A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Multimédia az oktatásban - Konferencia, május 30 - június 1. Seebauer Gabriella - Dr. Seebauer Imre: A tanuló-tanító, multimédiára épülő oktatási technológia bemutatása 1. Bevezetés Öt évvel ezelőtt a BM határőrség felkért bennünket egy multimédia elkészítésére, amelyik a határon, a forgalomellenőrző pontokon dolgozó tiszthelyettesek felkészítését szolgálta volna. A program, különböző okokból nem valósult meg, de közben rájöttünk, hogy módszertan, illetve egy meghatározott módszer szükséges a multimédiára épített oktató CD elkészítéséhez. A jelen a konferencián több előadó is említette a problémát, hogy nincs a multimédia kidolgozásnak egységes módszertana. Mi öt éve ezen dolgozunk. Ma a világban az oktatás területén döntő változás megy végbe, elsősorban a katonai képzési rendszerekben. A tiszteket még húsz évvel ezelőtt is - vannak esetek, amikor most is - a feladatok tervezésére készítették fel. Az 1980-as évektől kezdve a NATO-ban, de főleg az amerikai hadseregben, az egész képzési rendszer megváltozott. Ennek lényege, hogy nem a konkrét feladatokra kell felkészíteni a katonát, hanem arra, hogy a saját munkáját képes legyen megszervezni, hogy a konkrét helyzetek egyedi kihívásaira tudjon megfelelően, a legkevesebb erőforrás felhasználással reagálni. A feladat nem könnyű, amit bizonyít, hogy megvalósítására az USA hadseregében húsz éves programot dolgoztak ki ben indították el, és 2014-ig tart a program. Az előre nem látható feladatok végrehajtására a katonai szervezetek sokoldalú felkészítése 1999 óta NATO-ban, 2000 júniusa óta pedig a magyar haderőben is alapvető program. 2. ábra A tanulási és a cselekvési folyamat algoritmusa Az első szemléltető ábra mutatja, hogy korunkban a szervezetek akkor képesek a környezetük igényeinek eleget tenni, a kihívásokra megfelelően válaszolni, ha a tagjaik alkalmasak problémamegoldó akciókat irányítani, illetve végrehajtani. Ennek viszont feltétele, hogy rendelkezzenek a feladatok tervezése, az erőforrások célszerű elosztása, és az erőforrások sokoldalú felkészítése tudásával. A mesterséges intelligenciakutatás mind a három területre tanuló rendszereket alakított ki. A tervezési feladatok megoldására a tudás alapú szakértői rendszereket, az erőforrások célszerű elosztására az ad hoc igényeket kielégítő rendszereket és a multimédia eszköz alapú rendszereket az emberi erőforrások sokoldalú felkészítésére. Mindegyik tanuló rendszer hatékony alkalmazásának a feltétele, hogy adatbázisokra támaszkodjon. Az adatbázisok alkalmazásoknak a kutatása napjainkban felfokozott méretekben folyik és a világot átfogó rendszerek kialakulása folyamatban van. A képességek fejlesztésének mindhárom területe összekapcsolva az adatbázisokkal, a végeredményét tekintve az emberi: előrelátás, problémamegoldás és a vezetési képességek fejlődését jelenti. Ez eredményezheti azt, hogy konkrét helyzetekben, konkrét akciókra a szervezetek tagjai felkészültek és képesek is végrehajtani az akciókat. A vázlaton még egy befoglaló keretet látható, amellyel jelezni akartuk, hogy mind az amit tárgyaltunk csak rendszerbe foglalva kellően hatékonyak. A rendszer kidolgozása, megteremtése viszont rendszerszemléletet és irányt mutató elveket igényel. Mi tanulás-tanítás 1

2 folyamatát rendszerben való vizsgálatához való irányelvek forrását: a dinamikus rendszerelmélet, a magyar nyelv- és jelrendszerben, illetve Bolyai János Tan modelljében találtuk meg. A továbbiakban a tanulás-tanítás folyamatának rendszerével csak a multimédia alapú rendszerek módszertana tárgykörén keresztül tervezünk foglalkozni. 3. ábra A TAN fedőlap tervezete A második ábra Bolyai János Tan című munkájának fedőlap tervezetlét mutatja, mely egész életművét sűríti egyetlen modellbe. A modellel, helyesebben a modellel kapcsolatos feljegyzéseivel a halála után a kutatók sokat foglalkoztak, de sem akkor, sem napjainkban az értelmezése és az alkalmazásának módszere nem fogalmazódott meg. Ugyanis Bolyai János valami olyasmit írt le a természetes rendszerekről, a világról amelynek a megértéséhez csak napjainkban szolgáltatnak ismereteket a rendszerekkel foglalkozó tudományágak. A mesterséges intelligenciakutatás, a rendszerelmélet, és a vezetéselméleti kutatások eredményezik azt a tudást mely által megérthetjük, hogy mit is fogalmazott meg Bolyai. Több mint 25 éven keresztül foglalkozott az emberiség közjavát szolgáló Tan értekezésén. Sajnos végül is úgy halt meg, hogy nem fejezte be a munkáját. Az életrajz írói közül többen ezt a munkát teljesen fölöslegesnek, utópisztikusnak tartották, leértékelték. Mit tett Bolyai? Megalkotta az állandó fogalmát a Tan-t és azt tervezte, hogy kidolgozza a kor tudományos és tapasztalati ismerteinek a Tan szerinti rendezését. A Tanra vonatkozó gondolatai sajnos csak jegyzeteiben maradtak ránk. Az MTI mikrofilmkönyvtárban a feljegyzéseit 12 ezer diakép tárolja. A Tan modell lényegét kép formátumban, lépésről lépésre a hármas ábra mutatja be. 4. ábra Bolyai modelljének értelmezése és a tanuló-tanító módszertan Bolyai felosztotta a tudományt "ÜDV-TAN-ra", "MEL-TAN-ra", "MULT-TAN-ra", és a közepén helyezte el az állandót, az a TAN-t. A Tan olyan alaptudást jelenít meg, amely a környezetünket megismeréséhez szükséges. A korának ismereteit a modellje szerint csoportosította. Például, az erőtant - vagy mai nevén a fizikát felosztotta - folyó és szilárd, szerekre, valamit olyan igaz ítéletekre, melyek szerint a szerek egymással kölcsönhatásba léphetnek. A kölcsönhatások megteremtésére vonatkozó elveiket kilenc pontba foglalta össze. Mit kell érteni a szer szón és szócsaládján? Abban korban még értették szer szó jelentését, értelmezését az anyanyelv megismerésével szívták magukban. A szer mint nyelvi egység és mint jelcsoport a világról gyűjtött tapasztalatok kiinduló állandójaként, a minőség, a lényeg megismeréseként volt jelen. Mi már nem értjük, mert kiirtódott a nyelvünkből. A latin, a német, majd az orosz kulturális orientáltságú hatások sokat romboltak a magyar kultúra keletről hozott szeres hagyományában. Nem csoda, hogy a jegyzeteit feldolgozó kutatók nem is értették meg, hogy Bolyai mit is írt le. Pais Dezső csak 1962-ben írta meg a "szer" szónak, mint szócsaládnak az értelmezését a finnugor nyelvekben. Bolyai kezdetben latinul, majd németül írta le tudományos gondolatait és csak később tért át a magyar nyelven történő írásra. Ettől az időtől kezdve kezdte a kedvenc tanával" kapcsolatos gondolatait gondosan kifejteni. Ezért is következtethetünk arra, hogy ő a magyar nyelvből olvasta ki, érezte meg azokat az összefüggéseket, mely a Tan modelljének megalkotásához vezetett. Visszatérve a modellhez, az igaz ítéletet - ő úgy fogalmazta meg mint isteni, én úgy, hogy valós információ - a rendszer működésében olyan kitüntetett eleme a modellnek, mely a összekapcsolja a folyó és a szilárd elmeket. Az ítélet meghozatalához egyrészt szükség van a 2

3 tudományra, annak rendező erejére, másrészt az igaz ítélethez szükség van egy másik erőre, a tapasztalat szervező erejére. Bolyai leírta, hogy szerek az űrben valójában nincsenek, a használatuk a gondolkozásban csak arra való, hogy a két erőnek a határfelületén átmenetet biztosítsanak. Ezzel megfogalmazta a modell szerepét az emberi gondolkozásban. Nem tudom mennyire tartják lényegesnek, hogy már 1832-ben Bolyai János megalkotta modell fogalmát. Erre azért volt szüksége, mert felismerte, hogy az ítélet valós igazsághoz, csak a tudomány, a művészet és az erkölcs kapcsolatának és kölcsönhatásának ismeretében lehet eljutni. Vagyis olyan átjárót kell nyitni e különálló ismereti rendszerek között, olyan transzformációt, amelyek fontosságára ma, a fraktál matematika transzformer fogalma és eljárásai mutatnak rá. Ez a modell a lényegét tekintve transzformer szerepet tölt be különböző rendszerek, illetve egy rendszer minőségi síkjai között. Szemlélve a Tan-modellt, nagyon fontos következtetésre juthatunk. Szilárd szerek helyett - ha azt mondanám, struktúra, akkor azt érthetőbb a szerepet a vizsgált rendszerbe. A szilárd szer - írta Bolyai- vezérel, vagyis olyan szabályok hordozója mely az egész működését meghatározza. A folyó szer helyére ma a folyamat szót tehetjük. Az igaz ítélet helyét a célkitűzés szó fejezi ki talán megfelelően. A három fogalom kétirányú kölcsönhatásában, körforgásában játszik döntő szerepet a középen elhelyezkedő állandó, a tudástérkép, vagy máképpen a pszichológiából vett fogalommal, a kognitív térkép. Ezzel a gondolattal áttérek a multimédia eszközökre épített oktatás tárgyalására. 5. ábra Mi az, ami vezérli a multimédiás oktatást és mit tekintünk az oktatása állandójának? A következő ábra a bolyai modell jeleinek értelmét szemlélteti a rendszerelmélet és a dialektika kategóriái közötti kapcsolatok bemutatásával. A kör alakú nap szimbólum a természetet szimbolizálja, amelynek az ismerete jelenik meg szervező erőként, a háromszög pedig a Pithagoraszi bölcsesség jele, amelyik a tudományt szimbolizálja. A tudományokra általánosan érvényes állandó, a dinamikus rendszerelmélet három összetevője: az egész, a részek és a dimenzió, valamit a dialektikus gondolkodás három kategóriája: az egyes, a különös és az általános fogalmakban fogalmazódott meg. A rendszerelmélet és a filozófia minőségét kifejező fogalmaik - mint az ábra mutatja - behelyezve Bolyai-modelljébe láthatóvá lesz, hogy kölcsönhatásaik állandója a gondolkozó ember tudása. A Bolyai modell négydimenziós, mivel az időt alkalmazza a tér három dimenziója mellett negyedik dimenziónak. A kibernetika általános modelljébe helyezve a bolyai modellt, akkor a "MULT TAN" a múlt ismeretét, a jelent, a ma ismeretét a "MEL TAN", a jövőt az "ŰR TAN" fejezi ki, az állandónak viszont ha a magyar kultúrát tekintjük, akkor ábrázolható a sajátos magyar kiindulást tartalmazó transzformáció. Ezt a modellt a magyar kultúra rendszermodelljének tekintjük. A rendszer a környezetéből valamilyen erőforrás kap, amit transzformálnia kell valamilyen a környezete által elfogadott értékké. Ezt a transzformációs folyamatot kell a tanulónak elsajátítania, mégpedig ahogyan a sajátos, illetve más kultúrákat közvetítő magyar kultúrából származó tapasztalata és a tudományos gondolkodása révén, miképpen szervezze a dolgát rendszerré. A multimédia módszertanának tehát a rendszerszervező erőket és a rendszerszervezés módszertanát kell követnie, miközben az állandója, a kognitív struktúrája a magyar kultúrából ered, a tartalmát pedig a tudományos és a tapasztalati ismeretek fejlődésének múltja, jelene és jövője adja. Hogyan fejezhető ki ebben a nézetrendszerben a tanulás-tanítás rendszermodellje? 3

4 6. ábra A tanulás modellje Van az elme. A világ hat az elmére, az elme hat a világra. Ebben a modellben nincs külön fogalma az idealizmusnak és a materializmusnak. Bolyai egybe kapcsolta a világ értelmezésének e két filozófiai irányzatát. A pszichológia szerint az elme tapasztal, és elhelyezi az emlékképeket a hosszú távú emlékezetben. Ez egy információ átalakítási folyamat melyet a pedagógiától kezdve az orvostudományig, több tudományág nagyon részletesen vizsgál. A tapasztalás feltétele, hogy legyenek viselkedési minták, amit a tanulónak el kell sajátítania. A tapasztaláshoz kell egy olyan módszertan, amelyik a tanulót a tanulási folyamatban támogatja. A tanulás úgy történik, hogy a tanuló ismereteket nyer a környezetből, ehhez céljai vannak, mert célok nélkül nem lehet tanulni. Mit kell tanulnia? Viselkedni kell tudnia a környezetben. Ahhoz hogy viselkedjen annak előfeltétele van. Ez az a lényeg, melyet Bolyai a modelljében az állandóként jelölt meg. Vagyis ahhoz, hogy tanuló viselkedési mintákat válasszon megismerő képességgel, előismerettel kell rendelkeznie. Ez az előkép teszi lehetővé, hogy a hosszú távú memóriájából emlékképeket kiválasszon, és a rövidtávú memóriájában azokat értékelve kijelölje a környezetétől elsajátítandó viselkedési mintát és megjegyezze. A megjegyzett viselkedési minta ugyanakkor újabb motivációt eredményez, vagy éppen leállítja a tanulás folyamatát. Újabb viselkedési mintaválasztás, az elme tanul, visszacsatol, az emlékképeket rögzíti, a tudástérképe fejlődik. 7. ábra A tanulás-tanítás mozzanatai Itt érdemes kitérni arra, amit ma minden előadó foglalkozott. A multimédia eszközök alkalmazása esetén a tanítva tanulás, vagy a tanulás és a tanító segítés irányába fejlődik az oktatás. Az előadások melyek eddig elhangzottak a tanítva-tanulás mozzanatai mutatták be. Mi ezt megfordítottuk, mert nem a tanítást tartjuk elsődlegesnek a multimédia eszközök alkalmazásánál, hanem a tanulást. Azt ahogy a hallgató megszervezheti a tanulásának folyamatát és a tanítás kisegítő eszköznek tekintjük. Megítélésünk szerint a jövőben a tudás átadás során a tanár szubjektív ráhatása a tanulóra egyre inkább kevésnek bizonyul az egyre bonyolódó elsajátítandó információval szemben. Ma olyan tananyag mennyiséget kell elsajátítani, olyan tudást és olyan gondolkodás átalakítást kell elvégezni, amelyet már nem lehet beszéddel, vagy a táblára rajzolva végrehajtani. Új eszközök állnak a rendelkezésünkre. A multimédia alkalmazás modellje magába foglalja: a tanulót, a tudásbázist, és a multimédia felületet, illetve feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik megfelelő előismerettel, tudástérképpel. A multimédia felületet mutatja be, hogy milyen tudást tartalmaz a tudásbázis. a megoldandó feladat, és a tanulási helyzet, mint környezeti tényező, motiválja a tanulási folyamatot. A rendszer bemenetén a megoldandó feladat/feladatok szolgáltatják a tanulást elindító motivációt. A multimédia felületet minden tanulási mozzanatra eligazítást nyújt arról, hogy milyen sémákon keresztül és milyen úton érhető el az elsajátítandó ismeret. A tanuló választ, és a választásának megfelelő információt a tudásbázis szolgáltatja részére. Ezt ismétli mindaddig még a tudástérképén az általa célul tűzött ismeret birtokába nem jutott. Természetesen a tanulás folyamatát a tanuló bármikor megszakíthatja, majd ha szükségét érzi folytathatja. Természetesen előfordulhat, hogy ez a rendszer nem szolgálja ki teljesen a tanuló valós igényeit, ezért szükség van a tanári konzultációra. Ha kiegészítő információkat akar, akkor a 4

5 tanuló a tanárhoz fordul, vagy lehet olyan rendszer is amikor a tanár közvetlenül be tud avatkozni a tanulási folyamatba, annak érdekében, hogy a tanuló tudástérképe még tovább nőjön, és a probléma megoldó tudás a hallgatóban kialakuljon Ez az ajánlott módszertan, illetve a tanulás-tanítási rendszer lényege. 8. ábra A tananyag kidolgozás folyamata Hogyan kell kidolgozni a tananyagot? Először is tisztázni kell a megoldandó problémákat, meg kell határozni a tanulás jövőképét, és azt, mi legyen az a probléma megoldó tudás, amit sajátítson el a tanuló. Milyen legyen a probléma megoldó ismeretek struktúrája, milyen legyen az a tanuló-tanító módszertani struktúra, amelyben ő dolgozni fog? Természetesen a felelet tantárgyanként változó szerkezete és tartalmat mutat. Nagyon fontos, hogy a kidolgozás megkezdésekor megfelelő ismerettel rendelkezzenek a kidolgozók a megcélzott tanulók megismerő-struktúrájáról. Például milyen életkorban, az adott tantárgyra vonatkozóan tudás szerkezet rendelkezhet és milyen szabályok szerint szükséges a tanulás rendszerét megtervezni. Utóbbival mi sokat küszködünk. Meg kell tervezni a tanulási sémákat, fel kell mérni a tanuló válasz igényeit, és azokat az információkat, amelyeket szolgáltatni kell a rendszernek részére. Tisztázni, hogy milyen kiegészítő információkkal kell rendelkeznie a tanárnak, ahhoz, hogy eljuttassa a tanulót a meg nem értett ismeretek megértéséhez. A továbbiakban a már csak két kérdéssel tervezünk foglalkozni először, miként jeleníthető meg a multimédiára épülő tananyag szerkezete, másodszor bemutatjuk a tudástérkép egy egyszerűsítet változatát. Átadom a szót a lányomnak, mert ennek a tanuló-tanító módszernek a multimédiára való átültetését ő dolgozta ki. Először a tananyag szerkezetét kell felépíteni. 9. ábra. A tananyag szerkezete A tananyag szerkezetének kulcskérdése az, hogy meg kell határozni a dimenziókat, amelyben a tananyag szerkesztésre kerül, majd a tananyag tartalmi terjedelmét, egészét meg kell határozni, végezetül fel kell tárni a tanagyag részek tartalmát. A kidolgozónak az így kialakított struktúra középre kell állni, a tudástérképre. Ez a mozzanat okozza a multimédia készítésnél a legnagyobb problémát. A szerkesztés és a kivitelezés közé kell tenni valami olyat, ami megteremti a körülhatárolt tudáselemek közötti kölcsönhatásokat. Itt jelenik meg egy egészen más szakmai tudás szükségessége. Én vizuális tartalmiszerkesztőnek hívom azt a szakembert, aki képes átfordítani a könyvi, szekvenciális formában főleg verbális, kevés képpel kifejtett ismerethalmazt egy olyan rendezett halmazba, mely lehetővé teszi a hogy a tananyag adaptálható legyen a multimédiás megjelenítésre. Mi egy kísérleti CD-t készítettünk a repülés témakörében., Ehhez pályázaton segítséget kaptunk. Azt tűztük ki célul, hogy be mutatjuk a magyar repülés fejlődéstörténetét. 10. ábra. A tananyag szerkezetének kifejtése A Bolyai modelljében két nagyon fontos iránymutatás található, amely alapján először a tanulás szerkezetével és a tanulást segítő szempontok összeállításával, kidolgozásával, elsődlegesen sokat foglalkoztunk. Ezek szerint építettük fel módszertan. A másik a 5

6 hallgatónak és tanárnak szól: tanulási folyamat megszervezése, illetve a tanulási célkitűzések megfogalmazása és a motivációk kialakítása. A rendszer csak ezeknek az elemeknek a kölcsönhatásában funkcionál. A kérdés, elfogadjuk-e azt az alapelvet, amit Bolyai megmutatott, hogy a rendszer minden egyes szintjén megtalálható az a megismerési mód, amelyik az adott rendszer minőségére érvényes. Ennek elfogadása teszi lehetővé, hogy ha lejjebb akarok haladni a struktúrában, akkor lefúrhatok a részismeretekbe, és ezt mindaddig tehetem, míg én el nem érem azt a szintet, amikor megkapom a hiányzó ismeretet, ezáltal a probléma megoldó készség folyamatosan fejlesztés alatt van. A tananyag szerkezetének meghatározásánál alapult vettük a már említett magyar kultúra rendszermodellt. 11. ábra. Dimenziók Először meg kellett keresni azokat a dimenziókat, azokat a nézőpontokat, amiken keresztül meghatározva, bemutathatjuk a repülés fejlődés történtének lényegi oldalait. Általában azt tapasztaltuk, hogy téma kutatói a gondolatinak kifejtésénél az eseményekből próbáltak elindulni. Ez a megközelítési mód elvitt bennünket is az "erdőbe". Ezért a kutatóktól kapott leírásokat nagyon le kellett egyszerűsíteni, mondhatni a legegyszerűbb fogalmakig fel kellett bontani. Például tisztázni kellett, hogyan foglalkozunk a repülőgéppel, a szervezettel, a repülő emberrel, és a repülési funkciókkal (itt jön létre az ember és a gép a találkozása), továbbá a gyártás, illetve a beszerzés hogyan folyt Magyarországon. Ezekből a dimenziókból lehetett az egész rendszert technikailag előállítani. A dimenziókból elindulva a következő lépés az volt, hogy meg kellett határozni a megjelenítendő ismeretek egészét. 12. ábra. Egész Az egészet úgy lehetett a legkönnyebben meghatározni, hogy lehántottuk róla az időt. Vagyis, miután a multimédia egy három dimenziós eszköz, és a repülés maga is egy három dimenziós működés, ezért elhelyeztük előtte, mögötte, alatta, fölötte a jövőt, a múltat, a közelmúltat és a közeljövőt. Ebben a pillanatban már csak önmaga, a tartalom látszott a multimédia felületeken. A csomópontokban meghatároztuk minden egyes dimenzióhoz tartozó részletet. A csomópontokat idősávokba szerveztük, melyeket a történelemi események alakítottak ki. A legalsó, a kezdeteteket mutatja, a következő az első világháborút, a következő a két világháború közötti időszakot, majd a második világháborút és végül az 1945 utáni repülést. A dimenziók vertikálisan helyezkednek el, olyan módon, hogy egy végig vezeti a fejlődésen a légi járműveket, egy a gyártást, egy a repülési funkciókat, egy a szervezeteket. Az egész vizuális látása egyszerre alakítja ki, az egész felfogását, amely magában hordozza a dimenziókat és az egyes részeket. 13. ábra. Részek 6

7 Hogy fejezi ki a rendszer a részeket? Nagyon fontos az, és a multimédiában erre óriási lehetőség van, hogy egyszerre egy ismeretegységgel, illetve annak időbeni, térbeli változásaival foglalkozzon a tanuló. Ezáltal kap lehetőséget arra, hogy egy elsajátítandó ismeretet részletet történését, hanem működését, hasznosságát, alkalmazhatóságát és ennek eredményét tanulmányozhassa. A tanulónak a kidolgozott módszertan szerint nincs más dolga mint körültapogatni a kurzorral az adott képmezőt és megkapja, hogy milyen felépítés hozta létre az adott csomópontot. A működési bemutató A multimédia nyitóképe (főmenüje) 3D-s grafikával és mozgó animációval megjelenített kis múzeumi szoba, ahol többféle lehetőség nyílik a betekintésre. A bal oldali falon elhelyezett képekre kattintva, a repülés különböző területeiről kaphatunk rövid, átfogó ismereteket. Balra fordulva, egy iratszekrény fiókjában a kartotékok között keresgélhetünk a címszavak segítségével. A szoba asztalán elhelyezett Repüléstörténet feliratú könyvben a CD lemez kiegészítő szöveganyaga található, amelyben tetszés szerint lapozhatunk, olvasgathatunk, illetve a bemutatók helyszínén az adott témában hozzáolvashatunk. A jobb oldali fal montázs képei jelképezik a hat fő történelmi korszakot, melyek a főmenü elemei. A monitor előtt ülő kíváncsiságára építve a multimédia felületen interaktív pontokat helyeztünk el, amelyek akkor válnak láthatóvá, ha az egér föléjük ér. Tehát nem azt helyezzük előtérbe, hogy elmagyarázzuk, mi van a képen, hanem azt, hogy a néző önállóan, valósággal beleakadjon egy-egy izgalmas részbe. Eközben ő dönti el, hogy képeket nézeget, a kartotékok adatbázisában keres valamit, filmrészletet néz, vagy a könyvben lapozgat. Természetesen mindenki másképp, egyedi módon olvas, lát, tanul, ezt szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben támogatni ezzel a lehetőséggel. Például: a bemutatott kép első világháború idején lejátszódó eseményt, mutat, amikor is a trónörökös megszemléli a légjáró csapatot. A kép részletei lényegi eligazítást tartalmaznak arra vonatkozóan, ahogyan egyáltalán létrejöttek, megszerveződtek a csapatnemek, a repülő csapatszervezetek, a hadvezetés, és azok valamilyen formában valamilyen feladatokat hajtottak végre. A tanuló haladva részeket összekapcsoló struktúrában mindenkor csak egy ismeretegységgel kell foglalkozzon. Minden felület alsó részén egy könyv szimbóluma található, mely lehetőséget ad további hozzá olvasásra. Ha már beltekintett egy részletbe, akkor ha van kedve el is olvashatja a részletesebb, pontosabb információkat is. A multimédiában a tanuló haladva részeket összekapcsoló struktúrában mindenkor csak egy ismeretegységgel kell foglalkozzon, ugyanakkor nem téved el hiszen minden lefúrás után egy gombnyomással a megfúrt felületre térhet vissza és folytathatja a vándorlást. A keresés lehetőségét a felületek alsó részén egy könyv, illetve kartoték szimbóluma mutatja. A fő dimenziókat, nézőpontokat meghatározva mutatjuk be a repülés fejlődésének egy-egy jelentősebb korszakát. Miután a multimédia egy háromdimenziós eszköz, és a repülés maga is három dimenzióban zajlik, ezért gyakorlatilag a négy égtájnak megfelelően bármilyen irányba indulva lehetővé tettük az interaktív keresés lehetőségét. A menürendszerben ezt az oldalak felső részén található iránytű használata biztosítja. Mozgás közben mindig elérhetőek a menük, és mindig látjuk az évszámot is, hogy mely korban járunk. Az iránytű használatával, közvetlenül a támogató háttérből megtudható, a példával élve a Légjárócsapatok működésének: Közvetlen eredménye a repüléstudomány tudatos kialakításában található meg. 7

8 Hogyan fejlődött ki a repülés támogató háttér a Repülőarzenál által? A két világháború közötti időszakban a polgári repülés szervezetei honosodtak meg, fontos teret biztosítva a rejtett légierőnek. Megtudhatjuk, miként alapozták meg a Légjárócsapatok működését a Rákosmező ősrepülői, úttörői, hogy később a magyar repülők az első világháborúban jeles cselekedeteket tudjanak végrehajtani. A repülőgép mindenkori térbeli helyzetét mutató műhorizont stilizált grafikája és a körülötte lévő hat szín segítségével minden oldalról eljuthatunk a fő korszakokba. A piros például a két világháború közötti időszakba kalauzol, a sötétkék a második világháború idejét idézi, a világoskék az 1945 utáni éveket öleli fel napjainkig, míg a zöld az űrrepülés színe lett. Az oldalak háttérszíne megegyezik a fenti színekkel, és így megkönnyíti a tájékozódást. Befejezésül csak még azt szeretnénk elmondani, hogy Bolyai sokat írta Tanról, ezen írások tartalmának a feltárása csak részben történt meg. A mi legfontosabb felismerésünk az, hogy mindaz amit írt a magyar kultúrából származik, és a magyar gondolkodásnak felel meg. Mi egy olyan modellt látunk a Bolyi írásaiban mely átmenetet képez az egyik tudományos ismeretterületről egy másikba, az egyik kultúrából a másikba. Megyünk Európába, akkor át kell mennünk egy jelenlegiből egy másik gondolkodási rendszerbe. Ezért fontos felismerni Bolyai munkásságának jelentőségét a napjaink problémáinak megoldásában. 8

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával * Pannon Egyetem, M szaki Informatikai Kar, Számítástudomány

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben Czifra Sándor Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben A kezdetek... Felsővezetői támogatás. Nemzetközi trendek kutatása. Tanulmány utak, best practice Szakmai iránymutatás, oktatás. Módszertani

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Bernát Péter Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- 1. Problémamegoldás 1/a. Problémamegoldás

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb. SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.hu Mesterséges intelligencia oktatás a DE Informatikai

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Az önszerveződő és önfenntartó tanulási folyamat pedagógiája

Az önszerveződő és önfenntartó tanulási folyamat pedagógiája Az önszerveződő és önfenntartó tanulási folyamat pedagógiája A pedagógus szerepek dinamikája Karácsony Sándor Há y év úlva fog u ká a áll i egy elsős diák Céltudat Feladattudat Szabálytudat Öntudat Vallom,

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben