NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE"

Átírás

1 KFKI /G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPRINT A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR-HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G ALPROGRAM sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) PERNECZKY L., TÓTH I., SZABADOS L. Központi Fizikai Kutató Intézet 1625 Budapest 114, Pí. 49 HU ISSN

3 Perneczky L, Tóth l., Szabados L.: A nyomástartó es terfogatkompenzáló eoóny felhasználása a vízzár hatás csökkentésére KFKI /G KIVONAT A WER 440 típusú reaktorok folyással járó üzemzavari állapotában szovjet elemzések szerint - kettős, melegági és hidegági vízzár kialakulása kedvezőtlenül hat a zóna hűtésére A RELAP4/mod6 kóddal elvégzett analízis célja annak tisztázása volt hogy a 7,4% os folyásos üzemzavar adott szál ászában a meleg és hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edény felhasználható e vízzár hatás csökkentésére Az eredmények az egyébként sem veszélyes nagyságú fűtőelem burkolat hőmérsékletnél minőségi változást nem mutatnak Л. Пернецки, И. Тот, Л. Сабадоь: Использование компенсатора давления и компенсатора объема для уменьшения влияния гидрозатвора. KFKI /G АННОТАЦИЯ Образование гидрозатворов в горячей и холодной петлях резкторов ВВЭР-МО - согласно анализам советских специалистов - неблагоприятно влияет на охлаждение активной зоны в случае аварий, связанных с потерей теплоносителя, С целью выяснения роли компенсатора давления при уменьшении влияния гидрозатвора в случае 7,^-процентной течи был проведен расчетный анализ с помощью программы RELAP4/ mod6. Результаты расчетов показапи, что перегрев оболочек твэлов является незначительным, и что открытие линии подачи холодной воды компенсатора давления не дает существенной качественной разницы. L. Perneczky, l. Tóth, L Szabados: иынд toe pressurize«spray line in order to minimize loop seal effects KFKI /G ABSTRACT During a SBLOCA In WWER 440 reactors the simultaneous formation of loop seals in both the hot and the cold legs can have detrimental effects on core cooling. A RELAP4/mod6 calculation of a 7 4% break case war, performed in order to investigate whether the pressurlzer spray line could act as a relief line for steam trapped in the hot parts by loop sea is The results have shown no significant influence on fuel cladding temperatures folkwinrj opening of the spray line

4 1. BEVEZETÉS A Csernobilban történt reaktorbalesetet követően részben szovjet előírások, részben hazai döntések alapján un. "Biztonságnövelő Intézkedések"-et fogadtak el a Paksi Atomerőműre. Ezek között szerepel a primer hűtőkörök hideg- és meleg ágainak összekötése, amely szovjet előírás. Az összekötés szükségességével kapcsolatban elvégzett OKB-Gidropressz elemzés [1] összefoglaló következtetése az alábbi: "... az aktív zóna lehűtésével szemben támasztott követelmények a következő kiegészítő intézkedések feltételezésekor teljesülnek: 1/ kiegészítésképpen be kell építeni a hurok "meleg" és "hideg" ágainak alsó részeit összekötő 50 mm átmérőjű átkötő vezetéket, amelyben a szerelvény automatikusan nyit "kis", vagy "nagy" folyás jelre." Az intézkedésre a szovjet elemzés szerint azért van szükség, hogy megakadályozzák un. kettős vízzár melegági és hidegági kialakulását a hurkokban, ami - abban az esetben, ha a vízzárakban lévő víz hideg - oda vezethet, hogy a zóna felső része szárazra kerül és a fűtőelem felületi hőmérsékletek értéke 2000 C fölé emelkedik, a folyással járó üzemzavari állapotokban. Célszerűnek látszik a folyamat lezajlásának és néhány alapvető fogalomnak a tisztázása a jelen munka keretei között is. A WER típusú reaktorral felszerelt erőművek primerkörében mind a meleg-, mind a hidegágban találunk olyan U-kiképzésű csőszakaszt, amelyben a rendszer leürülése esetén a hűtővíz megreked, s így - a mosdószifonhoz hasonlóan - vízzárat alkotva akadályozza a vízgőz áramlását a hurokban. A törés helyét a hidegágon, a reaktortartály közelében feltételezve nyilvánvaló, hogy a zónában keletkező gőz előbb-utóbb a vízzárakat áttörve el kell, hogy jusson a töréshez. Ez csak olymódon lehetséges, hogy a gőz a vízzárat "félrenyomja", azaz a vízzár felé eső ágában a vízszintet

5 - 2 - lenyomja, míg az az U-alakú vezeték másik ágában megemelkedik Amikor a gőz kellőképpen lenyomta a vízszintet ahhoz, hogy át tudjon szökni a vízzáron, a vízzár "megnyílik", s a másik ágon átbuborékolva halad a törés felé. Ez az átbuborékolás - kellően magas gőztermelés esetén - olyan vehemens is lehet, hogy a folyadékoszlop vizét a gőz magával ragadja, s így a vízzár bizonyos idő alatt teljesen kiürül. Belátható, hogy a vízzár megnyílása előtti pillanatban a kilépőkamrában a töréshelyhez képest olyan mértékű túlnyomásnak kell létrejönnie, ami a vízzárban lévő folyadékot félrenyomott állapotban tudja tartani. Ez a túlnyomás a kilépőkamra, ill. a zóna szintjét lenyomja a gyűrűkamra szintjéhez képest. Nyilvánvaló, hogy a zónaszint csökkenés meg fokozottabb, ha a meleg-, ill. hidegági vízzár ugyanazon hurokban egyidőben van félrenyomott állapotban. A zónaszint alakulására hatással lesz a vízvárakban helyetfoglaló hűtőközegoszlop magassága és sűrűsége, valamint a zónának és a gyűrűkamrának ugyanezen paraméterei. A fűtőelemhőmérsékleteket a fentieken kívül az is befolyásolja, hogy a vízzárak által okozott zónaszintcsökkenés milyen tartós, vagyis, hogy a vízzárak mennyire stabilak. Egyszerűen belátható, hogy ilyen típusú utólagos beavatkozás egy részt rendkívül költséges, másrészt hosszú időn át üzemelő aktív berendezésekben kell végrehajtani, tehát nagy felkészültséget igénylő, kényes feladat. A módosítást tehát csak akkor szabad végrehajtani, ha teljes biztonsággal kimutatható, hogy a jelenlegi kiépítéssel a zóna húf-.is biztonsága nem kielégítő, azaz a beavatkozás valóban növeli a nukleáris biztonságot. Ennek megfelelően - a PAV kezdeményezésére - megvizsgáltuk a kettős vízzár hatását a nukleáris biztonságra, mivel a szovjet elemzés eredményeit nem tartottuk kellően megalapozottnak. Ez a vizsgálat [4] magában foglalta kísérletek végzését, azok révén a RELAP4/MOD6 program verifikálását, a RELAP4/MOD6 kód

6 - 3 - segítségével végzett számításokat és a problémakör bizonyos vonatkozásainak egy könnyen áttekinthető fizikai modellel történő analízisét. A PMK berendezésen végzett három kísérlet nélkülözhetetlen információkat nyújtott arra vonatkozólag, hogy egy kistöréses folyamat a Paksi Atomerőműben miként zajlana le különböző zónaüzemzavari hűtőrendszerek beavatkozása esetén. A kísérletek azt mutatták, hogy kettős vízzárak a rendszerben ugyan kialakulnak, de azok nem stabilak, s a zónaszintre gyakorolt hatásuk olyan mértékű, amely nem okozza a zónában a fűtőelemek tartós túlhevülését. A kísérletek elsőrendű jelentősége abban áll, hogy segítségükkel az erőművi számításokhoz használt számítógépi programot (jelen esetben a RELAP4/MOD6 kódot) mintegy "hitelesíthetjük". A kísérletekre- bemutatott számításaink azt bizonyítják, hogy a RELAF kóddal a kistöréses folyamat egészét meglehetősen jól írjuk le. Miután a RELAP4 kódot a kísérletek segítségével a WER típusú reaktorok jellegzetes kistöréses folyamataira ellenőriztük, bízhatunk benne, hogy az erőműre végzett számításaink valósághű eredményeket szolgáltatnak. A kettős vízzárnak a zónahűtésre gyakorolt hatása vonatkozásaiban vizsgálataink révén az alábbi megállapítások tehetők: - Kistöréses folyamat közben kettős vízzárak alakulhatnak ki. - Túlzott konzervativizmus a vízzárakban 40 C-os víz feltételezése (szovjet feltevés). Erőteljes hidroakkumulátor befecskendezés esetén is elsősorban a kilépőkamra és a gyűrűkamra hűl alá. Viszonylag nagy aláhűtés észlelhető a hidegági vízzárban, a melegági vízzár viszont lényegesen melegebb hűtőközeget tartalmaz. Az egyes hurkok vízzár-hőmérsékletei között jelentős különbség észlelhető. - A vízzárakban lévő hűtőközeg jelentős aláhűtöttsége nem tartós állapot: a hőmérséklet kb. 200 s időtartam alatt lényegesen emelkedik. A melegág vonatkozásában ebben jelentős szerep jut a gőzfejlesztőben létrejövő fordított irányú hőáramnak, amely a maradványhővel azonos nagyságrendű lehet.

7 - 4 - Enyhíti a vízzár-hatást az a tény iá, hogy a meleg, ill. hi degégi vízzárak nem egyidejűleg jönnek létre. Elószöi a meleg - ági vízzár alakul ki, majd annak megnyílása után, az azon áttörő góz hatására képződik a hidegági. Ez azt jelenti, hogy a melegági vízzárban lényegesen alacsonyabb, kétfázisú sűrűséggel számolhatunk. Kedvezően befolyásolja a folyamatot az a tény is, hogy a zónaszint alakulását a legmelegebb hurokág vízzár-viszonyai határozzák meg. A kettős vízzár kialakulása - még akkor is, ha azokban a folya dékhőmérséklet a telítéshez közeli érték - a zóna vízszintjének olyan mérvű csökkenését eredményezheti, ami a hőátadási krízis fellépésével jár, rövid időszakra. - A vízzárak megnyílását követően a zóna keverékszintje - s ezzel hűtési viszonyai - már kb. 200 s-os időtartamon belül jelentős javulást mutatnak, ami részben a törésen kerenztül távozó hűtőközeg kétfázisúvá válásával, részben a vízzárakban lévő vízmennyiség folyamatos csökkenésével magyarázható. - A törésméret hatása a vízzár-effektusra (kialakulás, megnyílás, hűtőközeg kihordás) elhanyagolható. Jelentősebb szerep jut a zóna gőztermelésének. - A pótlólag létesítendő, hideg-meleg-ágat összekötő vezetékeknek gyakorlatilag semmiféle előnyös hatása nem mutatható ki. Ez azzal magyarázható, hogy - ha a vízzár folyamatok valóságos lefolyását tekintjük - a vízzár-hatás nagyjából ugyanannyi idő alatt magától is megszűnik, mint amennyi alatt az összekötő vezetékek jótékony hatásukat kifejteni képesek. - Amennyiben stabil, hideg, kettős vízzárak létezését feltételezzük, a zónában a fűtőelemhőmérsékletek - a kiszáradt szakaszon a gőz túlhevülését is figyelembe véve - nem érik el a 1200 C- ot (a biztonsági filozófiában előírt limit). Az ERŐTERV és a PAV szervezésében szeptemberében Budapesten megvitattuk mind az [1] irodalomban szereplő szovjet, mind a négy kötetnyi magyar munka egymástól gyökeresen eltérő eredményeit [4].

8 - 5 - A konzultációt követően az ERŐTERV hivatalosan megküldte a szovjet félnek a hazánkban készült munkát. A jelentős eltérések hatására az OKB-Gidropressz új elemzést készített [2, 33, amelyet a második konzultáción (1988. május ) a magyar eredményekkel együtt - az összes kompetens szovjet szervezet képviselői részvételével - megvitattuk. A főbb megállapítások: - Az elvégzett új szovjet elemzések megerősítik a magyar vizsgálatok eredményeit: a zóna hűtése összekötéssel is és összekötés nélkül is biztosítható, a fűtőelem hőmérsékletek a biztonsági előírásokban rögzített 1200 C-ot nem érik el. A szovjet fél tehát az [l]-ben kapott eredményeket a [2,3) - ban kapott új eredményekkel maga módosította és így elfogadta a magyar elemzések eredményeit. - Az azonos konzervatív feltevésekkel elvégzett számítások eredményei a fűtőelemhőmérsékletekre a következők: magyar eredmények: összekötés nélkül 900 С összekötéssel 850 С szovjet eredmények: összekötés nélkül 902 С összekötéssel C - Az előző pontban összefoglalt eredmények alapján a szovjet fél által korábban kezdeményezett biztonságnövelő intézkedésre, nevezetesen a hideg- és melegágak összekötésére, nincs szukség. A főkonstruktőr képviselője a fent említett hivatalos szakértői megbeszélésen felvetette, hogy a kis-folyásos üzemzavar adott szakaszában a meleg-, ili. hidegághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőz a hideg ágba vezethető. Jelen munka célja annak megvizsgálása volt, hogy a nyomástartó edény ilyen felhasználása mennyiben módosítja a fűtőelem hőmérsékleteket.

9 - 6 - Ennek eldöntéséhez a RELAP4/MOD6 kóddal számítássorozatot végei, tünk 7,4%-os hidegági törés esetére a következők szerint: - Alapeset s folyamatidőre, amikor az összekötés zárva van abból a célból, hogy az összehasonlításhoz adataink legyenek. - Az üzemzavari jel megjelenése után az operátor 90 s késleltetéssel nyitja az összekötést. A számítást 1420 s folyamatidőigi C= 10 ellenállástényező értékre (permetező hűtő vezeték) végeztük. - Alapeset restartja 910 s-tól, azt megelőzően, amikor a kvázistacioner folyamat végetér. 920 s-nál nyitjuk az összekötést két változatban: az ellenállástényező = 10 (a folyamatidő 1810 s) az ellenállástényező C= 28 (a folyamatidő 2010 s) Az összehasonlításhoz referenciául szolgáló alapeset számítására két okból is szükség volt. Bár évekkel ezelőtt már végeztünk analízist a 7,4%-os törésre [12], de az csak a hidroakkumulátorok üzeme nélküli esetre volt eredményes. Elsősorban az egyetlen térfogattal modellezett nyomástartó és a hidroakkumulátorok kölcsönhatása (nem kívánatos mértékű kondenzáció fellépése) miatt a passzív üzemzavari hűtéses számításra akkor tett kísérleteink sikertelennek bizonyultak. Másrészt csak a teljesen azonos nodalizációval és modellek alkalmazásával remélhettünk értékelheti eltérést a két számítás között. Az eredmények elemzését és összevetését az alapesettel részletesen a harmadik esetre mutatjuk be, majd összefoglaljuk a legfontosabb következtetéseket.

10 ADATMEZŐ, ESEMÉNYEK A következőkben összefoglaljuk a számításhoz használt adatmezőt, megadjuk a számításban alkalmazott, a tranziens folyamatot befolyásoló határfeltételeket, reteszeléseket. 2.1 Adatmező A t=0 időpillanatban alkalmazott adatok az erőmű névleges adatai a következők szerint: Primer hűtőkör jellemzői: - kilépő kamra nyomás - forgalom a zónán - zóna belépő hőmérséklet - zóna teljesítmény (102%) - nyomástartó edény szint - hidroakkumulátor nyomás - hidroakkumulátor szint 12,26 MPa 8640 kg/s 541 К 1402,5 MW 6,0 m 5,90 MPa 5,3 m Szekunder hűtőkör jellemzői: - nyomás a GF gőzterében - tápvíz hőmérséklete - tápvízáram és gőzelvétel - vízszint a gőzfejlesztőben 4,70 MPa 496 К 762,5 кд/з 1,82 m 2.2 Reteszelések, üzemzavari jelek A biztonságvédelmi rendszerek működését kiváltó technológiai jelek [ 5 ] közül azokat, és azoknak a következményeit tekintjük át, amelyek az analízisünknél szerepet játszanak. Ezek közül az 1. fokú biztonságvédelmi működést kiváltják (UV-1): - "Nagy folyás" jel, akkor képződik, ha az aktív zóna kimenetén 9,2 MPa alá csökken a nyomás.

11 "Kis folyás" jel, akkor képződik, ha a térfogatkoiupen/átor vízszintje a fenéktől mért 2,7 m-es szintet eléri és az aktív zóna kimenetén a nyomás 11,7 MPa alá csökken. Mindkét esetben megkezdődik a szabályozó rudak beesése az aktív zónába és kb. 0,2 s késleltetéssel a nukleáris teljesítmény csökkenni kezd (scram). 10 s késleltetéssel lezárnak a turbinák gyorszáró szelepei. A jel a dízelgenerátorok indulását is kivált ja, amelyek felfutása kb. 2 s késleltetéssel megkezdődik és további kb. 35 s múlva befejeződik, amikor elindul az un. lépcsőzetes indítási program, amelynek első lépcsője (késleltetés nélkül) a nagynyomású és kisnyomású ZÜHR szivattyúinak bekapcsolása. A "Nagy folyás" jel hatására kinyitnak a nagynyomású és kisnyomású rendszer szelepei a hermetikus tér határán, míg a "Kis folyás" jelre csak a kisnyomású szelepek nyitnak. Információink szerint a "Nagy folyás" jelre nem történik még az FKSZ-ek lekapcsolása, ezt az aktuális üzemviteli előírásokat követve az operátornak kell végrehajtania. Mi a 9,2 MPa nyomásszint elérését, mint feltételt megtartottuk ehhez az akcióhoz. 2.3 Események A tranziens során a következő határfeltételek figyelembevételére és beavatkozásokra került sor: - törés a hidegágon (V8) 10 s - tápvíz lezárás (zárási idő 4 s) 20 s - gőzturbina gyorszáró szelepek zárnak (zárási idő 0,4 s) 20 s - reaktor leállítás (nyomás - ) 11,5 MPa - szivattyú kifutás kezdete (nyomás - ) 9,2 MPa - nagynyomású ZÜHR indul (nyomás - és 37 s késleltetés) 11,5 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés kezdete (nyomás - ) 5,9 MPa - hidroakkumulátor befecskendezés zárás (szint - ) 0,5 m

12 - 9 - tíku A nyit (nyitási idő 11 s) 5,3 MPa G? biztonsági szelepek nyitnak (nyomás - ) 5,68 MPa - második szelep 5,78 MPa kionyomású ZtlHR indul 0,7 MPa BRU-A zár (50 %-ra) 5,1 MPa 100%-os zárás 4,62 MPa GF biztonsági szelep zár 4,72 MPa - második szelep zár 4,9 MPa 3. SZÁMÍTÁSI SÉMA, FIZIKAI MODELLEK 3.1 Nodalizáció A RELAP4/MOD6 nukleáris biztonsági kódrendszer, amely a könnyűvízhűtéses atomreaktorok hűtőközegelvesztéses üzemzavarainak számítógépes vizsgálatára szolgál, flexibilis számítási séma alapján hajtja végre a termohidraulikai folyamatok numerikus szimulációját. E szimuláció alapja a vizsgálandó rendszc nodalizálása, vagyis olyan térfogatelemekre bontása, amelyeken belül a hőhordozó vagy a hővezető közeg az adott térfogatelemre átlagolt paramétereivel gyors változások esetén is elfogadhatóan jellemezhető. A RELAP4 kód esetében ez a geometriai felosztás alapvetően egydimenzióban történik a hűtőközeg esetében, így nyerjük az un. kontroli-térfogatokat (volume), míg a hővezető elemeknél (heat slab), így a fűtőelemrudak modelljénél is, a felosztás mind axiális, mint ra-liális irányban lehetséges. A kontroli-térfogatokat összekötő áramlási keresztmetszetek a "junction"-ok. A jelen analízishez a geometriai felosztást tartalmazó számítási séma (3.1 ábra) kialakításához legfontosabb alapot a RELAP4 kód alkalmazásában eddig szerzett tapasztalataink adták, azaz kiindulásként a korábbi elemzéseknél használt sémát vettük fel [6], [7-10 ]. E sémák alapelve az volt, hogy a WER-440 típusú reaktor hat hűtőhurkát mindössze két hurokkal modelleztük, ezek közül egy nuíc.'c a törést tartalmazó hurkot, míg a másik összevontan az 5 intakt hurkot reprezentálta.

13 10 о см о esi S12 V) V10 о 1Л > 1Л > > 1 -е- V36

14 Jelen vizsgálathoz ezt az utóbbi alapelvet - mégpedig a két hurokkal való modellezést - felül kellett vizsgálnunk. Az eddig vizsgált kis folyásos folyamatokban a hurkok közötti aszimmetriának ugyanis jelentősebb szerepet nem tulajdonítottunk. Ha azonban a meleg és hideg ághoz egyaránt csatlakoztatott nyomástartó edényen keresztül a zóna felett keletkező gőznek a hideg ágba való vezethetőségét és ezáltal a vízzár-hatások módosulásának mértékét kívánjuk elemezni, a hurok-aszimmetria jelentősége megnő. Ezért a két hurkos modellről célszerű volt áttérni három hurkos modellre, amelynél egy hurok a törést tartalmazó hurkot (az ábrán csak egy hurkot tüntettünk fel, ehhez a hurokhoz tartoznak a V1-V9 térfogatok, J1-J9, továbbá a J38, J41, J45 junctionok, S1-S3 hővezető elemek és természetesen a V8 térfogathoz csatlakozó J34 leak junction a C3 szeleppel együtt), a második hurok azt a hurkot, amelyhez a nyomástartó csatlakozik (V11-V19 térfogatok, J11-J19, J39, J42, J46 junctionok, S4-S6 hővezető elemek, a J30 a VI l-hez, a J51 a V18-hoz csatlakozik), a harmadik hurok pedig összevontan a maradék 4 intakt hurkot reprezentálja (ez utóbbit a V21-V29, J21-J29, J40, J43, J47 junctionok alkotják, a V28-hoz csatlakozik a nagynyomású ZÜHR-J49). A reaktortartályon belüli rész az aktív zóna átlagos terhelésű hűtőcsatornájából (V10) és а hozzá tartozó fűtőelem modellből (S10-S12), illetve további 3 térfogatból (felső keverőtér: V20, az alsó keverőtér: V35, a gyűrűkamra V34) áll össze. A nyomástartót 3 részre osztottuk fel (V31-V33), a hozzá csatlakozó csöveket a V30 ill. V38 térfogatok képviselik. További két térfogatot a hidroakkumulátorok modellje ad. A szekunder hűtőrendszer a gőzfejlesztők szekunder gőz-víz terét leképező - az előzőeknek megfelelően térfogatarányú - 3 térfogattal jelenik meg a sémában, ez egészül ki a gőzvezetékrendszert jelképező további térfogattal. Végül is a 3.1 ábra szerint 39 térfogatot és 51 összeköttetést tartalmaz a uzámítási séma, amelyben 3 térfogatban vannak a főkeringetó szivattyúk és 9 összeköttetésben szerepel szelep, míg r ) un. "fiit junction" a peremfeltételek megadását biztosítja.

15 A J41-J43 junctionoknak közös a fill-táblázata. A tórés modelljén kívül (J34), szeleppel visszazárható "leak" junctionok modellezik a biztonsági szerelvényeket is, a J45-J47 a biztonsági szelepek, a J48 a 2 BRU-A szerelvénye. Mint láttuk, az S-sel jelölt hővezető elemek száma összesen 12. Ebből szolgál a gőzfejlesztő hőátadó csöveinek modellezésére, mégpedig úgy, hogy a csövek axiálisan 3 részre vannak osztva, radiálisán pedig 3 réteg szerepel. Ugyancsak 3 részre osztottuk a fűtőelemeket is, de itt radiálisán 6 az osztások száma. 3.2 Fizikai modellek és opciók A RELAP4 kód kontroli-térfogat modelljében kétfázisú áramlás esetén az egyenletek homogén formában szerepelnek. Ennek ellenére lehetőség van részleges, vagy teljes fázisszeparáció figyelembe vételére az un. buborék felúszási modellel, amelynek paraméterei az eloszlási tényező (a) és a felúszás sebessége (v). Számítási sémánkban szereplő térfogatok közül: - a homogén áramlási modellt alkalmaztuk a gőzfejlesztő primer hőátadó csöveiben (V3-V5, V13-V15, V23-V25), és a nyomástartó vezetékében (V30) - teljes fázisszeparácíót a hidroakkumulátorokban (V36 és V37), továbbá a nyomástartóban (V31-V33), - részleges fázisszeoarációt - a=0.8 és v=18.0 ft/s paraméterekkel a gőzfejlesztő szekunder terében (V9, V19, V29), - a=0.8 és v=3.0 ft/s paraméterekkel =i primerkör csöveiben és a reaktortartályban (V10, V20, V34, V35).

16 Az összeköttetéseknél kétfázisú áramlás esetén a vertikális slip modell alkalmazható, amelyet 1.0-es sebességszorzóval a következő helyeken alkalmaztunk: - a primerkörben a zóna alatt és felett (J10, J20, J35), - a nyomát tartóban (J31, J32, J33). A RELAP4 kódverziókhoz a hőátadási típusokra három alternatív korreláció-csomagot dolgoztak ki a kód szerzői. Ezek közül az un. M0D6 szubrutin csomagot (HTS2) használtuk a számításokban. A kritikus kiömlésre a Henry-Fauske (HF) és a Homogén Egyensúlyi Modell (НЕМ) kombinációját alkalmaztuk, a kiömlési tényezőt 0.85-re vettük fel. A hidroakkumulátorok gázterében (V36, V37) a politropikus expanzió kitevőjét 1,1-re választottuk. A fókeringető szivattyúk modelljében a dinamikus paraméterek, illetve a két kvadránsos jelleggörbe adatai a korábbi analíziseinkben megfelelőnek minősített [6] adatokkal szerepeltek. Ez kb. 150 s-os kifutási időt biztosít a szivattyúk lekapcsolása, vagy a feszültségkiesés után. Az aktív zónában a maradványhő időbeli változását a [111 szerinti értékekkel az un. "scram-táblázat"-ban adtuk meg. A három egyenlő axiális osztás teljesítményeloszlása alulról felfelé a következő volt: 0,3-0,42-0,28. Az un. Enthalpy Transport Model-t csak a stacioner kezdőállapotban használtuk, az első tranziens lépésnél kikapcsoltuk. A nagynyomású ZÜHR szivattyúinak jelleggörbéjét a "fill junction" kártyáin táblázatosan adtuk meg a 3.1 táblázat szerint, a Paksi Atomerőműben elvégzett mérések alapján.

17 AZ ALAPESET ANALÍZISE A Paksi Atomerőmű VVER-44ű-es reakloláiial a hideg á^ban ieljápo 7,4%-os törést követő üzemzavari folyamat ismertei_ését a fő ese menyek időbeli leírásával kezdjük, majd a folyamat áttekintését szolgáló ábrák következnek. Itt hívjuk fel a figyelmet hogy az ábrák a 10 s tartamú kezdeti stacioner üzemállapotot is tartalmazzák, míg az eseménytábláran a törés fellépéséhez rendeltük a 0 s-ot, így az ábrákkal való egybevetésnél a 10 s eltolódást fi gyelembe kell venni. Az üzemzavar analízisét a következő feltételezésekkel végeztük el: - a törés méret egyenértékű egy 135 mm átmérőjű cső törésével, ami a primer hűtőközeg 7,4%-os folyásának felel meg; - a törés helye a hűtőhurok hideg ágának a reaktortartályhoz közel eső pontja (V8 térfogat) a cső tengelysíkjában, horizontális irányítással; - a gőzfejlesztők biztonsági szelepei és a 2 atmoszferikus ledo bó szelep (BRU-A) üzeme biztosítja a szekunder kori nyomás korlátozását (ha szükséges); a BRU-K szelepeket a biztonsági filozófiának megfelelően fi gyeimen kívül hagyjuk; - a passzív vészhűtőrendszerből 3 hidroakkumulátor működésével (2 a gyűrűkamrába, 1 a felső keverótérbe táplál), míg az aktívakból 2 nagynyomású ZÜHR szivattyú működésével számolunk, de csak egyet veszünk figyelembe, feltételezzük, hogy a második a törésre dolgozik. 3.1 táblázat Nyomás (MPa) ül Áramlás (m 3 /ó) (kg/e) 31,94 27,78 32,50 22,22 8,33 0

18 Az üzemzavari folyamat eseményei Az üzemzavari tranziens főbb eseményei ill. a paramétereknél fellépő minőségi változások időpontjai a következők: 0 s a törés nyílni kezd s az mm-nek megfelelő keresztmetszet (A=0,01431 m ) kinyílt 0.4 s VAP20 < 11,5 MPa, a reaktor leállítása megkezdődik 1.5 s a kiömlés maximális, JW34= 1188 kg/s 3.0 s VAX11 > 0, a nyomástartóból kiáramló hűtőközeg miatt a melegág telítési állapotba került 4.5 s VAX12 > 0, a 2. hurok meleg kollektora kigőzölgése megkezdődik 8.2 s VAP20 < 9,2 MPa, az FKSZ-ek kifutása megkezdődik 9.1 s ML31 < 2,7 m, "kis folyás" jel 10.0 s turbina gyorszárók és tápvíz szelepek zárása megkezdődik 10.4 s a turbina gyorszárok lezártak 14.0 s tápvíz szelepek lezártak 16.6 s a nyomástartó leürült 22.0 s a többi meleg kollektor kigőzölgése is megkezdődik VAX2 > 0, VAX22 > s VAP20 < 5,9 MPa, a HA a felső keverőtérbe megkezdi a befecskendezést 23.0 s únabb térfogatok telítésen, VAX21 > 0, VAX16 > 0

19 s VAP34 < 5,9 MPa, a további 2 HA megkezdi n.-lködését 24.0 s VAX1 > s vaxl7 > s JW36 = 368 kg/s maximális befecskendezés 30.0 s JW37= 682 kg/s maximális befecskendezés 31.0 s a többi hideg kollektorba is eljut a kétfázisú hűtő közeg, VÄX6 > 0, VAX26 > s VAP39 = 5,23 MPa, a szekunder köri nyomás maximuma, a BRU-A nem lép üzembe 36.0 s VAX7 > 0, VAX27 > s VAP20 = VAP39 =5,23 MPa < VbP9, a GF-ben a hőáram iránya megfordul, a primerkör nyomásesése lelassul 37.4 s a nagynyomású ZUHR üzembe lép, JW49 = 29,0 kg/s 41.0 s a hűtőközeg hőmérséklet minimuma a zónában, VAT10 = 254,1 C (telítés: 266,4 C) 52.0 s a burkolat-hőmérsékletek minimuma: SR11= 257,7 C, SR12 = 256,6 C, telítés: 264,7 C 75.0 s a zónában gőzfejlődés indul, VAX10 > 0, a primer nyomás nő, HA-k lezárnak, a zóna belépő forgalom megfordul 76.0 s az összevont hurkokban az áramlás megfordul, VAX27 = s VAP20 = 4,91 MPa, ismét csökkenni kezd s JW36 > 0, HA ismét befecskendez s JW37 > 0, a gyűrűkamrába is van befecskendezés s burkolathőmérséklet első csúcsai: SR11 = 348 C, SR12 = 328 C 119 s SR11 = 354 C, újabb maximum 139 s VAX35 > 0, az alsó keverőtér is telített 160 s újabb burkolathőmérsékleti csúcsok: SR11 = 410 C, SR12 «= 35G C

20 s a HA befecskendezés fokozódik, í» primer nyomás "elszakad" a szekundertői, zuhanni kezd 188 s alsó keverótér újra aláhűtött 192 s HA befecskendezés maximuma: JW36 = 622 kg/s, JW37 = 1121 kg/s 193 s burkolathőmérsékletek (238 C) újra a telítés (220 C) közelében 239 s a zóna is aláhűtött, VAX10 = 0, VAT10 = 213 C 242 s a nyomástartó feltöltődése elkezdődik 243 s az első hidroakkumulátor leürült, lezár, JW36 = s felső keverőtér hőmérséklet minimuma: VAT20 = 197 C 249 s a többi hidroakkumulátor is lezár, JW37 = s a zóna és az alsó keverőtér hőmérséklet-minimuma: VAT10 = 206 C, VAT35 = 183 C 268 s primer nyomás minimuma: VAP20= 2,00 MPa, zóna újra kétfázisú 270 s VAX20 > 0, a felső keverőtér telítésen 274 s SR11 es SR12 újra nőni kezd 412 s kiömlés csökken 415 s nyomástartó szint megáll: ML31= 0,76 m 422 s primer nyomás maximuma: VAP20= 2,59 MPa tört hurok gőzfejlesztője kiszárad: VAX4 = VAX5= s JW34 < 50 kg/s, kiömlés egyfázisú gőz (nagy térfogat veszteség), JW49 =30,6 kg/s 426 s SR11 = 300 C, SR12 = 274 C, maximum, gyorsan újranedvesednek 428 s SR11 = 228 C 429 s SR12 = 228 C

21 s VAX34 > 0, gyűrűkamra is telített állapotban, a szint csökkenni kezd, hideg vízzár teljesen üres: VAXb- =VAX7 =1.0 kvázistacioner állapot kezdődik, a nyomás VAP20= 2,55 MPa-ról egyenletesen csökken, hőmérsékletek a telítési vonalat követik, a tört hurok hideg ágában egyenletes gőzáramlás van a törés felé 452 s a nyomástartó ismét üres és úgy is marad 470 s JW34 < 40 kg/s, tovább csökken 604 s JW34 = JW49 = 31,0 kg/s, a hűtőközeg veszteséget pótolja a nagynyomású ZÜHR. Ezután JW34 < JW49, a rendszer lassú visszatöltése megkezdődik 920 s a gyűrűkamra feltelik a zóna alján fellépő negatív áramlás miatt, a kiömlés JW34 = 20,6 kg/s < JW49 = 31,3 kg/s 922 s a kiömlés kétfázisúvá válik, nőni kezd a mennyiség, csökkenni a térfogat veszteség, a primer nyomás csökkenése megáll, VAP20 = 1,2 4 MPa 930 s burkolat hőmérsékletek lassan nőni kezdenek, mert a zónaszint csökken 952 s a primer nyomás határozottan nő, a kiömlés is fokozódik JW34 > 100 kg/s 974 s SR12= 224 C maximum (telítés 195 C) 990 s ML20 = 0, néhány s-ra kiürült a felső keverőtér, a szint ezután növekszik 1022 s SR11 = 226 C, maximum (telítés 206 C) 1026 s VAP20 =1,89 MPa, maximális érték 1032 s burkolatok újra a telítési hőmérséklet közelében 1050 s a nyomástartós hurok hidegági vízzára teljesen üree, gőzáram indul a gyűrűkamrán át a töréshez (VAX 16 = VAX17 = 1,0), kiömlés újra egyfázisú JW34 < 50 kg/s újabb kvázistacioner szakasz kezdődik 1102 s a kiömlés lecsökkent a vészhűtés alá: JW34 < 30 kg/s, JW49 = 31,1 kg/s

22 s a tört hurok átveszi korábbi szerepét, a másik hurokkal együtt a törést gőzzel táplálja (VAX6= VAX7= 1.0) 1267 s JW34 <: 20 kg/s, JW49 = 31,3 kg/s 1282 s SR12 = 186 C, (telítés 185 C) el kezd lassan nőni 1501 s a primer nyomás átmenetileg nőni kezd (VAP20= 0,86 MPa) majd stagnál 1566 s SR12 = 338 C, maximum 1646 s a primer nyomás ismét növekszik 1679 s SR12 = 178 C (telítés 176 C), a primer nyomás megáll (VAP20 = 0,91 MPa) majd lassan csökken 1814 s JW34 < 15,0 kg/s 2028 s a stabil folyamat vége, a kiömlés ismét nőni kezd, kétfázisúvá válik, a gyűrűkamra feltelik, hasonló tranziens kezdődik, mint a 920 s-nál 2040 s a számítás vége. 4.2 Ábrák Az analízis eredményeit a ábrákon is bemutatjuk. A tranziens folyamatról jó áttekintést nyújt a primer és szekunder kör nyomásának változása. Ezt látjuk a 4.1 és 4.2 ábrákon 0-500, ill s időtartományban. Az előbbin jól látható a szekunder kör hatása a primer nyomásra ( s tartományban) illetve a hidroakkumulátorok lezárása (250 s környékén), a második ábrán pedig a kétfázisú kiömlési szakaszban az átmeneti nyomás-növekedés. A 4.3 és 4.4 ábrák a törésen elfolyó hűtőközeg mennyiségét (.TW34), illetve entalpiáját (JH34) mutatják, szemléletesen jelentkezik a kvázistacioner időszakokban az egyfázisú gőzállapotú közeg sima szakasza. A passiív hűtőrendszer üzemét mutatják a 4.5 és 5.6 ábrák, a hidroakkumulátorokból betáplált hűtőközeget a JW36 és JW37 görbék, a vízszint csökkenését a csaknem teljesen egybeeső ML36 és ML37 görbék jelentik.

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL tcfki-1*89-61/q KRNECZKYL. TÓTHI. ÉZSÓLQY. SZABADOS L. HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR

Részletesebben

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK WER reaktor önszabályozó tulajdonságainak vizsgálata Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK 1. Bevezetés A WER tip. reaktor teljesítményszabályozása

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Magyarországi nukleáris reaktorok

Magyarországi nukleáris reaktorok Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. Magsugárzások detektálása és detektorai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalomjegyzék VVER reaktorok ZÜHR rendszerei Paks Modell Kísérlet VVER440/213 üzemzavari

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2014. április 3. Tartalomjegyzék Jelenleg üzemelő VVER reaktorok ZÜHR rendszerei VVER440/213 üzemzavari hűtőrendszerek

Részletesebben

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete XII. MNT Nukleáris Technikai Szimpózium, 2013. dec. 5-6. Vilimi András 71 A paksi atomerőmű látképe 500 MW 500 MW 500 MW

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... 6 A.I ÜZEMELTETÉS 6 A.I.1 NEM TERVEZETT KIESÉSEK 6 A.II ÁLLAPOT FENNTARTÁS 7 A.II.1 KARBANTARTÁS

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Tartalom Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Kitekintő Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2012. március 22. Atomic Energy

Részletesebben

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ.

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. KFKI-1989-13/G MARÓTI L., TROSZTEL I. FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. A.) Ismertesse a főgőz rendszer üzemi állapotát és paramétereit! Ismertesse a főgőz rendszer fő berendezéseinek (GF biztonsági szelep, rockwell, AR, KR) feladatát, felépítését és működését!

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom

Részletesebben

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Meleg- és forróvizes kazánok szabályozása és védelme Fűtés és mekegvíz ellátás szabályozása Gőzfeljesztők szabályozási

Részletesebben

Különbözı típusú üzemzavari hőtırendszerek A védelmi mőködések összefoglalása

Különbözı típusú üzemzavari hőtırendszerek A védelmi mőködések összefoglalása Atomerımővek Különbözı típusú üzemzavari hőtırendszerek A védelmi mőködések összefoglalása Dr. Aszódi Attila igazgató, BME NTI 2008. május 8. Tartalomjegyzék Üzemzavari hőtırendszerek Passzív zóna üzemzavari

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Dr. Halász Gábor 1 Dr. Hős Csaba 2 1 Egyetemi tanár, halasz@hds.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hidrodinamikai

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések Ellenörző számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások füstgáz

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Az AGNES-program. A program szükségessége

Az AGNES-program. A program szükségessége Az AGNES-program A program szükségessége A Paksi Atomerőmű VVER-440/V-213 blokkjai több mint húsz éve kezdték meg működésüket. A nukleáris biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek érdeklődésének homlokterében

Részletesebben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2007. június 20. Hımérsékleti rétegzıdés szimulációja és kísérleti vizsgálata

Részletesebben

235 U atommag hasadása

235 U atommag hasadása BME Oktatóreaktor 235 U atommag hasadása szabályozott láncreakció hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik

Részletesebben

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C Rövid vázlat: Történelmi áttekintés Az atomreaktor felépítése és működése Reaktortípusok Érdekességek: biztonság a világ atomenergia termelése Csernobil Kezdetek

Részletesebben

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont 1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres

Részletesebben

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok

Részletesebben

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével Készítette: Bogár Péter Háznagy Gergely Egyed Csaba Zombor Csaba

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalom Történelem Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Mitsubishi

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel Szepesi Tamás KFKI-RMKI, Budapest, Hungary P. Cierpka, Kálvin S., Kocsis G., P.T. Lang, C. Wittmann 2007. február 27. Tartalom 1. Motiváció ELM-keltés

Részletesebben

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM1 VBK Környezetmérnök BSc AT01 Ipari termék- és formatervező BSc AM01 Mechatronikus BSc AM11 Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN 2. FAK.ZH - 2013.0.16. 18:1-19:4 KF81 Név:.

Részletesebben

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Áldozatok és áldozatkészek A cunami tízezerszám szedett áldozatokat. 185 000 kitelepített él tábori körülmények között.

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti sorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás Balesetek Gyakoriság

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS)

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek Melléklet 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai 4.1. Olajtelepek A nyersolaj fizikai tulajdonságok és kémiai összetétel alapján igen széles tartományt fednek le, ezért célszerű őket csoportosítani,

Részletesebben

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nemes Imre Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 7 H-7, Tel: (7) 8-6, Fax: (7) -7, e-mail: nemesi@npp.hu

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Segédenergia-nélküli hőm. szab. Danfoss Elektronikus Akadémia. www.futestechnika.danfoss.com

Segédenergia-nélküli hőm. szab. Danfoss Elektronikus Akadémia. www.futestechnika.danfoss.com Segédenergia-nélküli hőm. szab. Danfoss Elektronikus Akadémia www.futestechnika.danfoss.com Fűtési és távfűtési alkalmazások Danfoss a segédenergia-nélküli hőmérséklet-szabályozók teljes skáláját ajánlja:

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

AES-2006. Balogh Csaba AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján! Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM VBK Környezetmérnök BSc AT0 Ipari termék- és formatervező BSc AM0 Mechatronikus BSc AM Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN. FAKULTATÍV ZH 203.04.04. KF8 Név:. NEPTUN kód:

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont 1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók 17:22 IRVENT Tel/Fax: [94] -48 Tel/Fax: [52] 422-64 CDP 75 légcsatornázható légszárító CDP 75 típusú légcsatornázható légszárító nagyobb magán- és közületi uszodákban,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7. Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7. előadás Szederkényi Gábor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK

KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK DCK.TCSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÖNNYŰ VÍZZEL MODERÁLT ATOMREAKTOROKBA*! URALKODÓ NEUTRON-ZAJ LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS KOMPONENSÉNEK ELMÉLETI VIZSGÁLATA KOSÁLY GYÖRGY BUDAPEST 1576 TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK ÉS A FELADAT

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése Bevezetés A víziközmű-rendszerek tervezése, kialakítása, fejlesztése kapcsán olyan megoldást kell előnyben részesíteni, amely

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

Az atommagtól a konnektorig Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335-1 Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335 Alkalmazás Bélelt szabályozócsappantyúk technológiai alkalmazásra és

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu, 2013. Zárt

Részletesebben

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13. PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek

Részletesebben

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai 1. miniforduló: Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai 1. Melyik szomszédos országgal nincs távvezetéki kapcsolatunk? Szlovénia 2. Az alábbiak közül melyik NEM üvegházhatású gáz? Szén-monoxid 3. Mekkora

Részletesebben

A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg gőz vagy folyadék legyen?

A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg gőz vagy folyadék legyen? ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.6 A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg vagy folyadék legyen? Tárgyszavak: fűtés; kondenzátumfelhalmozódás; hőteljesítmény; szabályozás;

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

1. TÉTEL. 1. Ismertesse a forgó mozgást létrehozó erőhatás lehetséges módjait! 2. TÉTEL

1. TÉTEL. 1. Ismertesse a forgó mozgást létrehozó erőhatás lehetséges módjait! 2. TÉTEL 1. TÉTEL 1. Ismertesse a forgó mozgást létrehozó erőhatás lehetséges módjait! 2. A) Ismertesse az erőművek párhuzamos üzemét! B) Ismertesse a paksi turbinák csappantyú szervóinak működését! 3. A) Ismertesse

Részletesebben

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi ÚJ BLOKKOK A PAKSI TELEPHELYEN RÉSZ Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökség BME Nukleáris Technikai Intézet Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

R744 (CO2) mint hűtőközeg alapok és megfontolások

R744 (CO2) mint hűtőközeg alapok és megfontolások R744 (CO2) mint hűtőközeg alapok és megfontolások 1. rész A CO2 hűtőközegként alacsony üvegházhatást ígér, de alkalmazása új megoldásokat és megfontolásokat igényel. Szerző: Emerson Climate Technologies

Részletesebben

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium 2016.12.08-09. Pónya Petra BME NTI Czifrus Szabolcs BME NTI ALLEGRO Hélium hűtésű gyorsreaktor IV. Generációs prototípus reaktor

Részletesebben

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője É 063-06/1/13 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZT ARS A8AG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 176436 Bejelentés napja: 1977. IV. 27. (VI 1124) G 21 C 9/00, G 21 C 15/18 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1980. VIII. 28. Megjelent:

Részletesebben