Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 2004."

Átírás

1 Házirend Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u

2 Tartalom 1. A tanuló jogai 2. A tanuló kötelességei 3. Fegyelmi rend 4. Az iskolai élet rendje 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6. Melléletek A) A létesítmények működési rendje B) Véleménynyilvánítás, válaszadás, értékelés C) Jogorvoslathoz való jog

3 1. A tanuló jogai 1. A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön az életkorának megfelelő nevelésben és oktatásban. 2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, védelmet kell biztosítani számára bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak, illetőleg a magánéletébe családi élet, lakás, levelezés stb. történő törvénytelen beavatkozásnak. A tanuló csak az Oktatási Törvényben meghatározott büntetésben részesíthető. 3. A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődési körének és adottságainak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön. 4. A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban részesüljön, és elfogulatlan tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, valamint a joggyakorláshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges összes tudnivalóról. 5. A tanuló joga, hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 6. A tanuló az iskolában étkezésben részesülhet. Kedvezmény megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, az önkormányzat határozata szerint történik. 7. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül, és a szabályozások szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket. A választott tantárgyi órákon és foglalkozásokon (az adott tanévben) köteles részt venni. Az igénybevétel módját 4. fejezet szabályozza. 8. A tanulónak joga van részt venni az iskolai diák- és sportkörök, valamint az iskolán kívüli társadalmi szervezetek munkájában, kezdeményezésében. A tanuló a versenykiírásnak megfelelően részt vehet a tanulmányi versenyeken. 9. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. A tanuló választó és választható diákképviseletbe. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A tanuló sérelmei orvoslásának céljából a diákönkormányzathoz fordulhat. 11. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben. Személyét és tanulmányit érintő ügyekben

4 kérdést intézhet az iskola vezetőjéhez vagy az iskolaszékhez. A véleménynyilvánítás, valamint a válaszadás módját a B) MELLÉKLET szabályozza. 12. A tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint jogorvoslattal éljen, igénybe vegye a nyilvánosságot. A jogorvoslati jog gyakorlásának módját a C) MELLÉKLET tartalmazza.

5 2. A tanuló kötelességei 1. A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 2. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező foglalkozásokon és a korrepetálásokon is. 3. A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása. 4. A tanuló köteles az iskolai munka segítése érdekében meghatározott sorrendben hetesi és portás feladatokat ellátni, és az ügyeleti munkát segíteni. 5. A tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 6. A tanuló nem veszélyeztetheti és köteles óvni társai, az iskola dolgozói és saját testi, lelki épségét és egészségét. 7. Nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt! 8. Az órák csengetéstől csengetésig tartanak. A tanulók becsengetéskor kötelesek az osztályban tartózkodni, és az órára előkészülni, a tanárt csendes felállással köszönteni. 9. A tanuló köteles megőrizni, illetve előírásszerűen kezelni a rábízott eszközöket, az iskola létesítményeit és felszerelését.

6 3. Fegyelmi rend 1. Jutalmazás A tanulók jutalmazásának főbb formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret. A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve bizonyítványba történő bejegyzéssel történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. A jutalmazások fokozatai: szaktanári szóbeli dicséret, szaktanári írásbeli dicséret, osztályfőnöki szóbeli dicséret, osztályfőnöki írásbeli dicséret, nevelőtestületi szóbeli dicséret, nevelőtestületi írásbeli dicséret, igazgatói szóbeli dicséret, igazgatói írásbeli dicséret. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl.: belépőjegy juttatás stb.) Az a tanuló, aki a kötelességeinek elvégzésén túl olyat tesz, amely iskolánk, falunk hírnevét öregbíti, jutalomban részesül. A jutalmazás formái : osztályfőnöki dicséret, szaktanári dicséret, igazgatói dicséret, tantestületi dicséret, oklevél, könyvjutalom, kiránduláshoz való hozzájárulás.

7 2. Fegyelmezés A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 1. Enyhébb kötelességszegés Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni. Az intézkedések formái: osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés. Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően. A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem kielégítő. A szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleménye kikérését követően adható. 2. Vétkes és súlyos kötelességszegés Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni. A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni: a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény át, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet ában foglaltakat, valamint e jogszabály 5. számú mellékletében leírt, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályaira vonatkozó részt. Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), határozott idejű eltiltás az intézmény szabadidős programjaitól, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott). Jogellenes károkozás esetén az Oktatási Törvény 77. -a a mérvadó. Nem szorgalmi időszakban az iskola által szervezett programokon elkövetett vétség esetén a diákkal tanúk előtt közölni kell, hogy a tanév elkezdése után fegyelmi eljárás indul ellene.

8 4. Az iskolai élet rendje 1. Az első tanítási óra kor kezdődik. A tanítási órák időtartama 1-6. óráig 45 perc, 7. órában 40 perc. Az órák közötti első két szünetben 15 perces, az ezt követő szünetek 10 percesek, a 7. óra előtti szünet 5 perces. Csengetési rend ÓRA BECSENGETÉS KICSENGETÉS Az étkezés ideje tól ig tart. Hetedik óra után legkésőbb 14 óráig az ebédlőbe kell érkezniük tanulóinknak. 2. Ha a tanuló az órára annak megkezdése után de legfeljebb 15 perccel később érkezik, az késésnek számít; a 15 percet meghaladó késés hiányzásnak minősül. 3. Óraközi szünetek rendje: az első két szünetben a tanulóknak nem kell elhagyniuk az osztálytermet, a tanteremben ülve fogyasztják el tízóraijukat, a harmadik szünettől, ha az időjárás engedi, a tanulóknak el kell hagyniuk az osztálytermet és az udvaron kell tartózkodniuk, kivétel a testnevelés óra utáni szünet. 4. Ha a tanítási nap utolsó órája dupla, az tartható a tanulók egyetértésével szünet nélkül is. 5. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles azon részt venni, feltéve hogy erre a beiratkozás előtt írásban felhívták a tanuló és a szülő figyelmét. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. [11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet] 6. Nem kötelező tanórai foglalkozások Jelentkezés rendje: a szülő írásbeli nyilatkozata alapján, mely a nem kötelező tanórai foglalkozás választását, és azon való részvételt engedélyezi. német nyelv választása esetén: a német nyelv bevezetését megelőző tanévben az adott év január 31-ig, a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint, szakkörök, sportfoglalkozások, egyéb nem kötelező tanórai foglalkozások esetén: a tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig. Felvétel rendje: német nyelv esetén: a pedagógiai programban meghatározottak szerint egyéb nem kötelező tanórai foglalkozások esetén: a csoport indításához szükséges létszámok teljesülése esetén a tanuló felvételt nyer A kilépés rendje: a német nyelv tanulása alóli felmentésre tanév közben nem kerülhet sor! a kilépés lehetőségei: - az első tanév befejeztével szülői kérésre, pedagógus javaslatára, - később csak igazgatói engedéllyel.

9 7. A tanuló az iskolában napközi otthoni ellátásban részesülhet. A felvétel rendje: - a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján a tanuló felvételt nyer, - a pedagógusok javaslata alapján szülői kérésre a tanuló felvételt nyer. 8. Az étkezéssel kapcsolatos iskolai szabályok : Az étkezés megrendelése és befizetése az iskolatitkárnál történik Az étkezés befizetési rendje : minden hónap 15 ig. Az étkezés lemondásának feltétele : előző nap óráig telefonon vagy személyesen az iskolatitkárnál. A térítési díj visszatérítése - a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön visszatérítés nem történik, - készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően. A csak étkező (nem napközis) tanulók vagy a napközisekkel közösen, vagy szülői kérésre önállóan étkeznek. Az önállóan étkező tanulók kíséretéről, felügyeletéről sem étkezés előtt, sem étkezés után az iskola nem tud gondoskodni. Ezért a tanulók étkezés után kötelesek elhagyni a kisiskola területét! 9. A késés, illetve mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök dönti el. Igazolatlan késés és mulasztás esetén az osztályfőnök fegyelmező intézkedést hoz. 10. Igazolatlan mulasztás esetén, az iskola köteles a szülőt értesíteni, a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. [11/1994.] Iskolánkban minősített fegyelmi vétségnek tekintjük az igazolatlan mulasztást. 11. A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló, aki 250 óránál többet mulasztott, vagy mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák számának 30 %-át meghaladja, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezi. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztásokét, és az iskola eleget tett a 4. pontban leírt értesítési kötelezettségének. 12. A mulasztások igazolása: Előre nem látható hiányzás esetén: A tanuló szülője/gondviselője a hiányzás első napján lehetőleg értesítse az osztályfőnököt a tanuló mulasztásának okáról; A tanuló az iskolába jöveteltől számított legfeljebb három napon belül vagy a legközelebbi osztályfőnöki órán köteles benyújtani az igazolást; ellenkező esetben a mulasztás igazolatlan; évenként összesen legfeljebb három nap igazolását orvosi igazolás nélkül is kérheti a szülő. Előre látható hiányzás esetén: A szülő rendkívüli esetben előzetesen kérheti a tanuló távolmaradásának engedélyezését; ezt három napig az osztályfőnök, azon túl az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezheti; Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan.

10 A tanulók a következő versenyek idején hiányozhatnak igazoltan a tanórákról: nem iskolai szintű tanulmányi-, sportversenyek esetén egész nap, a közelben, délutáni időszakban szervezett sportversenyek, vetélkedők esetén az 5. órától, iskolai tanulmányi versenyek alkalmával a verseny napján az 5. órától. 13. Testnevelés órán kívül a tanítási idő alatt a tanuló az iskola épületét nem hagyhatja el (az udvari kapun sem!). Erre indokolt esetben engedélyt az osztályfőnök, az igazgató, vagy az ügyeletes nevelő adhat. 14. A tanulók testnevelés órára a sportcsarnokba fegyelmezetten, rendezetten mennek. Ilyenkor az iskola épületét csak az udvari kapun hagyhatják el. 15. A tanuló az iskolának vagy társainak okozott kárért felelősséggel tartozik. A kárt okozó tanuló szülei kártérítésre kötelezettek. 16. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. A kártérítésmódját az A) MELLÉKLET szabályozza. 17. A hetesek feladata: a hiányzók számontartása, jelentése, becsengetés után 5 perccel jelentik az irodában, ha nem érkezett meg a tanár, gazdái az osztályteremnek, gondoskodnak krétáról, szivacsról a tábla és a tanterem tisztaságáról, szünetekben szellőztetnek, és gondoskodnak arról, hogy a tanulók elhagyják a tantermet, az esetleges baleseteket, a tantermekben tapasztalt hiányosságokat, rongálásokat jelentik az osztályfőnöknek. A hetesi sorrendet az osztályfőnök határozza meg; csoportbontás esetén az illetékes szaktanár. 18. A portás feladata: az iskolába bejövő felnőttek köszöntése és eligazítása, az iskola környékének tisztántartása, ki- és becsöngetés az órákra, órákról csak indokolt esetben lehet kijönni, a portás a tantermet elhagyó tanuló nevét feljegyzi. 19. Az osztályok zenés táncos összejövetelt az igazgató engedélyével, a tantestület egyetértésével tarthatnak. 20. Amennyiben az osztálynak német nyelv az első órája, azok a tanulók akik nem tanulnak németet, a tanóra időtartalma alatt csak a rendelkezésre álló tanteremben tartózkodhatnak fegyelmezetten, a folyósón nem. 21. Az utolsó órát tartó tanár gondoskodik arról, hogy a tantermet rendben hagyja ott a tanulócsoport (zárják be az ablakokat, oltsák el a villanyt stb.). 22. A tanuló megjelenése, öltözködése, viselkedése: legyen tiszta, kulturált, az alkalomnak, helynek megfelelő, a tanuló kihívó megjelenésével, viselkedésével nem zavarhat másokat, tanulóink az öltözködést és hajviseletet illetően legyenek szolidak, ápoltak (arcfestés, ékszerek, körömlakk, testékszerek, stb. mellőzése),

11 a testnevelési órák öltözéke: fehér póló, tornadressz / tornanadrág és váltó tornacipő viselete kötelező. /Ettől való eltérést az alsó tagozatban a pedagógus engedélyezhet. / az iskolai tanévnyitón, tanévzárón és iskolai ünnepélyeken lányoknak sötét alj vagy nadrág és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág vagy öltöny, fehér ing a kötelező viselet. 23. Az iskolai munkához szükséges felszerelést minden tanuló köteles magával hozni. Minden tanuló köteles az ellenőrző könyvét magánál tartani, feleléskor a kapott osztályzatot bejegyezni, szülőjével legalább hetente aláíratni. (Az osztályfőnök ellenőrzi.) Az ellenőrző könyv harmadik hiánya osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. A tanteremből távozáskor a tanulók minden holmijukat vigyék magukkal a foglalkozás helyére. Az őrizetlenül hagyott felszerelési- és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal. 24. Az iskolába bevihető dolgok korlátozása Az iskolában a tanuló mobiltelefont, híradástechnikai eszközöket (magnó, rádió, stb.), játékot, lézerfényt kibocsátó eszközt ; szúró-vágó eszközt, illetve minden olyan tárgyat, ami a tanítási-tanulási folyamatot zavarhatja, mások testi épségét veszélyeztetheti, nem használhat. Ha a tanuló a fent említett eszközöket használja, a pedagógus elveheti, és csak a szülőnek adhatja át az iskolában. Ne hozzon a tananyaghoz nem kapcsolódó témájú újságot, tanítási órát zavaró, figyelmet elvonó eszközöket. Rágógumizás, szotyola és tökmagfogyasztás az iskola és a sportcsarnok egész területén TILOS! A tanuló pénzt, értéktárgyat csak saját felelősségére hozhat iskolába. 25. Az iskola a tanulók tankönyvellátásához normatív kedvezményen túl további kedvezményeket állapíthat meg. Ennek formája a további tankönyvtámogatás. A jogosultság feltétele: a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér ( minimálbér) másfélszeresét. Az igénylés módja: igénylőlap kitöltése, a jogosultság igazolása. 26. A dohányzás, a szeszesital és drogok fogyasztása az iskola egész területén, továbbá minden iskolán belüli és iskolán kívüli iskolai rendezvényen (pl. klubrendezvény, ünnepély, kirándulás, táborozás) tilos. Szeszesital és drogok hatása alatt, illetve birtokában az iskolában és iskolai rendezvényen megjelenni tilos. 27. Az iskolában tartott minden rendezvényhez, összejövetelhez igazgatói engedély szükséges az iskolai SZMSZ szerint. Iskolai közösségek iskolán kívüli programjáról és ezek várható költségéről a szülőket az ellenőrző könyvben értesíteni kell. Sportolók tanulmányi időben való kikéréséről az osztályfőnök, illetve az igazgató dönt, a testnevelő tanárral való konzultálás után. 28. A diákönkormányzat működési rendjéről a Pedagógiai Program 6. fejezete rendelkezik. A házirend betartása az iskola minden dolgozójának és diákjának érdeke és kötelessége. A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást von maga után.

12 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről. A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső szabályokban foglaltakat. A tanuló a véleményét önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja. A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét, pl: a diákönkormányzat, iskolaszék, egyéb iskolai közösség működése során. Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak teret. A véleménynyilvánítás formái: személyes megbeszélés, gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát. 2. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: a személyét, illetve a tanulmányait érintő kérdésekről. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: közösen, illetve egyénileg. A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, a szaktanár, osztályfőnök, oktató-nevelő munkát végző pedagógus.

13 A MELLÉKLET Létesítmények működési rendje Az ebédlő működési rendje: Az ebédlőt az iskola dolgozói és diákjai étkezésre vehetik igénybe. Minden más célra az igazgató írásbeli engedélyével használható. A sportlétesítmények működési rendje: A sportlétesítmények igénybevételét az órarend, a tömegsport és a DSK munkaterve szabályozza. A sportlétesítményeket csak a testnevelés órákon használatos sportöltözékben lehet igénybe venni. A helyettesítési és lyukasórákon a tanulók nem zavarhatják a testnevelés órákat. A belső udvar használata: a tanítás ideje alatt: a tanulók minden tanórai szünetben használhatják. A tanítási időn kívül: játék és sportolás céljából szorgalmi időben délutánonként legkésőbb 18 óráig, iskolai szünetekben legkésőbb 20 óráig használható. (A belső udvar tanítási időn kívüli igénybe vételéhez felügyeletet nem tudunk biztosítani!) A számítástechnikai termek használata: Az iskola Házirendjében meghatározott szabályokon túl a számítástechnika teremben a számítástechnikai eszközök használatakor a következő rendszabályokat kell betartani: A számítógépeket kizárólag szaktanár engedélyével és felügyeletével lehet használni. A számítógépes rendszer épségének megőrzése és a számítástechnika zavartalan oktatása érdekében tilos: a számítógéptermekben ételt vagy italt fogyasztani, egymásra és a gépekre veszélyes módon közlekedni, a számítógépeket és a hozzá csatlakozó eszközöket elmozdítani, emelgetni, forgatni, a csatlakozásokat megbontani, a kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket szétszedni! a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni a számítógépeken található programokat letörölni, módosítani vagy elvinni a számítógépekre programokat másolni, a gépteremben a rendszergazda által nem telepített programokat használni mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni! Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

14 Az iskolai könyvtár működési rendje: A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. A könyvtár használata ingyenes. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg: Részben kölcsönözhetők: a folyóiratok, szótárak vagy 1-1 példányban található dokumentumok. Nem kölcsönözhetők: könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 21 nap, hosszabbítás csak indokolt esetben kapható. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni, vagy az értékét megtéríteni. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordul. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell! Az iskolai könyvtár szorgalmi időben tart nyitva. Pontos nyitva tartását tanév elején határozzuk meg. A könyvtár nyitva tartásáról a tanulókat és szülőket tájékoztatjuk. Ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. Tanítási szünidőben a könyvtár zárva tart.

15 B MELLÉKLET Véleménynyilvánítás, válaszadás, értékelés A tanuló joga, hogy egyénileg vagy szervezett formában senki emberi méltóságát meg nem sértve véleményt mondjon a nevelő és oktató pedagógus munkájáról, és az őt érintő kérdésekről, tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, javaslatot tegyen az őt és közösségét érintő kérdésekben egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül, kérdést intézzen személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez és a megkereséstől számított harminc napon belül az iskolaszéktől legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást szerezzen, tájékozódjon a napló rá vonatkozó részéről, szaktanári vagy osztályfőnöki felügyelet mellett, dolgozatait, annak megírásától számított két héten belül értékelve és osztályozva betekintésre megkapja. témazáró dolgozat, év eleji, év végi felmérés esetén amennyiben az osztály illetve csoport többségét érinti a számonkérés egy nap csak két témazáró dolgozat megírására kerülhet sor, amelynek időpontját legalább egy héttel korábban ki kell tűzni és a naplóban is előre jelezni kell. a tanulónak egy hétnél hosszabb hiányzás után az egyes tantárgyak első óráján nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia, a mulasztott anyag pótlására tartós hiányzás esetén haladékot kap.

16 C MELLÉKLET Eljárási szabályok, jogorvoslathoz való jog A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő az iskola intézkedése, intézkedésének elmulasztása (döntés) ellen a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, továbbá igénybe veheti a nyilvánosságot. (Kivéve magatartás, szorgalom, és a tanulmányok értékelése, minősítése. Eljárás indítható a fentiek ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, vagy a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba ütközik.) Ki indíthat ilyen eljárást? A tanuló és a szülő egyaránt elindíthatja az eljárást: elindíthatja a tanuló önmagában (nem kell hozzá a szülő beleegyezése), a szülő, vagy mindketten együtt. Az eljárást megindító kérelem lehet: ha egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtják be, felül bírálati kérelem, ha jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, törvényességi kérelem (egyéni érdekvédelem esetén ). Elsőfokú döntést az intézmény, másodfokú döntést a fenntartó hoz. Pilismarót, január 27. Fábiánné Gyimesi Lívia Iskolaigazgató

17 A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség egyetértésével. Pozderka Józsefné Fábiánné Gyimesi Lívia Piatrikné Fets Ibolya Sz. M. elnöke igazgató diákönkormányzat vezetője Jóváhagyta: Pilismarót Község Önkormányzata Pilismarót, január 31. Benkovics László polgármester

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben