BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám Nyilvántartási szám Szinonímák B 14 S, B 16 H, B 20 H, B 30 T, B 30 H, B 30 HH, B 45 M, B 45 H, B 60 T, B 60 H, B 60 HH, B 75 H, LP BX 860 SDS szám Az első kiadás dátuma 21február2011 Verziószám 02 Felülvizsgálat dátuma 19szeptember2011 Hatálytalanítás dátuma 13szeptember2011 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Adalék/kötőanyag alapozófestékhez. Bevonatok. Lakk. Nyomtató tinta. Ellenjavallt felhasználások Ismeretlen. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: Kuraray Europe GmbH Brüningstraße 50 D65926 Frankfurt am Main Technikai kapcsolat: Telefonszám sürgős esetben: cím: 2. Szakasz: A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása Az anyagot értékelték és /vagy megvizsgálták fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó. Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Ez az anyag nem felel meg a módosított 67/548/EKG irányelv szerinti osztályozási kritériumoknak. A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Ez az anyag nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a módosított 1272/2008/ EK rendelet szerint. Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Nincs fizikai veszélyként besorolva. Egészségügyi veszélyforrás Környezeti veszélyek Különleges veszélyek Nincs egészségügyi veszélyként besorolva. A keverék vagy anyag(ok) foglakozási expozíciója azonban nemkívánatos egészségügyi hatásokat okozhat. Nincs környezetre veszélyes anyagként besorolva. A porok irritálhatják a légzőrendszert, a bőrt és a szemet. Az exponáltak a szemek könnyezését, pirosodását és kényelmetlen érzést tapasztalnak. A keletkezett por izgathatja a torkot és a légutakat és köhögést okozhat. Hosszantartó érintkezés bőrkiszáradást okozhat. A finom szemcsék robbanó elegyeket képezhetnek a levegővel. Legfontosabb tünetek Köhögés. Címkézési elemek Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően Tartalmaz: Polivinil butir ál Azonosító szám Figyelmeztető mondatok Az anyag nem felel meg az osztályozási kritériumoknak. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Elhárító intézkedések Nincsenek különleges elsősegélynyújtásra vonatkozó intézkedések Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

2 Tárolás Elhelyezés hulladékként Kiegészítő címkézési információ Egyéb veszélyek A felhasználás körülményei között képződött anyag(ok) Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatóságok kivánalmaival összhangban kell eltávolítani. Semmi. További információ található a biztonsági adatlapban. Nem alkalmazandó. 3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Anyag Általános adatok Vegyi megnevezés % CASszám / ECszám REACH Regisztrációs szám EUszám Megj. Polivinilbutirál > 97,5 Besorolás: DSD: CLP: CLP: 1272/2008 EK rendelet az anyagok DSD: 67/548/EK Irányelv. Összetételre vonatkozó megjegyzések 4. Szakasz: Elsősegélynyújtás Az összes koncentrációt tömegszázalékban adjuk meg, hacsak az összetevő nem gáz. A gázkoncentrációk térfogatszázalékban szerepelnek. Az R és Hmondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A polivinilbutiralnak is lehet a CAS száma Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belégzés Az anyag porának belélegzése esetén vigye a sérültet azonnal friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost. Bőrrel való érintkezés Öblítse le a bőrt vízzel. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad. Szemmel való érintkezés Ne dörzsölje a szemét. Vízzel öblögesse. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad. Bevétel A szájat ki kell öblíteni. Nagy mennyiségű anyag lenyelése esetén azonnal hívjon fel egy toxikológiai központot! A legfontosabb akut és Érintkezés porral: Izgatja a szemet és a nyálkahártyát. Köhögés. késleltetett tünetek és hatások A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések Általános tűzveszélyek Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűzoltóknak szóló javaslat Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére Speciális tűzoltási eljárások Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! A termék nem éghető. A termékből por keletkezhet és ebben elektrosztatikus töltés gyűlhet fel, amely elektromos szikrát gerjeszthet (gyújtásforrás). Használjanak szabályos földelési eljárásokat. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani. Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek. Légzésvédelemi készülék megválasztása tűz esetén: kövesse a munkahelyen feltüntetett általános rendszabályokat. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

3 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi elővigyázatossági intézkedések, védőfelszerelés és eljárások vészhelyzet esetén A sürgősségi személyzettől eltérő személyzet esetében Sürgősségi ellátók esetében Környezetvédelmi óvintézkedések A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Hivatkozás más szakaszokra 7. Szakasz: Kezelés és tárolás A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kerülje a por belégzését, a bőrrel, szemmel való érintkezést. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Alkalmazza a SDS 8. pontjában javasolt egyéni védelmet. A környezetvédelmi felelőst tájékoztassa a nagyobb mennyiségű kifolyó anyagról. Kerülje a porképződést. A port vagy a részecskéket HEPA szűrővel ellátott porszívóval gyűjtse össze. Tisztításnál ne használjon sűrített levegőt. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Kerülje a por belégzését, a bőrrel, szemmel való érintkezést. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Mosson kezet használat után. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Karbantartás: A porképződést a lehető legminimálisabbra csökkentő munkamódszereket használjon. Csak jól szellőztetett helyen használható. Tegye meg a biztonsági intézkedéseket a statikus elektromosság ellen, ha fennáll a porrobbanás veszélye. Eredeti edényben tartsa. Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Tárolják távol összeegyeztethetetlen anyagoktól. A gyártó utasításait olvassa el és tartsa be. Adalék/kötőanyag alapozófestékhez. Bevonatok. Lakk. Nyomtató tinta. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletbol Komponensek Típus Érték Forma Por () ÁK 10 mg/m3 Összes belélegezhető por. 6 mg/m3 Belélegezhető por. Ajánlott monitorozási műveletek DNEL PNEC Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Biztosítson megfelelő szellőzést, ha az anyaggal való eljárás porképződéssel jár. Kövesse a fenti foglalkozási expozíciós határértékeket a porokra. Szükség szerint szellőztessen a levegőben található por kontrollálására. Ha a levegőben a porkoncentráció magas, alkalmazzon robbanás biztos elektromos készüléket. Egyedi óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Általános adatok A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani. Szem/arcvédelem Érintés veszélye esetén: Viseljen engedélyezett, biztonsági szemüveget. Borvédelem Kézvédelem A szabályos ipari higiéniai gyakorlat megkövetelni a bőr érintkezésének minimalizálását. Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. Egyéb Megfelelő védőruházatot kell viselni. A szabályos ipari higiéniai gyakorlat megkövetelni a bőr érintkezésének minimalizálását. Légzésvédelem Nem megfelelő szellőzés esetén vagy amennyiben a por belégzésének veszélye fennáll, megfelelő (P2 típusú), részecskeszűrővel ellátott légző berendezést használjon. Hőveszély Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot. Tisztasági óvintézkedések A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. A szennyeződések eltávolítása céljából, rendszeresen mossa ki munkaruháját és védőfeészerelését. Környezeti expozíció ellenőrzése Tartalmazza a kiömléseket, és akadályozza meg a felszabadulást és tartsa be az emissziókra vonatkozó nemzeti rendeleteket Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

4 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Por. Halmazállapot Szilárd. Forma Por. Szín Színtelen. Szag Szagtalan. Szag küszöbérték phérték Olvadáspont/fagyáspont C ( F) Forráspont, kezdeti Nem alkalmazható forráspont és forráspont tartomány Gyulladáspont Öngyulladási hőmérséklet Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Gyulladáshatár Alsó (%) Gyulladáshatár Felső (%) Oxidáló tulajdonságok Robbanásveszélyes tulajdonságok Robbanóképességi határ Gőznyomás Gőzsűrűség Párolgási sebesség Relativ sűrűség Oldhatóság (víz) Megoszlási hányados (noktanol/víz) Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Illóanyag százalék Egyéb információk > 380 C (> 716 F) 1,1 (20 C) Hozzávetőleges. < 2,5 % w/w 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás A veszélyes reakciók lehetősége Kerülendő körülmények Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. Szakasz: Toxikológiai adatok Nem áll rendelkezésre további releváns információ. Normál körülmények között stabil. Normális körülmények között az anyag stabil. Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal. Kerülje a port a tűzforrás közelében. Erősen oxidáló közegek. Erős savak. Szénmonoxid. Általános adatok A porok, finom por irritálhatja a légzőszerveket, bőrt és a szemet. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Bevétel Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Belégzés A por ingerli a légutakat és köhögést, nehéz légzést okozhat. Bőrrel való érintkezés A por irritálhatja a bőrt. Szemmel való érintkezés A por a szemek irritálását okozhatja. Tünetek A por a torkot és a légző rendszert izgathatja és köhögést okozhat. A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás A porok irritálhatják a légzőrendszert, a bőrt és a szemet. Bőr maró/izgató hatás A por irritálhatja a bőrt Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

5 A szem súlyos károsodása/izgatása Légúti túlérzékenység Bőrszenzibilizáció Baktérium sejt mutagenitás Rákkeltő Reproduktív toxicitás Célszervspecifikus toxicitás egyszeri sugárterhelés Célszervspecifikus toxicitás többszöri sugárterhelés Beszívás (felszívás) veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk A por a szemek irritálását okozhatja. Az exponáltak a szemek könnyezését, pirosodását és kényelmetlen érzést tapasztalnak. Nincs osztályozva. A bőrt nem izgatja. Nem várható, hogy mutagén. Nincs osztályozva. Nincs osztályozva. A fizikai megjelenési formája miatt a termék nem jelent aspirációs veszélyt. Nem alkalmazandó. Az expozíció súlyosbíthatja a már meglévő bőr és légszőszervi betegségeket, így a dermatitist, asztmát és a krónikus tüdőbetegséget. 12. Szakasz: Ökológiai információk Toxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Mobilitás Sorsa a környezetbenmegoszlási koefficiens A talajban való mobilitás A PBT és a vpvbértékelés eredményei Egyéb káros hatások Nincs jelezve toxicitási adat az alkotó(k)ra. 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok A termék nincs környezetre veszélyesként besorolva. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy nagy, vagy gyakori kiömlések ártalmas vagy káros hatást gyakorolhatnak a környezetre. Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Szennyezett csomagolás A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. EU hulladék kód Hulladékbahelyezés A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. módszerei/információk 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk ADR RID ADN IATA IMDG A MARPOL 73/78 II. melléklete Nincs információ. és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

6 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai Uniós rendeletek A 2037/2000/EK rendelet az ózonréteget károsító anyagokróli, I. Melléklet A 2037/2000/EK rendelet az ózonréteget károsító anyagokróli, II. Melléklet A 850/2004/EK rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 1. Rész A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 2. Rész A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 3. Rész A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, V. Melléklet A Tanács 96/61 EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről,15.cikk Európai szennyezőanyag emissziós regiszter (EPER) EK 1907/2006 sz. Rendelet REACH 59. (1) Cikk. Jelöltlista Egyéb szabályozások E Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek. Nemzeti jogszabályok Kémiai biztonsági értékelés Nem történt kémiai biztonságossági értékelés. 16. Szakasz: Egyéb információk A rövidítések jegyzéke Hivatkozások Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről Minden állítás R és H mondat teljes szövege a 215 Szakaszban található Információ a képzésről További információk DSD: 67/548/EK Irányelv. CLP: 1272/2008 EK rendelet az anyagok DNEL: Származtatott hatásmentes szint. PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció. Semmi. Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat. Az anyag a fizikai veszélyekre vonatkozó vizsgálati adatok alapján van osztályozva. Az osztályozás az egészégre és környezetre való veszélyekre vonatkozóan számítási módszerek és vizsgálati adatok ha rendelkezésre állnakkombinációjából származik. A részletek a 9., 11. és 12. szakaszban találhatók. EZ A BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP AZ ELŐZŐ KIADÁSHOZ KÉPEST A KÖVETKEZŐ SZAKASZOKBAN VÁLTOZOTT: 1, 2, 9, 13, 16. Lemondás A kiadás dátuma Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás dátuma Erre az információra nincsen garancia. Ezt az információt pontosnak gondoljuk. Ezt az információt arra kell használni, hogy függetlenül meghatározzák a munkások és a természet védelméhez szükséges módszereket. 19szeptember szeptember szeptember Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma: 19szeptember2011 Nyomtatás dátuma: 20szeptember / 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt 027-001-00-9

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) -

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) - BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 3775

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 20.07.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Potassium dihydrogen phosphate Cikk szám 3904

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: --

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: BIOGON OC25 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben