TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN"

Átírás

1 Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: , ; fax: ; honlap: TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN Összeállították: a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói Budapest, szeptember 22.

2 A PEDAGÓGIAI INTÉZET ÁLTAL SZERVEZETT BUDAPEST 03 TANKERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Budapest 03 Tankerület általános iskolák alsó és felsı tagozatos tanulóira, illetve a korosztályának megfelelı gimnáziumi tanulókra a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet (a továbbiakban PI) által szervezett tanulmányi versenyekre. A versenyek indításának feltételei Egyéni verseny esetén 12 fı jelentkezése szükséges a verseny indításához kategóriánként, évfolyamonként. Kevesebb fı jelentkezése esetén, a verseny megrendezése elmarad. Csapatverseny esetén akkor szervezünk versenyt, ha legalább 5 csapat jelentkezik. Kevesebb jelentkezés esetén adott kategóriában és évfolyamon a verseny megrendezése elmarad, illetve pontszerzés nélkül megrendezésre kerül, amennyiben fıvárosi fordulója is van az adott versenynek. A versenyek felelısei A versenyek elıkészítése, szervezése a tantárgyi szaktanácsadók feladata, akik együttmőködnek a helyi szervezıkkel. A PI, szaktanácsadóval képviselteti magát a tanulmányi versenyeken. A kerületi versenyek feladatainak összeállításért és a javítókulcsért a munkaközösség vezetı felel, illetve PI által megbízott pedagógus (ok) felel (nek). A feladatsorok készítıit titoktartás kötelezi. A zsőri munkájáért zsőri elnöke felel. A versenyeredmények nyilvánosságra hozataláért a versenyért felelıs szaktanácsadó felel. Zsőritagok kiválasztása, felkérése A zsőritagokat a PI kéri fel írásban a munkaközösség- vezetık javaslata alapján. A zsőri létszáma függ, a benevezett tanulók létszámától, a verseny kategóriájától, illetve a feladatok mennyiségétıl. Szóbeli versenyeken min. 3 tagból (elnök+2 tag) álló zsőrit kell szervezni. Nevezésekre vonatkozó szabályok Nevezni elektronikusan a Pedagógiai Intézet honlapján a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi verseny nevő őrlap kitöltésével. Az intézményeknek legkésıbb az adott verseny elıtt egy héttel lehet jelentkezni. A Pedagógiai Intézet által szervezett tanulmányi versenyekre benevezı intézmények beszerzik és megırzik azt a Szülıi nyilatkozatot (1. sz. melléklet), amelyben a benevezett tanuló szülıje hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke neve, fényképe, évfolyama, iskolája és elért helyezése megjelenhessen a PI elektronikus és nyomtatott kiadványaiban. A nevezı intézmény a Nevezési lap PI-be történı megküldésével egyidejőleg azt is igazolja, hogy a szükséges Szülıi nyilatkozatot beszerezte, ırzi. 2

3 Általános szabályok Tanulmányi versenyeinken javasoljuk a résztvevı tanulóknak az ünnepi öltözetet (sötét alj, fehér blúz vagy ing). Az esélyegyenlıség biztosítása érdekében kérjük, hogy a résztvevık ne viseljenek iskolájukra jellemzı öltözetet, öltözet-kiegészítıt. A versenyre történı felkészülés anyagát a szaktárgyi munkaközösségek alakuló értekezletükön határozzák meg. Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelı kerettantervi tananyag a mérvadó. A tanítási órák védelme érdekében tanulmányi verseny csak délutáni idıszakban szervezhetı. A versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A zsőri csak a javítás illetve az értékelés lezárása után azonosítja a kódszámot a versenyzıvel. A verseny alatt csak a zsőri által engedélyezett személy tartózkodhat a teremben. A zsőri tagjai elıre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, mely munka minıségéért a zsőri elnöke felel. 1-6 helyezésnél holtverseny esetén a zsőri által a feladatlapon elıre kijelölt feladatok pontszáma dönt. Egyeztetett idıpontban a kijavított feladatlapot a kísérı vagy felkészítı tanár megtekintheti, kifogásaival a zsőri elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a zsőri dönt. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. A szóbeli versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A szóbeli versenyeken a zsőritagok nem értékelhetik a saját intézményükbıl benevezett tanulók teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszáma a többi zsőritag pontszámának átlagából tevıdik össze. Holtverseny esetén a zsőri szavazással dönt az elsı hat helyezettrıl. Az egyes szaktárgyak versenyeire vonatkozó speciális szabályok jelen szabályzat (2. sz. mellékletében) találhatóak. Eredményhirdetés, jutalmazás A lehetıségek szerint a zsőri a szóbeli versenyt követıen, még a helyszínen kihirdeti az eredményt. A versenyeredményeket a PI 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi. Az egyéni versenyeken az I-VI. helyezett tanuló oklevelet kap. Csapatversenyen az I-VI. helyezett csapattagok oklevélben részesülnek. Beszámoló a versenyekrıl A Pedagógiai Intézet a tanév végén összesítı beszámolót és statisztikát készít a megrendezett versenyekrıl. Az elkészült dokumentumot elküldi az iskoláknak. A versenyek finanszírozási, szervezési és technikai kérdésekkel kapcsolatban a Pedagógiai Intézet a változtatás jogát fenntartja! 3

4 Legitimáció Pedagógiai Intézet által a Budapest 03 Tankerület iskolái számára szervezett tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre vonatkozó szabályokat, a kerületi munkaközösség-vezetık észrevételeinek és javaslatainak figyelembe vételével, a szaktanácsadói testület állította össze és fogadta el szeptember 22-ei ülésén. Budapest, szeptember 22. Áderné Tavaszi Edit intézményvezetı 4

5 Szülıi nyilatkozat Alulírott... szülı hozzájárulok, hogy gyermekem adatai (név, osztály, iskola neve, elért eredmény) a III. kerületi tanulmányi versenyekkel kapcsolatban megjelenjenek a verseny szervezıjének - Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet 1039 Bp. Szérőskert u elektronikus és nyomtatott kiadványaiban. Gyermekem adatai Név:... Évfolyam/osztály:... Iskola neve, címe:... Budapest, szülı aláírása Jelen Szülıi nyilatkozatot a tanulóval tanulói jogviszonyban álló intézmény ırzi. 5

6 Az egyes tantárgyak versenyeire vonatkozó szabályok Angol vers- és prózamondó verseny szabályai Vers- és prózamondó verseny, amelyben a versenyzı maximum 2 perces szöveget mond anyanyelvi szerzı mővébıl. Két kerületi forduló kerül megszervezésre: alsós és felsıs. 1. A versenyen évfolyamon tanuló gyermekek indulhatnak; függetlenül attól, hogy hány órában tanulja intézményében az angol nyelvet. 2. A verseny résztvevıinek szabadon választott, legfeljebb 2 perc idıtartamú lírai, vagy prózai szöveget kell elıadniuk, angol anyanyelvi szerzı tollából. A szöveg igazodjék a gyermek életkori sajátságaihoz! 3. Nevezés a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi versenyre nevő őrlap kitöltésével. 4. A verseny elıtt egy héttel, on-line a PI-be, iskolánként, kategóriánként két tanuló. A jelentkezési lap elérhetı a PI honlapján 5. Az intézménynek legkésıbb a verseny elıtt 1 héttel kell jelentkezniük. 6. A Szülıi nyilatkozatot a nevezı intézmény beszerzi és ırzi; 7. A meghirdetésre kerülı kategóriák: 3. évfolyam vers és próza, 4. évfolyam vers és próza, évfolyam vers, évfolyam próza, évfolyam vers, évfolyam próza; 8. Angol anyanyelvő szülı/k, gondviselı/k gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több idıt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar kéttannyelvő iskola kéttannyelvő tanulóját a zsőri önálló kategóriában értékeli. 9. Az érintettséget a nevezési lapon kötelezı feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsőri nem értékeli a versenyzıt, vagy utólagosan kizárhatja a mezınybıl és az eredményeit törölheti. 10. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet kategóriánként. 11. Az egyéni verseny indításához legalább 12 fı jelentkezése szükséges évfolyamonként, kategóriánként, ennek hiányában a verseny az érintett kategóriában nem kerül 6

7 megrendezésre. A jelentkezıket az a PI írásban értesíti a mezıny törlésérıl a jelentkezési határidıt követıen, de még a verseny napja elıtt. 12. A versenyzık kódszámmal versenyeznek. 13. A zsőri kiválasztásának és a zsőrizésnek a szabályai a PI versenyeinek általános szabályzatában foglaltak szerint zajlik: A háromtagú zsőri elnökét lehetıség szerint a szervezı intézmény adja. A zsőritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszámát a többi zsőritag pontszámának átlaga adja. 14. A háromtagú zsőri a szöveghőség, a kiejtés és az elıadásmód szempontjait figyelembe véve értékel. 15. A szövegbıl 1 példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. 16. A zsőri tagjai a verseny megkezdése elıtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek. 17. A verseny nem nyilvános. 7

8 Bod Péter könyvtárhasználati verseny 7-8. évfolyam A verseny célja: A tehetséggondozás, a tanulók információs mőveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs mőveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a pályaorientáció. Nevezés: A versenyre az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok nevezését várjuk, bármely iskolatípusból, kategóriánként és intézményenként legfeljebb 3-3 fıt. A kerületi versenyre nevezési lapot a Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet honlapján elérhetı formában kell elektronikus úton beküldeni. ( ) A verseny lebonyolítása A kerületi verseny szervezıje: a Budapest III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet. Továbbjutás: A verseny elsı helyezettjei bejutnak a megyei/fıvárosi fordulóba. 8

9 Életvitel, életmód TECHNIKA Életvitel, életmód Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli, teszt, gyakorlat gyakorlat Fordulók száma, típusa: iskolai, kerületi, fıvárosi, országos évf. iskolánként egy 3 fıs csapat A verseny témája a fıvárosi verseny kiírása alapján kerül meghatározásra. 9

10 Fizika 8. évfolyam Fizika Fizika 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Írásbeli és gyakorlati Fordulók száma, típusa: 1 kerületi 8. I. kategória: általános iskola II. kategória: gimnázium I. - Iskolánként 2 fı II. - Iskolánként 4 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Számológép használata megengedett. A verseny nem nyilvános. 10

11 Frühling német nyelvi verseny Német nyelv Frühling német Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni Fordulók száma, típusa: 1 5. Évfolyamonként 5 fı fı 6. Évfolyamonként 5 7. Évfolyamonként 5 8. Évfolyamonként 5 9. Évfolyamonként Évfolyamonként 5 - A Frühling német versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 3 órában, vagy integráló iskolában tanulnak németet. - A versenyzık tesztet írnak, amelynek idıtartama: 60 perc - A verseny nem nyilvános. 11

12 Herman Ottó Biológia Verseny Biológia Herman Ottó Biológia Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): központi teszt Fordulók száma, típusa: 4 Iskolai forduló Kerületi forduló Fıvárosi forduló Országos forduló évf. Iskolánként 2 fı évf. Iskolánként 2 fı Központi kiírás szerint. 12

13 Hevesy György Kémiaverseny 7-8. évfolyam Kémia Hevesy György Kémiaverseny 7. évfolyam 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli Fordulók száma, típusa: 3 (kerületi, fıvárosi országos) 7. I. kat.(ált. isk.7. évf.) és II.kat.(gimnázium 7. évf.) Iskolánként 3 fı 8. I. kat.(ált. isk.8. évf.) és II.kat.(gimnázium 8. évf.) Iskolánként 3 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Számológép és periódusos rendszer használata megengedett. A verseny nem nyilvános. 13

14 Informatika alkalmazói verseny Számítástechnika Informatika alkalmazói verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): - pályamunka elkészítése és megvédése - gyakorlati feladat számítógép mellett - elméleti teszt Fordulók száma, típusa: komplex kategória (számítógépes szövegszerkesztés alapfokon + számítógépes grafika) (szoftver: MsWord és Paint) - szövegszerkesztés kategória (szoftver: MsWord) - komplex kategória (szövegszerkesztés haladó szinten + táblázatkezelés + számítógépes grafika) (szoftver: MsWord, MsExcel, Paint) - táblázatkezelés kategória (szoftver: MsExcel) - prezentáció kategória (szoftver: MsPowerPoint) meghívásos meghívásos meghívásos A tanulók otthon elkészített pályamunkájukkal nevezhetnek a versenyre. A pályamunkák formai követelményeit a Fıvárosi Általános Iskolai Informatika Munkaközösség határozza meg tanévenként. A pályamunkákat a III. kerületi Informatika Munkaközösség értékeli. A versenyre a legjobb pályamunkák készítıi kapnak meghívást. A tanuló a versenyen egy - az adott kategóriához kapcsolódó - tesztet oldanak meg (géphasználat nélkül), majd egy számítógépen megoldandó gyakorlati feladatot kapnak, melynek megoldására minden kategóriában 45 perc áll rendelkezésre. Ezt követıen a versenyzık a korábban elkészített pályamunkájukat mutatják be, védik meg informatikatanárok elıtt. A versenyen Windows XP vagy korábbi verziójú operációs rendszeren, Microsoft Office 2003 csomagban lévı szoftvereken dolgoznak a tanulók. 14

15 Kaán Károly Természetismereti Verseny Biológia Kaán Károly Természetismereti Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 4 Iskolai forduló Kerületi forduló Fıvárosi forduló Országos forduló évf. Iskolánként 3 fı évf. Iskolánként 3 fı Központi kiírás szerint. 15

16 A Komplex Angol tanulmányi verseny szabályzata A nagyobb (4-5) óraszámban tanuló diákok versenye, 2 kategóriában. A verseny olvasott szövegértési, mondatalkotási, nyelvtani igeidık, vonzatok, stb, szókészletbeli, képleírási és hallott szövegértési és kommunikációs feladatokat foglal magában. Feladatok kidolgozása teamben történik. 1. A versenyt olyan évfolyamon tanuló gyermekeknek szervezzük, akik heti 4, vagy annál magasabb órában tanulják iskolájukban az angol nyelvet, de indulhatnak olyanok is, akik 3, vagy 3,5 tanítási órában tanulják a célnyelvet; értékelésük azonos kategóriában történik. 2. Meghirdetett kategóriák: I. kategória: min. heti 4-5 óra, 4 évfolyam: 5.-8.: - 5. évfolyam, - 6. évfolyam, - 7. évfolyam, - 8. évfolyam II. kategória: anyanyelvi szülı/k gyermeke, külföldön, célnyelvi közösségben 6 hónapnál többet élt gyermek, célnyelvi iskolában tanult gyermek, magyar-angol két tanítási intézmény két tanítási tagozatának tanulója számára, 4 évfolyamon - 5. évfolyam, - 6. évfolyam, - 7. évfolyam, - 8. évfolyam 3. A verseny két fordulóból áll: Az I., írásbeli forduló évfolyamonként ( ), iskolánként 2 fı. A II., szóbeli fordulóra évfolyamonként 10 fı kerül meghívásra, az I., írásbeli forduló rangsora alapján, (az elsı tíz legmagasabb pontszámot elért tanuló a második fordulón automatikusan vesz részt) 4. Nevezés a címen lehet, a Jelentkezés tanulmányi versenyre címő őrlap kitöltésével. 5. Az intézménynek legkésıbb a verseny elıtt 1 héttel, on-line a PI-be, kell jelentkeznie; iskolánként, évfolyamonként maximum két tanulóval. 6. A Szülıi nyilatkozatot a nevezı intézmény beszerzi és ırzi; 18

17 7. Angol anyanyelvő szülı/k, gondviselı/k gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több idıt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar kéttannyelvő iskola kéttannyelvő tanulóját a zsőri önálló, a II. kategóriában értékeli. 8. Az érintettséget a nevezési lapon kötelezı feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsőri nem értékeli a versenyzıt, vagy utólagosan kizárhatja a mezınybıl és az eredményeit törölheti. 9. Az egyéni verseny indításához legalább 12 fı jelentkezése szükséges évfolyamonként, kategóriánként, ennek hiányában a verseny az érintett kategóriában, évfolyamban nem kerül megrendezésre. A jelentkezıket az a PI írásban értesíti a mezıny törlésérıl a jelentkezési határidıt követıen, de még a verseny napja elıtt. 10. A versenyzık kódszámmal versenyeznek. 11. A zsőri kiválasztásának és a zsőrizésnek a szabályai a PI versenyeinek általános szabályzatában foglaltak szerint zajlik: A háromtagú zsőri elnökét lehetıség szerint a szervezı intézmény adja. A zsőritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsőritag pontszámát a többi zsőritag pontszámának átlaga adja. 12. A zsőri tagjai a verseny megkezdése elıtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek A háromtagú zsőri a tartalom, a nyelvhelyesség és a kommunikációs érték szempontjainak figyelembevételével értékel. 14. A verseny nem nyilvános! 19

18 Magyar nyelv és irodalom munkaközösség versenyei 1. Nyelvünk titkai egyéni verseny Részvevık: 6. osztályos tanulók, iskolánkénti indítható tanulók száma, 2 fı Tartalma: játékos nyelvi feladatok megoldása írásban 2. Szép magyar beszéd egyéni verseny Résztvevık: iskolánként 1 fıt várunk az 5-6. évfolyamról, és 1 fıt a 7-8. évfolyamról. A regionális versenyre, csak a 7. vagy 8. évfolyamos kerületi gyıztes kerülhet. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2014/2015. tanévre is meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyt az általános iskolák 5 8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelı középiskolai osztályok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el sem bronz, sem arany fokozatú Kazinczy-jelvényt. A vetélkedı résztvevıinek egy a forduló rendezıi által kijelölt kötelezı és egy magukkal hozott szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar századi közlı prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mő lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7 8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé- vagy tanulmányrészlet.) A versenyzık teljesítményének értékelésekor mind az iskolai, mind a további fordulókon a szövegértés, a szöveghőség, a hangvétel, a hangképzés, a hangsúlyozás, a szünettartás és a természetes beszéd szempontjai lényegesek. Ezen a kötelezı szöveget az iskola magyar szakos munkaközössége jelöli ki, a szabadon választhatót a versenyzı hozza magával. A választott szöveget 2 példányban a tanulónak magával kell hoznia a kerületi versenyre. Tartalma: 1 központilag kiadott szöveg és 1 szabadon választott szöveg felolvasása A regionális versenyekrıl a résztvevık a rendezı iskolától részletes tájékoztatást kapnak. 3. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Résztvevık: egyéni verseny. Az iskolákból évfolyamonként 1 tanuló indulhat. Tartalma: központi helyesírási feladatlapok. A verseny 3 fordulóból áll (kerületi, fıvárosi, döntı). 5. Vers- és prózamondó verseny 5-8. évfolyamosoknak Három percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás (részlet is lehet) elmondása (nem lehet verses epikai alkotás, pl. ballada, verses mese, elbeszélı költemény). Nem lehet színmő, dráma részlet. A választott mő magyar költı, illetve író alkotása legyen. Az értékelés szempontjai: A korosztálynak megfelelı mő választása. A választott mő helyes értelmezése. A korosztálynak megfelelı tiszta artikuláció, intonáció és beszéddallam. A közönséggel való kapcsolatteremtés képessége. Korcsoportok 5-6. évfolyam iskolánként 1 fı versmondó és 1 fı prózamondó 7-8. évfolyam iskolánként 1 fı versmondó és 1 fı prózamondó 20

19 Magyar nyelvtan és helyesírás 3-4. Alsó tagozat Magyar nyelvtan és helyesírás 3-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 1 3. osztályonként 1 tanuló 4. osztályonként 1 tanuló A teszt két részbıl áll: tollbamondás (15 perc), feladatlap (45 perc). Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 15+45=60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 21

20 Matematika 3-4. Alsó tagozat Matematika 3-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): teszt Fordulók száma, típusa: 1 3. osztályonként 1 tanuló 4. osztályonként 1 tanuló Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 22

21 Matematika 5-7. és 6-8. évfolyam Matematika Matematika 5. és 7. évfolyam 6. és 8. évfolyam Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli Fordulók száma, típusa: 2 (kerületi, fıvárosi) 5-8. I. kategória: általános iskola normál tanterv II. kategória: általános iskola matematika tagozat; gimnázium I. és évfolyamonként 2 fı II. és évfolyamonként 4 fı Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevık. A feladatmegoldás idıtartama 60 perc. A versenyzık tollal dolgozhatnak. Egyéb eszköz használata nem megengedett. A verseny nem nyilvános. 23

22 Német vers, próza, kisjelenet verseny Német nyelv Német vers, próza, kisjelenet verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni és csoportos elıadás Fordulók száma, típusa: vers 5 fı/iskola 1-2. próza 5 fı/iskola 1-2. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 3-4. vers 5fı/iskola 3-4. próza 5fı/iskola 3-4. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 5-6. vers 5fı/iskola 5-6. próza 5fı/iskola 5-6. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) 7-8. vers 5fı/iskola 7-8. próza 5fı/iskola 7-8. kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) vers 5fı/iskola próza 5fı/iskola kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) vers 5fı/iskola próza 5fı/iskola kisjelenet 4 csoport /iskola (max. 12 fıs csoport) A verseny részvevıinek egy szabadon választott és egy kötelezı verset, illetve szabadon választott prózai szöveget kell elmondaniuk. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz. A vers és próza idı tartama az alsó tagozaton maximum 3 perc lehet, felsı tagozaton maximum 5 perc. A kisjelenet idıtartama maximum 10 perc lehet. A versenyszabályzatban megadott idı után vers és próza kategóriában a zsőri leállítja a versenyzıt, és az addig nyújtott teljesítményét értékeli. Kisjelenet kategóriában az idıkorlát túllépése a versenybıl történı kizárást von maga után. A nevezési határidı be nem tartása kizáró hatályú. A szabadon választott szövegbıl egy példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. 24

23 A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A zsőri minden versenyzıt helyezéssel értékel. A német vers, próza és kisjelenet verseny minden kategóriában nyilvános. 25

24 Német tanulmányi verseny Német nyelv Német Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni Fordulók száma, típusa: 1 5. Évfolyamonként 5 fı 6. Évfolyamonként 5 fı 7. Évfolyamonként 5 fı 8. Évfolyamonként 5 fı - A német tanulmányi versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 5 órában tanulnak németet. - A tanulók egy ötven pontos feladatsort oldanak meg, amelynek idıtartama: 60 perc - A verseny nem nyilvános. 26

25 1. Népdaléneklési verseny Verseny típusa: Fordulók száma: Ének-zene Népdaléneklési ének szóbeli - 3 forduló (kerületi, fıvárosi, országos) 4-6. I. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı II. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı Gimnazisták III. kat., szóló, kisegyüttes, nagyegyüttes Iskolánként, korcsoportonként 1 fı - Mővészeti iskola nem nevezhet! - Az elıadások bármilyen kategóriában nem léphetik túl a 3 perces határt! - A dalcsokrok 1 tájegység dalai legyenek - Versenyhez méltó öltözék - A verseny nem nyilvános! - 4. évfolyamos tanuló csak a kerületi versenyen szerepelhet, de fıvárosi versenyre nem nevezhetı! 2. Mőveltségi vetélkedı Évfolyam Téma Nevezhetı létszám 5-8. Bartók Béla élete és mővei halálának 70. évfordulója emlékére Iskolánként egy 4 fıs csapat 27

26 Rajz Rajz Rajz Verseny típusa Képalkotó Fordulók száma, típusa: 2 (kerületi, fıvárosi) Kerületi forduló (8 korcsoport) 1-8. évfolyam 1-8. évf. általános iskolai normál tanterv Iskolánként 1 fı/ évf. A versenyen egy munka készül, a másikat otthonról hozza a versenyzı. A verseny tematikus. A témát, technikát a fıvárosi versenykiíráshoz igazítjuk. A verseny végén értékelünk, 3-3 fıs zsőri minden csoportban. Az I. és a II. helyezettek jutnak a fıvárosi versenyre. Varga Ágnes sk. mk. vezetı 28

27 Szép magyar beszéd 4. évfolyam Alsó tagozat Szép magyar beszéd 4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Felolvasó Fordulók száma, típusa: 1 4. nincs iskolánként 2 fı A verseny részvevıinek a helyszínen megismert kötelezı és egy magukkal hozott, szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szabadon választott szöveg csak eredeti, magyar 20. századi közlı prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mő lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem idegen szavakat. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz! A szöveg idıtartama maximum 3 perc lehet. A szabadon választott szövegbıl három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A verseny nem nyilvános. 29

28 Technika TECHNIKA Technika, modellezés Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): írásbeli, teszt, gyakorlat teszt és gyakorlat Fordulók száma, típusa: iskolai, kerületi, fıvárosi, országos évf. iskolánként egy 3 fıs csapat Az elméleti feladatot egyénileg oldják meg, a gyakorlati munkát csoportban. A verseny témája a tantárgy tananyagára épül, elıtérbe helyezve a fıvárosi kiírást. 30

29 Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny Földrajz Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Központi teszt (7-8. évf.) Fordulók száma, típusa: évf. 2 fı/iskola évf. 2 fı/iskola A tesztet egyszerre, egy idıben írják a tanulók Eredményhirdetés 3 munkanap múlva ben Ünnepélyes értékelés, eredményhirdetés az elsı 6 helyezett részére (évfolyamonként) 1 hét múlva. Holtverseny esetére is egységes, központi feladatlapok készülnek 31

30 TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG versenyei és azok versenyszabályzata évfolyam Téma: Hellasz, Istenek, Mítoszok, Mondák évfolyam A Szent László Történelmi Vetélkedı kerületi fordulója Téma: Középkor évfolyam Téma: II. világháború A versenyek lebonyolítási rendje A szervezı kollégák összeállítják a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzéket. Minden versenyünket 3 fıs csapatok számára szervezzük Iskolánként egy csapat nevezhet. (PI honlapján) Az írásbeli versenyeken a csapat tagjai egy feladatlapot töltenek ki. Az írásbeli feladatlapok javítását, azok készítıivel együtt javítják azok a kollégák, akik ezt vállalják, illetve akiket a PI hivatalosan felkér. A javítást öt napon belül kell elvégezni. 32

31 Vers- és prózamondó 1-4. Alsó tagozat Vers- és prózamondó 1-4. Verseny típusa (pl. szóbeli felelet, teszt, felolvasó stb.): Egyéni elıadás 33

32 Fordulók száma, típusa: 1 1. vers 1 fı 1. próza 1 fı 2. vers 1 fı 2. próza 1 fı 3. vers 1 fı 3. próza 1 fı 4. vers 1 fı 4. próza 1 fı A verseny részvevıinek egy szabadon választott verses vagy prózai szöveget kell elmondaniuk. A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz! A szöveg idıtartama maximum 3 perc lehet. A szöveg nem lehet verses mese. A szövegbıl három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsőrinek. A háromtagú zsőri a versenyzık teljesítményének értékelésekor a következı szempontok figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghőség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. A verseny nem nyilvános 34

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT III. TANKERÜLETÉBEN 2015-2016. tanévben 1 Tartalom Versenyeink a 2015/2016-os tanévben... 3 Versenyeken résztvevő

Részletesebben

Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.

Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki. Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.hu; honlap: www.pszi03.hu TANULMÁNYI VERSENYEK A 2013/2014-AS TANÉVBEN

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Versenyszabályzat 2015-2016

Versenyszabályzat 2015-2016 Versenyszabályzat 2015-2016 Tartalom BUDAPEST III. TANKERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 3 A szabályzat hatálya... 3 A versenyek indításának feltételei... 3 A versenyek

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.hu; honlap: www.pszi03.

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.hu; honlap: www.pszi03. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.hu; honlap: www.pszi03.hu TANULMÁNYI VERSENYEK A 2012/2013-AS TANÉVBEN Összeállították:

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel/Fax: 3689-400, 2508-988, 2508-998; E-mail: pszi@kszki.hu

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel/Fax: 3689-400, 2508-988, 2508-998; E-mail: pszi@kszki.hu PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Tel/Fax: 3689-400, 2508-988, 2508-998; E-mail: pszi@kszki.hu TANULMÁNYI VERSENYEK A 2011-2012-ES TANÉVBEN Összeállította: Demeter Péter szaktanácsadó

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára I. Nemzetiségi

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztatója A DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre Pályaválasztási felelősök: Varga Tamásné

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél

Nevezési határidı (postai beküldés esetén a postára adás dátuma): 2015. december 18. éjfél K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedı versenykiírás 1. a verseny

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK. ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Pedagógiai Szolgáltató Intézet. 2013. május 31.

TANULMÁNYI VERSENYEK. ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Pedagógiai Szolgáltató Intézet. 2013. május 31. TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2013. május 31. 0 Tartalomjegyzék Tanulmányi versenyek, tehetséggondozó pályázatok,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 6. OM: 03230 : (52) 4-674, fax: (52) 480-27 Nyilvántartási szám: 09-0078-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-950 DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

VERSENYEK SZABÁLYZATA

VERSENYEK SZABÁLYZATA SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2009 / 2010. TANÉVRE Budapest, 2009. október 19. Szekeres Lászlóné témafelelıs dr. Nagyné Koczog

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN . számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 006/007-ES TANÉVBEN KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA A könyvár az iskolai IKT-val támogatott szakórák

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat

Részletesebben

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36 Magyar, angol és német szakosok figyelmébe KÖLCSEY FERENC MEGYEI NYELVI VERSENY idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség. E gondolatok jegyében kerül megrendezésre a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Országos sportversenyeken elért eredményeink Megyei sportversenyeken elért eredményeink

Országos sportversenyeken elért eredményeink Megyei sportversenyeken elért eredményeink Országos sportversenyeken elért eredményeink 1996 2001 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 5. 6. Aerobic - - - - - - - 1-1 3 1 3 2 2

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. 1431 Budapest, Pf. 199. Telefon: (+36 1) 338 2156, 317 2333 Fax: (+36 1) 338 2156/144 E-mail: fppti@fp

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Vetélkedő a matematika csodáinak világában (komplex) 2. osztályosok részére 2014 (2 fős csapatok)

Vetélkedő a matematika csodáinak világában (komplex) 2. osztályosok részére 2014 (2 fős csapatok) Vetélkedő a matematika csodáinak világában (komplex) 2. osztályosok részére (2 fős csapatok) Iskolánként 1 csapat (2 fő) jelentkezését várjuk. A gyerekek (a csapat) a feladatokat írásban, feladatlapon

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Cím: 3515 Miskolc Egyetemváros Telefon: 06 (46) 565-111/11-99

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T Tárgy: A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006. június TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben