TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN"

Átírás

1 Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: , ; fax: ; honlap: TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN Összeállították: a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói Budapest, szeptember 22.

2 A PEDAGÓGIAI INTÉZET ÁLTAL SZERVEZETT BUDAPEST 03 TANKERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Budapest 03 Tankerület általános iskolák alsó és felsı tagozatos tanulóira, illetve a korosztályának megfelelı gimnáziumi tanulókra a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet (a továbbiakban PI) által szervezett tanulmányi versenyekre. A versenyek indításának feltételei Egyéni verseny esetén 12 fı jelentkezése szükséges a verseny indításához kategóriánként, évfolyamonként. Kevesebb fı jelentkezése esetén, a verseny megrendezése elmarad. Csapatverseny esetén akkor szervezünk versenyt, ha legalább 5 csapat jelentkezik. Kevesebb jelentkezés esetén adott kategóriában és évfolyamon a verseny megrendezése elmarad, illetve pontszerzés nélkül megrendezésre kerül, amennyiben fıvárosi fordulója is van az adott versenynek. A versenyek felelısei A versenyek elıkészítése, szervezése a tantárgyi szaktanácsadók feladata, akik együttmőködnek a helyi szervezıkkel. A PI, szaktanácsadóval képviselteti magát a tanulmányi versenyeken. A kerületi versenyek feladatainak összeállításért és a javítókulcsért a munkaközösség vezetı felel, illetve PI által megbízott pedagógus (ok) felel (nek). A feladatsorok készítıit titoktartás kötelezi. A zsőri munkájáért zsőri elnöke felel. A versenyeredmények nyilvánosságra hozataláért a versenyért felelıs szaktanácsadó felel. Zsőritagok kiválasztása, felkérése A zsőritagokat a PI kéri fel írásban a munkaközösség- vezetık javaslata alapján. A zsőri létszáma függ, a benevezett tanulók létszámától, a verseny kategóriájától, illetve a feladatok mennyiségétıl. Szóbeli versenyeken min. 3 tagból (elnök+2 tag) álló zsőrit kell szervezni. Nevezésekre vonatkozó szabályok Nevezni elektronikusan a Pedagógiai Intézet honlapján a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi verseny nevő őrlap kitöltésével. Az intézményeknek legkésıbb az adott verseny elıtt egy héttel lehet jelentkezni. A Pedagógiai Intézet által szervezett tanulmányi versenyekre benevezı intézmények beszerzik és megırzik azt a Szülıi nyilatkozatot (1. sz. melléklet), amelyben a benevezett tanuló szülıje hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke neve, fényképe, évfolyama, iskolája és elért helyezése megjelenhessen a PI elektronikus és nyomtatott kiadványaiban. A nevezı intézmény a Nevezési lap PI-be történı megküldésével egyidejőleg azt is igazolja, hogy a szükséges Szülıi nyilatkozatot beszerezte, ırzi. 2

3 Általános szabályok Tanulmányi versenyeinken javasoljuk a résztvevı tanulóknak az ünnepi öltözetet (sötét alj, fehér blúz vagy ing). Az esélyegyenlıség biztosítása érdekében kérjük, hogy a résztvevık ne viseljenek iskolájukra jellemzı öltözetet, öltözet-kiegészítıt. A versenyre történı felkészülés anyagát a szaktárgyi munkaközösségek alakuló értekezletükön határozzák meg. Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelı kerettantervi tananyag a mérvadó. A tanítási órák védelme érdekében tanulmányi verseny csak délutáni idıszakban szervezhetı. A versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A zsőri csak a javítás illetve az értékelés lezárása után azonosítja a kódszámot a versenyzıvel. A verseny alatt csak a zsőri által engedélyezett személy tartózkodhat a teremben. A zsőri tagjai elıre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, mely munka minıségéért a zsőri elnöke felel. 1-6 helyezésnél holtverseny esetén a zsőri által a feladatlapon elıre kijelölt feladatok pontszáma dönt. Egyeztetett idıpontban a kijavított feladatlapot a kísérı vagy felkészítı tanár megtekintheti, kifogásaival a zsőri elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a zsőri dönt. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. A szóbeli versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A szóbeli versenyeken a zsőritagok nem értékelhetik a saját intézményükbıl benevezett tanulók teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszáma a többi zsőritag pontszámának átlagából tevıdik össze. Holtverseny esetén a zsőri szavazással dönt az elsı hat helyezettrıl. Az egyes szaktárgyak versenyeire vonatkozó speciális szabályok jelen szabályzat (2. sz. mellékletében) találhatóak. Eredményhirdetés, jutalmazás A lehetıségek szerint a zsőri a szóbeli versenyt követıen, még a helyszínen kihirdeti az eredményt. A versenyeredményeket a PI 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi. Az egyéni versenyeken az I-VI. helyezett tanuló oklevelet kap. Csapatversenyen az I-VI. helyezett csapattagok oklevélben részesülnek. Beszámoló a versenyekrıl A Pedagógiai Intézet a tanév végén összesítı beszámolót és statisztikát készít a megrendezett versenyekrıl. Az elkészült dokumentumot elküldi az iskoláknak. A versenyek finanszírozási, szervezési és technikai kérdésekkel kapcsolatban a Pedagógiai Intézet a változtatás jogát fenntartja! 3

4 Legitimáció Pedagógiai Intézet által a Budapest 03 Tankerület iskolái számára szervezett tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre vonatkozó szabályokat, a kerületi munkaközösség-vezetık észrevételeinek és javaslatainak figyelembe vételével, a szaktanácsadói testület állította össze és fogadta el szeptember 22-ei ülésén. Budapest, szeptember 22. Áderné Tavaszi Edit intézményvezetı 4

5 Szülıi nyilatkozat Alulírott... szülı hozzájárulok, hogy gyermekem adatai (név, osztály, iskola neve, elért eredmény) a III. kerületi tanulmányi versenyekkel kapcsolatban megjelenjenek a verseny szervezıjének - Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet 1039 Bp. Szérőskert u elektronikus és nyomtatott kiadványaiban. Gyermekem adatai Név:... Évfolyam/osztály:... Iskola neve, címe:... Budapest, szülı aláírása Jelen Szülıi nyilatkozatot a tanulóval tanulói jogviszonyban álló intézmény ırzi. 5

6 Az egyes tantárgyak versenyeire vonatkozó szabályok Angol vers- és prózamondó verseny szabályai Vers- és prózamondó verseny, amelyben a versenyzı maximum 2 perces szöveget mond anyanyelvi szerzı mővébıl. Két kerületi forduló kerül megszervezésre: alsós és felsıs. 1. A versenyen évfolyamon tanuló gyermekek indulhatnak; függetlenül attól, hogy hány órában tanulja intézményében az angol nyelvet. 2. A verseny résztvevıinek szabadon választott, legfeljebb 2 perc idıtartamú lírai, vagy prózai szöveget kell elıadniuk, angol anyanyelvi szerzı tollából. A szöveg igazodjék a gyermek életkori sajátságaihoz! 3. Nevezés a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi versenyre nevő őrlap kitöltésével. 4. A verseny elıtt egy héttel, on-line a PI-be, iskolánként, kategóriánként két tanuló. A jelentkezési lap elérhetı a PI honlapján 5. Az intézménynek legkésıbb a verseny elıtt 1 héttel kell jelentkezniük. 6. A Szülıi nyilatkozatot a nevezı intézmény beszerzi és ırzi; 7. A meghirdetésre kerülı kategóriák: 3. évfolyam vers és próza, 4. évfolyam vers és próza, évfolyam vers, évfolyam próza, évfolyam vers, évfolyam próza; 8. Angol anyanyelvő szülı/k, gondviselı/k gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több idıt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar kéttannyelvő iskola kéttannyelvő tanulóját a zsőri önálló kategóriában értékeli. 9. Az érintettséget a nevezési lapon kötelezı feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsőri nem értékeli a versenyzıt, vagy utólagosan kizárhatja a mezınybıl és az eredményeit törölheti. 10. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet kategóriánként. 11. Az egyéni verseny indításához legalább 12 fı jelentkezése szükséges évfolyamonként, kategóriánként, ennek hiányában a verseny az érintett kategóriában nem kerül 6

7 megrendezésre. A jelentkezıket az a PI írásban értesíti a mezıny törlésérıl a jelentkezési határidıt követıen, de még a verseny napja elıtt. 12. A versenyzık kódszámmal versenyeznek. 13. A zsőri kiválasztásának és a zsőrizésnek a szabályai a PI versenyeinek általános szabályzatában foglaltak szerint zajlik: A háromtagú zsőri elnökét lehetıség szerint a szervezı intézmény adja. A zsőritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszámát a többi zsőritag pontszámának átlaga adja. 14. A háromtagú zsőri a szöveghőség, a kiejtés és az elıadásmód szempontjait figyelembe véve értékel. 15. A szövegbıl 1 példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. 16. A zsőri tagjai a verseny megkezdése elıtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek. 17. A verseny nem nyilvános. 7

8 Bod Péter könyvtárhasználati verseny 7-8. évfolyam A verseny célja: A tehetséggondozás, a tanulók információs mőveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs mőveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a pályaorientáció. Nevezés: A versenyre az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok nevezését várjuk, bármely iskolatípusból, kategóriánként és intézményenként legfeljebb 3-3 fıt. A kerületi versenyre nevezési lapot a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet honlapján elérhetı formában kell elektronikus úton beküldeni. (www.pszi03.hu ) A verseny lebonyolítása A kerületi verseny szervezıje: a Budapest III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet. Továbbjutás: A verseny elsı helyezettjei bejutnak a megyei/fıvárosi fordulóba. 8

9 Életvitel, életmód TECHNIKA Életvitel, életmód Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli, teszt, gyakorlat gyakorlat Fordulók száma, típusa: iskolai, kerületi, fıvárosi, országos évf. iskolánként egy 3 fıs csapat A verseny témája a fıvárosi verseny kiírása alapján kerül meghatározásra. 9

10 Fizika 8. évfolyam Fizika Fizika 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Írásbeli és gyakorlati Fordulók száma, típusa: 1 kerületi 8. I. kategória: általános iskola II. kategória: gimnázium I. - Iskolánként 2 fı II. - Iskolánként 4 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Számológép használata megengedett. A verseny nem nyilvános. 10

11 Frühling német nyelvi verseny Német nyelv Frühling német Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni Fordulók száma, típusa: 1 5. Évfolyamonként 5 fı fı 6. Évfolyamonként 5 7. Évfolyamonként 5 8. Évfolyamonként 5 9. Évfolyamonként Évfolyamonként 5 - A Frühling német versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 3 órában, vagy integráló iskolában tanulnak németet. - A versenyzık tesztet írnak, amelynek idıtartama: 60 perc - A verseny nem nyilvános. 11

12 Herman Ottó Biológia Verseny Biológia Herman Ottó Biológia Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): központi teszt Fordulók száma, típusa: 4 Iskolai forduló Kerületi forduló Fıvárosi forduló Országos forduló évf. Iskolánként 2 fı évf. Iskolánként 2 fı Központi kiírás szerint. 12

13 Hevesy György Kémiaverseny 7-8. évfolyam Kémia Hevesy György Kémiaverseny 7. évfolyam 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli Fordulók száma, típusa: 3 (kerületi, fıvárosi országos) 7. I. kat.(ált. isk.7. évf.) és II.kat.(gimnázium 7. évf.) Iskolánként 3 fı 8. I. kat.(ált. isk.8. évf.) és II.kat.(gimnázium 8. évf.) Iskolánként 3 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Számológép és periódusos rendszer használata megengedett. A verseny nem nyilvános. 13

14 Informatika alkalmazói verseny Számítástechnika Informatika alkalmazói verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): - pályamunka elkészítése és megvédése - gyakorlati feladat számítógép mellett - elméleti teszt Fordulók száma, típusa: komplex kategória (számítógépes szövegszerkesztés alapfokon + számítógépes grafika) (szoftver: MsWord és Paint) - szövegszerkesztés kategória (szoftver: MsWord) - komplex kategória (szövegszerkesztés haladó szinten + táblázatkezelés + számítógépes grafika) (szoftver: MsWord, MsExcel, Paint) - táblázatkezelés kategória (szoftver: MsExcel) - prezentáció kategória (szoftver: MsPowerPoint) meghívásos meghívásos meghívásos A tanulók otthon elkészített pályamunkájukkal nevezhetnek a versenyre. A pályamunkák formai követelményeit a Fıvárosi Általános Iskolai Informatika Munkaközösség határozza meg tanévenként. A pályamunkákat a III. kerületi Informatika Munkaközösség értékeli. A versenyre a legjobb pályamunkák készítıi kapnak meghívást. A tanuló a versenyen egy - az adott kategóriához kapcsolódó - tesztet oldanak meg (géphasználat nélkül), majd egy számítógépen megoldandó gyakorlati feladatot kapnak, melynek megoldására minden kategóriában 45 perc áll rendelkezésre. Ezt követıen a versenyzık a korábban elkészített pályamunkájukat mutatják be, védik meg informatikatanárok elıtt. A versenyen Windows XP vagy korábbi verziójú operációs rendszeren, Microsoft Office 2003 csomagban lévı szoftvereken dolgoznak a tanulók. 14

15 Kaán Károly Természetismereti Verseny Biológia Kaán Károly Természetismereti Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 4 Iskolai forduló Kerületi forduló Fıvárosi forduló Országos forduló évf. Iskolánként 3 fı évf. Iskolánként 3 fı Központi kiírás szerint. 15

16 A Komplex Angol tanulmányi verseny szabályzata A nagyobb (4-5) óraszámban tanuló diákok versenye, 2 kategóriában. A verseny olvasott szövegértési, mondatalkotási, nyelvtani igeidık, vonzatok, stb, szókészletbeli, képleírási és hallott szövegértési és kommunikációs feladatokat foglal magában. Feladatok kidolgozása teamben történik. 1. A versenyt olyan évfolyamon tanuló gyermekeknek szervezzük, akik heti 4, vagy annál magasabb órában tanulják iskolájukban az angol nyelvet, de indulhatnak olyanok is, akik 3, vagy 3,5 tanítási órában tanulják a célnyelvet; értékelésük azonos kategóriában történik. 2. Meghirdetett kategóriák: I. kategória: min. heti 4-5 óra, 4 évfolyam: 5.-8.: - 5. évfolyam, - 6. évfolyam, - 7. évfolyam, - 8. évfolyam II. kategória: anyanyelvi szülı/k gyermeke, külföldön, célnyelvi közösségben 6 hónapnál többet élt gyermek, célnyelvi iskolában tanult gyermek, magyar-angol két tanítási intézmény két tanítási tagozatának tanulója számára, 4 évfolyamon - 5. évfolyam, - 6. évfolyam, - 7. évfolyam, - 8. évfolyam 3. A verseny két fordulóból áll: Az I., írásbeli forduló évfolyamonként ( ), iskolánként 2 fı. A II., szóbeli fordulóra évfolyamonként 10 fı kerül meghívásra, az I., írásbeli forduló rangsora alapján, (az elsı tíz legmagasabb pontszámot elért tanuló a második fordulón automatikusan vesz részt) 4. Nevezés a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi versenyre címő őrlap kitöltésével. 5. Az intézménynek legkésıbb a verseny elıtt 1 héttel, on-line a PI-be, kell jelentkeznie; iskolánként, évfolyamonként maximum két tanulóval. 6. A Szülıi nyilatkozatot a nevezı intézmény beszerzi és ırzi; 18

17 7. Angol anyanyelvő szülı/k, gondviselı/k gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több idıt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar kéttannyelvő iskola kéttannyelvő tanulóját a zsőri önálló, a II. kategóriában értékeli. 8. Az érintettséget a nevezési lapon kötelezı feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsőri nem értékeli a versenyzıt, vagy utólagosan kizárhatja a mezınybıl és az eredményeit törölheti. 9. Az egyéni verseny indításához legalább 12 fı jelentkezése szükséges évfolyamonként, kategóriánként, ennek hiányában a verseny az érintett kategóriában, évfolyamban nem kerül megrendezésre. A jelentkezıket az a PI írásban értesíti a mezıny törlésérıl a jelentkezési határidıt követıen, de még a verseny napja elıtt. 10. A versenyzık kódszámmal versenyeznek. 11. A zsőri kiválasztásának és a zsőrizésnek a szabályai a PI versenyeinek általános szabályzatában foglaltak szerint zajlik: A háromtagú zsőri elnökét lehetıség szerint a szervezı intézmény adja. A zsőritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszámát a többi zsőritag pontszámának átlaga adja. 12. A zsőri tagjai a verseny megkezdése elıtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek A háromtagú zsőri a tartalom, a nyelvhelyesség és a kommunikációs érték szempontjainak figyelembevételével értékel. 14. A verseny nem nyilvános! 19

18 Magyar nyelv és irodalom munkaközösség versenyei 1. Nyelvünk titkai egyéni verseny Részvevık: 6. osztályos tanulók, iskolánkénti indítható tanulók száma, 2 fı Tartalma: játékos nyelvi feladatok megoldása írásban 2. Szép magyar beszéd egyéni verseny Résztvevık: iskolánként 1 fıt várunk az 5-6. évfolyamról, és 1 fıt a 7-8. évfolyamról. A regionális versenyre, csak a 7. vagy 8. évfolyamos kerületi gyıztes kerülhet. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2014/2015. tanévre is meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyt az általános iskolák 5 8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelı középiskolai osztályok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el sem bronz, sem arany fokozatú Kazinczy-jelvényt. A vetélkedı résztvevıinek egy a forduló rendezıi által kijelölt kötelezı és egy magukkal hozott szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar századi közlı prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mő lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7 8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé- vagy tanulmányrészlet.) A versenyzık teljesítményének értékelésekor mind az iskolai, mind a további fordulókon a szövegértés, a szöveghőség, a hangvétel, a hangképzés, a hangsúlyozás, a szünettartás és a természetes beszéd szempontjai lényegesek. Ezen a kötelezı szöveget az iskola magyar szakos munkaközössége jelöli ki, a szabadon választhatót a versenyzı hozza magával. A választott szöveget 2 példányban a tanulónak magával kell hoznia a kerületi versenyre. Tartalma: 1 központilag kiadott szöveg és 1 szabadon választott szöveg felolvasása A regionális versenyekrıl a résztvevık a rendezı iskolától részletes tájékoztatást kapnak. 3. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Résztvevık: egyéni verseny. Az iskolákból évfolyamonként 1 tanuló indulhat. Tartalma: központi helyesírási feladatlapok. A verseny 3 fordulóból áll (kerületi, fıvárosi, döntı). 5. Vers- és prózamondó verseny 5-8. évfolyamosoknak Három percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás (részlet is lehet) elmondása (nem lehet verses epikai alkotás, pl. ballada, verses mese, elbeszélı költemény). Nem lehet színmő, dráma részlet. A választott mő magyar költı, illetve író alkotása legyen. Az értékelés szempontjai: A korosztálynak megfelelı mő választása. A választott mő helyes értelmezése. A korosztálynak megfelelı tiszta artikuláció, intonáció és beszéddallam. A közönséggel való kapcsolatteremtés képessége. Korcsoportok 5-6. évfolyam iskolánként 1 fı versmondó és 1 fı prózamondó 7-8. évfolyam iskolánként 1 fı versmondó és 1 fı prózamondó 20

19 Magyar nyelvtan és helyesírás 3-4. Alsó tagozat Magyar nyelvtan és helyesírás 3-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 1 3. osztályonként 1 tanuló 4. osztályonként 1 tanuló A teszt két részbıl áll: tollbamondás (15 perc), feladatlap (45 perc). Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 15+45=60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 21

20 Matematika 3-4. Alsó tagozat Matematika 3-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 1 3. osztályonként 1 tanuló 4. osztályonként 1 tanuló Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 22

21 Matematika 5-7. és 6-8. évfolyam Matematika Matematika 5. és 7. évfolyam 6. és 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli Fordulók száma, típusa: 2 (kerületi, fıvárosi) 5-8. I. kategória: általános iskola normál tanterv II. kategória: általános iskola matematika tagozat; gimnázium I. és évfolyamonként 2 fı II. és évfolyamonként 4 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 23

22 Német vers, próza, kisjelenet verseny Német nyelv Német vers, próza, kisjelenet verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni és csoportos elıadás Fordulók száma, típusa: vers 5 fı/iskola 1-2. próza 5 fı/iskola 1-2. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 3-4. vers 5fı/iskola 3-4. próza 5fı/iskola 3-4. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 5-6. vers 5fı/iskola 5-6. próza 5fı/iskola 5-6. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 7-8. vers 5fı/iskola 7-8. próza 5fı/iskola 7-8. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) vers 5fı/iskola próza 5fı/iskola kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) vers 5fı/iskola próza 5fı/iskola kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) A verseny részvevıinek egy szabadon választott és egy kötelezı verset, illetve szabadon választott prózai szöveget kell elmondaniuk. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz. A vers és próza idı tartama az alsó tagozaton maximum 3 perc lehet, felsı tagozaton maximum 5 perc. A kisjelenet idıtartama maximum 10 perc lehet. A versenyszabályzatban megadott idı után vers és próza kategóriában a zsőri leállítja a versenyzıt, és az addig nyújtott teljesítményét értékeli. Kisjelenet kategóriában az idıkorlát túllépése a versenybıl történı kizárást von maga után. A nevezési határidı be nem tartása kizáró hatályú. A szabadon választott szövegbıl egy példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. 24

23 A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A zsőri minden versenyzıt helyezéssel értékel. A német vers, próza és kisjelenet verseny minden kategóriában nyilvános. 25

24 Német tanulmányi verseny Német nyelv Német Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni Fordulók száma, típusa: 1 5. Évfolyamonként 5 fı 6. Évfolyamonként 5 fı 7. Évfolyamonként 5 fı 8. Évfolyamonként 5 fı - A német tanulmányi versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 5 órában tanulnak németet. - A tanulók egy ötven pontos feladatsort oldanak meg, amelynek idıtartama: 60 perc - A verseny nem nyilvános. 26

25 1. Népdaléneklési verseny Verseny típusa: Fordulók száma: Ének-zene Népdaléneklési ének szóbeli - 3 forduló (kerületi, fıvárosi, országos) 4-6. I. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı II. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı Gimnazisták III. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı - Mővészeti iskola nem nevezhet! - Az elıadások bármilyen kategóriában nem léphetik túl a 3 perces határt! - A dalcsokrok 1 tájegység dalai legyenek - Versenyhez méltó öltözék - A verseny nem nyilvános! - 4. évfolyamos tanuló csak a kerületi versenyen szerepelhet, de fıvárosi versenyre nem nevezhetı! 2. Mőveltségi vetélkedı Évfolyam Téma Nevezhetı létszám 5-8. Bartók Béla élete és mővei halálának 70. évfordulója emlékére Iskolánként egy 4 fıs csapat 27

26 Rajz Rajz Rajz Verseny típusa Képalkotó Fordulók száma, típusa: 2 (kerületi, fıvárosi) Kerületi forduló (8 korcsoport) 1-8. évfolyam 1-8. évf. általános iskolai normál tanterv Iskolánként 1 fı/ évf. A versenyen egy munka készül, a másikat otthonról hozza a versenyzı. A verseny tematikus. A témát, technikát a fıvárosi versenykiíráshoz igazítjuk. A verseny végén értékelünk, 3-3 fıs zsőri minden csoportban. Az I. és a II. helyezettek jutnak a fıvárosi versenyre. Varga Ágnes sk. mk. vezetı 28

27 Szép magyar beszéd 4. évfolyam Alsó tagozat Szép magyar beszéd 4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Felolvasó Fordulók száma, típusa: 1 4. nincs iskolánként 2 fı A verseny részvevıinek a helyszínen megismert kötelezı és egy magukkal hozott, szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szabadon választott szöveg csak eredeti, magyar 20. századi közlı prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mő lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem idegen szavakat. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz! A szöveg idıtartama maximum 3 perc lehet. A szabadon választott szövegbıl három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A verseny nem nyilvános. 29

28 Technika TECHNIKA Technika, modellezés Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli, teszt, gyakorlat teszt és gyakorlat Fordulók száma, típusa: iskolai, kerületi, fıvárosi, országos évf. iskolánként egy 3 fıs csapat Az elméleti feladatot egyénileg oldják meg, a gyakorlati munkát csoportban. A verseny témája a tantárgy tananyagára épül, elıtérbe helyezve a fıvárosi kiírást. 30

29 Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny Földrajz Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Központi teszt (7-8. évf.) Fordulók száma, típusa: évf. 2 fı/iskola évf. 2 fı/iskola A tesztet egyszerre, egy idıben írják a tanulók Eredményhirdetés 3 munkanap múlva ben Ünnepélyes értékelés, eredményhirdetés az elsı 6 helyezett részére (évfolyamonként) 1 hét múlva. Holtverseny esetére is egységes, központi feladatlapok készülnek 31

30 TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG versenyei és azok versenyszabályzata évfolyam Téma: Hellasz, Istenek, Mítoszok, Mondák évfolyam A Szent László Történelmi Vetélkedı kerületi fordulója Téma: Középkor évfolyam Téma: II. világháború A versenyek lebonyolítási rendje A szervezı kollégák összeállítják a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzéket. Minden versenyünket 3 fıs csapatok számára szervezzük Iskolánként egy csapat nevezhet. (PI honlapján) Az írásbeli versenyeken a csapat tagjai egy feladatlapot töltenek ki. Az írásbeli feladatlapok javítását, azok készítıivel együtt javítják azok a kollégák, akik ezt vállalják, illetve akiket a PI hivatalosan felkér. A javítást öt napon belül kell elvégezni. 32

31 Vers- és prózamondó 1-4. Alsó tagozat Vers- és prózamondó 1-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni elıadás 33

32 Fordulók száma, típusa: 1 1. vers 1 fı 1. próza 1 fı 2. vers 1 fı 2. próza 1 fı 3. vers 1 fı 3. próza 1 fı 4. vers 1 fı 4. próza 1 fı A verseny részvevıinek egy szabadon választott verses vagy prózai szöveget kell elmondaniuk. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz! A szöveg idıtartama maximum 3 perc lehet. A szöveg nem lehet verses mese. A szövegbıl három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A verseny nem nyilvános 34

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Cím: 7400 Kaposvár Guba Sándor u 40.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. 1431 Budapest, Pf. 199. Telefon: (+36 1) 338 2156, 317 2333 Fax: (+36 1) 338 2156/144 E-mail: fppti@fp

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. HÁZIREND Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. 2008 A házirend tartalma és hatálya A házirendet az intézményvezetı elıterjesztésére a nevelıtestület fogadja el, a Diákönkormányzat

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben