NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE"

Átírás

1 KFKI /G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPRINT A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR-HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) PERNECZKY L., TÓTH I., SZABADOS L. Központi Fizikai Kutató Intézet 1625 Budapest 114, Pí. 49 HU ISSN

3 Perneczky L, Tóth l., Szabados L.: A nyomástartó es terfogatkompenzáló eoóny felhasználása a vízzár hatás csökkentésére KFKI /G KIVONAT A WER 440 típusú reaktorok folyással járó üzemzavari állapotában szovjet elemzések szerint - kettős, melegági és hidegági vízzár kialakulása kedvezőtlenül hat a zóna hűtésére A RELAP4/mod6 kóddal elvégzett analízis célja annak tisztázása volt hogy a 7,4% os folyásos üzemzavar adott szál ászában a meleg és hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edény felhasználható e vízzár hatás csökkentésére Az eredmények az egyébként sem veszélyes nagyságú fűtőelem burkolat hőmérsékletnél minőségi változást nem mutatnak Л. Пернецки, И. Тот, Л. Сабадоь: Использование компенсатора давления и компенсатора объема для уменьшения влияния гидрозатвора. KFKI /G АННОТАЦИЯ Образование гидрозатворов в горячей и холодной петлях резкторов ВВЭР-МО - согласно анализам советских специалистов - неблагоприятно влияет на охлаждение активной зоны в случае аварий, связанных с потерей теплоносителя, С целью выяснения роли компенсатора давления при уменьшении влияния гидрозатвора в случае 7,^-процентной течи был проведен расчетный анализ с помощью программы RELAP4/ mod6. Результаты расчетов показапи, что перегрев оболочек твэлов является незначительным, и что открытие линии подачи холодной воды компенсатора давления не дает существенной качественной разницы. L. Perneczky, l. Tóth, L Szabados: иынд toe pressurize«spray line in order to minimize loop seal effects KFKI /G ABSTRACT During a SBLOCA In WWER 440 reactors the simultaneous formation of loop seals in both the hot and the cold legs can have detrimental effects on core cooling. A RELAP4/mod6 calculation of a 7 4% break case war, performed in order to investigate whether the pressurlzer spray line could act as a relief line for steam trapped in the hot parts by loop sea is The results have shown no significant influence on fuel cladding temperatures folkwinrj opening of the spray line

4 1. BEVEZETÉS A Csernobilban történt reaktorbalesetet követően részben szovjet előírások, részben hazai döntések alapján un. "Biztonságnövelő Intézkedések"-et fogadtak el a Paksi Atomerőműre. Ezek között szerepel a primer hűtőkörök hideg- és meleg ágainak összekötése, amely szovjet előírás. Az összekötés szükségességével kapcsolatban elvégzett OKB-Gidropressz elemzés [1] összefoglaló következtetése az alábbi: "... az aktív zóna lehűtésével szemben támasztott követelmények a következő kiegészítő intézkedések feltételezésekor teljesülnek: 1/ kiegészítésképpen be kell építeni a hurok "meleg" és "hideg" ágainak alsó részeit összekötő 50 mm átmérőjű átkötő vezetéket, amelyben a szerelvény automatikusan nyit "kis", vagy "nagy" folyás jelre." Az intézkedésre a szovjet elemzés szerint azért van szükség, hogy megakadályozzák un. kettős vízzár melegági és hidegági kialakulását a hurkokban, ami - abban az esetben, ha a vízzárakban lévő víz hideg - oda vezethet, hogy a zóna felső része szárazra kerül és a fűtőelem felületi hőmérsékletek értéke 2000 C fölé emelkedik, a folyással járó üzemzavari állapotokban. Célszerűnek látszik a folyamat lezajlásának és néhány alapvető fogalomnak a tisztázása a jelen munka keretei között is. A WER típusú reaktorral felszerelt erőművek primerkörében mind a meleg-, mind a hidegágban találunk olyan U-kiképzésű csőszakaszt, amelyben a rendszer leürülése esetén a hűtővíz megreked, s így - a mosdószifonhoz hasonlóan - vízzárat alkotva akadályozza a vízgőz áramlását a hurokban. A törés helyét a hidegágon, a reaktortartály közelében feltételezve nyilvánvaló, hogy a zónában keletkező gőz előbb-utóbb a vízzárakat áttörve el kell, hogy jusson a töréshez. Ez csak olymódon lehetséges, hogy a gőz a vízzárat "félrenyomja", azaz a vízzár felé eső ágában a vízszintet

5 - 2 - lenyomja, míg az az U-alakú vezeték másik ágában megemelkedik Amikor a gőz kellőképpen lenyomta a vízszintet ahhoz, hogy át tudjon szökni a vízzáron, a vízzár "megnyílik", s a másik ágon átbuborékolva halad a törés felé. Ez az átbuborékolás - kellően magas gőztermelés esetén - olyan vehemens is lehet, hogy a folyadékoszlop vizét a gőz magával ragadja, s így a vízzár bizonyos idő alatt teljesen kiürül. Belátható, hogy a vízzár megnyílása előtti pillanatban a kilépőkamrában a töréshelyhez képest olyan mértékű túlnyomásnak kell létrejönnie, ami a vízzárban lévő folyadékot félrenyomott állapotban tudja tartani. Ez a túlnyomás a kilépőkamra, ill. a zóna szintjét lenyomja a gyűrűkamra szintjéhez képest. Nyilvánvaló, hogy a zónaszint csökkenés meg fokozottabb, ha a meleg-, ill. hidegági vízzár ugyanazon hurokban egyidőben van félrenyomott állapotban. A zónaszint alakulására hatással lesz a vízvárakban helyetfoglaló hűtőközegoszlop magassága és sűrűsége, valamint a zónának és a gyűrűkamrának ugyanezen paraméterei. A fűtőelemhőmérsékleteket a fentieken kívül az is befolyásolja, hogy a vízzárak által okozott zónaszintcsökkenés milyen tartós, vagyis, hogy a vízzárak mennyire stabilak. Egyszerűen belátható, hogy ilyen típusú utólagos beavatkozás egy részt rendkívül költséges, másrészt hosszú időn át üzemelő aktív berendezésekben kell végrehajtani, tehát nagy felkészültséget igénylő, kényes feladat. A módosítást tehát csak akkor szabad végrehajtani, ha teljes biztonsággal kimutatható, hogy a jelenlegi kiépítéssel a zóna húf-.is biztonsága nem kielégítő, azaz a beavatkozás valóban növeli a nukleáris biztonságot. Ennek megfelelően - a PAV kezdeményezésére - megvizsgáltuk a kettős vízzár hatását a nukleáris biztonságra, mivel a szovjet elemzés eredményeit nem tartottuk kellően megalapozottnak. Ez a vizsgálat [4] magában foglalta kísérletek végzését, azok révén a RELAP4/MOD6 program verifikálását, a RELAP4/MOD6 kód

6 - 3 - segítségével végzett számításokat és a problémakör bizonyos vonatkozásainak egy könnyen áttekinthető fizikai modellel történő analízisét. A PMK berendezésen végzett három kísérlet nélkülözhetetlen információkat nyújtott arra vonatkozólag, hogy egy kistöréses folyamat a Paksi Atomerőműben miként zajlana le különböző zónaüzemzavari hűtőrendszerek beavatkozása esetén. A kísérletek azt mutatták, hogy kettős vízzárak a rendszerben ugyan kialakulnak, de azok nem stabilak, s a zónaszintre gyakorolt hatásuk olyan mértékű, amely nem okozza a zónában a fűtőelemek tartós túlhevülését. A kísérletek elsőrendű jelentősége abban áll, hogy segítségükkel az erőművi számításokhoz használt számítógépi programot (jelen esetben a RELAP4/MOD6 kódot) mintegy "hitelesíthetjük". A kísérletekre- bemutatott számításaink azt bizonyítják, hogy a RELAF kóddal a kistöréses folyamat egészét meglehetősen jól írjuk le. Miután a RELAP4 kódot a kísérletek segítségével a WER típusú reaktorok jellegzetes kistöréses folyamataira ellenőriztük, bízhatunk benne, hogy az erőműre végzett számításaink valósághű eredményeket szolgáltatnak. A kettős vízzárnak a zónahűtésre gyakorolt hatása vonatkozásaiban vizsgálataink révén az alábbi megállapítások tehetők: - Kistöréses folyamat közben kettős vízzárak alakulhatnak ki. - Túlzott konzervativizmus a vízzárakban 40 C-os víz feltételezése (szovjet feltevés). Erőteljes hidroakkumulátor befecskendezés esetén is elsősorban a kilépőkamra és a gyűrűkamra hűl alá. Viszonylag nagy aláhűtés észlelhető a hidegági vízzárban, a melegági vízzár viszont lényegesen melegebb hűtőközeget tartalmaz. Az egyes hurkok vízzár-hőmérsékletei között jelentős különbség észlelhető. - A vízzárakban lévő hűtőközeg jelentős aláhűtöttsége nem tartós állapot: a hőmérséklet kb. 200 s időtartam alatt lényegesen emelkedik. A melegág vonatkozásában ebben jelentős szerep jut a gőzfejlesztőben létrejövő fordított irányú hőáramnak, amely a maradványhővel azonos nagyságrendű lehet.

7 - 4 - Enyhíti a vízzár-hatást az a tény iá, hogy a meleg, ill. hi degégi vízzárak nem egyidejűleg jönnek létre. Elószöi a meleg - ági vízzár alakul ki, majd annak megnyílása után, az azon áttörő góz hatására képződik a hidegági. Ez azt jelenti, hogy a melegági vízzárban lényegesen alacsonyabb, kétfázisú sűrűséggel számolhatunk. Kedvezően befolyásolja a folyamatot az a tény is, hogy a zónaszint alakulását a legmelegebb hurokág vízzár-viszonyai határozzák meg. A kettős vízzár kialakulása - még akkor is, ha azokban a folya dékhőmérséklet a telítéshez közeli érték - a zóna vízszintjének olyan mérvű csökkenését eredményezheti, ami a hőátadási krízis fellépésével jár, rövid időszakra. - A vízzárak megnyílását követően a zóna keverékszintje - s ezzel hűtési viszonyai - már kb. 200 s-os időtartamon belül jelentős javulást mutatnak, ami részben a törésen kerenztül távozó hűtőközeg kétfázisúvá válásával, részben a vízzárakban lévő vízmennyiség folyamatos csökkenésével magyarázható. - A törésméret hatása a vízzár-effektusra (kialakulás, megnyílás, hűtőközeg kihordás) elhanyagolható. Jelentősebb szerep jut a zóna gőztermelésének. - A pótlólag létesítendő, hideg-meleg-ágat összekötő vezetékeknek gyakorlatilag semmiféle előnyös hatása nem mutatható ki. Ez azzal magyarázható, hogy - ha a vízzár folyamatok valóságos lefolyását tekintjük - a vízzár-hatás nagyjából ugyanannyi idő alatt magától is megszűnik, mint amennyi alatt az összekötő vezetékek jótékony hatásukat kifejteni képesek. - Amennyiben stabil, hideg, kettős vízzárak létezését feltételezzük, a zónában a fűtőelemhőmérsékletek - a kiszáradt szakaszon a gőz túlhevülését is figyelembe véve - nem érik el a 1200 C- ot (a biztonsági filozófiában előírt limit). Az ERŐTERV és a PAV szervezésében szeptemberében Budapesten megvitattuk mind az [1] irodalomban szereplő szovjet, mind a négy kötetnyi magyar munka egymástól gyökeresen eltérő eredményeit [4].

8 - 5 - A konzultációt követően az ERŐTERV hivatalosan megküldte a szovjet félnek a hazánkban készült munkát. A jelentős eltérések hatására az OKB-Gidropressz új elemzést készített [2, 33, amelyet a második konzultáción (1988. május ) a magyar eredményekkel együtt - az összes kompetens szovjet szervezet képviselői részvételével - megvitattuk. A főbb megállapítások: - Az elvégzett új szovjet elemzések megerősítik a magyar vizsgálatok eredményeit: a zóna hűtése összekötéssel is és összekötés nélkül is biztosítható, a fűtőelem hőmérsékletek a biztonsági előírásokban rögzített 1200 C-ot nem érik el. A szovjet fél tehát az [l]-ben kapott eredményeket a [2,3) - ban kapott új eredményekkel maga módosította és így elfogadta a magyar elemzések eredményeit. - Az azonos konzervatív feltevésekkel elvégzett számítások eredményei a fűtőelemhőmérsékletekre a következők: magyar eredmények: összekötés nélkül 900 С összekötéssel 850 С szovjet eredmények: összekötés nélkül 902 С összekötéssel C - Az előző pontban összefoglalt eredmények alapján a szovjet fél által korábban kezdeményezett biztonságnövelő intézkedésre, nevezetesen a hideg- és melegágak összekötésére, nincs szukség. A főkonstruktőr képviselője a fent említett hivatalos szakértői megbeszélésen felvetette, hogy a kis-folyásos üzemzavar adott szakaszában a meleg-, ili. hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőz a hideg ágba vezethető. Jelen munka célja annak megvizsgálása volt, hogy a nyomástartó edény ilyen felhasználása mennyiben módosítja a fűtőelem hőmérsékleteket.

9 - 6 - Ennek eldöntéséhez a RELAP4/MOD6 kóddal számítássorozatot végei, tünk 7,4%-os hidegági törés esetére a következők szerint: - Alapeset s folyamatidőre, amikor az összekötés zárva van abból a célból, hogy az összehasonlításhoz adataink legyenek. - Az üzemzavari jel megjelenése után az operátor 90 s késleltetéssel nyitja az összekötést. A számítást 1420 s folyamatidőigi C= 10 ellenállástényező értékre (permetező hűtő vezeték) végeztük. - Alapeset restartja 910 s-tól, azt megelőzően, amikor a kvázistacioner folyamat végetér. 920 s-nál nyitjuk az összekötést két változatban: az ellenállástényező = 10 (a folyamatidő 1810 s) az ellenállástényező C= 28 (a folyamatidő 2010 s) Az összehasonlításhoz referenciául szolgáló alapeset számítására két okból is szükség volt. Bár évekkel ezelőtt már végeztünk analízist a 7,4%-os törésre [12], de az csak a hidroakkumulátorok üzeme nélküli esetre volt eredményes. Elsősorban az egyetlen térfogattal modellezett nyomástartó és a hidroakkumulátorok kölcsönhatása (nem kívánatos mértékű kondenzáció fellépése) miatt a passzív üzemzavari hűtéses számításra akkor tett kísérleteink sikertelennek bizonyultak. Másrészt csak a teljesen azonos nodalizációval és modellek alkalmazásával remélhettünk értékelheti eltérést a két számítás között. Az eredmények elemzését és összevetését az alapesettel részletesen a harmadik esetre mutatjuk be, majd összefoglaljuk a legfontosabb következtetéseket.

10 ADATMEZŐ, ESEMÉNYEK A következőkben összefoglaljuk a számításhoz használt adatmezőt, megadjuk a számításban alkalmazott, a tranziens folyamatot befolyásoló határfeltételeket, reteszeléseket. 2.1 Adatmező A t=0 időpillanatban alkalmazott adatok az erőmű névleges adatai a következők szerint: Primer hűtőkör jellemzői: - kilépő kamra nyomás - forgalom a zónán - zóna belépő hőmérséklet - zóna teljesítmény (102%) - nyomástartó edény szint - hidroakkumulátor nyomás - hidroakkumulátor szint 12,26 MPa 8640 kg/s 541 К 1402,5 MW 6,0 m 5,90 MPa 5,3 m Szekunder hűtőkör jellemzői: - nyomás a GF gőzterében - tápvíz hőmérséklete - tápvízáram és gőzelvétel - vízszint a gőzfejlesztőben 4,70 MPa 496 К 762,5 кд/з 1,82 m 2.2 Reteszelések, üzemzavari jelek A biztonságvédelmi rendszerek működését kiváltó technológiai jelek [ 5 ] közül azokat, és azoknak a következményeit tekintjük át, amelyek az analízisünknél szerepet játszanak. Ezek közül az 1. fokú biztonságvédelmi működést kiváltják (UV-1): - "Nagy folyás" jel, akkor képződik, ha az aktív zóna kimenetén 9,2 MPa alá csökken a nyomás.

11 "Kis folyás" jel, akkor képződik, ha a térfogatkoiupen/átor vízszintje a fenéktől mért 2,7 m-es szintet eléri és az aktív zóna kimenetén a nyomás 11,7 MPa alá csökken. Mindkét esetben megkezdődik a szabályozó rudak beesése az aktív zónába és kb. 0,2 s késleltetéssel a nukleáris teljesítmény csökkenni kezd (scram). 10 s késleltetéssel lezárnak a turbinák gyorszáró szelepei. A jel a dízelgenerátorok indulását is kivált ja, amelyek felfutása kb. 2 s késleltetéssel megkezdődik és további kb. 35 s múlva befejeződik, amikor elindul az un. lépcsőzetes indítási program, amelynek első lépcsője (késleltetés nélkül) a nagynyomású és kisnyomású ZÜHR szivattyúinak bekapcsolása. A "Nagy folyás" jel hatására kinyitnak a nagynyomású és kisnyomású rendszer szelepei a hermetikus tér határán, míg a "Kis folyás" jelre csak a kisnyomású szelepek nyitnak. Információink szerint a "Nagy folyás" jelre nem történik még az FKSZ-ek lekapcsolása, ezt az aktuális üzemviteli előírásokat követve az operátornak kell végrehajtania. Mi a 9,2 MPa nyomásszint elérését, mint feltételt megtartottuk ehhez az akcióhoz. 2.3 Események A tranziens során a következő határfeltételek figyelembevételére és beavatkozásokra került sor: - törés a hidegágon (V8) 10 s - tápvíz lezárás (zárási idő 4 s) 20 s - gőzturbina gyorszáró szelepek zárnak (zárási idő 0,4 s) 20 s - reaktor leállítás (nyomás - ) 11,5 MPa - szivattyú kifutás kezdete (nyomás - ) 9,2 MPa - nagynyomású ZÜHR indul (nyomás - és 37 s késleltetés) 11,5 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés kezdete (nyomás - ) 5,9 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés zárás (szint - ) 0,5 m

12 - 9 - tíku A nyit (nyitási idő 11 s) 5,3 MPa G? biztonsági szelepek nyitnak (nyomás - ) 5,68 MPa - második szelep 5,78 MPa kionyomású ZtlHR indul 0,7 MPa BRU-A zár (50 %-ra) 5,1 MPa 100%-os zárás 4,62 MPa GF biztonsági szelep zár 4,72 MPa - második szelep zár 4,9 MPa 3. SZÁMÍTÁSI SÉMA, FIZIKAI MODELLEK 3.1 Nodalizáció A RELAP4/MOD6 nukleáris biztonsági kódrendszer, amely a könnyűvízhűtéses atomreaktorok hűtőközegelvesztéses üzemzavarainak számítógépes vizsgálatára szolgál, flexibilis számítási séma alapján hajtja végre a termohidraulikai folyamatok numerikus szimulációját. E szimuláció alapja a vizsgálandó rendszc nodalizálása, vagyis olyan térfogatelemekre bontása, amelyeken belül a hőhordozó vagy a hővezető közeg az adott térfogatelemre átlagolt paramétereivel gyors változások esetén is elfogadhatóan jellemezhető. A RELAP4 kód esetében ez a geometriai felosztás alapvetően egydimenzióban történik a hűtőközeg esetében, így nyerjük az un. kontroli-térfogatokat (volume), míg a hővezető elemeknél (heat slab), így a fűtőelemrudak modelljénél is, a felosztás mind axiális, mint ra-liális irányban lehetséges. A kontroli-térfogatokat összekötő áramlási keresztmetszetek a "junction"-ok. A jelen analízishez a geometriai felosztást tartalmazó számítási séma (3.1 ábra) kialakításához legfontosabb alapot a RELAP4 kód alkalmazásában eddig szerzett tapasztalataink adták, azaz kiindulásként a korábbi elemzéseknél használt sémát vettük fel [6], [7-10 ]. E sémák alapelve az volt, hogy a WER-440 típusú reaktor hat hűtőhurkát mindössze két hurokkal modelleztük, ezek közül egy nuíc.'c a törést tartalmazó hurkot, míg a másik összevontan az 5 intakt hurkot reprezentálta.

13 10 о см о esi S12 V) V10 о 1Л > 1Л > > 1 -е- V36

14 Jelen vizsgálathoz ezt az utóbbi alapelvet - mégpedig a két hurokkal való modellezést - felül kellett vizsgálnunk. Az eddig vizsgált kis folyásos folyamatokban a hurkok közötti aszimmetriának ugyanis jelentősebb szerepet nem tulajdonítottunk. Ha azonban a meleg és hideg ághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőznek a hideg ágba való vezethetőségét és ezáltal a vízzár-hatások módosulásának mértékét kívánjuk elemezni, a hurok-aszimmetria jelentősége megnő. Ezért a két hurkos modellről célszerű volt áttérni három hurkos modellre, amelynél egy hurok a törést tartalmazó hurkot (az ábrán csak egy hurkot tüntettünk fel, ehhez a hurokhoz tartoznak a V1-V9 térfogatok, J1-J9, továbbá a J38, J41, J45 junctionok, S1-S3 hővezető elemek és természetesen a V8 térfogathoz csatlakozó J34 leak junction a C3 szeleppel együtt), a második hurok azt a hurkot, amelyhez a nyomástartó csatlakozik (V11-V19 térfogatok, J11-J19, J39, J42, J46 junctionok, S4-S6 hővezető elemek, a J30 a VI l-hez, a J51 a V18-hoz csatlakozik), a harmadik hurok pedig összevontan a maradék 4 intakt hurkot reprezentálja (ez utóbbit a V21-V29, J21-J29, J40, J43, J47 junctionok alkotják, a V28-hoz csatlakozik a nagynyomású ZÜHR-J49). A reaktortartályon belüli rész az aktív zóna átlagos terhelésű hűtőcsatornájából (V10) és а hozzá tartozó fűtőelem modellből (S10-S12), illetve további 3 térfogatból (felső keverőtér: V20, az alsó keverőtér: V35, a gyűrűkamra V34) áll össze. A nyomástartót 3 részre osztottuk fel (V31-V33), a hozzá csatlakozó csöveket a V30 ill. V38 térfogatok képviselik. További két térfogatot a hidroakkumulátorok modellje ad. A szekunder hűtőrendszer a gőzfejlesztők szekunder gőz-víz terét leképező - az előzőeknek megfelelően térfogatarányú - 3 térfogattal jelenik meg a sémában, ez egészül ki a gőzvezetékrendszert jelképező további térfogattal. Végül is a 3.1 ábra szerint 39 térfogatot és 51 összeköttetést tartalmaz a uzámítási séma, amelyben 3 térfogatban vannak a főkeringetó szivattyúk és 9 összeköttetésben szerepel szelep, míg r ) un. "fiit junction" a peremfeltételek megadását biztosítja.

15 A J41-J43 junctionoknak közös a fill-táblázata. A tórés modelljén kívül (J34), szeleppel visszazárható "leak" junctionok modellezik a biztonsági szerelvényeket is, a J45-J47 a biztonsági szelepek, a J48 a 2 BRU-A szerelvénye. Mint láttuk, az S-sel jelölt hővezető elemek száma összesen 12. Ebből szolgál a gőzfejlesztő hőátadó csöveinek modellezésére, mégpedig úgy, hogy a csövek axiálisan 3 részre vannak osztva, radiálisán pedig 3 réteg szerepel. Ugyancsak 3 részre osztottuk a fűtőelemeket is, de itt radiálisán 6 az osztások száma. 3.2 Fizikai modellek és opciók A RELAP4 kód kontroli-térfogat modelljében kétfázisú áramlás esetén az egyenletek homogén formában szerepelnek. Ennek ellenére lehetőség van részleges, vagy teljes fázisszeparáció figyelembe vételére az un. buborék felúszási modellel, amelynek paraméterei az eloszlási tényező (a) és a felúszás sebessége (v). Számítási sémánkban szereplő térfogatok közül: - a homogén áramlási modellt alkalmaztuk a gőzfejlesztő primer hőátadó csöveiben (V3-V5, V13-V15, V23-V25), és a nyomástartó vezetékében (V30) - teljes fázisszeparácíót a hidroakkumulátorokban (V36 és V37), továbbá a nyomástartóban (V31-V33), - részleges fázisszeoarációt - a=0.8 és v=18.0 ft/s paraméterekkel a gőzfejlesztő szekunder terében (V9, V19, V29), - a=0.8 és v=3.0 ft/s paraméterekkel =i primerkör csöveiben és a reaktortartályban (V10, V20, V34, V35).

16 Az összeköttetéseknél kétfázisú áramlás esetén a vertikális slip modell alkalmazható, amelyet 1.0-es sebességszorzóval a következő helyeken alkalmaztunk: - a primerkörben a zóna alatt és felett (J10, J20, J35), - a nyomát tartóban (J31, J32, J33). A RELAP4 kódverziókhoz a hőátadási típusokra három alternatív korreláció-csomagot dolgoztak ki a kód szerzői. Ezek közül az un. M0D6 szubrutin csomagot (HTS2) használtuk a számításokban. A kritikus kiömlésre a Henry-Fauske (HF) és a Homogén Egyensúlyi Modell (НЕМ) kombinációját alkalmaztuk, a kiömlési tényezőt 0.85-re vettük fel. A hidroakkumulátorok gázterében (V36, V37) a politropikus expanzió kitevőjét 1,1-re választottuk. A fókeringető szivattyúk modelljében a dinamikus paraméterek, illetve a két kvadránsos jelleggörbe adatai a korábbi analíziseinkben megfelelőnek minősített [6] adatokkal szerepeltek. Ez kb. 150 s-os kifutási időt biztosít a szivattyúk lekapcsolása, vagy a feszültségkiesés után. Az aktív zónában a maradványhő időbeli változását a [111 szerinti értékekkel az un. "scram-táblázat"-ban adtuk meg. A három egyenlő axiális osztás teljesítményeloszlása alulról felfelé a következő volt: 0,3-0,42-0,28. Az un. Enthalpy Transport Model-t csak a stacioner kezdőállapotban használtuk, az első tranziens lépésnél kikapcsoltuk. A nagynyomású ZÜHR szivattyúinak jelleggörbéjét a "fill junction" kártyáin táblázatosan adtuk meg a 3.1 táblázat szerint, a Paksi Atomerőműben elvégzett mérések alapján.

17 AZ ALAPESET ANALÍZISE A Paksi Atomerőmű VVER-44ű-es reakloláiial a hideg á^ban ieljápo 7,4%-os törést követő üzemzavari folyamat ismertei_ését a fő ese menyek időbeli leírásával kezdjük, majd a folyamat áttekintését szolgáló ábrák következnek. Itt hívjuk fel a figyelmet hogy az ábrák a 10 s tartamú kezdeti stacioner üzemállapotot is tartalmazzák, míg az eseménytábláran a törés fellépéséhez rendeltük a 0 s-ot, így az ábrákkal való egybevetésnél a 10 s eltolódást fi gyelembe kell venni. Az üzemzavar analízisét a következő feltételezésekkel végeztük el: - a törés méret egyenértékű egy 135 mm átmérőjű cső törésével, ami a primer hűtőközeg 7,4%-os folyásának felel meg; - a törés helye a hűtőhurok hideg ágának a reaktortartályhoz közel eső pontja (V8 térfogat) a cső tengelysíkjában, horizontális irányítással; - a gőzfejlesztők biztonsági szelepei és a 2 atmoszferikus ledo bó szelep (BRU-A) üzeme biztosítja a szekunder kori nyomás korlátozását (ha szükséges); a BRU-K szelepeket a biztonsági filozófiának megfelelően fi gyeimen kívül hagyjuk; - a passzív vészhűtőrendszerből 3 hidroakkumulátor működésével (2 a gyűrűkamrába, 1 a felső keverótérbe táplál), míg az aktívakból 2 nagynyomású ZÜHR szivattyú működésével számolunk, de csak egyet veszünk figyelembe, feltételezzük, hogy a második a törésre dolgozik. 3.1 táblázat Nyomás (MPa) ül Áramlás (m 3 /ó) (kg/e) 31,94 27,78 32,50 22,22 8,33 0

18 Az üzemzavari folyamat eseményei Az üzemzavari tranziens főbb eseményei ill. a paramétereknél fellépő minőségi változások időpontjai a következők: 0 s a törés nyílni kezd s az mm-nek megfelelő keresztmetszet (A=0,01431 m ) kinyílt 0.4 s VAP20 < 11,5 MPa, a reaktor leállítása megkezdődik 1.5 s a kiömlés maximális, JW34= 1188 kg/s 3.0 s VAX11 > 0, a nyomástartóból kiáramló hűtőközeg miatt a melegág telítési állapotba került 4.5 s VAX12 > 0, a 2. hurok meleg kollektora kigőzölgése megkezdődik 8.2 s VAP20 < 9,2 MPa, az FKSZ-ek kifutása megkezdődik 9.1 s ML31 < 2,7 m, "kis folyás" jel 10.0 s turbina gyorszárók és tápvíz szelepek zárása megkezdődik 10.4 s a turbina gyorszárok lezártak 14.0 s tápvíz szelepek lezártak 16.6 s a nyomástartó leürült 22.0 s a többi meleg kollektor kigőzölgése is megkezdődik VAX2 > 0, VAX22 > s VAP20 < 5,9 MPa, a HA a felső keverőtérbe megkezdi a befecskendezést 23.0 s únabb térfogatok telítésen, VAX21 > 0, VAX16 > 0

19 s VAP34 < 5,9 MPa, a további 2 HA megkezdi n.-lködését 24.0 s VAX1 > s vaxl7 > s JW36 = 368 kg/s maximális befecskendezés 30.0 s JW37= 682 kg/s maximális befecskendezés 31.0 s a többi hideg kollektorba is eljut a kétfázisú hűtő közeg, VÄX6 > 0, VAX26 > s VAP39 = 5,23 MPa, a szekunder köri nyomás maximuma, a BRU-A nem lép üzembe 36.0 s VAX7 > 0, VAX27 > s VAP20 = VAP39 =5,23 MPa < VbP9, a GF-ben a hőáram iránya megfordul, a primerkör nyomásesése lelassul 37.4 s a nagynyomású ZUHR üzembe lép, JW49 = 29,0 kg/s 41.0 s a hűtőközeg hőmérséklet minimuma a zónában, VAT10 = 254,1 C (telítés: 266,4 C) 52.0 s a burkolat-hőmérsékletek minimuma: SR11= 257,7 C, SR12 = 256,6 C, telítés: 264,7 C 75.0 s a zónában gőzfejlődés indul, VAX10 > 0, a primer nyomás nő, HA-k lezárnak, a zóna belépő forgalom megfordul 76.0 s az összevont hurkokban az áramlás megfordul, VAX27 = s VAP20 = 4,91 MPa, ismét csökkenni kezd s JW36 > 0, HA ismét befecskendez s JW37 > 0, a gyűrűkamrába is van befecskendezés s burkolathőmérséklet első csúcsai: SR11 = 348 C, SR12 = 328 C 119 s SR11 = 354 C, újabb maximum 139 s VAX35 > 0, az alsó keverőtér is telített 160 s újabb burkolathőmérsékleti csúcsok: SR11 = 410 C, SR12 «= 35G C

20 s a HA befecskendezés fokozódik, í» primer nyomás "elszakad" a szekundertői, zuhanni kezd 188 s alsó keverótér újra aláhűtött 192 s HA befecskendezés maximuma: JW36 = 622 kg/s, JW37 = 1121 kg/s 193 s burkolathőmérsékletek (238 C) újra a telítés (220 C) közelében 239 s a zóna is aláhűtött, VAX10 = 0, VAT10 = 213 C 242 s a nyomástartó feltöltődése elkezdődik 243 s az első hidroakkumulátor leürült, lezár, JW36 = s felső keverőtér hőmérséklet minimuma: VAT20 = 197 C 249 s a többi hidroakkumulátor is lezár, JW37 = s a zóna és az alsó keverőtér hőmérséklet-minimuma: VAT10 = 206 C, VAT35 = 183 C 268 s primer nyomás minimuma: VAP20= 2,00 MPa, zóna újra kétfázisú 270 s VAX20 > 0, a felső keverőtér telítésen 274 s SR11 es SR12 újra nőni kezd 412 s kiömlés csökken 415 s nyomástartó szint megáll: ML31= 0,76 m 422 s primer nyomás maximuma: VAP20= 2,59 MPa tört hurok gőzfejlesztője kiszárad: VAX4 = VAX5= s JW34 < 50 kg/s, kiömlés egyfázisú gőz (nagy térfogat veszteség), JW49 =30,6 kg/s 426 s SR11 = 300 C, SR12 = 274 C, maximum, gyorsan újranedvesednek 428 s SR11 = 228 C 429 s SR12 = 228 C

21 s VAX34 > 0, gyűrűkamra is telített állapotban, a szint csökkenni kezd, hideg vízzár teljesen üres: VAXb- =VAX7 =1.0 kvázistacioner állapot kezdődik, a nyomás VAP20= 2,55 MPa-ról egyenletesen csökken, hőmérsékletek a telítési vonalat követik, a tört hurok hideg ágában egyenletes gőzáramlás van a törés felé 452 s a nyomástartó ismét üres és úgy is marad 470 s JW34 < 40 kg/s, tovább csökken 604 s JW34 = JW49 = 31,0 kg/s, a hűtőközeg veszteséget pótolja a nagynyomású ZÜHR. Ezután JW34 < JW49, a rendszer lassú visszatöltése megkezdődik 920 s a gyűrűkamra feltelik a zóna alján fellépő negatív áramlás miatt, a kiömlés JW34 = 20,6 kg/s < JW49 = 31,3 kg/s 922 s a kiömlés kétfázisúvá válik, nőni kezd a mennyiség, csökkenni a térfogat veszteség, a primer nyomás csökkenése megáll, VAP20 = 1,2 4 MPa 930 s burkolat hőmérsékletek lassan nőni kezdenek, mert a zónaszint csökken 952 s a primer nyomás határozottan nő, a kiömlés is fokozódik JW34 > 100 kg/s 974 s SR12= 224 C maximum (telítés 195 C) 990 s ML20 = 0, néhány s-ra kiürült a felső keverőtér, a szint ezután növekszik 1022 s SR11 = 226 C, maximum (telítés 206 C) 1026 s VAP20 =1,89 MPa, maximális érték 1032 s burkolatok újra a telítési hőmérséklet közelében 1050 s a nyomástartós hurok hidegági vízzára teljesen üree, gőzáram indul a gyűrűkamrán át a töréshez (VAX 16 = VAX17 = 1,0), kiömlés újra egyfázisú JW34 < 50 kg/s újabb kvázistacioner szakasz kezdődik 1102 s a kiömlés lecsökkent a vészhűtés alá: JW34 < 30 kg/s, JW49 = 31,1 kg/s

22 s a tört hurok átveszi korábbi szerepét, a másik hurokkal együtt a törést gőzzel táplálja (VAX6= VAX7= 1.0) 1267 s JW34 <: 20 kg/s, JW49 = 31,3 kg/s 1282 s SR12 = 186 C, (telítés 185 C) el kezd lassan nőni 1501 s a primer nyomás átmenetileg nőni kezd (VAP20= 0,86 MPa) majd stagnál 1566 s SR12 = 338 C, maximum 1646 s a primer nyomás ismét növekszik 1679 s SR12 = 178 C (telítés 176 C), a primer nyomás megáll (VAP20 = 0,91 MPa) majd lassan csökken 1814 s JW34 < 15,0 kg/s 2028 s a stabil folyamat vége, a kiömlés ismét nőni kezd, kétfázisúvá válik, a gyűrűkamra feltelik, hasonló tranziens kezdődik, mint a 920 s-nál 2040 s a számítás vége. 4.2 Ábrák Az analízis eredményeit a ábrákon is bemutatjuk. A tranziens folyamatról jó áttekintést nyújt a primer és szekunder kör nyomásának változása. Ezt látjuk a 4.1 és 4.2 ábrákon 0-500, ill s időtartományban. Az előbbin jól látható a szekunder kör hatása a primer nyomásra ( s tartományban) illetve a hidroakkumulátorok lezárása (250 s környékén), a második ábrán pedig a kétfázisú kiömlési szakaszban az átmeneti nyomás-növekedés. A 4.3 és 4.4 ábrák a törésen elfolyó hűtőközeg mennyiségét (.TW34), illetve entalpiáját (JH34) mutatják, szemléletesen jelentkezik a kvázistacioner időszakokban az egyfázisú gőzállapotú közeg sima szakasza. A passiív hűtőrendszer üzemét mutatják a 4.5 és 5.6 ábrák, a hidroakkumulátorokból betáplált hűtőközeget a JW36 és JW37 görbék, a vízszint csökkenését a csaknem teljesen egybeeső ML36 és ML37 görbék jelentik.

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalom Történelem Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Mitsubishi

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Dr. Halász Gábor 1 Dr. Hős Csaba 2 1 Egyetemi tanár, halasz@hds.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hidrodinamikai

Részletesebben

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS)

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu, 2013. Zárt

Részletesebben

Quo vadis nukleáris energetika

Quo vadis nukleáris energetika Quo vadis nukleáris energetika Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem Győr Az előadás vázlata Energiaéhség Energiaforrások Maghasadás és magfúzió Nukleáris energetika Atomerőmű működése

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft. Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft. 1. A kompresszorok termodinamikája Annak érdekében, hogy teljes egészében tisztázni tudjuk a kompresszorok energetikai

Részletesebben

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra Lovász Líviusz 1, Horváth L. Gábor 2, Lajtha Gábor 2, Boros Ildikó 1 1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: A MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

Készítette: Gönczi Gábor. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu

Készítette: Gönczi Gábor. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Műtárgyvizsgálatok Fővárosi Vízművek Zrt-nél. (Víztároló medencék üzemtani felülvizsgálata, Homokszűrők visszamosatási ciklusának vizsgálata, Ülepítő optimalizálás) Készítette: Gönczi Gábor 1 Fővárosi

Részletesebben

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13 FŰTÉS Iroda HŰTÉS Szerverszoba 2012 / 13 EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN Bemutatjuk az új TOSHIBA SHRM rendszert Bemutatjuk az SHRM, Super Heat Recovery Multi rendszert,

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések. Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán

Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések. Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, * OKF Paks

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE Bareith Attila bareith@nubiki.hu 2015. június 15. Terminológia Eredetileg a valószínűségi kockázatelemzés (Probabilistic Risk Assessment PRA) kifejezést vezették

Részletesebben

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 2 Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 3 Problémák A zárt rendszerekben

Részletesebben

Atomenergetika Erőművek felépítése

Atomenergetika Erőművek felépítése Atomenergetika Erőművek felépítése Atomenergetika Az Európai Uniós atomerőművek jellemzése az összes villamosenergia 35%-át adják ám 2015 és 2030 között elérik a tervezett élettartamuk végét Franciaország

Részletesebben

8. Üzemzavarok következményei

8. Üzemzavarok következményei 8. Üzemzavarok következményei 8. fejezet 2006.02.20. 8. ÜZEMZAVAROK KÖVETKEZMÉNYEI Az üzemzavarok környezeti hatásainak értékelése összetett, a környezeti terjedési viszonyoktól erősen függő feladat. Az

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! 1 Tichelmann (fordított visszatérőjű) rendszer rövid története A korabeli fűtési rendszerek kialakításánál hagyományos (közvetlen visszatérőjű) rendszereket

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALALMANY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALALMANY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALALMANY 180354 Nemzetközi osztályozás Bejelentés napja: 1980. V. 24. (1312/80.) Elsőbbsége: NSZO 3 G 21 C 15/18 ORSZÁGOS Közzététel napja: 1982. VI.

Részletesebben

FORRÁSTAG MEGHATÁROZÁSA A KIBOCSÁTÁST MEGELŐZŐEN REAKTORBALESETEK ESETÉN

FORRÁSTAG MEGHATÁROZÁSA A KIBOCSÁTÁST MEGELŐZŐEN REAKTORBALESETEK ESETÉN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. FORRÁSTAG MEGHATÁROZÁSA A KIBOCSÁTÁST MEGELŐZŐEN

Részletesebben

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére

Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Felkészülés az új atomerőművi blokkok létesítésének felügyeletére Országos Atomenergia Hivatal 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 7. (2) Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését,

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. január - március Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Levegő víz hőszivattyú Waterstage 2 Waterstage Mitől lesz néhány egyformának tűnő műszaki termék közül némelyik átlagos, némelyik min. színvonal alatti vagy éppen

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI HŰÉSECHNIKA ALAPJAI 5. ELŐADÁS A HŰŐGÉP- ELJESÍMÉNY ÉS A FELEZÉSI IDŐ MÉRÉSE/ SZÁMÍÁSA I. HŰŐGÉP-VIZSGÁLA CÉL Adott hőmérsékletű glikol + víz hűtőfolyadék előállítása során a kompresszor elméleti hűtőteljesítményének

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL

ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL KFKI 1989-19/G BÍRÓ Е. EZSOL GY. ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL Hungarian Academy of' Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő. VIESMANN VITOMAX 200 HS Nagynyomású gőzfejlesztő Háromhuzamú kazán Gőzteljesítmény 0,5 3,8 t/h Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 22.

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Alkalmazás Hőmérséklet-szabályozó keverő- vagy elosztószeleppel,

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

TBV-CMP. 1. A TBV szelepcsalád. IMI INTERNATIONAL Kft

TBV-CMP. 1. A TBV szelepcsalád. IMI INTERNATIONAL Kft IMI INTERNATIONAL Kft 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. Tel. +36 1 453 6060 Fax: +36 1 453 6070 www.imi-international.hu TBV-CMP A Tour & Andersson cég TBV szelepcsaládjának legújabb tagja, a nyomásfüggetlen

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Mérési útmutató. APROS laboratóriumi gyakorlatok 1. Ismerkedés az APROS programmal

Mérési útmutató. APROS laboratóriumi gyakorlatok 1. Ismerkedés az APROS programmal Mérési útmutató BME NTI APROS 1. / 1 Mérési útmutató APROS laboratóriumi gyakorlatok 1. Ismerkedés az APROS programmal A gyakorlat célja: A gyakorlat során Windows 2000 környezetben tanulmányozzuk az APROS

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Nukleáris biztonság és tűzvédelem. Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László

Nukleáris biztonság és tűzvédelem. Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László Nukleáris biztonság és tűzvédelem Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László Tartalom Mélységi védelem a tűzvédelem területén A mélységi védelem érvényesülése Determinisztikus

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÁBELEINEK ÖREGEDÉS-KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLATOK

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÁBELEINEK ÖREGEDÉS-KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLATOK A PAKSI ATOMERŐMŰ KÁBELEINEK ÖREGEDÉS-KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLATOK Ferenczi Zoltán Laboratóriumvezető VEIKI-VNL Kft. ATOMERŐMŰVEK (BME-NTI BSc képzés) 2008. ápr. 10. AZ ELŐADÁS TÉMAKÖREI A kábelek

Részletesebben

Nukleáris energetika

Nukleáris energetika Nukleáris energetika Czibolya László a Magyar főtikára A Kárpát-medence magyar energetikusainak 16. találkozója Budapest, 2012. október 4. Témakörök Az ről Az energia ellátás fenntarthatósága Termelés

Részletesebben

1. www.summatrade.hu

1. www.summatrade.hu 1. www.summatrade.hu TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... Az érzékelő ismertetése és működési módja... Az érzékelő telepítése... A vezérlő automata programozása... A z érzékelő és a vezérlő összekötése... Műszaki

Részletesebben

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Haas-Schnabel Gábor az Odooproject gépész-energetikus tagja gabor.haas@gmail.com Szikra Csaba BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu Absztrakt

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ)

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A RICHTER GEDEON NYRT. I TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A dokumentáció tartalma: 1. kötet: 6 számozott oldal Budapest, 2014. július 24. IMPRESSZUM Ezt a dokumentumot

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer

Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer 1 / 15 Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer Előadó: Harnos Attila V.2.1 Slide 1 of 17 2 / 19 Vízköddel oltás Miért vízköd? Magas hatásfok Nagy megbízhatóság Alacsony költség igen nem 3 /

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja. A Fluke 435 II hálózati analizátorhoz kifejlesztett szimulátor kártyával és az analizátor ezzel kapcsolatos új szolgáltatásainak bemutatása

Részletesebben

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus Energiahasznosítás Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus energia nem más mint a föld hője Geotermikus energiának nevezzük a közvetlen földhő hasznosítást 30 C hőmérséklet alatt. Geotermikus

Részletesebben

2009/2010. Mérnöktanár

2009/2010. Mérnöktanár Irányítástechnika Hőszivattyúk 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Bevezetés Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. (Galilei) 2 Hőszivattyúról

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben