KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN"

Átírás

1

2 Pató Gáborné Szűcs Beáta KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN doktori (Ph.D) értekezés Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár Veszprém 2006.

3 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME: Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében *a Pannon Egyetem... Doktori Iskolájához tartozóan*. Írta: Pató Gáborné Szűcs Beáta **Készült a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori iskolája keretében Témavezető: Dr. Kovács Zoltán Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás)** A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem. (aláírás). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Veszprém/Keszthely,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke Megjegyzés: a * közötti részt az egyéni felkészülők, a ** közötti részt a szervezett képzésben résztvevők használják, *** esetleges

4 Köszönetnyilvánítás A doktori értekezés elkészítését a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének alkotó légköre, szakmai közösségének támogatása inspirálta. Köszönet illeti mindazoknak, akik ötleteikkel, kérdéseikkel, kritikájukkal támogatták munkámat, és ezúton segítették az értekezés elkészítését. Köszönetet mondok Dr. Gaál Zoltán Tanszékvezető Professzor Úrnak, hogy lehetőséget biztosított doktori tanulmányaim lefolytatására és a tanulmány megírására, valamint minden tanszéki kollégának, akik megjegyzéseikkel, bíztató szavaikkal támogattak és segítettek. Köszönetetmet fejezem ki témavezetőmnek Dr. Kovács Zoltán Professzor Úrnak, aki idejét és energiáját nem sajnálva szakmailag és emberileg támogatta munkámat és elszenvedte lelkesedésemet. Hálával és köszönettel tartozom a családomnak, elsősorban férjemnek - Pató Gábornak, - aki megértéssel, türelemmel, és teljes odaadásával segítette, támogatta és ösztönözte a dolgozat megírását, valamint kisfiamnak - Bálintnak -, aki őszinte gyermeki bájjal viselte el ez irányú elfoglaltságomat.

5 Mottó: Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelmezése zavaros. Ha a fogalmak értelmezése zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni. (Konfuciusz, Kr.e )

6 TARTALOMJEGYZÉK KIVONAT/ ABSTRACT/ ABSTRAKT... 1 BEVEZETÉS RÉSZ: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK A LOGISZTIKA ÉS A KOMPETENCIÁK VERSENYKÉPESSÉGET MEGHATÁROZÓ SZEREPE A logisztika új feladat kihívásai az ellátási lánc menedzsmentben A logisztikai gondolkodás fejlődése A logisztikai rendszerek bázisstruktúrája, terjedelme és vizsgálódási területei A logisztikai rendszerek intézményes meghatározása Logisztikai rendszerek - logisztikai folyamatok A vállalati logisztika felépítése A vállalati logisztika funkcionális felépítése Beszerzési logisztika Termelési logisztika Elosztási logisztika Hulladékkezelési logisztika A vállalati logisztika vertikális felépítése A vállalati logisztika kiterjedt felépítése - szintézise LOGISZTIKAI SZERVEZET SZELLEMI TŐKE, HUMÁN TŐKE, AVAGY A KOMPETENCIÁK JELENTŐSÉGE A LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN A szellemi- és humántőke szervezeti és egyéni kompetencia vetületei A kompetencia, képesség, készség relevanciája A kompetencia definíciója A kompetenciák építőelemei, alkotóegységei Kompetenciák típusai, csoportosításai, tartalmi dimenziói A kompetenciák jellemzői, tulajdonságai Kompetenciák meghatározásának módszerei Kompetenciamodellek, típusai, elméletek Kompetenciamodellek, rendszerek Spencer és társai modellje Quinn és társai modellje Kompetencia modellek, rendszerek jellemzői Kompetenciaalapú megközelítések előnyei és hátrányai Humán tőke az egyénre vonatkoztatva - egyéni kompetencia Vezetői kompetenciák Humán tőke a vállalatra vonatkoztatva - szervezeti kompetencia Szervezeti kompetenciák és egyéni kompetenciák kapcsolata Kompetenciák fejlesztése MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A LOGISZTIKA TERÜLETÉN A munkakör meghatározása - munkakör specifikáció Munkakörelemzés módszertana Munkaköri leírások, definíciója, célja, követelményei forrása, tipológiája, tagozódása Munkakör-értékelés, módszertan A kompetenciák és a munkaköri leírások kapcsolata, avagy a kompetencia alapú szervezetek A KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA RÉSZ: A KUTATÁS BEMUTATÁSA - MÓDSZERTANI RÉSZ A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANI ELMÉLETE A kutatás célja A kutatás módszertana - technikája AZ ADATOK FORRÁSA ÉS AZ ELEMZÉSI MÓDSZEREK A minta A munkaköri leírások alapján felállított adatbázis A NOVALOG Leonardo projekt eredményei... 99

7 A kérdőíves megkérdezés alapján felállított adatbázis Mélyinterjúk, esettanulmányok A statisztikai elemzés módszertani megfontolása a kutatási minta alapján A tartalomelemzés módszertani megfontolásai a kutatási téma tükrében A tartalomelemzés tervezésének logikája RÉSZ: EMPIRIKUS ELEMZÉS HIPOTÉZISEK - KUTATÁSI KÉRDÉSEK, A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK, MINT A LOGISZTIKAI MUNKATERÜLETEK IGÉNYDEFINIÁLÁSÁNAK DOKUMENTUMA Logisztikai feladatok - tevékenységek megjelenítési gyakoriságának feltárása A tevékenységek - feladatok munkaköri leírásokbeli gyakorisága A kompetenciák munkaköri leírásokbeli gyakorisága A feladatok és kompetenciák munkaköri leírásokbeli gyakoriságai Következtetések: a munkaköri leírások feladat, kompetencia definiáltsága A tudásbázisú és kompetenciabázisú elvárások jelenléte A tudásbázisú elvárások feltérképezése a munkaköri leírások alapján A tudásbázisú és a kompetenciabázisú elvárások viszonya Következtetések: a munkaköri leírások inkább tudásbázisú elvárásokat fogalmaznak meg mintsem kompetenciabázisú igényeket definiál LOGISZTIKAI FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK, HIERARCHIKUS SZINTEK, FELADAT-TEVÉKENYSÉG, KOMPETENCIA, ISMERET-TUDÁS ELVÁRÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA A tevékenységek - feladatok és a funkcionális területek kapcsolata A kereskedelem - beszerzés funkcionális területének vizsgálata A szállítás - anyagmozgatás funkcionális területének vizsgálata A vállalaton belüli logisztika funkcionális területének vizsgálata A raktározás funkcionális területének vizsgálata A Novalog kutatás eredményei alapján a raktározás funkcionális területének feladat elvárásai Következtetések: a logisztika vizsgált funkcionális munkaterületeinek feladat elvárásai A kompetenciák és a funkcionális területek kapcsolata A kereskedelem - beszerzés funkcionális területének kompetencia igénye A szállítás - anyagmozgatás funkcionális területének kompetencia igénye A raktározás funkcionális területének kompetencia igénye A Novalog nemzetközi kutatás alapján a raktározás funkcionális területének kompetencia igénye Vállalaton belüli átfogó logisztika területének kompetencia igénye Következtetések: a logisztika vizsgált funkcionális munkaterületeinek kompetenciaelvárásai a munkaköri leírások alapján A logisztikai munkaterületek vezetőkkel és beosztottakkal szembeni kompetencia elvárásai kérdőíves adatbázis alapján A Feltétlenül szükséges vezetői és beosztotti kompetenciák A Jó, ha, van vezetői és beosztotti kompetenciák A Nem szükséges vezetői és beosztotti kompetenciák Az elvárt és Nem szükséges vezetői kompetenciák összehasonlítása Az elvárt és Nem szükséges beosztotti kompetenciák összehasonlítása Következtetések: a logisztika különböző hierarchiai szintjeihez kapcsolódó munkaterületek kompetenciaelvárásai a kérdőíves adatbázis alapján Következtetések A LOGISZTIKAI FELADATOK-TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KOMPETENCIÁK KAPCSOLATA - A FELADAT ÉS KOMPETENCIAPROFILOK MEGALKOTÁSA Feladatprofilok Kompetenciaprofilok A feladatcsoportok és kompetenciacsoportok összefüggései Következetetések ÖSSZEFOGLALÁS 194 AZ EREDMÉNYEK TÉZISSZERŰ ÖSSZEFOGLALÁSA, HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 195 SUMMARY OF THE RESULTS AS A THESIS 199 A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYVONALAK IRODALOMJEGYZÉK A SZERZŐ TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓI MELLÉKLETEK

8 Kivonat Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben Napjainkra a logisztikai munkaterületeken a szakértelem, a végzettség, és az általános inteligencia mellett, egyre fontosabb szerepet játszanak a kompetenciák. E tényezők együttesen határozhatják meg a logisztikai munkafeladatok elvárt, kiváló szinten való ellátását. A disszertáció átfogó módon mutatja be a téma megalapozását szolgáló három pilléren nyugvó szakirodalmi hátteret. Az irodalom feldolgozása során: a logisztika, a kompetenciák és a munkaköri leírások kerültek kutatási fókuszunkban. A doktori értekezés a logisztikai munkafeladatokat és a különböző logisztiakai funkcionális területek kompetencia igényét tárja fel és elemzi elsősorban a munkaköri leírások tükrében. A kutatás alapját az képezte, hogy a különböző logisztikai tevékenységek, feladatok elvégzése, valamint az azokra épülő logisztikai funkciók és folyamatok az üzleti cél elérését célozzák. Ezért is került kiemelten az érdeklődés középpontjába, hogy a munkáltatók a munkaköri leírásokban mennyire tartják fontosnak definiálni egyértelműen, a vállalati cél megvalósításához alapokat szolgáló logisztikai funkciókat, feladatokat, tevékenységeket a feladat elvárás megfogalmazás által, valamint a feladatok elllátásához szükséges kompetenciákat. Az értekezés eredményei alapot szolgáltatnak a logisztikai munkaerő piaci elvárások és lehetőségek összehangolására, valamint az Európa Uniós Novalog nemzetközi kutatási projekt eredményeinek felhasználása nyomán, kitekinthetünk az Európai Uniós országok logisztikai munkaterületeinek feladat és kompetencia elvárásaira. A kutatás eredményei átfogó képet nyújtanak arról is, hogy ma Magyarországon a logisztika különböző funkcionális területein és hierarchikus szintjein, mely tevékenységek - feladatok, kompetenciák a meghatározóak és elvártak. 1

9 Abstract Competencies, Tasks in Logistics Systems In our days competencies - as well as expertise, qualification, and general intelligence play an important role in logistics areas. These factors all together can determine the fulfilment of logistics task on high level. PhD thesis gives an general overview of literature background based on three pillars: logistics, competencies and job descriptions were in research focus. It discovers and analyses the competency requirements in different logistics functional areas by document analysis of job descriptions. Research bottoms on the fact that logistics activities, functions and processes aim at business objectives. One highlight was, how important it is for employers to define unambiguously logistics functions, tasks, activities by formulating requirements in job descriptions. Other subject of the investigations was the consistency of tasks and functionality in job descriptions. Results provide opportunity for harmonising labour market expectations and opportunities. Via utilisation of the international Novalog project, reader can learn the task and competency requirements in the European Union. Results also give an overall picture of the dominant activities and tasks on different hierarchical levels and areas of logistics systems in Hungary. 2

10 Abstrakt Kompetenzen, Aufgaben in logistischen Systeme Heute spielen die Kompetenzen - sowie die Fachkenntnis, die Qualifikation und die allgemeine Intelligenz - eine immer wichtigere Rolle in den logistischen Bereiche. Diese Faktoren zusammen können die erwartete Erfüllung der logistischen Aufgaben auf höchster Ebene bestimmen. Die Dissertation umfasst die auf drei Pfeiler gestützte Fachliteratur zum Thema. Bei der Bearbeitung der Literatur waren die Logistik, die Kompetenzen und die Stellenbeschreibungen im Fokus der Forschung. Die Dissertation entdeckt und analysiert die logistischen Aufgaben und die Kompetenzbedürfnisse der verschiedenen logistischen Funktionsbereiche vorwiegend aufgrund der Stellenbeschreibungen. Die Grundlage der Forschung war, dass die Erfüllung der verschidenen logistischen Tätigkeiten, Aufgaben und die darauf beruhenden logistischen Funktionen und Pozesse die Geschäftsziele erreichen. Auch deswegen geriet in Fokus der Untersuchung, wie wichtig es für die Arbeitsgeber ist, die logistischen Funktionen, Aufgaben, Tätigkeiten, die Grundlage zur Erfüllung der Gäschaftsziele sind, durch die Definierung der Arbeitsanforderungen und die für die Erfüllung der Aufgaben nötigen Kompetenzen in den Stellenbeschreibungen eindeutig zu definieren. Die Ergebnisse der Dissertation schaffen eine Grundlage zur Harmonisierung der Erwartungen und Möglichkeiten der logistischen Arbeitskräftemarkt und - durch die Anwendung der Ergebnisse der internationalen Forschungsprojekt Novalog - wir können die Arbeitsanforderungen und Kompetenzerwartungen der logistischen Arbeitsbereiche der Europäischen Union erfahren. Die Ergebnisse der Forschung umfassen auch die Tätigkeiten-Aufgaben, Kompetenzen, die in der verschiedenen Funktionsbereiche und Hierarchieebenen heute in Ungarn bestimmend und zu erwarten sind. 3

11 Bevezetés Kutatásunkban a logisztikai munkafeladatokat és az ellátásukhoz szükséges kompetenciákat vizsgáljuk. Logisztikai munkafeladat alatt az ellátási láncban az anyag és információáramlás megvalósítását értjük. A logisztikai rendszerek egyre bonyolultabbá válásával alakult ki az az igény, hogy kialakítsunk egy szempontrendszert, ami lehetővé teszi, hogy az egyes logisztikai munkaterületekre a leginkább megfelelő ember kerüljön. Léteznek különböző rendszerek, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy kit alkalmazzanak bizonyos munkakörökben. A döntés a fizikai munkakörökben sem egyszerű, de a szervezet sikerességét a már alapvetően befolyásoló nem fizikai munkakörökben még inkább nehéz feladat, különösen, ha ezt a logisztikai munkaterületre értjük. Ma már nem elegendő a szakértelem, a végzettség és általános intelligencia mérése, a megfelelő ember logisztikai munkakörbe való megtalálásához, hanem szükségessé válik az egyén kompetencia vizsgálata is, amely valószínűsítheti a későbbi kiváló munkavállalói teljesítményt is. A vállalatok számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy alkalmazkodjanak a gyorsan változó globalizálódó gazdasági környezethez. A gazdasági élettel, és annak a logisztikai területén zajló folyamataival szemben, alapvető követelmény lett, hogy a folyamatban résztvevő szereplők igényeit a lehető legmagasabb színvonalon, a vállalat alapvető céljait figyelembe véve elégítsék ki (Chikán, 2003). A logisztikai munkafeladatok alapvető célja, hogy a kínálati versenyhelyzetben a partnerek igényeit maximálisan kielégítse, amelyhez a megfelelő minőségben képzett kiválasztott munkaerő szükséges. A minőség számos összetevőből állhat össze, amely összetevők lehetnek a már említett iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat, és a kompetenciák stb.. Ezek az összetevők összességükben határozzák meg a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyént. Azonban a minőség nemcsak egységesítő, hanem relatív fogalom is, amely az egyes logisztikai munkafeladatokhoz kapcsolódóan, különböző értelmezéssel rendelkezhet. Ezért szükségszerű, hogy a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyénekkel kapcsolatos elvárásokat megfelelő módon definiálják, amelyhez alapot jelenthet a logisztikai funkciókat meghatározó feladatok és kompetenciák definiálása, és vizsgálása egy kutatási modell mentén. Versenyképességük érdekében a vállalatok átszervezhetik, racionalizálhatják a logisztikai munkafeladatok és folyamatok ellátását, amely során jelentős szerepet kap a leginkább megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő alkalmazása (Gibson - Cook, 2001). A logisztika munkaterületeken kívül más munkaterületeken, - vagy akár munkaterületektől függetlenül - is létrehoztak, kialakítottak kompetencia modelleket (Lawson - Limbick, 1996, Quinn, 1996 interpretálva Bakacsi és tsai, 1999 Spencer - Spencer, 1993 interpretálva Bakacsi és tsai, 1999; Boyatzis, 1982). Az egyének kompetenciáinak megszerzéséhez, fejlesztéséhez és alkalmazásához az alapot a képzés 1 (Kofie, Q. D., 1998; Delors, 1997) és a munkavégzés, (rutin megszerzése) (Mills - Platts - Bourne, 2003a) szolgáltatja. A vállalatok logisztikai munkaterületein is, a humán tőkével, egyénekkel szemben támasztott követelmények, a gyártási stratégiák versenyprioritásai (Santos, F.C.A., 2000), a gazdasági és a logisztikai (Chikán, 2002; 1 Nemcsak a logisztika, hanem más szakterületeken is pl. a kiskereskedelemben is fontos és kutatott terület a képzésen való részvétel és a képzések hozadéka a kompetenciák területén. (Barcala - Perez - Gutiérrez, 1999) 4

12 Cselényi, 1998; Ohmae, 2000), hálózatosítás, (Hamel - Prahalad, 1994, Chikán, 1997) az interdiszciplinalitás (Ott, 1999) és a globalizáció (Garai, 2004; Chikán, 2002) miatt egyre nagyobb. Az egyének szakmai megítélésében egyre fontosabb szerepet játszhatnak a megszerzett kompetenciák. A gyorsan változó és nehezen kiszámítható gazdasági környezetben az egyéneknek fel kell készülniük arra, hogy a képzési rendszerekben megszerzett tudás és végzettség nem véglegesen irányítja őket egy munkaterületre, és fontos szerepet kezd betölteni a munka során megszerzett képesség, kompetencia, tudásfejlesztés, valamint az életen át tartó tanulás. A téma aktualitását személyes érdeklődésünkön túl, mind a munkavállalók, mind a munkáltatói oldalon felmerült igény is jellemzi. Ezt igazolja az Európa Uniós Novalog kutatási projekt is, amely témában egyetemünk, - a Veszprémi Egyetem - a Szervezési és Vezetési Tanszékének bevonásával közös keretet dolgozott ki. 2 Az elmúlt jó néhány év tudományos folyóiratainak és információs anyagainak, valamint releváns szakirodalmának áttekintése során szembesültünk azzal, hogy a kompetencia alapú emberi erőforrás, humán tőke megközelítés gazdasági jelentősége, mennyire fontos tényező a versenyképesség megőrzésében. (Santos, 2000) Az ehhez kapcsolódó számunkra elérhetővé vált legrégebbi publikáció - különböző interpretációkon keresztül - Rodger nevéhez fűződik. (Rodger, 1952 interpretálva McKenna 1998) A Rodger (1952, interpretálva McKenna, 1998) nevéhez fűződő írás megjelenése óta, számos próbálkozás történt annak kiküszöbölésére, megoldására, hogy a dinamikusan alakuló emberi erőforrás kínálatot-keresletet statikus kompetencia alapú megközelítésekkel használhatóan, hitelesen és a változásokat kezelni tudó módon írják le. A nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintése megerősítette feltételezésünket, miszerint a logisztikai munkafeladatok ellátáshoz szükséges kompetenciák meghatározásáról, viszonylag kevés (szinte semmilyen) hiteles tapasztalat áll rendelkezésre, bár az üzleti életben létezik olyan személyzeti tanácsadó cég, amely kísérletet tesz ennek felállítására. 3 Léteznek olyan tanácsadó cégek is, amelyek általános a logisztikai munkaterületre még speciálisan ki nem vetített kompetencia bázissal (esetleg kérdőíves kompetencia felméréssel foglalkoznak) dolgoznak. 4 Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban megjelenő publikációk fogalmi rendszeréről elmondható, hogy nemcsak fogalomhasználatukban sokszínűek, hanem akár az azonos fogalmak értelmezése is változatos. 2 A Novalog nemzetközi projekt között került megvalósításra 16 ország bevonásával, Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszéke térképezte fel. 3 Kutatásunk idején a PsyOn Vállaltfejlesztési tanácsadó volt az egyetlen, amely a logisztika munkaterületre vonatkozóan kísérletet tett kompetencia modell felállítására. 4 A téma feltérképezése közben, szemlélet tágítás gyanánt néhány hazai gyakorlati (tanácsadói) tevékenységébe is betekintettünk: Hay Group a McClelland kompetencia megközelítését és módszertanát használja, speciálisan a logisztika munkaterületre még nem vetítette ki. Daten-Kontor Trade Kft. a Peodesy (People Development System) rendszert alkalmazza, a Bedford-i egyetem munkatársainak kutatásán alapulva. Dr. Pendlr. Piswanger International Vezetői és Tanácsadó Kft a vállalat környezeti feltérképezést követően, speciális kompetencia modellt állít fel, Human Dimenzió Kft. nem rendelkezik a logisztikai területre vonatkozó kompetencia leírással. EcoSim Üzleti Szimulációk szimulációs modellekre alapozva határoz meg, elsősorban vezetői készségeket, ám nem specializált a programjuk (szimulációjuk) a logisztika funkcionális területére. SHL Hungary Kft., személyiség, motiváció- és kompetencia kérdőíveztetéssel foglalkoznak a témához kapcsolódóan, akár 360º-os vizsgálati eszközzel is Hill International kompetencia alapú felméréseket készít, amely segítségével képet tud adni a menedzsment állapotáról, jellemzőiről, lehetőségeiről. H.L.C. Kft. integrált ügyviteli és kommunikációs rendszerrel rendelkezik (JOffice néven), amely PPS (Projekt Person Skill) készség és kompetencia kezelő modulcsomag 5

13 Megállapíthatjuk, hogy a kutatási területünkön még jelentős hiányosságok vannak, és a kompetencia fogalmi rendszere is tisztázásra, összehangolásra vár. A kutatásunk három főpilléren nyugszik: a munkaköri leírásokon, kérdőíveken, Novalog projekt és mélyinterjúk eredményein, a logisztikai rendszereken, a munkafeladatokon, a humán tőkén - a kompetenciákon. Munkánk során elkészítettünk egy közel 200 oldalas fogalomtárat, amelyben a kompetenciához kapcsolódóan a következő fogalmak - adottság, attitűd, attribútum, jellemző, képesség, készség, kompetencia, követelmény, magatartás, motiváció, tulajdonság, viselkedés, tudás, ismeret - definíciójának kigyűjtése történt meg, 68 kézikönyvből, szótárból. A feladatokhoz kapcsolódóan - a tevékenység, feladat, folyamat, funkció, cél - definícióit gyűjtöttük össze 22 magyar kézikönyvből, szótárból, valamint fogalomtár mellékletként betekintést készítettünk a foglalkozás, munkakör, munkaterület, szakma, munka, munkafolyamat, munkahely, munkaviszony, munkaeszköz, munkavállaló, munkaszerződés fogalmakba is. A fogalomtár, - bár témájának fókuszát nem alkotta - kitekintést enged az angol és német nyelvű fogalomhasználatba is. A felsorolt fogalmaknak a vizsgálatára azért került sor, mivel a különböző szakirodalmak is ezek valamelyikét, vagy esetleg többet - egymás szinonimjaiként- alkalmazták. Tehát már a fogalmak használatánál sem egységes a szakirodalom és ez a heterogenitás, sokszínűség, a fogalmak értelmezésénél, definícióinál még inkább fokozódik. A fogalomtár segítségével képet kaphatunk a kézikönyvekben megjelent fogalmi véleménykülönbségekről, és azok hozzásegítenek a fogalmakról alkotott eltérő nézetek megismeréséhez. Kutatásunkban a kompetencia, képesség, készség fogalmak alatt az alábbi definícióknak megfelelő tartalmat értettük és kutatásunkat ezek tartalmak mentén vezettük végig: Kompetencia: Kritikus tényező a sikerességhez. A kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, amelyek ok-okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (Boyatzis, 1982 ) Azon jellemzők halmaza, amelyek az átlagostól megkülönböztetik a kiválóan teljesítőket. (Szalafainé - Gubán - Simon, 2002) Képesség: Bizonyos fizikai és szellemi teljesítményt biztosító fiziológiai (élettani) és pszichikus (lelki természetű) feltételek együttese. Kezdeti kialakulásának a hajlam ad irányt és a gyakorlás bontakoztatja ki. Lehet általános, amilyen a tanulékonyság, a kitartás, vagy speciális, mint a zenei, matematikai képesség. Az általános és a speciális nem választható el mereven egymástól. (Bartha, 1981) A képesség a személyiség jellemzői, amelyek azt fejezik ki, hogy a személyiség milyen mértékben sajátított el bizonyos fajta tevékenységeket. (Szigeti, 1980) A képesség és a tevékenység kölcsönösen hatnak egymásra, kapcsolatuk kétirányú. Igaz ugyan, hogy a sikeres cselekvés alapja a képesség, de a képesség sikeres kifejlesztése tevékenykedés nélkül elképzelhetetlen. (Bartha, 1980) A képesség bizonyos típusú, vagy tartalmú tevékenység elvégzésére való egyéni felkészültség, teljesítményszint, amely nevelésre és gyakorlásra, illetve valamilyen adottságra (diszpozícióra) vezethető vissza. (Kron, 1997) Készség: A készség olyan erőforrás, amit mindnyájan alkalmazunk munkánkban, de nem kötődnek speciális tevékenységekhez, vagy munkafunkciókhoz. 6

14 (Farmer, Thomson, 1997) A tudatos tevékenység automatizált komponensei, amelyek gyakorlás útján jönnek létre. (Pszichológiai Értelmező Szótár, 1981) A motoros tevékenység elvégzése során tanúsított könnyedség, gyorsaság, és pontosság mértéke. (Kron, 1997) A készség a cselekvés gyakorlatilag automatikussá vált formája. (Berei, 1962) Munkaköri leírás: A munkaköri leírás egy adott munkakör feladatait jeleníti meg, megadva a célkitűzéseket, a hatás- és felelősségi köröket is. (REFA, 1988) Munkaköri leírás lesz a munkaleírásból, ha a munkarendszer részletes ismertetése mellett (ami a munkaleírást foglalja magába), a munkaszituáció is ugyanolyan hangsúlyt kap. Ehhez szükséges a munkarendszert és a munkaszituációt is definiálnunk: Munkarendszer: munkafeladatot, munkafolyamatot és az ezek teljesítéséhez szükséges rendszerelemeket jelenti. A munkarendszer elemei a munkafeladat, bemenet, kimenet üzem-, munkaeszköz, környezeti és egyéb hatások, és a munkafolyamat. Maga a munkarendszer a munkafeladatok ellátását szolgálják. Munkaszituáció: a megvizsgált munkarendszer szervezéstechnikai összefüggéseivel írható le. Ez azt tartalmazza, hogy a munkarendszert (munkakört) egy öszszefüggésben vizsgáljuk, ami az alá, fölé és azonos szinten elhelyezkedő munkaköröket ábrázolja. A munkaszituáció tartalma: munkakör megjelölése, közvetlen felettes munkakör definiálása, szakmai útmutatást adó és kapó személy meghatározása, ellenőrző személy meghatározása, alárendelt munkakörök definiálása, helyettesítés definiálása, különös hatáskörök és kötelezettség meghatározás (REFA, 1988) 5. A kutatási kérdések megfogalmazása: K-1 Hogyan és milyen mértékben próbál eleget tenni a munkáltató a munkaköri leírás által a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyénnek a végzettség - tudásgyakorlat orientált (tudásbázisú) elvárások, a kompetencia (kompetenciabázisú), valamint a feladat igényeinek definiálásában? K-2 Melyek azok a feladatok, kompetenciák és ismeret, tudás elvárások, amelyek lehetővé teszik a logisztikai munkafeladatok zavartalan ellátását a vizsgált funkcionális területeken és hierarchikus szinteken? K-3 Létrehozható-e egy általános érvényű feladat gyűjtemény és kompetencia szótár a logisztikai munkaköri leírások alapján, amely ösztönzi a logisztikai területen munkát vállalók és a munkáltatók igényeinek összehangolását, valamint meghatározhatók-e logisztikai funkcionális területekre vonatkozóan feladat- és kompetenciaprofilok? A főbb kutatási célok azonosítása: Célunk áttekinteni a témával foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat és a témához kapcsolódó kutatásokat, különös tekintettel a logisztikai munkafeladatokra, a kom- 5 A REFA : szeptember 30-án alapították Birodalmi Munkaidő meghatározási Bizottság (Reichausschuss für Arbeitzeitermittlung: REFA) néven Németországban, jelenleg REFA Szövetség néven működik, oktatói, tanácsadói és kiadói tevékenységet végez. A REFA főbb céljai alapszabályzata szerint a munkatanulmányozás fejlesztése, munka- és időtanulmányok végrehajtásához kapcsolódó irányelvek definiálása, munkatanulmányozási tapasztalatok kiértékelése, képzés, szakmai kiadványok terjesztése. (Kovács, 2001, REFA, 1997) 7

15 petencia értelmezésekre, csoportosításokra, modellekre, valamint a munkaköri leírásokra. Ugyanakkor törekszünk a szakirodalom kritikai értékelésére és elemzésére is. A doktori dolgozat célja, felmérni a hazai logisztikai tevékenységet folytató munkavállalókkal szembeni feladat és kompetencia-elvárásokat - elsősorban - a logisztikai munkaköri leírások alapján, annak érdekében, hogy a munkaerő piaci elvárások egymáshoz közelítsenek és ezen adatokon keresztül alapot nyerjenek, hangsúlyozva a vállalati versenyképességre gyakorolt jelentős hatásukat. Célunk még, kitekinteni a Novalog nemzetközi kutatás által az EU országok e területének kívánalmaira, elvárásaira. A hazai munkaerő piacon folyamatosan végbemenő átalakulásokkal és változásokkal együtt a szervezeteken belül is zajlanak átalakulások, amelyek folyamatosan alakítják a munkaerővel kapcsolatos elvárások rendszerét, éppen ezért, ezen elvárásokat, a tényleges, valós igényeket a logisztika területén is fontos meghatározni. A szervezetek, vállalatok is igénylik egy olyan tudományos munka eredményeinek használatát, amely a vállalatok jelentős részénél az emberi erőforrások szakmai egységei számára segítséget adnak a korrekt igénykinyilvánítás és megfogalmazás, kompetencia alapú kérdéseire a logisztika területén. Az értekezés a következő részekből áll: A Kutatási előzmények : bemutatjuk a humán tőke - kompetenciák egyénre és szervezetre vonatkoztatott kompetencia alapú eredményeit, kutatásunkhoz releváns, ismertebb megközelítéseit a munkaköri leírások elméletébe ágyazva. Majd munkánkat elhelyezzük ebben az elméleti környezetben. A Kutatás bemutatása - módszertani rész : ismertetjük a kutatás struktúrájának keretét, kifejtjük hipotéziseinket, majd az alkalmazott módszertan részletes bemutatására kerül sor. Az Empirikus elemzés eredményei: Bemutatjuk az elemzéseink eredményeit. Az eredmények tézisszerű összefoglalása : Összefoglaljuk a kutatás eredményeit, megállapításait. A kutatási eredmények hasznosíthatósága : A gyakorlati és elméleti hasznosíthatóságok feltárása. További kutatási irányvonalak : A jövőbeni kutatási irányvonalak körvonalazása, meghatározása. Ezek után áttekintjük a releváns szakirodalmat és azonosítjuk a kutatási területet. 8

16 1. rész: Kutatási előzmények A szakirodalom áttekintése során a témánkhoz kapcsolódó szakterületek szakmai anyagainak feltérképezésére és bemutatására került sor. A kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe a logisztika területén cím alatt tárgyaljuk a logisztikai rendszereket, feladatokat, valamint ezek kapcsolatait. A szellemi tőke, humán tőke, avagy a kompetenciák jelentősége a logisztikai rendszerekben fejezetben az egyénre és a szervezetre, vállalatra vonatkozó fontosabb elméleteket, fogalmi rendszereket ismertetjük kritikai áttekintés során és kihangsúlyozzuk ezek szerves összekapcsolódását, valamint felhívjuk a figyelmet a gyengeségekre. A munkaköri leírások a logisztika területén cím alatt foglalkozunk a munkaköri leírások elméleti megalapozásával. Valamennyi elméleti egységben folyamatosan tárgyaljuk az eddigi kutatások eredményeit. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése által mutatunk rá a kutatási területünk létjogosultságára. A szakirodalom tárgyalása során a nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalom együtt kerül tárgyalásra így is átfogó képet adva a vizsgált téma sokszínűségéről. 9

17 1.1. A logisztika és a kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe Munkánk során célunk, hogy áttekintsük a hazai és nemzetközi szakirodalom logisztikai, folyamataival, funkcióival, feladataival, tevékenységeivel foglalkozó jelentősebb és kutatásunk számára fontosabb írásait, tanulmányait. A kutatás előzményeként a szakirodalom kritikai áttekintése történik meg, amelyet az ellátási lánc menedzsment (supply chain management) területéről indítunk, mintegy madártávlatból vizsgálva a logisztika és a - kutatási területünket képző - logisztikai munkaterületek feladatait. A Kutatási előzmények bemutatása során tehát az első fejezetben elsőként az ellátási láncból kiindulva a logisztikai rendszerekkel foglalkozunk, majd a témát a következő egységekre bontva tárgyaljuk: A kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe a logisztika területén. A logisztikai rendszerek bázisstruktúrája, terjedelme és vizsgálódási területei. A vállalati logisztika felépítése. A logisztikai szervezet. Úgy ítéljük meg, hogy ma a logisztika és a logisztikai munkafeladatok ellátásának színvonala, minősége versenyképességet meghatározó szerepet jelent, a gazdasági életben (Amcham, 2004; Szegedi, 1998). A XXI. század elején a vállalatok számára fontos, hogy a gazdaság sikertényezőjévé vált logisztikai munkafeladatokat, kiváló szakmaisággal és minőségben lássák el. A logisztika fejlődésének és változásának a hajtóerői, a megváltozott vevői igények, és az utóbbi időben mindenekelőtt az információs és kommunikációs technológiák elsöprő fejlődése (Wiendahl H. P., 1995; LaLonde - Powers, 1993). LaLonde (1993) rámutatott arra, hogy a logisztika elmozdult a műveleti orientációtól a taktikai, stratégiai orientáció felé. Melbin (1996) a logisztikai szakember jelentős képességének jelöli meg a változásokhoz való alkalmazkodást és a technológiai változáshoz való alkalmazkodás képességét, ugyanakkor Metz - Richardson, (2000) felhívják a figyelmet arra, hogy a megfelelő logisztikai gondolkodású emberek megtalálása és kiválasztása nehéz feladat. A logisztika ma nagyobb figyelmet vonz és sok szervezeten belül jelentősebb szerepe van, mint eddig bármikor a története során. Bár egyre inkább növekszik az érdeklődés a logisztika széleskörű stratégiai aspektusai iránt (makrologisztika), ám az individális logisztika kezelése (mikrologisztika) még mindig nagyon fontos (Murphy - Porst, 1993) A logisztika területén is - mint minden más funkcionális területen is - nagyon fontos, hogy az egyén, a munkavégző, a munkafeladatainak ellátásához, valamint a munkaadó elvárásainak megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen. Így a kompetenciákat személyes tulajdonságokként is felfoghatjuk, amelyeket a logisztikai munkaerőpiac igényel. A korszerű logisztikai rendszerekben is nagy kihívást jelent, hogy hogyan lehet leginkább, a munkavégzőket életre kelteni és életben tartani. A szervezetek arra törekednek, hogy a munkatársak beváljanak és a kompetenciáikat teljes mértékben kihasználva kiváló teljesítményt mutassanak a logisztikai munkakörükben. 10

18 A logisztika új feladat kihívásai az ellátási lánc menedzsmentben Az ellátási lánc menedzsment mind a vállalatok, szolgáltatók (Hoek - Harrison - Christopher, 2001), mind a vállalatokon belüli kapcsolatokat magába foglalja, azzal a céllal, hogy a tevékenységek zavartalanul menjenek végbe mind a vállalton belül mind az ellátási láncban lévő vállatok között. (Slack - Chambers - Jonhston, 1995; Harland - Knight, 2001; Szegedi - Prezenszki, 2003), ugyanakkor az ellátási láncok kialakítására különböző tényezők hatnak (Knoll, 2002), annak különböző fejlődési szakaszaiban (Demeter - Gelei, 2003). Az ellátási lánc menedzsment alkalmazása során a vállalatok között szükségessé válik a stratégiai partneri viszony kialakítása, így az egy ellátási láncba tartozó vállatok versenye rajzolódik ki, - amelyben a gyorsaság növekedő jelentőséggel bír (Hoek - Harrison - Christopher, 2001) - egy másik ellátási lánccal (Chikán - Gelei, 2005). Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy ellátási lánc menedzsment alatt teljes értékteremtő folyamatot értünk, nemcsak az egyes logisztikai területek (pl. beszerzés, szállítás, termelés) összességét (Knoll, 2001; Chikán, 1997; Knoll, 1999). Ellátási lánc alatt olyan értéknövelő tevékenységek sorozatát érti, amely a vevői igények kielégítésére alkalmas terméket, illetve szolgáltatást hoz létre. (Chikán, 1997) Nyilvánvalóvá válik, hogy az adott ellátási láncban dolgozó munkavállalók feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák (azok megléte, illetve hiánya) nagy hatással vannak a munkavégzésre, amely ebben a kontextusban az ellátási lánc sikerességét is megalapozhatja, meghatározhatja. Tracey Smith - Dorflein (2002) alapján elmondható, hogy a sikeres ellátási lánc menedzsment pozitív összefüggést mutat a fogyasztói elégedettséggel és a cég teljesítményével, ugyanakkor elméleti modellt állítanak fel az emberi erőforrás menedzsment az ellátási lánc menedzsmentre gyakorolt hatására 6. ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT értékesí- beszer- termelés értékesí- beszerzés termelés értékesítés beszer- termelésértékesítés beszerzés Szállító szállítója Szállító (belső/külső) Vizsgált vállalat Vevő (belső/külső) Vevő vevője Értéklánc Marketing csatorna Ellátási lánc 1.1. ábra: Ellátási lánc ábrázolása.(wiendahl, 1995) 6 Tornow. - Wiley, (1991) kutatásukban azt vizsgálják, hogy milyen kölcsönhatás van a fogyasztók elégedettsége, az alkalmazottak attitűdje, a vezetői, menedzsment gyakorlata és a szervezeti teljesítmény között. 11

19 Az ellátási láncok Chikán - Demeter (2001) alapján a a fogyasztó érdekeit előtérbe helyező, az anyagi-, információ- és pénzáramlási folyamatok vállalathatárok nélküli összhangjára törekvő vállalatok egész sorát tartalmazzák. Ebbe az ellátási láncba (ellátási hálózatba) ágyazódnak bele a hierarchikusnak tekinthető logisztikai szerveződések 7. Kutatásunk során a logisztika anyagáramlási folyamatára összpontosítva, a szállítókat, a vállalatot és a fogyasztókat is magába foglaló logisztikai rendszerben munkát végző feladatainak és kompetenciáinak, az egyént középpontba helyező vizsgálatára fókuszálunk. A vállalatok számára az SCM 8 egyformán rejt lehetőségeket és kockázatokat. Az 1.2. ábra ezeket az állításokat foglalja össze és különösen a folyamatok, a technológiák, és a szervezet új követelményeit magyarázza meg (Wiendahl, 1995). A vállalatok környezetének megváltozásai Túlszabályozás megszüntetése (dereguláció) és globalizáció Növekvő és túlnyomórészt egyéni vevői igények Az értékalkotás állandó áthelyezése a beszállítókhoz Az információs és kommunikációs technológiák új dimenziója Megváltozott követelmények Folyamatok Technológiák Szervezet - A vállalaton belüli és kívüli hálózat - nyílt (nemzetközi) szabványok - együttműködés kiépítése értékalkotó partnerekkel - növekvő differenciálás - leegyszerűsített keresztmetszetek - belső változási képesség kiépítése és megtartása - információkorlátok megszűnése - kompatibilis rendszerek - a munkavállalók és a menedzsment közötti egyetértés - telephelyen túlmenő online és realtime (valós idejű) kapcsolat - biztonság az adatátvitelnél A vállalat céljai A vállalatérték és a tartós növekedés fokozása A költség- és időelőnyök realizálása Differenciálás rendkívüli termék- és folyamatminőségen keresztül A vevők és szállítók kötődésének növelése a saját vállalathoz Problémák A kapcsolatok növekvő komplexitása a hálózatban Az ellátási lánc áttekinthetetlensége és a szállítói lánc logisztikai dinamikája Kooperáció és verseny a szállítókkal és a vevőkkel Új technológiák és munkamódszerek elfogadásának problémái Magas beruházási költségek és kockázatok 1.2. ábra: A vállalatokkal szembeni követelmények megváltozása az SCM által. (Wiendahl, 1995). 7 Gilmour, (1999) kidolgozott egy szerkezeti vázat, amely a vállalatok ellátási lánc folyamatainak értékelésére használható. 8 SCM: Supply chain management rövidítése, jelentése: ellátási lánc menedzsment. 12

20 Ahogyan változnak a követelmények a vállalatokkal szemben (Wiendahl, 1995; Demeter - Gelei, 1994), úgy változhatnak az elvárások a munkavállalókkal szemben is, mind a feladatok, mind a kompetenciák terén. Kiváltképpen igaz lehet ez, ha az emberi erőforrással szembeni elvárás, igény meghatározás, minőség mentén való változását (Demeter - Gelei, 2002), és a logisztika szolgáltatás jellegét vizsgáljuk. Ám a szolgáltatás jelleg más területeken pl. a termelés területén 9 is egyre inkább dominánssá válik (Chikán - Demeter, 1994). A szolgáltatáskban az emberi erőforrás döntő jelentőségű (és mivel a logisztikában is erősödik a szolgáltatás jelleg, ezért ott is felértékelődik az emberi erőforrás). (Demeter, 2006)Tehát minden munkaterületen - így a logisztika területén is - fontos szerepet játszanak a képességek és a munkavállaló személye a beválásban (Dulin, 1981), az elfogadott, megfelelő munkavégzésben A logisztikai gondolkodás fejlődése A munkánkhoz keretet adó logisztika definíciójának ismertetése nélkülözhetetlen a sikeres munkánkhoz. Munkánk során a logisztika alatt az alábbiakat értjük: A logisztikai menedzsment az ellátási lánc menedzsment azon része, amely tervezi, megvalósítja és irányítja az anyagok, szolgáltatások és kapcsolódó információk származási pont és felhasználási pont közötti hatékony, eredményes előre és visszirányú áramlást, tárolást a vevői igényeknek történő megfelelés érdekében. (CSCMP 11 definíció (http://www.cscmp.org) 12 Az ELA 13 definíciója Pfohlt (1996) idézve az áruáramlás megszervezése, tervezése, kontrolálása, és elvégzése a kifejlesztéstől és megvásárlástól a termelésen és elosztáson keresztül a végleges felhasználóig a piac igényeinek kielégítési céljával minimális költség és tőkeráfordítás mellett. A logisztikai szemlélet általános jellemzői a rendszerszemlélet, folyamatorientáltság, keresztmetszeti funkciók, összköltség szemlélet, törekvés a magas színvonalú vevőkiszolgálásra. (Halászné, 1998) A rendszerszemlélet megértéséhez fontos megállapítani, hogy rendszerekben és rendszerek között történnek a logisztikai folyamatok. Pfohlnál (1996), hierarchizált logisztikai rendszerekről is olvashatunk. Nála a mikro és makrologisztikai rendszerek értelmezései is megtalálhatók. E témára még A logisztikai rendszer terjedelme és vizsgálati területei részben részletesen kitérünk. 9 A termeléssel kapcsolatos egyéb irányvonalak kifejtését (Demeter, 2001; Demeter, 1997) hazai kutatások is vizsgálják. 10 A gazdaság által igényelt új kompetenciák meghatározásával nemcsak a gazdaság az adott és vizsgált így a logisztika - szegmenseiben, hanem az Európa Uniós országok szintjén is foglalkoznak, mint pl. az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Oktatási Bizottsága miniszteri szintű találkozóján Párizsban 2001-ben. A találkozón a munkáltatók által igényelt új kompetenciák oktatási vonatkozásainak megvitatására is sor került (Cser, 2001). Természetesen országos szinten is felmerülnek kérdések a témában. (Kovács, 1997) 11 CSCMP: Council of Supply Chain Management Professionals korábbi elnevezése a CLM : Council of Logistics Management korábbi nevén NCPDM (Natiomal Council of Physical Distribution Management). 12 Az CSCMP definíció a CLM definíciót veszi alapul amelyet interpretál, Kovács, 1998; Halászné, 1998; Pfohl, ELA European Logistics Association (Európai Logisztikai Egyesület). 13

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lippert Róbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes

TDK-dolgozat. Sándor Ágnes TDK-dolgozat Sándor Ágnes 2013 Szolgáltatási folyamatok logisztizálása Kézirat lezárása: 2013. november 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 KUTATÁSMÓDSZERTAN... 4 IRODALOM FELDOLGOZÁS... 7 SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy példáján. Karcsúsítás az óbudai Szent Margit Rendelőintézetben

A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy példáján. Karcsúsítás az óbudai Szent Margit Rendelőintézetben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, MINT GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ SZÜKSÉGES MUNKAERŐ KOMPETENCIÁK Zörög Zoltán Témavezető: Prof. Dr. Herdon Miklós

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben