Szab-17/ Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)"

Átírás

1 Szab-17/ Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Folyamatgazda szakterület Szakértők: belső adatvédelmi felelős Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős Kapcsolódó hatósági vagy GE szabályozások Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYZAT HATÁLYA: FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Általános fogalmak Jogi fogalmak... 5 III. KÜLÖNÖS RÉSZ AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ SZABÁLYOK Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága Az Adatalany hozzájárulása és az adatkezelésre szóló törvényi felhatalmazás Az Adatalany (érintett) jogai Személyes adatok nyilvánosságra hozatala ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE A Társaság adatkezelései Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TÁRSASÁG NEM HITELEZÉSI ÜZLETI PARTNEREINEK ADATAI, AZOK KEZELÉSE /21

2 4. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG A BELSŐ ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS A Belső adatvédelmi felelős Belső adatvédelmi nyilvántartás Az adatvédelmi oktatás rendje Az adatvédelmi kontrollok KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK MELLÉKLETEK: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), a Budapest Lízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), valamint a Budapest Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága ), a Budapest Eszközfinanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg ), az SBB Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út cégjegyzékszáma: ővárosi Bíróság Cégbírósága ), valamint a Budapest Flotta Szolgáltató és Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest Váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság Cégbírósága ) (a továbbiakban együtt is, mint: Társaság) a jelen utasításban felsorolt jogszabályokban foglalt követelmények alapján, a törvényi előírások végrehajtása érdekében, az alábbi adatvédelmiszabályzatot készítette. A Szabályzat célja: 2/21

3 Jelen Szabályzat célja a Társaság leendő, meglévő vagy jogviszonyuk alapján már megszűntnek vagy elutasítottnak minősített ügyfelei, valamint a Társaság munkavállalói vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek, illetőleg a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló partnerek vagy más harmadik természetes személyek (a továbbiakban együtt, mint: Adatalany vagy Érintett) által, meghatározott adatkezelési célból, a Társaság részére átadott személyes adataik kezelése, továbbítása, feldolgozása, tárolása során biztosítva legyen az adatalanyok információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése, törvényes érdekeik és jogaik védelme, az adatok kezelésének jogszerű célhoz rendelése és a felhasználás alatt mindvégig e jogszerű célhoz kötöttsége. A Szabályzat célja továbbá az adatok kezelésének és továbbításának, jogszerűsége, fenntartható legyen azok minősége, és biztosítva legyen az adatok jogosulatlan személyek általi hozzáférhetetlensége. Az adatalanyi minőség - és ezáltal az adatvédelmi szabályoknak történő megfelelés követelménye - a személyes adat jogszerű módon történő megszerzésétől kezdődően, az adott jogviszony létrehozásán keresztül annak fennállása alatt és azt követően is fennáll mindaddig, amíg az adott adatalannyal összefüggésben a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése, deperszonalizálása - vagy ahol az lehetséges, illetve szükséges, a megsemmisítése - végrehajtásra nem kerül. E szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza a Bankcsoportban vezetett adatvédelmi nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak az érvényesülését, valamint hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történjen. Jelen Szabályzat a Bankcsoport tevékenységével összefüggően az adatvédelem alapvető elveit, alkalmazandó legfontosabb szabályait határozza meg. Adott és a jelen Szabályzatban is hivatkozott, kapcsolódó belső utasítások tartalmazhatnak részletes szabályokat egy meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos követendő eljárásról, feladatokról és felelősségi körökről, az adattovábbítás módjáról és feltételeiről, az adatok törléséről. * II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szabályzat hatálya: 3/21

4 Jelen Szabályzat a Társaság valamennyi munkavállalójára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársára, ezen felül valamennyi szerződő partnerére, egyéb adatkezelőkre vagy adatfeldolgozóra kiterjed, akik/amelyek feladatuk ellátása során az Adatalany személyes adatnak minősülő adataival bármilyen jellegű műveletet végeznek (ahhoz hozzáférnek, azt kezelik, feldolgozzák, továbbítják, törlik, stb.) A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságban - annak székhelyén, telephelyén és fióktelepén folytatott valamennyi, természetes személy személyes adatait tartalmazó adatkezelésre illetve adatfeldolgozásra, függetlenül attól, hogy az adatkezelés illetve adatfeldolgozás teljesen vagy részben számítógépes eszközzel (elektronikus úton), illetve manuális módon történik. 2. Fogalmak meghatározása Általános fogalmak Adat Adatmegsemmisítés (törlés) Bizalmasság Tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája. Az adatok tárolásának megszűntetése. Módszerei: - elektronikus rendszer esetén: törlés vagy deperszonalizálás - elektronikus hordozható adattároló esetén: demagnetizálás vagy fizikai megsemmisítés - papír: fizikai megsemmisítés (pl. égetés, lezúzás). az információ azon tulajdonsága, amely meghatározza, kik számára megismerhető. Biztonság Budapest Bankcsoport Deperszonalizálás (anonimizálás) A működés zavartalan állapota, melyben folyamatos, korlátozásoktól mentes, teljes körű üzleti tevékenység fenntartható. A Budapest Bank és leányvállalatainak összessége vagy egyes tagjai. Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett személy vagy céges ügyfél és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását, oly módon, hogy adatokat vissza nem állítható módon elmaszkolja vagy egyéb módon torzítja. Ezáltal nem lehet egyértelműen az adott személyt (akár természetes, akár jogi személy) beazonosítani. (Lásd még: Személyes adat bejegyzést). 4/21

5 Dokumentum Dokumentumkezelés Elektronikus dokumentum Formanyomtatvány Információ Külső munkatárs Rendelkezésre állás Sértetlenség Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. Dokumentum készítése, nyilvántartása, rendszerezése, biztonságos megőrzése, használatra bocsátása, megsemmisítése és/vagy levéltárba adása. Számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus formában rögzített - elektronikus úton keletkezett, érkezett vagy továbbított dokumentum, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. Elektronikus vagy papír alapú, kitöltésre és aláírásra kerülő dokumentum, amely jellemzően két típusú elemből épül fel: 1. minden esetben azonosan használt, előre megírt, változatlanul maradó szövegrész(ek) valamint 2. a konkrét eset/ügylet során konkrét adatok megjelenítésére szolgáló adatmező(k). Jelentéstöbblettel bíró adat vagy adathalmaz. A Bankcsoport munkájában részt vevő, nem alkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozó. OHR száma 5-tel kezdődik. E körbe tartoznak a jogi fogalomként definiált Harmadik személyek közül az e kategóriába eső személyek. Az információs vagyonelem azon tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy az, a feljogosított felhasználó által támasztott igény alapján, hozzáférhető és igénybe vehető legyen. Az információs vagyon elemeinek pontosságának és teljességének védelmét biztosító tulajdonság Jogi fogalmak Adatfeldolgozás Adatfeldolgozó Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. 5/21

6 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is. Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adattovábbítás Ha a személyes vagy egyéb adatot meghatározott harmadik személy (vagy külső munkatárs) számára hozzáférhetővé teszik. Adatvédelem A személyes adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. Adatzárolás Személyes adatok tekintetében az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. Avtv évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. Banktitok szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. 6/21

7 Bit. Biztosítási titok Bszt. Értékpapírtitok Harmadik ország Harmadik személy évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről. Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól. Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetésialap-kezelő, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési szolgáltatóval, árutőzsdei szolgáltatóval, befektetésialap-kezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) befektetési szolgáltatótól, árutőzsdei szolgáltatótól, befektetésialap-kezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől szolgáltatást vesz igénybe. Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Közösségnek. A személyes adatkezelés tekintetében olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Hpt évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. Információbiztonsági Program Összefoglaló elnevezése az információ- és IT biztonsággal foglalkozó tevékenységek, folyamatok és szabályzatok együttesének. Az Információbiztonsági Program végrehajtása az IT biztonság, kockázatkezelés és törvényi megfelelés csoport feladatainak részét képezi. 7/21

8 Közérdekből nyilvános adat Minden olyan, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezelésében lévő vagy rá vonatkozó, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. Különleges adat a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Minõsített adat a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló törvényben meghatározott köziratban szereplõ, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, b) a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információ, c) államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információt hordozó objektum, technikai eszköz, d) nem tárgyiasult formában megjelenõ államtitkot vagy szolgálati titkot képezõ információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag; Mny. Tv. Nyilvánosságra hozatal Öpt évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magán nyugdíjpénztárakról. Ha a személyes vagy egyéb adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. 8/21

9 Pénztártitok Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató szervezet rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, járulékbefizetéseire és a részére járó nyugdíjszolgáltatásra vonatkozik. Ptk. Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény. Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Személyesadatnyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer) Tiltakozás Ttv. Személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri évi CLV. törvény a minősített adat védelméről. Üzleti titok A Bankcsoport gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Bankcsoport jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Bankcsoport a szükséges intézkedéseket megtette. A megőrzésnek nincs időkorlátja. (Ptk.) 9/21

10 III. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető szabályok 1.1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés célhoz kötöttségét, arányosságát az Infotv. szabályozza. A célhoz kötöttséget az érintett hozzájárulása nem pótolja. Az adatkezelés céljának meghatározásakor az összes Bankcsoportban releváns adatkezelési célt számba kell venni. Az adatkezelési cél meghatározásáért az adatkezelést megalapozó termék, folyamat üzleti felelőse tartozik felelősséggel A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai célra használhatóak fel Az Adatalany hozzájárulása és az adatkezelésre szóló törvényi felhatalmazás Személyes adat a Társaságnál akkor kezelhető, ha - ahhoz az érintett hozzájárult, vagy - azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet elrendeli A Társaság ügyfeleitől az adott Társaság Üzletszabályzatának megfelelően irányadó fejezetében foglaltak alapján, valamint külön íven megszövegezett dokumentumon ( TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST BANK-CSOPORT ÁLTAL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL VALAMINT AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL ) szerzi be a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást. A hozzájárulást bizonyítható módon kell beszerezni Szerződéskötéskor kért felhatalmazáshoz a Hpt. értelmében (és az Infotv. szabályaival összhangban) elegendő az ügyfél aláírása is, tehát az egyszerű okirati forma. 10/21

11 A Hpt./Tpt. és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban kialakított - a Budapest Bank, a Budapest Alapkezelő, a Budapest Autófinanszírozás és a Budapest Lízing lakossági és vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfelei esetén rendszeresített - fent körülírt KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat minden ügyletkötést megelőzően az ügyféllel vagy képviselőjével aláíratandó. A KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat aláírásának ügyfél általi megtagadása az ügyletkötés elutasításával jár. A KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó belső segédlet a jelen utasítás 1. sz. mellékletét képezi. A jelen pontban körülírt KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat ügyfél által kellő időben történő aláírásáért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott pénzügyi szolgáltatásért felelős termékmenedzser, másodsorban a terület SMT szintű vezetője felelős Előfordulhat, hogy a pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző fázisban, az igények felmérése, az előzetes és nem kötelező érvényű bírálat vagy más körülmények miatt a szerződéses jogviszony létrehozásával egyidejűleg használatos KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat komplexitása miatt még nem alkalmazható, így az un. prospective (leendő) ügyfelek hozzájárulását elkülönült, külön íven szövegezett hozzájárulással, illetőleg akár elektronikus úton (pl. interneten keresztül vagy rögzített telefonbeszélgetés során) beszerezhetjük. Ennek egyik, példaként szolgáló mintáját a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. Konkrét esetben javasolt lehet a Belső adatvédelmi felelős segítségét kérni a szöveg kialakításához. A jelen pontban körülírt prospective ügyfél hozzájárulás kellő időben történő beszerzéséért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott pénzügyi szolgáltatásért felelős termékmanager, másodsorban a terület SMT szintű vezetője felelős A Társaság munkavállalóitól vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársaitól a jelen utasítás 2.3. pontjában szabályozottak alapján, egyéb természetes személy szerződéses partnereitől az adott jogviszonyra irányadó szerződés keretei között szerzi be a szükséges adatkezelési hozzájárulást. A hozzájárulást minden esetben, írásban kell beszerezni, az adott jogviszonyra vonatkozó alaki szabályok betartásával. A jelen pontban körülírt Nyilatkozat munkavállaló vagy díjazás ellenében foglalkoztatott gyakornokok által kellő időben történő aláírásáért, az ehhez szükséges folyamat kialakításáért, annak működtetéséért, a folyamat szükség szerinti rendszeres felülvizsgálatáért és ellenőrzéséért első sorban az adott területért felelős HR manager, másodsorban az Emberi erőforrás vezető, míg az önkéntes alapon, díjfizetés nélkül foglalkoztatott gyakornokok, a beszállítók által alkalmazott munkatársak, a munkaerő kölcsönző cégeken keresztül bérelt munkaerő, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozók (megbízottak) esetén az adott, a foglalkoztatást igénybe vevő és a szerződést kötő üzleti terület menedzsere, másodsorban pedig annak SMT szintű vezetője a felelős. 11/21

12 Amennyiben adatkezelést törvény vagy felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet ír elő, az Adatalany előzetes hozzájárulására nincs szükség (ami az előzetes tájékoztatást ugyanakkor nem érinti, ha a törvény azt megköveteli). Az adatkezelést az adott törvényi előírás szerint és annak keretei között kell végezni, akár az Adatalany tiltakozása vagy ellenvetése esetén is. (pl. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény a pénzügyi intézményekre bizonyos adatkezelési és adattovábbítási kötelezettséget ír elő ügyfelek vagy pénzügyi ügyletek vonatkozásában, amelyet akkor is végre kell hajtani, ha az ügyfél kifogásolja, vagy tiltakozik ellene, illetve ha a törvény megköveteli, akár az Adatalany tudta és előzetes tájékoztatása nélkül is). Törvényen alapuló adatkezeléseknél az Adatalany jogorvoslati lehetőségeit is az adatkezelést elrendelő törvény szabályozza. Néhány jellemző törvényen alapuló adatkezelés: - A Társaság érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. - A Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, illetve meghatározza mi, nem jelenti a banktitok sérelmét. - a Pmtv. alapján a pénzmosási bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető a banktitok megsértésének Az Infotv. értelmében az érintett kérelmére indult eljárásban - ilyen lehet pl. a hitelbírálati eljárás lefolytatása céljából benyújtott kérelem vagy a leendő munkavállaló által a Társasághoz beadott önéletrajz és motivációs levél, stb. - a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni, melyre alapvetően a KHR Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat szolgál, illetőleg leendő ügyfelek esetén lehetőség van ettől eltérően, előzetesen jóváhagyott hozzájárulási szöveg felhasználására is (ld. Pl. az un. prospective ügyfelek esetén a 2. sz. mellékletet). Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést, elrendelő jogszabályt is (pl. pénzmosás megelőzési célból felvett tényleges tulajdonosi nyilatkozat esetén a Pmtv., ill a KHR adattovábbítás lehetőségéről történő előzetes tájékoztatás esetén a vonatkozó törvényi rendelkezések). A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert ügyfél személyes adatait, mint banktitkot időkorlátozás nélkül megőrizni. A banktitok megsértése és/vagy a személyes adatok jogosulatlan kezelése adott esetben büntetőjogi 12/21

13 kategóriába is tartozó cselekmények lehetnek, ugyanakkor polgári jogi kárfelelősségi és munkajogi következményei is lehetnek egy jogosulatlan adatkezelésnek vagy banktitok megsértésének. A Társaság által a jelen Szabályzat hatálybalépését követően rendszeresítendő valamennyi formanyomtatványon, űrlapon ideértve a nyomtatott és a számítógépes formátumot is - el kell különíteni és egyértelműen meg kell jelölni az adott adatkezelés céljához elengedhetetlen, azaz kötelező és az ezt meghaladó körben kezelendő, azaz szabadon választhatóan megadható adatokat. A jelenleg használt formanyomtatványok, űrlapok esetében ideértve a nyomtatott és a számítógépes formátumot is - ezt a jelen Szabályzat hatálybalépését követő első módosítás alkalmával kell megtenni Az Adatalany (érintett) jogai Az érintett bármikor és korlátozás nélkül tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kivéve, ha azt törvény kifejezetten kizárja (pl. bűnügyi- vagy pénzmosási adatok kezelése körében). Az érintett kérelmére a Társaság 15 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kérés pontosítására történő felhívás nem tekinthető a tájékoztatási kérelem elutasításának. Az érintett kérelmének elutasítása csak törvényben meghatározott esetekben lehetséges, az elutasított kérelmekről a Bank a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH) a Belső adatvédelmi felelős útján évente értesíti. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot a Társaság haladéktalanul helyesbíteni köteles és erről írásban kell tájékoztatnia az érintettet. Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, a tájékoztatás megadását, az adatok helyesbítését, illetőleg javítását a standard panaszkezelési folyamat szerint a Panaszkezelés végzi (H-812/2012-Panaszkezelési szabályzat), szükség esetén előzetesen egyeztetve a Belső adatvédelmi felelőssel. 13/21

14 1.4. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala A Társaságnál kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el - tilos. Jogszerű nyilvánosságra hozatalnak számít pl. az alkalmazottak nevének, beosztásának és hivatali elérhetőségeik (pl. hivatalos vezetékes vagy mobiltelefon szám, hivatali célú cím) telefonközponton keresztüli kiszolgáltatása vagy nevek és beosztások kifüggesztett tájékoztatóra, útmutató táblára történő kihelyezése, stb. azzal, hogy a jelen pontban szabályozott felhatalmazás beszerzése minden ilyen esetben előzetesen kötelező. Jogszerű továbbá a munkavállalók fényképének belépőkártyán, belső kommunikációs eszközön történő megjelenítése Adattovábbítás külföldre Valamennyi személyes adat csak az ügyfél vagy annak törvényes képviselője által előzetesen írásban adott engedélye alapján kivéve a törvényben meghatározott vagy a jelen utasításban szabályozott eseteket - továbbítható harmadik személy számára A Társaság az Adattovábbítási Hirdetményben, illetőleg ha az adattovábbítás kiszervezési tevékenység keretén belül történik, a Kiszervezési Hirdetményben teszi közzé azon belföldi és külföldi cégeket, amelyek részére adatokat továbbíthat. Az adattovábbítást tervező banki alkalmazott aki különösen lehet az IT rendszergazda, a termékgazda, az operáció dolgozója, a behajtás dolgozója, a projektvezető illetve bármely adattovábbítást végző szervezeti egység dolgozója-, amennyiben a cég vagy a továbbítani kívánt adat nem szerepel az Adattovábbítási- vagy Kiszervezési Hirdetményben, a tervezett adattovábbítást legalább 30 nappal megelőzően a belső adatvédelmi felelőst írásban értesíti a következővel: ki, mikor, hova, kinek a részére, milyen célból, milyen jogszabály vagy ügyfél felhatalmazás alapján kíván adatot továbbítani, és a továbbítani kívánt adatok pontos felsorolását. Az értesítés alapján a belső adatvédelmi felelős megvizsgálja a tervezett adattovábbítás jogi feltételeit, és az adattovábbítást engedélyezi vagy megtiltja. Az adattovábbítás kizárólag a belső adatvédelmi felelős engedélye után kezdhető meg, illetve folytatható. A Hirdetmények vezetéséről és a mindenkor hatályos verziók publikálásáról a Jogi Igazgatóság gondoskodik Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 14/21

15 Személyes adat az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül Európai Unió területén kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. Az Európai Unió területén kívüli adatfeldolgozóval megbízási szerződést kell kötni, a megbízási szerződést az Európai Közösségek Bizottságának Határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. (MK. 2004/51.) A tulajdonos részére bármely személyes adatot érintő információ a Belső adatvédelmi felelős útmutatása alapján és a Vezérigazgató előzetes jóváhagyását követően továbbítható. Ismételt küldés esetén új engedélyt csak az adattovábbítás feltételeinek megváltozásakor kell kérni A Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) és piackutatási célú adatkezelések A közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) és piackutatási célú adatkezelések alapvető és elvi szabályai vonatkozásában a Budapest Bankcsoport információmenedzsment politikájában meghatározottakat kell alkalmazni. A DM célú megkeresések részletes szabályait és a DM célú megkeresést kizáró ügyfelekkel kapcsolatos eljárási rendet a mindenkor hatályos, lakossági ügyfelekre irányadó CRM Utasítás szabályozza A Társaság adatkezelései A Társaság adatkezeléseit a belső adatvédelmi nyilvántartásban veszi számba. Ennek tartalmát a 5.2. Belső adatvédelmi nyilvántartás fejezet határozza meg Konzultáció a Belső adatvédelmi felelőssel A feladatkörében felmerülő adatvédelmi, adatkezelési kérdésekben minden társasági alkalmazott köteles a Belső adatvédelmi felelőssel előzetesen konzultálni, és a jelen utasításban meghatározott és szükséges jóváhagyásokat előzetesen kellő időben beszerezni. 15/21

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzata

Adatvédelmi Szabályzata A Adatvédelmi Szabályzata Hatályos 2012. június 1-jétől Azonosító: 1/2012 Adatvédelmi szabályzat Állapot: végleges Verzió: 1. Szabályzat címe: A Adatvédelmi Szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice,

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Adat és titokvédelmi Szabályzata Hatályos: 2013. december 19-től I.... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat célja... 4 Jelen szabályzat célja... 4

Részletesebben

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSŐ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE:

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Copyright: SIGNAL Biztosító Zrt. Oldalszám: 1 / 11 TARTALOM 1 Bevezetés... 3 2 Cél... 3 3 Meghatározások... 3 4 Alkalmazási terület... 4 5 Alkalmazandó egyéb dokumentumok...

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu Adatvédelmi szabályzat Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft. (vagyon-vedelem.hu) Adatvédelmi szabályok A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu weboldal üzemeltetője kijelenti,

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 5-6. A

Részletesebben

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Adatvédelmi Szabályzata

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Adatvédelmi Szabályzata MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK Zrt. 25/2013 sz. Vezérigazgatói utasítás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Adatvédelmi Szabályzata Készítette: Bankbiztonsági Osztály Budapest, 2013. április 27. 39/2012

Részletesebben

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 4 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA... 6 4.

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 6-8. A DHF

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben