BIZTONSÁGI ADATLAP Rendelet szerint (EK) 1907/2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Rendelet szerint (EK) 1907/2006"

Átírás

1 1/6. oldal 1. Az anyag / a készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Kereskedelmi név: AC236 Benzin rendszer védelem VámTSZ Az importáló cég adatai Az importáló cég adatai Név Autochem Hungary Kft. Cím 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 2. Telefon Fax A veszély megjelölése Anyag vagy keverék Veszélyességi megnevezés: Ártalmas, irritatív R mondatok: R36/38: Izgatja a szemet és bőrt. R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, okozhat hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre. R65: Ártalmas: tüdőkárosodást okozhat ha lenyelik. Címkézési elemek: [Xn] Ártalmas Veszélyes összetevők, amelyet fel kell tűntetni a címkén: Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin, benzin (ásványi olaj), hidrogénezett nehéz. R-mondatok: R36/38: Izgatja a szemet és bőrt. R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, okozhat hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre. R65: Ártalmas: tüdőkárosodást okozhat, ha lenyelik. S-mondatok: S02: Tartsa távol a gyerekeket. S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. S56: Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Különleges jelölések: Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható. Egyéb veszélyek: Tartós/ismétlődő érintkezés zsírtalanítólag hat illetve dermatitiszt. Ezen termék komponensei nem felelnek meg a PBT és vpvb kritériumainak. 3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ Kémiai jellemzése : Szénhidrogén alapú készítmény. Anyag Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin, benzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz CAS Szám EU Szám REACH-i Tartalom (w/w%) Besorolá s Xn R65-66 GHS osztályozás ASP tox. 1; H304 2-ethylhexan-1-ol Xi R36/38 Szem irr. 2., Bőr irr 2. H319, H315 Benzin (ásványi olaj) Xn, Xi, N, Égh, foly. 1.,

2 2/6. oldal R10-36/ Szem irr. 2., bőr irr 2., Asp Tox1, Vizi k. 2, H224 H319 H315 H304 H411 Hydrocarbylamin 1-5 R52-53 Vizi k. 3; H412 Propoxylierter alkohol 1-5 R52 Vizi k. 3; H412 Naftalin <1 Rák kat 3,, Xn, N, R ,2,4-Trimetil <1 Xn, Xi, N R /37/ R és H mondatok kifejtve a 16.-ik fejezetbe. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Az elsősegély-nyújtási intézkedések Ha az áldozatot eszméletvesztés fenyegeti. Gondoskodni kell friss levegőről. Általános információk Belégzés Vigye a sérültet friss levegőre. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Bőrrel való érintkezés Bőrrel való érintkezés esetén, azonnal le kell mosni: Víz és szappan. Szemmel való érintkezés Való érintkezés esetén a szemet azonnal bő vízzel, és orvoshoz kell fordulni. Lenyelés Nem szabad enni vagy inni. Nem szabad hánytatni. A legfontosabb tünetek és hatások akut és késleltetett A következő tünetek léphetnek föl: Allergiás reakciók. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: Veszélyek azonosítása: Nyelőcső irritáció 5. Tűzvédelmi intézkedések Megfelelő oltóanyag: Por. Szén-dioxid (CO2). Homok. Oltóanyag, mely nem használható biztonsági okokból: Erős vízsugár. Tűz robbanás esetén keletkező veszélyek az anyag vagy keverék: Széndioxid(CO2). Szén-monoxid. Tűz esetén: A környezeti légkörtől független légzőkészüléket kell használni. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzveszélyességi osztály B: Éghető folyékony vagy olvadó anyagok. A sértetlen tartályokat a közvetlen veszély területéről elszállítandó, ha ez biztonságosan megtehető. 6. Intézkedések baleset esetén Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Biztosítson megfelelő szellőzést. Tartsa távol a védtelen embereket. Maradjon széllel szemben. Viseljen személyi védőfelszerelést. (Lásd 8. fejezet) Megszüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Környezetvédelmi óvintézkedések Abban az esetben ha gáz képződött vagy a talajba, csatornába jutott a termék az illetékes hatóságok értesítése. Elhatárolás módszerei és anyagai és a szennyezésmentesítés Alkalmas anyag: diatómaföldön. Ne öblítse le vízzel. Lásd óvintézkedések pontban 7-es és Kezelés és tárolás Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tanácsok a biztonságos kezeléshez: Rák 2, Ak. Tox 4, Vizi ak. 1, Vizi kr. 1, H351, H302, H400, H410 Égh. foly. 3, Akk. Tox 4., Szem irr 2, STOT SE 2ó3, Bőr irr.- 2, Vízi kr. 2; H226, H332, H319, H335, H315, H411

3 3/6. oldal Elégséges szellőzést és pont alakú elszívást a kritikus helyeken. Tanácsok tűz és robbanásveszély: A nyílt kezelés esetén használjanak beépített szívó készüléket, amennyiben lehetséges. Elégtelen szellőzés és / vagy használat következtében robbanóképes / könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. A felső terében zárt tartályokál, különösen abban az esetben, a termikus fejlődés hajtódik végre, gáz kelezkezhet. Lángoktól és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. További információ: Kerüljük a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Biztonságos tárolás feltételei: Tároló helyiség vagy tartály: Csak az eredeti tartályban tartható. Tartsa távol ételtől, italtól és tilos a dohányzás. További feltételek: Alkalmas padlózat: oldószer-biztos. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Összetevők munkahelyi feltételekhez (EH40) CAS szám Kémiai név ml/m3 mg/m3 F/ml Kategória Származás Naftalin - - TWA(8 óra) CHAN - - STEL (15 CHAN perc) Trimetil TWA(8 óra) CHAN - - STEL (15 perc) CHAN Munkahelyi határértékek Expozíció ellenőrzése: Nincs további szabályozás (Lásd 7 fejezet) Védő és higiéniai Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Használat közben enni, inni, intézkedések: dohányozni tilos. utcai ruhát külön kell tárolni a munkásruhától. Légzésvédelem: Szükséges amennyiben aeroszol vagy köd képződik. Gáz szűrő berendezések (EN141). A2 (barna) Csak CE címkével és 4 digitális számjeggyel ellátott légzőkészülék használható. A kéz védelme: Kézvédelem: Bevizsgált védőkesztyű DIN EN374. NBR (nitril gumi) (0,45 mm) max 480 perc,nr (természetes gumi) (0,45 mm) max 10 perc hordási idő. CR kloroprén (0,75 mm) max hordási idő 60 perc. Szem védelem: Szorosan záródó szemüveg Bőrvédelem: Megfelelő védőruházatot viselni kell, vegyszerálló ruha, és biztonsági cipő. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma: Folyékony Szín: Kék Szag: Jellegzetes, szénhidrogén ph: Olvadáspont: Nem alkalmazható <0 C Forráspont: 200 C DIN Lobbanáspont: Robbanásveszélyes 63 C DIN51755 Nem robbanásveszélyes tulajdonságok: Alsó robbanási határ: 0,6 vol % DIN Alsó robbanási határ: Öngyulladás szilárd: 7 Vol % DIN Nincs meghatározva

4 4/6. oldal Oxidációs hatás: Nem oxidáló Gőznyomás 20 C: 6 hpa DIN Sűrűség 20 C: 0,845 g / cm ³ DIN Megoszlási hányados: Nem meghatározott Viszkozitás/kinematikus: Nincs meghatározva Folyási idő: <30s (3mm) 3 DIN EN ISO 2431 Gőz sűrűség: Párolgási sebesség: Nincs meghatározva Nincs meghatározva 10. Stabilitás és reakciókészség Reakcióképesség: Felmelegedés esetén robbanásveszély Veszélyes reakciók lehetősége: Felmelegedés esetén robbanásveszély Elkerülendő feltételek: Hő. Felmelegedés esetén lehetséges: Öngyulladás Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek: Szén-dioxid, szén monoxid. 11. Toxikológia információk Akut toxikológia / izgatás / érzékenység: CAS szám Kémai név Expozíciós Módszer Dózis Faj Forrás útvonal Alacsony forráspontú Oral LD50 >2000mg/k Patkány hidrogénezett benzin, benzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz g Dermal LD50 >2500mg/k Patkány g inhalative LC50 >5mg/l Patkány ethylhexan-1-ol Oral LD50 >2000 Patkány mg/kg Dermal LD50 >2000 Patkány mg/kg Inhalative LC50 >20 mg/l Patkány (4h) Naftalin Oral LD mg/kg Patkány dermal LD50 >20000 Nyúl mg/kg ,2,4-trimetil Oral LD RTECS Inhalative (4h) Sajátos hatások az állatkísérletek során: Nincs információ Izgató és maró hatás: Bőrrel való érintkezés után: izgató. Gyakori tapasztalat. Szenzibilizáló hatások: nem szenzibilizáló 0002 LC RTECS Hosszabb vagy ismételt expozíció utáni súlyos hatások: Zsírtalanító hatása van, Tartós gyakori érintkezése a bőrrel irritációt okozhat.

5 5/6. oldal 12. Ökológiai információk Akkut hal LC50: mg/m3 (96h) Oncorhynchus mykiss CAS szám Kémai név Vízi Alacsony forráspontú Akut hal hidrogénezett benzin, benzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz Akut alga Akut rák ethylhexan-1-ol Akut rák naftalin Akut hal Akut rák Trimetil Akut hal Akut rák Módszer Dózis Idő (óra) Faj LC mg/l 96 Hal ErC mg/l EC50 >100 mg/l 48 EC50 39 mg/l 48 Daphnia magna LC50 1,99 mg/l 96 EC50 3,6 mg/l 48 LC50 7,72 mg/l 96 Pimephales promelas EC50 3,6 mg/l 48 Daphnia (Forrás: ECOTOX adatb.) Bioakkumlációs képesség: nincs jele bioakkumlációs képességnek Partíciós együttható n-oktanol/víz: : Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin, benzin (ásványolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz. Log. Pow.: 4,2-7, : 2-ethylexan-1-ol. Log. Pow.: : naftalin: Log. Pow.: 3, : 1,2,4-trimetil: Log. Pow.: 3,63 Talajban való mobilitás: Nincs információ A PBT és a VPvB értékelés: Nincs információ Egyéb káros hatások: AOX: A termék nem tartalmaz szervesen kötött halogént. 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Tanácsok hulladékkezelésre: Hatóságilag előírt hulladékégető Hulladék elhelyezési szám (maradványokból, visszamaradt termékekből): Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étkezési olajokat); folyékony üzemanyagok hulladékai és üzemanyagok (ide értve a keverékeket is) Veszélyes hulladék 14. Szállítási információk Szárazföldi szállítás ADR,RID: Nem minősül veszélyes árúnak a szállítási előírások értelmében. Környezeti veszélyek: Környezetre veszélyes: igen 15. Szabályozási információk Biztonsági/egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok az adott anyaggal vagy keverékkel EU szabályozási információk:

6 6/6. oldal 1999/13/EK(VOC): Ez a vegyi anyag a VOC szerint 99/13/EC. További információk: 2001/118/EG, 1999/45/EG, 91/155/EWG, 67/548/EWG, (EG) 1907/2006, (EG) 1272/2008, GefStoffV, WRMG, WHG, TRG 300, TRGS 200, TRGS 220, ADR 2011, IMDG-Code Nemzeti szabályozási információ: Vízszennyezési osztály(d): 2 - vízszennyező Foglalkoztatási korlátozások: Foglalkoztatásbeli korlátozások fiatalok és várandós anyák számára. 16. Egyéb információk Teljes szövege a 2. és 3. fejezetében felsorolt R-mondatok R10: Kismértékben tűzveszélyes. R20: Belélegezve ártalmas. R22: Lenyelve ártalmas. R36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R36/38: Szem- és bőrizgató hatású. R40: A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R51: Mérgező a vízi szervezetekre. R52: Ártalmas a vízi szervezetekre. R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R53: A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Teljes szövege a 2. és 3. fejezetében felsorolt H-mondatok H224: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302: Lenyelve ártalmas. H304: Halálos lehet lenyelve és a légutakba kerülve. H315: Bőrirritáló hatású. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H332: Belélegezve ártalmas. H335: Légúti irritációt okozhat. H351: Feltehetően rákot okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Felelősség nyilvánítás: Az adatlap a következő előírásoknak megfelel: Az adatokat ismereteink mai állása szerint adtuk közzé, melyek azonban nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira nézve, és nem szolgáltatnak alapot szerződéses jogviszony létesítéséhez. 44/2000. (XII. 27.) EÜM Rendelet

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

MESTER Purhab 750 ml, 500 ml, 300 ml

MESTER Purhab 750 ml, 500 ml, 300 ml (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 9 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint TICKOPUR R 33

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint TICKOPUR R 33 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben