NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE"

Átírás

1 KFKI /G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPRINT A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR-HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) PERNECZKY L., TÓTH I., SZABADOS L. Központi Fizikai Kutató Intézet 1625 Budapest 114, Pí. 49 HU ISSN

3 Perneczky L, Tóth l., Szabados L.: A nyomástartó es terfogatkompenzáló eoóny felhasználása a vízzár hatás csökkentésére KFKI /G KIVONAT A WER 440 típusú reaktorok folyással járó üzemzavari állapotában szovjet elemzések szerint - kettős, melegági és hidegági vízzár kialakulása kedvezőtlenül hat a zóna hűtésére A RELAP4/mod6 kóddal elvégzett analízis célja annak tisztázása volt hogy a 7,4% os folyásos üzemzavar adott szál ászában a meleg és hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edény felhasználható e vízzár hatás csökkentésére Az eredmények az egyébként sem veszélyes nagyságú fűtőelem burkolat hőmérsékletnél minőségi változást nem mutatnak Л. Пернецки, И. Тот, Л. Сабадоь: Использование компенсатора давления и компенсатора объема для уменьшения влияния гидрозатвора. KFKI /G АННОТАЦИЯ Образование гидрозатворов в горячей и холодной петлях резкторов ВВЭР-МО - согласно анализам советских специалистов - неблагоприятно влияет на охлаждение активной зоны в случае аварий, связанных с потерей теплоносителя, С целью выяснения роли компенсатора давления при уменьшении влияния гидрозатвора в случае 7,^-процентной течи был проведен расчетный анализ с помощью программы RELAP4/ mod6. Результаты расчетов показапи, что перегрев оболочек твэлов является незначительным, и что открытие линии подачи холодной воды компенсатора давления не дает существенной качественной разницы. L. Perneczky, l. Tóth, L Szabados: иынд toe pressurize«spray line in order to minimize loop seal effects KFKI /G ABSTRACT During a SBLOCA In WWER 440 reactors the simultaneous formation of loop seals in both the hot and the cold legs can have detrimental effects on core cooling. A RELAP4/mod6 calculation of a 7 4% break case war, performed in order to investigate whether the pressurlzer spray line could act as a relief line for steam trapped in the hot parts by loop sea is The results have shown no significant influence on fuel cladding temperatures folkwinrj opening of the spray line

4 1. BEVEZETÉS A Csernobilban történt reaktorbalesetet követően részben szovjet előírások, részben hazai döntések alapján un. "Biztonságnövelő Intézkedések"-et fogadtak el a Paksi Atomerőműre. Ezek között szerepel a primer hűtőkörök hideg- és meleg ágainak összekötése, amely szovjet előírás. Az összekötés szükségességével kapcsolatban elvégzett OKB-Gidropressz elemzés [1] összefoglaló következtetése az alábbi: "... az aktív zóna lehűtésével szemben támasztott követelmények a következő kiegészítő intézkedések feltételezésekor teljesülnek: 1/ kiegészítésképpen be kell építeni a hurok "meleg" és "hideg" ágainak alsó részeit összekötő 50 mm átmérőjű átkötő vezetéket, amelyben a szerelvény automatikusan nyit "kis", vagy "nagy" folyás jelre." Az intézkedésre a szovjet elemzés szerint azért van szükség, hogy megakadályozzák un. kettős vízzár melegági és hidegági kialakulását a hurkokban, ami - abban az esetben, ha a vízzárakban lévő víz hideg - oda vezethet, hogy a zóna felső része szárazra kerül és a fűtőelem felületi hőmérsékletek értéke 2000 C fölé emelkedik, a folyással járó üzemzavari állapotokban. Célszerűnek látszik a folyamat lezajlásának és néhány alapvető fogalomnak a tisztázása a jelen munka keretei között is. A WER típusú reaktorral felszerelt erőművek primerkörében mind a meleg-, mind a hidegágban találunk olyan U-kiképzésű csőszakaszt, amelyben a rendszer leürülése esetén a hűtővíz megreked, s így - a mosdószifonhoz hasonlóan - vízzárat alkotva akadályozza a vízgőz áramlását a hurokban. A törés helyét a hidegágon, a reaktortartály közelében feltételezve nyilvánvaló, hogy a zónában keletkező gőz előbb-utóbb a vízzárakat áttörve el kell, hogy jusson a töréshez. Ez csak olymódon lehetséges, hogy a gőz a vízzárat "félrenyomja", azaz a vízzár felé eső ágában a vízszintet

5 - 2 - lenyomja, míg az az U-alakú vezeték másik ágában megemelkedik Amikor a gőz kellőképpen lenyomta a vízszintet ahhoz, hogy át tudjon szökni a vízzáron, a vízzár "megnyílik", s a másik ágon átbuborékolva halad a törés felé. Ez az átbuborékolás - kellően magas gőztermelés esetén - olyan vehemens is lehet, hogy a folyadékoszlop vizét a gőz magával ragadja, s így a vízzár bizonyos idő alatt teljesen kiürül. Belátható, hogy a vízzár megnyílása előtti pillanatban a kilépőkamrában a töréshelyhez képest olyan mértékű túlnyomásnak kell létrejönnie, ami a vízzárban lévő folyadékot félrenyomott állapotban tudja tartani. Ez a túlnyomás a kilépőkamra, ill. a zóna szintjét lenyomja a gyűrűkamra szintjéhez képest. Nyilvánvaló, hogy a zónaszint csökkenés meg fokozottabb, ha a meleg-, ill. hidegági vízzár ugyanazon hurokban egyidőben van félrenyomott állapotban. A zónaszint alakulására hatással lesz a vízvárakban helyetfoglaló hűtőközegoszlop magassága és sűrűsége, valamint a zónának és a gyűrűkamrának ugyanezen paraméterei. A fűtőelemhőmérsékleteket a fentieken kívül az is befolyásolja, hogy a vízzárak által okozott zónaszintcsökkenés milyen tartós, vagyis, hogy a vízzárak mennyire stabilak. Egyszerűen belátható, hogy ilyen típusú utólagos beavatkozás egy részt rendkívül költséges, másrészt hosszú időn át üzemelő aktív berendezésekben kell végrehajtani, tehát nagy felkészültséget igénylő, kényes feladat. A módosítást tehát csak akkor szabad végrehajtani, ha teljes biztonsággal kimutatható, hogy a jelenlegi kiépítéssel a zóna húf-.is biztonsága nem kielégítő, azaz a beavatkozás valóban növeli a nukleáris biztonságot. Ennek megfelelően - a PAV kezdeményezésére - megvizsgáltuk a kettős vízzár hatását a nukleáris biztonságra, mivel a szovjet elemzés eredményeit nem tartottuk kellően megalapozottnak. Ez a vizsgálat [4] magában foglalta kísérletek végzését, azok révén a RELAP4/MOD6 program verifikálását, a RELAP4/MOD6 kód

6 - 3 - segítségével végzett számításokat és a problémakör bizonyos vonatkozásainak egy könnyen áttekinthető fizikai modellel történő analízisét. A PMK berendezésen végzett három kísérlet nélkülözhetetlen információkat nyújtott arra vonatkozólag, hogy egy kistöréses folyamat a Paksi Atomerőműben miként zajlana le különböző zónaüzemzavari hűtőrendszerek beavatkozása esetén. A kísérletek azt mutatták, hogy kettős vízzárak a rendszerben ugyan kialakulnak, de azok nem stabilak, s a zónaszintre gyakorolt hatásuk olyan mértékű, amely nem okozza a zónában a fűtőelemek tartós túlhevülését. A kísérletek elsőrendű jelentősége abban áll, hogy segítségükkel az erőművi számításokhoz használt számítógépi programot (jelen esetben a RELAP4/MOD6 kódot) mintegy "hitelesíthetjük". A kísérletekre- bemutatott számításaink azt bizonyítják, hogy a RELAF kóddal a kistöréses folyamat egészét meglehetősen jól írjuk le. Miután a RELAP4 kódot a kísérletek segítségével a WER típusú reaktorok jellegzetes kistöréses folyamataira ellenőriztük, bízhatunk benne, hogy az erőműre végzett számításaink valósághű eredményeket szolgáltatnak. A kettős vízzárnak a zónahűtésre gyakorolt hatása vonatkozásaiban vizsgálataink révén az alábbi megállapítások tehetők: - Kistöréses folyamat közben kettős vízzárak alakulhatnak ki. - Túlzott konzervativizmus a vízzárakban 40 C-os víz feltételezése (szovjet feltevés). Erőteljes hidroakkumulátor befecskendezés esetén is elsősorban a kilépőkamra és a gyűrűkamra hűl alá. Viszonylag nagy aláhűtés észlelhető a hidegági vízzárban, a melegági vízzár viszont lényegesen melegebb hűtőközeget tartalmaz. Az egyes hurkok vízzár-hőmérsékletei között jelentős különbség észlelhető. - A vízzárakban lévő hűtőközeg jelentős aláhűtöttsége nem tartós állapot: a hőmérséklet kb. 200 s időtartam alatt lényegesen emelkedik. A melegág vonatkozásában ebben jelentős szerep jut a gőzfejlesztőben létrejövő fordított irányú hőáramnak, amely a maradványhővel azonos nagyságrendű lehet.

7 - 4 - Enyhíti a vízzár-hatást az a tény iá, hogy a meleg, ill. hi degégi vízzárak nem egyidejűleg jönnek létre. Elószöi a meleg - ági vízzár alakul ki, majd annak megnyílása után, az azon áttörő góz hatására képződik a hidegági. Ez azt jelenti, hogy a melegági vízzárban lényegesen alacsonyabb, kétfázisú sűrűséggel számolhatunk. Kedvezően befolyásolja a folyamatot az a tény is, hogy a zónaszint alakulását a legmelegebb hurokág vízzár-viszonyai határozzák meg. A kettős vízzár kialakulása - még akkor is, ha azokban a folya dékhőmérséklet a telítéshez közeli érték - a zóna vízszintjének olyan mérvű csökkenését eredményezheti, ami a hőátadási krízis fellépésével jár, rövid időszakra. - A vízzárak megnyílását követően a zóna keverékszintje - s ezzel hűtési viszonyai - már kb. 200 s-os időtartamon belül jelentős javulást mutatnak, ami részben a törésen kerenztül távozó hűtőközeg kétfázisúvá válásával, részben a vízzárakban lévő vízmennyiség folyamatos csökkenésével magyarázható. - A törésméret hatása a vízzár-effektusra (kialakulás, megnyílás, hűtőközeg kihordás) elhanyagolható. Jelentősebb szerep jut a zóna gőztermelésének. - A pótlólag létesítendő, hideg-meleg-ágat összekötő vezetékeknek gyakorlatilag semmiféle előnyös hatása nem mutatható ki. Ez azzal magyarázható, hogy - ha a vízzár folyamatok valóságos lefolyását tekintjük - a vízzár-hatás nagyjából ugyanannyi idő alatt magától is megszűnik, mint amennyi alatt az összekötő vezetékek jótékony hatásukat kifejteni képesek. - Amennyiben stabil, hideg, kettős vízzárak létezését feltételezzük, a zónában a fűtőelemhőmérsékletek - a kiszáradt szakaszon a gőz túlhevülését is figyelembe véve - nem érik el a 1200 C- ot (a biztonsági filozófiában előírt limit). Az ERŐTERV és a PAV szervezésében szeptemberében Budapesten megvitattuk mind az [1] irodalomban szereplő szovjet, mind a négy kötetnyi magyar munka egymástól gyökeresen eltérő eredményeit [4].

8 - 5 - A konzultációt követően az ERŐTERV hivatalosan megküldte a szovjet félnek a hazánkban készült munkát. A jelentős eltérések hatására az OKB-Gidropressz új elemzést készített [2, 33, amelyet a második konzultáción (1988. május ) a magyar eredményekkel együtt - az összes kompetens szovjet szervezet képviselői részvételével - megvitattuk. A főbb megállapítások: - Az elvégzett új szovjet elemzések megerősítik a magyar vizsgálatok eredményeit: a zóna hűtése összekötéssel is és összekötés nélkül is biztosítható, a fűtőelem hőmérsékletek a biztonsági előírásokban rögzített 1200 C-ot nem érik el. A szovjet fél tehát az [l]-ben kapott eredményeket a [2,3) - ban kapott új eredményekkel maga módosította és így elfogadta a magyar elemzések eredményeit. - Az azonos konzervatív feltevésekkel elvégzett számítások eredményei a fűtőelemhőmérsékletekre a következők: magyar eredmények: összekötés nélkül 900 С összekötéssel 850 С szovjet eredmények: összekötés nélkül 902 С összekötéssel C - Az előző pontban összefoglalt eredmények alapján a szovjet fél által korábban kezdeményezett biztonságnövelő intézkedésre, nevezetesen a hideg- és melegágak összekötésére, nincs szukség. A főkonstruktőr képviselője a fent említett hivatalos szakértői megbeszélésen felvetette, hogy a kis-folyásos üzemzavar adott szakaszában a meleg-, ili. hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőz a hideg ágba vezethető. Jelen munka célja annak megvizsgálása volt, hogy a nyomástartó edény ilyen felhasználása mennyiben módosítja a fűtőelem hőmérsékleteket.

9 - 6 - Ennek eldöntéséhez a RELAP4/MOD6 kóddal számítássorozatot végei, tünk 7,4%-os hidegági törés esetére a következők szerint: - Alapeset s folyamatidőre, amikor az összekötés zárva van abból a célból, hogy az összehasonlításhoz adataink legyenek. - Az üzemzavari jel megjelenése után az operátor 90 s késleltetéssel nyitja az összekötést. A számítást 1420 s folyamatidőigi C= 10 ellenállástényező értékre (permetező hűtő vezeték) végeztük. - Alapeset restartja 910 s-tól, azt megelőzően, amikor a kvázistacioner folyamat végetér. 920 s-nál nyitjuk az összekötést két változatban: az ellenállástényező = 10 (a folyamatidő 1810 s) az ellenállástényező C= 28 (a folyamatidő 2010 s) Az összehasonlításhoz referenciául szolgáló alapeset számítására két okból is szükség volt. Bár évekkel ezelőtt már végeztünk analízist a 7,4%-os törésre [12], de az csak a hidroakkumulátorok üzeme nélküli esetre volt eredményes. Elsősorban az egyetlen térfogattal modellezett nyomástartó és a hidroakkumulátorok kölcsönhatása (nem kívánatos mértékű kondenzáció fellépése) miatt a passzív üzemzavari hűtéses számításra akkor tett kísérleteink sikertelennek bizonyultak. Másrészt csak a teljesen azonos nodalizációval és modellek alkalmazásával remélhettünk értékelheti eltérést a két számítás között. Az eredmények elemzését és összevetését az alapesettel részletesen a harmadik esetre mutatjuk be, majd összefoglaljuk a legfontosabb következtetéseket.

10 ADATMEZŐ, ESEMÉNYEK A következőkben összefoglaljuk a számításhoz használt adatmezőt, megadjuk a számításban alkalmazott, a tranziens folyamatot befolyásoló határfeltételeket, reteszeléseket. 2.1 Adatmező A t=0 időpillanatban alkalmazott adatok az erőmű névleges adatai a következők szerint: Primer hűtőkör jellemzői: - kilépő kamra nyomás - forgalom a zónán - zóna belépő hőmérséklet - zóna teljesítmény (102%) - nyomástartó edény szint - hidroakkumulátor nyomás - hidroakkumulátor szint 12,26 MPa 8640 kg/s 541 К 1402,5 MW 6,0 m 5,90 MPa 5,3 m Szekunder hűtőkör jellemzői: - nyomás a GF gőzterében - tápvíz hőmérséklete - tápvízáram és gőzelvétel - vízszint a gőzfejlesztőben 4,70 MPa 496 К 762,5 кд/з 1,82 m 2.2 Reteszelések, üzemzavari jelek A biztonságvédelmi rendszerek működését kiváltó technológiai jelek [ 5 ] közül azokat, és azoknak a következményeit tekintjük át, amelyek az analízisünknél szerepet játszanak. Ezek közül az 1. fokú biztonságvédelmi működést kiváltják (UV-1): - "Nagy folyás" jel, akkor képződik, ha az aktív zóna kimenetén 9,2 MPa alá csökken a nyomás.

11 "Kis folyás" jel, akkor képződik, ha a térfogatkoiupen/átor vízszintje a fenéktől mért 2,7 m-es szintet eléri és az aktív zóna kimenetén a nyomás 11,7 MPa alá csökken. Mindkét esetben megkezdődik a szabályozó rudak beesése az aktív zónába és kb. 0,2 s késleltetéssel a nukleáris teljesítmény csökkenni kezd (scram). 10 s késleltetéssel lezárnak a turbinák gyorszáró szelepei. A jel a dízelgenerátorok indulását is kivált ja, amelyek felfutása kb. 2 s késleltetéssel megkezdődik és további kb. 35 s múlva befejeződik, amikor elindul az un. lépcsőzetes indítási program, amelynek első lépcsője (késleltetés nélkül) a nagynyomású és kisnyomású ZÜHR szivattyúinak bekapcsolása. A "Nagy folyás" jel hatására kinyitnak a nagynyomású és kisnyomású rendszer szelepei a hermetikus tér határán, míg a "Kis folyás" jelre csak a kisnyomású szelepek nyitnak. Információink szerint a "Nagy folyás" jelre nem történik még az FKSZ-ek lekapcsolása, ezt az aktuális üzemviteli előírásokat követve az operátornak kell végrehajtania. Mi a 9,2 MPa nyomásszint elérését, mint feltételt megtartottuk ehhez az akcióhoz. 2.3 Események A tranziens során a következő határfeltételek figyelembevételére és beavatkozásokra került sor: - törés a hidegágon (V8) 10 s - tápvíz lezárás (zárási idő 4 s) 20 s - gőzturbina gyorszáró szelepek zárnak (zárási idő 0,4 s) 20 s - reaktor leállítás (nyomás - ) 11,5 MPa - szivattyú kifutás kezdete (nyomás - ) 9,2 MPa - nagynyomású ZÜHR indul (nyomás - és 37 s késleltetés) 11,5 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés kezdete (nyomás - ) 5,9 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés zárás (szint - ) 0,5 m

12 - 9 - tíku A nyit (nyitási idő 11 s) 5,3 MPa G? biztonsági szelepek nyitnak (nyomás - ) 5,68 MPa - második szelep 5,78 MPa kionyomású ZtlHR indul 0,7 MPa BRU-A zár (50 %-ra) 5,1 MPa 100%-os zárás 4,62 MPa GF biztonsági szelep zár 4,72 MPa - második szelep zár 4,9 MPa 3. SZÁMÍTÁSI SÉMA, FIZIKAI MODELLEK 3.1 Nodalizáció A RELAP4/MOD6 nukleáris biztonsági kódrendszer, amely a könnyűvízhűtéses atomreaktorok hűtőközegelvesztéses üzemzavarainak számítógépes vizsgálatára szolgál, flexibilis számítási séma alapján hajtja végre a termohidraulikai folyamatok numerikus szimulációját. E szimuláció alapja a vizsgálandó rendszc nodalizálása, vagyis olyan térfogatelemekre bontása, amelyeken belül a hőhordozó vagy a hővezető közeg az adott térfogatelemre átlagolt paramétereivel gyors változások esetén is elfogadhatóan jellemezhető. A RELAP4 kód esetében ez a geometriai felosztás alapvetően egydimenzióban történik a hűtőközeg esetében, így nyerjük az un. kontroli-térfogatokat (volume), míg a hővezető elemeknél (heat slab), így a fűtőelemrudak modelljénél is, a felosztás mind axiális, mint ra-liális irányban lehetséges. A kontroli-térfogatokat összekötő áramlási keresztmetszetek a "junction"-ok. A jelen analízishez a geometriai felosztást tartalmazó számítási séma (3.1 ábra) kialakításához legfontosabb alapot a RELAP4 kód alkalmazásában eddig szerzett tapasztalataink adták, azaz kiindulásként a korábbi elemzéseknél használt sémát vettük fel [6], [7-10 ]. E sémák alapelve az volt, hogy a WER-440 típusú reaktor hat hűtőhurkát mindössze két hurokkal modelleztük, ezek közül egy nuíc.'c a törést tartalmazó hurkot, míg a másik összevontan az 5 intakt hurkot reprezentálta.

13 10 о см о esi S12 V) V10 о 1Л > 1Л > > 1 -е- V36

14 Jelen vizsgálathoz ezt az utóbbi alapelvet - mégpedig a két hurokkal való modellezést - felül kellett vizsgálnunk. Az eddig vizsgált kis folyásos folyamatokban a hurkok közötti aszimmetriának ugyanis jelentősebb szerepet nem tulajdonítottunk. Ha azonban a meleg és hideg ághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőznek a hideg ágba való vezethetőségét és ezáltal a vízzár-hatások módosulásának mértékét kívánjuk elemezni, a hurok-aszimmetria jelentősége megnő. Ezért a két hurkos modellről célszerű volt áttérni három hurkos modellre, amelynél egy hurok a törést tartalmazó hurkot (az ábrán csak egy hurkot tüntettünk fel, ehhez a hurokhoz tartoznak a V1-V9 térfogatok, J1-J9, továbbá a J38, J41, J45 junctionok, S1-S3 hővezető elemek és természetesen a V8 térfogathoz csatlakozó J34 leak junction a C3 szeleppel együtt), a második hurok azt a hurkot, amelyhez a nyomástartó csatlakozik (V11-V19 térfogatok, J11-J19, J39, J42, J46 junctionok, S4-S6 hővezető elemek, a J30 a VI l-hez, a J51 a V18-hoz csatlakozik), a harmadik hurok pedig összevontan a maradék 4 intakt hurkot reprezentálja (ez utóbbit a V21-V29, J21-J29, J40, J43, J47 junctionok alkotják, a V28-hoz csatlakozik a nagynyomású ZÜHR-J49). A reaktortartályon belüli rész az aktív zóna átlagos terhelésű hűtőcsatornájából (V10) és а hozzá tartozó fűtőelem modellből (S10-S12), illetve további 3 térfogatból (felső keverőtér: V20, az alsó keverőtér: V35, a gyűrűkamra V34) áll össze. A nyomástartót 3 részre osztottuk fel (V31-V33), a hozzá csatlakozó csöveket a V30 ill. V38 térfogatok képviselik. További két térfogatot a hidroakkumulátorok modellje ad. A szekunder hűtőrendszer a gőzfejlesztők szekunder gőz-víz terét leképező - az előzőeknek megfelelően térfogatarányú - 3 térfogattal jelenik meg a sémában, ez egészül ki a gőzvezetékrendszert jelképező további térfogattal. Végül is a 3.1 ábra szerint 39 térfogatot és 51 összeköttetést tartalmaz a uzámítási séma, amelyben 3 térfogatban vannak a főkeringetó szivattyúk és 9 összeköttetésben szerepel szelep, míg r ) un. "fiit junction" a peremfeltételek megadását biztosítja.

15 A J41-J43 junctionoknak közös a fill-táblázata. A tórés modelljén kívül (J34), szeleppel visszazárható "leak" junctionok modellezik a biztonsági szerelvényeket is, a J45-J47 a biztonsági szelepek, a J48 a 2 BRU-A szerelvénye. Mint láttuk, az S-sel jelölt hővezető elemek száma összesen 12. Ebből szolgál a gőzfejlesztő hőátadó csöveinek modellezésére, mégpedig úgy, hogy a csövek axiálisan 3 részre vannak osztva, radiálisán pedig 3 réteg szerepel. Ugyancsak 3 részre osztottuk a fűtőelemeket is, de itt radiálisán 6 az osztások száma. 3.2 Fizikai modellek és opciók A RELAP4 kód kontroli-térfogat modelljében kétfázisú áramlás esetén az egyenletek homogén formában szerepelnek. Ennek ellenére lehetőség van részleges, vagy teljes fázisszeparáció figyelembe vételére az un. buborék felúszási modellel, amelynek paraméterei az eloszlási tényező (a) és a felúszás sebessége (v). Számítási sémánkban szereplő térfogatok közül: - a homogén áramlási modellt alkalmaztuk a gőzfejlesztő primer hőátadó csöveiben (V3-V5, V13-V15, V23-V25), és a nyomástartó vezetékében (V30) - teljes fázisszeparácíót a hidroakkumulátorokban (V36 és V37), továbbá a nyomástartóban (V31-V33), - részleges fázisszeoarációt - a=0.8 és v=18.0 ft/s paraméterekkel a gőzfejlesztő szekunder terében (V9, V19, V29), - a=0.8 és v=3.0 ft/s paraméterekkel =i primerkör csöveiben és a reaktortartályban (V10, V20, V34, V35).

16 Az összeköttetéseknél kétfázisú áramlás esetén a vertikális slip modell alkalmazható, amelyet 1.0-es sebességszorzóval a következő helyeken alkalmaztunk: - a primerkörben a zóna alatt és felett (J10, J20, J35), - a nyomát tartóban (J31, J32, J33). A RELAP4 kódverziókhoz a hőátadási típusokra három alternatív korreláció-csomagot dolgoztak ki a kód szerzői. Ezek közül az un. M0D6 szubrutin csomagot (HTS2) használtuk a számításokban. A kritikus kiömlésre a Henry-Fauske (HF) és a Homogén Egyensúlyi Modell (НЕМ) kombinációját alkalmaztuk, a kiömlési tényezőt 0.85-re vettük fel. A hidroakkumulátorok gázterében (V36, V37) a politropikus expanzió kitevőjét 1,1-re választottuk. A fókeringető szivattyúk modelljében a dinamikus paraméterek, illetve a két kvadránsos jelleggörbe adatai a korábbi analíziseinkben megfelelőnek minősített [6] adatokkal szerepeltek. Ez kb. 150 s-os kifutási időt biztosít a szivattyúk lekapcsolása, vagy a feszültségkiesés után. Az aktív zónában a maradványhő időbeli változását a [111 szerinti értékekkel az un. "scram-táblázat"-ban adtuk meg. A három egyenlő axiális osztás teljesítményeloszlása alulról felfelé a következő volt: 0,3-0,42-0,28. Az un. Enthalpy Transport Model-t csak a stacioner kezdőállapotban használtuk, az első tranziens lépésnél kikapcsoltuk. A nagynyomású ZÜHR szivattyúinak jelleggörbéjét a "fill junction" kártyáin táblázatosan adtuk meg a 3.1 táblázat szerint, a Paksi Atomerőműben elvégzett mérések alapján.

17 AZ ALAPESET ANALÍZISE A Paksi Atomerőmű VVER-44ű-es reakloláiial a hideg á^ban ieljápo 7,4%-os törést követő üzemzavari folyamat ismertei_ését a fő ese menyek időbeli leírásával kezdjük, majd a folyamat áttekintését szolgáló ábrák következnek. Itt hívjuk fel a figyelmet hogy az ábrák a 10 s tartamú kezdeti stacioner üzemállapotot is tartalmazzák, míg az eseménytábláran a törés fellépéséhez rendeltük a 0 s-ot, így az ábrákkal való egybevetésnél a 10 s eltolódást fi gyelembe kell venni. Az üzemzavar analízisét a következő feltételezésekkel végeztük el: - a törés méret egyenértékű egy 135 mm átmérőjű cső törésével, ami a primer hűtőközeg 7,4%-os folyásának felel meg; - a törés helye a hűtőhurok hideg ágának a reaktortartályhoz közel eső pontja (V8 térfogat) a cső tengelysíkjában, horizontális irányítással; - a gőzfejlesztők biztonsági szelepei és a 2 atmoszferikus ledo bó szelep (BRU-A) üzeme biztosítja a szekunder kori nyomás korlátozását (ha szükséges); a BRU-K szelepeket a biztonsági filozófiának megfelelően fi gyeimen kívül hagyjuk; - a passzív vészhűtőrendszerből 3 hidroakkumulátor működésével (2 a gyűrűkamrába, 1 a felső keverótérbe táplál), míg az aktívakból 2 nagynyomású ZÜHR szivattyú működésével számolunk, de csak egyet veszünk figyelembe, feltételezzük, hogy a második a törésre dolgozik. 3.1 táblázat Nyomás (MPa) ül Áramlás (m 3 /ó) (kg/e) 31,94 27,78 32,50 22,22 8,33 0

18 Az üzemzavari folyamat eseményei Az üzemzavari tranziens főbb eseményei ill. a paramétereknél fellépő minőségi változások időpontjai a következők: 0 s a törés nyílni kezd s az mm-nek megfelelő keresztmetszet (A=0,01431 m ) kinyílt 0.4 s VAP20 < 11,5 MPa, a reaktor leállítása megkezdődik 1.5 s a kiömlés maximális, JW34= 1188 kg/s 3.0 s VAX11 > 0, a nyomástartóból kiáramló hűtőközeg miatt a melegág telítési állapotba került 4.5 s VAX12 > 0, a 2. hurok meleg kollektora kigőzölgése megkezdődik 8.2 s VAP20 < 9,2 MPa, az FKSZ-ek kifutása megkezdődik 9.1 s ML31 < 2,7 m, "kis folyás" jel 10.0 s turbina gyorszárók és tápvíz szelepek zárása megkezdődik 10.4 s a turbina gyorszárok lezártak 14.0 s tápvíz szelepek lezártak 16.6 s a nyomástartó leürült 22.0 s a többi meleg kollektor kigőzölgése is megkezdődik VAX2 > 0, VAX22 > s VAP20 < 5,9 MPa, a HA a felső keverőtérbe megkezdi a befecskendezést 23.0 s únabb térfogatok telítésen, VAX21 > 0, VAX16 > 0

19 s VAP34 < 5,9 MPa, a további 2 HA megkezdi n.-lködését 24.0 s VAX1 > s vaxl7 > s JW36 = 368 kg/s maximális befecskendezés 30.0 s JW37= 682 kg/s maximális befecskendezés 31.0 s a többi hideg kollektorba is eljut a kétfázisú hűtő közeg, VÄX6 > 0, VAX26 > s VAP39 = 5,23 MPa, a szekunder köri nyomás maximuma, a BRU-A nem lép üzembe 36.0 s VAX7 > 0, VAX27 > s VAP20 = VAP39 =5,23 MPa < VbP9, a GF-ben a hőáram iránya megfordul, a primerkör nyomásesése lelassul 37.4 s a nagynyomású ZUHR üzembe lép, JW49 = 29,0 kg/s 41.0 s a hűtőközeg hőmérséklet minimuma a zónában, VAT10 = 254,1 C (telítés: 266,4 C) 52.0 s a burkolat-hőmérsékletek minimuma: SR11= 257,7 C, SR12 = 256,6 C, telítés: 264,7 C 75.0 s a zónában gőzfejlődés indul, VAX10 > 0, a primer nyomás nő, HA-k lezárnak, a zóna belépő forgalom megfordul 76.0 s az összevont hurkokban az áramlás megfordul, VAX27 = s VAP20 = 4,91 MPa, ismét csökkenni kezd s JW36 > 0, HA ismét befecskendez s JW37 > 0, a gyűrűkamrába is van befecskendezés s burkolathőmérséklet első csúcsai: SR11 = 348 C, SR12 = 328 C 119 s SR11 = 354 C, újabb maximum 139 s VAX35 > 0, az alsó keverőtér is telített 160 s újabb burkolathőmérsékleti csúcsok: SR11 = 410 C, SR12 «= 35G C

20 s a HA befecskendezés fokozódik, í» primer nyomás "elszakad" a szekundertői, zuhanni kezd 188 s alsó keverótér újra aláhűtött 192 s HA befecskendezés maximuma: JW36 = 622 kg/s, JW37 = 1121 kg/s 193 s burkolathőmérsékletek (238 C) újra a telítés (220 C) közelében 239 s a zóna is aláhűtött, VAX10 = 0, VAT10 = 213 C 242 s a nyomástartó feltöltődése elkezdődik 243 s az első hidroakkumulátor leürült, lezár, JW36 = s felső keverőtér hőmérséklet minimuma: VAT20 = 197 C 249 s a többi hidroakkumulátor is lezár, JW37 = s a zóna és az alsó keverőtér hőmérséklet-minimuma: VAT10 = 206 C, VAT35 = 183 C 268 s primer nyomás minimuma: VAP20= 2,00 MPa, zóna újra kétfázisú 270 s VAX20 > 0, a felső keverőtér telítésen 274 s SR11 es SR12 újra nőni kezd 412 s kiömlés csökken 415 s nyomástartó szint megáll: ML31= 0,76 m 422 s primer nyomás maximuma: VAP20= 2,59 MPa tört hurok gőzfejlesztője kiszárad: VAX4 = VAX5= s JW34 < 50 kg/s, kiömlés egyfázisú gőz (nagy térfogat veszteség), JW49 =30,6 kg/s 426 s SR11 = 300 C, SR12 = 274 C, maximum, gyorsan újranedvesednek 428 s SR11 = 228 C 429 s SR12 = 228 C

21 s VAX34 > 0, gyűrűkamra is telített állapotban, a szint csökkenni kezd, hideg vízzár teljesen üres: VAXb- =VAX7 =1.0 kvázistacioner állapot kezdődik, a nyomás VAP20= 2,55 MPa-ról egyenletesen csökken, hőmérsékletek a telítési vonalat követik, a tört hurok hideg ágában egyenletes gőzáramlás van a törés felé 452 s a nyomástartó ismét üres és úgy is marad 470 s JW34 < 40 kg/s, tovább csökken 604 s JW34 = JW49 = 31,0 kg/s, a hűtőközeg veszteséget pótolja a nagynyomású ZÜHR. Ezután JW34 < JW49, a rendszer lassú visszatöltése megkezdődik 920 s a gyűrűkamra feltelik a zóna alján fellépő negatív áramlás miatt, a kiömlés JW34 = 20,6 kg/s < JW49 = 31,3 kg/s 922 s a kiömlés kétfázisúvá válik, nőni kezd a mennyiség, csökkenni a térfogat veszteség, a primer nyomás csökkenése megáll, VAP20 = 1,2 4 MPa 930 s burkolat hőmérsékletek lassan nőni kezdenek, mert a zónaszint csökken 952 s a primer nyomás határozottan nő, a kiömlés is fokozódik JW34 > 100 kg/s 974 s SR12= 224 C maximum (telítés 195 C) 990 s ML20 = 0, néhány s-ra kiürült a felső keverőtér, a szint ezután növekszik 1022 s SR11 = 226 C, maximum (telítés 206 C) 1026 s VAP20 =1,89 MPa, maximális érték 1032 s burkolatok újra a telítési hőmérséklet közelében 1050 s a nyomástartós hurok hidegági vízzára teljesen üree, gőzáram indul a gyűrűkamrán át a töréshez (VAX 16 = VAX17 = 1,0), kiömlés újra egyfázisú JW34 < 50 kg/s újabb kvázistacioner szakasz kezdődik 1102 s a kiömlés lecsökkent a vészhűtés alá: JW34 < 30 kg/s, JW49 = 31,1 kg/s

22 s a tört hurok átveszi korábbi szerepét, a másik hurokkal együtt a törést gőzzel táplálja (VAX6= VAX7= 1.0) 1267 s JW34 <: 20 kg/s, JW49 = 31,3 kg/s 1282 s SR12 = 186 C, (telítés 185 C) el kezd lassan nőni 1501 s a primer nyomás átmenetileg nőni kezd (VAP20= 0,86 MPa) majd stagnál 1566 s SR12 = 338 C, maximum 1646 s a primer nyomás ismét növekszik 1679 s SR12 = 178 C (telítés 176 C), a primer nyomás megáll (VAP20 = 0,91 MPa) majd lassan csökken 1814 s JW34 < 15,0 kg/s 2028 s a stabil folyamat vége, a kiömlés ismét nőni kezd, kétfázisúvá válik, a gyűrűkamra feltelik, hasonló tranziens kezdődik, mint a 920 s-nál 2040 s a számítás vége. 4.2 Ábrák Az analízis eredményeit a ábrákon is bemutatjuk. A tranziens folyamatról jó áttekintést nyújt a primer és szekunder kör nyomásának változása. Ezt látjuk a 4.1 és 4.2 ábrákon 0-500, ill s időtartományban. Az előbbin jól látható a szekunder kör hatása a primer nyomásra ( s tartományban) illetve a hidroakkumulátorok lezárása (250 s környékén), a második ábrán pedig a kétfázisú kiömlési szakaszban az átmeneti nyomás-növekedés. A 4.3 és 4.4 ábrák a törésen elfolyó hűtőközeg mennyiségét (.TW34), illetve entalpiáját (JH34) mutatják, szemléletesen jelentkezik a kvázistacioner időszakokban az egyfázisú gőzállapotú közeg sima szakasza. A passiív hűtőrendszer üzemét mutatják a 4.5 és 5.6 ábrák, a hidroakkumulátorokból betáplált hűtőközeget a JW36 és JW37 görbék, a vízszint csökkenését a csaknem teljesen egybeeső ML36 és ML37 görbék jelentik.

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben