A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek"

Átírás

1 A kompetencia és a tanulási eredmény megjelenése a felsőoktatásban nemzetközi kontextus és trendek Temesi József egyetemi tanár, BCE-NFKK társigazgató TÁMOP munkacsoport-találkozó, május 9.

2 Bemenet-orientált oktatási modell jellemzői a program hossza belépési követelmények kötelező tananyag az oktatói állomány száma és összetétele a szükséges infrastruktúra Tanár-központúság: A legjobb vagy az átlagos hallgató számára a tanárnak mit kell megtanítania, az oktatási cél leírása dominál. A program tervezőjének, a tanárnak a nézőpontjából választjuk meg az oktatási eszközöket, módszereket, a számonkérést. A hallgató legtöbbször passzív szereplője a folyamatnak. Mondd el, mit csináltál azért, hogy megszerezd ezt a diplomát?

3 Kimenet-orientált oktatási modell jellemzői a tanórán átadott ismeretek az elért eredmények és fejlődés ellenőrzése attitűdök és felelősségek a kontakt órák didaktikai tartalma Tanuló-központúság: A tanuló igényei, eddig elért eredményei irányítják az oktatást és a számonkérést. A tanár mint a tanulási folyamat menedzsere, a hallgató sikeres tanulásának elősegítője jelenik meg, akinek ehhez a szerephez meg kell találnia a legmegfelelőbb eszközöket. A tanuló felelőssége is nagy: aktívan és önállóan kell részt vennie a folyamatban, a tanulási eredmények sikeres elsajátítására törekedve. Mondd el, mire vagy képes most, amikor megszerezted ezt a diplomát?

4 Eszköz: tanulási eredmények Nincs egységes definíció, egy elfogadott meghatározás: A tanulási eredmények azt fejtik ki, hogy mit várunk el a tanulótól a tanulási folyamat végén: ezek az igazolható állítások a tanuló tudására, az ismeretek megértésére és arra vonatkoznak, hogy mit képes elvégezni. A tanulási eredményeket általában a tudás, a megértés, a készségek, a képességek és az attitűdök meghatározott együtteseként jellemzik (Adam, 2009).

5 Pedagógiai előzmények Pavlov, Watson, Skinner (19. század vége, 20. század eleje). Behaviourism (20. század második fele). Egyre nagyobb hangsúly a megszerzett tudás mérésén, a megfigyelhető eredmények azonosításán. Az angolszász típusú oktatási világban (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Egyesült Királyság és az USA egyes részei), de más országokban is (pl. Skandináviában) ez a megközelítés gyakorlati programmá vált.

6 Pedagógiai előzmények A legnagyobb hatású de nem egyedül elismert taxonómia: Bloom, Bloom kategóriái: tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis és értékelés. A legtöbb tanulási eredmény azt írja le, hogy egy adott tudásterületen, valamint annak megértése, felhasználása, elemzése, szintézise vagy éppen értékelése terén milyen tudással kell rendelkezni. Ezt a területet kognitív tartománynak nevezzük. A másik két tartományt affektív tartománynak (attitűdök, érzelmek, értékek) és pszichomotoros tartománynak (testi, fizikai képességek) nevezzük. Az egyes kategóriákhoz tartozó, a kategóriában megfogalmazott eredményt fejlődésében megragadó leíró módszertan meghatározó befolyást gyakorol napjaink gyakorlatára is. A Bloom-taxonómiáról és alkalmazásáról részletes leírást találunk magyar nyelvre lefordítva is: Kennedy, 2007.

7 A tanulási eredmények leírása Mit tartalmaz a tanulási eredmény alapú leírás? A tanulási eredmények egyes elemeit cselekvő igékkel ragadja meg és ezeknek az igéknek a jelentése általában utal a tanuló által elérendő szintre is. Példa: igék, amelyek a megértés bizonyításának valamely lehetséges módját fejezik ki értelmez, lefordít, megbecsül, igazol, felfog, átfog, átalakít, tisztáz, megvéd, megkülönböztet, megmagyaráz, kiterjeszt, általánosít, szemléltet, példáz, következtet, parafrazeál, megjósol, újrafogalmaz, összefoglal, tárgyal, elvégez, jelent, bemutat, azonosít, illusztrál, jelez, talál, választ, megért, reprezentál, megjelenít, megnevez, megfogalmaz, ítél, szembeállít, osztályoz, kifejez, összevet.

8 A tanulási eredmények leírása Szintek bemutat, összefoglal, ilusztrál újrafogalmaz, összevet, értékel, általánosít, következtet Források: Kennedy (Bloom); Derényi (Biggs, Bower, Moon). A tanulási eredmény leírása általában azzal a típusmondattal kezdődik, hogy Ennek a tanulmányi egységnek a végére a sikeres hallgató képes arra, hogy.

9 Egy jól alkalmazható séma (Kennedy, Hyland, Ryan, 2009) Egy-egy tanulási eredmény leírása minél rövidebb legyen, lehetőleg egy mondatban, egy cselekvő igével és a rá vonatkozó tárggyal kifejezve. Biztosítsuk azt, hogy a tantárgyi eredmények kapcsolódjanak a teljes tanulmányi program tanulási eredményeihez. A tanulási eredményeknek megfigyelhetőknek és mérhetőknek kell lenniük. Csak olyan tanulási eredményt fogalmazzunk meg, amelynek az értékelése biztosítható. A tanulási eredmények írása közben mérjük fel reálisan, hogy az adott tanulási eredmény eléréséhez mennyi időráfordítás és erőforrás áll rendelkezésre. Ha magasabb szintű (az alapképzés első éve utáni) tanulási eredményeket írunk, lehetőleg ne zsúfoljuk azokat túl az alapkategóriákból (tudás és megértés kognitív területei) származó tanulási eredményekkel, hanem inkább az alkalmazás, az elemzés, a szintézis és az értékelés fogalmaiban gondolkodjunk.

10 Tanulási eredmény alapú tananyagtervezés (Derényi, 2006)

11 Kompetencia A tanulási eredmények és a kompetencia közötti kölcsönviszony egyre kevésbé éles, de ma is létező viták terepe. Jónéhány országban a tanulási eredményt és a kompetenciát egymással felcserélhető, szinonim fogalmaknak tekintik. A legátfogóbb módon a Tuning projekt értelmezte és vizsgálta a kompetenciákat. Itt a kompetenciák magukba foglalták a tudást és megértést (egy terület elméleti tudásanyagának, valamint az ismeretek megszerzésének és megértésének birtokában lenni), a cselekvő tudást, a készségeket (hogyan kell különböző szituációkban a tudást gyakorlati módon alkalmazni) és az élethelyzetekhez való alkalmazkodás tudását (vagyis a társadalmi kontextusban történő alkalmazáshoz szükséges értékek birtoklását).

12 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Eszköz-jellegű kompetenciák Elemző és szintetizáló képesség Szervezési és tervezési képesség Alapvető általános ismeretek az adott területen Alapvető szakismeretek a foglalkozási területen Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven Egy második nyelv ismerete Számítógépes alapismeretek Információrendszerezési képességek (a különböző forrásokból származó információk kiszűrésének és elemzésének képessége) Problémamegoldás Döntéshozatal

13 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Személyközi kapcsolatokhoz kötődő kompetenciák Kritikai és önkritikai képesség Team-munka Kapcsolatteremtési képesség Interdiszciplináris team-ben való munkavégzés képessége Képesség a kommunikációra más területeken dolgozó szakértőkkel A különbözőség és a kulturális sokszínűség értékelése Nemzetközi környezetben való munkavégzés képessége Etikai elkötelezettség

14 Általános (generikus) kompetenciák a Tuning projektben Rendszerelvű kompetenciák Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége Kutatási képességek Tanulási képesség Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége Kreativitás Vezetési képesség Megértés más országok kultúrája és szokásai iránt Önálló munkavégzés képessége Projekttervezés és menedzsment Kezdeményező és vállalkozó szellem Minőségérzékenység A siker akarása

15 Tuning javaslat modulok tervezéséhez (a közgazdaságtan példája) Ismeretszerzés és bővítés Törzstárgyi modulok Milyen tanmenetek tartalmazzák e diplomás program alapvető jellemzőit? Melyik az a kurzus, amely nélkül senki sem gondolná, hogy ez a szóban forgó program? Ismeretszerzés és elmélyítés Szakosító modulok / főszakirány / mellékszakirány / választható tárgyak / alternatív tárgyak A további hasznos tanulmányok szempontjából mely területeket lehetne meghatározni vertikálisan: szakosodás a szó szoros értelmében = elmélyítés; horizontálisan és interdiszciplinárisan = bővítés; oldalirányban: speciális tárgykörök = kiegészítés, diverzifikálás Módszertan: tanulási és alkalmazási készségek/képességek Támogató modulok Mi egyéb szükséges a problémák megértéséhez, meghatározásához és különböző módokon történő kifejezéséhez? Milyen mértékben segíthet a kvantitatív analízis a magyarázatokban? Szervezési és kommunikációs modulok Hogyan tanuljak és szervezzem meg az életemet? Hogyan tudom a legjobban bemutatni/kifejezni, hogy mit is akarok mondani? Transzferábilis ismeretek moduljai Hogyan kapcsolódik az elmélet a gyakorlathoz? Hogyan kapcsolhatom össze az elméletet a gyakorlattal? Melyek a módszerek?

16 A tanulási eredmények felhasználási módjai Tananyagtervezés (mint már láttuk) Képesítési keretrendszer Kreditrendszer Validáció

17 Képesítési keretrendszer Képesítési keretrendszer: Az országos képesítések osztályozásának és fejlesztésének a tanulási eredmények meghatározott szintjeire alkalmazott, a kritériumok egy halmazával (például deskriptorokkal) leíró eszköze (Cedefop, 2008). Képesítés: Egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (standardoknak) megfelelő tanulási eredményeket elérte (EQF, 2008). Európai képesítési keretrendszer. Nemzeti képesítési keretrendszerek.

18 Táblázatos forma (grid) A táblázat sorai szinteket jelentenek, az oszlopokba pedig a szinteket leíró jellemzők kerülnek. 1. szint 2. szint 8. szint Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősség Magyar (országos) képesítési keretrendszer.

19 Kreditrendszer (ECTS) ECTS Felhasználói Kézikönyv, 2009: Az ECTS-kreditek alapja az a munkamennyiség, amit az elvárt tanulási eredmények eléréséhez a hallgatóknak el kell végezniük. A tanulási eredmények a nemzeti és az európai képesítési keretrendszerben használt szintleírásokhoz kapcsolódnak. Az ECTS elősegíti, hogy a tanulási eredményeket és a tanulói munkamennyiséget alapul vevő tantervkészítés és képzési szolgáltatás révén a tanuló kerüljön a képzési folyamat középpontjába. A képzési program komponenseihez rendelt kreditek rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé.

20 Validáció A tanulási eredmények elismerése, az egész életen át tartó tanulás központi elemeként: a tanulási eredmény alapú megközelítés nem köt sem életkorhoz, sem formális oktatási programhoz, megtörténhet a megszakított vagy résztanulmányok elismerése és ezek később egy teljes képesítéshez vezethetnek, a megszerzett tanulási eredményeknek nem kell feltétlenül formális oktatási programokhoz kötődniük, a nem-formális és informális úton szerzett tudás és munkatapasztalatok is elismerhetők.

21 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Joint Quality Initiative ( ) A dublini szintleírások a következő elemekre épülnek: tudás és megértés, a tudás alkalmazása és megértése, ítéletalkotás, döntéshozatal, kommunikációs készségek, tanulási készségek. A dublini szintleírások mindegyik bolognai ciklushoz megadják a ciklus befejezését jelentő képesítések megszerzésének feltételeként a hallgatókkal szemben támasztott tipikus követelmények az elsajátítandó tudás és képességek generikus megfogalmazását.

22 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Tuning ( ) Tananyagfejlesztési koncepció, öt lényegi aspektusra építve (Tuning, 2005): általános kompetenciák meghatározása, területspecifikus kompetenciák meghatározása, az ECTS kreditakkumulációs szerepe, a tanulás, tanítás, értékelés megközelítése, a minőségfejlesztés szerepe az oktatási folyamatban

23 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes ( ) universityperformancegloballyoecdsahelo.htm A meghirdetett fő cél a tanulási eredményekhez kapcsolódik: egy jól felhasználható módszertan a hallgatók tudásának és logikai képességeinek felmérésére ( felsőoktatási PISA ).

24 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt CoRe: Competences in Education and Recognition ( ), ( ) Első szakasz: az egész életen át tartó tanulás elismerési lehetőségeinek felmérése Milyen információkat adnak meg az intézmények a tanulási célokról, tanulási eredményekről, kompetenciákról? Elegendőek-e ezek az információk az elismerési döntéshez? A felsorolt információk többletet nyújtanak-e a programok elismerésével foglalkozó intézmények számára az eddigi gyakorlathoz képest? Milyen leíró dokumentumokkal segítik az intézmények az elismerést végző szakembert?

25 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Második szakasz: egy program leírásának felhasználói kézikönyve (profil) Cél Sajátos jellemzők Foglalkoztathatóság és továbbtanulás Oktatási stílus A program által adott kompetenciák A program tanulási eredményeinek listája

26 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt UNILO: Promoting the EQF Learning Outcomes approach within European Universities ( ) Kérdőíves felmérés: Melyek a tanulási eredményekre alapozott szemlélet felsőoktatási bevezetésének előnyei, kritikus pontjai és szűk keresztmetszetei? Mi az érintettek véleménye és milyenek a tapasztalataik? Milyen európai tapasztalatok, jó gyakorlatok vannak a tanulási eredmények meghonosítására vonatkozóan a felsőoktatásban?

27 A tanulási eredményekkel foglalkozó néhány kiemelt európai projekt Be-TWIN: Testing a joint ECVET-ECTS implementation ( ) Az ECTS munkaráfordítási szemléletének és az ECVET foglalkozási kompetenciákat megfogalmazó irányultságának fordító eszközeként a tanulási eredményt alkalmazzák. A 2010-ben elkészült módszertani útmutató (Be-Twin, 2010) egy olyan mátrixot fogalmaz meg, amelyben a két kreditfogalmat a tanulási eredmény köti össze.

28 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Adam, Stephen (2009): An introduction to learning outcomes A consideration of the nature, function and position of learning outcomes in the creation of the European Higher Education Area, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools B 2.3-1, OECD AHELO (2009): TUNING-AHELO Conceptual Framework of Expected and Desired Learning Outcomes in Economics, Tuning Association, on behalf of a Group of Experts, 23 June 2009 AHELO (2012b): Highlights the AHELO Feasibility Study: What have we learned so far? Group of National Experts on the AHELO Feasibility Study, 9th meeting of the AHELO GNE, March 2012, EDU/IMHE/AHELO/GNE(2012)6 Be-Twin (2010): ECVET ECTS: Building Bridges and Overcoming Differences. A Methodological Guide. Produced in the Framework of the Be-TWIN project, July 2010 Bloom, Benjamin (1956): Taxonomy of Educational Objectives The Cognitive Domain, Longman, New York

29 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Cedefop (2008): The shift to learning outcomes, Conceptual, political and practical developments in Europe, CEDEFOP, 2008 Cedefop (2009): The shift to learning outcomes: Policies and practices in Europe, Cedefop Reference series 72, Luxemburg Cedefop (2012): The development of ECVET in Europe, Cedefop Working paper, No. 14 Derényi András Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Derényi András (2006): Tanulási eredmények kidolgozása és használata: Elvi megfontolások és gyakorlati útmutatások, Társadalom és gazdaság, 28. évf., 2. szám, o. Dublin descirptors (2004): Shared Dublin descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, A report from a Joint Quality Initiative informal group EQF (2011): Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series, Note 4, European Union

30 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Falus Iván Imre Anna Kotschy Beáta (2010): Az OKKR szintjei és szintleírásai (Szintézis), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Lokhoff, Jenneke Wegewijs, Bas Nuffic), Durkin, Katja (UK NARIC), Wagenaar, Robert González, Julia Isaacs, Ann Katherine Dona dalle Rose, Luigi F. Gobbi, Mary (TUNING) (eds.) (2010): A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes, Competences in Education and Recognition Project (CoRe), Bilbao, Groningen and The Hague Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009a): Learning Outcomes and Competences, Bologna Handbook, Introducing Bologna objectives and tools, B 2.3-3, OECD Kennedy, Declan Hyland, Áine Ryan, Norma (2009b): Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide, Bologna Handbook, Implementing Bologna in your institution C 3.4-1, OECD Kennedy, Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató, Tempus Közalapítvány

31 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom Kretschmer, Thomas Arenas, M. Begona (2011): State-of-the-art Report on the Implementation of Learning Outcomes within the EHEA, UNILO Consortium OKKR (2010): Az Országos Képesítési Keretrendszer kialakítása Magyarországon: nemzetközi háttér, elvi megfontolások és megvalósítási javaslatok, Szakértői összefoglaló anyag, szerkesztette: Temesi József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tempus (2009): Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek. Támpontok az európai uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján (válogatta Tót Éva, szerkesztette Szegedi Eszter), Tempus Közalapítvány Tót Éva Borbély-Pecze Tibor Bors Szegedi Eszter (2012): Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere, Tempus Közalapítvány Tuning (2005): Tuning Educational Structure in Europe, Final reports: Phase 1 and 2

32 Hivatkozások, ajánlott szakirodalom UNILO (2011a): UNILO Improving Education Relevance to the Societies: The Role of Learning Outcomes, Progress Report, 2011 UNILO (2011b): UNILO Analysis of Learning Outcomes Approach Implementation in European Higher Education, Progress Report, 2011 UNILO (2012): Promoting the EQF Learning outcome approach within European universities - UNILO, Final Report, Public Part, 2012

Az európai és magyar képesítési keretrendszer összehangolása

Az európai és magyar képesítési keretrendszer összehangolása Az európai és magyar képesítési keretrendszer összehangolása (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Összeállította: dr. Kozma László ny. egyetemi docens Informatikai Oktatási Konferencia 2014. február 22. 1 Az előadásban

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Úgy tűnik, a hazai felsőoktatást is elérte a tanulás világának tanulóra

Úgy tűnik, a hazai felsőoktatást is elérte a tanulás világának tanulóra TANULÁS A FELSŐOKTATÁSBAN Úgy tűnik, a hazai felsőoktatást is elérte a tanulás világának tanulóra orientált szemléletéről szóló új diskurzus, amelynek koncepciói között a tanuló egyén középpontba állítása

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

A TANULÁSI EREDMÉNYEK HASZNÁLATA

A TANULÁSI EREDMÉNYEK HASZNÁLATA Európai Képesítési Keretrendszer A TANULÁSI EREDMÉNYEK HASZNÁLATA Európai Képesítési Keretrendszer sorozat: 4. jegyzet A jelen kiadvány létrejöttét számos ország több különböző intézményének dolgozói tették

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I.

Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I. Új irányok a programfejesztésben és a tanulásszervezésben I. Az EKKR, az EFT-KKR, az OKKR és a KKK-k Temesi József OKT, BCE VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Európai Képesítési Keretrendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna

Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna Terminológia Képesítés: Egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyet akkor adnak ki, amikor egy arra felhatalmazott,

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE SZAKMAI KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA OKTATÁSI HIVATAL - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Budapest, 2015. május 6. MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.28. COM(2014) 30 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról

Részletesebben

A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában

A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában A kreditelismerés elvei és gyakorlata az új ECTS kézkönyvben és az OKT ajánlásában Dr. Varga Zsuzsa OKT, SZTE VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Az OKT ajánlása a 2009-es ECTS kézikönyv,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon. Nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok

Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon. Nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon Nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok Szakértői összefoglaló anyag A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Európai Képesítési Keretrendszer. magyar képesítési keretrendszer

Európai Képesítési Keretrendszer. magyar képesítési keretrendszer Európai Képesítési Keretrendszer magyar képesítési keretrendszer Szakmai lektor: Palencsárné Kasza Marianna A megrendelő részéről lektorálta: Szlamka Erzsébet Észrevételeiket, visszajelzéseiket hálásan

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire. Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06.

A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire. Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06. A tanulási eredmények megközelítés hatása az oktatás jövőbeli trendjeire Setényi János setenyi@expanzio.hu Budapest 2015.05.06. Hol állunk a CEDEFOP szerint? Forrás: https://dub131.mail.live.com/mail/viewofficepreview.aspx?messageid=mg-qzhrd3z5bgsyqajfesb2g2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató

Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata Gyakorlati útmutató Az írországi University College Cork (UCC) kiadványa. Quality Promotion Unit, UCC, 2007 Szerző és szerkesztő: Dr. Declan Kennedy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása.

Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása. Glosszárium Akcióterv (Action plan) Az EFSUPS ( A talaj vizsgálata A tudományos tanulás elősegítése az általános iskolákban elnevezésű EU projekt angol rövidítése) indítványának célja a gyermekekkel foglalkozó

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

TKA Disszeminációs füzetek ÁTLÁTHATÓSÁG, ÁTJÁRHATÓSÁG, HORDOZHATÓSÁG AZ OKTATÁSI RENDSZEREKBEN

TKA Disszeminációs füzetek ÁTLÁTHATÓSÁG, ÁTJÁRHATÓSÁG, HORDOZHATÓSÁG AZ OKTATÁSI RENDSZEREKBEN TKA Disszeminációs füzetek 49 ÁTLÁTHATÓSÁG, ÁTJÁRHATÓSÁG, HORDOZHATÓSÁG AZ OKTATÁSI RENDSZEREKBEN 1 Impresszum ÁTLÁTHATÓSÁG, ÁTJÁRHATÓSÁG, HORDOZHATÓSÁG AZ OKTATÁSI RENDSZEREKBEN Szerkesztők: Győrpál Zsuzsanna

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Az Európai Szakképzési és Szakoktatási Kreditrendszer (ECVET) Magyarországon, a hazai és külföldi projektek fényében. Tempus Közalapítvány Tartalom A KIADVÁNY JELLEGE ÉS CÉLJA... 3 1. AZ ECVET... 3 Az

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

R_20: Összefoglaló beszámoló az AGROSKILL projekt tesztképzéséről. Magyarországon

R_20: Összefoglaló beszámoló az AGROSKILL projekt tesztképzéséről. Magyarországon Leonardo da Vinci 01-1-FR1-LEO05-81 AGROSKILL Transzferálási módszerek az informális tanulás érvényesítésében a szakképző intézményekben a fenntartható mezőgazdaság területén R_0: Összefoglaló beszámoló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

felsőoktat oktatásban VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II.

felsőoktat oktatásban VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS 29. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II. Új irányok a programfejlesztésben és a tanulásszervezésben II. A hozott tudás s elismerése se a felsőoktat oktatásban Derényi András OKTI / OFI derenyi@kreditiroda.hu VI. ORSZÁGOS KREDITFÓRUM BUDAPEST,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv implementációja

A Nemzeti alaptanterv implementációja 1 A Nemzeti alaptanterv implementációja Összeállította: Vass Vilmos * Az anyag összeállításában közreműködtek: Báthory Zoltán, Brassói Sándor, Halász Gábor, Mihály Ottó, Perjés István, Vágó Irén Budapest,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances)

Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. November 3. Beke Márton E+ Fogalmak Key Action 1 - KA1 Erasmus

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA

A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA A HAGYOMÁNYOS TANÁRTÓL AZ E-TUTORIG, AVAGY: HOGYAN ALAKÍTHATÓ ÁT A PEDAGÓGUSOK GONDOLKODÁSA FROM THE TRADITIONAL TEACHER TO E-TUTOR: THE WAY OF REFORMING THE TEACHERS THINKING Hercz Mária, hercz@uranos.kodolanyi.hu

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKEMBEREK KOMPETENCIAMÁTRIXÁNAK KIALAKÍTÁSA

A PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKEMBEREK KOMPETENCIAMÁTRIXÁNAK KIALAKÍTÁSA A PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKEMBEREK KOMPETENCIAMÁTRIXÁNAK KIALAKÍTÁSA Készítette: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Készült az FKA-KT-68/2008 NSZFT támogatási szerződés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben