: SPOTLIGHT PLUS. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": SPOTLIGHT PLUS. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 Változat:7.0 Feldolgozva:07/05/2014 Felváltja ezt: 19/11/ SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Név : Keverék Termékkód : 6246 : SPOTLIGHT PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Megfelelő azonosított felhasználások Az anyag/készítmény felhasználása Ellenjavallt felhasználások 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai FMC CHEMICAL Sprl Boulevard de la Plaine, 9/ BRUXELLES - BELGIQUE T F : Gyomírtó 1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám : (all countries) Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi telefonszám HUNGARY Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján Xi; R38 R43 N; R50/53 Az R-mondatok teljes szövegét lásd 16. bekezdésben 1437 Budapest PO Box Budapest, Nagyvárad tér 2 Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészséget és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások Bőrirritáló Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Címkézési elemek Címkézés a 67/548/EGK illetve az 1999/45/EK irányelv szerint Veszélyszimbólumok : R-mondatok S-mondatok Xi - Irritatív N - Környezetre veszélyes : R38 - Bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat : S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S57 - A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni S60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S61 - Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/ biztonsági adatlapot További mondatok : Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 19/05/2014 HU (magyar) 1/7

2 utasítást 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyag Nem alkalmazható 3.2. Keverék Név Termékazonosító % Osztályozás szerint utasító 67/548/EEC Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Karfentrazon-etil (CAS-szám) (EU-szám) < 10 N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Módosított poliéter trisiloxane (CAS-szám) < 5 Xn; R20/21 Xi; R36 N; R51/53 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 Kalcium dodecilbenzolszulfonát (CAS-szám) (EC sz) bután-1-ol (CAS-szám) (EC sz) (EU-szám) (REACH sz) Solvent naphtha (petroleum), light arom. (CAS-szám) (EC sz) (REACH sz) < 5 Xi; R38 Xi; R41 < 5 R10 Xn; R22 Xi; R41 Xi; R37/38 R67 < 5 R10 Xn; R65 R66 R67 Xi; R37 N; R51/53 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Elsősegélynyújtás belégzést követően Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Vigye a sérültet friss levegőre Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. : Vegyen le minden szennyezett ruhadarabot vagy lábbelit Szappanos vízzel mossa le Bőrpír vagy irritáció esetén hívjon orvost. : A szemöblítést azonnal és hosszasan, jól tágranyitott szemmel kell végezni (minimum 15 perc) Hosszantartó irritáció esetén forduljon szemorvoshoz. : Öblítse ki vízzel a szájat Ne hánytassa Hívjon azonnal orvost A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően : Irritáció A kitettség allergiás reakciót válthat ki A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A páciens tüneteitől függő tüneti kezelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelelő oltóanyag Alkalmatlan oltószer : Por Hab Szén-dioxid (CO2) Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűzveszély : Víz (a termék veszélyes a környezetre - nem szabad hígítani). : Égetéskor: Toxikus gőzök szabadulhatnak fel. 19/05/2014 HU (magyar) 2/7

3 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Oltási szabály Védőfelszerelés tűzoltás közben : Zárja el a tûz által érintett zónát. Evakuálja a dolgozókat Ne lélegezze be a füstöket Határolja el és tartsa vissza a tűzoltó anyagokat (környezetre veszélyes anyag). : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be Egyéni szigetelt légzõkészülék használata A testfelület teljes védelme. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Vészhelyzeti tervek : Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést A sürgősségi ellátók esetében Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be További információkért lásd a 8. fejezetet: "EXPOZÍCIÓ ELLENÕRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM " Környezetvédelmi óvintézkedések Ne engedje a terméket a környezetbe jutni Határolja el és tartsa vissza a felszórást (környezetre veszélyes anyag) A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Visszatartásra Tisztítási eljárás 6.4. Hivatkozás más szakaszokra További információ a 13. fejezetben. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Egészségügyi intézkedések : A kiömlött anyagot itassuk fel a következőkkel: Közömbös nedvszívó anyag Homok/föld Az össze nem gyûjthetõ termék közömbösítéséhez használjon: bázikus oldat vagy nátrium-karbonát és egy megfelelő alkohol (metanol, etanol vagy izopropanol) : Mossa le bő vízzel mosószer hozzáadásával Az átitatódott anyagokat engedéllyel rendlkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani. : Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. : Minden művelet után mosson kezet Munka után mindig zuhanyozzon le A munkaruhát különítse el az utcai ruhától. Külön mossa őket A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási feltételek Nem összeférhető anyagok Csomagolóanyagok : Tartsa száraz, hűvös és jól szellőző helyen Tartsa távol gyújtóforrásoktól Gyermekek kezébe nem kerülhet Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól. : Erõs oxidálószerek. : Eredeti csomagolás Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Kézvédelem Védőszemüveg Bőr- és testvédelem Légzésvédő : Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. : Nitrilkaucsuk védõkesztyû Neoprén védõkesztyû. : Oldalsó védelemmel ellátott védõszemüveg. : A termék nagy mennyiségben történõ kezelése esetén: Vízálló ruha (Hypalon, Tyvek Saranex, PVC...) : Elégtelen szellőzés esetén: Légzésvédõ készülék növényvédõ szerekhez való speciális szûrõbetéttel. 19/05/2014 HU (magyar) 3/7

4 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Forma Szín Szag Szagküszöbérték : Folyékony : Sárga - Narancssárga Áttetsző. : Paszta. ph-érték : 4,86 ph, oldat : 1 % Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség Olvadáspont Forrásponttartomány Lobbanáspont : 111 C Öngyulladási hőmérséklet : 356 C Bomlási hőmérséklet Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű) Gőznyomás Relatív gőznyomás 20 C-nál Relatív sűrűség Oldékonyság Log Pow Viszkozitás, kinematikus Viszkozitás, dinamikus Robbanékony tulajdonságai vannak Égést segítő tulajdonságok Robbanási határértékek 9.2. Egyéb információk : 0,9308 (20 C) : Oldhatóság vízben: Szórás : 20,42 mm²/s (40 C) : Adatok nem állnak rendelkezésre : Nem robban. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség : Az égést nem táplálja. : Adatok nem állnak rendelkezésre Ismereteink szerint a termék rendeltetésszerű használat esetén a termék nem jelent veszélyt Kémiai stabilitás Szobahõmérsékleten és szokványos munkakörülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Normál feltételek mellet egy sem Kerülendő körülmények Ismereteink szerint nincs Nem összeférhető anyagok Erõs oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek Égés vagy hõbontás (pirolízis) során felszabaduló anyagok: Szén-oxidok (CO, CO2) Hidrogén-fluorid Ketonok Aldehid Sósav Nitrogén-oxidok. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás SPOTLIGHT PLUS LD50 szájon át, patkány LD50 bőrön át, patkány LC50 inhaláció patkány > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 6,92 mg/l/4ó 19/05/2014 HU (magyar) 4/7

5 Irritáció Maró hatás Szenzibilizáció Ismételt dózisú toxicitás Rákkeltő hatás Mutagenitás Reprodukciót károsító tulajdonság : Bőrizgató hatású. Nyúl szemén alkalmazva nem irritáló : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Karfentrazon-etil : Nem számoltak be rákkeltő hatásról Karfentrazon-etil : Mutagén hatást nem észleltek Karfentrazon-etil : A mérgezõ hatásra és a nemzõképességre vonatkozó tesztek nem mutatnak semmilyen hatást a szaporodásra 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ökológia - általános : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. SPOTLIGHT PLUS ErC50 (algák) 0,45 mg/l Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Felezési idő (vízben) : 8.3 nap (ph = 5) Felezési idő (talajban) : < 1.5 nap Bioakkumulációs képesség BCF 159 Log Pow 3,36 (20 C) A talajban való mobilitás Ökológia - talaj Nagyon mobil A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Összetevő Moyennement persistant Egyéb káros hatások 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladékkezelési módszerek 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Elvárásainak megfelelően ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-szám UN-szám (ADR) : 3082 UN-szám (IATA) : 3082 UN-szám (IMDG) : 3082 : A csatornába és élővizekbe való kibocsátása tilos A helyi elõírásoknak megfelelõen semmisítse meg Hatóságilag kijelölt helyen égesse el Ne használja fel újra az üres tárolóeszközöket. 19/05/2014 HU (magyar) 5/7

6 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Küldemény pontos megnevezése / leírás (ADR) Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály (ADR) : 9 Osztály (IATA) : 9 Osztály (IMDG) : 9 Veszélyességi címkék (ADR) : 9 : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. : UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Karfentrazonetil( ) Polyéther modifié trisiloxane( )), 9, III, (E) Csomagolási csoport Csomagolási csoport (ADR) : III Csomagolási csoport (IATA) : III Csomagolási csoport (IMDG) : III Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes : Egyéb információk : Környezetre veszélyes A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Szárazföldön történő szállítás Veszélyességi jelző : 90 Klasszifikációs kód (ADR) : M6 Narancs lemezek : Speciális rendelkezés (ADR) : Szállítási kategória (ADR) : 3 Korlátozott mennyiségek (ADR) Engedményes mennyiség (ADR) EAC-kód Tengeri úton történő szállítás : 5L : E1 : 3Z MFAG-szám : Légi úton történő szállítás A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU-előírások A REACHl XVII melléklete szerint nincs korlátozás Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot Nemzeti előírások 19/05/2014 HU (magyar) 6/7

7 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést a 1907/2006 CE rendelet 14. cikke értelmében nem szükséges elvégezni, mert ugyanennek a rendeletnek a 15. cikke vonatkozik rá 16. SZAKASZ: Egyéb információk Utalások változásra: Az adatlap utolsó frissítésének idõpontja (lásd a lap tetején) (s) megváltoztatta az SDS: 2-9. Egyéb információk : Spotlight és FMC az FMC Corporation védett márkái. Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege: Acute Tox. 4 (Dermal) Heveny toxicitás (dermális) Kategória 4 Acute Tox. 4 (Inhalation) Heveny toxicitás (belélegzéses) Kategória 4 Acute Tox. 4 (Oral) Heveny toxicitás (orális) Kategória 4 Aquatic Acute 1 Veszélyes a vízi környezetre - akut veszély az 1. kategóriába tartozó Aquatic Chronic 1 Vizekre nézve veszélyes - Vízi, krónikus Kategória 1 Aquatic Chronic 2 Vizekre nézve veszélyes - Vízi, krónikus Kategória 2 Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély Kategória 1 Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás/-irritáció Kategória 1 Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/-irritáció Kategória 2 Flam. Liq. 3 Gyúlékony folyékony anyagok Kategória 3 Skin Irrit. 2 marás/irritáció a bőrön Kategória 2 STOT SE 3 Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kategória 3 STOT SE 3 Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kategória 3 H226 H302 H304 H312 H315 H318 H319 H332 H335 H336 H400 H410 H411 Tűzveszélyes folyadék és gőz Lenyelve ártalmas Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet Bőrrel érintkezve ártalmas Bőrirritáló hatású Súlyos szemkárosodást okoz Súlyos szemirritációt okoz Belélegezve ártalmas Légúti irritációt okozhat Álmosságot vagy szédülést okozhat Nagyon mérgező a vízi élővilágra Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz R10 Kis mértékben tűzveszélyes R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R22 R36 Lenyelve ártalmas Szemizgató hatású R37 Izgatja a légutakat R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R38 R41 Bőrizgató hatású Súlyos szemkárosodást okozhat R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R66 R67 N Xi Xn Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat Környezetre veszélyes Irritatív Ártalmas Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként 19/05/2014 HU (magyar) 7/7

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Hivatásszerű használat : növényvédo szerek Mezőgazdaság

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Hivatásszerű használat : növényvédo szerek Mezőgazdaság Kibocsátási dátum: 11/05/2006 Feldolgozva: 17/09/2014 Felváltja ezt: 06/05/2013 Változat: 5.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: Eurol SX Sport 2-Stroke

: Eurol SX Sport 2-Stroke Kibocsátási dátum: 11/02/2014 Felülvizsgálat dátuma: 05/01/2015 Felváltja ezt: 11/02/2014 Verzió: 1.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 5-56 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben