NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM"

Átírás

1 NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és segít abban, hogy a nyelvi környezetükön kívül eső valóságot feltárják és ezáltal könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban. A német nyelvoktatás feladata, hogy a tanulók egyre nagyobb jártasságot és biztonságot szerezzenek a beszélt és írott nyelvben, valamint a különböző nyelvi megnyilvánulások megértésében illetve megfogalmazásában, amelyek segítségével képessé válnak arra, hogy kifejtsék és megvitassák az emberről és a világról szóló álláspontjukat. Betekintést nyernek egy másik kultúrába, hasonlóságokat és különbségeket állapítanak meg és megtanulják, hogy hogyan lehet a másságot kezelni és az előítéleteket megszüntetni. A német nyelvnek a kétnyelvű nemzetiségi iskolákban alapvető, az egyes tárgyakat integráló jellege van, mivel az nem csak a tanítás célját képezi, hanem az oktatás és az általános kommunikáció eszközét is jelenti. Segít abban, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi németek történelmét és kultúráját, valamint a kisebbségeket érintő aktuális kérdéseket Magyarországon és Európában. A német nemzetiségű tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy nyelvi és kulturális hagyományaikat ápolják és ezáltal elősegíthető kisebbségi öntudatuk fejlődése. Az oktatás fő feladata abban áll, hogy a tanulók kommunikatív képességét, önállóságát és kreatív gondolkodását fejlesszük és képessé tegyük őket arra, hogy német nyelven, a szituációs helyzetnek megfelelően szóban és írásban kifejezzék magukat. A kisebbségi nyelv oktatásának két fő területe a nyelv és irodalom, amelyeket országismereti és nemzetiségismereti tartalmakkal kell kiegészíteni. A tartalmi részeket a lexikális témakörök, nyelvismeret, nyelvtan és az irodalom kategóriákban csoportosítottuk, ezek a területek kölcsönhatásban állnak egymással. Ez az oktatási koncepció az ismétlődő és folyamatosan progresszív jellegénél fogva megkönnyíti a tanulók integrálódását a 9. osztályba. Mivel különböző oktatási intézményekbe jártak, fontos, hogy tudásukat a tanítás minden területén azonos szintre hozzuk. Erre szolgálnak mindenekelőtt az életkori sajátosságaiknak megfelelő irodalmi és köznapi szövegek. Fontos, hogy a tanulók örömüket leljék az olvasásban és a művek elsősorban ösztönzést adjanak a róluk szóló beszélgetéshez. A osztályban a tanulók egyre biztosabbá válnak a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban és a szövegfeldolgozás módszereiben. Gyakorolják a szövegek önálló feldolgozását, megértik esztétikai és történelmi vonatkozásaikat, különböző kérdések alapján feltárják azok tematikáját és problematikáját. A szövegfeldolgozás központi részét fejtegető fogalmazások írása képezi, melyekben tapasztalati és érdeklődési körüknek megfelelő témákról fejtik ki véleményüket. A 10. évfolyam végén ismerik az alapvető argumentációs technikákat és ez alapján tárgyilagos, megalapozott, megfontolt ítéleteket tudnak megfogalmazni. A német nyelvtan alapvető szabályait szituációs helyzetben, autentikus szövegek alapján sajátítják el. Foglalkoznak a német nyelv különböző megjelenési formáival, mely során az ifjúsági nyelv és a magyarországi németek nyelvhasználata különös jelentőséggel bír. Az irodalomtanítás során megismerik az irodalmi szakkifejezéseket és megtanulnak hosszabb irodalmi szövegeket önállóan is feldolgozni. A évfolyamon a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőképességüket továbbfejlesztik, jól ismerik a tárgyra jellemző módszereket, tanulási technikákat és azokat biztosan tudják alkalmazni. Minél gyakrabban kapjanak lehetőséget arra, hogy önálló tanulási formákat alkalmazzanak, kérdéseiket, problémáikat előadják. Az elemzések, értekező fogalmazások írását tovább folytatják, amelyek során

2 irodalmi szövegek és témák kerülnek előtérbe. Ezek megfelelő beszédtémákkal egészülnek ki, így a tanulók könnyebben megtalálják az összefüggéseket az irodalmi művek és a valóság között, és aktualizálhatják a műben felmerülő problémákat. A nyelvszemlélet területén megismerkednek a nyelvi megnyilatkozások vizsgálatának, leírásának és megítélésének alapvető jegyeivel, és betekintést nyernek a stilisztika és a nyelvtörténet területeire. Elsajátítják az alapvető fordítási technikákat és gyakorolják különböző szövegek fordítását magyarról németre ill. németről magyar nyelvre. A 12. ill. 13. osztályban a tanulók az irodalomtörténeti fejlődést spirális eljárásmód alapján ismerhetik meg. Ennek lényege, hogy a 11., de főként a 12. osztályban rövidebb, nyelvileg egyszerűbb művek példáján keresztül szemléletesen ábrázoljuk a jelentősebb irodalomtörténeti korszakokat a felvilágosodástól napjainkig. Miután a tanulók így betekintést kaptak a német irodalom fejlődési irányvonalába és már képesek az elemzéshez általában szükséges módszereket és technikákat alkalmazni, a megszerzett ismereteket a 13. évfolyamon összetett, nyelvileg igényesebb művek alapján mélyíthetik el, ill egészíthetik ki. Ez az ismétlődő jellegű, progresszív eljárás egyben lehetővé teszi az érettségi előtti általános ismétlést és abból a szempontból is kedvezőbb a tanulók számára, hogy már a 12. évfolyamon is foglalkoznak a jelenkor irodalmával, amely általában közelebb áll hozzájuk. A 13. évfolyamon témaorientáltan is lehet dolgozni, azáltal, hogy a különböző művek hőseit konfliktushelyzetükben, a kialakult ember- és világképet az idők változása során stb. összehasonlítják. Ezáltal közös illetve különböző motívumokra illetve ábrázolásmódokra lehet utalni, és a tanulók figyelme ezáltal a politikai, társadalmi és kulturális élet nagyobb összefüggéseire irányulhat. A kánonban rögzített kötelező olvasmányok ezen elv alapján lettek felosztva, illetve további ajánlott művekkel kiegészítve. A tanulókkal folytatott megbeszélés alapján ezek még további művekkel egészíthetők ki, vagy esetenként másokkal is helyettesíthetők. Mindemellett fontos a kulturális intézményekkel való kapcsolattartás (német nyelvű színház, Haus der Ungarndeutschen, Lenau-Haus, Neue Zeitung és Pester Lloyd szerkesztősége, a Német Kisebbségi Önkormányzatok, ill. különböző faluházak). E célt szolgálja a szakmai nap, melyen a tagozat diákjai látogatást tesznek valamely intézményben. Ez a koncepció is megkönnyíti a tanulók felkészítését a német nyelvű nemzetiségi OKTVre, illetve a DSD II. vizsgára, hiszen ott is előszeretettel foglalkoznak irodalmi témákkal. Fejlesztési követelmények Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon aktuális témával ill. problémával kapcsolatosan állást foglalni véleményét, álláspontját hatásosan kifejteni kulturáltan, a partner véleményét figyelembe véve vitatkozni tárgyszerűen, a szituációnak megfelelő formában információt adni (tudósítás, felvilágosítás stb.) szövegekkel és filmekkel kapcsolatban különböző szempontból beszámolni emberekről szabatos leírást és jellemzést készíteni kiselőadást (referátumot) előkészíteni és szabatosan előadni szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegét megragadni és írásban szabatos formában megfogalmazni aktuális problémákkal ill. olvasott művekkel, szövegekkel kapcsolatban érveket és ellenérveket összegyűjteni és ütköztetni, kifejtő fogalmazást írni szövegeket értelmezni, ezekkel kapcsolatban állást foglalni

3 megadott szempontok alapján szövegeket megváltoztatni (szemlélet- és stílusváltás, befejezetlen szöveg folytatása) a magán- és a közéletben használatos különböző szövegfajtákat szerkeszteni (életrajz, pályázat, hirdetés, olvasói levél stb.) különböző szövegeket érthetően felolvasni és előadni írásban és szóban helyesen idézni különböző, elsősorban nem szépirodalmi szövegeket magyarról németre és németről magyarra fordítani Nyelvtan A tanuló ismerje a német nyelvtan szabályait és tudja ezeket szóban és írásban helyesen alkalmazni ismerje a német nyelvtan legfontosabb terminológiáját ismerje fel a nyelvtani és mondattani jelenségeket és ezek funkcióit szövegekben, használja őket értelemszerűen és helyesen ismerje fel a mondatrészeket, tudja használni az igéket helyes vonzattal képezzen helyesen mellékmondatokat, ügyeljen a kötőszavak helyes használatára ismerje a szóképzés szabályait, tudjon ezek alapján önállóan szavakat képezni értse a fontosabb módosítószavak jelentését és funkcióját ismerje fel az idiómákat, állandó szókapcsolatokat, ezek jelentését és használatuk lehetőségeit az írott és beszélt nyelvben, használja ezeket helyesen ismerje az írott és beszélt nyelv különbségeit és használja a nyelvrétegeket nagy biztonsággal tudjon fogalmakat nyelvileg szabatosan definiálni tudjon fölé- és alárendelt fogalmakat egymáshoz rendelni tegyen szert nagy gyakorlatra az egy- és kétnyelvű szótárak használatában alkalmazza biztosan a német helyesírás szabályait Irodalom A tanuló tudjon a tömegkommunikáció fajtái között eligazodni ill. ezek közül egyszerűbbeket létrehozni foglaljon állást a televízió különböző műfajaival kapcsolatban ismerje fel az epika, líra, dráma formai és tartalmi jegyeit és tudjon műveket ezen jegyek alapján megkülönböztetni ismerje fel a különböző ábrázolási módok jellemzőit és hatását szépirodalmi művekben tudjon verseket helyesen értelmezni, tudja a tartalom és a forma közötti kölcsönhatást felfedezni tudjon különböző korokban keletkezett hasonló témájú verseket összehasonlítani, ismerje fel a versekben a korszakra és a költőre jellemző jegyeket válasszon ki és olvasson el egy ifjúsági regényt, tudjon erről szóban és írásban beszámolni tudjon hosszabb epikus és drámai műveket önállóan feldolgozni, ezek tartalmával és mondanivalójával kapcsolatban állást foglalni ismerje fel szépirodalmi szövegekben a különböző stíluseszközöket, tudja a stilisztikai fogalmakat megfelelően használni

4 nyerjen betekintést a német és a magyarországi német irodalom különböző korszakainak jellemző témáiba és tendenciáiba, ismerje meg azok világ- és emberképét Értékelés Az értékelés folyamatos, mind szóban, mind írásban történik. Különös hangsúlyt kapnak a kiselőadások (szabad témakifejtés) ill. az esszé formájában történő felmérések. NN: 9. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 592 A heti 16 óra megfelelő garanciát nyújt arra, hogy a jó nyelvi előképzettséggel rendelkező tanulókat képessé tegyünk arra, hogy német nyelven tanulhassák többek között a történelem és a földrajz tantárgyat. Négy egységre osztottuk fel az anyagot, de mindegyikben a kommunikatív készségek fejlesztése dominál. Részletezve Társalgás: Nemzetiségi nyelv: Fonetika: Szókincs: I. Társalgás 37 x 6 = 222 óra 37 x 6 = 222 óra 37 x 1 = 37 óra 37 x 3 = 111 óra 1. Bemutatkozás 10 óra 2. Család 10 óra 3. Lakás, életkörülmények 10 óra 4. Napirend 14 óra 5. Iskola, tanulás 10 óra 6. Szabadidő 14 óra 7. Táplálkozás 12 óra 8. Közlekedés, forgalom 12 óra 9. Orvosi ellátás 12 óra 10. Utazás, szabadság 12 óra 11. Kultúra, művészet 12 óra 12. Az év és az évszakok 12 óra 13. Magyarország 16 óra 14. A német nyelvű országok 30 óra Szabad felhasználásra 36 óra Évi összes óraszám 222 óra Módszerek és eszközök A társalgás és a szituációs gyakorlatok feldolgozása, a beszédtanítás, - gyakorlás kissé eltérően az általános iskolai gyakorlathoz nem egy olvasmányon vagy dialóguson alapul, ill. nem ezek kizárólagos felhasználásával történik. A beszédkészség megalapozása, a beszédtechnikai feltételek megteremtése, a fonetikai előképzés az általános iskola alsó tagozatában megkezdődött, majd folyamatos ellenőrzés, korrigálás alatt állt; a tanulók a kiejtés alapvető szabályait ismerik, a hangokat, hangkapcsolatokat az alapvető kiejtési norma szerint képezik és mondják. A hallás utáni megértés készségeinek elsajátítására az első lépéseket már megtették, negyedik osztálytól kezdve gyakorolták ezt a komplex feladatot (a szavak hangképének azonnali felfogása, jelentésük megértése, viszonyok felismerése, megértése, rövidebb-hosszabb terjedelmű szöveg követése, értése).

5 A hallás utáni megértés fejlesztése ebben az egy éves képzési időszakban primátust élvez, mert ez az idegen nyelven történő kommunikáció alapfeltétele, s ennek elsajátításához az általános iskolai képzés minden szükséges alapot megadott. Fejlesztésére és gyakorlására továbbra is a következő gyakorlattípusok alkalmasak: Hangosan felolvasott szövegek hallgatása Beszédhallgatás magnóról Videofilmek, videoanyagok megtekintése A hallott anyagot célszerű a meghallgatás után röviden, szóban összefoglalni, vagy a hanganyag hallgatása közben néhány szavas vázlatot készíteni belőle. Ez a csoport tudásszintjének megfelelően történhet magyar ill. német nyelven. A tanulók hallás utáni megértő tevékenységet megszabó követelmények szintjét fokozatosan növelni kell: A szövegek terjedelmének növelésével A szövegek nehézségi fokának emelésével A beszédkészség fejlesztésének további feladata, hogy a tanulók a már elsajátított nyelvi kifejezési formákat következetesen gyakorolják, alkalmazzák, s ezáltal gondolataikat szóban is és írásban is tartalmi és nyelvi szempontból egyaránt igényesen formálják. A megjelölt társalgási témák feldolgozása során sokféle, a beszéd készségét fejlesztő módszerből, eljárásból válogathatunk. Kiindulhatunk valamilyen képanyagból, hanganyagból, hang- és képanyagból, szituációból, folyhat a beszélgetés kérdés-felelet formájában a témával kapcsolatban, rendelkezésre álló sajtótermékek segíthetnek nyelvi és társadalmi szemléletük gazdagításában vagy szolgálhat pl. egy élményen alapuló beszámoló kiindulópontul. Ezek mindegyike a mindennapi élet nyelvhasználatához kötődik, ill. arra épül. Vonzóvá és érdekessé természetesen akkor válik bármilyen téma, ha aktualitással bír a tanulók körében. A nyelvi megnyilatkozások a nyelvi érintkezés egyoldalú formájától, a monológtól a dialóguson, a nyelvi érintkezés két vagy többoldalú közvetlen formáján keresztül jutnak el a természetes beszédhez, ami lényegében egy kiterjesztett dialógusnak mondható. A kimativ és kontexusos beszéd közvetlenül a természetes beszéd kialakítására, a kötetlen társalgás és a valós beszéd alkalmazására törekszik. Fokozatosan sor kerülhet természetes szituációk felhasználására, előre elő nem készített életszerű párbeszédekre. Amennyire azt a tanulók nyelvtudása, szókincse lehetővé teszi, ezen beszélgetések kötődhetnek a tanulók személyéhez, közvetlen környezetéhez. Fontos mindenkor annak tudatosítása, hogy a nyelvi megformálás a társalgásban meghatározó szerepű, de arra is ügyelni kell, hogy a nyelvi nyelvhelyességi szempontok ne váljanak a beszéd, a beszéd kézségének gátjára. Ez úgy érhető el, ha tanulóinknak biztosítjuk a kellő nyelvi, nyelvtani hátteret. A társalgási témák gyakorlati jellege mellett lehetőség nyílik tanulóink tudásának, szemléletének gazdagítására, esztétikai érzékük, magatartásformáik fejlesztésére is. Követelmények A tanuló tudjon egyszerű stílusú, először látott s néhány ismeretlen szót is tartalmazó prózai szöveget értelmezni legyen képes megnyilatkozni, véleményt alkotni, párbeszédet folytatni a társalgási témakörökben, s az ezekkel kapcsolatos szituációkban tudjon alkotó módon részt venni legyen képes vele megtörtént vagy/és ismert eseményeket röviden önállóan (írásban és szóban egyaránt) összefüggően elmondani tudja a megfigyelt dolgokat szóban elmondani, írásban rögzíteni. Olvasmányaikról tudjon röviden beszámolni

6 II. Nemzetiségi nyelv 1. A főnév 18 óra 2. A névmások 15 óra 3. A melléknév 24 óra 4. A határozószók 15 óra 5. Az ige 40 óra 6. Az elöljárószók 15 óra 7. A mondat / A szórend 15 óra 8. A kötőszók 15 óra 9. Helyesírás 25 óra 10. Szóalkotás 18 óra Szabad felhasználásra 22 óra Éves összes óraszám 222 óra Módszerek, eszközök Alapos nyelvtani ismétlés ill. szintrehozás a feladat. Az integrált nyelvtan elveinek szem előtt tartásával tartalmilag összefüggő szövegek segítségével ismétlik át ill. tanulják meg a diákok a fent meghatározott témaköröket. Így a nyelvtan tanulása is érdekes lesz és motiváló hatással lehet diákjainkra. Követelmények A tanuló tudja a nyelvhasználat feltűnő különbségét - szókincs, mondatszerkezet- felismerni és értékelni egy szöveg összetartó eszközeit megfigyelni, a vezér-, utalószavak és az idő szerepét felismerni az írásjelek használatának legfontosabb szabályait - szóvégi írásjelek, vessző, idéző jelek - ismerni és használni a párbeszéd és idézet írásmódját ismerni a szószerinti beszédet (wörtliche Rede) és kísérő mondatát helyesen írni a szabályok tudatosabb használata révén a saját hibák észrevételének és javításának magasabb fokára eljutni két egyszerű / bővített mondatot különböző összetett mondatokká ( mellérendelő, alárendelő ) összefűzni a kötőszavakat jelentésük és mondatbeli szerepük szerint csoportosítani a kötőmód régmúlt alakját felismerni, megérteni, képezni, ragozni a kijelentő és kötőmódot mint a valóságos és lehetséges kifejezési formáját értelmezni kívánságokat, álmokat, feltételeket, nem-valós, nem - reális közlést, udvariasságot kötőmód II-vel kifejezni passzív szerkezetet módbeli segédigével és nélküle képezni passzív szerkezetet aktívvá- és viszont átalakítani III. Fonetika 1. A német kiejtés alapelvei 7 óra 2. A német hangrendszer részletes jellemzése 8 óra 3. A német írás 8 óra 4. A mondathangsúly és a hanglejtés (intonáció) 7 óra Szabad felhasználásra 7 óra Évi összes óraszám 37 óra Módszerek, eszközök

7 Elméletileg tisztázni kell a két nyelv artikulációs bázisának jellemzőit és különbségeit, a hangokat egyenként, és az intonáció alapelveit. Autentikus hanganyagok felhasználásával gyakorlati példákon kell illusztrálni és begyakorolni a helyes kiejtést, mondathangsúlyt és intonációt. Egyszerű formában el kell sajátítani a fonetikai átírást, és ennek segítségével készségszintre kell fejleszteni a fonetikai tudatosságot. Ki kell használni az iskolán kívüli lehetőségeket is pl. rádió, televízió, video, rokoni és baráti kapcsolatok, cserekapcsolatok stb. Követelmények Az ún. Hochdeutsch -kiejtés minél tökéletesebb megközelítése az elméleti anyagban szereplő minden szempont figyelembevételével. IV. Szókincs Történelem 1. A történelem korszakai, az időszámítás 2 óra 2. Őskor 2 óra 3. Ókor 4 óra 4. Középkor 6 óra 5. Újkor 4 óra 6. Legújabb kor 4 óra 7. Háborúk, hadműveletek 6 óra 8. Forradalmak 4 óra 9. A vallás története 3 óra 10. Az irodalom története 3 óra 11. A művészetek története 3 óra 12. Történelmi fogalmak 5 óra Földrajz 1. Természetföldrajz 6 óra 2. Éghajlat, időjárás 4 óra 3. Domborzat 3 óra 4. Kőzetek 3 óra 5. Növényzet 3 óra 6. Állatvilág 3 óra 7. Gazdaságföldrajz 6 óra 8. Mezőgazdaság 3 óra 9. Állattenyésztés 3 óra 10. Ipar 4 óra 11. Közlekedés 3 óra 12. Kereskedelem 3 óra 13. Csillagászat 3 óra Szabad felhasználásra 18 óra Évi összes óraszám 111 óra Módszerek, eszközök A általános iskolai történelem ill. földrajz ismeretek alapfogalmait, kulcsszavait ismerik meg a diákok a nemzetiségi általános iskolai tankönyvek segítségével. Rövidebb összefoglaló szövegeken keresztül dolgozzák fel a diákok a két tantárgy szaknyelvét. Követelmények A tanuló legyen járatos a történelem és a földrajz szakszókincsében, értse és reprodukálja a fogalom meghatározásokat ill. az összefüggő kis előadásokat,

8 tudja viszaadni a tanult szaktárgyi ismereteit német nyelven. NN: 10. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 185 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Iskola 6 óra 2. Lakás 6 óra 3. Család 6 óra 4. Fiatalok problémái 6 óra 5. Bevásárlás 6 óra 6. Étkezés 6 óra 7. Egészség, betegség 6 óra 8. Természet és környezet 6 óra NYELVTAN 1. Az ige 14 óra 2. A főnév és a névmás 6 óra 3. A melléknév 9 óra 4. Szóképzés, a szavak jelentése 4 óra 5. Mondattan 8 óra 6. Helyesírás 5 óra Szabad felhasználásra 17 óra Évi összes óraszám 111 óra II. Nemzetiségi irodalom. Tömegkommunikáció 4 óra 2. Az irodalom műfajai 5 óra 3. Hasonló témájú versek 7 óra 4. Konkrét költészet 7 óra 5. Rövid elbeszélő művek 12 óra 6. Stíluseszközök 5 óra 7. Ifjúsági regény 12 óra 8. Magyarországi német irodalom 10 óra Szabad felhasználásra 12 óra Évi összes óraszám 74 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Iskola Az iskola épülete. Tantárgyak, órarend. Az iskola régen és ma ill. 100 év múlva. Tanárok és diákok az ideális tanár és diák. Az iskola Magyarországon, Németországban ill. Ausztriában. A házirend. A napirend. 2. Lakás Lakáskörülmények városban és falun, családi házban és lakótelepen. A lakóközösség. Lakáskeresés (lakáshirdetés, telefonbeszélgetés). A lakás berendezése. 3. Család Rokoni kapcsolatok, családfa. Generációk együttélése. Családom története. Családi ünnepek. 4. Fiatalok problémái A felnőttkor előnyei és hátrányai. Szerelem, barátság, partnerkapcsolat. Belső és külső tulajdonságok. Az ideális barát ill. partner.

9 5. Bevásárlás Bevásárlás egy szupermarketben és egy kis boltban. Ruházat vásárlása. A divat. A reklám. 6. Étkezés Egészséges táplálkozás. Különböző népek étkezési szokásai. Ételek elkészítése receptek. Vendéglátás otthon és étteremben. 7. Egészség Az emberi test testrészek, szerveink. Betegségek, a gyakoribb betegségek tünetei. Orvosnál. Egészséges és egészségtelen életmód. Szenvedélyek rabságában. 8. Természet és környezet Az állatkert állatvédelem vagy állatkínzás. Környezetszennyezés: szemét, lég. és vízszennyezés, az ózonlyuk. Mit tehet az állam és az egyén a környezetvédelemért? NYELVTAN 1. Az ige Az igeidők használata (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.). A jelen idejű igeragozás kivételes esetei (a/ä, e/i(e) ). Felszólító mód. Módbeli segédigék használata 2. A főnév és a névmás A főnevek neme, a névelő, a főnevek erős és gyenge ragozása. Személyes, birtokos, mutató névmások és ragozásuk 3. A melléknév A melléknevek ragozása és fokozása. A wie ill. als használata hasonlító mondatokban. Egyszerűbb melléknévi vonzatok. 4. Szóképzés, a szavak Összetett és képzett szavak. Fölé- és alárendelt szerkezetek. Rokon jelentése értelmű és ellentétes értelmű szavak. 5. Mondattan Mondatrészek (alany, állítmány, tárgy Objekt). Az Objektek sorrendje. Idő- és helyhatározó kifejezése elöljárós szerkezetekkel (hová, hol, mikor, milyen gyakran, mennyi ideig). Összetett mondatok (idő- és okhatározói, feltételes és vonatkozó). A semsem, minél-annál, mind-mind páros kötőszavak használata. 6. Helyesírás Nagy és kis kezdőbetűk. Hosszú és rövid magánhangzók. Az s-sch megkülönböztetése. Gyakran előforduló idegen szavak írása NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Tömegkommunikáció Hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés Magyarországi német médiák 2. Irodalmi műfajok Epika, líra, dráma A műfajok jellemzői szövegek alapján 3. Hasonló témájú versek Szabadon választott versek Témák, motívumok: évszakok, szerelem, természet stb. 4. Konkrét költészet Vizuális és akusztikus szempontok alapján nyelvi elemekből szerkesztett versek. Saját versek írása. 5. Rövid epikai művek Kurzgeschichte, parabola - a műfaj jellemző jegyei, tartalmi Ismertetés Jelkép, kulcsszó; Interpretáció 6. Stíluseszközök Hasonlat, szimbólum, metafora, humor, szatíra, irónia 7. Ifjúsági regény Egy szabadon választott ifjúsági regény: (ajánlott: Richter: Damals war es Friedrich) 8. Magyarországi németek Különböző szerzők hasonló témájú és motívumú versei. irodalma Részletes követelmények a 10. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni véleményét szóban és írásban megfogalmazni, álláspontját megindokolni

10 beszélgetésben ill. szerepjátékban kezdeményezni és a beszélgetőpartner váratlan megnyilatkozásaira is reagálni hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás, tudósítás, referátum szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni emberi magatartásformákat leírni, embereket jellemezni a tárgyalt témákkal kapcsolatban a partner véleményét figyelembe véve vitatkozni személyes tartalmú levelet írni egy szöveg tartalmát írásban összefoglalni egy történet tartalmát elmesélni egyszerűbb kérdésekkel kapcsolatban különböző véleményeket összegyűjteni és megfogalmazni hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni Nyelvtan A tanuló tudja a német nyelvtan eddig elsajátított fontos szabályait és fogalmait egyre tudatosabban használni ismerje a német nyelvtan alapvető terminológiáját tudja felismerni szövegekben a tanult nyelvtani szerkezeteket ill. ezek funkcióját egyre tudatosabban kerülje a magyar interferencia hatásait (igei és melléknévi vonzatok) ismerje fel a szóképzés fontos struktúráit és tudjon ezek alapján szavakat képezni tudjon az ismert témákkal kapcsolatos fölé- és alárendelt fogalmakat egymáshoz rendelni tudjon egyszerűbb egynyelvű szótárakat használni ismerje fel az egyszerű mondat mondatrészeit, értse és használja helyesen az Objekt fogalmát, használja helyesen a hely- és időhatározós szerkezeteket tudjon bizonyos kötőszavak segítségével összetett mondatokat képezni használja helyesen a német helyesírás alapvető szabályait tollbamondásban és maga által készített szövegekben Irodalom A tanulók biztosan tájékozódjanak a tömegkommunikációs műfajokban ezeket a műfajokat a magyarországi német médiákban is vizsgálják meg legyenek képesek egyszerű tudósításokat, interjúkat, riportokat készíteni ill. egy hírműsort önállóan összeállítani ismerjék fel a 3 alapvető irodalmi műfaj formai és tartalmi jegyeit, tudják ezek alapján a műveket megkülönböztetni legyenek képesek egyszerű verseket egymással összehasonlítani, helyesen értelmezni, mondanivalójukat megivtatni ismerjék fel a tartalom és a forma közötti kölcsönhatást próbálkozzanak a konkrét költészethez hasonló verseket írni ismerjék fel a szövegekben a különböző stíluseszközöket és hatásukat tudják elmagyarázni tudják a rövidebb epikai művek mondanivalóját interpretálni, azáltal, hogy a szövegeket szabadon megváltoztatják, befejezik és a konfliktusok feloldására új megoldásokat találnak

11 olvassanak el egy hosszabb művet, arról tudjanak szóban és írásban beszámolni nyerjenek betekintést a modern magyarországi német lírába. NN: 11. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 222 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Szolgáltatások 6 óra 2. Technika 6 óra 3. Utazás, közlekedés 6 óra 4. Ünnepek, időjárás 6 óra 5. Szabadidő 6 óra 6. Politika, Európa 6 óra NYELVTAN 1. Szenvedő szerkezet 14 óra 2. Feltételes mód 14 óra 3. A főnév és a melléknév 8 óra 4. Mondattan 10 óra 5. Nyelvi rétegek 5 óra 6. Helyesírás 5 óra Szabad felhasználásra 19 óra Évi összes óraszám 111 óra II. Nemzetiségi Irodalom 1. Tömegkommunikáció 6 óra 2. Hasonló témájú versek 12 óra 3. XIX. és XX. századi elbeszélő művek 24 óra 4. Drámai művek 12 óra 5. Rövid epikus művek 14 óra 6. Ballada 12 óra 7. Magyarországi német irodalom 12 óra Szabad felhasználásra 19 óra Évi összes óraszám 111 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Szolgáltatások Fodrásznál. Javítások. Posta telefonálás. Bankban pénzfelvétel, kölcsön. Benzinkútnál, autószerelő műhelyben. 2. Technika Az autó a jogosítvány megszerzése. Háztartási gépek használati utasítások. A számítógép. Az Internet. 3. Utazás Utazási előkészületek. Utazás egyedül vagy turistacsoporttal. Utazás autóval diszkóbalesetek. Úticélok Németországban, Ausztriában és Svájcban 4. Ünnepek - időjárás Nemzeti, állami, vallási ünnepek. Magyar ill. magyarországi német ünnepi szokások. A természet és az időjárás a különböző évszakokban. Időjáráselőrejelzés. 5. Szabadidő Szabadidős ill. teljesítménysport. Extrém sportágak. Erőszak, horror, akció a képernyőn. Diszkó, buli, kocsma hol szórakoznak a fiatalok? 6. Politika, Európa Demokrácia az iskolában diákönkormányzatok. Választások pártok Magyarországon és Németországban. A parlament. Diákcsere lehetőségek és tapasztalatok.

12 NYELVTAN 1. Szenvedő szerkezet Az aktív és passzív ige képzése, ragozása és használata. A Handlungs- és Zustandspassiv megkülönböztetése. Szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel. 2. Feltételes mód A Konjunktiv II képzése és használata (jelen és múlt idő) Feltételes és óhajtó mondatok. 3. Főnév és melléknév Melléknévragozás kivételek. Főnévként használt melléknevek. Melléknévi vonzatok. 4. Mondattan Mondatrészek kapcsolódása különböző Objektekkel álló igék. Időhatározói, célhatározói és megengedő mellékmondatok. Főnévi igeneves szerkezetek zu-val és zu nélkül. 5. Nyelvi rétegek Az irodalmi és a köznyelv. Csoportnyelvek: az ifjúsági nyelv. Nyelvjárások. 6. Helyesírás Idegen szavak írása. Központozás. Nehezebb egyedi problémák gyakorlása. NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Tömegkommunikáció Hír, kommentár, interjú, riport, szóraktoztató műsorok, Jellemző vonások, forma, hatás 2. Azonos témájú versek A középkortól a 20. századig, különböző korokban keletkezett hasonló témájú versek (szerelem, színek, természetszemlélet, haza stb. ) Heinrich Heine: Buch der Lieder (részletek) Nikolas Lenau versek 3. XIX és XX. századi hosszabb lélegzetű epikai művek E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi G. Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe 4. Drámai művek Egy 20. századi dráma Ajánlott művek: Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 5. Rövid epikai művek Rövid történetek (Kurzgeschichten) Malecha: Die Probe, Bender: Iljas Trauben, Aichinger: Das Fenster-Theater, Fried: Versuchstiere, Brecht: Wenn die Menschen Versuchstiere wären Elbeszélés, parabola, egyszerű szatíra 6. A ballada Balladák különböző korszakokból Pl.:Goethe: Erlkönig, Der Zauberlehrling Schiller: Der Handschuh, Th. Fontane: John Maynard, C.F. Meyer: Die Füße im Feuer stb. A műfaj jellemzői 7. Ifjúsági regény M. Rhue: Die Welle 8. Magyarországi német irodalom Különböző szerzők elbeszélő művei Olvasmányok osztály Líra: Walter von der Vogelweide, Goethe, Schiller, Eichendorff, Heine (Buch der Lieder), Lenau, Rilke, Kästner, Jandl, V. Koch, J. Michaelis, C. Klotz és további szerzők szabadon választott művei. Dalszövegek szabad választás alapján. Epika: E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi, Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, és további elbeszélő művek a 19. századból szabad választás alapján, egy ifjúsági regény szabad választás alapján (Richter: Damals war es Friedrich és M. Rhue: Die Welle) Kurzgeschichten, elbeszélések, példázatok, szatírák, S. Lenz (pl. Eine Liebesgeschichte, Die Kunst, einen Hahn zu fangen stb. ), K. Tucholsky (pl. Die Kunst, falsch zu reisen ) Bender (Iljas Tauben) Aichinger (Das Fenster-Theater) és más szerzők művei. Magyarországi német szerzők elbeszélő művei (pl. J. Mikonya, E. Rittinger, L. Fischer stb.)

13 Dráma: egy 20. századi szabadon választott dráma (pl. Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame vagy egy szabadon választott hangjáték) A vastagon szedett művek alkotják a kötelező olvasmányokat. Részletes követelmények a 11. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja állást foglalni bármely időszerű, esetleg a médiából ismert témával ill. problémával kapcsolatban álláspontját hatásosan kifejteni időszerű problémákkal kapcsolatban a témát és a partner véleményét szem előtt tartva vitatkozni különböző személyes és hivatalos tartalmú szövegeket létrehozni (űrlap, kérdőív, kérvény, hivatalos levél) szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegét megragadni és írásban szabatos formában megfogalmazni szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket tartalmi és formai szempontok (felépítés, mondanivaló, motívumok, nyelvi eszközök) alapján elemezni, e szövegekkel kapcsolatban állást foglalni kiselőadásokat önállóan előkészíteni és előadni szövegeket kreatívan átalakítani (hangnem- és perspektívaváltás, szövegek folytatása, új befejezés létrehozása) megfelelő intonációval igényes szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket érthetően, felolvasni Nyelvtan A tanuló ismerje fel a tanult nyelvi jelenségeket (Aktiv, Passiv, Konjunktiv-II, mellékmondatok, főnévi igeneves szerkezetek) és ezek funkcióit szövegekben, tudja ezeket saját beszédében és az általa írt szövegekben értelemszerűen és helyesen használni tudja a mondatrészeket helyesen felismerni, igevonzatokat helyesen használni ismerje fel a mellékmondatok mondatrészi szerepét ismerje a nyelvhasználat különböző formáit, használja ezeket a beszédhelyzetnek megfelelően ismerje egyes nyelvjárások (elsősorban lexikai) jellemzőit és a nyelvjárások használatának stilisztikai értékét tudjon fogalmakat nyelvileg helyesen definiálni ill. körülírni tudjon egynyelvű ill. szinonímaszótárakat használni használja a német helyesírás szabályait egyre növekvő biztonsággal használja helyesen a központozás szabályait Irodalom A tanulók tudjanak TV-felvételeket elemezni, a látottakról szabadon véleményt nyilvánítani és kérdéseket megvitatni informálódjanak a TV és a rádió kisebbségi műsorainak tematikájáról és tartalmáról egyre önállóbban értelmezzenek verseket, ismerjék fel a forma és a tartalom közötti kölcsönhatást és ezáltal fejlesszék az irodalmi ábrázolásmód iránti szenzibilitásukat

14 tudjanak önállóan lépésenként egy teljes művet feltárni, elmesélni, tudják annak mondanivalóját megvitatni legyenek képesek hosszabb epikai és drámai művek cselekményszerkezetét az egyes szereplők kapcsolatrendszerét, viselkedésmódját és indítékait ábrázolni a balladák elemzésekor ismerjék fel azok jellemző vonásait különböző szerzők elbeszélő művei alapján konfrontálódjanak a magyarországi németek múltjával és jelenével NN: 12. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 222 I. Nemzetiségi Nyelv TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Másság 6 óra 2. A kettéosztott Németország 6 óra 3. A munka világa 6 óra 4. Az ár ellen 6 óra NYELVTAN 1. Az ige 14 óra 2. Jelentéstan 6 óra 3. Szókapcsolatok 4 óra 4. Mondattan 6 óra 5. Az írott és a beszélt nyelv 4 óra 6. Fordítás 6 óra Szabad felhasználásra 10 óra Évi összes óraszám 74 óra II. NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Felvilágosodás 12 óra 2. Sturm und Drang 16 óra 5. Vormärz 6 óra 6. Realizmus 12 óra 7. Naturalizmus 10 óra 8. A századforduló irodalma 10 óra 9. Fasizmus és száműzetés 16 óra 10. Háborús irodalom 12 óra 11. Háború utáni irodalom 12 óra 12. Magyarországi német irodalom 12 óra Szabad felhasználásra 30 óra Évi összes óraszám 148 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Másság A társadalom peremén élők: hajléktalanok, kábítószeresek, szekták. Kisebbségek, külföldiek (vendégmunkások, menekültek) társadalmi problémák tolerancia, intolerancia, előítéletek, asszimiláció 2. A kettéosztott Németország a fal ledöntése előtt és után Az NSZK és az NDK létrejötte. A fal. Az NDK politikai rendszere a Stasi emberi sorsok. A fal ledöntése. Az újraegyesítés és következményei. Ossik és wessik a fejekben lévő fal

15 3. A munka világa Munka régen és ma. Munkát keresni és találni (pályázat, bemutatkozó beszélgetés). Karrier, munkanélküliség 4. Az ár ellen Ellenállás, egyéniség, individualizmus a totalitárius államokban NYELVTAN 1. Az ige Elváló és nem elváló igekötős igék. Módbeli segédigék szubjektív jelentése. A függő beszéd kifejezése kijelentő és feltételes móddal a Konjunktiv I. képzése. Melléknévi igenevek átalakításuk vonatkozó mellékmondatokká 2. Jelentéstan Rokon értelmű és ellentétes értelmű szavak. Azonos alakú, különböző névelőjű szavak jelentései 3. Szókapcsolatok Idiómák, kollokációk 4. Mondattan Mellékmondatok képzése als ob/als wenn, ohne dass/ohne zu, anstatt dass/ anstatt zu kötőszavakkal. Haben zu/ sein zu szerkezetek 5. Az írott és a beszélt nyelv Szókincs és mondatszerkezet. Nyelvi eszközök a hétköznapi beszélgetésekben, hivatalos beszédekben, írott és nyomtatott szövegekben. Címek, újságcikkek főneves szerkezetei. Különböző szövegek vizsgálata. Módosítószavak. 6. Fordítás Szövegek fordítása magyarról németre és németről magyarra NEMZETISÉGI IRODALOM 1. A felvilágosodás Fabulák 2. A Sturm und Drang - mozgalom 3. A német klasszika Goethe és Schiller versei Klasszikus balladák 4. Romantika Versek, mesék 5. Vormärz H. Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen 6. Realizmus Th. Storm: Der Schimmelreiter Mi a felvilágosodás? A német felvilágosodás. A fabula műfaja, jellemzői Lessing és más különböző korszakokból származó szerzők fabuláinak összehasonlítása. Lessing: Nathan der Weise Auszug: Ringparabel Irodalmi forradalom Németországban - jellemzői A népköltészet felfedezése (Herder) Goethe sesenheimi dalai, Mailied, Willkommen und Abschied és más költemények Zsenikultusz, Goethe: Prometheus, Die Leiden des Jungen Werthers (részletek- ajánlott mű) Schiller: Kabale und Liebe A klasszikus szépség és harmóniaideál Goethe és Schiller együttműködése Balladák és más versek elemzése (pl. Goethe: Der Schatzgräber. Schiller: Die Bürgschaft, Die Kraniche des Ibykus ),és további versek (Goethe: Wanderers Nachtlied, Grenzen der Menschheit, Das Göttliche. Schiller: Ode an die Freude stb. ) A ballada jellemzői A romantika alapvető vonásai Eichendorff, C. Brentano, L. Uhland versei alapján A mese. A Grimm testvérek A jénai és a heidelbergi romantika H. Heine és N. Lenau versei A romantikus irónia Politikai költészet a forradalom előestéjén Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen (részletek - Caput I. és további szabadon választott részletek) A mű forradalmi gondolatai Történelmi és szellemtörténeti háttér A korszak irodalmi jellemzői Storm műve alapján Az ember helytállása a környezetben Objektív valóságábrázolás

16 7. Naturalizmus G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel 8. A századforduló irodalma R. M. Rilke Th. Mann: Tonio Kröger (részletek, ajánlott mű) 9. Emigráció és fasizmus Brecht színházelmélete 10. A háborús időszak irodalma A novella mint műfaj. Új témák az irodalomban: nyomor, ösztönök, szociális problémák elemzése A naturalizmus irodalom jellemzése Egy ember az őrüléshez vezető úton. Naturalisztikus ábrázolásmód Sokszínű irodalmi irányzatok Rilke: Herbsttag, Panther, Archaischer Torso Apollos Dinggedicht A polgár-művész ábrázolása Th. Mann Tonio Kröger c. művének részletei alapján Az epikus színház jellemzői. Elidegenedési effektus A téma feldolgozása egy szabadon választott Brecht dráma alapján. H. Böll és W. Borchert rövidebb elbeszélő művei Hogyan tükröződik a történelem az egyes emberek tudatában illetve sorsában? 11. A háború utáni irodalom Fr. Dürrenmatt : Die Physiker A mű mondanivalója, a téma aktualizálása. A modern dráma 12. A magyarországi német irodalom Részletes követelmények a 12. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) A nyelv és identitás a magyarországi német szerzők verseiben és elbeszélő műveiben. Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon állást foglalni a múltat és a jelent érintő különböző problémákkal kapcsolatban tudjon saját véleménye, álláspontja mellett logikusan érvelni tudjon vitában aktívan részt venni tudjon a magán- és közéletben használatos különböző szövegfajtákat (pályázat, önéletrajz stb.) létrehozni tudjon tényeket és problémákat megadott szempontok alapján feltárni és világos, logikus gondolatmenettel kifejteni ismerje a szövegelemzés és az interpretáció különböző módszereit és használja azokat helyesen (műfaj, szövegszerkezet és szemlélet, az alkotó és a kor stb. ) tudjon olvasott szövegekkel kapcsolatban kommentárt írni tudjon kiselőadásokat tárgyszerűen előkészíteni és szabadon előadni tudja az előadásban vagy referátumban hallottakat jegyzetelni ismerje az idézés különböző módszereit, tudjon szóban és írásban helyesen idézni tudjon különböző szövegeket magyarról németre és németről magyarra fordítani Nyelvtan A tanuló értse az igék modális jelentéseit (feltételezés, valószínűség, kényszer, távolságtartás stb.) és igyekezzen ezeket helyesen használni vizsgálja meg a függő beszéd különböző kifejezési módjait irodalmi művekben és a médiák nyelvében, ismerje fel funkciójukat és jelentésüket és használja őket helyesen vizsgáljon szövegekben többjelentésű szavakat, azonos vagy hasonló ill. ellentétes jelentésű szavakat, állapítsa meg a különbségeket és hasonlóságokat és használja fel ezeket saját szókincsének gazdagítására

17 ismerje fel az idiómákat az írott és beszélt nyelvben, értse jelentésüket, tudja őket bizonyos összefüggésben használni ismerje az írott és beszélt nyelv közötti különbségeket, saját szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaiban figyeljen ezekre a különbségekre értse a fontosabb módosítószavak jelentését és hatását Irodalom és szövegismeret A tanulók kapjanak betekintést a jelentősebb irodalmi korszakokba, ismerjék ezeknek a korszakoknak a fő vonásait, ebben a tekintetben azonban nem a teljességre kell törekedni, hanem továbbra is az egyes művek (lásd kánon) feldolgozása áll a középpontban fedezzék fel a művek elemzése során az egyes korszakokra és fejlődési irányzatokra jellemző vonásokat tudják követni a művek nyomán a világ- és emberkép változását tudják a műveket tartalmi és formai szempontból elemezni, mondanivalójukat megvitatni legyenek képesek verseket egymással összehasonlítani legyenek képesek drámai műveket azok jellemző vonásaik figyelembevételével olvasni és elemezni NN: 13. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 192 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Közösségi értékek 6 óra 2. Férfi és női szerepek 6 óra 3. Manipuláció 6 óra 4. Jövőnk 6 óra NYELVTAN 1. Stilisztika 4 óra 2. Szókincs és szóképzés 3 óra 3. Szó, mondat, szöveg 12 óra 4. Fordítás 6 óra Szabad felhasználásra 10 óra Évi összes óraszám 64 óra II. Nemzetiségi Irodalom 1. A klasszika emberképe 16 óra 2. Fantáziavilágok 6 óra 3. Lázadás a szociális viszonyok ellen 10 óra 4. Társadalom és egyén 10 óra 5. Naturalista vonások a költészetben 6 óra 6. Dekadencia, pesszimizmus 8 óra 7. Antifasiszta irodalom 8 óra 8. A háború következményei 8 óra 9. Manipuláció a modern társadalomban 12 óra 10. Magyarországi német irodalom 12 óra

18 Szabad felhasználásra Évi összes óraszám 32 óra 128 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Közösségi értékek Tolerancia / Intolerancia, Történelmi és modern egyházak. Az egyházak szociális funkciói. Becsület és becsületesség 2. Férfi és női szerepek A hagyományos és a modern nő. Családanya vagy karrier? Megváltozott erkölcsök. A házasság krízise. 3. Manipuláció Az emberek manipulálása a diktatúrákban. Módszerek és eszközök, következmények. Manipuláció ma.- a médiák, a politikusok, a pénz, a reklám segítségével 4. A jövő Egyéni elképzelések a jövőről lehetőségek. Továbbtanulás, munkahely, ösztöndíj. Magyarország jövője Európában: az EU. Az emberiség jövője: környezetünk. A tudomány felelőssége. NYELVTAN 1. Stilisztika Szóhasználat, mondatszerkesztés, stíluseszközök és ezek függősége az adott szituációtól. A jelentéskülönbségek okai (szövegösszefüggés, szövegek összehasonlítása) 2. Szókincs, szóképzés Idegen szavak, neologizmusok, idegen eredetű szavak. Más nyelvek hatása a német nyelvre (anglicizmusok). Szóképzés elő- és utótagokkal. 3. Szó, mondat, szöveg A nyelvtani ismeretek ismétlése és rendszerezése irodalmi és más autentikus szövegek vizsgálata kapcsán. Nyelvi formák szerepe különböző fajtájú szövegekben. 4. Fordítás Fordítási és tömörítési gyakorlatok NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Az emberkép a klasszika korszakában Goethe: Faust I. (részletek) Prolog im Himmel, Nacht, Studierzimmer,Gretchentragödie stb. Goethe: Faust II. (a dráma vége) Az emberkép változása az idők folyamán: Faust, Nathan, Prometheus, Möbius, Tonio Kröger 2. Fantáziavilágok A romantikus életérzés az irodalomban, zenében és a festészetben Eichendorff versek A fantázia és a démoniság megjelenése versekben és Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi c. művében 3. A szociális viszonyok elleni tiltakozás G. Büchner: Woyzeck (ajánlott mű) A nyomor, kín és szenvedés ábrázolása: Woyzeck, Bahnwärter Thiel 4. Egyén és társadalom Th. Fontane: Effi Briest Konvenciók és tisztesség A szerelem meghiúsulása társadalmi korlátok miatt: Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe és Schiller: Kabale und Liebe Nőszerepek: Effi, Luisa Miller, Gretchen,Vrenchen Marti, Mutter Courage 5. Naturalisztikus vonások a költészetben 6. Dekadencia, pesszimizmus a századforduló idején G. Hauptmann: Weberlied - a Die Weber c. drámából (ajánlott mű) Az ember fenyegetettsége F. Kafka: Die Verwandlung vagy Vor dem Gesetz Példázatok Összehasonlítás: Rilke: Herbsttag, Hölderlin: Die Hälfte des Lebens 7. A fasizmus elleni harc Th. Mann: Mario und der Zauberer A diktatórikus hatalom elleni harc

19 8. A háború következményei W. Borchert: Draußen vor der Tür Az elárult generáció helyzete a háború befejezésekor Emberi sors a háború alatt és után Összehasonlítás: Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, Böll: Wanderer,Kommst du nach Spa., Böll és Borchert elbeszélései 9. Az emberek manipulálása modern társadalomban 10. Magyarországi német irodalom Olvasmányok: Osztály H. Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum A médiák szerepe a társadalomban Az egyén a manipulációk és előítéletek áldozataként Összehasonlítás: M.Frisch: Andorra, Biedermann und die Brandstifter Magyarországi német irodalom fejlődési tendenciái az egyes művek alapján Líra: Goethe: Sesenheimer Lieder, Mailied, Willkommen und Abschied, Prometheus, Wanderers Nachtlied, Grenzender Menschheit valamint további versek és balladák (pl. Der Zauberlehrling, Der Schatzgräber stb.) Schiller: Balladák (pl. Die Bürgschaft), Ode an die Freude és további versek Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen (részletek), Eichendorf, Brentano, Uhland, Heine, Lenau, Rilke,(Herbsttag, Der Panther, Archaische Torso Apollos stb.), Hauptmann és magyarországi német költők versei Epika:Lessing és más szerzők fabulái Goerthe: die Leiden des jungen Werthers (részletek) Storm: Der Schimmelreiter, Fontane: Effi Briest, G. Hauptmann : Bahnwärter Thiel Th. Mann: Tonio Kröger (részletek), Mario und der Zauberer, F. Kafka: Die Verwandlung vagy Vor dem Gesetz, példázatok, Borchert és Böll elbeszélések. Borchert: Draußen vor der Tür, Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Dráma: Lessing: Nathan der Weise (részletek), Schiller: Kabale und Liebe, Goethe:Faust I. (részletek), Faust II. (a mű vége), Büchner: Woyzeck, Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder vagy Galileo Galilei vagy Der gute Mensch von Sezuan vagy Der kaukasische Kreidekreis, Dürrenmatt: Die Physiker vagy Der Besuch der alten Dame, M. Frisch:Andorra vagy Biedermann und die Brandstifter Magyarországi német szerzők művei választás alapján: Engelbert Rittinger, Ludwig Fischer, Georg Fath, Josef Mikonya, Erika Áts, Valeria koch, Franz Zeltner, Klaus Klotz, Robert Becker, Vata Vágyi A vastagon szedett művek olvasása kötelező. Részletes követelmények a 13. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudja magát beszédszituációkban folyékonyan és a két nyelven (magyar és német) közel hasonló színvonalon kifejezni tudjon a múlt, a jelen és a jövő problémáival kapcsolatban állást foglalni tudjon egy adott problémát vázolni, ezzel kapcsolatban véleményét kifejteni, a saját érveit másokéival szembeállítani, eközben a kifejtő fogalmazás formai előírásait betartani tudjon különböző szépirodalmi és más szövegeket megérteni, értelmezni és elemezni, tudja a szövegelemzés eredményeit tényszerűen és nyelvileg szabatosan leírni legyen képes a tárgyalt témákhoz kapcsolódó szakirodalom kiválasztására és felhasználására ismerje és használja azokat a technikákat, amelyek a jegyzetelést, rendszerezést, összefoglalást és idézést megkönnyítik tudjon különböző szövegeket magyarról németre ill. esetleg szépirodalmi szövegeket németről magyarra fordítani

20 tudjon magyar szövegeket német nyelven tömöríteni Nyelvtan A tanuló rendelkezzen alapos morfológiai, szemantikai és szintaktikai ismeretekkel, amelyek segítségével differenciált módon és helyesen használja a nyelvet ismerje fel autentikus szövegekben a nyelvi jelenségek jelentését és funkcióját rendelkezzen alapvető stilisztikai ismeretekkel és tudja ezeket írásban és szóban helyesen használni ismerje fel a szövegkörnyezet által befolyásolt jelentéskülönbségeket és törekedjen helyes szóhasználatra ismerje a német nyelvben létező idegen szavak stilisztikai értékét és tudja ezeket megfelelő szövegkörnyezetben használni rendelkezzen a német szóképzés nagy eszköztárával, amelynek a segítségével képezzen önállóan szavakat saját nyelvhasználata számára használja nagy biztonsággal a német helyesírás és központozás szabályait. Irodalom A tanulók egy ismétlő de progresszív eljárásmód alapján elmélyítik és rendszerezik az irodalmi korszakokról eddig megszerzett tudásukat egyre önállóbban foglalkoznak a művekkel, elemzik és megvitatják azok mondanivalóját legyenek képesek verseket összehasonlítani és a különböző korszakok jellemző vonásait megállapítani legyenek képesek a műveket megadott szempontok alapján szóban és írásban interpretálni legyenek képesek egyéni értelmezési lehetőségeket alkalmazni, azokat a szöveg alapján ellenőrizni és véleményüket megindokolni tudjanak az egyes művek politikai, társadalmi és kulturális hátterének összehasonlítása által egymásra ill. a valóságra vonatkozó összefüggéseket megállapítani legyenek képesek a megadott szempontok alapján önállóan összefüggő értekező fogalmazásokat írni Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvek: A tankönyvválasztás elveinek szemléletét tükrözik az egyes tantárgyaknál meghatározott célok, módszerek és eszközök. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége): szóbeli felelet írásbeli felelet évi 3 nagyobb témazáró dolgozat iskolán kívüli tárggyal kapcsolatos munkák jelenlegi érdemjegyek alapján (1-5) Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Minden órára a tananyag elsajátítása, a szöveggyűjteményből ill. kötelező olvasmányok olvasása. Témánként, általában hetente fogalmazás írása, kiselőadás összeállítása. Átlagos képességű tanuló számára kb. 60 perc intenzív tanulást igényel az otthoni készülés.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról hatályos 2017. január 2-ától.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 szint 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben