1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION"

Átírás

1 Átdolgozás száma 3 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen In vitro diagnosztika Minden egyéb felhasználás 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Vállalat cím 1.4. Sürgõsségi telefonszám Phadia GmbH Munzinger Strasse 7 D Freiburg Germany Ingyenesen hívható segélyvonal mérgezés esetén: Az anyag vagy keverék osztályozása 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA CLP osztályozásáról /2008/EK rendelete Fizikai veszélyek Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek 1. kategória Egészségügyi veszélyek Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz Bõrkorrózió/bõrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória A 1. kategória Környezeti veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek Az ebben a szakaszban említett H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban Címkézési elemek Jelzõszó Veszély Oldal 1 / 9

2 H290 - Fémekre korrozív hatású lehet H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz P280 - Védõkesztyû/ szemvédõt/ arcvédõ használata kötelezõ P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P303 + P361 + P353 - HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/ le kell vetni. A bõrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás P304 + P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 2.3. Egyéb veszélyek Nem áll rendelkezésre információ 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK Összetevõ CAS szám EU-szám. Tömegszázalék CLP osztályozásáról /2008/EK rendelete Water >95 - Sulfuric acid < 5 Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Az ebben a szakaszban említett H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban Az elsõsegélynyújtási intézkedések ismertetése 4. SZAKASZ: ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS Szembe kerülés Bõrrel való érintkezés Lenyelés Belélegzés Elsõsegély-nyújtók védelme Azonnal öblítse bõ vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Azonnal mossa le szappannal és bõ vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipõt. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Ha szükséges, forduljon orvoshoz. Friss levegõre kell menni. Ha a sérült belélegezte, vagy lenyelte az anyagot, ne alkalmazzon szájról-szájra élesztést; kezdjen mesterséges lélegeztetés orvosi respirátorral. Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessék a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyezõdés terjedésének megelõzésére A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést. 5. SZAKASZ: TÛZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyagok Megfelelõ oltóanyagok Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelõ oltási intézkedéseket. Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos Oldal 2 / 9

3 Nincs Az anyagból vagy a keverékbõl származó különleges veszélyek A hõbomlás irritáló gázok és gõzök felszabadulásához vezethet. Veszélyes égéstermékek Nincs ismert Tûzoltóknak szóló javaslat 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERÛ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védõeszközök és vészhelyzeti eljárások Védokesztyut/-ruhát és szem-/arcvédot kell viselni. Biztosítson megfelelõ szellõztetést Környezetvédelmi óvintézkedések A helyi szabályozásnak megfelelõen kell megsemmisíteni A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Mésztejjel vagy szódával kell semlegesíteni és bõ vízzel öblíteni. A hulladék terméket vagy használt tartályokat a helyi szabályozásoknak megfelelõen ártalmatlanítsa Hivatkozás más szakaszokra A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Szünetek elõtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Biztosítson megfelelõ szellõztetést A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellõzõ helyen Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Felhasználás laboratóriumban Ellenõrzési paraméterek Expozíciós határok 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENÕRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Összetevõ Európai Unió Egyesült Királyság Franciaország Belgium Spanyolország Sulfuric acid hr hr TWA / VME: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 8 uren TWA / VLA-ED: 0.05 (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m 3. mg/m 3 (8 horas) Összetevõ Olaszország Németország Portugália Hollandia Finnország Sulfuric acid - TWA: 0.1 mg/m 3 (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 horas uren tunteina STEL: 0.1 mg/m 3 15 Oldal 3 / 9

4 TWA: 0.1 mg/m 3 (8 minuutteina Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m 3 Összetevõ Ausztria Dánia Svájc Lengyelország Norvégia Sulfuric acid MAK-KZW: 0.2 mg/m 3 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m 3 8 Stunden timer STEL: 0.1 mg/m 3 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m 3 8 Stunden STEL: 3 mg/m 3 15 minutach TWA: 1 mg/m 3 8 godzinach godzinach TWA: 0.1 mg/m 3 8 timer STEL: 0.3 mg/m 3 15 minutter. inhalable fraction Összetevõ Bulgária Horvátország Írország Ciprus Cseh Köztársaság Sulfuric acid TWA: 0.05 mg/m 3 TWA-GVI: 0.05 mg/m 3 8 satima. TWA: 0.05 ppm 8 hr. STEL: 0.15 ppm 15 min TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 8 hodinách. SO3 hodinách. concentrated H2SO4 mist Ceiling: 2 mg/m 3 SO3 Összetevõ Észtország Gibraltar Görögország Magyarország Izland Sulfuric acid TWA: 1 mg/m 3 8 TWA: 0.05 mg/m 3 tundides. fume órában. AK hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction klukkustundum. aerosols Ceiling: 0.1 mg/m 3 Összetevõ Lettország Litvánia Luxemburg Málta Románia Sulfuric acid TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.05 mg/m 3 vapor IPRD STEL: 3 mg/m 3 Stunden TWA: 0.05 mg/m 3 ore Összetevõ Oroszország Szlovák Köztársaság Szlovénia Svédország Törökország Sulfuric acid Skin notation MAC: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 urah inhalable fraction, fog STV: 0.2 mg/m 3 15 minuter LLV: 0.1 mg/m 3 8 timmar. saat Biológiai határértékek Ez a termék a leszállított állapotában nem tartalmaz olyan veszélyes anyagokat, amelyekre a regionális szakhatóságok hátártékeket állapítottak meg. Monitoring módszerek "EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához." Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2. Az expozíció ellenõrzése Mûszaki intézkedések Biztosítson megfelelõ szellõzést, különösen zárt terekben. Ahol csak lehetséges, mûszaki ellenõrzõ intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való Oldal 4 / 9

5 érintkezést, megfelelõen kialakított szellõzõrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenõrzés alatt lehessen tartani Személyes védõfelszerelés Szemvédelem Biztonsági szemüveg oldalvédõvel. (EU-szabvány - EN 166) Kézvédelem Védõkesztyû. Kesztyû anyaga Nitril-kaucsuk Bõr és testvédelem áttörési idõ Kesztyû vastagsága Lásd a gyártó által - ajánlott Hosszú ujjú ruha. EU-szabvány EN 374 Kesztyû hozzászólások (minimum követelmény) Használat elõtt ellenõrizze kesztyûkérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztoképességre és az áthatolási idore vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatógyõzõdjön meg arról, kesztyûk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességmûködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásvegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétvegye kesztyû óvatosan elkerülve a bõr szennyezõdését Légzésvédelem Nagyszabású / sürgõsségi felhasználásra Kisméretû / laboratóriumi használatra Egészségügyi intézkedések Környezeti expozíció-ellenõrzések Ha a koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak megfelelõ igazolt gázálarcot kell használni. A viselõ védelme érdekében a légzõkészüléknek megfelelõen kell illeszkednie és ezt megfelelõen kell használni, illetve karbantartani Nem elegendõ szellõzés esetén megfelelõ légzõkészüléket kell viselni Ajánlott szûrõtípus: Savas gázok szûrõ Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzokészüléket. Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendõ. 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvetõ fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külsõ jellemzõk Halmazállapot tiszta Színtelen Folyadék Szag Nincs Szag küszöbérték Nem alkalmazható ph <1,0 Olvadáspont/olvadási tartomány 0 C Lágyuláspont Forráspont/forrási tartomány 100 C Lobbanáspont Nem alkalmazható Párolgási sebesség Tûzveszélyesség (szilárd, gáz) Nem alkalmazható Robbanási határok Nem alkalmazható Módszer - Nem áll rendelkezésre információ Gõznyomás Gõzsûrûség (Levegõ = 1.0) Fajsúly / Sûrûség Térfogatsûrûség Nem alkalmazható Vízben való oldhatóság oldható Oldhatóság egyéb oldószerekben Nem áll rendelkezésre információ Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) Öngyulladási hõmérséklet Nem alkalmazható Bomlási hõmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem alkalmazható Oldal 5 / 9

6 Oxidáló tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ 9.2. Egyéb információk 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Nincs ismert Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetõsége Veszélyes polimerizáció Veszélyes reakciók Kerülendõ körülmények Nem összeférhetõ anyagok Veszélyes bomlástermékek Veszélyes polimerizáció nem következiik be. Túlzott hohatás. Aceton. Oxidálószerek. Aminok. Bázisok. Éghetõ anyag. Fémek. Nincs ismert A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A termék ismertetése A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk. a) akut toxicitás; Orális Dermális Aspiráció Összetevõ LD50 orális LD50 bõrön keresztül LC50 belégzés Sulfuric acid 2140 mg/kg ( Rat ) 510 mg/m 3 ( Rat ) 2 h b) bõrkorrózió/bõrirritáció; c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; d) légzõszervi vagy bõrszenzibilizáció; Légzési Bõr e) csírasejt-mutagenitás; f) rákkeltõ hatás; Ebben az anyagban nincsenek olyan vegyszerek, amelyrol ismert volna, hogy rákkelto. Összetevõ EU UK IARC Sulfuric acid Group 1 g) reprodukciós toxicitás; h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); i) ismétlõdõ expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Oldal 6 / 9

7 j) aspirációs veszély; Tünetek / hatások, akut és késleltetett 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Ökotoxicitás Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesnek ismertek, vagy nem bomlanak le szennyvízkezelõ berendezésekben. Összetevõ Édesvíz hal Vízibolha Édesvízi algák Microtox Sulfuric acid 500 mg/l LC50 96 h EC50: 29 mg/l/24h Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Egyéb káros hatások Endokrin rendszert károsítóra vonatrkozó információ Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ Ózon bontási potenciál Ez a készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezõnek (PBT) minõsülnek. Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon perzistensnek vagy nagyon bioakkumulatívnak (vpvb) minõsülnek. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetõen endokrinrendszert-károsító anyagot. Ez a termék nem tartalmaz ismerten vagy gyaníthatóan anyagot. Ez a termék nem tartalmaz ismerten vagy gyaníthatóan anyagot Hulladékkezelési módszerek 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Maradékokból/felhasználatlan termékekbõl származó hulladék Szennyezett csomagolás A helyi szabályozásnak megfelelõen kell megsemmisíteni. A helyi szabályozásnak megfelelõen kell megsemmisíteni. Európai Hulladék Katalógus Kemikalije koje nisu navedene u rubrici Egyéb információk 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK IMDG/IMO Nincsen szabályozva UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelõ szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport ADR UN-szám UN Az ENSZ szerinti megfelelõ szállítási megnevezés Oldal 7 / 9

8 14.3. Szállítási veszélyességi Class 8 osztály(ok) Csomagolási csoport PG I LimitedQuantitites IATA UN-szám UN Az ENSZ szerinti megfelelõ szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi Class 8 osztály(ok) Csomagolási csoport PG I LimitedQuantitites Környezeti veszélyek Nem azonosított veszélyek A felhasználót érintõ különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. Nem alkalmazható, csomagolt termékek. 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elõírások/jogszabályok Nemzetközi jegyzékek X = felsorolt Összetevõ EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL (toxikus anyagok ellenõrzés ének a törvénye) Water X X - X - X X X Sulfuric acid X X - X X X X X Országos elõírások Összetevõ Németország Water Osztályozás (VwVwS) Németország - TA-Luft osztály Sulfuric acid WGK 1 1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérol. 2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérol és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérol, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: évi XXVI. Tv: évi CXL. Tv.: évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.] 5. Veszélyes hulladékra vonatkozó eloírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.] 6. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.] 7. Munkavédelemre vonatkozó eloírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemrol, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei Oldal 8 / 9

9 8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó eloírások: 25/2000 (IX.30.) Eü. A fiatal emberek munkahelyi védelmérõl szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmérõl szóló 98/24/EK irányelvet Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem szükséges. A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H318 - Súlyos szemkárosodást okoz 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Jelmagyarázat CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS - Létezõ kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek IECSC - Kínai létezõ vegyi anyagok listája KECL - Létezõ és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea TSCA - Egyesült Államok mérgezõ anyagok ellenõrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada ENCS - Japán létezõ és új vegyi anyagok AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek TWA - Idõvel súlyozott átlag ACGIH - Amerikai Konferenciája Industrial Hygiene IARC - Nemzetközi Ügynökség Rákkutató DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint PNEC - Jósolt nem észlelt hatás koncentráció RPE - Légzõrendszeri védõeszközök LD50 - Halálos dózis 50% LC50 - Halálos koncentráció 50%-os EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os NOEC - Nem észlelhetõ hatás koncentráció POW - Megoszlási együttható oktanol: víz PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus vpvb - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD - A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési BCF - Biokoncentrációs tényezõre (BCF) Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelõzésérõl hajókról történõ szennyezés ATE - Akut toxicitás becslése VOC - Illékony szerves vegyületek Képzési tanács A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védõeszközöket és a higiéniát. Felülvizsgálat dátuma Frissítési összefoglaló 12-nov Frissítési összefoglaló Frissítés formatumra. Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Felelõsségkorlátozási nyilatkozat Ebben a Biztonsági adatlapban közölt információk a közlés idopontjában legjobb tudásunk és meggyozodésünk szerint helyesek. Az adott információ csak útmutatóként szolgál a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékbahelyezéshez és kibocsátáshoz és nem tekintendo garanciának vagy minoségi specifikációnak. Az információ csak az adott megnevezett anyagra vonatkozik és lehetséges, hogy nem érvényes az ilyen anyagnak bármely más egyéb anyaggal kombinációban, vagy bármely más eljárásban való alkalmazására, hacsak nincs a szövegben meghatározva. A biztonsági adatlap vége Oldal 9 / 9

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZAKASZ 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZAKASZ 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA Kibocsátás dátuma 26-ápr.-2012 Változat szám 1 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. LP0022 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 15-nov.-2011 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. QR0641 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 03-szept.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2012. április 12. Felülvizsgálási szám 1 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Kálium-hidroxid Cat

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Cat No. 424330000; 424330010; 424330025; 424330100; 424330250; 424335000 Szinonimák

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Cat No. 424330000; 424330010; 424330025; 424330100; 424330250; 424335000 Szinonimák BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 16-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2012. április 12. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Sodium hydroxide (Nátrium-hidroxid)

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 05-szept.-2011 Felülvizsgálási szám 1 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. TV5006 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 15-szept.-2011 Felülvizsgálási szám 1 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. R21126 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben