KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN"

Átírás

1

2 Pató Gáborné Szűcs Beáta KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN doktori (Ph.D) értekezés Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár Veszprém 2006.

3 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME: Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében *a Pannon Egyetem... Doktori Iskolájához tartozóan*. Írta: Pató Gáborné Szűcs Beáta **Készült a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori iskolája keretében Témavezető: Dr. Kovács Zoltán Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás)** A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem. (aláírás). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Veszprém/Keszthely,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke Megjegyzés: a * közötti részt az egyéni felkészülők, a ** közötti részt a szervezett képzésben résztvevők használják, *** esetleges

4 Köszönetnyilvánítás A doktori értekezés elkészítését a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének alkotó légköre, szakmai közösségének támogatása inspirálta. Köszönet illeti mindazoknak, akik ötleteikkel, kérdéseikkel, kritikájukkal támogatták munkámat, és ezúton segítették az értekezés elkészítését. Köszönetet mondok Dr. Gaál Zoltán Tanszékvezető Professzor Úrnak, hogy lehetőséget biztosított doktori tanulmányaim lefolytatására és a tanulmány megírására, valamint minden tanszéki kollégának, akik megjegyzéseikkel, bíztató szavaikkal támogattak és segítettek. Köszönetetmet fejezem ki témavezetőmnek Dr. Kovács Zoltán Professzor Úrnak, aki idejét és energiáját nem sajnálva szakmailag és emberileg támogatta munkámat és elszenvedte lelkesedésemet. Hálával és köszönettel tartozom a családomnak, elsősorban férjemnek - Pató Gábornak, - aki megértéssel, türelemmel, és teljes odaadásával segítette, támogatta és ösztönözte a dolgozat megírását, valamint kisfiamnak - Bálintnak -, aki őszinte gyermeki bájjal viselte el ez irányú elfoglaltságomat.

5 Mottó: Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelmezése zavaros. Ha a fogalmak értelmezése zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni. (Konfuciusz, Kr.e )

6 TARTALOMJEGYZÉK KIVONAT/ ABSTRACT/ ABSTRAKT... 1 BEVEZETÉS RÉSZ: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK A LOGISZTIKA ÉS A KOMPETENCIÁK VERSENYKÉPESSÉGET MEGHATÁROZÓ SZEREPE A logisztika új feladat kihívásai az ellátási lánc menedzsmentben A logisztikai gondolkodás fejlődése A logisztikai rendszerek bázisstruktúrája, terjedelme és vizsgálódási területei A logisztikai rendszerek intézményes meghatározása Logisztikai rendszerek - logisztikai folyamatok A vállalati logisztika felépítése A vállalati logisztika funkcionális felépítése Beszerzési logisztika Termelési logisztika Elosztási logisztika Hulladékkezelési logisztika A vállalati logisztika vertikális felépítése A vállalati logisztika kiterjedt felépítése - szintézise LOGISZTIKAI SZERVEZET SZELLEMI TŐKE, HUMÁN TŐKE, AVAGY A KOMPETENCIÁK JELENTŐSÉGE A LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN A szellemi- és humántőke szervezeti és egyéni kompetencia vetületei A kompetencia, képesség, készség relevanciája A kompetencia definíciója A kompetenciák építőelemei, alkotóegységei Kompetenciák típusai, csoportosításai, tartalmi dimenziói A kompetenciák jellemzői, tulajdonságai Kompetenciák meghatározásának módszerei Kompetenciamodellek, típusai, elméletek Kompetenciamodellek, rendszerek Spencer és társai modellje Quinn és társai modellje Kompetencia modellek, rendszerek jellemzői Kompetenciaalapú megközelítések előnyei és hátrányai Humán tőke az egyénre vonatkoztatva - egyéni kompetencia Vezetői kompetenciák Humán tőke a vállalatra vonatkoztatva - szervezeti kompetencia Szervezeti kompetenciák és egyéni kompetenciák kapcsolata Kompetenciák fejlesztése MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A LOGISZTIKA TERÜLETÉN A munkakör meghatározása - munkakör specifikáció Munkakörelemzés módszertana Munkaköri leírások, definíciója, célja, követelményei forrása, tipológiája, tagozódása Munkakör-értékelés, módszertan A kompetenciák és a munkaköri leírások kapcsolata, avagy a kompetencia alapú szervezetek A KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA RÉSZ: A KUTATÁS BEMUTATÁSA - MÓDSZERTANI RÉSZ A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANI ELMÉLETE A kutatás célja A kutatás módszertana - technikája AZ ADATOK FORRÁSA ÉS AZ ELEMZÉSI MÓDSZEREK A minta A munkaköri leírások alapján felállított adatbázis A NOVALOG Leonardo projekt eredményei... 99

7 A kérdőíves megkérdezés alapján felállított adatbázis Mélyinterjúk, esettanulmányok A statisztikai elemzés módszertani megfontolása a kutatási minta alapján A tartalomelemzés módszertani megfontolásai a kutatási téma tükrében A tartalomelemzés tervezésének logikája RÉSZ: EMPIRIKUS ELEMZÉS HIPOTÉZISEK - KUTATÁSI KÉRDÉSEK, A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK, MINT A LOGISZTIKAI MUNKATERÜLETEK IGÉNYDEFINIÁLÁSÁNAK DOKUMENTUMA Logisztikai feladatok - tevékenységek megjelenítési gyakoriságának feltárása A tevékenységek - feladatok munkaköri leírásokbeli gyakorisága A kompetenciák munkaköri leírásokbeli gyakorisága A feladatok és kompetenciák munkaköri leírásokbeli gyakoriságai Következtetések: a munkaköri leírások feladat, kompetencia definiáltsága A tudásbázisú és kompetenciabázisú elvárások jelenléte A tudásbázisú elvárások feltérképezése a munkaköri leírások alapján A tudásbázisú és a kompetenciabázisú elvárások viszonya Következtetések: a munkaköri leírások inkább tudásbázisú elvárásokat fogalmaznak meg mintsem kompetenciabázisú igényeket definiál LOGISZTIKAI FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK, HIERARCHIKUS SZINTEK, FELADAT-TEVÉKENYSÉG, KOMPETENCIA, ISMERET-TUDÁS ELVÁRÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA A tevékenységek - feladatok és a funkcionális területek kapcsolata A kereskedelem - beszerzés funkcionális területének vizsgálata A szállítás - anyagmozgatás funkcionális területének vizsgálata A vállalaton belüli logisztika funkcionális területének vizsgálata A raktározás funkcionális területének vizsgálata A Novalog kutatás eredményei alapján a raktározás funkcionális területének feladat elvárásai Következtetések: a logisztika vizsgált funkcionális munkaterületeinek feladat elvárásai A kompetenciák és a funkcionális területek kapcsolata A kereskedelem - beszerzés funkcionális területének kompetencia igénye A szállítás - anyagmozgatás funkcionális területének kompetencia igénye A raktározás funkcionális területének kompetencia igénye A Novalog nemzetközi kutatás alapján a raktározás funkcionális területének kompetencia igénye Vállalaton belüli átfogó logisztika területének kompetencia igénye Következtetések: a logisztika vizsgált funkcionális munkaterületeinek kompetenciaelvárásai a munkaköri leírások alapján A logisztikai munkaterületek vezetőkkel és beosztottakkal szembeni kompetencia elvárásai kérdőíves adatbázis alapján A Feltétlenül szükséges vezetői és beosztotti kompetenciák A Jó, ha, van vezetői és beosztotti kompetenciák A Nem szükséges vezetői és beosztotti kompetenciák Az elvárt és Nem szükséges vezetői kompetenciák összehasonlítása Az elvárt és Nem szükséges beosztotti kompetenciák összehasonlítása Következtetések: a logisztika különböző hierarchiai szintjeihez kapcsolódó munkaterületek kompetenciaelvárásai a kérdőíves adatbázis alapján Következtetések A LOGISZTIKAI FELADATOK-TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KOMPETENCIÁK KAPCSOLATA - A FELADAT ÉS KOMPETENCIAPROFILOK MEGALKOTÁSA Feladatprofilok Kompetenciaprofilok A feladatcsoportok és kompetenciacsoportok összefüggései Következetetések ÖSSZEFOGLALÁS 194 AZ EREDMÉNYEK TÉZISSZERŰ ÖSSZEFOGLALÁSA, HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 195 SUMMARY OF THE RESULTS AS A THESIS 199 A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZHATÓSÁGA TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYVONALAK IRODALOMJEGYZÉK A SZERZŐ TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓI MELLÉKLETEK

8 Kivonat Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben Napjainkra a logisztikai munkaterületeken a szakértelem, a végzettség, és az általános inteligencia mellett, egyre fontosabb szerepet játszanak a kompetenciák. E tényezők együttesen határozhatják meg a logisztikai munkafeladatok elvárt, kiváló szinten való ellátását. A disszertáció átfogó módon mutatja be a téma megalapozását szolgáló három pilléren nyugvó szakirodalmi hátteret. Az irodalom feldolgozása során: a logisztika, a kompetenciák és a munkaköri leírások kerültek kutatási fókuszunkban. A doktori értekezés a logisztikai munkafeladatokat és a különböző logisztiakai funkcionális területek kompetencia igényét tárja fel és elemzi elsősorban a munkaköri leírások tükrében. A kutatás alapját az képezte, hogy a különböző logisztikai tevékenységek, feladatok elvégzése, valamint az azokra épülő logisztikai funkciók és folyamatok az üzleti cél elérését célozzák. Ezért is került kiemelten az érdeklődés középpontjába, hogy a munkáltatók a munkaköri leírásokban mennyire tartják fontosnak definiálni egyértelműen, a vállalati cél megvalósításához alapokat szolgáló logisztikai funkciókat, feladatokat, tevékenységeket a feladat elvárás megfogalmazás által, valamint a feladatok elllátásához szükséges kompetenciákat. Az értekezés eredményei alapot szolgáltatnak a logisztikai munkaerő piaci elvárások és lehetőségek összehangolására, valamint az Európa Uniós Novalog nemzetközi kutatási projekt eredményeinek felhasználása nyomán, kitekinthetünk az Európai Uniós országok logisztikai munkaterületeinek feladat és kompetencia elvárásaira. A kutatás eredményei átfogó képet nyújtanak arról is, hogy ma Magyarországon a logisztika különböző funkcionális területein és hierarchikus szintjein, mely tevékenységek - feladatok, kompetenciák a meghatározóak és elvártak. 1

9 Abstract Competencies, Tasks in Logistics Systems In our days competencies - as well as expertise, qualification, and general intelligence play an important role in logistics areas. These factors all together can determine the fulfilment of logistics task on high level. PhD thesis gives an general overview of literature background based on three pillars: logistics, competencies and job descriptions were in research focus. It discovers and analyses the competency requirements in different logistics functional areas by document analysis of job descriptions. Research bottoms on the fact that logistics activities, functions and processes aim at business objectives. One highlight was, how important it is for employers to define unambiguously logistics functions, tasks, activities by formulating requirements in job descriptions. Other subject of the investigations was the consistency of tasks and functionality in job descriptions. Results provide opportunity for harmonising labour market expectations and opportunities. Via utilisation of the international Novalog project, reader can learn the task and competency requirements in the European Union. Results also give an overall picture of the dominant activities and tasks on different hierarchical levels and areas of logistics systems in Hungary. 2

10 Abstrakt Kompetenzen, Aufgaben in logistischen Systeme Heute spielen die Kompetenzen - sowie die Fachkenntnis, die Qualifikation und die allgemeine Intelligenz - eine immer wichtigere Rolle in den logistischen Bereiche. Diese Faktoren zusammen können die erwartete Erfüllung der logistischen Aufgaben auf höchster Ebene bestimmen. Die Dissertation umfasst die auf drei Pfeiler gestützte Fachliteratur zum Thema. Bei der Bearbeitung der Literatur waren die Logistik, die Kompetenzen und die Stellenbeschreibungen im Fokus der Forschung. Die Dissertation entdeckt und analysiert die logistischen Aufgaben und die Kompetenzbedürfnisse der verschiedenen logistischen Funktionsbereiche vorwiegend aufgrund der Stellenbeschreibungen. Die Grundlage der Forschung war, dass die Erfüllung der verschidenen logistischen Tätigkeiten, Aufgaben und die darauf beruhenden logistischen Funktionen und Pozesse die Geschäftsziele erreichen. Auch deswegen geriet in Fokus der Untersuchung, wie wichtig es für die Arbeitsgeber ist, die logistischen Funktionen, Aufgaben, Tätigkeiten, die Grundlage zur Erfüllung der Gäschaftsziele sind, durch die Definierung der Arbeitsanforderungen und die für die Erfüllung der Aufgaben nötigen Kompetenzen in den Stellenbeschreibungen eindeutig zu definieren. Die Ergebnisse der Dissertation schaffen eine Grundlage zur Harmonisierung der Erwartungen und Möglichkeiten der logistischen Arbeitskräftemarkt und - durch die Anwendung der Ergebnisse der internationalen Forschungsprojekt Novalog - wir können die Arbeitsanforderungen und Kompetenzerwartungen der logistischen Arbeitsbereiche der Europäischen Union erfahren. Die Ergebnisse der Forschung umfassen auch die Tätigkeiten-Aufgaben, Kompetenzen, die in der verschiedenen Funktionsbereiche und Hierarchieebenen heute in Ungarn bestimmend und zu erwarten sind. 3

11 Bevezetés Kutatásunkban a logisztikai munkafeladatokat és az ellátásukhoz szükséges kompetenciákat vizsgáljuk. Logisztikai munkafeladat alatt az ellátási láncban az anyag és információáramlás megvalósítását értjük. A logisztikai rendszerek egyre bonyolultabbá válásával alakult ki az az igény, hogy kialakítsunk egy szempontrendszert, ami lehetővé teszi, hogy az egyes logisztikai munkaterületekre a leginkább megfelelő ember kerüljön. Léteznek különböző rendszerek, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy kit alkalmazzanak bizonyos munkakörökben. A döntés a fizikai munkakörökben sem egyszerű, de a szervezet sikerességét a már alapvetően befolyásoló nem fizikai munkakörökben még inkább nehéz feladat, különösen, ha ezt a logisztikai munkaterületre értjük. Ma már nem elegendő a szakértelem, a végzettség és általános intelligencia mérése, a megfelelő ember logisztikai munkakörbe való megtalálásához, hanem szükségessé válik az egyén kompetencia vizsgálata is, amely valószínűsítheti a későbbi kiváló munkavállalói teljesítményt is. A vállalatok számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy alkalmazkodjanak a gyorsan változó globalizálódó gazdasági környezethez. A gazdasági élettel, és annak a logisztikai területén zajló folyamataival szemben, alapvető követelmény lett, hogy a folyamatban résztvevő szereplők igényeit a lehető legmagasabb színvonalon, a vállalat alapvető céljait figyelembe véve elégítsék ki (Chikán, 2003). A logisztikai munkafeladatok alapvető célja, hogy a kínálati versenyhelyzetben a partnerek igényeit maximálisan kielégítse, amelyhez a megfelelő minőségben képzett kiválasztott munkaerő szükséges. A minőség számos összetevőből állhat össze, amely összetevők lehetnek a már említett iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat, és a kompetenciák stb.. Ezek az összetevők összességükben határozzák meg a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyént. Azonban a minőség nemcsak egységesítő, hanem relatív fogalom is, amely az egyes logisztikai munkafeladatokhoz kapcsolódóan, különböző értelmezéssel rendelkezhet. Ezért szükségszerű, hogy a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyénekkel kapcsolatos elvárásokat megfelelő módon definiálják, amelyhez alapot jelenthet a logisztikai funkciókat meghatározó feladatok és kompetenciák definiálása, és vizsgálása egy kutatási modell mentén. Versenyképességük érdekében a vállalatok átszervezhetik, racionalizálhatják a logisztikai munkafeladatok és folyamatok ellátását, amely során jelentős szerepet kap a leginkább megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő alkalmazása (Gibson - Cook, 2001). A logisztika munkaterületeken kívül más munkaterületeken, - vagy akár munkaterületektől függetlenül - is létrehoztak, kialakítottak kompetencia modelleket (Lawson - Limbick, 1996, Quinn, 1996 interpretálva Bakacsi és tsai, 1999 Spencer - Spencer, 1993 interpretálva Bakacsi és tsai, 1999; Boyatzis, 1982). Az egyének kompetenciáinak megszerzéséhez, fejlesztéséhez és alkalmazásához az alapot a képzés 1 (Kofie, Q. D., 1998; Delors, 1997) és a munkavégzés, (rutin megszerzése) (Mills - Platts - Bourne, 2003a) szolgáltatja. A vállalatok logisztikai munkaterületein is, a humán tőkével, egyénekkel szemben támasztott követelmények, a gyártási stratégiák versenyprioritásai (Santos, F.C.A., 2000), a gazdasági és a logisztikai (Chikán, 2002; 1 Nemcsak a logisztika, hanem más szakterületeken is pl. a kiskereskedelemben is fontos és kutatott terület a képzésen való részvétel és a képzések hozadéka a kompetenciák területén. (Barcala - Perez - Gutiérrez, 1999) 4

12 Cselényi, 1998; Ohmae, 2000), hálózatosítás, (Hamel - Prahalad, 1994, Chikán, 1997) az interdiszciplinalitás (Ott, 1999) és a globalizáció (Garai, 2004; Chikán, 2002) miatt egyre nagyobb. Az egyének szakmai megítélésében egyre fontosabb szerepet játszhatnak a megszerzett kompetenciák. A gyorsan változó és nehezen kiszámítható gazdasági környezetben az egyéneknek fel kell készülniük arra, hogy a képzési rendszerekben megszerzett tudás és végzettség nem véglegesen irányítja őket egy munkaterületre, és fontos szerepet kezd betölteni a munka során megszerzett képesség, kompetencia, tudásfejlesztés, valamint az életen át tartó tanulás. A téma aktualitását személyes érdeklődésünkön túl, mind a munkavállalók, mind a munkáltatói oldalon felmerült igény is jellemzi. Ezt igazolja az Európa Uniós Novalog kutatási projekt is, amely témában egyetemünk, - a Veszprémi Egyetem - a Szervezési és Vezetési Tanszékének bevonásával közös keretet dolgozott ki. 2 Az elmúlt jó néhány év tudományos folyóiratainak és információs anyagainak, valamint releváns szakirodalmának áttekintése során szembesültünk azzal, hogy a kompetencia alapú emberi erőforrás, humán tőke megközelítés gazdasági jelentősége, mennyire fontos tényező a versenyképesség megőrzésében. (Santos, 2000) Az ehhez kapcsolódó számunkra elérhetővé vált legrégebbi publikáció - különböző interpretációkon keresztül - Rodger nevéhez fűződik. (Rodger, 1952 interpretálva McKenna 1998) A Rodger (1952, interpretálva McKenna, 1998) nevéhez fűződő írás megjelenése óta, számos próbálkozás történt annak kiküszöbölésére, megoldására, hogy a dinamikusan alakuló emberi erőforrás kínálatot-keresletet statikus kompetencia alapú megközelítésekkel használhatóan, hitelesen és a változásokat kezelni tudó módon írják le. A nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintése megerősítette feltételezésünket, miszerint a logisztikai munkafeladatok ellátáshoz szükséges kompetenciák meghatározásáról, viszonylag kevés (szinte semmilyen) hiteles tapasztalat áll rendelkezésre, bár az üzleti életben létezik olyan személyzeti tanácsadó cég, amely kísérletet tesz ennek felállítására. 3 Léteznek olyan tanácsadó cégek is, amelyek általános a logisztikai munkaterületre még speciálisan ki nem vetített kompetencia bázissal (esetleg kérdőíves kompetencia felméréssel foglalkoznak) dolgoznak. 4 Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban megjelenő publikációk fogalmi rendszeréről elmondható, hogy nemcsak fogalomhasználatukban sokszínűek, hanem akár az azonos fogalmak értelmezése is változatos. 2 A Novalog nemzetközi projekt között került megvalósításra 16 ország bevonásával, Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszéke térképezte fel. 3 Kutatásunk idején a PsyOn Vállaltfejlesztési tanácsadó volt az egyetlen, amely a logisztika munkaterületre vonatkozóan kísérletet tett kompetencia modell felállítására. 4 A téma feltérképezése közben, szemlélet tágítás gyanánt néhány hazai gyakorlati (tanácsadói) tevékenységébe is betekintettünk: Hay Group a McClelland kompetencia megközelítését és módszertanát használja, speciálisan a logisztika munkaterületre még nem vetítette ki. Daten-Kontor Trade Kft. a Peodesy (People Development System) rendszert alkalmazza, a Bedford-i egyetem munkatársainak kutatásán alapulva. Dr. Pendlr. Piswanger International Vezetői és Tanácsadó Kft a vállalat környezeti feltérképezést követően, speciális kompetencia modellt állít fel, Human Dimenzió Kft. nem rendelkezik a logisztikai területre vonatkozó kompetencia leírással. EcoSim Üzleti Szimulációk szimulációs modellekre alapozva határoz meg, elsősorban vezetői készségeket, ám nem specializált a programjuk (szimulációjuk) a logisztika funkcionális területére. SHL Hungary Kft., személyiség, motiváció- és kompetencia kérdőíveztetéssel foglalkoznak a témához kapcsolódóan, akár 360º-os vizsgálati eszközzel is Hill International kompetencia alapú felméréseket készít, amely segítségével képet tud adni a menedzsment állapotáról, jellemzőiről, lehetőségeiről. H.L.C. Kft. integrált ügyviteli és kommunikációs rendszerrel rendelkezik (JOffice néven), amely PPS (Projekt Person Skill) készség és kompetencia kezelő modulcsomag 5

13 Megállapíthatjuk, hogy a kutatási területünkön még jelentős hiányosságok vannak, és a kompetencia fogalmi rendszere is tisztázásra, összehangolásra vár. A kutatásunk három főpilléren nyugszik: a munkaköri leírásokon, kérdőíveken, Novalog projekt és mélyinterjúk eredményein, a logisztikai rendszereken, a munkafeladatokon, a humán tőkén - a kompetenciákon. Munkánk során elkészítettünk egy közel 200 oldalas fogalomtárat, amelyben a kompetenciához kapcsolódóan a következő fogalmak - adottság, attitűd, attribútum, jellemző, képesség, készség, kompetencia, követelmény, magatartás, motiváció, tulajdonság, viselkedés, tudás, ismeret - definíciójának kigyűjtése történt meg, 68 kézikönyvből, szótárból. A feladatokhoz kapcsolódóan - a tevékenység, feladat, folyamat, funkció, cél - definícióit gyűjtöttük össze 22 magyar kézikönyvből, szótárból, valamint fogalomtár mellékletként betekintést készítettünk a foglalkozás, munkakör, munkaterület, szakma, munka, munkafolyamat, munkahely, munkaviszony, munkaeszköz, munkavállaló, munkaszerződés fogalmakba is. A fogalomtár, - bár témájának fókuszát nem alkotta - kitekintést enged az angol és német nyelvű fogalomhasználatba is. A felsorolt fogalmaknak a vizsgálatára azért került sor, mivel a különböző szakirodalmak is ezek valamelyikét, vagy esetleg többet - egymás szinonimjaiként- alkalmazták. Tehát már a fogalmak használatánál sem egységes a szakirodalom és ez a heterogenitás, sokszínűség, a fogalmak értelmezésénél, definícióinál még inkább fokozódik. A fogalomtár segítségével képet kaphatunk a kézikönyvekben megjelent fogalmi véleménykülönbségekről, és azok hozzásegítenek a fogalmakról alkotott eltérő nézetek megismeréséhez. Kutatásunkban a kompetencia, képesség, készség fogalmak alatt az alábbi definícióknak megfelelő tartalmat értettük és kutatásunkat ezek tartalmak mentén vezettük végig: Kompetencia: Kritikus tényező a sikerességhez. A kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, amelyek ok-okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (Boyatzis, 1982 ) Azon jellemzők halmaza, amelyek az átlagostól megkülönböztetik a kiválóan teljesítőket. (Szalafainé - Gubán - Simon, 2002) Képesség: Bizonyos fizikai és szellemi teljesítményt biztosító fiziológiai (élettani) és pszichikus (lelki természetű) feltételek együttese. Kezdeti kialakulásának a hajlam ad irányt és a gyakorlás bontakoztatja ki. Lehet általános, amilyen a tanulékonyság, a kitartás, vagy speciális, mint a zenei, matematikai képesség. Az általános és a speciális nem választható el mereven egymástól. (Bartha, 1981) A képesség a személyiség jellemzői, amelyek azt fejezik ki, hogy a személyiség milyen mértékben sajátított el bizonyos fajta tevékenységeket. (Szigeti, 1980) A képesség és a tevékenység kölcsönösen hatnak egymásra, kapcsolatuk kétirányú. Igaz ugyan, hogy a sikeres cselekvés alapja a képesség, de a képesség sikeres kifejlesztése tevékenykedés nélkül elképzelhetetlen. (Bartha, 1980) A képesség bizonyos típusú, vagy tartalmú tevékenység elvégzésére való egyéni felkészültség, teljesítményszint, amely nevelésre és gyakorlásra, illetve valamilyen adottságra (diszpozícióra) vezethető vissza. (Kron, 1997) Készség: A készség olyan erőforrás, amit mindnyájan alkalmazunk munkánkban, de nem kötődnek speciális tevékenységekhez, vagy munkafunkciókhoz. 6

14 (Farmer, Thomson, 1997) A tudatos tevékenység automatizált komponensei, amelyek gyakorlás útján jönnek létre. (Pszichológiai Értelmező Szótár, 1981) A motoros tevékenység elvégzése során tanúsított könnyedség, gyorsaság, és pontosság mértéke. (Kron, 1997) A készség a cselekvés gyakorlatilag automatikussá vált formája. (Berei, 1962) Munkaköri leírás: A munkaköri leírás egy adott munkakör feladatait jeleníti meg, megadva a célkitűzéseket, a hatás- és felelősségi köröket is. (REFA, 1988) Munkaköri leírás lesz a munkaleírásból, ha a munkarendszer részletes ismertetése mellett (ami a munkaleírást foglalja magába), a munkaszituáció is ugyanolyan hangsúlyt kap. Ehhez szükséges a munkarendszert és a munkaszituációt is definiálnunk: Munkarendszer: munkafeladatot, munkafolyamatot és az ezek teljesítéséhez szükséges rendszerelemeket jelenti. A munkarendszer elemei a munkafeladat, bemenet, kimenet üzem-, munkaeszköz, környezeti és egyéb hatások, és a munkafolyamat. Maga a munkarendszer a munkafeladatok ellátását szolgálják. Munkaszituáció: a megvizsgált munkarendszer szervezéstechnikai összefüggéseivel írható le. Ez azt tartalmazza, hogy a munkarendszert (munkakört) egy öszszefüggésben vizsgáljuk, ami az alá, fölé és azonos szinten elhelyezkedő munkaköröket ábrázolja. A munkaszituáció tartalma: munkakör megjelölése, közvetlen felettes munkakör definiálása, szakmai útmutatást adó és kapó személy meghatározása, ellenőrző személy meghatározása, alárendelt munkakörök definiálása, helyettesítés definiálása, különös hatáskörök és kötelezettség meghatározás (REFA, 1988) 5. A kutatási kérdések megfogalmazása: K-1 Hogyan és milyen mértékben próbál eleget tenni a munkáltató a munkaköri leírás által a logisztikai munkafeladatokat ellátó egyénnek a végzettség - tudásgyakorlat orientált (tudásbázisú) elvárások, a kompetencia (kompetenciabázisú), valamint a feladat igényeinek definiálásában? K-2 Melyek azok a feladatok, kompetenciák és ismeret, tudás elvárások, amelyek lehetővé teszik a logisztikai munkafeladatok zavartalan ellátását a vizsgált funkcionális területeken és hierarchikus szinteken? K-3 Létrehozható-e egy általános érvényű feladat gyűjtemény és kompetencia szótár a logisztikai munkaköri leírások alapján, amely ösztönzi a logisztikai területen munkát vállalók és a munkáltatók igényeinek összehangolását, valamint meghatározhatók-e logisztikai funkcionális területekre vonatkozóan feladat- és kompetenciaprofilok? A főbb kutatási célok azonosítása: Célunk áttekinteni a témával foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat és a témához kapcsolódó kutatásokat, különös tekintettel a logisztikai munkafeladatokra, a kom- 5 A REFA : szeptember 30-án alapították Birodalmi Munkaidő meghatározási Bizottság (Reichausschuss für Arbeitzeitermittlung: REFA) néven Németországban, jelenleg REFA Szövetség néven működik, oktatói, tanácsadói és kiadói tevékenységet végez. A REFA főbb céljai alapszabályzata szerint a munkatanulmányozás fejlesztése, munka- és időtanulmányok végrehajtásához kapcsolódó irányelvek definiálása, munkatanulmányozási tapasztalatok kiértékelése, képzés, szakmai kiadványok terjesztése. (Kovács, 2001, REFA, 1997) 7

15 petencia értelmezésekre, csoportosításokra, modellekre, valamint a munkaköri leírásokra. Ugyanakkor törekszünk a szakirodalom kritikai értékelésére és elemzésére is. A doktori dolgozat célja, felmérni a hazai logisztikai tevékenységet folytató munkavállalókkal szembeni feladat és kompetencia-elvárásokat - elsősorban - a logisztikai munkaköri leírások alapján, annak érdekében, hogy a munkaerő piaci elvárások egymáshoz közelítsenek és ezen adatokon keresztül alapot nyerjenek, hangsúlyozva a vállalati versenyképességre gyakorolt jelentős hatásukat. Célunk még, kitekinteni a Novalog nemzetközi kutatás által az EU országok e területének kívánalmaira, elvárásaira. A hazai munkaerő piacon folyamatosan végbemenő átalakulásokkal és változásokkal együtt a szervezeteken belül is zajlanak átalakulások, amelyek folyamatosan alakítják a munkaerővel kapcsolatos elvárások rendszerét, éppen ezért, ezen elvárásokat, a tényleges, valós igényeket a logisztika területén is fontos meghatározni. A szervezetek, vállalatok is igénylik egy olyan tudományos munka eredményeinek használatát, amely a vállalatok jelentős részénél az emberi erőforrások szakmai egységei számára segítséget adnak a korrekt igénykinyilvánítás és megfogalmazás, kompetencia alapú kérdéseire a logisztika területén. Az értekezés a következő részekből áll: A Kutatási előzmények : bemutatjuk a humán tőke - kompetenciák egyénre és szervezetre vonatkoztatott kompetencia alapú eredményeit, kutatásunkhoz releváns, ismertebb megközelítéseit a munkaköri leírások elméletébe ágyazva. Majd munkánkat elhelyezzük ebben az elméleti környezetben. A Kutatás bemutatása - módszertani rész : ismertetjük a kutatás struktúrájának keretét, kifejtjük hipotéziseinket, majd az alkalmazott módszertan részletes bemutatására kerül sor. Az Empirikus elemzés eredményei: Bemutatjuk az elemzéseink eredményeit. Az eredmények tézisszerű összefoglalása : Összefoglaljuk a kutatás eredményeit, megállapításait. A kutatási eredmények hasznosíthatósága : A gyakorlati és elméleti hasznosíthatóságok feltárása. További kutatási irányvonalak : A jövőbeni kutatási irányvonalak körvonalazása, meghatározása. Ezek után áttekintjük a releváns szakirodalmat és azonosítjuk a kutatási területet. 8

16 1. rész: Kutatási előzmények A szakirodalom áttekintése során a témánkhoz kapcsolódó szakterületek szakmai anyagainak feltérképezésére és bemutatására került sor. A kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe a logisztika területén cím alatt tárgyaljuk a logisztikai rendszereket, feladatokat, valamint ezek kapcsolatait. A szellemi tőke, humán tőke, avagy a kompetenciák jelentősége a logisztikai rendszerekben fejezetben az egyénre és a szervezetre, vállalatra vonatkozó fontosabb elméleteket, fogalmi rendszereket ismertetjük kritikai áttekintés során és kihangsúlyozzuk ezek szerves összekapcsolódását, valamint felhívjuk a figyelmet a gyengeségekre. A munkaköri leírások a logisztika területén cím alatt foglalkozunk a munkaköri leírások elméleti megalapozásával. Valamennyi elméleti egységben folyamatosan tárgyaljuk az eddigi kutatások eredményeit. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése által mutatunk rá a kutatási területünk létjogosultságára. A szakirodalom tárgyalása során a nemzetközi és a magyar nyelvű szakirodalom együtt kerül tárgyalásra így is átfogó képet adva a vizsgált téma sokszínűségéről. 9

17 1.1. A logisztika és a kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe Munkánk során célunk, hogy áttekintsük a hazai és nemzetközi szakirodalom logisztikai, folyamataival, funkcióival, feladataival, tevékenységeivel foglalkozó jelentősebb és kutatásunk számára fontosabb írásait, tanulmányait. A kutatás előzményeként a szakirodalom kritikai áttekintése történik meg, amelyet az ellátási lánc menedzsment (supply chain management) területéről indítunk, mintegy madártávlatból vizsgálva a logisztika és a - kutatási területünket képző - logisztikai munkaterületek feladatait. A Kutatási előzmények bemutatása során tehát az első fejezetben elsőként az ellátási láncból kiindulva a logisztikai rendszerekkel foglalkozunk, majd a témát a következő egységekre bontva tárgyaljuk: A kompetenciák versenyképességet meghatározó szerepe a logisztika területén. A logisztikai rendszerek bázisstruktúrája, terjedelme és vizsgálódási területei. A vállalati logisztika felépítése. A logisztikai szervezet. Úgy ítéljük meg, hogy ma a logisztika és a logisztikai munkafeladatok ellátásának színvonala, minősége versenyképességet meghatározó szerepet jelent, a gazdasági életben (Amcham, 2004; Szegedi, 1998). A XXI. század elején a vállalatok számára fontos, hogy a gazdaság sikertényezőjévé vált logisztikai munkafeladatokat, kiváló szakmaisággal és minőségben lássák el. A logisztika fejlődésének és változásának a hajtóerői, a megváltozott vevői igények, és az utóbbi időben mindenekelőtt az információs és kommunikációs technológiák elsöprő fejlődése (Wiendahl H. P., 1995; LaLonde - Powers, 1993). LaLonde (1993) rámutatott arra, hogy a logisztika elmozdult a műveleti orientációtól a taktikai, stratégiai orientáció felé. Melbin (1996) a logisztikai szakember jelentős képességének jelöli meg a változásokhoz való alkalmazkodást és a technológiai változáshoz való alkalmazkodás képességét, ugyanakkor Metz - Richardson, (2000) felhívják a figyelmet arra, hogy a megfelelő logisztikai gondolkodású emberek megtalálása és kiválasztása nehéz feladat. A logisztika ma nagyobb figyelmet vonz és sok szervezeten belül jelentősebb szerepe van, mint eddig bármikor a története során. Bár egyre inkább növekszik az érdeklődés a logisztika széleskörű stratégiai aspektusai iránt (makrologisztika), ám az individális logisztika kezelése (mikrologisztika) még mindig nagyon fontos (Murphy - Porst, 1993) A logisztika területén is - mint minden más funkcionális területen is - nagyon fontos, hogy az egyén, a munkavégző, a munkafeladatainak ellátásához, valamint a munkaadó elvárásainak megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen. Így a kompetenciákat személyes tulajdonságokként is felfoghatjuk, amelyeket a logisztikai munkaerőpiac igényel. A korszerű logisztikai rendszerekben is nagy kihívást jelent, hogy hogyan lehet leginkább, a munkavégzőket életre kelteni és életben tartani. A szervezetek arra törekednek, hogy a munkatársak beváljanak és a kompetenciáikat teljes mértékben kihasználva kiváló teljesítményt mutassanak a logisztikai munkakörükben. 10

18 A logisztika új feladat kihívásai az ellátási lánc menedzsmentben Az ellátási lánc menedzsment mind a vállalatok, szolgáltatók (Hoek - Harrison - Christopher, 2001), mind a vállalatokon belüli kapcsolatokat magába foglalja, azzal a céllal, hogy a tevékenységek zavartalanul menjenek végbe mind a vállalton belül mind az ellátási láncban lévő vállatok között. (Slack - Chambers - Jonhston, 1995; Harland - Knight, 2001; Szegedi - Prezenszki, 2003), ugyanakkor az ellátási láncok kialakítására különböző tényezők hatnak (Knoll, 2002), annak különböző fejlődési szakaszaiban (Demeter - Gelei, 2003). Az ellátási lánc menedzsment alkalmazása során a vállalatok között szükségessé válik a stratégiai partneri viszony kialakítása, így az egy ellátási láncba tartozó vállatok versenye rajzolódik ki, - amelyben a gyorsaság növekedő jelentőséggel bír (Hoek - Harrison - Christopher, 2001) - egy másik ellátási lánccal (Chikán - Gelei, 2005). Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy ellátási lánc menedzsment alatt teljes értékteremtő folyamatot értünk, nemcsak az egyes logisztikai területek (pl. beszerzés, szállítás, termelés) összességét (Knoll, 2001; Chikán, 1997; Knoll, 1999). Ellátási lánc alatt olyan értéknövelő tevékenységek sorozatát érti, amely a vevői igények kielégítésére alkalmas terméket, illetve szolgáltatást hoz létre. (Chikán, 1997) Nyilvánvalóvá válik, hogy az adott ellátási láncban dolgozó munkavállalók feladatainak ellátásához szükséges kompetenciák (azok megléte, illetve hiánya) nagy hatással vannak a munkavégzésre, amely ebben a kontextusban az ellátási lánc sikerességét is megalapozhatja, meghatározhatja. Tracey Smith - Dorflein (2002) alapján elmondható, hogy a sikeres ellátási lánc menedzsment pozitív összefüggést mutat a fogyasztói elégedettséggel és a cég teljesítményével, ugyanakkor elméleti modellt állítanak fel az emberi erőforrás menedzsment az ellátási lánc menedzsmentre gyakorolt hatására 6. ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT értékesí- beszer- termelés értékesí- beszerzés termelés értékesítés beszer- termelésértékesítés beszerzés Szállító szállítója Szállító (belső/külső) Vizsgált vállalat Vevő (belső/külső) Vevő vevője Értéklánc Marketing csatorna Ellátási lánc 1.1. ábra: Ellátási lánc ábrázolása.(wiendahl, 1995) 6 Tornow. - Wiley, (1991) kutatásukban azt vizsgálják, hogy milyen kölcsönhatás van a fogyasztók elégedettsége, az alkalmazottak attitűdje, a vezetői, menedzsment gyakorlata és a szervezeti teljesítmény között. 11

19 Az ellátási láncok Chikán - Demeter (2001) alapján a a fogyasztó érdekeit előtérbe helyező, az anyagi-, információ- és pénzáramlási folyamatok vállalathatárok nélküli összhangjára törekvő vállalatok egész sorát tartalmazzák. Ebbe az ellátási láncba (ellátási hálózatba) ágyazódnak bele a hierarchikusnak tekinthető logisztikai szerveződések 7. Kutatásunk során a logisztika anyagáramlási folyamatára összpontosítva, a szállítókat, a vállalatot és a fogyasztókat is magába foglaló logisztikai rendszerben munkát végző feladatainak és kompetenciáinak, az egyént középpontba helyező vizsgálatára fókuszálunk. A vállalatok számára az SCM 8 egyformán rejt lehetőségeket és kockázatokat. Az 1.2. ábra ezeket az állításokat foglalja össze és különösen a folyamatok, a technológiák, és a szervezet új követelményeit magyarázza meg (Wiendahl, 1995). A vállalatok környezetének megváltozásai Túlszabályozás megszüntetése (dereguláció) és globalizáció Növekvő és túlnyomórészt egyéni vevői igények Az értékalkotás állandó áthelyezése a beszállítókhoz Az információs és kommunikációs technológiák új dimenziója Megváltozott követelmények Folyamatok Technológiák Szervezet - A vállalaton belüli és kívüli hálózat - nyílt (nemzetközi) szabványok - együttműködés kiépítése értékalkotó partnerekkel - növekvő differenciálás - leegyszerűsített keresztmetszetek - belső változási képesség kiépítése és megtartása - információkorlátok megszűnése - kompatibilis rendszerek - a munkavállalók és a menedzsment közötti egyetértés - telephelyen túlmenő online és realtime (valós idejű) kapcsolat - biztonság az adatátvitelnél A vállalat céljai A vállalatérték és a tartós növekedés fokozása A költség- és időelőnyök realizálása Differenciálás rendkívüli termék- és folyamatminőségen keresztül A vevők és szállítók kötődésének növelése a saját vállalathoz Problémák A kapcsolatok növekvő komplexitása a hálózatban Az ellátási lánc áttekinthetetlensége és a szállítói lánc logisztikai dinamikája Kooperáció és verseny a szállítókkal és a vevőkkel Új technológiák és munkamódszerek elfogadásának problémái Magas beruházási költségek és kockázatok 1.2. ábra: A vállalatokkal szembeni követelmények megváltozása az SCM által. (Wiendahl, 1995). 7 Gilmour, (1999) kidolgozott egy szerkezeti vázat, amely a vállalatok ellátási lánc folyamatainak értékelésére használható. 8 SCM: Supply chain management rövidítése, jelentése: ellátási lánc menedzsment. 12

20 Ahogyan változnak a követelmények a vállalatokkal szemben (Wiendahl, 1995; Demeter - Gelei, 1994), úgy változhatnak az elvárások a munkavállalókkal szemben is, mind a feladatok, mind a kompetenciák terén. Kiváltképpen igaz lehet ez, ha az emberi erőforrással szembeni elvárás, igény meghatározás, minőség mentén való változását (Demeter - Gelei, 2002), és a logisztika szolgáltatás jellegét vizsgáljuk. Ám a szolgáltatás jelleg más területeken pl. a termelés területén 9 is egyre inkább dominánssá válik (Chikán - Demeter, 1994). A szolgáltatáskban az emberi erőforrás döntő jelentőségű (és mivel a logisztikában is erősödik a szolgáltatás jelleg, ezért ott is felértékelődik az emberi erőforrás). (Demeter, 2006)Tehát minden munkaterületen - így a logisztika területén is - fontos szerepet játszanak a képességek és a munkavállaló személye a beválásban (Dulin, 1981), az elfogadott, megfelelő munkavégzésben A logisztikai gondolkodás fejlődése A munkánkhoz keretet adó logisztika definíciójának ismertetése nélkülözhetetlen a sikeres munkánkhoz. Munkánk során a logisztika alatt az alábbiakat értjük: A logisztikai menedzsment az ellátási lánc menedzsment azon része, amely tervezi, megvalósítja és irányítja az anyagok, szolgáltatások és kapcsolódó információk származási pont és felhasználási pont közötti hatékony, eredményes előre és visszirányú áramlást, tárolást a vevői igényeknek történő megfelelés érdekében. (CSCMP 11 definíció ( 12 Az ELA 13 definíciója Pfohlt (1996) idézve az áruáramlás megszervezése, tervezése, kontrolálása, és elvégzése a kifejlesztéstől és megvásárlástól a termelésen és elosztáson keresztül a végleges felhasználóig a piac igényeinek kielégítési céljával minimális költség és tőkeráfordítás mellett. A logisztikai szemlélet általános jellemzői a rendszerszemlélet, folyamatorientáltság, keresztmetszeti funkciók, összköltség szemlélet, törekvés a magas színvonalú vevőkiszolgálásra. (Halászné, 1998) A rendszerszemlélet megértéséhez fontos megállapítani, hogy rendszerekben és rendszerek között történnek a logisztikai folyamatok. Pfohlnál (1996), hierarchizált logisztikai rendszerekről is olvashatunk. Nála a mikro és makrologisztikai rendszerek értelmezései is megtalálhatók. E témára még A logisztikai rendszer terjedelme és vizsgálati területei részben részletesen kitérünk. 9 A termeléssel kapcsolatos egyéb irányvonalak kifejtését (Demeter, 2001; Demeter, 1997) hazai kutatások is vizsgálják. 10 A gazdaság által igényelt új kompetenciák meghatározásával nemcsak a gazdaság az adott és vizsgált így a logisztika - szegmenseiben, hanem az Európa Uniós országok szintjén is foglalkoznak, mint pl. az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Oktatási Bizottsága miniszteri szintű találkozóján Párizsban 2001-ben. A találkozón a munkáltatók által igényelt új kompetenciák oktatási vonatkozásainak megvitatására is sor került (Cser, 2001). Természetesen országos szinten is felmerülnek kérdések a témában. (Kovács, 1997) 11 CSCMP: Council of Supply Chain Management Professionals korábbi elnevezése a CLM : Council of Logistics Management korábbi nevén NCPDM (Natiomal Council of Physical Distribution Management). 12 Az CSCMP definíció a CLM definíciót veszi alapul amelyet interpretál, Kovács, 1998; Halászné, 1998; Pfohl, ELA European Logistics Association (Európai Logisztikai Egyesület). 13

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Logisztika mint rendszer

Logisztika mint rendszer Logisztika mint rendszer Trembeczky László alezredes A logisztika a rendszerek meghatározott mûködésû elemeinek jól szervezett halmaza. Szervezeti szempontból több olyan alrendszert fog össze, amelyek

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás

Emberi erőforrás gazdálkodás Munkakör értékelés 1 AZ ELŐADÁS VÁZLATA, TÉMAKÖREI Munkakör értékelés Kompetencia, kompetencia típusok Munkaköri leírás 2 Munkakör értékelés fogalma A munkakör-értékelés kö éték olyan folyamat, amelynek

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, Logisztika- & Ellátási lánc menedzsment Széchenyi István Egyetem Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc OPTASOFT konferencia 2013. november 19. szegedi.zoltan@sze.hu

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben