Biztonsági adatlap Metabond Megalene Oldal: 1/6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Metabond Megalene Oldal: 1/6"

Átírás

1 Oldal: 1/6 1. A készítmény neve: METABOND Megalene Termékismertetés: adalékanyag a benzin - üzemanyag kezeléséhez Kémiai forma: szénhidrogén-vegyületek emulgáló, oldószeres és ásványiolaj alkotórészekkel Gyártó/forgalmazó: Importáló cég neve: METABOND Molekular-Technik GmbH Gesellschaft für Oberflächenveredlung mbh D LANGEN Am Bergfried 3. Segélykérő telefon: (0) Fax.: (0) METABOND Magyarország Kft. H-9030 Győr, Csonkaér u. 5. Tel/Fax.: 96/ Alkotórészek (veszélyes összetevõk) összetétele / adatai Szám: Összetevő: CAS-szám: EU-szám: Koncentráció % Veszélyjel: R mondatok 1. Difenil-amin, Xi 43 oktilált 2. Alkán, klór (C14-17) 3. Szénhidrogének elegye (kőolajalapú), alifás Xn Veszélyességi besorolás: egészségre káros és érzékenységet, szenzibilizációt kiváltó készítmény 4. Elsősegély intézkedések: Általános tudnivalók: Bőrrel való érintkezéskor: Szembe kerüléskor: Teendők belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni. A készítménnyel átitatódott ruhadarabokat el kell távolítani. Az anyaggal érintkezésbe került testrészeket bő vizzel és szappannal alaposan meg kell tisztítani. A bőrfelületet vízzel le kell mosni. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani. Szükség esetén orvosi segítséget kell igénybe venni. A szemet nyitott szemhéjak mellett vizzel 10 percen keresztül öblíteni kell. Szemész szakorvos segítségét kell igénybe venni. Friss levegőről kell gondoskodni. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és a biztonság kedvéért orvosi segítséget kell igénybe venni.

2 Oldal: 2/6 EG biztonsági adatlap 91/155/EG szerint Teendők lenyelés esetén: A sérülttel sok vizet kell itatni. Kapkodó légzésvétel (aspiráció) veszélye áll fenn. A sérültet hánytatni tilos! Rosszullét esetén orvosi segítséget kell igénybe venni. Ilyenkor a készítmény címkéjét meg kell az orvosnak mutatni. 5. Tűzoltási intézkedések: Alkalmas oltószerek: CO 2, hab, homok, por W, PG, K Nem megfelelő oltószerek: porlasztott víz, vízsugár Különleges veszélyek a tűzoltás során: Tűz esetén mérgező hatású szén-monoxid és nitrózus gázok (NOx) képződhetnek. Különleges védőfelszerelés tűzoltás esetére: Nincs szükség különleges intézkedésekre. 6. Intézkedések nem szándékos kiömlésnél: Személyvédelmi teendők kiszabadulás esetén: Az összes illetéktelen személyt el kell a veszélyeztetett területről távolítani. Gondoskodni kell kielégítő levegőztetésről. A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Környezetvédelmi teendők kiszabadulás esetén: Az anyagot nem szabad az altalajba, földterületre, felszíni vizekbe, talajvízbe vagy a csatornába engedni. Az anyag felitatása és ártalmatlanítása kiszabadulás esetén: A vegyszert nedvszívó anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, stb.) fel kell itatni. Az anyag ártalmatlanításáról gondoskodni kell. Intézkedést kell hozni a terület utólagos megtisztítására. Különleges utasítások kiszabadulás esetére: Az anyag felitatása és ártalmatlanítása során a javasolt védőfelszerelést használni kell. 7. Kezelés és tárolás: Az anyag kezelése és az anyaggal való munka: Az anyag előírás szerinti kezelése esetén nincs szükség különleges intézkedésekre. Műszaki védekezés: Az éppen nem használt tárolótartályokat, edényeket szorosan le kell zárni. A munkaterület jó levegőztetéséről gondoskodni kell. Az anyagot hűvös helyen kell tárolni. Maximális tárolási hőmérséklet: Nincs adat Tűz és robbanásvédelem: A hőforrásokat, nyílt lángot, stb. távol kell tartani a terméktől. A sztatikus feltöltődést kerülni kell. Dohányzás tilos! Utasítások más anyagokkal való együttes tárolásra: Tűzveszélyes anyagokkal együtt tárolni tilos! Különleges követelmények: Nem ismeretesek adatok 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Személyi védőfelszerelések: Légzésvédelem: ajánlatként: A szűrőtípus, barna Szemvédelem: szükséges Kézvédelem: vegyi anyagok elleni védőkesztyű, pl. Vinyl, Neopren

3 Oldal: 3/6 Munkahelyi higiéniás intézkedések: A szennyezett ruházatot lecserélni. A munka befejezése után kezet mosni. Enni, inni, dohányozni a veszélyes anyaggal való munkavégzés során nem szabad. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Kinézete: barnás színű anyag Szaga: jellegzetes Halmazállapot: folyadék Dermedési hőmérséklet: - 43 o C DIN ISO 3016 Forráspont: 150 C fölött (a forrás kezdete) Olvadáspont: nincs megállapítva Gyulladási hőmérséklet: kb. 240 o C (kőolaj-desztillátumra/kerozin) Sűrűség (15 C-on): 0,96 g/cm 3 DIN Lobbanáspont: 69 o C PMCC Viszkozitás (20 o C-on): 11,6mm 2 /s DIN Oldhatóság vízben (20 o C -on): oldhatatlan Oldószer-tartalom (s%): Alsó robbanási határ: kb. 0,61 térf.% (kőolaj-desztillátumra vonatkozóan) Felső robbanási határ: kb. 6,7 térf. % (kőolaj-desztillátumra vonatkozóan) Kristályosodási pont: nincs adat ASTM-szám: D Stabilitás és reakciókészség: Elkerülendő körülmények: Elkerülendő anyagok: Veszélyes bomlástermékek: hőség, meleg nincs adat szénmonoxid, nitrózus gázok (Nox) 11. Toxikológiai információk: Az alábbi értékek difenilaminra, oktiláltra(100%) vonatkoznak: Akut toxicitás: LD 50, orális, patkány >5000 mg/kg További toxicitás: LD50, bőrön át, nyúlnál >2000 mg/kg További adatok: A bőrnek a termékkel történő gyakori és tartós érintkezése a bőr izgatásához vezethet. A nagyobb koncentrációk fejfájáshoz, szédüléshez, hányingerhez, gyengeség érzethez, kábultsághoz és álmossághoz vezethetnek. A termék az orr-légutak, a torok és a tüdő izgalmi állapotát idézheti elő. A termék a bőrre izgató hatást fejthet ki. A termék a szemre izgató hatást fejthet ki. Kancerogenitás: Nem ismeretesek adatok Mutagenitás: Nem állnak rendelkezésre adatok. Teratogenitás: Nem állnak rendelkezésre adatok.

4 EG biztonsági adatlap 91/155/EG szerint 12. Ökológiai információk: Ökotoxicitás: nincs rendelkezésre álló adat, Lebonthatóság: Potenciálisan biológiailag lebontható anyag. Oldal: 4/6 13. Hulladékkezelési szempontok: Utalás: A hulladékeltávolításért a gyártó a felelős. Az EWC- hulladékkezelésre vonatkozó szám csak ajánlásképpen szerepel. Termék: EWC-kód: EWC csoport: más organikus oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok/oldatok, a gyártásból, előkészítésből, forgalmazásból és használatból származó hulladékok (HZVA) organikus alapvegyszerek EWC-kód: EWC csoport: más organikus oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok/oldatok a gyártásból, előkészítésből, forgalmazásból és használatból származó hulladékok (HZVA) finomvegyszerek és vegyszerek, a.n.g. EWC-kód: EWC csoport: nem klórozott gépek, hajtómű/sebességváltómű- és kenőolajok elhasznált gépek, hajtómű/sebességváltómű- és kenőolajok EWC-kód: EWC csoport: más oldószerek és oldószerkeverékek, a gépek zsírtalanításából és karbantartásából származó hulladékok EWC-kód: EWC csoport: oldószerek szeparáltan begyűjtött tört részek Csomagolás: Hulladékkezelés a hatósági előírásoknak megfelelően. A kontaminált csomagolást úgy, mint az anyagot kell kezelni. Amennyiben hatóságilag nincs szabályozva, a kontaminált csomagolást nem lehet úgy kezelni, mint a háztartási hulladékokat, vagy mint az újrafelhasználható terméket. 14. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldi szállítás ADR/RID: Osztály: Számjegy, betű: UN-szám: Jelölés: A szállításra vonatkozó előírások értelmében nem tekinthető veszélyes anyagnak.

5 Tengeri szállítás IMDG/GGVS: Osztály: Csomagolási osztály: UN-szám: Shipping név: A szállításra vonatkozó előírások értelmében nem tekinthető veszélyes anyagnak. Oldal: 5/6 Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR: Osztály: Csomagolási osztály: UN-szám: Poper Shipping név: A szállításra vonatkozó előírások értelmében nem tekinthető veszélyes anyagnak. 15. Szabályozási információk: Az EU direktívák szerinti címkézés: 67/548/EWG, 88/379//EWG Szimbólum: Xn, Xi Jelölés: egészségre káros, Szenzibilizációt kiváltó anyag R-mondatok: R43 A bőrrel való érintkezés révén szenzibilizáció előidézése lehetséges. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 Gőzének belégzését kerülni kell S24 Kerülni kell a szembejutást. S35 A hulladékot és a tartályokat, tároló edényeket biztonságos módon kell ártalmatlanítani. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Német előírások: A balesetek kezelésére vonatkozó német rendelet szerint (12.BIMSCHVO, StörfallVO): Nem sorolható be az anyag TA levegő: III osztály (kőolajdesztillátum) (saját besorolás alapján) Vízveszélyességi osztály: 2 (VwVwS máj. 17-től) VbF: A III Tárolási osztály (VCI-ajánlat): LGK A Szakmai Szövetségi Egyesülés előírásai értelmében: UVV/VBG 86b, ZH 1/229, ZH 1/10, ZH 1/20 ld. a folyékony szénhidrogénekre vonatkozó adatlapokat.

6 16. Egyéb információk: Oldal: 6/6 Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, és arra szolgálnak, hogy ismertessék a terméket, tekintetbe véve a megteendő biztonsági óvintézkedéseket. Nem mutatnak/adnak garanciát az ismertetett termék tulajdonságaira. A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Munkavédelem, munkaegészségügy: évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei Veszélyes anyagok: 233/1996. (XII. 26), 143/1997. (IX.3) Korm.. rendelet, 4/1997. (II. 21) NM. rendelet és vonatkozó rendeletei Veszélyes hulladék: 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet Vízszennyezés: 3/1984. (II.7.) OVH ill. 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet élővízbe bocsátás esetén. 4/1984. (II.7.) OVH ill. 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet közcsatornába bocsátás esetén. Készült: a gyártó biztonságtechnikai adatlapja az OMÜI 581/96 számú egyeztetett higiénés-toxikológiai szakvéleménye, az OTH által kiadott 4116/1996 számú minősítő okirat, (reg, szám: 4086 OTH) az OTH forgalmazói engedélye, és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII.26.) 143/1997. (IX.3.) Korm. rendelet, valamint a 4/1997. (II.21.) NM. rendeletek alapján. Az adatlap a gyártó és a forgalmazó információit, adatait tartalmazza. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli! A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező! A biztonsági adatlapot a METABOND GmbH megbízása értelmében a Dr. Reinschmidt-Gefahrgutberatung Weingarten/Bd veszélyes anyagokkal foglalkozó tanácsadó cég készítette, a gyártó cég által biztosított adatok alapján. Az oksági ellenőrzés után a gyártó cég által biztosított adatok alapján történt ezen EU-Biztonságtechnikai Adatlap elkészítése. A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre közelebbi adatok...

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A készítmény neve OIL! Nyári szélvédő ablakmosó folyadék Termékkód: 2 liter: 599 988 590 0176 5 liter: 599

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Nitro hígító

Részletesebben

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK)

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) Átdolgozva: 2011.01.03 1. Az anyag/ készítmény és a gyártó/importáló (felhasználó) azonosítása 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Szilikonzsír

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Biztonsági adatlap Metabond Spray

Biztonsági adatlap Metabond Spray Oldal: 1/8 1. Anyag/készítmény és cég megnevezése Termék megnevezése: Anyag/készítmény felhasználása: Szállító cég neve: Felvilágosítást adó: Műszaki információ beszerzése: Importáló/Forgalmazó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS:

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND UNIVERSAL 1.2. Azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyek azonosítása: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyek azonosítása: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Foam Air Filter Oil Kód Alkalmazás: Szennyezőanyagok kiszűrése 1727 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol House,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.10. Oldal: 5/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó/Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet:

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben