Kodak Polychrome Graphics Ltd.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodak Polychrome Graphics Ltd."

Átírás

1 Megfelel a 91/155/EEC 2001/58/EC szabványoknak BIZTONSÁGI ADATLAP Violet 500 előhívószer 1. Az anyag/készítmény és a cég/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy készítmény azonosítása Termék neve: Violet 500 előhívószer Nr. SDS: Kiadva: Katalógusszám: ; Változat: 3 Alkalmazási terület: ipari alkalmazás, grafikai termékek. Lemez előhívószer A cég/vállalkozás azonosítása Szállító: Kodak Polychrome Graphics Europe S.A- 8. Avenue Francois Arago Zone Industrielle BP Antony Cedex Franciaország Vészhelyzetben hívható: (Dutch National Poison Information Centre) Csak orvosok és egészségügyi szakemberek számára esetleges mérgezés esetén. Egyéb információ: Értékesítés: Kodak Polychrome Graphics EHS-Affairs EU/AF/AS/AU Pf. 56, 3750 GB Bunschoten, Hollandia Tel: Fax: Kodak Polychrome Graphics Ltd. Axis 1, Rhodes Way, Watford Herts, WD2 4FD Nagy Britannia Tel: Fax: Összetétel/ tájékoztató az alkotóelemekről Anyag/készítmény: Készítmény Összetevő CAS szám % EC szám Jel/kockázatibesorolás Víz Nincs besorolva 1-Propanaminium, 3 amino-n- (carboxymetil)-n, n-dimetil, n-coco acil származékok, belső sók Xi; R36 Kiadva:

2 A fenti kockázati besorolások teljes szövegét lásd a 16. fejezetben A szállító jelenlegi tudása szerint a termék nem tartalmaz egyéb veszélyes alkotóelemet olyan mértékben, hogy azt az EU vagy országos rendelkezések szerint a jelen fejezetben jelenteni kéne. * A foglalkozás-egészségügyi határértékek, ha vannak, a 8. fejezetben találhatók. 3. Kockázati tényezők Főbb kockázatok: Emberi egészséget veszélyeztető hatás: Környezetkárosító hatás: Fizikai/kémiai kockázat: Besorolás: besorolva 4. Elsősegély Elsősegélynyújtás Belélegzés: Pihentesse a sérültet jól-szellőztetett helyen. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz. Lenyelés: Ne indukáljon hányást. Az eszméletnél lévő sérülttel itasson sok tejet, vagy vizet. Forduljon orvoshoz. Bőrre kerülés: Bőséges vízzel mossa le.. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés: Ellenőrizze, hogy a sérült visel-e kontaktlencsét, ha igen, távolítsa el. Azonnal mossa a szemet folyóvízzel legalább 15 percig. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz. Az egészségügyi hatásokról és tünetekről bővebben a 11. fejezet tartalmaz információt. 5. Tűzvédelmi intézkedések Oltóanyagok: Megfelelő: száraz vegyszerek, CO2, vízpermet vagy hab Nem megfelelő: Különleges tűz/robbanásveszély: különleges kockázat Veszélyes hőbomlási termék: karbon-oxidok (CO, CO 2 ) nitrogén-oxidok (NO, NO 2..) A tűzoltók védelme: feltétlenül használjanak jóváhagyott gázmaszkot,vagy légzőkészüléket. 6. Munkavédelem Személyi óvintézkedések: A környezet védelme: Takarítás: védőszemüveg, munkaköpeny, nitril kesztyű. Elégtelen szellőzés esetén viseljen légzőkészüléket. Előzze meg, hogy a kifolyt anyag a talajba, vízlevezetőbe, lefolyóba, szennyvízcsatornába kerüljön semleges anyaggal itassa fel, és tegye megfelelő hulladéktartályba. Semlegesítse a maradványt híg ecetsav oldattal. A takarítást vízzel fejezze be, amit a helyi előírások szerint semmisít meg. Kiadva:

3 7. Kezelés, tárolás Kezelés: Tárolás: Ne nyelje le. Kerülje a tartós érintkezést a szemmel, bőrrel és a ruházattal. A termék kezelése és használata alatt szellőztetés szükséges (általában 10 légcsere óránként). Használat után alaposan mosakodjon meg. Tartsa a konténert szorosan zárva. Tartsa a konténert hűvös, jól szellőztetett helyen. Fagytól védje. Csomagolóanyagok: Javasolt: Használja az eredeti konténert. 8. Munkavédelem, személyi védelem Összetevő Európa adat Egyesült Királyság (UK) foglalkozás-egészségügyi határérték Foglalkozás-egészségügyi intézkedések: A termék kezelése és használata alatt szellőztetés szükséges (általában 10 légcsere óránként). Biztosítson szem-mosó helyet és biztonsági zuhanyzót a munkahely közelében. Higiéniai intézkedések: Légzőszervek védelme: Kezek védelme: Szemek védelme: Bőr védelme: Mosson kezet, miután az anyaggal dolgozott, valamint evés, dohányzás, WC használat előtt és a nap végén. A termék normál, rendeltetésszerű használatához nem szükséges légzőkészülék Használjon vegyszerálló kesztyűt. Tartós, vagy gyakran ismétlődő kontaktus esetén használjon a következő anyagokból készült kesztyűt: butil gumi (vastagság >=0,36 mm, átázási idő >480 perc) nitril gumi (vastagság >=0,38 mm, átázási idő >480 perc) vagy neoprén (vastagság >=0,65 mm, átázási idő >240 perc). Időszakos fröccsenésvédelemhez >60 perces átázási idővel rendelkező védőkesztyű használható. Természetes gumiból készült kesztyű használata kerülendő. védőszemüveg munkaköpeny 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Halmazállapot Szín Szag ph Forráspont folyadék sárga (világos) szagtalan 12 (bázikus) >100 C (212 F) Kiadva:

4 Olvadáspont Fajsúly Gőzsűrűség Gőznyomás Gyúlékonyság Oldhatóság <0 C (32 F (Víz=1) 0,6 (levegő=1) 2,4 kpa (18 mm Hg) (20 C-on) nem gyúlékony hideg vízben könnyen oldódik 10. Stabilitás, reaktivitás Stabilitás: a termék stabil Kerülendő körülmények: adat Összeférhetetlenség: erős oxidánsokkal és néhány erős savval összeférhetetlen Veszélyes bomlási termék: karbon-oxidok (CO, CO 2 ) nitrogén-oxidok (NO, NO 2..) 11. Toxikológiai információ Lehetséges akut egészségügyi hatások Belégzés: Lenyelés: Bőrre kerülés: Szembe kerülés: Akut toxicitás Összetevő Teszt Eredmény Útvonal Faj Lehetséges krónikus egészségügyi hatások Összetevő Karciogén hatás Mutagén hatás Fejlődéskárosító hatás Termékenységkárosító hatás Karciogén hatás: Mutagén hatás: Reproduktív toxicitás: Túlterhelés jelei/tünetei Belégzés: Lenyelés: Bőrre kerülés: Egyéb káros hatás: Nincs adat 12. Ökológiai információ Ökotoxicitási adatok Összetevő Faj Időtartam Eredmény Egyéb ökológiai információ Fennmaradás/lebomlás: BOD COD ThOD Kiadva:

5 Összetevő Vízi felezési idő Fotolízis Biológiai lebomlás Biológiai felhalmozódás Összetevő LogPow BCF Potenciál Mobilitás: Egyéb káros hatás: adat 13. Megsemmisítés Megsemmisítés: A hulladékot az állami és helyi szabályozásnak megfelelően kell elhelyezni. Hulladék besorolása: A szállító jelenlegi tudása szerint ez a termék nem minősül veszélyes hulladéknak az EU 91/689/EEC irányelve szerint. Európai Hulladékkatalógus szám: (EWC) 14. Szállítás Nemzetközi szállítmányozási előírások Szabályozó UN szám Megfelelő szállítási név ADR/RID Nincs osztály szabályozva IMDG osztály Nincs IATA-DGR osztály 15. Rendelkezések szabályozva Nincs szabályozva Osztály Csomagolási csoport Címke Kiegészítő információ EU rendelkezések Kockázati besorolás: Ez a termék besorolva az EU jogszabályok szerint. 16. Egyéb információ A 2. és 3. fejezetben hivatkozott kockázati besorolás teljes szövege UK A 2. és 3. fejezetben hivatkozott besorolás teljes szövege UK Felülvizsgáló megjegyzések: Előzmények Nyomtatás dátuma: R-36 Irritálja a szemet Xi- irritáló hatású 1. fejezet Kiadva:

6 Kiadás dátuma: Előző kiadás dátuma: Verziószám: 3 Készítette: Kodak Polychrome Graphics, EHS-EU/AF/AS/AU, Bunschoten, Hollandia Megjegyzés az olvasónak Legjobb tudomásunk szerint az itt közölt információ helytálló. Ugyanakkor sem a fenti szállító, sem annak leányvállalatai nem felelősek az itt közölt információ helytállóságáért vagy teljességéért. Bármely anyag megfelelőségének végső meghatározása a felhasználó kizárólagos felelőssége. Minden anyag okozhat ismeretlen veszélyeket és óvatosan kell használni. Bár némely kockázatot leírtunk itt, nem garantálhatjuk, hogy kizárólag ezek a veszélyek léteznek. CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA Kiadva:

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02 0125 Terméknév Tiszta anyag/elegy Elegy 1.2 AZ anyag vagy elegy releváns felhasználásai és az ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben