Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 11-i testületi ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére."

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 11-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi tevékenységéről. dr. Mészáros Erzsébet jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9.. (2). bek. alapján az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. E szervek között nevesíti a törvény a Polgármesteri Hivatalt. A Hivatal tevékenységi köre kettős, ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ötv. értelmében a hivatal irányításáért a polgármester, míg működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős. 1.) A Hivatal működésének feltételei: A köztisztviselői kar összetételében és munkaterület szerinti beosztásában a évben változás történt, két fő köztisztviselő esetében. Egy fő kérelmére központi közigazgatási szervhez került áthelyezésre, míg a másik esetben a próbaidő alatt került sor a jogviszony megszüntetésére. Az álláshelyre ismét pályázat került kiírásra, előreláthatólag január 12 napjával sikerül betölteni. A továbbképzésekre az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint éves továbbképzési terv alapján került sor. A köztisztviselő egyrészt köteles az éves továbbképzési tervben szereplő képzéseken részt venni, másrészt jogosult négyévenként 30 óra időtartamban az előmenetelhez előírt, vagy szakmai felkészültséget segítő továbbképzésben részt venni évben az alábbi témakörökben szervezett továbbképzéseken vettünk részt: 1.) Pénzügyi-gazdálkodási, munkajogi terület: évi adó és tb jogszabályi változások, Kjt és Ktv. változásai ( Chrapan Hajnalka; Tóth Józsefné; Kapuné Sin Anikó) Közalkalmazotti jogszabályváltozások (Tóth Józsefné, dr. Mészáros Erzsébet); Államháztartási szervezetek évi számviteli változásai (Kapuné Sin Anikó); 1 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 4.. (3)-(4) bekezdés. 1

2 2.) Adóigazgatás (Tóth Józsefné): A helyi adókról szóló tv. változásai. Az adótörvények változásai. 3.) Igazgatási terület (Skorka Pálné): Anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartási továbbképzés. 4.) Jegyzői továbbképzések: Gyámügyi továbbképzés. TERKA rendszer alkalmazásával kapcsolatos továbbképzés. A fenti felsorolásból látható, hogy a továbbképzések száma a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent, melynek fő okat a ROP program befejeződése. A továbbképzések a szakmai felkészültséget segítő képzésekre szűkültek, melyek költségtérítés ellenében vehetők igénybe. 2.) A Hivatal tevékenysége: 2.1. Képviselő-testületi ülések, döntések számának alakulása: évben a beszámoló elkészítéséig a Képviselő-testület 10 ülést tartott, melyeken 13 rendeletet és 181 határozatot fogadott el Adóigazgatási feladatok: Feladat: Gépjármű-adóztatás Helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, Vagyonkataszter 2008 évben 105 db iparűzési adóbevallás érkezett be, ebből 47 társas vállalkozás (céges), és 58 egyéni vállalkozó. Az egyéni vállalkozók fele őstermelő, ami azt a következtetést vonja maga után, hogy a jövőben meg kell keresnünk az APEH-t, a Kardoskút illetékességi köréhez tartozó őstermelők adatainak megkérése miatt. Jelenleg csak azok az őstermelők nyújtanak be iparűzési bevallást, akiket más település már kötelezett a bevallásra évben már a kintlévőségek (hátralékok) nagy részét sikerült behajtani, ennek ellenére az idén a magánszemélyek részére 73 db, és vállalkozónak (iparűzési adósnak) 7 db felszólítást kellett küldeni. A pozitív dolog az, hogy ezek a felszólítások a legtöbb esetben 2008 évi hátralékot tartalmaztak, de még mindig van fő, akik több évi hátralékkal rendelkeznek. Ennek rendezéséhez szükséges megkeresni az APEH-t, és Társadalombiztosítási Igazgatóságot, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a hátralékosok utolsó bejelentett munkahelyének, a nyugdíjtörzsszám és a nyugdíjszerű ellátás megnevezésének, összegének, bankszámla számának beszerzése végett. Az IMI programban jelentős változást eszközöltek a programfejlesztők, de ez nem eredményezett javulást, csak a kezelést tette bonyolultabbá. Az oktatás 2

3 átszervezése folytán ez a feladat 12 fő munkavállaló személyi adat, bér, és munkaügyi nyilvántartásával csökkent, viszont az átszervezéskor a személyi anyagok átadásával ez a feladat megnövekedett. Közlekedési és egyéb szabálysértési bírság behajtását 36 személy esetében tette át a Rendőrség, illetve egyéb szerv, melynek behajtási eredményessége %-os Adó- és érték bizonyítvány kiállítására 27 esetben került sor, ennek sajnos nagy része (16) végrehajtáshoz kellett, hagyaték céljára 5, idősotthoni elhelyezésnél jövedelem vizsgálathoz 4, és 1 esetben magánszemély kérelmére adtuk ki. Nem tartozik szorosan a vagyonkataszteri feladatokhoz, de az Orosházi Földhivataltól megkértük Kardoskút belterületi ingatlanjairól a földkönyvet, mely tartalmazza a helyrajzi számokhoz tartozó tulajdonosokat, és címeket, melyekben sajnos sok hiba van. (régi házszám, utca nevek és egyéb pontatlanságok) Ezek feltárásához már hozzákezdtünk, de igen összetett feladat lesz mire a helyreigazítások megtörténnek Szociális és gyámügyi feladatok: Ezen részterületre vonatkozó írásos anyag december 8. napján kerül a képviselők számára kézbesítésre Gazdálkodási feladatok: Önkormányzatunknál a gazdálkodási feladatkör pénzügyi, számviteli, bérügyi és anyaggazdálkodási feladatokat foglal magába. Legfőbb feladat e területen az önkormányzat koncepciójának és költségvetésének összeállítása, valamint a féléves és évvégén az éves beszámoló elkészítése a felügyeleti szerv és a képviselő testület felé. Évközben, folyamatos az előirányzatok nyilvántartása, teljesítésének figyelemmel kísérése, és a költségvetési rendelet módosításának előkészítése. A képviselő testület által megalkotott, a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten. A gazdasági események kontírozása és könyvelése folyamatos, - szinte naprakész - hiszen negyedévenként pénzforgalmi- és mérlegjelentési kötelezettségünk van a Magyar Államkincstár felé. A könyvelés területén jelentős változást eredményezett a Magyar Államkincstár régiósítása. Az eddig megyei szinten - használt könyvelési program fejlesztését nem engedélyezték tovább a régióban. Január 01-től egy teljesen új könyvelési rendszer került bevezetésre, ezért év elején a főkönyvi számlák megfeleltetését és nyitását kézzel kellett elvégezni. A program teljesen új menüstruktúráját, alkalmazott kódjait igen nehéz volt megszokni. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása is rendszeres feladat, mert a költségvetési szervek naponkénti értékcsökkenést számolnak el a 3

4 nyilvántartott eszközeik után. A főkönyvvel történő egyeztetése negyedévenként történik. A negyedéves mérlegjelentés alátámasztására főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások készülnek. Az általános iskolánk augusztus 01-i fenntartói változása az intézményben található tárgyi eszközök átadását is maga után vonta. Így ezek az eszközök július 31-i fordulónappal leltározásra kerültek és a könyveinkből mind a bruttó érték, az eddig elszámolt értékcsökkenés és a nettó érték is kivezetésre került. Az iskolánál a kis értékű eszközök is teljes körűen számba lettek véve szintén az átadás miatt. Július hónap folyamán az iskola után kapott normatív állami támogatások jogcímenként lemondásra kerültek. Ezek a támogatási tételek, valamint az általános iskola költségvetési főösszegei az új fenntartónak átadásra kerültek. Az önkormányzat pénzforgalmának lebonyolítása a házipénztáron és a banki terminálon keresztül történik. Mivel napjainkban igencsak előtérbe került a készpénzes vásárlás ezért a házi pénztárunk havonta igen nagy összegű készpénz-forgalmat bonyolít le. A banki terminálon keresztül zökkenőmentes az átutalások indítása. Naprakészen tudjuk követni bankszámláink aktuális egyenlegét és forgalmát Igazgatási, szervezési feladatok: Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok Anyakönyvi igazgatás Ügyiratkezelés Hatósági feladatok Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatokból településünkön előforduló esetek: adategyeztetések lakcímbejelentések, lakcímváltozások adatszolgáltatási nyilvántartás nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről lakcím fiktívvé nyilvánítása nyilvántartó kartonok lecserélése, kezelése selejtezés A lakcímnyilvántartás településünkön manuális, kartonos rendszerű. A Közigazgatási Hivatal az ellenőrzés során javasolt Regiszter program beszerzése és telepítése még nem történt meg, de a program telepítéséhez szükséges nagyobb teljesítményű számítógép beszerzésre került év november hónapjáig Kardoskút község létszámában az alábbi változások történtek: településre költözöttek (állandó lakos) száma: 33 fő tartózkodási helyet létesített (ideiglenes lakcím): 5 fő településről elköltözött (állandó lakcím megszüntetés): 29 fő tartózkodási helyet megszüntető (ideiglenes lakcím): 2 fő születések száma: 4 fő 4

5 halálozások száma: 5 fő Anyakönyvi igazgatás (településünkön előforduló feladatok) állampolgársággal kapcsolatos kérelmek, eskütétel, eskütétellel kapcsolatos okmányok anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset) anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos alapiratok, anyakönyvi igazgatás szervezete, működése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, adatok közlése családi események polgári szertartása (házasságkötés, házassági évfordulók, jubileumok lebonyolítása, névadók tartása) egyéb anyakönyvi iratok, kivonatok, adatközlések, stb. nyilvántartások vezetése teljes hatályú apai elismerések selejtezés évben az alábbi anyakönyvi események történtek: születés anyakönyvezése: 1 házasságkötés: 3 haláleset 2 teljes hatályú apa elismerés: 2 anyakönyvi kivonatok kiállítása: 22 névmódosítás 2 utólagos bejegyzések: 16 adatszolgáltatások. 14 Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos változások, kivonatok kiállítása, anyakönyvi másolatok kiállítása, stb. az úgynevezett ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszerben történik számítógépen. Ez a rendszer egy országos, zártrendszerben működő program április 2-ától a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal bevezette az új cím- és körzet-nyilvántartási rendszer első ütemét, majd július 2-ától a második ütemét. Ebben a rendszerben szigorúan meghatározott esetekben be tudunk tekinteni az állampolgárok adataiba, de nem teljesen helyettesíti a regiszter programot. Ez az ASZA rendszer használata, a különböző anyakönyvi események és a személyi adatváltozások helyben történő rögzítését szolgálja. A rendszer alkalmazása bizonyos feladatok átvételét eredményezte az okmányirodáktól, ez plusz feladatot jelentett, ugyanakkor pl. egy szombati házasságkötés a szertartást követően 5 perc múlva átvezetésre kerül és megjelenik a rendszerben, ellentétben a régi gyakorlat szerinti postai úttal, ahol az adatváltozás átvezetése több napot is igénybe vett. A rendszer folyamatosan fejlesztés, bővítés alatt áll, egyre több feladatot helyben kell rögzíteni és átvezetni. A módosítások értelmében január 1-től az anyakönyvvezető önállóan az okmányiroda közreműködése nélkül vezeti át a személyi adat-, és lakcímnyilvántartás adatállományán a születési, házassági és halotti anyakönyvbe bejegyzett alap-, valamint utólagos bejegyzésekből és javításokból eredő változásokat. 5

6 A házasságkötési szertartásokkal kapcsolatban nálunk is tapasztalható az a tendencia, hogy a házasságkötést nem a kijelölt házasságkötő teremben kívánják a házasulandók lebonyolítani, hanem úgynevezett külső helyszínen (településünkön gyakorlat a hivatal előtti parkban, melynek előkészítéséhez a család segítségét is igénybe veszem). Továbbá új színfolt, hogy nem szombati napra, hanem a hét valamelyik napjára kérik az esküvőt január 1-től hatályba lép egy új intézmény az anyakönyvi igazgatásban, az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolat. Ugyanúgy anyakönyvet kell vezetni, a lebonyolítása hasonló a házasságkötéshez és az azt követő adatszolgáltatásokéhoz, sőt a jogok is hasonlóak a házastársak jogaihoz. Lényeges különbség, hogy azonos nemű állampolgárok is kérhetik a kapcsolat bejegyzését. Lényeges az is, hogy nem minden település anyakönyvvezetőjét érinti, mert csak kijelölt (körzetközponti) anyakönyvvezetők illetékesek ezen feladat végzésére. A haláleset bejegyzése viszont minden anyakönyvi hivatalt érint. Ügyiratkezelés A legutóbbi beszámoló óta lényeges változás az ügyiratkezelés tekintetében, az iktatást tavaly évvégén beszerzésre került Kontroller elnevezésű programmal végezzük január 1. óta. Kezelése nem bonyolult, de nagyobb odafigyelést igényel, mint a manuális iktatás. Reméljük az évvégi statisztika elkészítése könnyebb lesz, rövidebb időbe kerül, de az ügyintézők részéről az ügyiratok irattárba helyezése is nagyobb pontosságot igényel. Minden évben sor kerül az ügyiratok selejtezésére is. Ügyiratforgalom alakulása: főszámon iktatott ügyek száma: 780 alszámon iktatott ügyek száma: 1909 Hatósági feladatok Hagyatéki eljárás 13; Ebben az évben számszerűleg lényegesen kevesebb ügyszám volt, de néhány nagyon bonyolult, összetett és hosszú időt vett igénybe. Működési engedélyekkel kapcsolatos eljárás: 3; Magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, falusi szállásadás): 1. Munkahelyi baleset nem volt az elmúlt évben. Köztemetés nem volt. Ingatlan ajánlattétellel kapcsolatos eljárás: 48 Hatósági bizonyítványok, adatkérések: 11. Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Képviselő-testület, bizottságaik üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, falugyűléseken elhangzottak feljegyzéseinek elkészítése, különböző fórumokról feljegyzések készítése. Polgármester és jegyző által meghatározott egyéb feladatok elvégzése. 6

7 Esetenként környezettanulmányokon, helyszíni eljárásokon részvétel, eboltáson közreműködés, valamint a hivatal napi postázásai tartoznak a feladatkörömbe Jegyzői hatáskörben maradt feladatok: Telepengedély kiadására évben egy alkalommal került sor. Építéshatósági, környezetvédelmi ügyekben, valamint ingatlanok közművesítéséhez viszont jelentős számban kellett szakhatósági hozzájárulásokat kiadni. Birtokháborítási ügyben nem indult eljárás, sikerült az ilyen jellegű bejelentéseket a helyszínen az érintettekkel megbeszélve rövid úton lerendezni. Szabálysértési ügyintézés: e területen 2 eljárás húzodott át a évről és 2 új eljárás indult. Az eljárások lezárultak. Az elmúlt években már gyakorlattá vált hivatalunkban, hogy az Orosházi Ügyviteli Szakképző Iskola kardoskúti lakhelyű tanulóit szakmai gyakorlat keretében fogadjuk. Néhány hetet töltenek a tanulók a hivatalban, amikor az oktatási intézmény által kiadott tematikát is figyelembe véve kapnak feladatokat. Az elmúlt évben számos olyan feladattal is szembe kellett néznünk, melyek nem tartoznak a rutinügyek kategóriájába, így többek között helyettesítéssel kellett /és kell jelenleg/ megoldani az átmenetileg betöltetlen álláshelyen jelentkező feladatokat, az intézményátszervezésekhez kapcsolódóan szintén számos feladata volt a hivatalnak, valamint évben még a közbeszerzési eljárások is okoztak némi fejtörést. Mindezek alapján kollégáimnak az elvégzett munkájukért köszönetet mondok, a Képviselő-testületet pedig arra kérem, hogy észrevételeikkel, építő kritikáikkal segítsék munkánkat. Kardoskút, december 4. /dr. Mészáros Erzsébet / jegyző 7

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről I. Általános áttekintés A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat területén ellátandó 2012-ben

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben