Minőségérzékenység A siker akarása

15 Tuning javaslat modulok tervezéséhez (a közgazdaságtan példája) Ismeretszerzés és bővítés Törzstárgyi modulok Milyen tanmenetek tartalmazzák e diplomás program alapvető jellemzőit? Melyik az a kurzus, amely nélkül senki sem gondolná, hogy ez a szóban forgó program? Ismeretszerzés és elmélyítés Szakosító modulok / főszakirány / mellékszakirány / választható tárgyak / alternatív tárgyak A további hasznos tanulmányok szempontjából mely területeket lehetne meghatározni vertikálisan: szakosodás a szó szoros értelmében = elmélyítés; horizontálisan és interdiszciplinárisan = bővítés; oldalirányban: speciális tárgykörök = kiegészítés, diverzifikálás Módszertan: tanulási és alkalmazási készségek/képességek Támogató modulok Mi egyéb szükséges a problémák megértéséhez, meghatározásához és különböző módokon történő kifejezéséhez? Milyen mértékben segíthet a kvantitatív analízis a magyarázatokban? Szervezési és kommunikációs modulok Hogyan tanuljak és szervezzem meg az életemet? Hogyan tudom a legjobban bemutatni/kifejezni, hogy mit is akarok mondani? Transzferábilis ismeretek moduljai Hogyan kapcsolódik az elmélet a gyakorlathoz? Hogyan kapcsolhatom össze az elméletet a gyakorlattal? Melyek a módszerek?

16 A tanulási eredmények felhasználási módjai Tananyagtervezés (mint már láttuk) Képesítési keretrendszer Kreditrendszer Validáció

17 Képesítési keretrendszer Képesítési keretrendszer: Az országos képesítések osztályozásának és fejlesztésének a tanulási eredmények meghatározott szintjeire alkalmazott, a kritériumok egy halmazával (például deskriptorokkal) leíró eszköze (Cedefop, 2008). Képesítés: Egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (standardoknak) megfelelő tanulási eredményeket elérte (EQF, 2008). Európai képesítési keretrendszer. Nemzeti képesítési keretrendszerek.

18 Táblázatos forma (grid) A táblázat sorai szinteket jelentenek, az oszlopokba pedig a szinteket leíró jellemzők kerülnek. 1. szint 2. szint 8. szint Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősség Magyar (országos) képesítési keretrendszer.

19 Kreditrendszer (ECTS) ECTS Felhasználói Kézikönyv, 2009: Az ECTS-kreditek alapja az a munkamennyiség, amit az elvárt tanulási eredmények eléréséhez a hallgatóknak el kell végezniük. A tanulási eredmények a nemzeti és az európai képesítési keretrendszerben használt szintleírásokhoz kapcsolódnak. Az ECTS elősegíti, hogy a tanulási eredményeket és a tanulói munkamennyiséget alapul vevő tantervkészítés és képzési szolgáltatás révén a tanuló kerüljön a képzési folyamat középpontjába. A képzési program komponenseihez rendelt kreditek rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé.

20 Validáció A tanulási eredmények elismerése, az egész életen át tartó tanulás központi elemeként: a tanulási eredmény alapú megközelítés nem köt sem életkorhoz, sem formális oktatási programhoz, megtörténhet a megszakított vagy résztanulmányok elismerése és ezek később egy teljes képesítéshez vezethetnek, a megszerzett tanulási eredményeknek nem kell feltétlenül formális oktatási programokhoz kötődniük, a nem-formális és informális úton szerzett tudás és munkatapasztalatok is elismerhetők.

21 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Joint Quality Initiative ( ) A dublini szintleírások a következő elemekre épülnek: tudás és megértés, a tudás alkalmazása és megértése, ítéletalkotás, döntéshozatal, kommunikációs készségek, tanulási készségek. A dublini szintleírások mindegyik bolognai ciklushoz megadják a ciklus befejezését jelentő képesítések megszerzésének feltételeként a hallgatókkal szemben támasztott tipikus követelmények az elsajátítandó tudás és képességek generikus megfogalmazását.

22 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Tuning ( ) Tananyagfejlesztési koncepció, öt lényegi aspektusra építve (Tuning, 2005): általános kompetenciák meghatározása, területspecifikus kompetenciák meghatározása, az ECTS kreditakkumulációs szerepe, a tanulás, tanítás, értékelés megközelítése, a minőségfejlesztés szerepe az oktatási folyamatban

23 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes ( ) universityperformancegloballyoecdsahelo.htm A meghirdetett fő cél a tanulási eredményekhez kapcsolódik: egy jól felhasználható módszertan a hallgatók tudásának és logikai képességeinek felmérésére ( felsőoktatási PISA ).

24 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt CoRe: Competences in Education and Recognition ( ), ( ) Első szakasz: az egész életen át tartó tanulás elismerési lehetőségeinek felmérése Milyen információkat adnak meg az intézmények a tanulási célokról, tanulási eredményekről, kompetenciákról? Elegendőek-e ezek az információk az elismerési döntéshez? A felsorolt információk többletet nyújtanak-e a programok elismerésével foglalkozó intézmények számára az eddigi gyakorlathoz képest? Milyen leíró dokumentumokkal segítik az intézmények az elismerést végző szakembert?

25 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Második szakasz: egy program leírásának felhasználói kézikönyve (profil) Cél Sajátos jellemzők Foglalkoztathatóság és továbbtanulás Oktatási stílus A program által adott kompetenciák A program tanulási eredményeinek listája

26 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt UNILO: Promoting the EQF Learning Outcomes approach within European Universities ( ) Kérdőíves felmérés: Melyek a tanulási eredményekre alapozott szemlélet felsőoktatási bevezetésének előnyei, kritikus pontjai és szűk keresztmetszetei? Mi az érintettek véleménye és milyenek a tapasztalataik? Milyen európai tapasztalatok, jó gyakorlatok vannak a tanulási eredmények meghonosítására vonatkozóan a felsőoktatásban?

27 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Be-TWIN: Testing a joint ECVET-ECTS implementation ( ) Az ECTS munkaráfordítási szemléletének és az ECVET foglalkozási kompetenciákat megfogalmazó irányultságának fordító eszközeként a tanulási eredményt alkalmazzák. A 2010-ben elkészült módszertani útmutató (Be-Twin, 2010) egy olyan mátrixot fogalmaz meg, amelyben a két kreditfogalmat a tanulási eredmény köti össze.

28 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Adam, Stephen (2009): An introduction to learning outcomes A consideration of the nature, function and position of learning outcomes in the creation of the European Higher Education Area, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools B 2.3-1, OECD AHELO (2009): TUNING-AHELO Conceptual Framework of Expected and Desired Learning Outcomes in Economics, Tuning Association, on behalf of a Group of Experts, 23 June 2009 AHELO (2012b): Highlights the AHELO Feasibility Study: What have we learned so far? Group of National Experts on the AHELO Feasibility Study, 9th meeting of the AHELO GNE, March 2012, EDU/IMHE/AHELO/GNE(2012)6 Be-Twin (2010): ECVET ECTS: Building Bridges and Overcoming Differences. A Methodological Guide. Produced in the Framework of the Be-TWIN project, July 2010 Bloom, Benjamin (1956): Taxonomy of Educational Objectives The Cognitive Domain, Longman, New York

29 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Cedefop (2008): The shift to learning outcomes, Conceptual, political and practical developments in Europe, CEDEFOP, 2008 Cedefop (2009): The shift to learning outcomes: Policies and practices in Europe, Cedefop Reference series 72, Luxemburg Cedefop (2012): The development of ECVET in Europe, Cedefop Working paper, No. 14 Derényi András Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András (2006): Tanulási eredmények kidolgozása és használata: Elvi megfontolások és gyakorlati útmutatások, Társadalom és gazdaság, 28. évf., 2. szám, o. Dublin descirptors (2004): Shared Dublin descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, A report from a Joint Quality Initiative informal group EQF (2011): Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series, Note 4, European Union

30 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Falus Iván Imre Anna Kotschy Beáta (2010): Az OKKR szintjei és szintleírásai (Szintézis), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Lokhoff, Jenneke Wegewijs, Bas Nuffic), Durkin, Katja (UK NARIC), Wagenaar, Robert González, Julia Isaacs, Ann Katherine Dona dalle Rose, Luigi F. Gobbi, Mary (TUNING) (eds.) (2010): A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes, Competences in Education and Recognition Project (CoRe), Bilbao, Groningen and The Hague Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009a): Learning Outcomes and Competences, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools, B 2.3-3, OECD Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009b): Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide, Bologna Handbook, Implementing Bologna in your institution C 3.4-1, OECD Kennedy, Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató, Tempus Közalapítvány

31 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Kretschmer, Thomas Arenas, M. Begona (2011): State-of-the-art Report on the Implementation of Learning Outcomes within the EHEA, UNILO Consortium OKKR (2010): Az Országos Képesítési Keretrendszer kialakítása Magyarországon: nemzetközi háttér, elvi megfontolások és megvalósítási javaslatok, Szakértői összefoglaló anyag, szerkesztette: Temesi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tempus (2009): Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek. Támpontok az európai uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján (válogatta Tót Éva, szerkesztette Szegedi Eszter), Tempus Közalapítvány Tót Éva Borbély-Pecze Tibor Bors Szegedi Eszter (2012): Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere, Tempus Közalapítvány Tuning (2005): Tuning Educational Structure in Europe, Final reports: Phase 1 and 2

32 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom UNILO (2011a): UNILO Improving Education Relevance to the Societies: The Role of Learning Outcomes, Progress Report, 2011 UNILO (2011b): UNILO Analysis of Learning Outcomes Approach Implementation in European Higher Education, Progress Report, 2011 UNILO (2012): Promoting the EQF Learning outcome approach within European universities - UNILO, Final Report, Public Part, 2012

Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I.

Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I. Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I. Az EKKR, az EFT-KKR, az OKKR és a KKK-k Temesi József OKT, BCE VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Európai Képesítési Keretrendszer

Részletesebben

Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása.

Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása. Glosszárium Akcióterv (Action plan) Az EFSUPS ( A talaj vizsgálata A tudományos tanulás elősegítése az általános iskolákban elnevezésű EU projekt angol rövidítése) indítványának célja a gyermekekkel foglalkozó

Részletesebben

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE SZAKMAI KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA OKTATÁSI HIVATAL - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Budapest, 2015. május 6. MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában

A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában Dr. Varga Zsuzsa OKT, SZTE VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Az OKT ajánlása a 2009-es ECTS kézikönyv,

Részletesebben

felsőoktat oktatásban VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II.

felsőoktat oktatásban VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II. A hozott tudás s elismerése se a felsőoktat oktatásban Derényi András OKTI / OFI derenyi@kreditiroda.hu VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató

Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata Gyakorlati útmutató Az írországi University College Cork (UCC) kiadványa. Quality Promotion Unit, UCC, 2007 Szerző és szerkesztő: Dr. Declan Kennedy

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Mihálka Gáborné főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztály Zalaegerszeg, 2013.07.04.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben

NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Angol > Magyar (English > Hungarian)

Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol kifejezés accreditation adult education adult guidance adult training / adult education advanced level of education, tertiary education Magyar kifejezés A akkreditáció

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat Folyamat fejlesztési si referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Versenyképes, kompetencia alapú tudás értéke a jövő wellness- és egészségturizmusában, Európában

Versenyképes, kompetencia alapú tudás értéke a jövő wellness- és egészségturizmusában, Európában Versenyképes, kompetencia alapú tudás értéke a jövő wellness- és egészségturizmusában, Európában Vermesi Andrea Cégvezető Egészségfejlesztő - Okleveles egészségpolitikai szakértő IWI Fitness - Wellness

Részletesebben

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján 2010. Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

EURÓPAI DIMENZIÓ A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TERVEZETT KÉPZÉSEKBEN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER

EURÓPAI DIMENZIÓ A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TERVEZETT KÉPZÉSEKBEN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER EURÓPAI DIMENZIÓ A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TERVEZETT KÉPZÉSEKBEN Európai Oktatási Eszközök szakképzési és felnőttképzési programok fejlesztéséhez Az Európai

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

diplomás pályakövetés III.

diplomás pályakövetés III. diplomás pályakövetés III. Kompetenciamérés a felsőoktatásban Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felsőoktatási Igazgatóság 2010. június Készült a Társadalmi megújulás

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Országos Képesítési Keretrendszer. (OKKR) bevezetésének feltételei a szak- és felnőttképzésben

Országos Képesítési Keretrendszer. (OKKR) bevezetésének feltételei a szak- és felnőttképzésben TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) bevezetésének feltételei a szak- és felnőttképzésben Készítette: Modláné

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása TEMESI JÓZSEF MŰHELY FELSÔOKTATÁSI Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása ELVEK ÉS AZ EURÓPAI MEGVALÓSÍTÁS EGYES TAPASZTALATAI AZ OKKR TERVEZÉSÉNEK SZEMSZÖGÉBÔL Jelen tanulmány hármas célt szolgál.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata (zárótanulmány)

A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata (zárótanulmány) A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata (zárótanulmány) A kutatás jóllehet nem négy, hanem öt év alatt - a célokban megfogalmazottakat és a jelzett várható eredményeket

Részletesebben

Az elôzetesen megszerzett tudás elismerése a felsôoktatásban

Az elôzetesen megszerzett tudás elismerése a felsôoktatásban DERÉNYI ANDRÁS (1) Az elôzetesen megszerzett tudás elismerése a felsôoktatásban Az elmúlt években szerte a világban egyre nagyobb figyelmet kapott a formális iskolai képzésen kívül megszerzett tudások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben