Üdítő. hitelkamatok! Egyedi hitelbírálat lehetséges 5M Ft-ig! H & K Hírlap információs havi lapja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üdítő. hitelkamatok! Egyedi hitelbírálat lehetséges 5M Ft-ig! H & K Hírlap információs havi lapja."

Átírás

1 H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 8. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával augusztus Leányfalu Szent István-napi községi ünnepélyének szónoka Dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt. A következőkben a augusztus 20- án elhangzott ünnepi beszédet közöljük. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdítő hitelkamatok! Egyedi hitelbírálat lehetséges 5M Ft-ig! A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a Takarékszövetkezet részéről konkrét ajánlattételnek! A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja! A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön LEÁNYFALUI kirendeltségünkben! Szabadfelhasználású fogyasztási hitelakció! Kamata 6 havi BUBOR + 7,7% Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is! Szeretettel köszöntöm Leányfalu államiságunkat ünneplő közösségét Szent István napján. Külön köszönöm a megtisztelő meghívást azért is, mert mint a jelenlévő számtalan ismerős, barát és rokon pontosan tudja, nincs olyan települése az országnak, amely Leányfaluhoz hasonlóan közel állna hozzám. Itt nőttem fel, ide jártam iskolába és családom nagy része ma is itt él. Így e meghívásnak köszönhetően a tágabb közösségünket szolgáló államszervezet alapjainak ezer évvel ezelőtti megalkotására a nekem legkedvesebb település szűkebb közösségével együtt emlékezhetek. Kevés nemzetnek adatik meg, hogy ezer évnél is régebbre visszatekintő ünnepei lehetnek, és alig van a világon olyan ország, melynek több mint egy évezreddel ezelőttre visszatekintő nemzeti ünnepe már az államalapításnak állít emléket. Ahogy az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása fogalmaz:,,büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keretsztény Európa részévé tette. A több mint ezer éves államiság joggal ad okot a büszkeségre minden magyar számára. Az, hogy Magyarország egyike Európa kevés ősi államának, azt bizonyítja, hogy elődeink már több mint ezer esztendővel ezelőtt működőképes, szervezett állami rendszert hoztak létre, saját közigazgatást építettek fel, mindenkire kötelező jogszabályokat alkottak, önigazgatásra voltak képesek ben az Országgyűlés helyes döntést hozott, amikor úgy határozott, hogy három nemzeti ünnepnapunk közül Magyarország állami ünnepe augusztus 20.-a legyen. A Szent István-i államalapítás számunkra mindennek a kezdetét jelenti. Míg március 15-én és október 23-án évről évre egy, már létező állam polgárainak az elnyomással szemben, a nemzeti függetlenségért és szabadságért vívott önfeláldozó küzdelmére emlékezünk, addig augusztus 20-án annak az államnak a megteremtésére, amely megszállás és elnyomás, vérbe fojtott szabadságküzdelmek és jelentős területi veszteségek árán és ellenére is fennmaradt, létezik és ma is büszke tagja a keresztény ihletésű európai civilizáció nemzetek alkotta közösségének. Szent István művének nagyságát legékesebben az alkotás maradandósága mutatja. Ahogyan eszméket és eszközöket csak az adott kor ismeretében szabad megítélni, addig a politikai teljesítmény nagysága jelentős mértékben függ attól, hogy az elért eredmény mennyire bizonyul időtállónak. Az államalapítás érdekében felhasznált eszközöket a mából csak akkor lehet helyesen megítélni, ha elfogadjuk az adott időszak sajátosságait, ha képesek vagyunk arra, hogy ne a mai, hanem az akkori mércék alapján ítéljünk. A keresztény magyar állam egy évezreddel ezelőtti megszilárdításának nemcsak a templomépítés, a pénzveretés és az adószedés volt része, hanem eszköze volt a felnégyelés, a megvakíttatás, a végtagcsonkítás is. Éppen ezért egy korszak téves megítéléséhez általában az vezet, ha valaki úgy gondolja, hogy ami ma általános értékként elfogadott vagy egyszerűen csak természetes, az mindig is az volt. Ma minden ellentmondástól mentesen tudjuk egyszerre szentként tisztelni államalapító királyunkat és állíthatjuk meggyőződéssel, hogy az államnak nincs joga az emberi élet felett dönteni. Kizárólag napjaink értékvilágának szemüvegén keresztül nem lehet megérteni, de legalábbis könnyű félreérteni vagy félremagyarázni az államalapítást, ahogyan ugyanez a veszély fenyeget a tatárjárás utáni újbóli honalapításnak, Mátyás király uralkodásának, a Rákóczi-szabadságharcnak vagy az 1848-as polgári forradalom követeléseinek értelmezésekor. Kizárólag a jelen szempontjait követve könnyen juthatunk téves következtetésre az első és második világháborúval, vagy éppen a XX. század első felének magyar történelmével kapcsolatosan is, mint arra a közelmúltban számtalan példát láthattunk. A helyes mércével mérve is - jogos nemzeti büszkeséggel - tényként állapíthatjuk meg, hogy Szent István királyunk meszsze megelőzte korát. Halála után évszázadok kellettek ahhoz, hogy intelmeinek az emberi méltóságra, a jogegyenlőségre, az idegenellenesség elutasítására, a befogadásra és a hazával szembeni felelősségre vonatkozó részei az európai jogfejlődés azóta is kitörölhetetlen vívmányaivá váljanak. Ahogy a múlt nem ítélhető meg a jelen mércéi alapján, úgy ez fordítva is igaz. A modern nemzetek létrejötte és a nemzeti önrendelkezés elvének meghatározóvá válása,

2 augusztus Leányfalui Hírek azaz a 19. század első fele óta Európa egészének és az európai nemzetek fennmaradásának biztos záloga volt, hogy csak azokat fogadták be, akiket integrálni voltak képesek, és akik új hazát választva maguk is az újonnan választott állam törvényeit és kultúráját elfogadó, ahhoz alkalmazkodó polgárok kívántak lenni. Theodor Heuss, a Német Szövetségi Köztársaság II. világháború utáni első elnöke szerint Európa közös alapjait a kereszténység, a görög filozófia és a római jog jelenti. Ha Európa sokszínű nemzetei nem tudják megóvni és megőrizni a három domb; a Capitolium, az Akropolisz és a Golgota örökségén alapuló civilizációjukat a kontinensünkön kívülről érkező bevándorlás fenyegetésével szemben, akkor éppen azt a gyökeret vághatjuk el, éppen azokat az értékeket veszítjük el, éppen azt a művet tesszük kockára, amelyet az európai államok kialakulása, így a Szent István-i államalapítás is létre hozott. Az elesettekkel szembeni segítség most is érvényes keresztényi parancsa nem írhatja felül az állam önvédelmi kötelezettségét. Olyan igazság ez, melyen létünk alapszik, és amelynek megkérdőjelezhetetlen bizonyítékául szolgálnak azok a riasztó társadalmi példák, melyeket Nyugat-Európa jó néhány nagyvárosában már ma is láthatunk. Olyan igazság ez, melynek fel nem ismerése önazonosságunk elvesztésével fenyeget. Soha ne tévesszük szem elől, hogy az igazság akkor is igazság marad, ha bármilyen formában: térben, vagy időben távolabb kerültünk tőle, ahogyan akkor is, ha egyáltalán nem juthat érvényre. A Szent István-i életmű két okból is meghatározó az ország léte, illetve a nemzet megmaradása szempontjából: az első királyunk által alapított magyar állam vérzivataros évszázadokon át, számtalan balsors közepette ma is létezik, ahogyan a kulturális értelemben vett, múltját és hagyományait őrző nemzet is felette áll a változó határoknak. A kereszténység felvétele az államalapítástól elválaszthatatlan, azzal egyenértékű döntés, sőt e mű tartósságának záloga volt. Szent István államférfiúi bölcsességének bizonyítéka, hogy egy évezreddel ezelőtt a pápától kért korona az állami önrendelkezés teljességének egyetlen biztosítékát jelentette. A kereszténység felvételével valósult meg az európai közösséghez tartozás, ezért vagyunk ezer esztendeje elválaszthatatlan részei az európai civilizációnak, ezért gazdagítja a magyar szellem megannyi rendkívüli alkotása és felfedezése Európát és ezért érezhetjük egy tágabb közösség részeként a sajátunknak is mindazt, amit Európa más országainak polgárai a művészet és a kultúra területén valamennyiünket gazdagítva elértek. Ezért volt igaza az Európai Közösségek megalakítására sikeresen felhívó Robert Schumann-nak, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz és Antall József néhai miniszterelnöknek, amikor a rendszerváltozást követően a minden polgári kormánnyal szemben hangoztatott keresztény kurzus vádjára azzal válaszolt, hogy Európában az ateista is keresztény. Az ateista is keresztény, hiszen földrészünkön a kereszténység nem csupán hitbéli kategória, hanem a kulturális önazonosságtudat része, így utóbbiban az is részesedik, aki előbbit bármely okból elutasítja. Éppen ezért nemzeti ünnepeink és különösen augusztus 20-a a magyar államiság ünnepe örök érvényű értékeket is közvetít. Értékeket közvetít egy értékválságtól küszködő korban, amikor sokan azt szeretnék elhitetni, hogy minden viszonylagossá tehető, hogy semmi nem tart örökké, hogy mindig érdemesebb a mára gondolni, mint a holnapra. Oly korban, amikor az antidemokratikus módón kisebbségből is uralkodó, elfogadást hirdető, de minden eltérő véleménnyel szemben agresszíven intoleráns európai korszellem azt akarja elhitetni, hogy minden relatív és semmi nem feltétlen. Hogy nem lehet feltétlen a hazához való ragaszkodás, a hit, a szeretet és az összetartozás. Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk üzenete élő cáfolata ennek a felfogásnak. A nemzetet megtartó értékek arra emlékeztetnek valamennyiünket, hogy nem az tart örökké, ami látható, hanem az, ami láthatatlan. Sőt, ha a magyar állam és a magyar nemzet határait nézzük, akkor mi, magyarok tudhatjuk a legjobban, hogy ami szemmel látható, az sokszor éppen a valóságot fedi el. Augusztus 20-a azt üzeni minden magyar számára, hogy az államiság, az önrendelkezés, a hit, a haza és a nemzeti összetartozás az éppen aktuális érdekek felett álló érték. Ezek az értékek nem tehetők relatívvá, hanem feltétlenek, mert semmi nem állhat útjukba, önmagunkon kívül semmi nem szabhat határt nekik. Belülről vezérlő értékek egy külsőségektől fuldokló világban. Olyan értékek, melyek tértől és időtől, helytől és kortól függetlenül alkalmasak arra, hogy egy ország helyzetét felmérjük, alkalmasak arra, hogy - bármilyen amúgy jelentős elvi és világnézeti különbségek legyenek közöttünk - a jövőt ezekre építsük. Ahogy Kodolányi János fogalmazott:,,meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad ( )és mit ölel magához Több, mint ezer év elmúltával ma a magyar állam a soha nem látott gyorsasággal változó világban, egy - még mindig fontos, de a világpolitikában egyre inkább - csökkenő jelentőségű földrészen kell, hogy helyes válaszokat találjon a nap, mint nap felmerülő kérdésekre és nehézségekre. Mielőtt azonban e nehézségekre megfelelő feleletet próbálnánk adni, érdemes azt a kérdést is feltenni, hogy vajon e nehézségek jelentős része nem éppen amiatt állt-e elő, hogy elvesztettük a világos irányvonalat, hogy nap, mint nap megkérdőjelezik évszázadokon át biztos iránytűként szolgáló értékeinket, vitássá váltak mindenkor közösnek hitt céljaink. Ha csak a saját hazánkat nézzük, vajon nem kellett-e vitát folytatnunk az elmúlt két és fél, immáron szabadságban és valós népuralomban átélt évtizedben olyan kérdésekről, melyekre a magyar érdeket szem előtt tartva csak egyféle válasz lett volna adható. A gyermekvállalás támogatása, a társadalmi integrációt kizáró mértékű, az európai kultúrát veszélyeztető bevándorlás elutasítása, a szülőföldön maradás és boldogulás megbecsülése, az egyházi oktatás lehetőségének biztosítása vagy éppen a kettős állampolgárság ügyében a nemzeti érdekre tekintettel adható-e kétféle válasz? És ha csak egyféle helyes válasz létezik, akkor nem az mérgezi-e leginkább a magyar közéletet, nem az vezet-e a demokráciában amúgy kívánatos vitáknál sokkal jelentősebb, egész nemzeti közösségünket gyengítő véleménykülönbségekhez, hogy saját kultúránkat, ősi értékeinket és összetartozásunkat kérdőjelezzük meg e felesleges vitákkal. Minden nemzeti ünnep alkalom a számvetésre. Természetes, hogy az egyéneket és a kisebb közösségeket is legtöbbször saját céljaik vezérlik. A demokrácia és a versenyre erényként tekintő piacgazdaság működése e természetes emberi törekvésen alapul és ne feledjük: az élet minden területén szörnyű borzalmakat hozott az a rendszer, mely az egyének képességeire, munkájára és szorgalmára tekintet nélküli egyenlőséget erőltetett. Államalapításunkra és forradalmainkra emlékezve nemzeti ünnepeinken azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a nemzet azokat őrzi meg még évszázadok után is emlékezetében, akik - akár saját személyes vagy közösségi érdekeikkel szemben is - döntő pillanatokban a nemzet egészének szolgálatába álltak, akkor is, ha ezért az adott korban nem köszönet járt, hanem hátratétel - sokszor szenvedés - jutott osztályrészül. Ezért a mai nemzeti ünnep is arra figyelmeztet: 1000 éves nemzeti értékeink képviseletéről pillanatnyi érdekből, bárhonnan jövő vélt vagy valós elismerésekért lemondani nem lehet. Ha ezzel mindenki egyetért, ha ezt majd mindenki elfogadja, akkor a szabadság mellett több béke is juthat mindannyiunknak. Ennek reményében kívánok békés ünnepet Leányfalu közösségének valamennyi polgára számára. Internet elérésünk: Aktuális témák: Eseménynaptár: Naptár menüpont

3 Leányfalui Hírek augusztus 3. Tisztelt Olvasó! Ha akarjuk, ha nem, lassan vége a nyárnak. Kezdődhet a suli, emlékem szerint nem egyszerű a beilleszkedés a vakáció után Az elsősöknek meg kell szokni az új világot. Én magam is kíváncsi vagyok kis unokám első napjaira az iskolában. Ő már nagyon várja Más polgármesterünk cikkét olvashatják a 7. oldalon, Kinek van igaza címmel. Ehhez a témához van külön kialakult véleményem, mert mint írja: Csukjuk be a tornatermet, ezzel sok fiatalt fosszunk meg a sportolástól, nem mellesleg a falut 1 millió körüli nettó árbevételtől? Szerintem ez egy kicsit csúsztatás! Először is, a Nettó árbevétel nem reális, mert nem számol az egyéb költségekkel, hiszen se árammérő, se gáz, se vízmérő nincs beépítve! (ugyan anno Dr. Várady-Szabó Mihály idejében, mielőtt elkezdődött a tornaterem bérbeadása, döntés született arról, hogy ezt megteszik) Ez azóta sem, valósult meg! Az amortizációról nem is beszélve! De nézzük csak, kik is használják: Bérbe veszik különböző sporteseményekre, és például, este ½-9-kor kezdődő kosárlabda meccsre, melyen brazil szurkolói dudaszó és ráadásként valami nagydob-féle használatával... Na, ebből van a környék lakóinak elege, köztük jómagamnak is! Miért is? A hálószoba ablakai a tornateremre néznek. A említett meccsnek úgy tíz óra után van vége, hangoskodás, autó riasztók, pittyegés stb. Reggel munkába kell menni a családnak! De sok esetben volt, hogy a szombati napjaikat tették teljesen tönkre, délelőtt valamilyen meccs.délután meg kezdődött elölről, este 10-ig. Szomszédjainkat is az őrületbe kergették, hiszen az üdülő ingatlan nem használható rendeltetésszerűen, pihenésre, kikapcsolódásra. Ugyanakkor elvárjuk, hogy rendes adófizető módjára fizessenek. Az ügy igazi pikantériája az, hogy ezek többnyire nem leányfalui fiatalok! Nem is környékbeliek. Mert úgy néz ki, akinek pénze van, az csinál amit akar. Ha az iskolások, rendeltetés szerűen használják tornateremnek, akkor nem zavarják környezetüket, főleg nem hétvégén! Más Focipálya: Nem igazán akarok állást foglalni, mert nem akarom, hogy a focisták nekem essenek! De az tény, ami igencsak makacs dolog, hogy ezt a területet a Kölley és a Rauscher család a falunak adományozta közcélra, úgymond sportolás céljára, tehát mindenkié! Az adományozó akaratát meg tiszteletben kell tartani, legalábbis így szokás Régen is volt focicsapat és a pályahasználat akadálymentesen történt, pedig akkor is a focicsapat tartotta karban. Köszönöm figyelmüket! Kristály Árpád ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ KER. Kft Tahitótfalu,Ifjúság u 2. Tel/fax:26/ Mobil: +3620/ Minden, ami az építkezéshez kell! Homoékelhettek-Sóder-Murva-Termőföld-Oltott mész-cement-téglák(pth, Ytong,Kisméretű)- Szigetelőanyagok-Fóliák-Gipszkarton KINGSTONE: zsákos termékek (gipszek, csemperagasztók, esztrich, vakoló-és falazóhabarcsok)- Zsalukő-Járdalap-Pázsitrácskő-Térburkoló Az élelmiszerbolt vasárnap is nyitva Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy új élelmiszerbolt nyílt Leányfalun a Móricz Zsigmond úton, a korábbi NonStop-Babi üzlet helyén. A KaSa ABC-ben élelmiszerek, italok és háztartási cikkek, valamint kávé és meleg szendvics is kapható vasárnaptól csütörtökig óra, péntek-szombat óra között. Astra Szerviz Bt Szentendre, Vasúti villasor 6 A szerkesztőségbe érkezett kéziratokat, fényképeket stb. csak előzetes kérésre őrizzük meg. Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk egymásnak ellentmondó véleményeknek is, kivétel azokat, akik egyéb okok miatt lettek kitiltva a kiadványból. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát. Autójavítás Műszaki vizsgáztatás Gumijavítás, szerelés, árusítás Gépjármű diagnosztika Gépjárműklíma töltés, -tisztítás, -javítás. Ügyfélszolgálat: , Nyitva tartás: H-P 7-18, Szo 7-14 Hirdetés feladás: Tel.: 20/ ,

4 augusztus Leányfalui Hírek Focipálya és környéke Őszintén meg kell mondanom, tulajdonképpen nem is a focipályáról szeretnék írni, a környékéről meg különösen nem, de ha azzal a címmel hozakodnék elő, hogy Partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, a többség szeme ezen nagy valószínűséggel úgy siklana át, mint menekült a határzáron, amit azért nem kockáztathatok meg, mert az ügy mégiscsak fontos. Azért kell vele foglalkozni, mert most készül az a hatalmas anyag, ami a következő évtizedre, évtizedekre meghatározhatja falunk sorsát, fejlődési irányát, és a lakosság már csak szeptember 8-ig tehet észrevételeket, javaslatokat ezzel kapcsolatban. Maga az anyag Leányfalu hivatalos honlapján érhető el, ha jó pillanatban kapcsolódunk a netre, talán még a vezető hírek között. Az egész anyag áttanulmányozása csak ínyencek számára javallott, mert kőkemény szakmai dokumentáció, - ami az Urban-Lis Stúdió munkáját dicséri, természetesen településünk megbízottjainak közreműködésével, - de ha sikerül ráirányítani a figyelmet egy-egy közérdeklődésre is számot tartó csomóponti elemére, akkor máris mindenki számára világos lesz, miért kellene ezzel mindenkinek foglalkozni, akinek fontos falunk jelene és jövője. Azért bátorkodtam címként a focipályával előhozakodni, mert ez is egy olyan része ennek a koncepciónak, amiről érdemes lenne sokaknak véleményt mondani. Úgy tapasztaltam, hogy ha az emberek megérzik, megtudják miről döntenének a hátuk mögött, ha nem mondhatnának arról véleményt, akkor azonnal indulatokig fokozódó aktivitást lehet előidézni, ami jelen esetben egyáltalán nem rossz, hanem egyenesen jó, mert ebben nyilvánulhat meg a sokszor közhellyé silányított fogalom, a DEMOKRÁCIA. Jobb lesz tehát ha túlesünk a címben is jelzett konkrét témán, ami a focipálya használatáról szól. A múlt hét végén tartott Leányfalu-Pomáz (2:2) labdarúgó mérkőzésen a helyi focicsapatunk elnöke a fent jelzett demokrácia jegyében felelősségre vont: miért szeretném én elvenni a focistáktól a focipályát? Erre a következtetésre azokból a közösségi portálon tett bejegyzéseimből jutott, amit ugyan személyesen nem olvasott, viszont valóban, például a focipálya ügyén keresztül hívtam fel a figyelmet a falufejlesztési koncepció megvitatásának fontosságára, mert ez alapoz meg egy sor helyi cselekvési tervet, rendeletet, közte a Helyi Építési Szabályt. A focipálya területe a jelenlegi HÉSZ szerint Z-SP jelű Sportés rekreációs közpark. A közpark területén sportkertet, játszókertet, és pihenőkertet lehet létesíteni. Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet, a területek az éjszakai időszakra zárható módon kerítéssel lekeríthetők. Így szól az érvényes rendelet, valamint a kifüggesztett házirend is erre utal. A most vitára szánt anyagban szóról-szóra ugyanezt olvashatjuk, amin a Képviselő-testület nem változtatott, tehát egyetért azzal, hogy ne elzárt terület legyen, amit csak a focisták használhatnak, és a mostanában kialakult gyakorlat szerint tapasztalni lehet. A labdarúgó klub elnöke végül is azt kérte rajtam számon, miért gondolom, hogy a focistákon kívül másokat is rá kell engedni a pályára, hiszen azt ők gondozzák. Talán nem kell hangsúlyozni, nem én gondolom így, hanem az érvényben lévő rendelet írja ezt elő, és ezért kell az új tervezetről vitát lefolytatni, ha azt a focisták kívánalma szerint szeretnénk megváltoztatni. Villámvédelem Kft. Tel.: Tel.: Megnyílt Tahiban a Balázs Kerékpárbolt!!! Nyitva: H-P: 8³º-17³º-ig, Szo: 9-13-ig. Tel.:

5 Leányfalui Hírek augusztus A focistáknak a maguk szemszögéből igazuk van, sokat dolgoznak azért, hogy egyre jobb minőségű legyen a pálya. Valóban, sokkal szebb, egyenletesebb a fű, itt név szerint meg kell említeni Antal Zolit, akinek ebben elévülhetetlen érdemei vannak, töretlen lelkesedéssel nyírja, locsolja a gyepet, gondozza a területet. Másfelől ez a terület mindig közösségi célokat szolgált, annak idején a hajóval érkező turisták itt pihentek meg, heverésztek, labdáztak, de a helyiek részéről erre most is igény van. A terület hasznosításával kapcsolatban három lehetőség közül lehetne választani, amiről van személyes véleményem is, de most csak felsorolnám azokat. - A jelenlegi szabályozás marad, a focisták a területet csak a mérkőzések és az edzések idejére használhatják, amiért cserébe gondozzák azt. - Csak a focisták használhatják a területet, az körbekerítve le van zárva Leányfalu lakossága és az idegenforgalom elől. A focisták ezt szeretnék, és hallgatólagosan ez már majdnem megvalósult. Ehhez a szabályozás változtatása szükséges. - A korábbi tervezői javaslatoknak megfelelően a terület csak közösségi célokat szolgálna, részben parkosítva lenne, esetleg néhány utcabútor, pad, asztal elhelyezésével. A labdarúgó pálya a falu északi részére kerülne és azt valóban kizárólag a sportolók használhatnák. Ezt a jelenleg érvényben lévő fejlesztési koncepció még így tartalmazza. A szeptember 8-ig tehető lakossági javaslatokban például ezekről a kérdésekről lehetne és kellene véleményt mondani. Aztán sok más fontos téma is van a vitára bocsátott fejlesztési koncepcióban, például a tervezett kerékpáros-gyalogos híd ügye. Ezt valakik azért találták ki, hogy kárpótlást adjanak a Megyeri híd melletti úgynevezett kishíd megépítésének elmaradása miatt, ami a Szigetmonostorra és Pócsmegyerre irányuló autós és egyéb forgalmat már Szentendre előtt levezetné a 11-es útról, ezzel tehermentesítve Leányfalut is. Pedig az autós híd az M0-ás híd használatba vételi engedélyének feltétele, tehát ragaszkodni kellene hozzá. A Leányfalura mások által- és most a fejlesztési koncepcióban is betervezett kerékpáros híd végképp megpecsételné a sziget déli csücskén kívánatos másik híd sorsát, ezért fontos lenne, ha a mi fejlesztési terveinkbe is felelősséggel és feltételekkel kerülne bele. Úgy értesültem, hogy a témáról már aláírásgyűjtés is volt néhány héttel ezelőtt, szeptember 8-ig az aláírók és mások is elmondhatják erről a véleményüket. Lényeges az övezeti besorolások esetleges módosítása is. Ha nem változnak a pályázati irányelvek, csak lakóövezeteknél adnak támogatást a csatornázásra, ami azért kellemetlen Leányfalun, mert pontosan a magasabban lévő és a települést körülölelő területeken nem készülne csatorna, a leszivárgott szennyvízzel a csatornázott részeket is szennyezve. Ezzel ellentétes érdek, hogy a lakóövezetek aránya ne növekedjen, mert a falu infrastruktúrája azt nem bírja el, egyébként is inkább az idegenforgalom növelésének irányába kéne lépni, hogy valami bevételre is szert tegyen a falu, az ne csak a lakossági adókból és azok növeléséből származzon. Itt van még a hosszú Duna partunk, annak hasznosítására is van javaslat a fejlesztési koncepcióban, de csak jelzésszerűen, tehát elkelne néhány hasznos lakossági ötlet is. Aki kicsit elmélyed a hozzáférhető anyagban, további érdekes és javaslatokkal javítható témát találhat benne. A cikket elsősorban azért írtam, hogy felkeltsem az érdeklődést az egyébként száraznak tűnő Partnerségi egyeztetés iránt és arra biztassam Leányfalu polgárait néhány konkrét példán keresztül, hogy legyenek aktívak javaslataikkal településünk fejlődése érdekében. Természetesen nem csak a most kitűzött szeptember 8-i határidőig, hanem azt követően is. Pető János Víz és csatorna bekötés VÁLLALJUK a teljes külső és belső víz és csatorna, valamint locsoló vízmérő tervezését, engedélyeztetését, kiépítését, előre gyártott beton vízóra-akna telepítését, vezetékek fektetését. KAMERÁS csatorna vizsgálat, beállás megkeresése. BONTÁS NÉLKÜLI vezetékfektetés, csigás és rakétás fúrással, utak, kocsi beállók, járdák, épületek, alatti átfúrással, nem kell felbontani, újra építeni. GÉPI FÖLDMUNKA - épületbontás, sávalap, pincetömb, tereprendezés. Hívjon bizalommal! Tel.: 30/ Tulajdonos, felelős szerkesztő, tördelés: Kristály Árpád Engedély szám: 145/96, Nyilvántart. szám: Szerkesztőség címe: 2016 Leányfalu, Móricz köz 8. Tel.: Nyomda: TECHNOVA 2004 Kft. Megjelenik havonta, példányban (a lap ingyenes). Terjesztés: a Magyar Posta által. Nyomdai megjelenés előtt olvasható a lap a HÍRDESSEN NÁLUNK! PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLŐ ÚJSÁGUNKBAN. HIRDETÉSI TARIFÁINK: 1/4 old Ft 1/2-old Ft 1/1-old Ft Színes hirdetés 100% plusz. Az összegek 27% Áfát tartalmaznak

6 augusztus Leányfalui Hírek Öntözés mit mivel - hogyan Lassan véget ér a nyár, sokan elgondolkodnak azon, hogy jövőre, hogyan lehetne hatékonyabban öntözni kertjüket. A kánikulában, szárazság idején, amilyen most is volt, kertünk növényei is bőséges víz után szomjaznak. Ha szeretnénk, hogy kertünk üde és zöld oázis legyen az év legmelegebb hónapjaiban is, s a virágok ne kókadozzanak, hűsítésükről illetve a magas fokú párolgás miatt a kellő vízpótlásról gondoskodnunk kell. Minden növénynek más a vízigénye, éppen ezért merül fel a kérdés, mikor, hogyan, és mivel locsoljunk? Ha öntözésről beszélünk, nincsenek kimondott vagy írott szabályok, sokkal inkább józan ész kérdése: a teljesség igénye nélkül, függ a kertben ültetett növények típusától, a föld minőségétől, az évszaktól, az időjárástól, stb. Szerencsére nem nagy ördöngösség jól öntözni kertünket. A legegyszerűbb a talaj szárazságának ellenőrzésével meghozni a döntést. A locsolás teljesen hasztalan, ha a víz túlságosan gyorsan folyik át a növény földben lévő részén, a földlabdán, szárazon hagyva a gyökér tetejét. Ez akkor történhet meg, ha nagyon gyorsan, vagy túl sok vízzel öntözzük meg. A lassabb locsolás - a víz apránkénti adagolása - hatékonyabb. A cél, hogy a víz kellő mélységben lejusson a növény gyökeréhez, legyen szó palántákról, szobanövényekről, bokrokról vagy fákról. A talaj szárazságát ellenőrizhetjük a kezünkkel - az egyik legbiztosabb víztartalommérő módszer - vagy ásóval is: ha cm mélyen is elég nedvesnek tűnik a föld, akkor nincs ok az aggodalomra. Kis és közepes cserepes növények esetében, idővel már a cserép súlyából is meg tudjuk saccolni, vajon elég vizet adtunk a növénynek. Öntözzünk, de mivel? Legjobb, ha esővízzel tudunk öntözni, de sajnos az idén ebből elég kevés jutott. Minden esetre csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy legalább egy hordót tegyen az ereszcsatorna alá, vagy szerezzen be egy csatornához csatlakoztatható esővízgyűjtőt. Ezzel a vízzel házban levő növényeket is öntözhetjük, meghálálják! Szerencsés az, aki saját kúttal rendelkezik! Ez szintén egy jó alternatíva a mai vezetékes víz árakkal szemben. Egy jó szivattyúval már meg is oldottuk az öntözést. Ha ehhez még egy automata öntözőrendszert is csatlakoztatunk, bátran elmehetünk nyaralni, nem kell másra bízni kertünk-növényeink öntözését. KERTTERVEZÉS-KERTÉPÍTÉS KERTFENNTARTÁS Nincs elég ideje, ötlete, de szeretné, hogy kertje a nyugalom, pihenés szigete legyen? Szívesen segítünk, hogy álmai megvalósuljanak! Megtervezzük, kivitelezzük és gondozzuk kertjét, hogy Ön pihenhessen és feltöltődhessen benne! Tavaszi-őszi NAGYGENERÁL, egész éves fenntartás, új növények telepítése Hívjon minket és mi megtaláljuk a legjobb megoldást az Ön számára! Sulyok Mónika kertészmérnök Mire figyeljünk öntözéskor? - Megfelelő eszközökkel egyszerűbb és hatékonyabb! Mire fordítsunk kellő figyelmet kertünk locsolására, megfelelő eszközöket használva, mint például a csepegtető cső, könnyű slag, öntözők és időzítők. Jól átgondoltan kiépített csepegtető rendszerrel hatékonyabban tudjuk a növények gyökereit vízzel ellátni, mint felszíni öntözéssel. - A gyökérzet a lényeg! Mindig a gyökérzónára fókuszáljunk öntözéskor: fontos, hogy a gyökérzetet érje el a víz, a felszíni locsolás nem tesz jót a növénynek. A fű és az egynyári növények gyökerei inkább a talaj felső részében találhatóak, míg az évelők, cserjék és fák zöme a talaj felső cm- es szintjét járják át. Nehéz, kőkemény földben, a víz akár órákig is szivároghat, míg eléri a cm- es mélységet. Ekkor is ellenőrizhetjük tapintással vagy ásóval, hogy elegendő vizet juttatunk- e a földbe. - Szükség szerint, időjárástól függően locsoljunk! Mindig akkor locsoljunk, amikor szükség van rá. Az automata időzítővel ellátott öntözőket állítsuk át abban az esetben, ha az időjárás előrejelzések szerint eső várható, vagy naponta vannak záporok, zivatarok. A növényzet túllocsolása ugyanolyan káros, mint a kiszáradás. - Mulcsozzunk! Használjunk talajtakarót, mulcsozzunk, ami csökkenti a fölbe került víz elpárolgását, valamint megakadályozza, hogy a földet egy nagyobb zápor - pl. a nem vízszintes, lankás területekről - elhordja, elmossa. A locsolás egyik sarkalatos pontja a megfelelő mennyiség. Túllocsolás esetén a gyökerek túl sokáig állnak vízben, így rothadásnak indulhatnak, vagy oxigénhiányban szenvedhetnek. A növények locsolása az emberek egészséges étrendjéhez hasonlóan működik: a túl sok és a túl kevés víz ugyanúgy árthat a növénynek. - Locsoljunk okosan. Kertünk és növényeink öntözése nem elég, ha pusztán abban merül ki, hogy egy locsolófejet kiteszünk kertünk kellős közepére minden második nap, bár még ez is több a semminél, mintha egyáltalán nem is locsoljuk őket. Néhány jó tanácsot érdemes megszívlelni, miként öntözhetjük okosan szomjas kertünket: - Lehetőség szerint reggel, a korai hajnali órákban vagy este locsoljunk, amikor a legkisebb a párolgás. A következő növények reggeli órákban történő öntözését javasolják: alma, bab, begónia, feketeszeder, cseresznye, uborka, dália, muskátli, szilva, málna, rózsa, eper, paradicsom - Kerüljük a betegségre fokozottan érzékeny növények késő esti, éjszakai locsolását, az öntözést követően a leveleken, órákon át csüngő vízcseppek bizonyos gombák elszaporodását fokozzák, ami megbetegítheti növényeinket, virágainkat, a fákon, cserjéken csücsülő, érlelődő gyümölcsöket. Ezeket a növényfajtákat ajánlott inkább (kora) reggel locsolni, amikor napközben a Nap könnyen megszárítja a vizes felületeket, megakadályozva ezzel a kártevő gombák támadását. - Időnként több öntözésre lehet szükség, ha az átlagosnál melegebb és szárazabb az idő,- mint az elmúlt hetekben - ha száraz és homokos a talaj, vagy ha a növények sűrűn vannak ültetve. Több figyelmet és vizet kívánnak a frissen ültetett növények is - gyakrabban locsoljuk őket, de ne túl sok vízzel. A nedvességtartalom a talajfelszínhez közelebb kell, hogy essen, hogy a nemrégiben ültetett növény a gyökereinél - melyek még nem nyúlnak túlságosan mélyre - kapjon több vizet, így képes lesz megerősödni. Az idősebb, érettebb növényeket elegendő kevesebbszer, de bőséges vízzel megöntözni (folytatjuk) Köszöntjük, Júliusi újszülöttünket! Gajdos Mira Üdvözlettelt Zékány Edit védőnő

7 Leányfalui Hírek augusztus ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 7. Kinek van igaza? Immáron 10 hónapos ténykedésem alatt, több olyan ellentmondással szembesültem, mely bizony elgondolkodásra késztetett. Már több lapszámmal ezelőtt is meg akartam írni ezeket a tökéletesen ellentétes véleményeket, szembe állítva a kijelentéseket, bízva abban, hogy a kinyilatkoztatók olvassák az írást és esetleg elgondolkodnak a címbéli kérdésen. Szemétgyűjtés: Miért is kell fizetni a gyűjtésért? Bizonyára minimum 50x leírtam, hogy a hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a szemétszállítás igénybevétele kötelező. Ez igenis egy olyan országban, ahol a szemetet az árokpartra, utcára, utcai szemetesekbe, erdőbe stb. hordják, bölcs törvény. A döntéshozók úgy gondolták, ha valaki fizet, talán igénybe is veszi a szolgáltatást és nem szórja szanaszét a szemetét. (Tapasztalataim alapján sajnos ebben sem vagyok biztos.) Igen, egyetértünk, igazságtalan az, hogy a keveset szemetelők is ugyanannyit fizessenek, mint a kukájukat hetente teletömők. Normális viszonyok között a zsákok megvétele működne, így, aki 2-3 hét alatt tölt meg egy zsákot, kevesebbet fizetne. Mindenki emlékezhet arra, hogy az Otto Kft. kb. 6-8 éve ezt próbálta bevezetni, de bizony a falu úszott a szemétben, az Önkormányzat saját költségén szedette össze a mindenféle zsákban kitett szemetet, mert bizony nem vették meg a zsákokat. Ahogy ez Magyarországon lenni szokott, a rendesek bűnhődnek a deviánsak miatt, mert kényszer szülte törvény alapján mindenkinek egyformán kell fizetni. Leányfalu esetében árnyalt a kép, mert július 1-jétől kérhető a szüneteltetés, illetve 60 literes, 80 literes kuka és 60 literes zsák is. A jogosultságot nullás közüzemi fogyasztással ill. az egyedül élés igazolásával kell bizonyítani. Akkor nézzük a témához kapcsolódó Kinek van igaza? kérdést. Miért vitetett el az Önkormányzat 8 db 4 m 3 -es kommunális konténer szemetet júliusban, ha a lakosok egy része nem termel szemetet, a másik része pedig jó polgárként él a közszolgáltatással? Ugye senki sem gondolja, hogy a kirándulók 32 m 3 hulladékot termelnek, naponta akár 2x, 3x teletömve az utcai szemeteseket? Egy konténer elvitele Ft bruttó összeg, melyet természetesen minden polgár, azok is, akik rendesen kifizetik a szemétszállítást, fizetik az adójukból. Külön megérne egy cikket a szemétszállítás kapcsán elhangzottak leírása. Számomra teljesen érthetetlen, hogy a havi kb Ft díj reklamálása miért ér meg több órai levelezést, vitatkozást, amikor 51-edszer is leírom, nem az Önkormányzat döntött a kötelező igénybevétel ügyében. Gondoljunk bele, ez a díj alig több, mint egy doboz cigaretta ára, mellesleg Leányfalun a környéken a legalacsonyabb a szolgáltatás díja. Tapasztalatom az, hogy bizony nem a legelesettebbek a reklamálók, hiszen az Ő érdekérvényesítő képességük alacsonyabb. Könnyedén átmehetünk a következő témára: Adózás: A polgárok joggal elvárják a jó utakat, a tiszta falut, a hó eltakarítást, a vízelvezetést, a közműveket, az iskola és óvoda működtetését. Nem értem, hogyan lehet ezt biztosítani bevétel nélkül? Erős tévhit, hogy az állam ezekhez pénzt ad, a felsoroltak mindegyike adóból valósítható meg. Soha nem fogom megérteni, miért fáj a polgároknak jobban a helyi adó kifizetése, mint a NAV-nak fizetett járulékok? A helyzet abszurditását jól jellemzi egy példa. Alig lakott utcából egy tulajdonos elmondja, hogy Ő nem tud lejönni térdig érő hóban - gondoljuk meg, az előző télen - a rossz úton, mellesleg jó lenne a csatornát is kiépíteni. Ehhez Neki joga van, mert rendes adófizető. Megnéztem, az éves adófizetése Ft körüli. Még egy érdekes kérdés. Egy lakos bejelenti, hogy Ő nyaraló, így csak fél éves szemétszállítást akar fizetni. Közüzemi számláiból és a nyilvántartásból kiderül, hogy állandó lakos. A kollégák, okosan, elmondják jó, de ha nyaraló, akkor nem jár adókedvezmény. Az ügyfél számol és rájön, rosszabbul járna és természetesen marad állandó lakos. Szóval a címbéli kérdés kinek van igaza? Lehet üzemeltetni egy községet úgy, hogy nincs adóbevétel? Itt jegyzem meg, hogy a meghirdetett adó amnesztia gyakorlatilag hatástalan volt. Összesen 4 adózó tett ígéretet az egy év alatt történő tőketartozás megfizetésére, csak remélni tudom az ígéretek teljesülését. Üdülő vagy pihenő falu: Néhány tulajdonos erősen fájlalja, hogy a falu zajos. A strand, a falunapok, a tornaterem a nyugalmat erősen zavaró hanghatású. Talán velem együtt sokan emlékeznek, amikor Leányfalun számtalan üdülő működött, a Gyöngyszem és a Kagyló éttermekben folyamatos szórakozási lehetőség volt, a falu nyüzsgött. Sok lakos ezt kéri rajtam számon. Legyen idegenforgalom, jöjjenek a turisták, fürdőzők, épüljenek panziók, vendéglátóhelyek és ezek termeljék az adót, de ez nem megy csendben. Szóval kinek van igaza? Milyen falut akarunk? Zárjuk be a strandot, szüntessük meg az éjszakai fürdőzést? Csukjuk be a tornatermet, ezzel sok fiatalt fosszunk meg a sportolástól, nem mellesleg a falut 1 millió körüli nettó árbevételtől? Kerékpár út, gyalogos-kerékpáros híd: Előrebocsátva mindkettő jelenleg szinte pletyka szintű. Az EuroVelo kerékpár út jobb parti tervei ugyan elkészültek, de bizony nem dőlt el az a kérdés, hogy nem a szigeten fog-e mégis megvalósulni. Különösen a hídból kabinetkérdést csinálni, jelenleg enyhén szólva vicces, amikor még szóbeszéd szintű az előkészítettsége. A kérdés ugyanaz, mint az előzőekben. Kinek van igaza, annak, aki azt állítja, hogy a híd és a kerékpáros út is egy kitörési pont lenne Leányfalu számára, vagy annak, aki minden átmenő vendéget elterelne a faluból? Hogy van az, hogy az öszszes környező település lobbizik a lehetőségért, Leányfalun pedig aláírást gyűjtenek ellene egy olyan időszakban, amikor még semmit sem lehet tudni? Hogyan tud élni Leányfalu az egyetlen lehetőségével, az idegenforgalom fellendítésével, ha kiteszi a kerékpárral behajtani tilos táblát és megakadályozza a kerékpáros-gyalogos híd építését? Nem mellesleg állami beruházásokról van szó. A híd kapcsán talán a történelemből ismert, hogy a hídfőknél alakultak ki a prosperáló települések. Leányfalu nincs semmilyen kulturális élet: A fenti mondatot sokat hallani és amikor rákérdezek, hogy miért nem látogatod a rendezvényeket, vagy a nem tudtam ill. a nem érdekel választ kapom. Felteszem a kérdést, milyen hirdetési módot lehet kitalálni, a válasz nem tudom. Szigorúan ügyelünk arra, hogy az újság minden hónap között megjelenjen. Az 1200 példány minden állandó lakoshoz eljut, itt a következő havi programok olvashatók. A Facebookon több százan lájkolják a programokat, a honlapon is látható a műsorterv, az újságnak is van internetes elérhetősége. A hirdetőtáblákon kint vannak a plakátok. Félve kérdezem, remélve, hogy lesz válasz, mit csináljunk még? Az Aba-Novák Galéria országos hírű, a 62. kiállítást nyitotta augusztus 8-án. Mindig ugyanazok az arcok, % leányfalui. A falunapjaink látogatottsága kritikán aluli volt, pedig miután részt vettem a környéken néhány rendezvényen, állítom, hogy a legnívósabb program a miénk volt. Sikerült Jordán Tamást meghívnunk. A 2500 Ft-os belépő igazán nem sok, ismerve a színházjegy árakat, mégsem tudtuk kitermelni a teljes gázsit. A Lanner Kvartett világhírű zenészei már 3. alkalommal léptek fel nálunk ingyen. Gondoltuk, szükséges a regisztráció a nagy érdeklődés miatt. Még annyian sem jöttek el, ahányan regisztráltak. Csak az utolsó néhány eseményt csemegéztem ki azok kedvéért, akik Leányfalu kulturális lehetőségeit kritizálják. A kérdés kinek van igaza? Annak, aki ugyan semmin sem vesz részt, nem is érdeklik a rendezvények, mégis hiányukat reklamálja, vagy annak a néhány embernek, aki él a lehetőségekkel? Lenne még néhány feloldhatatlan ellentmondás, mely a címbéli kérdést felveti. Mivel naponta, szembesülök újabbakkal, ígérem, a jövőben is megosztom az olvasókkal, bízva abban, hogy nálam okosabbak válaszolnak a kérdésekre. Loszmann János polgármester

8 8. ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ augusztus Leányfalui Hírek Összefoglaló a Képviselő-testület július 6. napján megtartott rendkívüli, július 21-én megtartott rendes, valamint július 23-i rendkívüli üléséről Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a július 6. napján tartott rendkívüli ülésén döntött a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában benyújtott pályázat bruttó Ft önrészének biztosításáról. A pályázat pozitív elbírálása esetén a Leányfalu Ravasz László Könyvtár eszközeinek fejlesztésére kerülhetne sor. A július 21. napján tartott ülésen a testület tizenöt napirendet tárgyalt, elsők között az alpolgármester úr tájékoztatóját a korábbi ülés határozatainak végrehajtásáról, majd jegyző asszony tájékoztatását a Pest Megyei Kormányhivatal PED/EH/182-8/2015. számú felügyeleti intézkedéséről, végül polgármester úr szóbeli tájékoztatását Pető János május 14-én kelt, a Képviselőtestület részére kézbesített levelére. Ezt követően a Faluház és Ravasz László Könyvtár, valamint a Leányfalu Hely-és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyének évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadására került sor. A következő napirendként Cs. Kovács Gabriella képviselő asszony kért tájékoztatást a polgárőrség aktuális helyzetéről, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület kérte, hogy az újonnan működőképessé váló Leányfalui Polgárőrség a következő fél éves időszakra vonatkozóan augusztus 15. napjáig készítsen egy egyszerűsített pénzügyi tervet a várható kiadásairól. Hetedik napirendként munkáltatói kamatmentes hitel biztosítására irányuló kérelemről döntött a testület, mely kérelmet rendeleti felhatalmazás és költségvetési forrás hiányában a döntéshozók nem tudtak támogatni. Ezt követően a Klein-villa felújítására vonatkozó engedély megszerzéséhez szükséges költségek viseléséről tárgyaltak a képviselők, és hozzájárultak az óvodai kapacitásbővítési pályázathoz szükségesépítésügyi hatósági engedély szeptember 30. napjáig való megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételéhez és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek Ft + ÁFA erejéig való viseléséhez. A kilencedik napirendi pont a KÓPÉ Vízilabda Akadémia létesítésével összefüggő együttműködési megállapodás megkötési határidejének meghosszabbításáról szólt: a döntés értelmében az együttműködési megállapodás és használati szerződés megkötésének határideje július 31. napjáról a tervezetek önkormányzat általi kézhezvételétől számított 30 munkanapra módosult. Ezt követően a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányáról és a megalapozó vizsgálat megfelelőségéről döntött a testület, majd a Kikelet utcában fekvő, 1011 hrsz.-ú ingatlan egy részének megvételével kapcsolatos kérelem elbírálása következett: az elutasítást egy korábbi testületi határozat is indokolta. A tizenkettedik napirendi pont az ELMŰ Nyrt. tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajánlat megvitatása volt: a képviselő-testület a Ft + ÁFA vételár ajánlatot nem tudja elfogadni, azt Ft + ÁFA összegre kérte módosítani, továbbá a nettó vételár Ft-ot meghaladó részének március 31-ig történő megfizetését javasolta. A következő napirend keretében döntés született a KEOP Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú 150 milliós állami támogatáshoz szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról. Utolsó előtti napirendként két, adópótlék elengedésével kapcsolatos kérelem elbírálására került sor, végül a évi költségvetési rendelet módosítását hagyta jóvá a testület. A július 23. napján tartott rendkívüli ülésén született döntés a Móricz Zsigmond Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás vállalásáról: szeptember 1. napjától az önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételeinek terhére vállalja az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület következő, augusztus havi rendes ülése előreláthatólag augusztus 27-én, csütörtökön kerül összehívásra. Az ülésekről készült felvételek megtekinthetőek a internetes oldalon. dr. Gruber Johanna s.k. aljegyző Vendégünk volt testvértelepülésünk, Bánffyhunyad küldöttsége Július között látogatott Leányfalura erdélyi testvérvárosunk Bánffyhunyad hat tagú küldöttsége dr. Mirecea Morosan polgármester vezetésével. Kalotaszeg központjának első emberét elkísérte Dézsi Norbert polgármesteri tanácsos és felesége, valamint Búzás Fekete Mária, az RMDSZ bánffyhunyadi szervezetének elnöke, aki egyben a magyar küldöttségek állandó segítője és tolmácsa is, férjével Búzás Fekete Pállal. Leányfalu vezetése csütörtök délután a Polgármesteri Hivatalban fogadta a vendégeket, majd az este folyamán a szentendrei belvárost tekintettük meg közös séta keretében. Pénteken Esztergom és Visegrád főbb nevezetességeit mutattuk be erdélyi barátainknak, este pedig hangulatos hajókiránduláson csodálhatták meg az éjszakai Budapest fényben úszó panorámáját. A szombati napon természetesen Leányfalué volt a főszerep, hiszen ekkor tartottuk falunapunkat. Testvértelepülésünk küldöttei részt vettek rendezvényeinken, meglátogatták a főzőverseny csapatait, belekóstoltak a frissen gőzölgő, bográcsokban főtt vaddisznópörköltbe és sétát tettek községünkben, majd a kánikula ellen a termálfürdőnk nyújtott számukra oltalmat. Este Deák Bill Gyula koncertjét együtt hallgatták a leányfalusiakkal. Vasárnap ismét a fővárosba látogattak el, ezúttal nappal. Megtekintették a Parlamentet és a Budai Vár látványosságait, este pedig ellátogattak a Szent Anna templom előtti koncertre, ahol az Amatild együttes adta elő Puszta Sándor papköltő, hajdani plébánosunk megzenésített verseiből álló műsorát, mely a nyelvi akadályok ellenére még román ajkú polgármesterük tetszését is elnyerte. A küldöttség hétfőn reggel indult vissza Erdélybe. Az öt nap alatt igyekeztünk tartalmas programokat nyújtani vendégeinknek, miközben természetesen sok szó esett a két település, iskoláink és kulturális intézményeink együttműködésének lehetőségeiről, közös pályázati lehetőségek kihasználásáról. A programok szervezését Ott Józsefné képviselő, a kulturális bizottság elnöke koordinálta, Loszmann János polgármester és dr. Filepp Júlia jegyző pedig jó házigazdákként - ha kellett idegenvezetőként, ha kellett sofőrként - látták vendégül testvértelepülésünk képviselőit. Itt kell megemlítenem, hogy természetesen nem feledkeztünk meg másik testvérkapcsolatunkról, Bánnfyhunyad bátyjáról, a bajorországi Penzingről sem. A tervek szerint ők októberben elején érkeznek Leányfalura, és őket is ugyanekkora szeretettel várjuk. Végezetül álljon itt az a köszönő levél, melyet Bánffyhunyad küldöttségétől kaptunk hazaérkezésük után: Kedves Barátaink! Nagy szeretettel készültünk hozzátok, de a figyelmesség, odaadás és az irányunkban tanúsított szeretet mindent felülmúlt! Úgy éreztük, hogy kapcsolatunk jóval több, mint egy protokolláris testvérvárosi. Inkább testvéri és baráti. Köszönjük még egyszer a feledhetetlen együtt töltött napokat és hálásak vagyunk a gazdag és különlegesen tartalmas programokért! Mindannyian szép gondolatokkal és élménydúsan tértünk haza és bármikor szívesen látunk titeket Bánffyhunyadon! A legközelebbi viszontlátásig, barátsággal és szeretettel: a küldöttség nevében, Buzás-Fekete Mária Bízunk benne, hogy a testvérvárosi kapcsolatainknak mindhárom település lakói számára is érezhető eredményei lesznek. Adorján András alpolgármester

9 Leányfalui Hírek, agusztus ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 9. Tisztelt Leányfalui Polgárok! Leányfalu Nagyközség Képviselő-testülete 110/2015. (07.21.) számú Kt. határozatával döntött a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan közzétesszük az alábbi dokumentumokat: Leányfalu településfejlesztési koncepciójának tervezetét véleményezésre, továbbá a megalapozó vizsgálatot a hozzátartozó térképpel (a beérkezett előzetes vélemények, észrevételek beépítésével). A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a 314/2012.(XI.8.) számú Kormányrendeletben meghatározottak alapján jelen tájékoztató közzétételtől számított 21. napig, de legkésőbb szeptember 08-ig PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ feltüntetésével elektronikus levélben a címre küldve; postai úton a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 126.); vagy a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 126.) személyesen lehet. Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát (településfejlesztési koncepció), és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük. A településfejlesztési koncepció véleményezendő dokumentumait településünk honlapján (www.leanyfalu.hu) megtalálhatják, a partnerség címszó alatt. Amennyiben a honlapon keresztül való tanulmányozás nehézségbe ütközik, a kinyomtatott változatot a Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási időben) megtekinthetik. Tisztelettel: Loszmann János polgármester 25 éve a közösségépítés szolgálatában Fennállásának 25 éves évfordulóján beszélgetünk Szabó Péterrel, az 1004.sz. Szent Anna Cserkészcsapat parancsnokával. Mikor alakult meg a cserkészcsapat és mekkora jelenleg a csapat létszáma? szeptemberétől létezik önálló cserkészcsapat Leányfalun, miután a szentendrei 914. sz. Endre cserkészcsapat kereteit kinőve önállósodott. Ezt Tegzes Laci és Bori alapították, az ő vezetésükkel működött egészen 2002-ig.Majd pár év szünet után 2007 őszén indult újra a cserkészmunka, 13 gyerekkel. Az idei nyári táborainkban már összesen 79 gyermek: 23 kiscserkész és 56 cserkész vett részt. Jelenleg 3 korosztályban 13 őrsünk van, a fiatal őrsvezetők munkáját 7 felnőtt cserkészvezető irányítja és segíti. Az elkövetkező munkaévben emlékezünk meg a csapat fennállásának 25. évfordulójáról, melyet tavasszal ünneplünk meg. Nagyon valószínű, hogy szeptemberben a negyedszázados jubileumi évünket 100 fős csapatlétszámmal indítjuk. Mi a küldetése a cserkészetnek? Mi a legfontosabb célja a csapatnak? Ha nagyon szépen és kereken szeretnénk megfogalmazni, akkor a magyar cserkészet küldetése, hogy önálló, talpraesett, életrevaló, hasznos, önmagukért és másokért felelősséget vállalni tudó és akaró ifjakat neveljen a magyar társadalom számára. Ezt az Isten, haza, embertárs iránti szolgálat által, önkéntes alapon, a maga nem formális, főleg a cselekvést előtérbe helyező nevelési módszereivel, a helyi közösségekkel összefogva végzi. A leányfalusi csapat elsődleges célja pedig, hogy a helyi és környékbeli, vagyis Szentendrétől Tahitótfaluig, illetve a sziget környező településein élő fiatalokat megszólítsa, a hozzánk csatlakozóknak élő közösséget teremtsen, melyben tartalmas, érdekes és hasznos programokon keresztül kiteljesedhetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a fiataljaink az iskola zárt falai közül kiszabadulva ne zuhanjanak bele egy másik zárt, virtuális világba, hanem nézzenek körül, és vegyék észre maguk körül a többi embert, a természetet, Istent, és ne csak nézelődjenek tétlenül, hanem tanulják meg és éljék át a gyakorlatban, hogy tudnak igaz emberek és igaz magyarok lenni. Mit csinálnak a leányfalusi cserkészek a foglalkozásokon, milyen egyéb tevékenységet folytatnak? A heti rendszerességű összejöveteleken leginkább együtt játszanak. Természetesen vannak olyan ismeretek, amiket a gyerekeknek el kell az év során sajátítaniuk, vannak próbák, amire fel kell készülniük, de mindezt játékos módszerekkel, egy pár évvel idősebb fiatal irányításával teszik. Tematikában szerepel természet-, magyarságismeret, elsősegélynyújtás, csomózás, túlélési technikák, mindenféle gyakorlati dolog, ami az önálló boldogulást és az egymás segítését teszi lehetővé bármilyen körülmény közepette, legyen az a vadon vagy a társadalom. Ezeken a foglalkozásokon kívül az eseménynaptárunkban szerepelnek túrák, kézművesedés, betlehemezés, cserkészbál, akadályverseny, korosztályi hétvége. A nagyobbaknál fut az érdekes ember sorozat, ahol egy-egy meghívottal beszélgetünk munkájáról, életéről, vagy egy különleges utazásáról. Csapaton kívüli cserkészrendezvényeket is látogatunk, ilyen a minden évben nagy létszámú cserkész számháború a budai várban, vagy a kiscserkészek busó-bálja Budakeszin. A faluban adventben vásárt tartunk, az adventi gyertyagyújtásnál szereplünk, karácsonykor betlehemi lángot osztunk és betlehemes csoportjainkkal járjuk a falut, hogy meghitté tegyük a karácsonyt. Szolgálatunknak köszönhetően a Szent-Anna napi búcsúkor a tábori ponyvánk védi a szentmise és az esti koncert alkalmával a részvevőket az eső ellen. De igyekszünk maradandót is tenni lakóhelyünkért, pl. tavaly ősszel és télen felmértük a közterületi vadgesztenyefa állományt, hogy meg lehessen szervezni az aknázó moly fertőzés elleni védekezést. Hol lehet ennyi gyereknek a foglalkozásokat megtartani? A csapat létszámának növekedésével egyre nehezebben tudjuk megoldani a rendszeres heti foglalkozásainkat. Nálunk cserkészeknél a hangsúly a közösségen van. Egy élő közösségnek, egy családnak szüksége van egy helyre, egy otthonra, ahol összejöhet, ahol együtt lehet. A közösség ereje a rendszeres, egész éven át tartó együttlétben gyökerezik. Azonban az év egy igen tekintélyes részében, a hazai éghajlati viszonyokból fakadóan a négy fal közé szorulunk vissza.tavaly három különböző helyszínen tartottuk a foglalkozásokat. Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak és a helyi egyházaknak a lehetőséget, hogy helyet biztosítottak az őrsi foglalkozásainknak. Egy őrsünk a református templom gyülekezeti termében találkozott, 3 őrsnek a helytörténeti múzeum biztosított helyet, a legtöbb őrs pedig péntekenként "megszállta" a Faluházat.

10 10. ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ agusztus Leányfalui Hírek Azonban egyik sem mondható ideális állapotnak, hiszen ezek a helyszínek nem elsődlegesen az iskolából kiszabaduló gyermekek felesleges energiáinak levezetésére szolgálnak. Foglalkozásainknak befogadó tér és tűrő közeg kell. Jó lenne, ha a gyerekek sajátjuknak érezhetnének egy kis helyet. Amennyiben valaki szeretné az ingatlanát felajánlani a cserkészeknek használatra, kit lehet keresni? Több elképzelés és működési forma is kergetőzik a fejünkben, de nem szeretnénk senki segítőkészségét korlátok közé szorítani. Mi cserkészvezetők is önkéntesen, küldetéstudat által vezérelten, szinte megszállottként, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabadidőnket áldozva végezzük nevelő munkánkat, ezért tökéletesen megértjük azokat, akikben szintén megmozdul valami, hogy tegyenek valamit másokért, a faluért, a fiatalokért. Többször tapasztaltuk már, hogy olyanok, akik szimpatizálnak velünk, egyetértenek céljainkkal, de maguk a lehetőségeik, idejük vagy állapotuk miatt a tevékeny cserkészmunkából nem tudják kivenni a részüket, saját felajánlásaikkal segítik munkánkat. Álmaink között szerepel egy önálló, saját használatú cserkészotthon létesítése Leányfalun, mely teret enged kinti játékra, benti közösségi összejövetelekre, felszereléseink raktározására. Olyan helyen fekszik, ami jól megközelíthető, ahol a környezet elfogadó, hovatovább támogató. Előny, ha közel van a főút, a Duna vagy az erdő, még az ártér sem akadály. Egy ilyen saját használatú ingatlan létesítése csapatunk erőforrásaihoz mérten nagy kezdeti befektetést igényelne, de bízunk abban, akad olyan segítőkész ember a környezetünkben, aki ilyesfajta, használaton kívüli vagy küldetésre, célra, feladatra váró ingatlannal rendelkezik, és bennünk látja meg lehetőségeinek értelmét. Az ingatlan fenntartása elképzeléseink szerint egy ekkora közösség számára nem jelenthet különösebb gondot, ezért többféle konstrukcióban is látunk fantáziát, legyen az használati, bérleti vagy egyéb szerződés. Aki esetleg a sorok olvastán magára ismerne, jelentkezzen bátran! Sokan voltunk, de nem elegen - falunap 2015 Július között újra falunapokat szerveztünk. Idén nem a korábbi május végi időpontot választottuk, hanem a nyár derekát a hagyományos leányfalusi búcsú napjához kötődően. Egyrészt mert néhány év óta éppen május végén rendezik meg Tahitótfalun az Eperfesztivált is, másrészt pedig arra gondoltunk, hogy nyáron többen vannak településünkön és így talán a nyaralók számára is lehetőséget nyújtunk a helyi szórakozásra, a közösség életében való részvételre. A tavasz folyamán jelentkezett a Nemes Party Team Kft. azzal a szándékkal, hogy Leányfalun három napos zenei rendezvényt szervez, teljes színpadtechnikával és élő zenei produkciókkal. Mindezt 1 millió forint + Áfa értékben. Aki kicsit is jártas ezen a területen az tudja, hogy ez az összeg meglehetősen kedvezményes, de a korábbi évek falunapi költségei is jócskán meghaladták ezt az öszszeget. A szerződés értelmében a cég hozhatta a büféket és a különböző egyéb árusokat, vurstlit, stb. A zenei produkciók programját is ők javasolták, amit a képviselő-testület elfogadott. A helyi fellépőkkel faluházunk egészítette ki a kínálatot, illetve a település gondoskodott a mobil illemhelyekről és a mentők jelenlétéről. Leányfalu újjáalakult polgárőrsége vállalta a biztonsági feladatok ellátását, és a fesztivál rendjére természetesen a falu körzeti megbízottja is felügyelt. Segítségüket és valamennyi segítő munkáját ezúton is köszönjük! Sajnos azonban a rendezvény látogatottsága nem tükrözte a szervezésbe fektetett munka, valamint a fellépők és az egyéb szabadidős szolgáltatások okán jogosan elvártat - azaz napközben kevesen voltak kíváncsiak a programokra. Csupán az esti produkciók mozgatták meg nagyobb számban az embereket és ez a szervezők és a fellépők számára is csalódást okozott. Ennek okát lehet az irgalmatlan hőségben és a szombat esti zivatarban is keresni, de bizonyára a nem az önkormányzat miatti - késői szerződéskötés is problémát okozott, hiszen alig három hét állt a rendelkezésünkre az esemény reklámozására. A tapasztalatok levonását megtesszük. Pedig a programok széles palettán mozogtak. Pénteken többek között fellépett a Triász, Rák Béla Combo, Majsai Gábor, valamint a Még egy kör Zenekar Abaházi Csabával. Szombaton a Szekérszínház előadása után egyebek mellett a helyi zenészeket is felvonultató Vasárnap Dél zenekar, Török Ádám és a Mini, illetve Deák Bill Gyula és zenekara adott élő koncertet, majd retro utcabál zárta a programokat. Vasárnap pedig Varga Viktor és Péter Srámek, valamint a helyi KO-MA-KO és Barátai nyújtottak szórakozást. Emellett a kultúra egyéb területeire is kirándulást tehettünk, hiszen két irodalmi hajóút, a katolikus templom előtti téren pedig az Amatild együttes Puszta Sándor papköltő megzenésített költeményeiből adott koncertje várta az érdeklődőket. A gasztronómia szerelmeseit főzőverseny vonzotta, melyen tíz csapat vetélkedett a falu szakácsa címért. Este pedig azt is megláthattuk, hogy ki a Falu Bikája, hiszen településünk erős emberei mérték össze erejüket szkanderasztal mögött. Minden adott volt tehát, hogy egy jó hangulatú hétvégéhez, aki ott volt, az biztosan nem bánta meg, akik idén nem jöttek el, azokat jövőre már most szeretettel invitáljuk. Adorján András

11 Leányfalui Hírek augusztus 11. KONTÉNER RENDELÉS: Nagy Róbert 06/ Konténerek m³ig, akár zárt kommunális konténer is! A cég által elszállított hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. Cégünk épületbontással is foglakozik! Újra hasznosított termékeink: útépítésre, belső tér feltöltése, szigetelő falak mögé,vízelvezetésre stb. (darált beton, darált tégla, meddő, föld.) Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk. A Leányfalui Hírek a nyomdai megjelenéssel egy időben az alábbi helyen is olvasható:

12 augusztus Leányfalui Hírek A Faluház programjai augusztus INTENZÍV KEZDŐ FLAMENCO TÁNCKURZUS FELNŐT- TEKNEK Keck Mária a Madridban élő ének- és táncművész számos nemzetközi szereplése után, Leányfalun ad tradicionális flamenco órákat. Szeretettel várunk! További információ: Augusztus 29., szombat A Dunakanyar-Pilis a Menekültekért (DUPAME) Csoport a Budapesten átutazó menekültek szervezett segítésére alakult. A csoport az adományokat Leányfalun a Faluházban gyűjti és szervezetten szállítja befogadó állomásokra, közösségi szállásokra. Amire szükség van: bébiételek, tisztasági szerek, papír-írószer, édességet, gyerek/férfi/női ruhák, cipő, ágyneműhuzatot, törököző. A Dunakanyar-Pilis a Menekültekért Csoport programja: KIK ŐK? MIÉRT JÖTTEK? - TÉNYEK A MENEKÜLTEK- RŐL sorozat keretében PAPÍRSÁRKÁNYOK AFGÁN NAP filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Szakértő vendég: Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, emberi jogi szakértő és más meghívott vendégek. A program keretén belül levetítjük Khaled Hosseini regényéből készült PÍRSÁRKÁNYOK című filmet Szeptember 12., szombat Babaruha-börze Szeptember 12., szombat GYULAI PÁL EMLÉKTÚRA találkozó 10 órakor a Dunakanyar Könyvesbolt előtt (CBA téren) további információ: Bedő Szilvia, Ravasz László Könyvtár, telefon: Szeptember 18., péntek ABA-NOVÁK GALÉRIA Kő és hit Kontur András szobrászművész kiállításának megnyitója Szeptember 20., vasárnap 8.00 Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület szervezésében: Gyalogos teljesítménytúra a Vöröskőre további információ: esemenyek/18-vorosko Szeptember 20. vasárnap 15.00, helyszín Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén Befőtt és sütemény bajnokság! A hagyományoknak megfelelően szeptember 20-án, vasárnap 15 órai kezdettel a házias ízeket kedvelő hölgyek és urak vetélkednek Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén a bajnoki címért. Nevezni lehet a Múzeumban, Faluházban és a helyszínen. Szeptember 25., , szeptember 26., : Ahogy azt a nagy Móricz elképzeli József Attila és Móricz Zsigmond- VII. KÖLTŐK ÉS KORUK KONFERENCIA. József Attila Társaság és a Móricz Zsigmond Társaság közös rendezvénye. Szeptember 26., szombat 9.00 Őszi kirándulás a Pilisben: Közös gyalogtúra a Pilis-tetőn található Boldog Özséb kilátóhoz. Találkozó 9 órakor Pilisszentkereszten a római katolikus templomnál ( Fő út 6.). A kirándulókkal tart és túra végeztével a résztvevőket vendégül látja Szalay Zoltán atya. A túra hossza: 12 km. További információ, jelentkezés Adorján Andrásnál. (Tel.: , A Duna-parti fákat nem vágják ki, ugye? Ezt a kétségbeesett kérdést tették fel egy kulturális program utáni beszélgetés alkalmával falunkat szerető, kedves, régi leányfalusi lokálpatrióták polgármester úrnak és nekem, annak kapcsán, hogy az utóbbi időben a település fasoraiban több faegyed is színes jelölésekkel lett ellátva. Ők a Duna-parti fák festéseit látva csak arra tudtak gondolni, hogy azok a színes foltok bizony a fák halálra ítélésének jelei, tehát kivágás lesz osztályrészük. Szerencsére meg tudtuk nyugtatni őket, hogy a jelölések nem a fák ellen, hanem éppenséggel értük történtek. Jelenleg zajlik ugyanis a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, melynek része a település fáinak katasztere is. A jelzések célja a fák számbavétele, állapotuk felmérése, az esetlegesen szükségessé váló ápolásuk előkészítése. Mint ahogy arról már több alaklommal hírt adtunk, településünk fáinak védelmét a Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti, feltérképezésük és állagfelmérésük már január óta folyik, emellett tavasszal közel 120 köztéri gesztenyefát injektáltattunk az aknázómoly ellen. Azonban mivel az érdeklődők kimondottan a Duna-parti fák miatt aggódtak, az is elképzelhető, hogy a megfestett fák látványa bizonyos fejekben máris összekapcsolódott a tervezett, ám még (sajnos?) meglehetősen távolinak tűnő kerékpárút bővítés és a még inkább messzi homályba vesző kerékpáros híd építésének esetleges víziójával. Ez úton is jelezzük, hogy a két dolognak nincs köze egymáshoz. Adorján András GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ Gondoskodjon gázkészüléke éves karbantartásáról, átvizsgálásáról! Tippek gázkazánok biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez Győződjön meg gázkészüléke megfelelő légellátásáról! Zárt fűtési rendszernél ellenőriztesse a tágulási tartályt! Gondoskodjon a fűtési rendszer légtelenítéséről! Ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását (1,5-2 bar)! Ellenőrizze a keringető szivattyú üzemképességét! Ellenőrizze a fűtési rendszer szivárgásmentességét, és a radiátorszelepek működőképességét! A fűtővíz hőmérsékletét igazítsa az átlagos külső hőmérséklethez, így energiát takaríthat meg! 1 C hőmérséklet csökkentés ~6% energia megtakarítást jelent, és így kevesebb a károsanyag kibocsátás! A rendszeresen karbantartott gázkészülék hatékonyan hasznosítja az elégetett gázt! Jónai Péter 3 0 / Épületgépész technikus, gázkészülék szerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2013 BLUERED Kft.

13 Leányfalui Hírek augusztus 13. Kezdődik az iskola, óvoda! v Őszi ruhatár frissítés!!! PÖTTYÖS TURI Gyereknadrág 390-Ft/db Gyermek szabadidő nadrág 290-Ft/db Pulóverek Ft/db Hosszú ujjú pólók 290-Ft/db Az ehhez hasonló anomáliák kibeszélésére, gyűjtésére, képviselőink tudomására juttatása érdekében indítottuk útjára a már említett oldalunkat. Javaslom, használják ki a lehetőséget kedves olvasóink annak érdekében, hogy hasznos véleményük megvalósíthatóvá váljon. Számos jele van annak, hogy a jelen faluvezetés odafigyel a lakosság akaratára. Segítsünk nekik abban, hogy az akarat láthatóvá legyen. A falugyűlés bár személyesebbnek mondják(?) nagyon korlátok közé szorítja a hozzászólókat. A javaslatnak az ad különös aktualitást, hogy szeptember 8-ig várja az önkormányzat a Partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról című tanulmányhoz a lakossági észrevételeket. Egy eszmecsere kavalkád sokkal árnyaltabban tükrözi a lakosság véleményét, mint az egyszemélyes indítványok. Dr. Tóth Béla Minden kedves vásárlót szeretettel várunk! Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 112. (postával szemben a zöldséges mellett, a volt flabélos helyén.) Nyitvatartás : Hétfő :szünnap, kedd:9-18,szerda :9-17, csütörtök :9-17, péntek :9-18, szombat :8-12, vasárnap :szünnap Rózsát termő(?) türelem Egy kínai közmondás röppent fel a facebook-ra a napokban. Mester, sokat kell-e még várni arra, hogy a dolgok jobbra forduljanak? Hát, ha várunk, akkor még sokat. 25 éve várunk arra, hogy a modernizálódott főváros kertszomszédságában felcseperedett üdülő gyöngyszemünk európaivá nője ki magát. Máshol a zöldmezőből nőnek a strandok. Például Pusztaszentlászlón az Aqua Barbara ahol a magántulajdonos nemcsak jövedelmét, profitját, hanem a befektetése megtérülését is elvárja. Igaz, csak 2009-et követően, miután az önkormányzat külső besegítések ellenére (vagy révén?) hosszú éveken át folytatott küzdelem után feladta és eladta. Hűtlen kezelési vizsgálatot hozva a nyakára a támogatások eredménytelenségéért. Nekünk ölünkbe hullott a beruházás, eleink kiharcolták a gyógyvízzé nyilvánítást a kétmilliós nagyváros mellett. Mégis tavaly 16 millióval csökkent a vagyona. Az utóbbi évek gazdálkodása a oldalán a Strand fejlesztés téma vitaindítójában követhető. Nálunk majdhogynem csak ott van szilárd burkolatú úttest, ahol még az átkos tanácsi rendszer építette meg. És a csatornázás, gázhálózat építés nem tette végleg tönkre, mert egy víz ügyes, fürdős földi szakértőnk akkori állítása szerint egy felbontott úttestet rendesen helyreállítani már soha nem lehet. A évi demokráciánk a tulajdonosok megkérdezése, sőt tájékoztatása nélkül néhol erdőmaradványossá titulálva forgalomképtelenné tette az ingatlanaik jelentős részét. Máshol önhatalmúlag az 550 négyzetméteres ingatlanok között egyet nagyterületű övezet -nek jelölt, miáltal a 2840 négyzetméteres telek oszthatatlanná vált. Pedig a törvény előírja, hogy amennyiben valamely hivatal korlátozást telepít egy tulajdonra, a tulajdonost kártalanítania kell. Nyáresti Kamarazene a Leányfalusi Református Templomban Idei utolsó hangversenyünk szept. 12.-én, szombaton órakor lesz. vendégünk: Diana Zandberga zongoraművész Rigából A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk! Támogatóink: Leányfalu Önkormányzata, az NKA, a Nefrit Óra-Ékszer Szentendre a Botanika KFT és a Horváth cukrászda Jöjjön ki Schubertre! Szeretettel várjuk idén is Pócsmegyerre, a FRANZ SCHUBERT tiszteletére rendezett hangversenyre! Időpont: szeptember 20. vasárnap délután 4 óra. Helyszín: Pócsmegyeri Református Templom. Fellép: ÉRDI TAMÁS prima primissima díjas zongoraművész. A koncert előtt fél 4-kor megkoszorúzzuk az Eszterházy-tiszttartó ház homlokzatán elhelyezett emléktáblát.

14 augusztus Leányfalui Hírek Vadkacsa Leányfalui Gyermek Közhasznú Vízi Flotta Egyesület Pereházy Pál Adorján elnök Tel Honlap: Cím:2016 Leányfalu, Erkel köz 5. Vadkacsa Híradó Rengeteg a túra, rengetek a mulatság. Most jöttünk és máris indulunk tovább. Zarándok túráinkat Melk városától indulva cselekedtük meg. Majd a második zarándok túránkat, ahol már szlovák és magyar családok vettek részt. Kisbodakról indítottuk és Karva községben lett vége. Útjaink során templomokat kereszteket, kápolnákat érintettünk. Most a hétvégén Karváról Esztergomig tart utazásunk. Természetesen Karva lakossága közel 70 fővel leevezett a Dunán Leányfaluig, ahol is megfogadták, hogy jövőre ismét itt lesznek. Indián táborunk az idei egyik legjobb túránk volt, helyszíne pedig a Kacsa-sziget, amit belaktunk egy héten át. Kováts Tamás lelkész úr református gyerek csapatával megkerültük a Szentendrei-szigetet. Rengeteget imádkoztunk a jó időért, s mindenért, amiért nagyon kellett, de sikeresen megkerültük szigetünket. Köszönet a Luppa szigeten lévő Ebihal vendéglő dolgozóinak, akik a mostoha időjárásban megengedték, hogy vacsoránkat az ő éttermükben megehessük. Főhajtás érte. Szabad csapataink az Ipolyt járják vagy inkább tolják. Az öregek Frédi bácsival Esztergomból jövet Dömösön pihennek egy pár napot. Családi Moldva túránk idén lényegesen kevesebb résztvevővel és családdal zajlott, de leeveztük a szokásos penzumunkat. Szeptemberben sincs megállás, hiszen olimpikonjainkat eveztetjük meg a Körösök vidékén. 20. alkalommal lesz Rába Maraton. Úgy vagyunk vele,bár itt van augusztus vége, hogy amíg tart a nyár, addig még kievezzük magunkból a múló időt. Pepe kapitány Kő és hit Kontur András kiállítása az Aba-Novák Galériában Paizs Goebel Jenő augusztusi kiállítását nagy érdeklődés kísérte, a közönségen túl az országos média is kíváncsi volt rá. Ez a kiállítás abba a sorba illeszkedett galériánk tevékenységében, amely során a 20. századi elismert nagy mesterek bemutatását tesszük lehetővé. Ebben a sorozatban névadónk Aba-Novák Vilmos kiállításain túl rendeztünk már tárlatot Bálint Endre munkáiból, Zsögödi Nagy Imre alkotásaival az erdélyi klasszikusokat céloztuk meg, de Szikora Tamás révén a közeli múlt művészét is bemutattuk. Másik ilyen visszatérő tematikus sorozatba illesztettük az országos programokba való bekapcsolódásunkat: a szakrális téma a hívó szó. Hosszú évek óta minden év szeptemberében az Ars Sacra alapítvány szervezésében megrendezik a Szakrális Művészetek Hetét, kiterjedt programokkal a kultúra minden területén (www.ars-sacra.hu). Galériánk három éve kapcsolódott be a sorozatba. Eddig Aba-Novák Vilmos és Kárpáti Tamás alkotásait láthatták a nézők. Az idei évben az Aba-Novák Galéria legtöbbször szereplő művésze, Kontur András szobrász lesz a kiállítónk ebben a sorozatban. Az ő munkáit már évek óta láthatja a közönség nálunk is, ezúttal művészetének legújabb témáját, a szakrális szobrok világát hozza el hozzánk. Kontur András miközben sikeres köztéri szobrász (Márton Áron, Szent Flórián oltár, Mindszenty, Herman Ottó, Munkás Szent József) briliáns és egyéni technikájával a kő rejtett tulajdonságait bontja ki, letisztult formavilágával egyszerre harmonikus mégis izgalmas plasztikát teremt. Izgatottan várjuk András legújabb munkáit. Megnyitónkra a magyar szobrászat egyik legjobb ismerőjét, Wehner Tibort kértük föl. Egy fontos gondolat Wehnertől abból a könyvből kölcsönözve, amely a közelmúltban jelent meg Kontur András művészetéről: Kontur András különös sugárzású, az anyagvarázsokat, a megmunkálásfortélyokat, a formaleleményeket és a tartalmi mondandókat harmonikus egységbe foglaló, érvényes művészeti üzenetté érlelő művei reményeinket éleszthetik: a progresszív, a hagyományt a szemétkosárba hajító kezdeményezések mellett a hagyományaihoz hű, a tradíciót tovább éltető szobrászat is fantasztikus szoborvilágok sejtelmességében játszó, bizonyosságokkal kecsegtető dimenzióit teremti meg.. Megnyitóinkon igyekszünk zenei, irodalmi kapcsolódásokat is megmutatni. Kontur András világába a zenei kapcsolódásokat Szokolay Dongó Balázs segítségével keressük majd meg. Kontur András Kő és hit c. kiállítása , 17:00-kor nyílik a Aba-Novák Galériában (Leányfalu, Móricz Zs. út 124.) és ig látogatható.

15 Leányfalui Hírek augusztus Műhelytitkok Számítástechnikai rovat Kedves Olvasók! Rovatunkban havonta megjelenő számítástechnikai, műszaki tippekkel, ötletekkel, információkkal, érdekességekkel jelentkezünk. Továbbra is szívesen vesszük Olvasóink kérdéseit a : pcpadlas001- levélcímre. Az itt közölt cikkek bővebb, képekkel illusztrált formája elektronikusan is elérhető a : pcpadlas001.hu webcímen. HÁZI SZERVIZ Mit tegyünk, ha bekapcsolás után, nem hallunk hangot a számítógépen? Természetesen előfordulhat, hogy egy alkalmazás közben lenémítottuk a hangot és úgy felejtettük. Ennél kicsit kevésbé kézenfekvő, hogy egy új program vagy eszköz telepítése után, miért nem szólal meg számítógépünk. Nem ritka, hogy a számítógépben/laptopban lévő hangkártya letiltásra került. Ekkor lent, a Tácán a kis hangszóró ikon mellett piros x-et látunk és a nincs hangkimeneti eszköz telepítve fenyegető közlést olvashatjuk. Ezt egyszerűen ellenőrizhetjük és korrigálhatjuk. Windows 8 esetén a Windows + X billentyűkkel egy szöveges mezőből választhatjuk ki a Vezérlőpultot és az Eszközkezelőt is. Windows 7 esetén Start/Vezérlőpult/Eszközkezelő útvonalon elénk gördül gépünk eszköztára, benne a hangvezérlő a sorban. A szövegre kettőt kattintunk és legördül a hangkártya neve és státusza. Ha fekete lefelé mutató nyilat látunk a hangszóró ikon mellett, letiltásra került az eszköz. Ekkor jobb egér gomb megnyomása után az engedélyezés feliratra kattintunk és néhány másodperc múlva ismét használható számítógépünk hangja. Ha a hangkártya mellett sárga felkiáltójelet vagy kérdőjelet látunk. akkor nincs megfelelően telepítve a hangkártya illesztő-programja (driver-e). Ekkor a termékhez kapott telepítő CD-t vehetjük elő és pótoljuk a telepítést. Ha nincs ilyen CD-nk, megpróbálhatjuk a jobb egér gomb megnyomásával az illesztő-program frissítése felirat kiválasztásával elindítani a folyamatot. Itt két választásunk adódik: az első esetben automatikusan keres programot a gép az interneten, ha nincs letiltva a frissítés; a második esetben én adhatom meg az illesztő-program helyét, ha korábban letöltöttem a gyártó weboldaláról. TIPPEK Számítógép kezelés Vezérlőpult (2. rész) A Vezérlőpultban találjuk az Alapértelmezett programok menüt. Ez nagyon hasznos funkció lehet az idő múltával, ahogyan egyre több alkalmazást telepítünk számítógépünkre. Beállíthatjuk, hogy a két kattintással megnyíló fájljaink, milyen programot használjanak. (Kicsit várni kell az alapértelmezett programok betöltésénél.) Az Automatikus lejátszás menüben ki- vagy bekapcsolhatjuk és beállíthatjuk, hogy képeinket, filmjeinket, zenéinket automatikusan melyik program indítsa CD/DVD behelyezéskor. A Felhasználói fiókok menüben kezelhetjük a felhasználók bejelentkezési adatait, jogkörét. Beállíthatunk magunknak jelszót bekapcsoláshoz, korlátozott hozzáférésű Vendég fiókot aktiválhatunk; vagy teljes rendszergazdai jogkörű új felhasználói fiókot hozhatunk létre, melyek közül bekapcsoláskor választhatunk. AJÁNLÓ Hasznos weboldalak ismét Ingyenes, saját weboldalt hozhatunk létre pár perc alatt. Sablonokat és segítséget is kapunk: Egy oldal, ahonnan az ország bármely pontján megtaláljuk az éttermi házhoz szállítási lehetőségeket: Gyerekeknek ajánljuk a játékos közlekedési oldalt: Tisztelt Polgárok! Kedves Barátaink! Hónapok óta dédelgetett elképzelésünk a megvalósulás szakaszába ért június 27. -n a tűzoltó egyesület közgyűlése úgy döntött, hogy tevékenységi körünkbe beillesztjük a vízi mentést, és nevet változtatunk. Természetesen nem csak adminisztratív intézkedésről van szó, hanem igazi tevékenységet szeretnénk vállalni. Ehhez azonban komoly feltételeknek kell megfelelnünk. A sikeres minősítések megszerzésének érdekében megindult az állomány képzése, a felszerelés beszerzése. Reményeink szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását mihamarabb el tudjuk kezdeni. Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő és Vizimentő Egyesület Gyimóthy Gábor - (PcPadlás - szervízvezető - pcpadlas001.hu)

16 Leányfalui Hírek augusztus BORDA HÚSBOLT Szeptemberi kedvezményes ajánlatunk! Sajtos nyári turista felvágott 1750 Ft helyett 1500 Ft Vákuumfóliás grillkolbászok négy -féle ízesítéssel 1460 Ft helyett 1290 Ft Pácolt sertés tarja három -féle ízben 1880 Ft helyett csak 1680 Ft Az akció a mindenkori készlet erejéig érvényes. Szerdától-péntekig : reggelente helyben sütött péksütemény Alföldi tej termékei: Magyar tej - magyar fogyasztóknak. A Cserpes Sajtműhely termékei: joghurt,tejföl,vaj stb. Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,ecetek,fűszerek, mirelit termékek nagy választékban. Udvarias kiszolgálással, jó parkolási lehetőséggel (már az udvarban is), várjuk kedves visszatérő és új Vásárlóinkat!!! Cím: 2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel.: Iratkozzon fel Hírlevelünkre: Faáru kedvező áron! Szlovák minőségi faáru, száz köbméter azonnal raktárról. Rendelésre: vörösfenyő, gerenda, padló, szarufa, deszka, tetőléc, zsaludeszka, OSB, lambéria, fózolt hajópadló, tetőfólia, tetőtéri ablakok, zsindely, bitumenes hullámlemez, csavarok, szegek. Bádogok: Csatorna, Oromszegély, vápa lemez, kéményszegély. Akciós OSB lap: 8mm 2953-Ft, 10 mm 3443-Ft, 5mm 4477-Ft, 12mm 3580-Ft, 18mm 5398-Ft, 22mm 6726-Ft Akár házhozszállítással, gyalulással, méretre vágással. TAHITÓTFALU BÉKE út Web cím: Tel.: 30/ , 30/

2015. július 18., szombat 19.00 Leányfalu Faluház. Széllel szembe - poénok és poémák - Jordán Tamás stand up estje A fergeteges tréfák, megtörtént

2015. július 18., szombat 19.00 Leányfalu Faluház. Széllel szembe - poénok és poémák - Jordán Tamás stand up estje A fergeteges tréfák, megtörtént H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 6. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. június 2015. július 18., szombat 19.00 Leányfalu Faluház

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 7. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. július

Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 7. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. július H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 7. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. július 2. 2015. július Leányfalui Hírek Paizs Goebel

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes

Részletesebben

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma 2014. november-december XX. 11-12. Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása A képviselő-testület egy emberként állt a kezdeményezés mellé, hogy a karácsonyi várakozás egyik központi

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

A polgármester fóruma

A polgármester fóruma 2014. január XX. 1. A polgármester fóruma 2014-ben is folytatódik az Újságoló hasábjain keresztül Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármesterének fóruma. A jelen számban az elmúlt év értékelése, a gátak

Részletesebben

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani Szép városunk Elmúlt egy év, karácsony szent ünnepével, szilveszteri mulatságokkal, és immár itt állunk az új év elején. Az ünnep hangulata még kicsit itt maradt a házak, kertek, utcák és terek díszkivilágításával.

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 19. 23 Bõvül a Malom Bemutatták a konkrét terveket Helyszíni bejárást tartottak a képviselõk

Részletesebben

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL XXI. évfolyam, 6. szám 2009. június Túl a 400. NB I-es meccsen Interjú Erős Károllyal a 17. oldalon! Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg 2013. január XIX. 1. Lerombolt híd Molnár Zsolt polgármester írása Elvágta az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség a szálat a Megyeri-híd és a kishidunk között. Ez volt a reményt éltető köldökzsinór

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Áldott, Békés Karácsonyt Szigetmonostor!- fotó: Internet. Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő írása

Áldott, Békés Karácsonyt Szigetmonostor!- fotó: Internet. Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő írása 2012. november-december XVIII. 11-12. Él egy fenyő a szobában... Év vége van és szép csendesen decemberré vált az őszutó. És eljött. Újra itt van, pedig nem is készültünk fel reá, ahogyan arra sem, hogy

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-4/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 XVII. évfolyam 3. szám Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett Polgármester jelölt Ábrahámhegy: Jelölt neve és a jelölő szervezet Vella Ferenc Zsolt független Egyéni listás települési önkormányzati

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK XXIII. évfolyam 2. szám Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2011. február 22. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FALUGYÛLÉS LESZ! Kedves lakitelekiek! Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk

Részletesebben