Kitöltési útmutató a papír alapú deviza-átutalási megbízáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a papír alapú deviza-átutalási megbízáshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a papír alapú deviza-átutalási megbízáshoz A megbízás sorszáma: tetszıleges egyedi (alfanumerikus) tranzakció-azonosító, évenként új sorszámmal indítva (a fel nem használt karaktereket nem kell nullával feltölteni, az igazítás balra történik). Hibakóddal visszaküldött megbízás már csak új azonosító sorszámmal adható be újra. A fizetı fél számlaszáma, neve, címe: IBAN számlaszám (28 pozíciós) + név, cím. Az IBAN) struktúráját tekintve országkóddal kezdıdik. Az IBAN országonként eltérı hosszúságú, maximum 34 karakterbıl áll, azonban hossza egy országon belül azonos (a magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegybıl áll). A kedvezményezett számlaszámát folyamatosan, szóköz és egyéb karakterek nélkül kell rögzíteni, a számlaszám elıtt az IBAN jelölés nem rögzíthetı. A kedvezményezett számlaszáma (max. 35 karakter hosszan): - Az - EU-konform módon benyújtandó - Európai Unió összes tagállama, valamint Norvégia, Izland, és Liechtenstein és az EU-konformitás feltételeit elfogadó egyéb országok közötti euro tranzakcióknál kötelezı az IBAN szám, melyet folyamatosan, tagolatlan módon, szóköz és egyéb karakterek nélkül kell megadni. Az IBAN megjelölés nem írható elé. Az IBAN szám minden esetben országkóddal kezdıdik! A megadott karakterszám a maximális hosszat jelenti, az igazítás balra történik. - A számlaszám folyamatosan, (elektronikus formában) töltendı ki. Az IBAN számot a következı web-oldalon lehet ellenırizni: Ez az oldal angol és német nyelven érhetı el. A kedvezményezett neve, címe: - 4x35 karakter hosszan adható meg (a cím megadása nem kötelezı). Határon túli célországba történı átutalás esetén a kedvezményezett intézmény nevét angolul célszerő megadni. Deviza-átutalási megbízásként nem nyújtható be - olyan megbízás, amelyen mind a terhelendı, mind a kedvezményezett számla Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett forintszámla, - olyan megbízás, amely esetében mindhárom devizanem HUF, és a kedvezményezett bankja magyarországi bank. Ezeket a megbízásokat a forintfizetésre rendszeresített PFNY11 megbízáson lehet benyújtani.

2 A számla devizaneme: a megbízáson feltüntetett terhelendı számla devizanemét kell beírni 3 karakteren az ISO kód 1 jelöléssel A megbízás devizaneme: az a devizanem (ISO-kód jelöléssel), amelyben a megbízás összegét meghatározták. A megbízás összege: A megbízás devizanemében meghatározott összeg számmal, két tizedessel (Forint és japán yen esetében nem szabad tizedes értéket megadni, a többi devizanem esetében számérték adható). Betővel kizárólag az összeg írandó ki, tekintettel a devizanem ISO-kóddal történı egyértelmő meghatározására. Bármi egyéb megjegyzést a Kincstár nem írottnak tekint. A megbízó számlájának terhelése a megbízás devizanemében meghatározott összegnek a megbízó (terhelendı) számlájának devizanemére konvertált összeggel történik. Tehát pl. - ha a megbízás összege és devizaneme USD, és a megbízó számlájának devizaneme HUF, akkor a terhelés a USD HUF ellenértékével történik, - ha a megbízás összege és devizaneme HUF, és a megbízó számlájának devizaneme HUF, akkor a terhelés HUF, s a kedvezményezett részére ez az összeg kerül elszámolásra (illetve konvertálásra a kedvezményezett számlájának devizanemében), - ha a megbízás összege és devizaneme USD, és a megbízó számlájának devizaneme EUR, akkor a terhelés a USD EUR ellenértékével történik. Az utalás devizaneme: azon devizanem ISO-kódja, amelyben az MNB teljesít. Az MNB által ügyfelei részére jegyzett, alkalmazható devizanem-listát jelen útmutatóhoz (1. sz. függelék) csatoljuk, valamint a felsorolás megtalálható az MNB honlapján a legfrissebb hivatalos devizaárfolyamok lap alján. Figyelem! A megadandó három devizanem közül legalább kettınek (vagy a számla és a megbízás, vagy a megbízás és az utalás) azonosnak kell lennie. Ha azonban az indító/terhelendı számla devizaneme megegyezik az utalás devizanemével, akkor mindhárom devizanemnek azonosnak kell lennie! A Kincstár által vezetett számlák közötti tranzakciók (forintszámláról devizaszámlára, vagy fordítva) kezdeményezésekor az utalás devizaneme csak a kedvezményezett számla devizaneme lehet. A kedvezményezett bankjának neve, címe (elegendı a telephely): - Az - EU-konform módon benyújtandó - Európai Unió összes tagállama, valamint Norvégia, Izland, és Liechtenstein és az EU-konformitás feltételeit elfogadó egyéb országok közötti euro tranzakcióknál: üres. - Egyéb esetben: 3x karakter lehet 1 Statisztika Információk adatszolgáltatóknak Fizetésimérleg statisztikai adatgyőjtés Technikai segédletek Az információszolgáltatásról szóló MNB rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt technikai segédletek. (2. sz. függelék) 2

3 A kedvezményezett bankjának SWIFT-BIC kódja: 8 vagy 11 karakter hosszú, alfanumerikus bankazonosító, az elsı 6 karakter csak bető lehet. A kód kitöltése folyamatos, szóköz, egyéb karakter a BIC jelölés sem nem írható. - Az EU-konform módon benyújtandó Európai Unió összes tagállama, valamint Norvégia, Izland, és Liechtenstein és az EU-konformitás feltételeit elfogadó egyéb országok közötti euro tranzakcióknál: kötelezı. - Egyéb esetben: ajánlott, ha pontosan ismert. - Az Ausztráliába és Kanadába történı nyugdíj utalások esetén a SWIFT-BIC kódot // jellel történı indítással szükséges megadni. A kódra vonatkozóan a következı web-oldalon lehet információt kapni: oldalon a BIC search indításával, vagy a honlapon díjmentesen ellenırizhetı. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a megbízáson feltüntetett SWIFT/BIC-kód és a bank neve/címe - az MNB ellenırzés során - nem feleltethetık meg egyértelmően egymásnak, akkor az MNB a megbízást hibaüzenettel visszaküldi. A fizetés módja: - D: devizaforgalmi tétel. Valutanap (értéknap): legkorábbi idıpont a Kincstárba T-1 napon papír alapon beadott megbízás esetében T+1 munkanap lehet, illetve ennél késıbbi max. T+6 naptári nap az MNB befogadás napjától számítva. Formátuma: Ééééhhnn, kitöltése nem kötelezı. Az MNB által TARGET2-ben teljesítésre kerülı EUR elektronikus átutalások elszámolási napja T+1 munkanap. Az MNB befogadási elıírásainak megfelelıen a Kincstár az ügyfél által megjelölt valutanapot (értéknapot) amennyiben az az MNB-be küldés idıpontjában a minimum feltételeket nem elégíti ki felülírhatja. Amennyiben a devizamegbízás értéknapja a megbízás devizaneme szerinti ünnepnapra esik, úgy az MNB a megbízást az adott devizában érvényes következı értéknapra fogadja be. Minden olyan devizafizetési megbízást, melynek az értéknapja a megbízás devizanemének országa szerint munkanap, de Magyarországon nem, az MNB a kért értéknappal teljesíti. A devizafizetési megbízások teljesítésekor a megbízás árfolyam-, érték- és befogadás napjának számítása során a magyarországi szombati munkanap nem minısül munkanapnak. Az aktuális éves elszámolásforgalmi naptár 2 a Kincstár honlapján megtalálható. A kedvezményezettel közlendı: 4x35 karakter terjedelemben A költségviselés módja: BEN: kedvezményezett, OUR: megbízó, SHA: osztott (megállapodás, vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában ez a nemzetközi szokványok szerinti általános költségviselési mód, mely esetben a kedvezményezett bankja által felszámított költségeket a kedvezményezett, míg a megbízó bankja által felszámított költségeket a megbízó viseli). Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye Svájcban és EGT- állam területén található, és a fizetési mővelet CHF-ben, illetve EGT-állam pénznemében történik, csak SHA lehet! Helytelen jelölés esetén a kódot az MNB felülírja. 2 Intézmények/Nyomtatványok, őrlapok/deviza-átutalási nyomtatvány/kapcsolódó anyagok 3

4 A költségviselı számla száma: az a Giro formátumú kincstári számlaszám, amelyre a költséget terhelni kell. Csak abban az esetben kell kitölteni kizárólag SHA, vagy OUR költségviselési mód esetén, ha e számla eltér a megbízónak a megbízás teljesítésére kijelölt számlaszámától. A kitöltés dátuma: formátuma: Ééééhhnn Igazolás kérése esetén a megfelelı rovatban az igényt jelezni kell, s egyidejőleg meg kell adni azt a fax-számot is, melyre az MNB angol nyelvő teljesítés-igazolását (az aktuális díj felszámítása mellett) a kedvezményezett igénye alapján - megküldeni kérik. Ez az igazolás tehát nem azonos a terhelési értesítıvel, melyet nem kell külön kérni. Az EU-konform megbízások kapcsolódó ország ISO kódjait a 3. sz. függelék tartalmazza. Felhívjuk figyelmüket, hogy megbízásaik kitöltésekor szíveskedjenek figyelembe venni az ISO szabvány elıírásait a karakterkészletre vonatkozóan az alábbiak szerint: A megbízás az ASCII számtartományban szereplı karaktereket, valamint az ASCII 128 feletti számtartományból kizárólag ISO szabvány szerinti magyar ékezetes karaktereket tartalmazhat. - Engedélyezett karakterek az ASCII tartományból:! " # $ % & ' ( ) * +,-. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ - Engedélyezett karakterek az ASCII 128 feletti tartományból: Á É Í Ó İ Ö Ú Ő Ü á é í ó ı ö ú ő ü Az MNB a hibás karaktereket tartalmazó megbízásokat 00 ás hibakóddal visszautasítja. Az engedélyezett számtartományon belül szereplı, de a SWIFT által nem elfogadott karaktereket az MNB a SWIFT üzenetbıl kiveszi, vagy ékezetes karakter esetén ékezet nélküli karakterre cseréli. Nem SWIFT-szabványos karakterek:! # $ % & * ; < = [ \ ] ^ _ ` ~ és a magyar ékezetes karakterek. Jelen kitöltési útmutatót és mellékleteit a deviza-átutalási megbízás formanyomtatványával együtt a Kincstár honlapján 3 elérhetıvé tesszük, szükség esetén aktualizáljuk, ezért kérjük, hogy a honlapot folyamatosan szíveskedjenek figyelemmel kísérni. 3 Intézmények/Nyomtatványok,őrlapok/Deviza-átutalási nyomtatvány/kapcsolódó anyagok 4

5 1. sz. függelék Az utalás devizanemenként alkalmazható devizák kódjai ISO kód AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP JPY NOK PLN SEK USD HUF ausztrál dollár kanadai dollár svájci frank cseh korona dán korona euro angol font japán yen norvég korona lengyel zloty svéd korona USA dollár magyar forint 5

6 2. sz. függelék Hibakód lista Hibakód Kódmagyarázat 00 Nem engedélyezett karakter 01 Küldı ügyfél hivatkozási kódja helytelen 02 Helytelen számlaszám a küldı ügyfél számlaszámaként 03 Tranzakciók száma helytelen 04 Az állomány struktúra helytelen 05 Ügyfél fedezethiány 06 Tranzakciókód mezı nincs kitöltve (G2) 07 Tranzakciókód mezı helytelenül kitöltve (nem 998) (G2) 08 Tranzakció alkód mezı nincs kitöltve (G3) 09 Tranzakció alkód mezı helytelenül kitöltve (nem 99) (G3) 10 Hibás Sender mezı kitöltés (G4) 11 Tranzakciószám mezı nincs kitöltve (G5) 12 Tranzakciószám mezı helytelenül kitöltve (pl.nem egyedi tr.szám) (G5) 13 Konverzió nem megengedett 14 Számlaösszeg mezı helytelenül kitöltve (G7) (T2) 15 Pénznem kód mezı nincs kitöltve (G8) (T3) 16 Indító dev. ISO kód nem konzisztens a fejlécbeni szlaszám dev-val 17 Pénznem kód mezı helytelen (G8) (T3) 19 Tizedesek száma nem konzisztens a devizával (G8) 20 MNB-nek fenntartott hely (G9) 22 Nem 02 a rekordtípus 23 Összeg nem numerikus 24 Ellentmondás van a számlaösszeg és a megbízás összege között (B06) 29 C/D flag mezı nincs kitöltve (G14) 31 Bizonylatszám mezı nincs kitöltve (B01) (T1) 32 Bizonylat szám mezı nem egyedi (B01) (T1) 33 MNB-nek fenntartott hely (B02) 34 Ordering Customer (megbízó) mezı nincs kitöltve (B03) (S1-S3) 35 Nem szabvány szerinti vagy nem CDV helyes számlaszám (B03) (S1) 36 Nem egyértelmő ordering customer megjelölés(b03) (S1-S3) 38 Beneficiary Customer (kedvezményezett) mezı nincs kitöltve (B04) (T4-T 5) 41 Nem egyértelmő kedvezményezett megjelölés (B04) (T4-T5) Nincs megjelölve, vagy két kedvezményezett van. 42 Valutanap mezı nincs kitöltve (B05) (T17) 43 Valutanap mezı helytelen (B05) (T17) 44 Megbízás összege mezı nincs kitöltve (B06) (T2) 46 Pénznem kód mezı nincs kitöltve (B07) (T3) 47 Pénznem kód mezı helytelen (B07) (T3) 48 A kért devizában MNB nem teljesít fizetést (B07) (T3) Ld. utalható devizanemek listája! 6

7 49 Tizedesek száma nem konzisztens a devizával (B07) (T3) 50 A költségviselés módja mezı nincs kitöltve (B14) (T15) 51 A költségviselés módja mezı helytelen (B14) (T15) Csak BEN/SHA/OUR lehet 52 A költségviselés módja nem alkalmazható (B14) (T15), ( BEN költségviselés esetén az utalandó összegbıl nem vonható le az MNB jutaléka) 53 Kedvezményezett bankja mezı nincs kitöltve (B15) (T6,T7) 55 Nem egyértelmő a kedvezményezett bankjának megjelölése (B15) (T6,T7) Nincs megjelölve a bank, illetve ellentmond a bank neve és a BIC kód 56 Igazolást kérek mezı nincs kitöltve (B16) (T14) 57 Igazolást kérek mezı helytelen (nem 0/1) (B16) (T14) 58 Soron kívül mezı nincs kitöltve (B17) (T13) 59 Soron kívül mezı helytelen (nem 0/1) (B17) (T13) 60 A megadott költségviselı számlaszám nem létezik (B18) (T16) Helytelen megjelölés, vagy nem a Kincstár által vezetett számlaszám 64 Fizetés módja mezı nincs kitöltve (B20) (T11) 65 A kért fizetési mód nem alkalmazható (B20) (T11) S esetén csak EUR utalás kérhetı 66 Fizetési mód mezı helytelen (nem D) (B20) (T11) 67 Számlaszám nem Giro vagy IBAN formátumú (B03) (S1) 68 A megbízó mezı a megengedettnél hosszabb (B03) (S3) (4x35 karakter lehet) karakternél hosszabb sor (B03) (S3) 70 A mezıben van üres sor, de van benne jel (B03) (S3) 71 Számlaszám utáni sor nincs vagy üres (B03) (S3) 72 A számlaszám nem az elsı sorban van (B03) (S1) 73 A kedvezményezett mezı a megengedettnél hosszabb (B04) (T5) (4x35 karakter lehet) karakternél hosszabb sor (B04) (T5) 75 A mezıben van üres sor, de van benne jel (B04) (T5) 76 Számlaszám utáni sor nincs vagy üres(b04) (T5) 77 A számlaszám nem az elsı sorban van (B04) (T4) 82 a kedvezményezett bank mezı a megengedettnél hosszabb (B15) (T6/1) karakternél hosszabb sor (B15) (T6) 84 A mezıben van üres sor, de van benne jel (B15) (T6) 85 Számlaszám utáni sor nincs vagy üres (B15) (T6) 86 A számlaszám nem az elsı sorban van (B15) (T6) 88 A közlemény hosszabb, mint 4x35 karakter (B12, B13 kitöltve) (T18/1) 89 Nem EU-konform a megbízás, ha az alábbi feltételek nem teljesülnek: EU és EEA országok közötti D típusú EUR tranzakciók esetén azonosítóként csak CDV-helyes IBAN adható - a kedvezményezett számlaszámaként - és érvényes BIC kód - a kedvezményezett bankjaként - valamint az IBAN 1-2. karakterének meg kell egyeznie a BIC kód 5-6. karakterével, amely EU és EEA ország ISO kódja lehet 90 Ügyfél kérésére visszautasítva 91 Ellentmondás van a bank neve és a kedvezményezett számlaszám között (T4), (T6-T7) A számlaszámba foglalt kód és a megjelölt bank nem egyezik. 92 A kért devizában a kedvezményezett bankja nem fogad átutalást (B07) (T9) 93 Nem létezı BIC kód (T7) 7

8 Az érvényes BIC táblában nem szerepel. 94 Nem teljes a BIC kód (T7) 8 vagy 11 jegyő alfanumerikus lehet. 99 Egyéb hiba Megjegyzés: A (B) és (G) jelő hivatkozások az MNB-be küldött file-t azonosítják, az (S) és (T) jelő hivatkozások a Kincstári file-ra utalnak. 8

9 3. sz. függelék Az EU-konformitás feltételeinek megfelelı megbízások országkódjai azon országkódok, melyek alkalmazása azonosan kötelezı a kedvezményezett IBAN számában és a bankjának jelölésére szolgáló BIC kódban az Európai Unió tagállamai, valamint az egyéb EEA államok (European Economic Area) közötti euro-átutalások alkalmával Ország Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Franciaország (French Guiana) Franciaország (Guadeloupe) Franciaország (Martinique) Franciaország (Reunion) Görögország Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia ISO-kód AT BE BG CY CZ DK GB EE FI FR GF GP MQ RE GR NL IE PL LV LT LU HU MT DE IT PT RO ES SE SK SI 9

10 Izland Liechtenstein Norvégia Andorra Bouvet-sziget Gibraltár Monaco Bermuda Svalbard and Jan Mayen Sziget (Izland) San Marino Francia Déli Területek Vatikán IS LI NO AD BV GI MC PM SJ SM TF VA 10

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Számlavezető hely neve és címe Ügyintéző Egyedi jutalék NÁCS tranzakció

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről (a hatályos pénzforgalmi

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek külföldi/belföldi természetes személy részére vezetett számlák kondícióiról. Érvényes: 2010. szeptember 10-től I. Valuta, és kereskedelmi vételi / közép

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Lakossági forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje

I. A forintszámlán bonyolított forint forgalom teljesítési rendje TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos forint fizetési számláját, pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900

Részletesebben