Szab-17/ Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)"

Átírás

1 Szab-17/ Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Folyamatgazda szakterület Szakértők: belső adatvédelmi felelős Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős Kapcsolódó hatósági vagy GE szabályozások Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYZAT HATÁLYA: FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Általános fogalmak Jogi fogalmak... 5 III. KÜLÖNÖS RÉSZ AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ SZABÁLYOK Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága Az Adatalany hozzájárulása és az adatkezelésre szóló törvényi felhatalmazás Az Adatalany (érintett) jogai Személyes adatok nyilvánosságra hozatala ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE A Társaság adatkezelései Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TÁRSASÁG NEM HITELEZÉSI ÜZLETI PARTNEREINEK ADATAI, AZOK KEZELÉSE /21

2 4. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG A BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS A Belső adatvédelmi felelős Belső adatvédelmi nyilvántartás Az adatvédelmi oktatás rendje Az adatvédelmi kontrollok KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK MELLÉKLETEK: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), a Budapest Lízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), valamint a Budapest Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága ), a Budapest Eszközfinanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg ), az SBB Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út cégjegyzékszáma: ővárosi Bíróság Cégbírósága ), valamint a Budapest Flotta Szolgáltató és Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest Váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága ) (a továbbiakban együtt is, mint: Társaság) a jelen utasításban felsorolt jogszabályokban foglalt követelmények alapján, a törvényi előírások végrehajtása érdekében, az alábbi adatvédelmiszabályzatot készítette. A Szabályzat célja: 2/21

3 Jelen Szabályzat célja a Társaság leendő, meglévő vagy jogviszonyuk alapján már megszűntnek vagy elutasítottnak minősített ügyfelei, valamint a Társaság munkavállalói vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek, illetőleg a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló partnerek vagy más harmadik természetes személyek (a továbbiakban együtt, mint: Adatalany vagy Érintett) által, meghatározott adatkezelési célból, a Társaság részére átadott személyes adataik kezelése, továbbítása, feldolgozása, tárolása során biztosítva legyen az adatalanyok információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése, törvényes érdekeik és jogaik védelme, az adatok kezelésének jogszerű célhoz rendelése és a felhasználás alatt mindvégig e jogszerű célhoz kötöttsége. A Szabályzat célja továbbá az adatok kezelésének és továbbításának, jogszerűsége, fenntartható legyen azok minősége, és biztosítva legyen az adatok jogosulatlan személyek általi hozzáférhetetlensége. Az adatalanyi minőség - és ezáltal az adatvédelmi szabályoknak történő megfelelés követelménye - a személyes adat jogszerű módon történő megszerzésétől kezdődően, az adott jogviszony létrehozásán keresztül annak fennállása alatt és azt követően is fennáll mindaddig, amíg az adott adatalannyal összefüggésben a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése, deperszonalizálása - vagy ahol az lehetséges, illetve szükséges, a megsemmisítése - végrehajtásra nem kerül. E szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza a Bankcsoportban vezetett adatvédelmi nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak az érvényesülését, valamint hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történjen. Jelen Szabályzat a Bankcsoport tevékenységével összefüggően az adatvédelem alapvető elveit, alkalmazandó legfontosabb szabályait határozza meg. Adott és a jelen Szabályzatban is hivatkozott, kapcsolódó belső utasítások tartalmazhatnak részletes szabályokat egy meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos követendő eljárásról, feladatokról és felelősségi körökről, az adattovábbítás módjáról és feltételeiről, az adatok törléséről. * II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szabályzat hatálya: 3/21

4 Jelen Szabályzat a Társaság valamennyi munkavállalójára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára, ezen felül valamennyi szerződő partnerére, egyéb adatkezelőkre vagy adatfeldolgozóra kiterjed, akik/amelyek feladatuk ellátása során az Adatalany személyes adatnak minősülő adataival bármilyen jellegű műveletet végeznek (ahhoz hozzáférnek, azt kezelik, feldolgozzák, továbbítják, törlik, stb.) A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságban - annak székhelyén, telephelyén és fióktelepén folytatott valamennyi, természetes személy személyes adatait tartalmazó adatkezelésre illetve adatfeldolgozásra, függetlenül attól, hogy az adatkezelés illetve adatfeldolgozás teljesen vagy részben számítógépes eszközzel (elektronikus úton), illetve manuális módon történik. 2. Fogalmak meghatározása Általános fogalmak Adat Adatmegsemmisítés (törlés) Bizalmasság Tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája. Az adatok tárolásának megszűntetése. Módszerei: - elektronikus rendszer esetén: törlés vagy deperszonalizálás - elektronikus hordozható adattároló esetén: demagnetizálás vagy fizikai megsemmisítés - papír: fizikai megsemmisítés (pl. égetés, lezúzás). az információ azon tulajdonsága, amely meghatározza, kik számára megismerhető. Biztonság Budapest Bankcsoport Deperszonalizálás (anonimizálás) A működés zavartalan állapota, melyben folyamatos, korlátozásoktól mentes, teljes körű üzleti tevékenység fenntartható. A Budapest Bank és leányvállalatainak összessége vagy egyes tagjai. Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett személy vagy céges ügyfél és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását, oly módon, hogy adatokat vissza nem állítható módon elmaszkolja vagy egyéb módon torzítja. Ezáltal nem lehet egyértelműen az adott személyt (akár természetes, akár jogi személy) beazonosítani. (Lásd még: Személyes adat bejegyzést). 4/21

5 Dokumentum Dokumentumkezelés Elektronikus dokumentum Formanyomtatvány Információ Külső munkatárs Rendelkezésre állás Sértetlenség Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. Dokumentum készítése, nyilvántartása, rendszerezése, biztonságos megőrzése, használatra bocsátása, megsemmisítése és/vagy levéltárba adása. Számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus formában rögzített - elektronikus úton keletkezett, érkezett vagy továbbított dokumentum, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. Elektronikus vagy papír alapú, kitöltésre és aláírásra kerülő dokumentum, amely jellemzően két típusú elemből épül fel: 1. minden esetben azonosan használt, előre megírt, változatlanul maradó szövegrész(ek) valamint 2. a konkrét eset/ügylet során konkrét adatok megjelenítésére szolgáló adatmező(k). Jelentéstöbblettel bíró adat vagy adathalmaz. A Bankcsoport munkájában részt vevő, nem alkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó. OHR száma 5-tel kezdődik. E körbe tartoznak a jogi fogalomként definiált Harmadik személyek közül az e kategóriába eső személyek. Az információs vagyonelem azon tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy az, a feljogosított felhasználó által támasztott igény alapján, hozzáférhető és igénybe vehető legyen. Az információs vagyon elemeinek pontosságának és teljességének védelmét biztosító tulajdonság Jogi fogalmak Adatfeldolgozás Adatfeldolgozó Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. 5/21

6 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is. Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adattovábbítás Ha a személyes vagy egyéb adatot meghatározott harmadik személy (vagy külső munkatárs) számára hozzáférhetővé teszik. Adatvédelem A személyes adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. Adatzárolás Személyes adatok tekintetében az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. Avtv évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. Banktitok szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. 6/21

7 Bit. Biztosítási titok Bszt. Értékpapírtitok Harmadik ország Harmadik személy évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről. Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól. Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetésialap-kezelő, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési szolgáltatóval, árutőzsdei szolgáltatóval, befektetésialap-kezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) befektetési szolgáltatótól, árutőzsdei szolgáltatótól, befektetésialap-kezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől szolgáltatást vesz igénybe. Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Közösségnek. A személyes adatkezelés tekintetében olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Hpt évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. Információbiztonsági Program Összefoglaló elnevezése az információ- és IT biztonsággal foglalkozó tevékenységek, folyamatok és szabályzatok együttesének. Az Információbiztonsági Program végrehajtása az IT biztonság, kockázatkezelés és törvényi megfelelés csoport feladatainak részét képezi. 7/21

8 Közérdekből nyilvános adat Minden olyan, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezelésében lévő vagy rá vonatkozó, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. Különleges adat a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Minõsített adat a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló törvényben meghatározott köziratban szereplõ, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, b) a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információ, c) államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információt hordozó objektum, technikai eszköz, d) nem tárgyiasult formában megjelenõ államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag; Mny. Tv. Nyilvánosságra hozatal Öpt évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magán nyugdíjpénztárakról. Ha a személyes vagy egyéb adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. 8/21

9 Pénztártitok Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató szervezet rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, járulékbefizetéseire és a részére járó nyugdíjszolgáltatásra vonatkozik. Ptk. Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény. Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Személyesadatnyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer) Tiltakozás Ttv. Személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri évi CLV. törvény a minősített adat védelméről. Üzleti titok A Bankcsoport gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Bankcsoport jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Bankcsoport a szükséges intézkedéseket megtette. A megőrzésnek nincs időkorlátja. (Ptk.) 9/21

10 III. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető szabályok 1.1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés célhoz kötöttségét, arányosságát az Infotv. szabályozza. A célhoz kötöttséget az érintett hozzájárulása nem pótolja. Az adatkezelés céljának meghatározásakor az összes Bankcsoportban releváns adatkezelési célt számba kell venni. Az adatkezelési cél meghatározásáért az adatkezelést megalapozó termék, folyamat üzleti felelőse tartozik felelősséggel A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra használhatóak fel Az Adatalany hozzájárulása és az adatkezelésre szóló törvényi felhatalmazás Személyes adat a Társaságnál akkor kezelhető, ha - ahhoz az érintett hozzájárult, vagy - azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet elrendeli A Társaság ügyfeleitől az adott Társaság Üzletszabályzatának megfelelően irányadó fejezetében foglaltak alapján, valamint külön íven megszövegezett dokumentumon ( TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST BANK-CSOPORT ÁLTAL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL VALAMINT AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL ) szerzi be a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást. A hozzájárulást bizonyítható módon kell beszerezni Szerződéskötéskor kért felhatalmazáshoz a Hpt. értelmében (és az Infotv. szabályaival összhangban) elegendő az ügyfél aláírása is, tehát az egyszerű okirati forma. 10/21

11 A Hpt./Tpt. és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban kialakított - a Budapest Bank, a Budapest Alapkezelő, a Budapest Autófinanszírozás és a Budapest Lízing lakossági és vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfelei esetén rendszeresített - fent körülírt KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat minden ügyletkötést megelőzően az ügyféllel vagy képviselőjével aláíratandó. A KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat aláírásának ügyfél általi megtagadása az ügyletkötés elutasításával jár. A KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó belső segédlet a jelen utasítás 1. sz. mellékletét képezi. A jelen pontban körülírt KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat ügyfél által kellő időben történő aláírásáért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott pénzügyi szolgáltatásért felelős termékmenedzser, másodsorban a terület SMT szintű vezetője felelős Előfordulhat, hogy a pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző fázisban, az igények felmérése, az előzetes és nem kötelező érvényű bírálat vagy más körülmények miatt a szerződéses jogviszony létrehozásával egyidejűleg használatos KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat komplexitása miatt még nem alkalmazható, így az un. prospective (leendő) ügyfelek hozzájárulását elkülönült, külön íven szövegezett hozzájárulással, illetőleg akár elektronikus úton (pl. interneten keresztül vagy rögzített telefonbeszélgetés során) beszerezhetjük. Ennek egyik, példaként szolgáló mintáját a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. Konkrét esetben javasolt lehet a Belső adatvédelmi felelős segítségét kérni a szöveg kialakításához. A jelen pontban körülírt prospective ügyfél hozzájárulás kellő időben történő beszerzéséért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott pénzügyi szolgáltatásért felelős termékmanager, másodsorban a terület SMT szintű vezetője felelős A Társaság munkavállalóitól vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársaitól a jelen utasítás 2.3. pontjában szabályozottak alapján, egyéb természetes személy szerződéses partnereitől az adott jogviszonyra irányadó szerződés keretei között szerzi be a szükséges adatkezelési hozzájárulást. A hozzájárulást minden esetben, írásban kell beszerezni, az adott jogviszonyra vonatkozó alaki szabályok betartásával. A jelen pontban körülírt Nyilatkozat munkavállaló vagy díjazás ellenében foglalkoztatott gyakornokok által kellő időben történő aláírásáért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott területért felelős HR manager, másodsorban az Emberi erőforrás vezető, míg az önkéntes alapon, díjfizetés nélkül foglalkoztatott gyakornokok, a beszállítók által alkalmazott munkatársak, a munkaerő kölcsönző cégeken keresztül bérelt munkaerő, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozók (megbízottak) esetén az adott, a foglalkoztatást igénybe vevő és a szerződést kötő üzleti terület menedzsere, másodsorban pedig annak SMT szintű vezetője a felelős. 11/21

12 Amennyiben adatkezelést törvény vagy felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet ír elő, az Adatalany előzetes hozzájárulására nincs szükség (ami az előzetes tájékoztatást ugyanakkor nem érinti, ha a törvény azt megköveteli). Az adatkezelést az adott törvényi előírás szerint és annak keretei között kell végezni, akár az Adatalany tiltakozása vagy ellenvetése esetén is. (pl. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény a pénzügyi intézményekre bizonyos adatkezelési és adattovábbítási kötelezettséget ír elő ügyfelek vagy pénzügyi ügyletek vonatkozásában, amelyet akkor is végre kell hajtani, ha az ügyfél kifogásolja, vagy tiltakozik ellene, illetve ha a törvény megköveteli, akár az Adatalany tudta és előzetes tájékoztatása nélkül is). Törvényen alapuló adatkezeléseknél az Adatalany jogorvoslati lehetőségeit is az adatkezelést elrendelő törvény szabályozza. Néhány jellemző törvényen alapuló adatkezelés: - A Társaság érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. - A Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, illetve meghatározza mi, nem jelenti a banktitok sérelmét. - a Pmtv. alapján a pénzmosási bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető a banktitok megsértésének Az Infotv. értelmében az érintett kérelmére indult eljárásban - ilyen lehet pl. a hitelbírálati eljárás lefolytatása céljából benyújtott kérelem vagy a leendő munkavállaló által a Társasághoz beadott önéletrajz és motivációs levél, stb. - a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni, melyre alapvetően a KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat szolgál, illetőleg leendő ügyfelek esetén lehetőség van ettől eltérően, előzetesen jóváhagyott hozzájárulási szöveg felhasználására is (ld. Pl. az un. prospective ügyfelek esetén a 2. sz. mellékletet). Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést, elrendelő jogszabályt is (pl. pénzmosás megelőzési célból felvett tényleges tulajdonosi nyilatkozat esetén a Pmtv., ill a KHR adattovábbítás lehetőségéről történő előzetes tájékoztatás esetén a vonatkozó törvényi rendelkezések). A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert ügyfél személyes adatait, mint banktitkot időkorlátozás nélkül megőrizni. A banktitok megsértése és/vagy a személyes adatok jogosulatlan kezelése adott esetben büntetőjogi 12/21

13 kategóriába is tartozó cselekmények lehetnek, ugyanakkor polgári jogi kárfelelősségi és munkajogi következményei is lehetnek egy jogosulatlan adatkezelésnek vagy banktitok megsértésének. A Társaság által a jelen Szabályzat hatálybalépését követően rendszeresítendő valamennyi formanyomtatványon, űrlapon ideértve a nyomtatott és a számítógépes formátumot is - el kell különíteni és egyértelműen meg kell jelölni az adott adatkezelés céljához elengedhetetlen, azaz kötelező és az ezt meghaladó körben kezelendő, azaz szabadon választhatóan megadható adatokat. A jelenleg használt formanyomtatványok, űrlapok esetében ideértve a nyomtatott és a számítógépes formátumot is - ezt a jelen Szabályzat hatálybalépését követő első módosítás alkalmával kell megtenni Az Adatalany (érintett) jogai Az érintett bármikor és korlátozás nélkül tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kivéve, ha azt törvény kifejezetten kizárja (pl. bűnügyi- vagy pénzmosási adatok kezelése körében). Az érintett kérelmére a Társaság 15 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kérés pontosítására történő felhívás nem tekinthető a tájékoztatási kérelem elutasításának. Az érintett kérelmének elutasítása csak törvényben meghatározott esetekben lehetséges, az elutasított kérelmekről a Bank a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH) a Belső adatvédelmi felelős útján évente értesíti. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot a Társaság haladéktalanul helyesbíteni köteles és erről írásban kell tájékoztatnia az érintettet. Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, a tájékoztatás megadását, az adatok helyesbítését, illetőleg javítását a standard panaszkezelési folyamat szerint a Panaszkezelés végzi (H-812/2012-Panaszkezelési szabályzat), szükség esetén előzetesen egyeztetve a Belső adatvédelmi felelőssel. 13/21

14 1.4. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala A Társaságnál kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el - tilos. Jogszerű nyilvánosságra hozatalnak számít pl. az alkalmazottak nevének, beosztásának és hivatali elérhetőségeik (pl. hivatalos vezetékes vagy mobiltelefon szám, hivatali célú cím) telefonközponton keresztüli kiszolgáltatása vagy nevek és beosztások kifüggesztett tájékoztatóra, útmutató táblára történő kihelyezése, stb. azzal, hogy a jelen pontban szabályozott felhatalmazás beszerzése minden ilyen esetben előzetesen kötelező. Jogszerű továbbá a munkavállalók fényképének belépőkártyán, belső kommunikációs eszközön történő megjelenítése Adattovábbítás külföldre Valamennyi személyes adat csak az ügyfél vagy annak törvényes képviselője által előzetesen írásban adott engedélye alapján kivéve a törvényben meghatározott vagy a jelen utasításban szabályozott eseteket - továbbítható harmadik személy számára A Társaság az Adattovábbítási Hirdetményben, illetőleg ha az adattovábbítás kiszervezési tevékenység keretén belül történik, a Kiszervezési Hirdetményben teszi közzé azon belföldi és külföldi cégeket, amelyek részére adatokat továbbíthat. Az adattovábbítást tervező banki alkalmazott aki különösen lehet az IT rendszergazda, a termékgazda, az operáció dolgozója, a behajtás dolgozója, a projektvezető illetve bármely adattovábbítást végző szervezeti egység dolgozója-, amennyiben a cég vagy a továbbítani kívánt adat nem szerepel az Adattovábbítási- vagy Kiszervezési Hirdetményben, a tervezett adattovábbítást legalább 30 nappal megelőzően a belső adatvédelmi felelőst írásban értesíti a következővel: ki, mikor, hova, kinek a részére, milyen célból, milyen jogszabály vagy ügyfél felhatalmazás alapján kíván adatot továbbítani, és a továbbítani kívánt adatok pontos felsorolását. Az értesítés alapján a belső adatvédelmi felelős megvizsgálja a tervezett adattovábbítás jogi feltételeit, és az adattovábbítást engedélyezi vagy megtiltja. Az adattovábbítás kizárólag a belső adatvédelmi felelős engedélye után kezdhető meg, illetve folytatható. A Hirdetmények vezetéséről és a mindenkor hatályos verziók publikálásáról a Jogi Igazgatóság gondoskodik Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 14/21

15 Személyes adat az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül Európai Unió területén kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. Az Európai Unió területén kívüli adatfeldolgozóval megbízási szerződést kell kötni, a megbízási szerződést az Európai Közösségek Bizottságának Határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. (MK. 2004/51.) A tulajdonos részére bármely személyes adatot érintő információ a Belső adatvédelmi felelős útmutatása alapján és a Vezérigazgató előzetes jóváhagyását követően továbbítható. Ismételt küldés esetén új engedélyt csak az adattovábbítás feltételeinek megváltozásakor kell kérni A Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) és piackutatási célú adatkezelések A közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) és piackutatási célú adatkezelések alapvető és elvi szabályai vonatkozásában a Budapest Bankcsoport információmenedzsment politikájában meghatározottakat kell alkalmazni. A DM célú megkeresések részletes szabályait és a DM célú megkeresést kizáró ügyfelekkel kapcsolatos eljárási rendet a mindenkor hatályos, lakossági ügyfelekre irányadó CRM Utasítás szabályozza A Társaság adatkezelései A Társaság adatkezeléseit a belső adatvédelmi nyilvántartásban veszi számba. Ennek tartalmát a 5.2. Belső adatvédelmi nyilvántartás fejezet határozza meg Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel A feladatkörében felmerülő adatvédelmi, adatkezelési kérdésekben minden társasági alkalmazott köteles a Belső adatvédelmi felelőssel előzetesen konzultálni, és a jelen utasításban meghatározott és szükséges jóváhagyásokat előzetesen kellő időben beszerezni. 15/21

16 A Belső adatvédelmi felelős olyan állásfoglalását, melynek tartalma más hasonló ügyekben is alkalmazható, adatbázisban rögzíti. A Bankcsoport szempontjából kiemelkedő állásfoglalásokról a Belső adatvédelmi felelős a Működési Kockázati Bizottság előtt tájékoztatást ad. 2. A munkavállalók személyes adatainak kezelése 2.1. A Társaság a munkavállalók személyes adatait bizalmasan kezeli. A munkavállaló személyi adatlapján, önéletrajzában, teljesítményértékelésben és a munkaviszonnyal összefüggő, a munkaviszony létesítése és fenntartása szempontjából lényeges nyilatkozatokban szereplő adatokat a Társaság bér- és társadalombiztosítási elszámolás, a munkavállaló előmenetelének tervezése, érdekellentétek kezelése, valamint a Bankcsoport tagjai szolgáltatásainak és termékeinek ajánlása céljából nyilvántartja, kezeli. Ezeket, az adatokat a Társaság a részére bér- és tb-elszámolást végző társaság részére, a Bankcsoport tagjai részére az adatvédelmi előírásokat betartva külföldre is továbbíthatja A Társaság külföldre adatot kizárólag abban az esetben továbbít, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek A Társaság, mint munkáltató általi adatkezelés a munkavállaló által aláírt munkaszerződésben, munkáltatói utasításban szabályozott. A Társaság új belépő munkavállalói a jelen pontban meghatározott adatkezeléshez történő hozzájárulást alapvetően írásban adják meg, de lehetőség van az illetékes szakterületek (Emberi Erőforrás, IT, JOG) bevonását követően kialakított elektronikus úton beszerzett hozzájárulásokat is beszerezni pl. már meglévő, címmel rendelkező munkavállaló vonatkozásában. Az elektronikus úton beszerzett hozzájárulások adatbiztonsági szabályoknak történő megfelelését (biztonságos tárolás, visszakereshetőség, egyénhez rendelhetőség, illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása) biztosítani kell A munkavállaló a munkáltató által vezetett nyilvántartások rá vonatkozó adataiba bármikor betekinthet, vagy arról tájékoztatást kérhet. Ezen adatokhoz az Emberi Erőforrás kijelölt munkatársai, illetve azok férhetnek hozzá, akiket a Társaság belső utasításai erre feljogosítanak. 16/21

17 2.5. Adatszivárgás gyanúja/megtörténte esetén a munkavállaló köteles értesíteni a belső adatvédelmi felelőst. A Társaság által a munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak vagy szerződéses partnerek részére hivatali célú felhasználásra biztosított cím, internet elérhetőség, hivatali célú telefonhívások munkáltató általi ellenőrzésének, az ellenőrzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek részletes szabályairól külön utasításokban kell rendelkezni. 3. A Társaság nem hitelezési üzleti partnereinek adatai, azok kezelése A Társaság természetes személyekkel meglevő szerződéseiben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozóan is az Infotv. szabályait kell betartani. A jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra a Társaság által az adott céggel meglevő szerződésekben kell rendelkezni az esetleg átadásra kerülő személyes adatok köréről, annak céljáról, időtartamáról, stb. és a szerződés keretei között, a jelen utasítás előírásait figyelembe véve kell az annak megfelelő kezelést biztosítani, melynek részletszabályait a mindenkor hatályos Beszerzési utasítás (Szab-09/ A beszerzésről - Bankcsoport szintű utasítás) tartalmazza. 4. Információbiztonság Az információbiztonsági rendszabályok megalkotása a Bank illetékes területeinek IT Biztonság, Kockázatkezelés és Törvényi Megfelelés - feladatkörébe tartozik. Az információbiztonsági rendszabályokat a külön utasítások tartalmazzák. 5. A Belső adatvédelmi felelős és az adatvédelmi nyilvántartás 5.1. A Belső adatvédelmi felelős A belső adatvédelmi felelős jelen szabályzatban szabályozott tevékenysége körében a vezérigazgató felügyelete alá tartozik. Éves munkatervét készít, melyet a vezérigazgató jóváhagy. A munkaterv végrehajtásáról negyedévente beszámol a vezérigazgatónak. A Belső adatvédelmi felelős Infotv. által meghatározott feladatait az alábbiak szerint látja el: 17/21

18 közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. (1.8. Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel) megkeresésekre 15 napon belül választ ad vagy közli a válaszadás akadályát. A Belső Ellenőrzéssel együttműködve kapcsolatot tart a NAIH-al, Bankszövetség adatvédelmi munkacsoportjával, a tulajdonos cégcsoport adatvédelmi felelőseivel, szervezeteivel. ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását. A részletes adatvédelmi kontrollokat a 5.5. Az adatvédelmi kontrollok tartalmazza; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. Az adatvédelmi tárgyú panaszok kivizsgálásában, intézésében a Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően vesz részt; elkészíti a belső adatvédelmi szabályzatot, felügyeli a kiszervezési, adattovábbítási hirdetményt; vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról a 6.4 szerint Belső adatvédelmi nyilvántartás Az Infotv. alapján az adatkezelőnek az adatfeldolgozásban érintett ügyféladatokról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a belső adatvédelmi nyilvántartásban kell nyilvántartani. A Bankcsoport belső adatvédelmi nyilvántartása az alábbiakból tevődik össze: Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelések; Adatvagyon felmérés adatai; Adattovábbítási- és Kiszervezési Hirdetmények; Harmadik felek bankcsoporti adatokhoz hozzáférése 5.3. Az Adatvédelmi Nyilvántartás A Belső adatvédelmi felelős az adatkezelés megkezdése előtt a NAIH által közzétett technikai rendszeren keresztül, a nyilvántartásba vétel végett bejelenti az Info tv. szerint bejelentésre köteles adatkezeléseket, az adatkezelés körülményeiben beállt olyan változásokat, melyek 18/21

19 adatvédelmi szempontból relevánsak. A bejelentés megtétele iránt az adatkezelésért felelős üzleti terület vezetője a Belső adatvédelmi felelőst az adatkezelés megkezdése előtt 15 nappal útján megkeresi. A Társaság NAIH-tól kapott nyilvántartási számát, az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni Az adatvédelmi oktatás rendje Valamennyi Társasághoz belépő új dolgozó, a belépést követően az E-Iránytű program keretében kap adatvédelmi oktatást. A Társaságnál az aktív állományban lévő alkalmazott részére szükség szerint adatvédelmi oktatást kell tartani. Az oktatásban részt vett személyeknek jelenléti íven igazolni kell az oktatás megtörténtét. Az adatvédelmi oktatás lefolytatása a Belső adatvédelmi felelős feladata, melyet a jogi szakterülettel együttműködésben lát el. Az e-learning oktatás keretében biztosított képzésen részt vevők körét a Belső adatvédelmi felelős az Emberi Erőforrás és Compliance szakterületekkel egyetértésben határozza meg Az adatvédelmi kontrollok A Belső adatvédelmi felelős az alábbi területek felett gyakorol másodszintű kontrollt: Az adatkezelések támogatása A Belső adatvédelmi felelős az 1.8. Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel szerint a Compliance Bizottság előtt beszámol a Társaság adatvédelmi szempontból jelentős tevékenységeiről, kiemelve az esetleges adatvédelmi kockázatokat Belső, más kontroll alá nem eső adatátadás workflow 19/21

20 A Belső, más kontroll alá nem eső adatátadás workflow használatával kell igényelni olyan Bankcsoporton belüli adatátadást, adattovábbítást, melynél az adatot igénylő szervezeti egység (dolgozója) az igényelt adatot tartalmazó rendszerhez nem rendelkezik hozzáféréssel. Az adatigénylésben a kért adatok azonosító adatain kívül meg kell jelölni, hogy az igénylő mely munkafolyamatához van szükség az igényelt adatokra. Az igénylő az átadott adatok biztonságos kezeléséért felelősséget vállal. A Belső adatvédelmi felelős havonta legalább egy igénylés szúrópróba szerű ellenőrzését végzi el. Ennek keretében az igénylőt nyilatkoztatja az adatigénylés okáról, az igényelt adatok kezeléséről. Ha szabálytalan adatigénylést, jelen Szabályzat rendelkezéseinek be nem tartását tapasztalja, az adatigénylő szervezeti egységének SMT szintű vezetőjét értesíti. Az ellenőrzés eredményéről a Működési Kockázat Bizottság előtt legalább negyedévente beszámol Tiszta asztal Clean Desk policy A Belső adatvédelmi felelős a Clean Desk Policy ellenőrzéseket Data Form és Dashboard eszközökkel másodszintű ellenőrzés keretében felügyeli. Ennek eredményéről a Compliance Bizottság előtt beszámol. A CleanDesk felelősöket havonta útján tájékoztatja a feladatellátás helyzetéről, az ellenőrzés dokumentálásában tapasztalt elmaradásról. Az elsőszintű ellenőrzést a Szab-03/ Bankbiztonsági szabályzat szabályozza és a CleanDesk felelősök, a Bankbiztonság valamint a BCU végzi. A felügyelt tevékenységet a mindenkor hatályos U-12/ Információ- és dokumentumkezelés a Budapest Bankcsoportnál szabályozza Fejlesztés adatvédelmi követelményeinek kontrollja A Belső adatvédelmi felelős a Bankcsoport informatikai fejlesztései során érvényesülő adatvédelmi követelményeket Fejlesztés adatvédelmi követelményei workflow útján segíti, felügyeli. Ennek eredményéről a Compliance Bizottság előtt beszámol Dolgozatírás a Bankcsoportban 20/21

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

SVEA FINANCE. Adatvédelmi Szabályzat ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Budapest, 2015. május 4. www.sveafinance.hu

SVEA FINANCE. Adatvédelmi Szabályzat ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Budapest, 2015. május 4. www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Adatvédelmi Szabályzat Budapest, 2015. május 4. 1. Bevezetés 1.1. A Szabályzat célja Az Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az információs

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB Kft. az Xtra betegtámogató Program szolgáltatáshoz tartozó Betegek személyes adatait bizalmasan, a hatályos

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT RISK CÉGCSOPORT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT RISK CÉGCSOPORT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT RISK CÉGCSOPORT Alanyi hatály A szabályzat alanyi hatálya kiterjed a Risk Cégcsoportban (Leasing Risk Kft., Credit Risk Kft.), munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2016.01.01. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1. A Szabályzat célja... 2 1.2.

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft.

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Adatvédelmi, adatkezelési és titokvédelmi szabályzata Elfogadva: 03/2013. taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2013. május 01. TARTALOM 1. PREAMBULUM.2. oldal

Részletesebben

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció A szociális intézményekben vezetett dokumentáció Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 28. dr. Osztopáni Krisztián TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa a Társaság által kezelt személyes és különleges adatok védelmének rendjét az Alkotmány,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSC Career @ Szeged néven SSC szakmai nap lesz 2015. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Célja a programnak (többek között) az üzleti szolgáltatóközpont

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja Adatvédelmi Szabályzat 1./ A szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ANTI-AGING CENTRUM Egészségügyi, Szolgáltató, Szépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az Őszy Ügyvédi Iroda (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Frissítve: 2016. október 3. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely:1119 Budapest, Mérnök u.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

U A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje

U A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje Tartalomjegyzék 1. Az utasítás tárgya... 2 2. Vonatkozó szabályozások... 2 3. Fogalom meghatározások... 2 4. Felelősségek, hatáskörök... 4 5. Folyamatábra... 4 6. A tevékenység leírása... 4 6.1. igény...

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IT-Nav Hungary Kft. (Székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) 1. Bevezetés Az IT-Nav Hungary Kft. (székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) és kapcsolt vállalkozásai

Részletesebben

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata 3. számú melléklet A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Magyar Beruházás Fejlesztési Társulás Kft. Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1. A Szabályzat célja Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Magyar Beruházás Fejlesztési

Részletesebben

Hírlevél Szabályzat. A. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Hírlevél Szabályzat. A. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Hírlevél Szabályzat Az Ascendum Építőgépek Hungária Kft. (továbbiakban: Adatkezelő ), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az http://www.ascendum.hu honlap látogatóit, (továbbiakban: Látogató ), hogy részükre,

Részletesebben

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat 1. Bevezetés 1.1. A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. WEBER Divízió (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 1-3.., cégjegyzékszám: Cg.13-09-061969,

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Ritalia Travel Kft., mint a ritaliatravel.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben