Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:"

Átírás

1 Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára Célok és feladatok: Ezt a tantervet olyan tanulók számára készítettük, akik az adott idegen nyelvből érettségiztek és autószerelő, ill. autóelektronikai szerelő szakmára jelentkeztek. A tanulók az érettségi témakörök felfrissítése mellett megtanulják az autók alkatrészeit, szerelési munkafolyamatait, szakszervizben található szerszámokat, műszereket idegen nyelven. A tanórákon a legtöbb figyelmet a kommunikáció gyakorlására kell fordítani. A beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, olvasásértés és íráskészség fejlesztése a legfontosabb közlekedési témakörökön keresztül autós cikkek, szerelési utasítások és általános, szakszervizben előforduló szituációk feldolgozásával, tanulásával történik, így kiegészítve az általános témaköröket szakmai témakörökkel, szókinccsel.

2 Kompetenciafejlesztés feladatai a szakmai nyelv tantárgyon belül Kulcskompetencia Kiemelt fejlesztési feladat Módszerek, eszközök, alkalmak A négy alapkészség folyamatos és összehangolt fejlesztése, Beszédkészség kooperatív tanulás, Beszédértés projektmódszer, játék, pár-és Hallásértés csoportmunka, vita, érvelés, Olvasásértés interjúkészítés Audiovizuális eszközök használata Internet használata Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Kreativitás Kezdeményezőképesség Felkészülés a felnőttlét szerepeire Gazdasági nevelés: mértékegységek, formák, számok Felkészülés a felnőttlét szerepeire: vásárlás Környezettudatosságra nevelés. Környezetvédelem, időjárás, utazás Párbeszédek készítése, csoportmunka projektmódszer, játék, pár-és csoportmunka dramatizálás, vita, érvelés, interjúkészítés Szakmák, foglalkozások tanítása Párbeszédek csoportmunka Szerepjáték, kalkuláció készítése Grafikon, tabló készítése, prospektus megértése, információk keresése Elvárt eredmény Rendelkezzen a mindennapi életben használható közlekedési ismereteket tartalmazó nyelvtudással, ezen belül A2-B1 szint elérése. Képes legyen nyelvtudását az iskola elvégzése után önállóan továbbfejleszteni Képes legyen idegen nyelvű információt megérteni és adni, egyszerű interakcióban sikerrel részt venni Ismerje az általa választott szakmát idegen nyelven, Legyen képes állásinterjún rá vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszolni Rendelkezzen használható, adekvát matematikai ismeretekkel a mindennapi élet terén, mint pl. vásárlás, számla készítése Szelektálás, az összefüggések meglátása Mérés értékelés alkalmai Évente min. 2 évfolyam teszt A négy alapkészség folyamatos és összehangolt mérése Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés Teszt Projektmunka Bemeneti-kimeneti mérések Teszt Projektmunka Bemeneti-kimeneti mérések Prezentáció 2

3 Digitális kompetencia problémamegoldás kritikus gondolkodás döntéshozatal kreativitás felkészülés a felnőttlét szerepeire Európai azonosságtudat Egyéni- csoportmunka, Önálló kutatómunka Tudja használni az Internetet információszerzésre, ezek megbízhatóságát önállóan mérlegelni, tudjon kitölteni online formanyomtatványt idegen nyelven, legyen képes ezni idegen nyelven Teszt Projektmunka érettségi Hatékony, önálló tanulás Énkép, önismeret A tanulás tanítása Tudjon használni kétnyelvű szótárt ismerjen meg szótanulási és szövegelemzési stratégiákat Teszt, vázlatírás, könyvtárhasználat, lényegkiemelés, önéletrajz, pályázat írása Tanulási módszerek, digitális/internetes önfejlesztő módszerek megismertetése Ismerje és értse saját hatékony tanulási stratégiáit, Képes legyen megtalálni a számára elérhető/szükséges képzési lehetőségeket A tanulás megtervezése, gazdálkodás az idővel. Önfejlesztés igényének kialakulása Projektmunka Prezentáció Szociális és állampolgári kompetencia A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, Országismeret kialakítása egyéni, csoportos ill, frontális munkával Szerepjáték Érvelés, vélemény Csoportmunkában hatékonyan tudjon közreműködni Konfliktustürő képesség kialakítása Projektmunka Szóbeli írásbeli értékelés Bemeneti mérés 3

4 Értékelés módjai: Törekedni kell arra, hogy a tanulók minél többször adjanak számot tudásukról és lehetőleg mind a négy nyelvi készséget mérjük egyenlő formában, mind szóban, mind írásban. A tanári értékelés mellett a tanulóknak hozzá kell szokniuk önmaguk ellenőrzéséhez, önmaguk valamint társaik helyes értékeléséhez is. Folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzéssel, a tanórai és az otthoni teljesítmény értékelésével, minimum két témazáró dolgozattal és két szóbeli felelettel állapítjuk meg, hogy a tanulók a nyelvi alapkészségek területén eljutottak-e arra a szintre, amelyet a tanterv előírt. Amennyiben a tanuló hiányzás miatt nem írta meg a témazáró dolgozatot, azt pótolhatja két héten belül. A témazáró dolgozatok az év végi jegyek megállapításánál duplán számítanak a szóbeli érdemjegyekhez képest. Emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a tanulók eredményei hogyan változtak, fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. Ellenőrizzük és értékeljük - a nyelvi ismeretek(lexikai, fonetikai) elsajátításának, - a nyelvi és kommunikációs készségek fejlődésének szintjét. Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb szempontja a négy nyelvi alapkészség kialakulása és fejlődése: - a beszédértés( globális, részletes) - a beszéd (szókincs, struktúrák) - az olvasás( globális, részletes, kiejtés, hangsúly, intonáció) - írás ( helyesírás, nyelvhelyesség) Írásban az értékelés alapja elsősorban az érthetőség. Szóban főként a tanult nyelvi ismeretek produktív használatát mérjük. A továbbhaladáshoz elengedhetetlenül szükséges az adott évfolyam követelményeinek legalább elégséges szintű elsajátítása ( a témazárók átlaga legalább elégséges legyen ). 4

5 NÉMET NYELV Általános jellemzők, követelmények: Célunk a korában elsajátított nyelvi, nyelvtani, lexikai ismeretek produktív használata, új ismeretek nyújtása, a négy nyelvi alapkészség harmonikus fejlesztése közlekedési és autós szakmai témákon keresztül. Hangsúlyt kell fektetni az életszerű szituációk gyakoroltatására, valamint munkahelyi pályázatok írására, állásinterjúkra szerepjátékokkal való felkészítésre, hallott és nyomtatott szövegek feldolgozására. Fontos, hogy a tanulók gyakorolják a szakszótár helyes használatát. Tevékenységformák: - párbeszédek, szerepjátékok - szakmai témájú monológ - szöveg tartalmának összefoglalása magyar nyelven - hivatalos hangnemű levél írása 5

6 1/13. évfolyam, évi 54 óra Témakör Közúti járművek, közlekedés, jegyváltás, menetrend, menetidő Tananyag óraszáma 5 A műhelyben - szerszámok, műhelyfelszerelések 5 A személygépkocsi főbb szerkezeti egységei, a karosszéria és részei Benzines és dízelüzemű motorok főbb szerkezeti egységei 5 5 A kormányberendezés részei 3 Az első és hátsó futómű alkatrészei 5 Fékberendezések alkatrészei 6 A tüzelőanyagellátó berendezés főbb alkatrészei 6 Az erőátviteli berendezések és főbb alkatrészeik 6 Villamos berendezések 4 Környezetvédelem, munkavédelem 4 6

7 Témakör + óraszám Tartalmak Kompetenciák Közúti járművek, közlekedés, jegyváltás, menetrend, menetidő - 5 Kérdésalkotás, párbeszéd Idegen nyelvi kommunikáció A műhelyben - szerszámok, műhelyfelszerelések - 5 A személygépkocsi föbb szerkezeti egységei, a karosszéria és részei - 5 Benzines és dízelüzemű motorok főbb szerkezeti egységei - 5 A kormányberendezés részei - 3 Az első és hátsó futómű - 5 Was-Wo? gehören zu+d Aufzählungen Zeichnungen ablesen können Begriffe gruppieren können Hatékony, önálló tanulás Természettudományos kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció Fékberendezések alkatrészei - 6 A tüzelőanyagellátó berendezés főbb alkatrészei - 6 Az erőátviteli berendezések és főbb alkatrészeik - 6 Villamos berendezések - 4 Környezetvédelem, munkavédelem -4 Passiv Természettudományos kompetencia 7

8 A továbbhaladás feltételei: Beszédértés - ismeretlen szövegösszefüggéseket kikövetkeztetni - kb mondatos szakszövegben fontos információt megérteni Beszédkészség - szakmai beszédszándékokat kifejezni - egyszerű munkafolyamatot elmesélni, véleményét kifejezni - beszélgetésben részt venni - társalgásban véleményt kikérni Olvasás - szakmai témákban és szövegfajtákban a célnyelvű szövegeket tanári segítséggel feldolgozni majd tartalmát értelmezni, bennük a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni - kb mondatos szakszöveget célnyelven feldolgozni Írás - szótár segítségével rövid, 40-50szavas, szakmai jellegű közlést létrehozni, 8

9 Évfolyam: 2/14. évfolyam Általános jellemzők, követelmények: A tanév feladata az eddig tanult ismeretek rendszerezése, kiegészítése az autós szakmákhoz nélkülözhetetlen szakkifejezésekkel, ezek begyakoroltatása szituációkon keresztül. Tevékenységformák: - szóbeli és írásbeli szakszövegek feldolgozása: - hallott szöveg értése, feldolgozása - önálló témakifejtés adott témáról - szakmai önéletrajz, munkahelyi pályázat írása 9

10 2/14. évfolyam, évi 64 óra : Témakör A szervízben hibalehetőségek, műszaki vizsga, a gépjárművek időszakos karbantartása Tananyag óraszáma 12 A motor működése, karbantartása és alkatrészei 10 A vezérlés alkatrészei, karbantartása 5 A hűtőrendszer alkatrészei és karbantartása 3 A gyújtóberendezés karbantartása és alkatrészei 3 Az erőátviteli szerkezet javítása, alkatrészei 5 A fékberendezések alkatrészei, karbantartása 5 Az első és hátsó futómű karbantartása 5 Villamos berendezések javítása, alkatrészei 4 Életrajz, pályázat, állásinterjú, munkaszerződés 12 10

11 Témakör + óraszám Tartalmak Kompetenciák A szervízben hibalehetőségek, műszaki vizsga, a gépjárművek időszakos karbantartása - 12 Fragen stellen, Nacherzählen, Dialoge Idegen nyelvi kommunikáció A motor működése, karbantartása és alkatrészei - 10 A vezérlés alkatrészei, karbantartása - 5 A hűtőrendszer alkatrészei és karbantartása - 3 A gyújtóberendezés karbantartása és alkatrészei - 3 Az erőátviteli szerkezet javítása, alkatrészei - 5 A fékberendezések alkatrészei, karbantartása - 5 Az első és hátsó futómű karbantartása - 5 Villamos berendezések javítása, alkatrészei - 4 Életrajz, állásinterjú, munkaszerződés Leseverstehen, Zusammenfassen Aufzählungen Zeichnungen ablesen können Begriffe gruppieren können Lebenslauf, Arbeitsvertrag schreiben Dialoge Hatékony, önálló tanulás Természettudományos kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció 11

12 A továbbhaladás feltételei Beszédértés - a már bonyolultabb szakszövegben előforduló lényeges és lényegtelen dolgok között szelektálni - ismeretlen szövegösszefüggéseket kikövetkeztetni - kb. 5-8 perc hosszúsági szöveget feldolgozni Beszédkészség - munkafolyamatot részletesebben elmesélni, véleményét kifejezni - a kommunikációs szándéknak megfelelő beszélgetést folytatni Olvasás - kb mondatos szakszöveget szakszótárral célnyelven feldolgozni Írás - szótár segítségével szakmai önéletrajzot írni 12

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal.

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET / 2. IDEGEN NYELV / 11. évfolyam SCHRITTE 2. Készítette: Jóváhagyta: Tóthné Karetka Márta nyelvtanár Zemlényi Attila igazgató 1 Helyi

Részletesebben