A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Átírás

1 TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP /B Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjének támogató döntésére, ezúton tájékoztatjuk, hogy a GOP /B jelű kiírásra benyújtott pályázata keretében elnyert támogatási összeg folyósításához Támogatási Szerződés megkötése szükséges. I. Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről A szerződés előkészítése, illetve annak megkötése során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet jár el. A Támogatási Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Kedvezményezett a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére az alább felsorolt dokumentumokat rendelkezésre bocsássa (Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet értelmében a Támogatási Szerződés megkötésére az alább felsorolt dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig nem kerülhet sor.): 1. Hitelességet igazoló iratok: A Pályázó jogi státuszát, működését igazoló okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy e-cégjegyzék; vállalkozói igazolvány, stb.). Amennyiben a pályázatához csatolt aláírási címpéldányhoz képest megváltozott a cégjegyzésre jogosult személye, az új cégjegyzésre jogosult személy közjegyző vagy ügyvéd által 30 napnál nem régebben hitelesített aláírási címpéldánya, ennek hiányában a számlavezető banknál nyilvántartott aláírás-bejelentő karton bank által hitelesített másolata. 2. Pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az alábbi szerveknél lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett: A pályázó székhelye szerinti állami adóhatóság; A pályázó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság; (Kétség esetén a fenti tények igazolására a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. hatósági igazolást kérhet.) MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 684 Telefon: (+36) Fax: (+36 1) A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Köztartozás-mentességről szóló nyilatkozat (5. sz. melléklet) 2 eredeti példánya. 3. A Projekt adatlap Források táblázatában a I. Saját forrás és a II. Egyéb támogatás sorokon feltüntetett összegek rendelkezésre állásának igazolása az alábbiak szerint: A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, (a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Programra vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 11. (5) szerint). Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. (4) szerint). Amennyiben a pályázatban a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő saját forrás leigazolásra került (számlapénz, bankbetét vagy a pályázó nevére szóló értékpapír rendelkezésre állását igazoló dokumentummal), a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges a fennmaradó saját forrás összegét leigazolni Saját forrás igazolása eredeti vagy hiteles másolati példányban, amennyiben a pályázatban nem, vagy csak részben került leigazolásra a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%- át kitevő saját forrás: - Bankhitel esetén hitelszerződés. - Tagi kölcsön, magánkölcsön esetén kölcsönszerződés. - A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés esetén 30 napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről. - Zárt végű pénzügyi lízing esetén lízingszerződés a mellékleteket képező átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és fizetési ütemtervvel együtt. Amennyiben a pályázatban a projekt elszámolható összköltségének kevesebb, mint 25%-át kitevő saját forrás került leigazolásra (számlapénz, bankbetét vagy a pályázó nevére szóló értékpapír rendelkezésre állását igazoló dokumentummal), és a Projekt adatlap Források táblázatában ezeken felül más saját forrás is feltűntetésre került (bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tőkeemelés, zárt végű pénzügyi lízing), akkor a pályázathoz csatolt igazolásokon feltüntetett összegnek és a Támogatási Szerződés megkötéséhez becsatolt saját forrás igazolások összegének fedeznie kell a Projekt adatlap Források Összesen soron megadott összeg 25%-át. A pályázatban leigazolt számlapénzt, bankbetétet, vagy a pályázó nevére szóló értékpapírt a támogatási szerződés megkötésekor nem szükséges újra leigazolni Egyéb támogatás soron feltüntetett összeg igazolása eredeti vagy hiteles másolati példányban: - Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás igénybevétele esetén megkötött szerződés és a projekt adatlap támogatás-intenzitás számítását. Egyéb támogatásnak minősül a kamat- és/vagy a visszatérítendő támogatások, többek között az államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók, a fejlesztési adókedvezmény, és a de minimis típusú hitelkonstrukciók keretében felvett összeg. 4. A pályázat benyújtását megelőző év jóváhagyott (2008) éves beszámolójának, az adóhatósághoz benyújtott évi EVA vagy SZJA bevallásának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben azt a pályázathoz nem csatolta. 5. A pályázat benyújtását megelőző év (2008) KSH-nak kötelezően megküldendő létszámjelentése, vagy belső munkaügyi nyilvántartás másolati példányban. MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 684 Telefon: (+36) Fax: (+36 1) A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3 6. Amennyiben a közbeszerzési eljárást feltételesen lefolytatták/megkezdték, a pályázó által lefolytatott/megkezdett feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációja, a megjelent hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata, valamint a vállalkozói szerződés. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele jogerős építési engedély csatolása. A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra, ezért különösen fontos, hogy a Pályázó a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően eleget tegyen a projektre vonatkozó tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek. A támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó, esetleges közbeszerzési kötelezettségek megismerése érdekében, kérjük, szíveskedjenek áttanulmányozni a megküldött CD lemezen található közbeszerzési tájékoztatót. II. Kitöltési útmutató a Támogatási Szerződéshez A megküldött CD lemez írásvédett formátumban (PDF) tartalmazza a Támogatási szerződést és annak mellékleteit, valamint az Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázati kiírások keretében támogatást nyert kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez című dokumentumot. A PDF formátumban található dokumentumok olvasásához amennyiben nem rendelkezik Adobe Acrobat Reader programmal, telepítheti azt a mellékelt CD lemezről. A Támogatási Szerződések Bevezető részében kérjük feltüntetni - írógéppel vagy nyomtatott betűvel, olvashatóan - azt a bankszámlaszámot, amelyre a támogatási összeg utalását kéri. Kérjük, hogy: - az I. pontban felsorolt, az alábbi ellenőrző táblázatban szereplő dokumentumokat, - a mellékelt CD lemezen megküldött Támogatási Szerződést, annak 1, 2, 3, 4, 5 és 8. sz. mellékleteit (szükség szerint értelemszerűen a 6. sz., illetve 7. sz. mellékleteket is), kinyomtatva, azok hiányzó részeit megfelelően nyomtatott betűvel, olvashatóan kitöltve, minden oldalt szignálva, az aláírás helyen az aláírási címpéldánynak megfelelően (cégszerűen) aláírva, az ellenőrző táblázatban rögzített példányszámban a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére, az alábbi címre jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjenek eljuttatni: Cím: 1539 Budapest, Pf.: 684. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti határidőtől számított 30 napon belül a Támogatási Szerződés a Kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87..-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti. MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 684 Telefon: (+36) Fax: (+36 1) A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

4 Amennyiben a CD lemezen szereplő dokumentumok megnyitásának, illetve a Támogatási Szerződés megkötésének bármilyen okból akadálya merül fel, úgy kérjük azt haladéktalanul, írásban jelezze az alábbiakban megjelölt kapcsolattartónál. Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a jövőben postázott valamennyi szerződéskötéssel kapcsolatos küldeményen tüntesse fel: a pályázati azonosító jelet: GOP /B e levélben megjelölt alábbi kapcsolattartó nevét. Kapcsolattartó: Telefon: Balatoni Brigitta Telefonos ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda, Péntek A fenti időpontokon kívül kérdése esetén hívja Ügyfélszolgálati Osztályunkat, ahol a es telefonszámon a megjelölt időpontokban (hétfő-csütörtök: 8-17 óráig, péntek: 8-14 óráig) készséggel állnak rendelkezésére. Melléklet: - CD lemez (1 db) - Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetett GOP /B jelű felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Tisztelettel: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint a GOP Irányító Hatósága) megbízásából a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 684 Telefon: (+36) Fax: (+36 1) A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

5 Ellenőrző táblázat a Támogatási Szerződés megkötéshez kötelezően csatolandó dokumentumokról A dokumentum típusa Példányszám A jogi státuszt, működést igazoló okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy e-cégjegyzék; vállalkozói igazolvány, stb.). 1 Amennyiben a pályázathoz csatolt aláírási címpéldányhoz képest megváltozott a cégjegyzésre jogosult személye, az új cégjegyzésre jogosult személy közjegyző vagy ügyvéd által 30 napnál nem régebben hitelesített 1 aláírási címpéldánya, ennek hiányában a számlavezető banknál nyilvántartott aláírás-bejelentő karton bank által hitelesített másolata. Kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a 2 Kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (5. sz. melléklet) Cégszerűen aláírt Támogatási Szerződés 2 Cégszerűen aláírt A Projekt elszámolható költségei (1. sz. melléklet) 2 Cégszerűen aláírt Elszámolható részletezése (2. sz. melléklet) 2 Cégszerűen aláírt Források (3. sz. melléklet) 2 Cégszerűen aláírt A Projekt számszerűsíthető eredményei (4. sz. melléklet) 2 Nyilatkozat a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról (8. sz. melléklet) évi éves beszámoló, az adóhatósághoz benyújtott évi EVA bevallás, SZJA bevallás csatolása, amennyiben azt a pályázathoz nem 1 csatolták. A pályázat benyújtását megelőző év (2008) KSH-nak kötelezően megküldendő létszámjelentése, vagy belső munkaügyi nyilvántartás 1 másolati példányban. Forrás igazolások az I./3. pontban meghatározottak szerint 1 Amennyiben a közbeszerzési eljárást feltételesen lefolytatták/megkezdték, a pályázó által lefolytatott/megkezdett feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációja, a megjelent hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának 1 befejezésekor készített összegezés, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata, valamint a vállalkozói szerződés Csatolva Szükség esetén csatolandó dokumentumokról Amennyiben a támogatott projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépését megelőzően megkezdődött, úgy a Támogatási Szerződés 6. sz. melléklete. Amennyiben a támogatott projekt fizikai befejezése a Támogatási Szerződés hatályba lépését megelőzően megtörtént, úgy a Támogatási Szerződés 7. sz. melléklete Az Európai Unió tradicionális saját forrásának fogalmát az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (értelmező rendelkezések) 69. pontja összhangban a 2000/597/EK tanácsi határozattal az alábbiak szerint határozza meg: Az Európai Unió tradicionális saját forrásai: a nem tagállamokból (harmadik országból) származó import utáni vámok, mezőgazdasági vámok, valamint a cukor, izoglükóz és inulin illetékek. MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 684 Telefon: (+36) Fax: (+36 1) A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6 Szerződés száma: GOP /B amely létrejött Támogatási Szerződés egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Postacím: 1539 Budapest, Pf Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: másrészről TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft., mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7627 Pécs, Hársfa u. 48. Székhely: 7627 Pécs, Hársfa u. 48. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: - - Cégjegyzésre jogosult képviselője: Treszner János (Támogató, Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények A Támogató Gazdaságfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: GOP) keretén belül komplex vállalati technológia fejlesztés mikro- kis- és középvállalkozások számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GOP /B azonosító számon regisztrált, napon projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet a Támogató támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik: 1

7 A Szerződés tárgya a(z) ''Komplex fejlesztések a Treszner kft. piacrészesedésének növelése és munkakörülményeinek javítása érdekében.'' című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben rögzített, a Támogató által jóváhagyott projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetett GOP /B jelű felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: A Projekt megvalósítás tényleges kezdő időpontját a Kedvezményezett köteles a 6. sz. melléklet szerinti bejelentési űrlap alkalmazásával haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt keretében a 3.1. pontban meghatározott időpontot követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni, amennyiben azok megfelelnek a 6. sz. mellékletben ismertetett megkezdési kritériumoknak A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: A 1 Projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. 1 Egy projekt akkor tekinthető fizikailag megvalósultnak, ha a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, a Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett és a projektet fizikailag is befejezte. A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. A projekt fizikai befejezésének meghatározását jelen Szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt tényleges megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A fizikai megvalósulás nem azonos a fizikai befejezéssel! 2

8 A zárójelentés (Záró Projekt-előrehaladási jelentés) és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb március 31. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését (Záró Projekt-előrehaladási jelentés) elfogadta és az záró kifizetési igénylés alapján a támogatást átutalta A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült A Projekt keretében a pontban meghatározott határidőig felmerült számolhatók el. Ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti: Több megvalósítási helyszín: 7630 Pécs, Álmos u. 3. Hrsz.: 41290/46 Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége Ft, azaz egyszázhúszmillió-nyolcszáznegyvenhétezer-ötszázhat forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges meghaladják a tervezett et, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult A Projekt elszámolható költségei A Projekt elszámolható költségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az elszámolható részletezését a jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke 3

9 A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 50,00 %-a, de legfeljebb Ft, azaz hatvanmillió-négyszázhuszonháromezerhétszázötvenhárom forint, melyből Ft, azaz hétmillió-ötszázhúszezer forint csekély összegű (de minimis) támogatás. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: 50,00 % Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 40%-a. A kifizetés igénylésének szabályait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a jelen Szerződés 11. sz. mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja, amennyiben a 281/2006 (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint biztosíték nyújtására kötelezett. A 12. sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 4

10 7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkező változások a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglalt kivételektől eltekintve nem igénylik a jelen Szerződés módosítását. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A Közreműködő Szervezet a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait a Kedvezményezett jelen Támogatási Szerződésben meghatározott postacímére vagy egyébként a Kedvezményezett által az arra előírt formában és módon bejelentett új postacímére - küldi meg. Abban az esetben, amennyiben a Kedvezményezett részére a nyilatkozatok a Támogatási Szerződésben meghatározott illetőleg bejelentett postacímén postai igazolás alapján megállapíthatóan bármely okból nem lennének kézbesíthetőek, úgy a Felek megállapodása alapján az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) napon a nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő, és a Közreműködő Szervezet jogosult a kézbesítettnek minősülő nyilatkozatban foglalt jogkövetkezményeket gyakorolni illetőleg az abból eredő jogkövetkezményeket érvényesíteni A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a pályázati adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben 5

11 a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták... Kedvezményezett TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. képviseletében: Treszner János P.H. Kelt:......, év... hónap... napján... Támogató megbízásából a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. P.H. Kelt: Budapest,.. napján. Kötelezően csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet Elszámolható részletezése 3. sz. melléklet Források 4. sz. melléklet A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet Nyilatkozat köztartozás-mentességről 6. sz. melléklet Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja bejelentési űrlap 7. sz. melléklet A Projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja bejelentési űrlap 8. sz. melléklet Nyilatkozat a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról 9. sz. melléklet Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz 10. sz. melléklet Előlegigénylésről szóló nyilatkozat 11. sz. melléklet A biztosítékok nyújtására vonatkozó tájékoztató 12. sz. melléklet Felajánlott biztosíték 6

12 A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI 1. sz. melléklet Szerződés száma: GOP /B Kedvezményezett: TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Tevékenységek költségkategóriák 2009 (Ft) 2010 (Ft) 2011 (Ft) 2012 (Ft) Összesen (Ft) Eszköz beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási knowhow beszerzések Információs technológia-fejlesztés Piacra jutás Vállalati HR fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása Le nem vonható ÁFA Összesen Kedvezményezett TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. képviseletében: Treszner János P.H... Támogató megbízásából a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. P.H. Kelt:......, év... hónap... napján. Kelt: Budapest,.. napján.

13 2. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Szerződés száma: GOP /B Kedvezményezett: TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Tevékenységek ktg. kategóriák Számvit kat., TESZOR Elsz. költség megnevezése Egységár (Ft) Darabszám (Db) Le nem vonható ÁFA (Ft) Összesen (Ft) Lapvibrátor(Belle SF kg) GSR (önjáró alvázra épített E 179 T BASIC típusú karos-teleszkókos kosaras emelő ) TR-14 típusú új áramfejlesztő TR-40 D típusú új áramfejlesztő SF 144-A NAGY SZETT Hitachi CS45EM( robbanómotoror professzionális láncfűrész ) Monster 205 (Inverteres hegesztő)

14 Makita DPC7311( kézi felhasználású robbanó motoros daraboló és kocsival ellátott hézagvágó gép egyben.) Wacker BTS-1035 (kézi felhasználású robbanómotoros daraboló és kocsival ellátott hézagvágó gép egyben.) Optimum SM200(230V) Kettősköszörűgép ipari felhasználásra Flexible Coupler (Flexibilis csatoló) Folding ground Retura Probe (összhajtható Földvisszavezető szonda) L1071 Hordozható nyomvonalkereső KOSARAS EMELŐ AB TR 40D típusú új áramfejlesztő használatának oktatása betanítása 24L-es Inox habosító berendezés és tartozékai Hézagvágó gép (Gölz FS 130B Honda Motors )

15 HR fejlesztéshez kapcsolódó 525. Oktatás és továbbképzés költségei Csomagolt alkalmazási szoftver Döngölő ( Belle RT kg) Bobcat adapter (Fúró 30 C kompletten) No STOP 4 (inverteres hegesztő) Husqvarna 455 Rancher (robbanó motoros professzionális láncfűrész) D.C.Chrger(DC töltő) Ipari hidegvizes magasnyomású mosó és tartozékai Ipari meleg vizes magasnyomású mosóberendezés, és tartozékai Bobcat HB 880 Bontókalapács bontótüskével (Bolt-on rögzítőkerettel hidraulikus tömlőkészlettel Angol nyelvi képzés Szoftver:TERC V.I.P.Gold

16 Csomagolt rendszerszoftver Csomagolt rendszerszoftver Letölthető szoftver Csomagolt alkalmazási szoftver Egyéb szoftverkiadás Egyéb szoftverkiadás Szoftver :Windows 2003 standard 10 db User CAL Szoftver Microsoft Windows 2003 Standard OLP Eset SmartSec BE 15 gépre 3 év szoftverkövetéssel Szoftver:AutoCAD Lt év szoftverkövetés KONTROLLER iktató ügyiratkezelő szolg.okt KONROLLER iktató rendszer

17 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 525. Oktatás és továbbképzés költségei 525. Oktatás és továbbképzés költségei 525. Oktatás és továbbképzés költségei 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és Installációk,helyszini telepítés és beüzemelés AutoCAD 2009 tervező program betanítása Építőipari költségvetési program Hardver eszközökhöz tanácsadás Toshiba Satellite A300 notebook Fujitsu-Siemens Esprimo V5535 notebook HP PROLIANT ML110G5 PENTDC/E

18 felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Star T3 10kVA szünetmentes D-link DES-24 port Switch Linksys WR router CBA Rack szekrény Fénymásoló-nyomtató Toshiba estudio166 Grafikus PC2009 Core2DUO E8400 munkaállomás

19 Infrastrukturális és ingatlan beruházás Piacra jutást segítő 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések IrodaPC2009 Core2DUO E8400 munkaállomás Egyéb építmények Építőmesteri munkák Egyéb igénybe Piacra jutás vett szolgáltatások (helyzetelemzés,tanácsadás) költségei Tanácsadási 529. Egyéb igénybe Tanácsadás vett szolgáltatások költségei ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: Kedvezményezett TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. képviseletében: Treszner János P.H... Támogató megbízásából a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. P.H. Kelt:......, év... hónap... napján. Kelt: Budapest,.. napján.

20 3. sz. melléklet FORRÁSOK Szerződés száma: GOP /B Kedvezményezett: TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Források I. Saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása 0 I/3. bankhitel I/4. egyéb 0 II. Egyéb támogatás: 0 III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: (Ft) Összesen Kedvezményezett TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. képviseletében: Treszner János P.H... Támogató megbízásából a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. P.H. Kelt:......, év... hónap... napján. Kelt: Budapest,.. napján.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben