A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Multimédia az oktatásban - Konferencia, május 30 - június 1. Seebauer Gabriella - Dr. Seebauer Imre: A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása 1. Bevezetés Öt évvel ezelőtt a BM határőrség felkért bennünket egy multimédia elkészítésére, amelyik a határon, a forgalomellenőrző pontokon dolgozó tiszthelyettesek felkészítését szolgálta volna. A program, különböző okokból nem valósult meg, de közben rájöttünk, hogy módszertan, illetve egy meghatározott módszer szükséges a multimédiára épített oktató CD elkészítéséhez. A jelen a konferencián több előadó is említette a problémát, hogy nincs a multimédia kidolgozásnak egységes módszertana. Mi öt éve ezen dolgozunk. Ma a világban az oktatás területén döntő változás megy végbe, elsősorban a katonai képzési rendszerekben. A tiszteket még húsz évvel ezelőtt is - vannak esetek, amikor most is - a feladatok tervezésére készítették fel. Az 1980-as évektől kezdve a NATO-ban, de főleg az amerikai hadseregben, az egész képzési rendszer megváltozott. Ennek lényege, hogy nem a konkrét feladatokra kell felkészíteni a katonát, hanem arra, hogy a saját munkáját képes legyen megszervezni, hogy a konkrét helyzetek egyedi kihívásaira tudjon megfelelően, a legkevesebb erőforrás felhasználással reagálni. A feladat nem könnyű, amit bizonyít, hogy megvalósítására az USA hadseregében húsz éves programot dolgoztak ki ben indították el, és 2014-ig tart a program. Az előre nem látható feladatok végrehajtására a katonai szervezetek sokoldalú felkészítése 1999 óta NATO-ban, 2000 júniusa óta pedig a magyar haderőben is alapvető program. 2. ábra A tanulási és a cselekvési folyamat algoritmusa Az első szemléltető ábra mutatja, hogy korunkban a szervezetek akkor képesek a környezetük igényeinek eleget tenni, a kihívásokra megfelelően válaszolni, ha a tagjaik alkalmasak problémamegoldó akciókat irányítani, illetve végrehajtani. Ennek viszont feltétele, hogy rendelkezzenek a feladatok tervezése, az erőforrások célszerű elosztása, és az erőforrások sokoldalú felkészítése tudásával. A mesterséges intelligenciakutatás mind a három területre tanuló rendszereket alakított ki. A tervezési feladatok megoldására a tudás alapú szakértői rendszereket, az erőforrások célszerű elosztására az ad hoc igényeket kielégítő rendszereket és a multimédia eszköz alapú rendszereket az emberi erőforrások sokoldalú felkészítésére. Mindegyik tanuló rendszer hatékony alkalmazásának a feltétele, hogy adatbázisokra támaszkodjon. Az adatbázisok alkalmazásoknak a kutatása napjainkban felfokozott méretekben folyik és a világot átfogó rendszerek kialakulása folyamatban van. A képességek fejlesztésének mindhárom területe összekapcsolva az adatbázisokkal, a végeredményét tekintve az emberi: előrelátás, problémamegoldás és a vezetési képességek fejlődését jelenti. Ez eredményezheti azt, hogy konkrét helyzetekben, konkrét akciókra a szervezetek tagjai felkészültek és képesek is végrehajtani az akciókat. A vázlaton még egy befoglaló keretet látható, amellyel jelezni akartuk, hogy mind az amit tárgyaltunk csak rendszerbe foglalva kellően hatékonyak. A rendszer kidolgozása, megteremtése viszont rendszerszemléletet és irányt mutató elveket igényel. Mi tanulás-tanítás 1

2 folyamatát rendszerben való vizsgálatához való irányelvek forrását: a dinamikus rendszerelmélet, a magyar nyelv- és jelrendszerben, illetve Bolyai János Tan modelljében találtuk meg. A továbbiakban a tanulás-tanítás folyamatának rendszerével csak a multimédia alapú rendszerek módszertana tárgykörén keresztül tervezünk foglalkozni. 3. ábra A TAN fedőlap tervezete A második ábra Bolyai János Tan című munkájának fedőlap tervezetlét mutatja, mely egész életművét sűríti egyetlen modellbe. A modellel, helyesebben a modellel kapcsolatos feljegyzéseivel a halála után a kutatók sokat foglalkoztak, de sem akkor, sem napjainkban az értelmezése és az alkalmazásának módszere nem fogalmazódott meg. Ugyanis Bolyai János valami olyasmit írt le a természetes rendszerekről, a világról amelynek a megértéséhez csak napjainkban szolgáltatnak ismereteket a rendszerekkel foglalkozó tudományágak. A mesterséges intelligenciakutatás, a rendszerelmélet, és a vezetéselméleti kutatások eredményezik azt a tudást mely által megérthetjük, hogy mit is fogalmazott meg Bolyai. Több mint 25 éven keresztül foglalkozott az emberiség közjavát szolgáló Tan értekezésén. Sajnos végül is úgy halt meg, hogy nem fejezte be a munkáját. Az életrajz írói közül többen ezt a munkát teljesen fölöslegesnek, utópisztikusnak tartották, leértékelték. Mit tett Bolyai? Megalkotta az állandó fogalmát a Tan-t és azt tervezte, hogy kidolgozza a kor tudományos és tapasztalati ismerteinek a Tan szerinti rendezését. A Tanra vonatkozó gondolatai sajnos csak jegyzeteiben maradtak ránk. Az MTI mikrofilmkönyvtárban a feljegyzéseit 12 ezer diakép tárolja. A Tan modell lényegét kép formátumban, lépésről lépésre a hármas ábra mutatja be. 4. ábra Bolyai modelljének értelmezése és a tanuló-tanító módszertan Bolyai felosztotta a tudományt "ÜDV-TAN-ra", "MEL-TAN-ra", "MULT-TAN-ra", és a közepén helyezte el az állandót, az a TAN-t. A Tan olyan alaptudást jelenít meg, amely a környezetünket megismeréséhez szükséges. A korának ismereteit a modellje szerint csoportosította. Például, az erőtant - vagy mai nevén a fizikát felosztotta - folyó és szilárd, szerekre, valamit olyan igaz ítéletekre, melyek szerint a szerek egymással kölcsönhatásba léphetnek. A kölcsönhatások megteremtésére vonatkozó elveiket kilenc pontba foglalta össze. Mit kell érteni a szer szón és szócsaládján? Abban korban még értették szer szó jelentését, értelmezését az anyanyelv megismerésével szívták magukban. A szer mint nyelvi egység és mint jelcsoport a világról gyűjtött tapasztalatok kiinduló állandójaként, a minőség, a lényeg megismeréseként volt jelen. Mi már nem értjük, mert kiirtódott a nyelvünkből. A latin, a német, majd az orosz kulturális orientáltságú hatások sokat romboltak a magyar kultúra keletről hozott szeres hagyományában. Nem csoda, hogy a jegyzeteit feldolgozó kutatók nem is értették meg, hogy Bolyai mit is írt le. Pais Dezső csak 1962-ben írta meg a "szer" szónak, mint szócsaládnak az értelmezését a finnugor nyelvekben. Bolyai kezdetben latinul, majd németül írta le tudományos gondolatait és csak később tért át a magyar nyelven történő írásra. Ettől az időtől kezdve kezdte a kedvenc tanával" kapcsolatos gondolatait gondosan kifejteni. Ezért is következtethetünk arra, hogy ő a magyar nyelvből olvasta ki, érezte meg azokat az összefüggéseket, mely a Tan modelljének megalkotásához vezetett. Visszatérve a modellhez, az igaz ítéletet - ő úgy fogalmazta meg mint isteni, én úgy, hogy valós információ - a rendszer működésében olyan kitüntetett eleme a modellnek, mely a összekapcsolja a folyó és a szilárd elmeket. Az ítélet meghozatalához egyrészt szükség van a 2

3 tudományra, annak rendező erejére, másrészt az igaz ítélethez szükség van egy másik erőre, a tapasztalat szervező erejére. Bolyai leírta, hogy szerek az űrben valójában nincsenek, a használatuk a gondolkozásban csak arra való, hogy a két erőnek a határfelületén átmenetet biztosítsanak. Ezzel megfogalmazta a modell szerepét az emberi gondolkozásban. Nem tudom mennyire tartják lényegesnek, hogy már 1832-ben Bolyai János megalkotta modell fogalmát. Erre azért volt szüksége, mert felismerte, hogy az ítélet valós igazsághoz, csak a tudomány, a művészet és az erkölcs kapcsolatának és kölcsönhatásának ismeretében lehet eljutni. Vagyis olyan átjárót kell nyitni e különálló ismereti rendszerek között, olyan transzformációt, amelyek fontosságára ma, a fraktál matematika transzformer fogalma és eljárásai mutatnak rá. Ez a modell a lényegét tekintve transzformer szerepet tölt be különböző rendszerek, illetve egy rendszer minőségi síkjai között. Szemlélve a Tan-modellt, nagyon fontos következtetésre juthatunk. Szilárd szerek helyett - ha azt mondanám, struktúra, akkor azt érthetőbb a szerepet a vizsgált rendszerbe. A szilárd szer - írta Bolyai- vezérel, vagyis olyan szabályok hordozója mely az egész működését meghatározza. A folyó szer helyére ma a folyamat szót tehetjük. Az igaz ítélet helyét a célkitűzés szó fejezi ki talán megfelelően. A három fogalom kétirányú kölcsönhatásában, körforgásában játszik döntő szerepet a középen elhelyezkedő állandó, a tudástérkép, vagy máképpen a pszichológiából vett fogalommal, a kognitív térkép. Ezzel a gondolattal áttérek a multimédia eszközökre épített oktatás tárgyalására. 5. ábra Mi az, ami vezérli a multimédiás oktatást és mit tekintünk az oktatása állandójának? A következő ábra a bolyai modell jeleinek értelmét szemlélteti a rendszerelmélet és a dialektika kategóriái közötti kapcsolatok bemutatásával. A kör alakú nap szimbólum a természetet szimbolizálja, amelynek az ismerete jelenik meg szervező erőként, a háromszög pedig a Pithagoraszi bölcsesség jele, amelyik a tudományt szimbolizálja. A tudományokra általánosan érvényes állandó, a dinamikus rendszerelmélet három összetevője: az egész, a részek és a dimenzió, valamit a dialektikus gondolkodás három kategóriája: az egyes, a különös és az általános fogalmakban fogalmazódott meg. A rendszerelmélet és a filozófia minőségét kifejező fogalmaik - mint az ábra mutatja - behelyezve Bolyai-modelljébe láthatóvá lesz, hogy kölcsönhatásaik állandója a gondolkozó ember tudása. A Bolyai modell négydimenziós, mivel az időt alkalmazza a tér három dimenziója mellett negyedik dimenziónak. A kibernetika általános modelljébe helyezve a bolyai modellt, akkor a "MULT TAN" a múlt ismeretét, a jelent, a ma ismeretét a "MEL TAN", a jövőt az "ŰR TAN" fejezi ki, az állandónak viszont ha a magyar kultúrát tekintjük, akkor ábrázolható a sajátos magyar kiindulást tartalmazó transzformáció. Ezt a modellt a magyar kultúra rendszermodelljének tekintjük. A rendszer a környezetéből valamilyen erőforrás kap, amit transzformálnia kell valamilyen a környezete által elfogadott értékké. Ezt a transzformációs folyamatot kell a tanulónak elsajátítania, mégpedig ahogyan a sajátos, illetve más kultúrákat közvetítő magyar kultúrából származó tapasztalata és a tudományos gondolkodása révén, miképpen szervezze a dolgát rendszerré. A multimédia módszertanának tehát a rendszerszervező erőket és a rendszerszervezés módszertanát kell követnie, miközben az állandója, a kognitív struktúrája a magyar kultúrából ered, a tartalmát pedig a tudományos és a tapasztalati ismeretek fejlődésének múltja, jelene és jövője adja. Hogyan fejezhető ki ebben a nézetrendszerben a tanulás-tanítás rendszermodellje? 3

4 6. ábra A tanulás modellje Van az elme. A világ hat az elmére, az elme hat a világra. Ebben a modellben nincs külön fogalma az idealizmusnak és a materializmusnak. Bolyai egybe kapcsolta a világ értelmezésének e két filozófiai irányzatát. A pszichológia szerint az elme tapasztal, és elhelyezi az emlékképeket a hosszú távú emlékezetben. Ez egy információ átalakítási folyamat melyet a pedagógiától kezdve az orvostudományig, több tudományág nagyon részletesen vizsgál. A tapasztalás feltétele, hogy legyenek viselkedési minták, amit a tanulónak el kell sajátítania. A tapasztaláshoz kell egy olyan módszertan, amelyik a tanulót a tanulási folyamatban támogatja. A tanulás úgy történik, hogy a tanuló ismereteket nyer a környezetből, ehhez céljai vannak, mert célok nélkül nem lehet tanulni. Mit kell tanulnia? Viselkedni kell tudnia a környezetben. Ahhoz hogy viselkedjen annak előfeltétele van. Ez az a lényeg, melyet Bolyai a modelljében az állandóként jelölt meg. Vagyis ahhoz, hogy tanuló viselkedési mintákat válasszon megismerő képességgel, előismerettel kell rendelkeznie. Ez az előkép teszi lehetővé, hogy a hosszú távú memóriájából emlékképeket kiválasszon, és a rövidtávú memóriájában azokat értékelve kijelölje a környezetétől elsajátítandó viselkedési mintát és megjegyezze. A megjegyzett viselkedési minta ugyanakkor újabb motivációt eredményez, vagy éppen leállítja a tanulás folyamatát. Újabb viselkedési mintaválasztás, az elme tanul, visszacsatol, az emlékképeket rögzíti, a tudástérképe fejlődik. 7. ábra A tanulás-tanítás mozzanatai Itt érdemes kitérni arra, amit ma minden előadó foglalkozott. A multimédia eszközök alkalmazása esetén a tanítva tanulás, vagy a tanulás és a tanító segítés irányába fejlődik az oktatás. Az előadások melyek eddig elhangzottak a tanítva-tanulás mozzanatai mutatták be. Mi ezt megfordítottuk, mert nem a tanítást tartjuk elsődlegesnek a multimédia eszközök alkalmazásánál, hanem a tanulást. Azt ahogy a hallgató megszervezheti a tanulásának folyamatát és a tanítás kisegítő eszköznek tekintjük. Megítélésünk szerint a jövőben a tudás átadás során a tanár szubjektív ráhatása a tanulóra egyre inkább kevésnek bizonyul az egyre bonyolódó elsajátítandó információval szemben. Ma olyan tananyag mennyiséget kell elsajátítani, olyan tudást és olyan gondolkodás átalakítást kell elvégezni, amelyet már nem lehet beszéddel, vagy a táblára rajzolva végrehajtani. Új eszközök állnak a rendelkezésünkre. A multimédia alkalmazás modellje magába foglalja: a tanulót, a tudásbázist, és a multimédia felületet, illetve feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik megfelelő előismerettel, tudástérképpel. A multimédia felületet mutatja be, hogy milyen tudást tartalmaz a tudásbázis. a megoldandó feladat, és a tanulási helyzet, mint környezeti tényező, motiválja a tanulási folyamatot. A rendszer bemenetén a megoldandó feladat/feladatok szolgáltatják a tanulást elindító motivációt. A multimédia felületet minden tanulási mozzanatra eligazítást nyújt arról, hogy milyen sémákon keresztül és milyen úton érhető el az elsajátítandó ismeret. A tanuló választ, és a választásának megfelelő információt a tudásbázis szolgáltatja részére. Ezt ismétli mindaddig még a tudástérképén az általa célul tűzött ismeret birtokába nem jutott. Természetesen a tanulás folyamatát a tanuló bármikor megszakíthatja, majd ha szükségét érzi folytathatja. Természetesen előfordulhat, hogy ez a rendszer nem szolgálja ki teljesen a tanuló valós igényeit, ezért szükség van a tanári konzultációra. Ha kiegészítő információkat akar, akkor a 4

5 tanuló a tanárhoz fordul, vagy lehet olyan rendszer is amikor a tanár közvetlenül be tud avatkozni a tanulási folyamatba, annak érdekében, hogy a tanuló tudástérképe még tovább nőjön, és a probléma megoldó tudás a hallgatóban kialakuljon Ez az ajánlott módszertan, illetve a tanulás-tanítási rendszer lényege. 8. ábra A tananyag kidolgozás folyamata Hogyan kell kidolgozni a tananyagot? Először is tisztázni kell a megoldandó problémákat, meg kell határozni a tanulás jövőképét, és azt, mi legyen az a probléma megoldó tudás, amit sajátítson el a tanuló. Milyen legyen a probléma megoldó ismeretek struktúrája, milyen legyen az a tanuló-tanító módszertani struktúra, amelyben ő dolgozni fog? Természetesen a felelet tantárgyanként változó szerkezete és tartalmat mutat. Nagyon fontos, hogy a kidolgozás megkezdésekor megfelelő ismerettel rendelkezzenek a kidolgozók a megcélzott tanulók megismerő-struktúrájáról. Például milyen életkorban, az adott tantárgyra vonatkozóan tudás szerkezet rendelkezhet és milyen szabályok szerint szükséges a tanulás rendszerét megtervezni. Utóbbival mi sokat küszködünk. Meg kell tervezni a tanulási sémákat, fel kell mérni a tanuló válasz igényeit, és azokat az információkat, amelyeket szolgáltatni kell a rendszernek részére. Tisztázni, hogy milyen kiegészítő információkkal kell rendelkeznie a tanárnak, ahhoz, hogy eljuttassa a tanulót a meg nem értett ismeretek megértéséhez. A továbbiakban a már csak két kérdéssel tervezünk foglalkozni először, miként jeleníthető meg a multimédiára épülő tananyag szerkezete, másodszor bemutatjuk a tudástérkép egy egyszerűsítet változatát. Átadom a szót a lányomnak, mert ennek a tanuló-tanító módszernek a multimédiára való átültetését ő dolgozta ki. Először a tananyag szerkezetét kell felépíteni. 9. ábra. A tananyag szerkezete A tananyag szerkezetének kulcskérdése az, hogy meg kell határozni a dimenziókat, amelyben a tananyag szerkesztésre kerül, majd a tananyag tartalmi terjedelmét, egészét meg kell határozni, végezetül fel kell tárni a tanagyag részek tartalmát. A kidolgozónak az így kialakított struktúra középre kell állni, a tudástérképre. Ez a mozzanat okozza a multimédia készítésnél a legnagyobb problémát. A szerkesztés és a kivitelezés közé kell tenni valami olyat, ami megteremti a körülhatárolt tudáselemek közötti kölcsönhatásokat. Itt jelenik meg egy egészen más szakmai tudás szükségessége. Én vizuális tartalmiszerkesztőnek hívom azt a szakembert, aki képes átfordítani a könyvi, szekvenciális formában főleg verbális, kevés képpel kifejtett ismerethalmazt egy olyan rendezett halmazba, mely lehetővé teszi a hogy a tananyag adaptálható legyen a multimédiás megjelenítésre. Mi egy kísérleti CD-t készítettünk a repülés témakörében., Ehhez pályázaton segítséget kaptunk. Azt tűztük ki célul, hogy be mutatjuk a magyar repülés fejlődéstörténetét. 10. ábra. A tananyag szerkezetének kifejtése A Bolyai modelljében két nagyon fontos iránymutatás található, amely alapján először a tanulás szerkezetével és a tanulást segítő szempontok összeállításával, kidolgozásával, elsődlegesen sokat foglalkoztunk. Ezek szerint építettük fel módszertan. A másik a 5

6 hallgatónak és tanárnak szól: tanulási folyamat megszervezése, illetve a tanulási célkitűzések megfogalmazása és a motivációk kialakítása. A rendszer csak ezeknek az elemeknek a kölcsönhatásában funkcionál. A kérdés, elfogadjuk-e azt az alapelvet, amit Bolyai megmutatott, hogy a rendszer minden egyes szintjén megtalálható az a megismerési mód, amelyik az adott rendszer minőségére érvényes. Ennek elfogadása teszi lehetővé, hogy ha lejjebb akarok haladni a struktúrában, akkor lefúrhatok a részismeretekbe, és ezt mindaddig tehetem, míg én el nem érem azt a szintet, amikor megkapom a hiányzó ismeretet, ezáltal a probléma megoldó készség folyamatosan fejlesztés alatt van. A tananyag szerkezetének meghatározásánál alapult vettük a már említett magyar kultúra rendszermodellt. 11. ábra. Dimenziók Először meg kellett keresni azokat a dimenziókat, azokat a nézőpontokat, amiken keresztül meghatározva, bemutathatjuk a repülés fejlődés történtének lényegi oldalait. Általában azt tapasztaltuk, hogy téma kutatói a gondolatinak kifejtésénél az eseményekből próbáltak elindulni. Ez a megközelítési mód elvitt bennünket is az "erdőbe". Ezért a kutatóktól kapott leírásokat nagyon le kellett egyszerűsíteni, mondhatni a legegyszerűbb fogalmakig fel kellett bontani. Például tisztázni kellett, hogyan foglalkozunk a repülőgéppel, a szervezettel, a repülő emberrel, és a repülési funkciókkal (itt jön létre az ember és a gép a találkozása), továbbá a gyártás, illetve a beszerzés hogyan folyt Magyarországon. Ezekből a dimenziókból lehetett az egész rendszert technikailag előállítani. A dimenziókból elindulva a következő lépés az volt, hogy meg kellett határozni a megjelenítendő ismeretek egészét. 12. ábra. Egész Az egészet úgy lehetett a legkönnyebben meghatározni, hogy lehántottuk róla az időt. Vagyis, miután a multimédia egy három dimenziós eszköz, és a repülés maga is egy három dimenziós működés, ezért elhelyeztük előtte, mögötte, alatta, fölötte a jövőt, a múltat, a közelmúltat és a közeljövőt. Ebben a pillanatban már csak önmaga, a tartalom látszott a multimédia felületeken. A csomópontokban meghatároztuk minden egyes dimenzióhoz tartozó részletet. A csomópontokat idősávokba szerveztük, melyeket a történelemi események alakítottak ki. A legalsó, a kezdeteteket mutatja, a következő az első világháborút, a következő a két világháború közötti időszakot, majd a második világháborút és végül az 1945 utáni repülést. A dimenziók vertikálisan helyezkednek el, olyan módon, hogy egy végig vezeti a fejlődésen a légi járműveket, egy a gyártást, egy a repülési funkciókat, egy a szervezeteket. Az egész vizuális látása egyszerre alakítja ki, az egész felfogását, amely magában hordozza a dimenziókat és az egyes részeket. 13. ábra. Részek 6

7 Hogy fejezi ki a rendszer a részeket? Nagyon fontos az, és a multimédiában erre óriási lehetőség van, hogy egyszerre egy ismeretegységgel, illetve annak időbeni, térbeli változásaival foglalkozzon a tanuló. Ezáltal kap lehetőséget arra, hogy egy elsajátítandó ismeretet részletet történését, hanem működését, hasznosságát, alkalmazhatóságát és ennek eredményét tanulmányozhassa. A tanulónak a kidolgozott módszertan szerint nincs más dolga mint körültapogatni a kurzorral az adott képmezőt és megkapja, hogy milyen felépítés hozta létre az adott csomópontot. A működési bemutató A multimédia nyitóképe (főmenüje) 3D-s grafikával és mozgó animációval megjelenített kis múzeumi szoba, ahol többféle lehetőség nyílik a betekintésre. A bal oldali falon elhelyezett képekre kattintva, a repülés különböző területeiről kaphatunk rövid, átfogó ismereteket. Balra fordulva, egy iratszekrény fiókjában a kartotékok között keresgélhetünk a címszavak segítségével. A szoba asztalán elhelyezett Repüléstörténet feliratú könyvben a CD lemez kiegészítő szöveganyaga található, amelyben tetszés szerint lapozhatunk, olvasgathatunk, illetve a bemutatók helyszínén az adott témában hozzáolvashatunk. A jobb oldali fal montázs képei jelképezik a hat fő történelmi korszakot, melyek a főmenü elemei. A monitor előtt ülő kíváncsiságára építve a multimédia felületen interaktív pontokat helyeztünk el, amelyek akkor válnak láthatóvá, ha az egér föléjük ér. Tehát nem azt helyezzük előtérbe, hogy elmagyarázzuk, mi van a képen, hanem azt, hogy a néző önállóan, valósággal beleakadjon egy-egy izgalmas részbe. Eközben ő dönti el, hogy képeket nézeget, a kartotékok adatbázisában keres valamit, filmrészletet néz, vagy a könyvben lapozgat. Természetesen mindenki másképp, egyedi módon olvas, lát, tanul, ezt szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben támogatni ezzel a lehetőséggel. Például: a bemutatott kép első világháború idején lejátszódó eseményt, mutat, amikor is a trónörökös megszemléli a légjáró csapatot. A kép részletei lényegi eligazítást tartalmaznak arra vonatkozóan, ahogyan egyáltalán létrejöttek, megszerveződtek a csapatnemek, a repülő csapatszervezetek, a hadvezetés, és azok valamilyen formában valamilyen feladatokat hajtottak végre. A tanuló haladva részeket összekapcsoló struktúrában mindenkor csak egy ismeretegységgel kell foglalkozzon. Minden felület alsó részén egy könyv szimbóluma található, mely lehetőséget ad további hozzá olvasásra. Ha már beltekintett egy részletbe, akkor ha van kedve el is olvashatja a részletesebb, pontosabb információkat is. A multimédiában a tanuló haladva részeket összekapcsoló struktúrában mindenkor csak egy ismeretegységgel kell foglalkozzon, ugyanakkor nem téved el hiszen minden lefúrás után egy gombnyomással a megfúrt felületre térhet vissza és folytathatja a vándorlást. A keresés lehetőségét a felületek alsó részén egy könyv, illetve kartoték szimbóluma mutatja. A fő dimenziókat, nézőpontokat meghatározva mutatjuk be a repülés fejlődésének egy-egy jelentősebb korszakát. Miután a multimédia egy háromdimenziós eszköz, és a repülés maga is három dimenzióban zajlik, ezért gyakorlatilag a négy égtájnak megfelelően bármilyen irányba indulva lehetővé tettük az interaktív keresés lehetőségét. A menürendszerben ezt az oldalak felső részén található iránytű használata biztosítja. Mozgás közben mindig elérhetőek a menük, és mindig látjuk az évszámot is, hogy mely korban járunk. Az iránytű használatával, közvetlenül a támogató háttérből megtudható, a példával élve a Légjárócsapatok működésének: Közvetlen eredménye a repüléstudomány tudatos kialakításában található meg. 7

8 Hogyan fejlődött ki a repülés támogató háttér a Repülőarzenál által? A két világháború közötti időszakban a polgári repülés szervezetei honosodtak meg, fontos teret biztosítva a rejtett légierőnek. Megtudhatjuk, miként alapozták meg a Légjárócsapatok működését a Rákosmező ősrepülői, úttörői, hogy később a magyar repülők az első világháborúban jeles cselekedeteket tudjanak végrehajtani. A repülőgép mindenkori térbeli helyzetét mutató műhorizont stilizált grafikája és a körülötte lévő hat szín segítségével minden oldalról eljuthatunk a fő korszakokba. A piros például a két világháború közötti időszakba kalauzol, a sötétkék a második világháború idejét idézi, a világoskék az 1945 utáni éveket öleli fel napjainkig, míg a zöld az űrrepülés színe lett. Az oldalak háttérszíne megegyezik a fenti színekkel, és így megkönnyíti a tájékozódást. Befejezésül csak még azt szeretnénk elmondani, hogy Bolyai sokat írta Tanról, ezen írások tartalmának a feltárása csak részben történt meg. A mi legfontosabb felismerésünk az, hogy mindaz amit írt a magyar kultúrából származik, és a magyar gondolkodásnak felel meg. Mi egy olyan modellt látunk a Bolyi írásaiban mely átmenetet képez az egyik tudományos ismeretterületről egy másikba, az egyik kultúrából a másikba. Megyünk Európába, akkor át kell mennünk egy jelenlegiből egy másik gondolkodási rendszerbe. Ezért fontos felismerni Bolyai munkásságának jelentőségét a napjaink problémáinak megoldásában. 8

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA

Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA SEGÉDANYAG A GYAKORLATI TANÍTÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4. II. A PEDAGÓGUS TUDÁSA, SZAKÉRTELME A LEGÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN.. 5. HATÉKONY TANÍTÁS, EREDMÉNYES

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben