HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye"

Átírás

1 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

2 Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése Kiemelt fejlesztési feladatok. 11 Az iskola helyi tanterve Az iskola által választott kerettantervek...15 A tanterv alkalmazása 22 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tantárgyak és óraszámaik 26 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába lépés és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulói magatartás, szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei A tanulói teljesítmény, magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének formája (jogszabály keretei között) Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A mindennapos iskolai testedzés 55 Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

3 Mellékletek A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet mellékleteként megjelent 1. melléklet: Kerettanterv az általános iskolák 1-4. évfolyamára; 2. melléklet: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára. Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek melléklete: A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (Német népismeret 1-4. évfolyam; Német népismeret 5-8. évfolyam; Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam; Német nyelv és irodalom 5-8. évfolyam) Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek melléklete: A cigány nemzetiség nevelés-oktatás kerettantervei (Cigány népismeret 1-4. évfolyam; Cigány népismeret 5-8. évfolyam) Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés (HKT) évfolyam; alternatív program Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK) évfolyam; alternatív program Kerettanterv. Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A 1-8. évfolyam Kerettanterv. Matematika kompetenciaterület A 1-8. évfolyam Kerettanterv. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák évfolyam Kerettanterv a Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatásához évfolyam. A művészetek műveltségterület programterve. 4. évfolyam A művészetek műveltségterület moduljai az 1-4. évfolyamon A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola Egészségnevelési, egészségfejlesztési programja A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola Környezeti nevelési programja Segédlet a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtásához Az iskola integrációs programja /IPR/ A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola informatikai stratégiája tanév előtti óratervek (visszavonásig) 3

4 Bevezető Az iskola múltja A korabeli dokumentumok tanúsága szerint Bükkösdön már 1749-ben iskolai oktatás folyt. Egy egyházi irat ugyanis említést tesz arról, hogy a bükkösdi tanító a latin és német nyelv mellett a magyart is bírja. Az iskolaügy ugyanúgy, mint máshol a Mária Terézia által 1777-ben kiadott Ratio Educationis-ra épült. A reformkorból három Egyházlátogatási jegyzőkönyv maradt fenn. Ezek megemlítik az egykori tanítók nevét. Az iskola Bükkösdön 1810-ben épült. Albert Frigyes magyar és német nyelven tanított. Télen ötven, nyáron tíz gyermek járt iskolába. (Király József, 1810.) A tanító, Konnert András január 29-én lemondott hivataláról. (Szepesy Ignác püspök, 1829) Liebhauser Ádám tanító (egyben jegyző is) harminckét gyermeket tanított Bükkösdön. (Scitovszky János, 1841.) között Jeszenszky Zoltán, a falu földesura iskolát építtetett Bükkösdön. Az épület befogadóképessége meglehetősen alacsony volt. Az iskola római katolikus elemi iskola volt, mely a falu lakóitól és a földesúrtól rendszeres támogatást kapott ben a megnövekedett gyermeklétszám miatt iskolát építettek és tanítói állást létesítettek Megyefán is. (Sonkoly Károly) 1948-ban államosították az iskolákat és bevezették a kötelező nyolc osztályt. A tanulók létszáma ezáltal jelentősen megnőtt. A Bükkösdön lévő Petrovszky-kastélyt is állami tulajdonba vették. A kastély épületébe került az iskola felső tagozata ban a kastélyban lánynevelő intézet is létesült, amely az emeleti részben kapott helyet ben a kastély mellett épült fel a jelenlegi nyolctantermes iskola és ekkor épültek az iskolaudvar végében található szolgálati lakások is tól Raffay Ernő volt az igazgató. Ebben az időben párhuzamos osztályokat hoztak létre a felső tagozatban, az alsó tagozatos gyerekek Megyefára jártak től az általános iskola közös igazgatásúvá vált a nevelőotthonnal tól Makai László, 1977-től Nagy Imre volt az iskola igazgatója. Őket követte 1993-tól Molnár Lajosné tól kezdődően az iskola létét, működést erősen befolyásoló események történtek. A körzetesítés a környező településen lévő tagiskolák megszűnését jelentette (Dinnyeberkiben 1976-ban, Cserdiben 1978-ban, Helesfán 1991-ben) től már csak Bükkösdön működött az általános iskola. Az intézmény elnevezése 1991-ben a Baranya Megyei Közgyűlés Általános Iskolája és Nevelőotthona lett. Az iskola július 1-jével a helyi önkormányzat fenntartásába került. Az iskola 1998-ban ünnepelte a helyi iskolázás 250 éves évfordulóját. A beiskolázási körzet Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki és Helesfa településekre terjed ki. Az iskolában nemzetiségi német nyelv oktatása folyik valamennyi évfolyamon. Évek óta a Benda József-féle Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés programja működik az alsó tagozat egy-egy évfolyamán. Szintén az alsó tagozat egy-egy évfolyamán a Zsolnai József-féle Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program szerint tanulják a magyar nyelvet és az irodalmat a tanulók. A gyerekeket értékes természeti környezet veszi körül az iskolában, ennek megőrzése, védelme kiemelt feladat. Sok egyéb mellett emiatt is pályázott és nyerte el az iskola az ökoiskola címet 2009-ben. Az iskolában 1994 óta működik a 4H Klub, amely bevételeiből minden tanévben támogatást nyújt a versenyek, vetélkedők nyerteseinek 4

5 Az iskola meghatározó szerepet tölt be a beiskolázási körzetéhez tartozó települések közműve-lődésében, kulturális életében. Számos tanórán kívüli programjával hagyományt teremtett. Több iskolai megmozdulás évente újra és újra várt esemény a gyerekek és a települések életében (nemzeti ünnepeink műsoros köszöntése, ősz eleji akadályverseny, egészség-projekt, Márton-napi lampionos felvonulás a faluban, Mikulásváró-, karácsonyváró nap, iskolafarsang, Nyúlnap, Föld heti projekt, Gyermeknap stb.). A bükkösdi iskola a magyarországi iskolák közül az elsők között vállalta fel és valósította meg eredményesen a Comenius 2000 minőségbiztosítási programot. A Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevétele nyílt lehetősége az intézménynek, ezáltal korszerűsíteni tudta belső és külső tereit óta vesznek részt a felsős diákok és tanáraik az Útravaló ösztöndíj-programban. A es tanévtől a SZONEK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyet létesített a bükkösdi iskolában. Így a bükkösdi diákok helyben tanulhatják a zenét és a képzőművészetet július 1-jével az iskola a település óvodájával együtt a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ tagintézményévé vált. 123 tanulója volt az iskolának a es tanévben (bükkösdi 60, cserdi 26, dinnyeberki 10, helesfai 27 fő). Közülük 77 a fiú és 46 a lány. Német nemzetiségi nyelvet tanult 68 tanuló (az összlétszám 56 %-a). Összesen 60 tanuló a(z iskolai létszám 49 %-a) vesz részt az integrációs programban. A közoktatási törvény 8. (3) előírásnak megfelelően a tanévben az iskola bevezette a nem szakrendszerű oktatást. A tanévben 13 fő pedagógus, 5 fő technikai dolgozó (ebből 2 fő 4 órában foglalkoztatott) és 1 fő iskolatitkár alkotta az intézmény állományának a létszámát. 3 fő óraadó biztosította a folyamatos szakos ellátottságot. A négy alsó tagozatos tanterem korszerű, tanulóbarát berendezésekkel, könnyen mozgatható bútorokkal lett felszerelve a tanévben. A felső tagozaton szaktantermi rendszer működik: biológia, matematika, fizika, történelem-földrajz szaktanteremmel, három német nyelvoktató teremmel, egy számítástechnika teremmel, valamint egy tornaszobával. Ugyancsak 2009-ben létesült egy modern rajzpadokkal felszerelt képzőművészeti műhely, egy kézműves terem, továbbá egy 50 gyermekalkotás bemutatására alkalmas folyosógaléria. Az egyik tantermet a zeneoktatás befogadására tett alkalmassá az intézmény. Ebbe a terembe kerültek a SZONEK Alapfokú Művészetoktatási Intézményéből kihelyezett hangszerek és zenei kellékek. Az intézmény német nemzetiségi teamje egy helytörténeti gyűjtemény hozott létre és gyarapít továbbra is a környéken még fellelhető hagyományos paraszti használati tárgyakból, lakberendezési eszközökből, öltözékekből, korabeli dokumentumokból. A tanévtől vették használatba az iskola diákjai az új fejlesztő szobát, melynek bútorzata, berendezési tárgyai mintegy Ft értéket képviselnek. A szobában megtalálhatók a fejlesztéshez szükséges eszközök, játékok, társasjátékok, logikai készletek, mesekönyvek teljes csoportlétszámnak megfelelően. Ugyancsak e szobában veszi kezdetét az iskolaorvos és munkatársainak szakmai felügyeletével beinduló agytréner program, amely a tanulási problémákkal, figyelemkoncentrációs zavarokkal, szorongással stb. küzdő gyerekek fény-hangterápiás kezelését jelenti. A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati programmal a tanévtől megkezdődött a kompetenciaalapú oktatás programcsomagjainak segítségével történő oktatás az iskolában a Szövegértés-szövegalkotás A kompetenciaterületen, a Matematika A kompetenciaterületen és a Szociális, életviteli és környezeti C kompetenciaterületen az 1., 4., 5. és 8. évfolyamon. Továbbá bevezetésre kerül a Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása a 4. évfolyamon, az élő idegen nyelv műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása az 5. osztályban. Az ezután következő tanévekben e programok fenntartása, kiterjesztése (gazdagítása, dúsítása) folyik az intézményben. 5

6 Az iskola jelene Az iskola 2009 óta másodszor nyerte el az ökoiskolai címet. Az "öko" szócska arra utal, hogy az iskola a tevékenységét olyan módon végzi, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálja tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbál minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. Az Ökoiskola cím a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minőségjelzője, melyért az iskoláknak erőfeszítéseket tennie, hogy kivívja mind a pedagógiai szakma, mind a fenntartó elismerését, támogatását. A cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania, mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz. Ebből huszonöt teljesítését kell az iskolának három éven belül kötelezően vállalnia augusztusától az iskola regisztrált Tehetségpontként működik. Dokumentumain jogosul használni a regisztrált tehetségpont megjelölést, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által a tehetségpontok részére készített logót. A tehetségpont hatóköre: intézményi; választott tehetségterülete: természeti, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális. Kitüntetetten e területeken végez tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységet novemberére az iskola felkészült a referenciaintézményi funkciók ellátására. E funkciójából adódóan olyan intézménynek tekintendő, amely egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezik, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes. Az iskola referenciaintézményi szolgáltatásokat nyújthat az alábbi területeken: A) Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, feladatellátási hely. B) Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, feladatellátási hely/"tehetségpont". C) Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi, partnerintézményi funkciót lát el. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján a köznevelés közszolgálat, amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelettel a Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására. (A rendelet 2. (2)-(3) bekezdései értelmében az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület, amelynek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.) Ennél fogva a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye is állami fenntartásba került. 6

7 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai * Kulcskompetenciák fejlesztése A Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáknak azokat a kompetenciákat tekinti, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. * A helyi tanterv e fejezete a Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról című dokumentum alapján készült. 7

8 Ezek a tevékenységek az élet különböző területein oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadid s tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelel en folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítőkészség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. Matematikai kompetencia A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így megértjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve. A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természettudományos és m!szaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok érdekében, vagy természettudományos és m!szaki műveltséget igénylő döntések meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyez megnyilvánulásokkal szemben. A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. Digitális kompetencia A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) - a szabadidő, az információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresé- 8

9 sét, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. Szociális és állampolgári kompetencia A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmigazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken - a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig - hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. 9

10 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések. Esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban. Hatékony, önálló tanulás A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk. 10

11 Kiemelt fejlesztési feladatok A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Erkölcsi nevelés A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segít készség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épül közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 11

12 Önismeret és társas kultúra fejlesztése Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelel kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. Családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felel s párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerül konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. Testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség megelőzésére, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A Nemzeti alaptanterv ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 12

13 Pályaorientácó Az iskolának a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Fenntarthatóság, környezettudatosság A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmigazdaságimodernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 13

14 Médiatudatosságra nevelés Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felel s résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 14

15 Az iskola helyi tanterve A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 26.. (2) bekezdése rögzíti, hogy Az iskola pedagógiai programjának részeként [ ] a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. A fenti törvény adta lehetőséget figyelembe véve a bükkösdi általános iskola az alábbiakban rögzített módon választotta meg Helyi tantervét. Az iskola által választott kerettantervek 1. A bükkösdi iskola helyi tantervéül A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. és 2. mellékletében közzétett kerettanterveket választotta E kerettantervek megnevezése: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Idegen nyelv 1-4. évfolyam Matematika 1-4. évfolyam Erkölcstan 1-4. évfolyam Környezetismeret 1-4. évfolyam Ének-zene 1-4. évfolyam Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 15

16 FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Hon-és népismeret 5. évfolyam Erkölcstan 5-8. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Biológia, egészségtan 7-8. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Földrajz 7-8. évfolyam Ének-zene 1-4. évfolyam Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Informatika 5-8. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évfolyam Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Az iskola a választott kerettantervet a következő programokkal, tantervekkel együtt alkalmazza: 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek melléklete: A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (Német népismeret 1-4. évfolyam; Német népismeret 5-8. évfolyam; Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam; Német nyelv és irodalom 5-8. évfolyam) 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek melléklete: A cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (Cigány népismeret 1-4. évfolyam; Cigány népismeret 5-8. évfolyam Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés (HKT) alternatív program az alsó tagozat egyegy évfolyamán pedagógus-felkészültség függvényében alkalmazható Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (Nyik) szerinti magyar nyelv és irodalomtanítás szintén az alsó tagozat egy-egy évfolyamán; alternatív program pedagógus-felkészültség függvényében alkalmazható 16

17 A kompetenciaalapú oktatás programcsomagjai az alábbi kompetenciaterületeken: Szövegértés-szövegalkotás A kompetenciaterület a tanévben az 1. évfolyamon és a 4. évfolyamon a tanévben az 1-2. évfolyamon (a további tanévekben felmenő rendszerben a 8. évfolyamig) Matematika A kompetenciaterület a tanévtől az 5. évfolyamon (a további tanévekben felmenő rendszerben a 8. évfolyamig) Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák C a tanévben a 8. évfolyamon a tanévtől a 7-8. évfolyamon Művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásához kifejlesztett helyi tantervi programcsomag (amely a kompetenciaalapú oktatás rendszeréhez szervesen illeszkedő, helyi fejlesztésű program) a tanévben a 4. évfolyamon a tanévben az 1. évfolyamon a tanévben a 2. évfolyamon a tanévben a 3. évfolyamon (a tanévtől alsó tagozatos komplex Művészeteket oktató programcsomagként adaptálhatóvá válik bármely hazai vagy határon túli magyar tannyelvű iskola számára) A fent felsorolt programokat, tanterveket a Melléklet tartalmazza, óratervét a többi óratervnél jelenítjük meg. 17

18 2. A bükkösdi iskola, mint német nemzetiségi nyelvet oktató iskola a Közoktatási törvény, a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet valamint az ezt a rendeltet részben módosító 58/2002. OM rendelet alapján a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás irányelveit figyelembe vevő Német kisebbségi oktatás kerettantervét adaptálja. E kerettanterv megnevezése: A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (Német népismeret 1-4. évfolyam; Német népismeret 5-8. évfolyam; Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam; Német nyelv és irodalom 5-8. évfolyam) ( Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek mellékletei) Rahmenlehrpläner der deutschen Volkskunde, deutsche Sprache und Literatur Deutsche Volkskunde1-4; Deutsche Volkskunde 5-8 Deutsche Sprache und Literatur für die traditionelle, erweiterte und ergänzende Erziehungs- und Unterrichtsform an ungarndeutschen Nationalitätenschulen Jahrgang 1 4 Deutsche Sprache und Literatur für die traditionelle, erweiterte und ergänzende Erziehungs- und Unterrichtsform an ungarndeutschen Nationalitätenschulen Jahrgang 5 8 /Nach dem Gesetz: 51/2012. (XII.21.) / A nemzetiségi német nyelv és irodalom tanulása és a nemzetiségi német népismeret követelményeinek teljesítése az óratervben rögzített heti óraszámoknak megfelelően történik. Bükkösd komoly hagyományokkal rendelkezik a német nyelv tanításának területén, hiszen német ajkú lakossága erre már a 18. század vége óta igényt tartott. Mostani német nemzetiségi oktatási programja is évtizedes múltra tekint vissza. Jelenleg a lakosság 20-25%-a vallja magát német nemzetiségűnek. Származásuk leginkább nevükben, kapcsolataikban (pl.: Baranya Megyei Német Önkormányzat) és hagyományaikban érhető tetten, nyelvükben már kevésbé. A településen Német Kisebbségi Önkormányzat működik évek óta, amely lehetőséget ad a településen a kisebbségi ügyek szakavatott intézésére, a kulturális autonómia intézményeinek fejlesztésére ((2011. évi CLXXIX. törvény - a nemzetiségek jogairól). Der Unterricht und die Anforderungen der Volkskunde und der deutschen Nationalitätenschprache und Literatur werden in unserer Schule nach dem im Lehrplan festgelegten wöchentlichen Stundenzahlen erfüllt. Bükkösd hat eine lange Tradition im Bereich vom deutschen Sprachunterricht. Seit Ende des 18-ten Jahrhunderts hatte die deutschsprachige Bevölkerung einen Anspruch für Deutschunterricht. Auch das aktuelle Bildungsprogramm ist mehr, als zwanzig Jahre alt. Zur Zeit behauptet sich 20-25% der Bevölkerung im Dorf als Mitglied der ungarndeutschen Nationalitäten. Ihre Wurzeln sind am meisten nur in ihren Namen, Kontakten (zb.: LDU Fünfkirchen), Bräuchen, aber in ihrer Muttersprache kaum zu finden. Im Dorf funktioniert die Deutsche Minderheitsselbstvervaltung seit vielen Jahren, die gesetzliche Erledigungsmöglichkeiten zum Alltagsleben der Minderheitsbevölkerung und zum Entwicklung der kulturellen Authonomie bietet. (Gesetz CLXXIX vom Jahre 2011 über die Rechte der Nationalitäten. 18

19 3. A bükkösdi iskola évek óta az egyes tantárgyak tantervi programjába integrálja a roma népismeretet valamennyi évfolyamon. Az új kerettanterv megnevezése: A cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (Cigány népismeret 1-4. évfolyam; Cigány népismeret 5-8. évfolyam) ( Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításában kiadásra kerülő kerettantervek mellékletei) A nemzetiségi nevelés és oktatás fontos célja, hogy erősödjék a tanulók nemzetiségi közösséghez való tartozásának tudata. Ez a cél a nemzetiségi kultúra közvetítésével, a nemzetiség sajátos helyzetének megismertetésével érhető el. Bükkösd beiskolázási körzetében igény van arra, hogy a gyermekek megismerjék a roma kultúra tradicionális és jelenkori jellemzőit, jeles képviselőit. Miután a roma tanulók megismerkednek a többségi társadalom kultúrájával, szokásaival, és ezáltal társadalmi beilleszkedésük könnyebbé válik, fontos, hogy a nem roma tanulók is megismerkedjenek a kisebbség kultúrájával, jellemző szokásaival. 4. A bükkösdi iskolában szintén tradíciónak számít a Benda József nevével fémjelzett Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés (HKT) működtetése az alsó tagozat egy-egy évfolyamán. A HKT a gyermekközpontú tanulásszervezést és annak megfelelő technológia kialakítását szorgalmazza. A program megnevezése: HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS (HKT) ALTERNATÍV PROGRAM A HKT a munkaformák változatos használatával, a kooperativitás és a kölcsönösség előtérbe állításával egészséges egyensúly megteremtésére törekszik a tanulásszervezési módok között. Szervezeti differenciálással (kiscsoportok, kooperatív kiscsoportok létrehozásával, kifejlesztésével) az osztálynak, mint az együttélés "halmazának" gyermekközeli alcsoportokká szerveződésével hatékony, gyerekközpontú tanulási, együttélési keretet alakít ki. A komplex, projektjellegű tanulási módok hatékony használatára helyezi a hangsúlyt. 19

20 5. A bükkösdi iskola alsó tagozatán, egy-egy évfolyamon felmenő rendszerben a program tanítására felkészült pedagógus felvállalhatja a magyar nyelv és irodalom tanítását a Zsolnai Józsefféle Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK) szerint. A NYIK az első a 80-as években kutatással kidolgozott és kísérletsorozattal kipróbált alternatív tantárgyi program Magyarországon. A tanterv megnevezése: NYELVI, IRODALMI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉSI PROGRAM A NYIK két résztantervből áll. Az egyik az Anyanyelv és kommunikáció tanterve, amely az Országos Közoktatási Intézet (OKI) tantervi adatbankjában az OKI96ÉKPAN1-4 változat alatt szereplő minősített tanterv. A másik az Irodalom tanterv az OKI tantervi adatbankjában az OKI96ÉKPIR1-4 jelöléssel szerepel. 6. A tanévtől a bükkösdi iskolában bevezetésre kerül a kompetenciaalapú oktatás keretei között a Szövegértés-szövegalkotás A kompetenciaterület programcsomagja az 1. évfolyamon és a 4. évfolyamon. (A további tanévekben felmenő rendszerben teljesedik ki a program.) E program célja, hogy dinamikus és rugalmas megoldást kínáljon egy korszerű és nyitott, a 21. században felnövő gyerekek fejlesztési igényeire figyelő új iskola megvalósulásához felhasználásra kész tanítási program adaptálásával. A program a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keresett a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A programcsomag tantervének megnevezése: KOMMUNIKÁCIÓ, SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS KERETTANTERV a magyar nyelv és irodalom tantárgy kompetenciaalapú oktatásához. Általános iskola 1-8. évfolyam A program gyermekbarát, mert a képességek fejlődésének támogatásával indul (alapozás); naponta teret ad mese- és történetmondásnak, segíti a személyes, bensőséges légkör kialakulását (beszélgetőkör), különös tekintettel van a gyermeki gondolkodás fejlődésére (például nyelvtani fogalmak tanulása helyett nyelvi tapasztalatszerzést kínál); minden elemében tekintetbe veszi a sajátos nevelési igényű iskolásokat; legfőképpen pedig azért, mert időt ad a gyereknek. Az eredményeket nem évente, hanem a gyerekkori fejlődés egyik szakaszának mintegy a vége felé, a negyedik (a sajátos nevelési 20

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. március 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3.

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben