Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 2004."

Átírás

1 Házirend Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u

2 Tartalom 1. A tanuló jogai 2. A tanuló kötelességei 3. Fegyelmi rend 4. Az iskolai élet rendje 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6. Melléletek A) A létesítmények működési rendje B) Véleménynyilvánítás, válaszadás, értékelés C) Jogorvoslathoz való jog

3 1. A tanuló jogai 1. A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön az életkorának megfelelő nevelésben és oktatásban. 2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, védelmet kell biztosítani számára bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak, illetőleg a magánéletébe családi élet, lakás, levelezés stb. történő törvénytelen beavatkozásnak. A tanuló csak az Oktatási Törvényben meghatározott büntetésben részesíthető. 3. A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődési körének és adottságainak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön. 4. A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban részesüljön, és elfogulatlan tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, valamint a joggyakorláshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges összes tudnivalóról. 5. A tanuló joga, hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 6. A tanuló az iskolában étkezésben részesülhet. Kedvezmény megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, az önkormányzat határozata szerint történik. 7. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül, és a szabályozások szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket. A választott tantárgyi órákon és foglalkozásokon (az adott tanévben) köteles részt venni. Az igénybevétel módját 4. fejezet szabályozza. 8. A tanulónak joga van részt venni az iskolai diák- és sportkörök, valamint az iskolán kívüli társadalmi szervezetek munkájában, kezdeményezésében. A tanuló a versenykiírásnak megfelelően részt vehet a tanulmányi versenyeken. 9. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. A tanuló választó és választható diákképviseletbe. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A tanuló sérelmei orvoslásának céljából a diákönkormányzathoz fordulhat. 11. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben. Személyét és tanulmányit érintő ügyekben

4 kérdést intézhet az iskola vezetőjéhez vagy az iskolaszékhez. A véleménynyilvánítás, valamint a válaszadás módját a B) MELLÉKLET szabályozza. 12. A tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint jogorvoslattal éljen, igénybe vegye a nyilvánosságot. A jogorvoslati jog gyakorlásának módját a C) MELLÉKLET tartalmazza.

5 2. A tanuló kötelességei 1. A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 2. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező foglalkozásokon és a korrepetálásokon is. 3. A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása. 4. A tanuló köteles az iskolai munka segítése érdekében meghatározott sorrendben hetesi és portás feladatokat ellátni, és az ügyeleti munkát segíteni. 5. A tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 6. A tanuló nem veszélyeztetheti és köteles óvni társai, az iskola dolgozói és saját testi, lelki épségét és egészségét. 7. Nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt! 8. Az órák csengetéstől csengetésig tartanak. A tanulók becsengetéskor kötelesek az osztályban tartózkodni, és az órára előkészülni, a tanárt csendes felállással köszönteni. 9. A tanuló köteles megőrizni, illetve előírásszerűen kezelni a rábízott eszközöket, az iskola létesítményeit és felszerelését.

6 3. Fegyelmi rend 1. Jutalmazás A tanulók jutalmazásának főbb formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret. A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve bizonyítványba történő bejegyzéssel történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. A jutalmazások fokozatai: szaktanári szóbeli dicséret, szaktanári írásbeli dicséret, osztályfőnöki szóbeli dicséret, osztályfőnöki írásbeli dicséret, nevelőtestületi szóbeli dicséret, nevelőtestületi írásbeli dicséret, igazgatói szóbeli dicséret, igazgatói írásbeli dicséret. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl.: belépőjegy juttatás stb.) Az a tanuló, aki a kötelességeinek elvégzésén túl olyat tesz, amely iskolánk, falunk hírnevét öregbíti, jutalomban részesül. A jutalmazás formái : osztályfőnöki dicséret, szaktanári dicséret, igazgatói dicséret, tantestületi dicséret, oklevél, könyvjutalom, kiránduláshoz való hozzájárulás.

7 2. Fegyelmezés A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 1. Enyhébb kötelességszegés Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni. Az intézkedések formái: osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés. Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően. A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem kielégítő. A szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleménye kikérését követően adható. 2. Vétkes és súlyos kötelességszegés Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni. A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni: a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény át, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet ában foglaltakat, valamint e jogszabály 5. számú mellékletében leírt, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályaira vonatkozó részt. Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), határozott idejű eltiltás az intézmény szabadidős programjaitól, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott). Jogellenes károkozás esetén az Oktatási Törvény 77. -a a mérvadó. Nem szorgalmi időszakban az iskola által szervezett programokon elkövetett vétség esetén a diákkal tanúk előtt közölni kell, hogy a tanév elkezdése után fegyelmi eljárás indul ellene.

8 4. Az iskolai élet rendje 1. Az első tanítási óra kor kezdődik. A tanítási órák időtartama 1-6. óráig 45 perc, 7. órában 40 perc. Az órák közötti első két szünetben 15 perces, az ezt követő szünetek 10 percesek, a 7. óra előtti szünet 5 perces. Csengetési rend ÓRA BECSENGETÉS KICSENGETÉS Az étkezés ideje tól ig tart. Hetedik óra után legkésőbb 14 óráig az ebédlőbe kell érkezniük tanulóinknak. 2. Ha a tanuló az órára annak megkezdése után de legfeljebb 15 perccel később érkezik, az késésnek számít; a 15 percet meghaladó késés hiányzásnak minősül. 3. Óraközi szünetek rendje: az első két szünetben a tanulóknak nem kell elhagyniuk az osztálytermet, a tanteremben ülve fogyasztják el tízóraijukat, a harmadik szünettől, ha az időjárás engedi, a tanulóknak el kell hagyniuk az osztálytermet és az udvaron kell tartózkodniuk, kivétel a testnevelés óra utáni szünet. 4. Ha a tanítási nap utolsó órája dupla, az tartható a tanulók egyetértésével szünet nélkül is. 5. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles azon részt venni, feltéve hogy erre a beiratkozás előtt írásban felhívták a tanuló és a szülő figyelmét. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. [11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet] 6. Nem kötelező tanórai foglalkozások Jelentkezés rendje: a szülő írásbeli nyilatkozata alapján, mely a nem kötelező tanórai foglalkozás választását, és azon való részvételt engedélyezi. német nyelv választása esetén: a német nyelv bevezetését megelőző tanévben az adott év január 31-ig, a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint, szakkörök, sportfoglalkozások, egyéb nem kötelező tanórai foglalkozások esetén: a tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig. Felvétel rendje: német nyelv esetén: a pedagógiai programban meghatározottak szerint egyéb nem kötelező tanórai foglalkozások esetén: a csoport indításához szükséges létszámok teljesülése esetén a tanuló felvételt nyer A kilépés rendje: a német nyelv tanulása alóli felmentésre tanév közben nem kerülhet sor! a kilépés lehetőségei: - az első tanév befejeztével szülői kérésre, pedagógus javaslatára, - később csak igazgatói engedéllyel.

9 7. A tanuló az iskolában napközi otthoni ellátásban részesülhet. A felvétel rendje: - a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján a tanuló felvételt nyer, - a pedagógusok javaslata alapján szülői kérésre a tanuló felvételt nyer. 8. Az étkezéssel kapcsolatos iskolai szabályok : Az étkezés megrendelése és befizetése az iskolatitkárnál történik Az étkezés befizetési rendje : minden hónap 15 ig. Az étkezés lemondásának feltétele : előző nap óráig telefonon vagy személyesen az iskolatitkárnál. A térítési díj visszatérítése - a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön visszatérítés nem történik, - készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően. A csak étkező (nem napközis) tanulók vagy a napközisekkel közösen, vagy szülői kérésre önállóan étkeznek. Az önállóan étkező tanulók kíséretéről, felügyeletéről sem étkezés előtt, sem étkezés után az iskola nem tud gondoskodni. Ezért a tanulók étkezés után kötelesek elhagyni a kisiskola területét! 9. A késés, illetve mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök dönti el. Igazolatlan késés és mulasztás esetén az osztályfőnök fegyelmező intézkedést hoz. 10. Igazolatlan mulasztás esetén, az iskola köteles a szülőt értesíteni, a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. [11/1994.] Iskolánkban minősített fegyelmi vétségnek tekintjük az igazolatlan mulasztást. 11. A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló, aki 250 óránál többet mulasztott, vagy mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák számának 30 %-át meghaladja, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezi. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztásokét, és az iskola eleget tett a 4. pontban leírt értesítési kötelezettségének. 12. A mulasztások igazolása: Előre nem látható hiányzás esetén: A tanuló szülője/gondviselője a hiányzás első napján lehetőleg értesítse az osztályfőnököt a tanuló mulasztásának okáról; A tanuló az iskolába jöveteltől számított legfeljebb három napon belül vagy a legközelebbi osztályfőnöki órán köteles benyújtani az igazolást; ellenkező esetben a mulasztás igazolatlan; évenként összesen legfeljebb három nap igazolását orvosi igazolás nélkül is kérheti a szülő. Előre látható hiányzás esetén: A szülő rendkívüli esetben előzetesen kérheti a tanuló távolmaradásának engedélyezését; ezt három napig az osztályfőnök, azon túl az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezheti; Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan.

10 A tanulók a következő versenyek idején hiányozhatnak igazoltan a tanórákról: nem iskolai szintű tanulmányi-, sportversenyek esetén egész nap, a közelben, délutáni időszakban szervezett sportversenyek, vetélkedők esetén az 5. órától, iskolai tanulmányi versenyek alkalmával a verseny napján az 5. órától. 13. Testnevelés órán kívül a tanítási idő alatt a tanuló az iskola épületét nem hagyhatja el (az udvari kapun sem!). Erre indokolt esetben engedélyt az osztályfőnök, az igazgató, vagy az ügyeletes nevelő adhat. 14. A tanulók testnevelés órára a sportcsarnokba fegyelmezetten, rendezetten mennek. Ilyenkor az iskola épületét csak az udvari kapun hagyhatják el. 15. A tanuló az iskolának vagy társainak okozott kárért felelősséggel tartozik. A kárt okozó tanuló szülei kártérítésre kötelezettek. 16. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. A kártérítésmódját az A) MELLÉKLET szabályozza. 17. A hetesek feladata: a hiányzók számontartása, jelentése, becsengetés után 5 perccel jelentik az irodában, ha nem érkezett meg a tanár, gazdái az osztályteremnek, gondoskodnak krétáról, szivacsról a tábla és a tanterem tisztaságáról, szünetekben szellőztetnek, és gondoskodnak arról, hogy a tanulók elhagyják a tantermet, az esetleges baleseteket, a tantermekben tapasztalt hiányosságokat, rongálásokat jelentik az osztályfőnöknek. A hetesi sorrendet az osztályfőnök határozza meg; csoportbontás esetén az illetékes szaktanár. 18. A portás feladata: az iskolába bejövő felnőttek köszöntése és eligazítása, az iskola környékének tisztántartása, ki- és becsöngetés az órákra, órákról csak indokolt esetben lehet kijönni, a portás a tantermet elhagyó tanuló nevét feljegyzi. 19. Az osztályok zenés táncos összejövetelt az igazgató engedélyével, a tantestület egyetértésével tarthatnak. 20. Amennyiben az osztálynak német nyelv az első órája, azok a tanulók akik nem tanulnak németet, a tanóra időtartalma alatt csak a rendelkezésre álló tanteremben tartózkodhatnak fegyelmezetten, a folyósón nem. 21. Az utolsó órát tartó tanár gondoskodik arról, hogy a tantermet rendben hagyja ott a tanulócsoport (zárják be az ablakokat, oltsák el a villanyt stb.). 22. A tanuló megjelenése, öltözködése, viselkedése: legyen tiszta, kulturált, az alkalomnak, helynek megfelelő, a tanuló kihívó megjelenésével, viselkedésével nem zavarhat másokat, tanulóink az öltözködést és hajviseletet illetően legyenek szolidak, ápoltak (arcfestés, ékszerek, körömlakk, testékszerek, stb. mellőzése),

11 a testnevelési órák öltözéke: fehér póló, tornadressz / tornanadrág és váltó tornacipő viselete kötelező. /Ettől való eltérést az alsó tagozatban a pedagógus engedélyezhet. / az iskolai tanévnyitón, tanévzárón és iskolai ünnepélyeken lányoknak sötét alj vagy nadrág és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág vagy öltöny, fehér ing a kötelező viselet. 23. Az iskolai munkához szükséges felszerelést minden tanuló köteles magával hozni. Minden tanuló köteles az ellenőrző könyvét magánál tartani, feleléskor a kapott osztályzatot bejegyezni, szülőjével legalább hetente aláíratni. (Az osztályfőnök ellenőrzi.) Az ellenőrző könyv harmadik hiánya osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. A tanteremből távozáskor a tanulók minden holmijukat vigyék magukkal a foglalkozás helyére. Az őrizetlenül hagyott felszerelési- és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal. 24. Az iskolába bevihető dolgok korlátozása Az iskolában a tanuló mobiltelefont, híradástechnikai eszközöket (magnó, rádió, stb.), játékot, lézerfényt kibocsátó eszközt ; szúró-vágó eszközt, illetve minden olyan tárgyat, ami a tanítási-tanulási folyamatot zavarhatja, mások testi épségét veszélyeztetheti, nem használhat. Ha a tanuló a fent említett eszközöket használja, a pedagógus elveheti, és csak a szülőnek adhatja át az iskolában. Ne hozzon a tananyaghoz nem kapcsolódó témájú újságot, tanítási órát zavaró, figyelmet elvonó eszközöket. Rágógumizás, szotyola és tökmagfogyasztás az iskola és a sportcsarnok egész területén TILOS! A tanuló pénzt, értéktárgyat csak saját felelősségére hozhat iskolába. 25. Az iskola a tanulók tankönyvellátásához normatív kedvezményen túl további kedvezményeket állapíthat meg. Ennek formája a további tankönyvtámogatás. A jogosultság feltétele: a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér ( minimálbér) másfélszeresét. Az igénylés módja: igénylőlap kitöltése, a jogosultság igazolása. 26. A dohányzás, a szeszesital és drogok fogyasztása az iskola egész területén, továbbá minden iskolán belüli és iskolán kívüli iskolai rendezvényen (pl. klubrendezvény, ünnepély, kirándulás, táborozás) tilos. Szeszesital és drogok hatása alatt, illetve birtokában az iskolában és iskolai rendezvényen megjelenni tilos. 27. Az iskolában tartott minden rendezvényhez, összejövetelhez igazgatói engedély szükséges az iskolai SZMSZ szerint. Iskolai közösségek iskolán kívüli programjáról és ezek várható költségéről a szülőket az ellenőrző könyvben értesíteni kell. Sportolók tanulmányi időben való kikéréséről az osztályfőnök, illetve az igazgató dönt, a testnevelő tanárral való konzultálás után. 28. A diákönkormányzat működési rendjéről a Pedagógiai Program 6. fejezete rendelkezik. A házirend betartása az iskola minden dolgozójának és diákjának érdeke és kötelessége. A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást von maga után.

12 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről. A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső szabályokban foglaltakat. A tanuló a véleményét önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja. A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét, pl: a diákönkormányzat, iskolaszék, egyéb iskolai közösség működése során. Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak teret. A véleménynyilvánítás formái: személyes megbeszélés, gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát. 2. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: a személyét, illetve a tanulmányait érintő kérdésekről. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: közösen, illetve egyénileg. A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, a szaktanár, osztályfőnök, oktató-nevelő munkát végző pedagógus.

13 A MELLÉKLET Létesítmények működési rendje Az ebédlő működési rendje: Az ebédlőt az iskola dolgozói és diákjai étkezésre vehetik igénybe. Minden más célra az igazgató írásbeli engedélyével használható. A sportlétesítmények működési rendje: A sportlétesítmények igénybevételét az órarend, a tömegsport és a DSK munkaterve szabályozza. A sportlétesítményeket csak a testnevelés órákon használatos sportöltözékben lehet igénybe venni. A helyettesítési és lyukasórákon a tanulók nem zavarhatják a testnevelés órákat. A belső udvar használata: a tanítás ideje alatt: a tanulók minden tanórai szünetben használhatják. A tanítási időn kívül: játék és sportolás céljából szorgalmi időben délutánonként legkésőbb 18 óráig, iskolai szünetekben legkésőbb 20 óráig használható. (A belső udvar tanítási időn kívüli igénybe vételéhez felügyeletet nem tudunk biztosítani!) A számítástechnikai termek használata: Az iskola Házirendjében meghatározott szabályokon túl a számítástechnika teremben a számítástechnikai eszközök használatakor a következő rendszabályokat kell betartani: A számítógépeket kizárólag szaktanár engedélyével és felügyeletével lehet használni. A számítógépes rendszer épségének megőrzése és a számítástechnika zavartalan oktatása érdekében tilos: a számítógéptermekben ételt vagy italt fogyasztani, egymásra és a gépekre veszélyes módon közlekedni, a számítógépeket és a hozzá csatlakozó eszközöket elmozdítani, emelgetni, forgatni, a csatlakozásokat megbontani, a kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket szétszedni! a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni a számítógépeken található programokat letörölni, módosítani vagy elvinni a számítógépekre programokat másolni, a gépteremben a rendszergazda által nem telepített programokat használni mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni! Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

14 Az iskolai könyvtár működési rendje: A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. A könyvtár használata ingyenes. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg: Részben kölcsönözhetők: a folyóiratok, szótárak vagy 1-1 példányban található dokumentumok. Nem kölcsönözhetők: könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 21 nap, hosszabbítás csak indokolt esetben kapható. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni, vagy az értékét megtéríteni. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordul. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell! Az iskolai könyvtár szorgalmi időben tart nyitva. Pontos nyitva tartását tanév elején határozzuk meg. A könyvtár nyitva tartásáról a tanulókat és szülőket tájékoztatjuk. Ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. Tanítási szünidőben a könyvtár zárva tart.

15 B MELLÉKLET Véleménynyilvánítás, válaszadás, értékelés A tanuló joga, hogy egyénileg vagy szervezett formában senki emberi méltóságát meg nem sértve véleményt mondjon a nevelő és oktató pedagógus munkájáról, és az őt érintő kérdésekről, tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, javaslatot tegyen az őt és közösségét érintő kérdésekben egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül, kérdést intézzen személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez és a megkereséstől számított harminc napon belül az iskolaszéktől legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást szerezzen, tájékozódjon a napló rá vonatkozó részéről, szaktanári vagy osztályfőnöki felügyelet mellett, dolgozatait, annak megírásától számított két héten belül értékelve és osztályozva betekintésre megkapja. témazáró dolgozat, év eleji, év végi felmérés esetén amennyiben az osztály illetve csoport többségét érinti a számonkérés egy nap csak két témazáró dolgozat megírására kerülhet sor, amelynek időpontját legalább egy héttel korábban ki kell tűzni és a naplóban is előre jelezni kell. a tanulónak egy hétnél hosszabb hiányzás után az egyes tantárgyak első óráján nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia, a mulasztott anyag pótlására tartós hiányzás esetén haladékot kap.

16 C MELLÉKLET Eljárási szabályok, jogorvoslathoz való jog A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő az iskola intézkedése, intézkedésének elmulasztása (döntés) ellen a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, továbbá igénybe veheti a nyilvánosságot. (Kivéve magatartás, szorgalom, és a tanulmányok értékelése, minősítése. Eljárás indítható a fentiek ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, vagy a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba ütközik.) Ki indíthat ilyen eljárást? A tanuló és a szülő egyaránt elindíthatja az eljárást: elindíthatja a tanuló önmagában (nem kell hozzá a szülő beleegyezése), a szülő, vagy mindketten együtt. Az eljárást megindító kérelem lehet: ha egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtják be, felül bírálati kérelem, ha jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, törvényességi kérelem (egyéni érdekvédelem esetén ). Elsőfokú döntést az intézmény, másodfokú döntést a fenntartó hoz. Pilismarót, január 27. Fábiánné Gyimesi Lívia Iskolaigazgató

17 A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség egyetértésével. Pozderka Józsefné Fábiánné Gyimesi Lívia Piatrikné Fets Ibolya Sz. M. elnöke igazgató diákönkormányzat vezetője Jóváhagyta: Pilismarót Község Önkormányzata Pilismarót, január 31. Benkovics László polgármester

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014.

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q HÁZIREND 2008. Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

VAJAI MOLNÁR MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

VAJAI MOLNÁR MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND VAJAI MOLNÁR MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tanulói házirend A Házirend állapítja meg a Vajai Molnár Mátyás Általános Iskolában a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D

2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D 2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D 1 AZ ISKOLÁNK CÉLJA, HOGY KULCSOT ADJON A TUDÁSHOZ. A HÁZIRENDÜNK CÉLJA, HOGY KULCSOT ADJON A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ ÉS A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A Budapesti Eötvös József Gimnázium Házirendje

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A Budapesti Eötvös József Gimnázium Házirendje A Budapesti Eötvös József Gimnázium Házirendje 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés A tanuló jogai A tanuló kötelességei Az iskolai élet rendje Mulasztások igazolásának rendje A jutalmazás elvei és formái Fegyelmi

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE A HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE Tartalom I. Bevezető rész... 3 II. A házirend kötelező elemei... 4 1. Gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Somogyi TISZK 11.2 sz. melléklet HÁZIREND A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézményére vonatkozó külön szabályok 1. A tanulói jogviszony: A beiratkozáskor a tanulónak meg kell venni

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. A házirend célja, feladata kiterjedésének hatálya II. A tanulói jogok és kötelességek III. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges eszközrendszer

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény - neve: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola - székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. - OM azonosítója: 036740

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 1.

HÁZIREND. Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 1. HÁZIREND Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 1. 1 Tartalom HÁZIREND 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I/1. Az intézmény adatai 4 I/2. A házirend hatálya 4 I/3. A házirend elfogadásának

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben