tiffimiffitsf ffiw M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tiffimiffitsf ffiw M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l"

Átírás

1 p# i:,'fi l ffiw h# Bassola tiffimiffitsf id lc. :& J&r myem6* Xefe*wefrkm M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. -:f ;.i1iy:.: r;;;;ii,,;,'-:';*, i";*"..-.;. b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

2 Bassola P6ter - Orosz Magdolna - Pokikovits Sarolta NEMETNYELVTAN ES GYAKORLATOK 18 FEJEZETBEN Szerkesztette: BASSOLA PETER fc Lh, w. GRIMM KONYVKIADo SZEGED 1997

3 TARTALOil{ r. reun F hrlvra goz ds, e l6lj fu 6 szc* lgeragozas:jelen id6. T6hangv6h6s ig6k. Felsz6lit6 m6d.... ll rr. TfMA Az igeragozas rendszere Az ige sz6t6ri alakja. Gyenge, er6s, vegyes ragoz6s. Az igeid6k 6s a f6n6vi igenevck (folyamatos 6s befejezett) k6pz6se 6s haszn6lata. Elv6l6 6s el nem vil6 igektit6k IN.TEMA...35 Sz6rend A sz6rend fogalma. A szavak, szbszerkezetek sonendje. A f6mondat sz6rendje. A fdmondati keret. Az 6ilifin6nyi kieg6szit6k sonendje. Tagad6s IV.TEMA...49 Mellikmondat A mell6kmondat fogalma. A mell6kmondati sz6rend 6s a mell6kmondati keret. A mell6kmondatok fajt6i. N6h6ny mell6kmondattipus 1 V.TEMA A m6dbeli segidigdk Sz6tr[ri alakjuk 6s jelentestik. A m6dbeli seg6dig6k m6sodlagos jelent6se. A m6dbeli seg6dige egy6b felhaszn6l6sa. Puszta f6n6vi igen6wel 6116 ig6k. A sr6&eli I seg6dig6k rendszerez0tihliaata L I vi. TEMA I A melliknivragozas A mell6kn6v jelz6i el6forduftisai. A mell6kn6v fokoz6sa. Hasonlitris. A mell6kn6v funkci6i. A mell6kn6vi igen6v (Participium). A n6vel6k haszn6lata. Szinek. Orsz6gnevek, 6llampolg6rs6g vrr.tema...87 Szdmnevek A szrimnevek fajtrii. Fontosabb kifejez6sek. D6tum. Stlyok, m6rt6kek

4 VIII.TEMA...97 A szenveds igeragozds Az 6ltalinos alany. A cselekv6st kifejez6 szenved6 (Vorgangspassiv) igeragoz6s. A szenved6 szerkezetek b6vit6se m6dbeli seg6dig6vel. A szenved6 szerkezetek (Vorgangspassiv) haszn6lata. Az flllapotot kifejez6 szenved6 (Zustandspassiv) igeragozils. N6hriny szabiiy rx.tema A zu * InJinitiv-szerkezetek Altalrinos szab6lyok. Mit6l fiigg a ztr + Infinitiv-szerkezet? Zu + Infinitivszerkezet szenved6 ig6vel. B6vit6siik m6dbeli seg6dig6vel. Egyidejfis6g - ut6idejfis6g - el6idejfis6g. Rendszerez 6 tiblflzat X.TEMA...r23 Feltiteles m6d K6pz6se. Cselekv6 ige felt6teles jelen id6ben. Gyenge ige, er6s ige, k6riilirt k6pz6s. Felt6teles mirlt. Szenved6 ige 6s az 6llapotot kifejez6 szenved6 alak. B6vit6s m6dbeli seg6dig6vel. A felt6teles m6d hasznilata. Rendszerezl tihlinat xr.tema Vonzatok Igevonzatok. F6n6vi 6s mell6kn6vi vonzatok. Funkci6s ig6k xv.tema Szinon[mdk, homonlmdk, qntonimdk. Polisztmia Haszn6latuk, 6rt6kiik. Nyelvtani el6fordul6suk XVI.TEMA A n6met nyelvtan rdvid ilsszefoglaldsa nimetiil...i95 XVII.TEMA..,.,.211 Mondatelemzis nimetill XVII.TEMA...,.225 Az ilj nimet helyesirds dttekintise MEGOLDASOK r N6met-magyxsz6jegyzfik Magyar-n6metsz6jegyzfik xrr.tema...1s3 A hdtravetett j elz6s szerkezet (Prtip os itionalattribut) Fordit6sa magyana. Tribbszoriis h6travetett jelz6s szerkezet. A h6travetett jelzds szerkezet b6vit6se birtokos esetben 5116 f6n6wel. A jelz6 kifejez6s6nek eszkiizei a n6metben 6s a magyarban xrrr.tfma A kiitdmhd (Konjunhiv) K6pz6se. Haszn6lata xrv.tema Sz6kipzds Sz6iisszet6tel. Ragos k6pz6s. T6hangv6lt6s k6pz6s. El6kfuz6...17s

5 I. TEMA F6n vragods, ol6lj6sz6&. Igcragoz6r Jelen id6, t6hangv6lt6s - Umlaut-os, Brechung-os - ig6k, felsz6lit6 m6d l. fdnevngpaas A n6met f6n6v egyes saimban h6rom nemfi lehet hlmnem, n6nem, semlegesnem. T6bbes szimban nincs kiildn nem. A ndmeben n6gy es t van: alanyeset, t6rgyeset birtokos eset 6s rdszeshahiroz6 eset. A ftin6vragoz6s l6nyeg6ben a hatdrozott n6vel6 (der, die, das; die) vagy a hat6rozatlan n6vel6 (ein, eine, ein; 0) vagy pedig a hatdrozatlan n6vel6 tagad6 alakjdnak (kein, keine, kein; keine), illetve a n6vel6p6tl6 ndvmdsok (pl. birtokos, mutat6 n6vmis) ragozcsib6l 6ll. V6gz6d6st csak a him- 6s semlegesnemii fiin6v kap egyes sz6m birt*os esetben ftiv6ve a gyenge ragoz6sfi f6neveket): -(e)s 6s ugyancsalc a him- 6s semlegesnemfi ftln v kaphat (bizonyos t6t6l fiigg6en) regies formdban egyes szdm r szes esetben -e v6gz6d6st (pl. im Walde). A fdnevek tiibbes szdm6ban a kdvetkez6 esetek fordulhatnak el6: l. vflgz6d6s n6lkiil, 2. vbgz6dfis n6lkiil a t6hang Umlaut-os alakj6- val, 3. valamilyen v6gz6d ssel,4. valamilyen v6gz6d6ssel s Umlaut-tal, 5. ha a f6n6v ttibbes sz6m6ba nem -(e)n vagy -s v6gz6d st k"pott, akkor tdbbes szim rdszes esetben a tiibbes szim v6gz6d6sdhez m6g -(e)n jdrul. R4goulsl "gyoo*ltdbbcszh I himnem n6nem seml. nem I alanyeset I der die das I die (-)+ tirgyeset I den die das I die (-)f birtokos eset I des -(e)s der des -(e)s I der (-)r reszes eset I dem der dem I den (-). -(e)n r = esetleges k0ltinb,iiz6 v6gz6d6s Gyeng6n ragozott fdnevnek csak azokat a himnemii f6neveket szimitjuk, amelyek egyes sz6m tirgyesett6l v6gig -(e)n v6gz6d6st kapnak; pl. der Mensch, der Polizist, der Ldwe, der Affe stb. Vegyes ragozris{rak azok a himnemii f6nevek, amelyek egyes sz6m tirgyesettdl v6gig -(e)n v6gz6d6st 6s egyes saim birtokos esetben ezen kivtil -s v6gz6d6st is kapnak: pl. der Friede, dername, der Gedanke. ll

6 2. El6[i6r6sz6k (a fontosabbak): a) targyesettel: ohne (n6lktil) fiir (sz6m6ra, r6sz1re), um (kdrtil), bis (-ig), durch (6t, keresztiil - z6rttilrben), gegen (ellen). b) r6szes esettel: aus (-b61,-b6l), bei (-n61, -n6l), mit (-val,-vel), nach (hely: fel6, id6: ut6n), seit (6ta), von (-t61, +61; a birtokos eset helyettesit6se), zu (-hoz, -hez). c) trfrrgyesettel (hov6? k6rd6sre) vagy r6szes esettel (hol? k6rd6sre): an (fiigg6legesen: -ra,-re* -on,--eli kcizvetlen kdzel6be/n:-hoz, -hez + -on,-en), auf (-ra,-re + -on,-en), hinter (m<ig6 + miig6tt), in (-ba,-be* -ban,-ben), neben (mell6 + mellett), unter (al6 + alatt), iiber (fol6 + fiildtt; T.e.: nyitott t6rben: lfoliltte/ 5t, kereszttil), vor (el6 + el6tt), zwischen (kiiz6 + k6ztitt). d) birtokos esettel: aufgrirnd (alapjrin), infolge (kiivetkezt6ben), trotz (ellen6re), statt (helyett), wiihrend (id6ben: alatt, idej6n), wegen (miatt). e) kett6s el6lj6r6sz6k: t6rgyesettel: bis auf (vminek a kiv6tel6vel, mlg azzal egyiitt is), bis an (iglmagass6gban/) r6szes esettel: bis zu Gig/t6rben4. f) n6vut6k (ritkrin): r6szes esettel: nach (szerint; pl. meiner Meinung nach) ' birtokos esettel: wegen (miatt). g) el6lj6r6sz6k 6s n6vut6k: r6szes esettel: von...an (-t6l kezdve), von...auf (ritk6bban:-t6l kezdve), von...aus (-b6l kiindulva). Az el6ljar6sz6k funkci6i: l.hatiroz6i funkci6 2. vonzatfunkci6 (igei, f6n6vi vagy mell6kn6vi vonzat). A hatinoz6i funkci6ban 6116 el6lj6r6sz6k jelent6s6t a fentiekben megadtuk. Eliiljrir6sz6t6l fiigg6en ez lehet id6-, hely-, ok-, eszkdzhatfiroz6 stb., de gyakran ngyxnaz az eldljitrilsz6 a f6n6v jelent6s6t6l fiigg6en ktiliinbiiz6 hatriroz6kat is kifejezhet. Pl. in der Stunde (id6hatr[roz6), in der Stadt (helyhatiroz6). A vonzatfunkci6ban 6116 el6ljrir6sz6 jelent6s6t csak tzzal az ig6vel, f6n6wel vagy mell6kn6wel egyiitt tudjuk megadni, amelyt6l maga M eliilj6r6sz6 fiigg. Gyakran egy n6met kifejez6s magyar megfelel6j6ben az el6ljrir6sz6t nem a fent megadott jelent6ssel forditjuk. Pl. verzichten auf + T. e. ( lemondani vmirfil (Bedarf an + R.e. = hi6ny vmidez. Ld. m6g a XII. 6s Hildndsen a XI. t6ma! 3. Igeragoz{s -jelen id6ben a) alapeset b) t6hangv6lt6s ich gehe wir gehen e^ meqyek.,?tt du gehsr ihr geht lc vnos 7 + ; erlsie/es geht sie/sie gehez A lheay ;'k a> d (egy. s2.2. 6s 3. sz.) e > i (egy. sz.2. 6s 3. sz.) e > ie (egy. sz. 2. 6s 3. sz.'1 Umlaut-os ig6k: Pl. ich fahre, wir fahren du fahrst ihr fahrt erlsie/es frihrt sie/sie fahren Brechung-os ig6k: Pl. ich gebe wir geben du glbst ihr gebt erlsie/es glbt sie geben c) wissen, m6dbeli seg6dig6k ich weib wir wissen ich kann du weibt ihr wibt du kannst erlsie/es weib sie/sie wissen erlsie/es kann d) sein, haben, werden ich bin wir sind ich habe du bist ihr seid du hast erlsie/es ist sie/sie sind erlsie/es hat rnegy onk,nen{efa YnennCk fangen, fahren, fallen, halten, laufen, lassen, schlafen, schlagen, fragen, wachsen usw. befehlen, brechen, essen, fressen, geben, lesen, nehmen, schmelzen, sehen, treffen, treten, werfen, usw. Nem v6ltozik a tiiviik: pl. glauben, gehen, fassen, heben, leben, reden, schaffen, stehen. wir kiinnen ihr ktinnt sie/sie krinnen wir haben ihr habt sie/sie haben ich werde du wirst erlsie/es wird wir werden ihr werdet sie/sie werden t2 l3

7 Egyboesddr 8 fcrili csopostok alapjfu: Egyesszim ttibbes sz6m.x l.sz. l. sz x (c)/ 2.s2. o\ x2.sz. \t"-b-c-d) \ )ot/.1 -x 3. sz. o' x-(a) 3. gz, x fclmrryerlzetl x - rtonor rldt (rmnor vtg!6dar) o - rronor dhmlvallt (ril vfpddfl) (o) - r drclrhr tlrbrt0t r fmtl oroporlokn utrlnrl, pl. (c; - rnlhron m6dbcli rgldlp, (b) - dhrnfvfh& a. ldrl6lft6 Ddd egyes sz6m 2. sz. tdbbes szdm 2. sz. Szem. n6vm. nincs! -(e) -t tiibbes szim l. 6s 3. sz. (6ndz6s): Forditott sz6renddel! Pl. Geh! - Geht! - Gehen Sie! - Gehen wir! Egyes sz6m 2. szem6lyfi felsz6lito m6dban nincs Umlaut, de a Brechung megmarad. Pl. Schlaf ein!, Lies weiter! Egy6b felsz6lit6 alak sollen seg6dig6vel Egyes sz6m. 3. szem6ly: kdt6m6ddal (ld. Xm. t6ma!) AzI. terrs f6n6v ige f6awragozis f6nevet ragozni el6lj6r6sz6k igeragozds ig6t ragozni jelen id6 t6hangv6lt6s ige umlautos ige brechungos ig6k felsz6lit6 m6d egyes sz6m t6bbes sz6m himnem himnemfi n6nem n6nemfi semleges nem semleges nemfi eset alanyeset t6rgyeset birtokos r6szeseset n6vel6 hakirozott n6vel6 hatarozatlan6vel6 n6vmas v69z6d6s rag t6hang tdhang Umlautos alakjival er6s f6n6vragoz6s gyenge f6n6vragoz6s vegyes fdn6vragozris 's'v6gz6d6s kett6s eltilj6r6sz6k n6vut6 hat6roz6i funkci6 vonzatfunkci6 das Subttaffiiv, -s, -e &s Vo6, -s,-el di Dekl,inaaioa deklinieren (h) die Priiposition, -en die Konjugation konjugieren (h) das Pr?isens (ein) Verb mit Stammvokaliinderung (ein) Verb mit Umlaut (ein) Verb mit Brechung der Imperativ, -s der Singular, -s oder: die Einzahl der Plural, -s oder: die Mehrzahl das Maskulin, -s maskulin oder: miinnlich das Feminin, -s feminin oder: weiblich das Neutrum, -s neutal oder: siichlich der Kasus, des Kasus, die Kasus der Nominativ, -s der Akkusativ, -s der Genitiv, -s der Dativ, -s derartikel, -s, die Artikel der bestimmte Artikel der unbestimmte Artikel das Fronomen, -s, die Pronornen oder: die Pronomina die Endung, -en das Suffix, -es,-e der Stammvokal, -s,-e der Stammvokal mit Umlaut starke Deklination schwache Deklination gemischte Deklination die Endung's' DoppelprEpositionen die Postposition, -en die adverbiale Funktion die valentische Funktion T4 l5

8 t6hangvdltris n6lktili ige m6dbeli seg6dige id6beli seg6dige f6ige tin6z6s tegez6s GYAKORLATOK ein Verb ohue Stamrnvokal?inderung das Modalverb, -s,-en das temporale Hilfsverb, -en das Vollverb, -s,-en das Siezen, -s das Duzen. -s F6n6nagoz{s, el6[i {r6sz6k L/1. Egeszi*e ki a mondatokat az aldbbi jhnevek megfelel tiibbes szdmil alab jaival! i4a tci a sz6tdrba az aldbbi szavakat nevelhjiikkel, tdbbes szdmukkal 6s j el ent 6s iikke I e gtiltt! l. tm Friihling wurden die i...im Park frisch gestrichen. ' - Bank 2. Die...sind am Wochenende geschlossen. 3. Der Autor schliebt seinen Aufsatz mit...von Heinrich Heine. - Wort 4. Der Deutschlehrer schreibt die neuen...an die Tafel. 5. Ich habe jetzt alle...der neuen Heine-Ausgabe. - der/das Band 6. Am Maibaum flatterni,...in allen Farben. 7. Kupfer und Aluminium sind gute...fiir den elektrischen Strom. - der/die Leiter 8. In dem Warenhaus kann man.,...in allen GriiBen kaufen. 9. Der Handwerksmeister bezahlt regelmiibig seine... - die/das Steuer 10. Das Schiffhat zum besseren Manriwieren 2wei...* 11. An der HauptstraBe stehen verschiedene Verkehrs...'.. 12.Im Mittelalter tugen die Ritter Schwerter und... - der/das Schild I.12. Egiszftse ki a kdvetkezf szdveget niyeltvel 6s a megfelelf vdgzfiddsekkel! 1. Sein Vater bezieht rls Professor...hoh...Monatsgehalt. 2. Paprika hat...hoh...vitamingehalt. 3. Er f?ihrt mit seier Familie in Urlaub an...ostsee. 4. Ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner ist...miiggelsee. 5. Die Mutter kaufte ein Kilo Birnen und... grob...bund Mtihren. 6. Nach dem ersten Weltkrieg wurde...viilkerbund gegrihdet. l6 I'l3. Gyakorolja a kdvetkezd f6nevek mondatokban! der Herr, die Herren der Mensch, die Menschen der Junge, die Jungen Ll4. Tegye egyes szdmba az aldbbi mondatokat! l. Die Firma sucht Ingenieure. 2. Die Autobusse halten hier nicht. 3. Sie fiittert die Tiere. 4. Wir leihen uns Fahrriider. 5. Ich helfe den Schiilern. 6. Die Miicken haben mich sestochen. tdbbes szdmrt ahkjait! Haszndlja ezeket der Lowe, die Liiwen der Affe, die Affen der Student, die Studenten I.15. der - die - das? irja a megfetel6t a kivetkez J\nevekhez! 1...Skoda, Nation, 2....Marmor, l4...minimum, 3....Osten, Finsternis, 4....Montag, Erlebnis, 5....Eisen, Eiche, 6....Kapitalismus, Gold, 7....Industrie, Rhein, 8....Februar, Honig, 9....Aluminium, Schicksal, Arabisch, Verlust, Mark, Reichtum, 12...Donau, Iran. Ll6. Kdpezzen mondatokqt a kcivetkezd tdbbes szdmil JUnevekkel! Jegltezze meg, cs ak tcib b es s z dmb an haszndlato s alc! l. Eltern, Leute, Vorfahren, Geschwister 2. Ferien, Flitterwochen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. 3. Pocken, Mcibel, Kurzwaren, Immobilien, Kosten 4. Personalien, Zinsen, Realien, Wirren Ll7. Egdsz[tse ki a kiivetkez6 szdvegeket a megfelelf ndvelf megfelels esettvel, ahol szilkstges! 1. Morgens trinke ich... Tee, nachmittags... Kaffee. 2. Schmeckt dir denn... alte Kaffee? Osterreicher liebt... Mehlspeisen. 4. In...Ferien fahre ich in... Alpen. 5. Sie als...medizin6r haben natiirlich bessere Berufsaussichten. hrts rq t7

9 L/8. illapltsa meg az atdbbi etdljdr6sz6k jelentlseit! Figtelje meg, hogt milyen esetben dllnak utdnuk a nivelsk! 1. Er spendete fi)r das Rote Kreuz. Ich komme nn jlir zwei Tage. Flir einen Architekten ist das eine leichte Aufsabe. Er dankt seinem Freundfiir seine Hilfe. 2. Um 20 Uhr beginnt der Film. Wir saben um den Tisch herum. Gehen Sie dort um die Ecke, das ist das Hotel! Die Preise wurden um l0%o reduziert. Vier Menschen sind bei dem Unfall ums Leben sekommen. Der Student bittet ihn zrrl einen Rat. 3. Sie gingen durch denwald. Diese Nachricht hat er durch den Rundfunk erfahren. Den November hindurch hat es nur geregnet. 4. Ich komrne gegen 6 Uhr. Ein Medikam ent gegen Kopfschmerzen. Ein Bus fuhr gegen den Baum. l./9. Haszndlja mondatokban helyesen a kdvethezs eldljdr6sz6kkal dud kifejeziseket! - aus Deutschland kommen; aus Neapel sein; aus dem Schlafzimmer kommen; aus der Flasche trinken; aus Tannenholz sein; aus Egoismus heiraten; - bei Familie Maier wohnen; Baden bei Wien; bei Siemens arbeiten; bei diesem Wetter zu Hause bleiben; bei Gefahr Knopf driicken; bei schwerem Husten l0 Tropfen; - mit der Metro fahren; mit der Brille lesen; mit 100 km/h fahren; - nach Osterreich fahren; nach links gehen; nach dem Essen; nach drztlicher Vorschrift die Tropfen nehmen; meiner Meinung nach; - seit vier Monaten; - von links kommen; der Intercity von London; ein Buch von 1844; das Auto von Karl; eine Freundin von mir; von heute an; von der Wirtin zubereiteter Braten; - zurpost gehen; etwas zum Geburtstag schenken. I./10. Kdpezzen mondatokat a ptlda szerint! Ich setze mich an den Schreibtisch! wohin? (hov6?) - targyeset Ich sitze am Schreibtisch. wo? (hol?) - rdszeseset 1. Wir fahren an die Nordsee. (wohin?)-...(wo?) 2. Sie hiingt das Bild an die Wand. 3. Er giebt Kaffee in die Tasse. 4. Stell den Wagen hinter das Haus! 5. Die Katze legt sich unter den Tisch. 6. Der Schauspieler setzt sich unter die Zuschauer. 7. Ich setze mich zwischen die beiden dicken Tanten. l8 8. Ich stelle mich vor den roten Ford dort. 9. Die Mutter hiingt die Lampe iiber den Tisch. 10. Darf ich mich neben Sie setzen? l.l1l. Egdszltse ki a kiivetkezd mondatokat a megfelelf elsljdr6sz6kkal ts ahol szilkstges, ott nivelsvel is! 1. Wir kiimpfen...menschenrechte. 2. Die Eltern sind...kinder verantwortlich. 3. Wir interessieren uns..."...musik. 4. Die Eltern sorgen...kinder. 5. Ich stehe jeden Tag...sechs Uhr auf. 6. Die Familie sitzt...groben Tisch. 7. Unser Haus ist...einen Stock hoher als die Schule. 8. Vater kommt heute abend erst...sechs Uhr nach Hause Geld kann man nichts kaufen. I.112. Egisz{tse ki a ki;vetkez(i mondatokat a megfelels elsljdrdsz6kkal 6s ahol szilksbges, q n,lvelfvel is! 1. Karl fiihlte sich wohl... neuen Kameraden. 2. Wir setzten uns...zuschauer wei Jahren waren wir in Dresden der Ferien war die Familie in den Bergen. 5. Wir k6nnten...euch einen Ausflug machen. 6. Das Haus mubte...grund...neu gebaut werden hier...ist die StraBe gespent. 8. Karl sitzt...mir und Paul. 9. Er setzt sich...mich und Paul. 10. Das Geschiift ist...12 und 15 Uhr geschlossen Mondja ndmetill a ktivetkezs mondatokat? 1. Segits6get k6rt t6lem. 2. Atan6m6 tiir6dik tanul6ival. 3. Az orvos agg6dik a beteg 6let66rt. 4. Csapatunknak sz6l ellen kellett j6tszania. 5. Atmegyiink a parkon. 6. Megyek az uichn. 7. Barfitair* csak Pr6g6ig ttaznak. 8. Ez a hhz a kriz6pkorb6l szhrmazik. g. B6rig iuott. 10. A viz mell6ig 6r. 11. Fiilig szerelmes. 12.Ma csak h6t 6r6ig vagyok otthon. 13. Minket soron kiviil szolg6lnak ki. 14. Csak a sziinet ut6n jiiviink vissza a v6rosba. 15. A p6lyaudvarral szemben modern sz6l16t 6pitenek. 16. Miilt kedd 6ta nem l6ttam a bar6tomat. 17. A parancs ellen6re cselekedett. 18. Ebb6l a szempontb6l teljesen igaza van. 19. Febru5r l-t61 m6s cimem van.20. A v6s6r alkalm6b6l sok kiilftildi van Budapesten.2l. Az inak tekintet6ben m6g bizonyos neh6zs6gek 6llnak fenn. 22.Megegyeztlink a sz6llit6si hat6rid6t illet6en. Huzza ala az el6ljar6sz6s kifejez4seket, 1. a hatdroz6i funkci6ban dll6kat egszen 2. a vonzatfunkci6ban dll6kat az igdvel egltiltt la1tszer! l9

10 Igeragoz6s (ielen id6) I.ll4. Kdpezzen mondatokat a pdlda szerint! Ich esse Fisch. Was ibt du? l Ich gebe dem Jungen ein Buch. Was...du ihm? 2. Ich lese gern Krimis. 3. Ich helfe dir immer montags. 4. Ich sehe das Auto nicht. 5. Ich nehme ein Stiick Torte. 6. Ich wasche die Wiische nicht selbst. 7. Ich werfe Bierflaschen nicht in den Miilleimer. 8. Ich vergesse die Daten so leicht. 9. Ich empfehle den Gisten immer das,,szeged Restaurant". 10. Ich brate mir ein Kotelett. I./15. Mondja az aldbbi mondatokat tribbes szdm 2. szemblyben a megadott minta szerint! Er lernt flei8ig, aber ihr lernt nicht. 1. Das Kind schliift schon, aber Er sieht die Fehler, aber...(sie) Er gibt ihnen Geschenke, aber...(nichts) 4. Er ibt schon, aber...(noch) 5. Er liiuft schon, aber...(noch) l.116. Egdszltse ki a kdvetkezd mondatokat a zdrijelben megadott igik megfelel6 ragozott alakjaival! 1. Ihr...nach Stuttgart. (fahren) 2. Was...ihr in Stuttgart machen? (wollen) 3. Ihr...eine Arbeit suchen. (miissen) 4. Hoffentlich...ihr eine Arbeit. (haben) 5....ih in Stuttgart bei Familie Busch? (wohnen) 6. Ihr...sicher bei Klaus bleiben. (kiinnen) 7....ihr noch an seine Eltern? (schreiben) ihr nach Stuttgart? (telefonieren) 9....du mit dem Auto? (fahren) 10. Wir wollen auch Arbeit suchen. Ihr...uns doch sicher. (helfen) l./17. Mondja nemetiil! l. Nem ismerem ezt a kisfiirt. 2. Te is kdzgazdilsz leszel? 3. Hol vagytok ti, r6gi jitsz6thrsak? 4. Mit adsz ennek az rirnak? 5. Az urak kezet adnak egym6snak (einander). 6. Mit eszik ez a 16 (das Pferd)? 7. N6mettil olvasod az tfishgot? 20 Felsz6llt6 m6d l.l 18. Alkosson mondatokat, dndzs fekz6litdssal! Pl. Die Aufgabe, tiben Die Aufgabe ist schwer. l. der Satz, schreiben 2. das Wort, sagen 3. die Grammatik, lernen 4. die Rechtschreibung, sich merken 5. die Hausaufgabe, machen l.ll9. Ktpezzen egyes szdm 6s tiibbes szdm sz6litdst! Pl.: die Wiirter, schreiben l. die Siitze, diktieren 2. das Wort, sagen 3. die Hausaufgabe, machen 4. die Rechtschreibung, iiben 5. die Grammatik, lernen 6. der Gast, begrti8en Aben Sie die Aufgabe! mdsodik szemdlyhez intdzett fel- Schreibe die Wiirter! Schreibt die lftirter! Kdpezze az aldbbi igdk felsz6lit6 m6du alakiait eg)es szdm 2. 6s tribbes szdm 2. szemtlyben! Pl.: fragen - Frage! Fragt! l. antworten 8. essen 2. gehen 9. nehmen 3. aufstehen 10. lesen 4. lernen 11. sehen 5. verstehen 12. fahren 6. sich beeilen 13. laufen 7. sprechen 14. blasen I.l2l. Mondja nbmetiil a kdvetkez6 mondatokat! L Besz6ljen lassabban! 2. Jojjon 6 ide! 3. Figyeljetek az el6ad6sral 4. Segits a gyerekeknek a tanul6sban! 5. Adjdtok ide a poharat! 6. Felt6tientil olvasd elezta reg6nyt! 7. Holnap kor6bban keljetek fel! 2l

11 L122. Mondja magyarul az aldbbi mondatokat! l. Langsam fahren! 2. Nicht hinauslehnen! 3. JeIzt aufgepabt! 4. Rauchen verboten! 5. Du gehst jetztnach Hause! 6. Ihr werdet jetzt ondlich arbeiten! 7. Du sollst deine Eltem ehren! 8. Willst du nicht gleich nach Hause gehen? 9. Wollen Sie mich bitte morgen anrufen! 10. Wiirden Sie mir bitte die Zeitung zeigen! I l. Laf3t uns gehen! 12. Was soll ich machen? Soll ich gehen oder nicht? 13. Wiiren Sie so freundlich, mir zu helfen? 14. Konnten Sie mir sagen, wohin dieser Zug fiihrt? 15. Diirfte ich Ihnen noch eine Frase stellen? II. TEMA Azigengozfis rendszere Az ige sz thri alakja. Gyenge, er6s 6s vegyes rugozils. Az igeid6k 6s a f6n6vi igenevek (folyamatos 6s befejezett) k6pz6se 6s hasznslata. Elv6l6 6s el nem v5l6 isekot6k l. Azige sz6tsri alakja Az ige sz6t6ri alakjilt a kovetkez6kben szoktuk megadni: (1) machen, (2) machte, (3) hat gemacht (2) bleiben, (2) blieb, (3) ist geblieben (1) sehen, (la) sieht, (2) sah, (3) hat gesehen A sz6tirri alak (1) a fdn6vi igenevet, (la) t6hangv6lt6s eset6n a jelen id6 egyes szhm 3. szem6lyt, (2) az elbesz6l6 mflt 6s (3) az risszetett mrilt idej6t adja meg, ez ut6bbi kett6t is egyes sz6m 3. szem6lyben. Az ige sz6tdri alakja megmutatjaz ige rtpusdt: a) gyenge ragozils: machen, machte,hat gemacht Jellemz6i: - az is.e t<ive nem villtozik: - az Jlbeszel6 mirlt kbpz6je: -te; ehhez j6rulnak az egyes szem6lyragok. Nem kap ngot az egyes sz6m l. 6s 3. szem6ly. - Az iisszetett mrilt id6beli seg6dig6je: haben vagy sein; - a m6sik tagabefejezett mell6kn6vigen6v; k6pz6se: ge-el6k(ry26s a t6hoz -t v6gz6d6s j6ru1. b) er6s rcgozfus: gehen, ging, ist gegangen fahren, (fehrt), fuhr, ist gefahren Jellemz6i: - jelen id6ben egye sz. 2. 6s 3. szem6lyben tdhangv6lt6s lehet. - Az elbesz6l6 mirltban v6ltozik a t6; ehhez jarulnak a szem6lyragok. Nem kap ragot az egyes sziim I. 6s 3. szem6ly. - Osszetett multban haben vagy seiz seg6dige; - a befejezett mell6kn6vigen6v ge- el6k6pz6t, (esetleg) m6s ttivet 6s -en v6gz6d6st kap. )) 23

12 c) vegyes tagozas: nennen, nannte, hat genannt. A gyenge 6s az er6s ige kombin6ci6ja: vsltozik a tove 6s a gyenge ragozilsu ig6kv6gz6d6s6t kapja. Ilyenek m6g: rennen, rannte, ist gerannt; brennen, brannte, h. gebrannt; denken, dachte, h. gedacht; kennen, kannte, h. gekannt; bringen, brachte, h. gebracht. A gyakoribb qr6s ragoz6sri ig6k sz6t6ri alakjuk t6hangz6j6val 6s legfontosabb magyar megfelel6jiikkel : befehlen (ie), a, h. o: befehlen, befiehlt, befahl, hat befohlen (parancsol); beginnen, a, h. o (kezd); bieten, o h. o (nyujt); binden, a, h. u (kiit, szalagot, csokrot); bitten*, a, h. e (k6r); bleiben, ie, i. ie (marad); braten (ii), ie, h. a (siit, pl. hirst); brechen (i), a, h. o (tiir); empfehlen (ie), a, h. o (ajanl); essen (i), a, h. e. (eszik); fahren (ii), u, i. a (utazik); fallen* (ii), ie, i. a (esik), fangen (e), i, h. a (el/fog); finden, a, h. u (tai51); fliegen, o, i. o (repiil); fliehen, o, i. o (menekiil); fressen (i), a,h. e (zab6 eszik); frieren, o, h. o (f6zik, fagy); geben (i) a, h. e (ad); gehen*, i, i. a (megy); gelingen, a, i. u (sikertl); genieben, o, h. o (6lvez), geschehen (ie), a, i. e (tcirt6nik); gewinnen, a, h. o (nyer); graben (ii), u, h. a (6s); greifen*, i, h. i (meg/fog, meg/ragad); haben (hat), hatte, hat gehabt (bir, neki van); heben, o, h. o (emel); halten* (ii), ie, h. a (tart); heiben, ie, h. ei (vkit/vmit vminek hivj6k); helfen (i), a, h. o (segit); kennen*, a, h. a (ismer); kommen*, a, i. o (iin); laden (ii), u, h. a (ravold); lassen (ii), ie, h. a (haey); laufen (ii), ie, i. a. (fut); leiden*, i, h. i (szenved); leihen, ie, h. ie (kdlcsdnbe vesz); lesen (ie), a, h. e (olvas); liegen, a,h./i. e (fekszik); liigen, o, h. o (hazudik); messen (i), a, h. e (m6r - nem sirlyt); nehmen* (i), a, h. o (fog, vesz); pfeifen*, i, h. i (fiityiil); raten (ii), ie, h. a (tan6- csol); riechen, o, h. o (szagol, szaglik); reiben, i, h. i (szakit, t6p); reiten*, i, i. i (lovagol); rufen, ie, h. u (hiv, sz6lit); schneiden*, i, h. i (v6g); schaffenx, u, h. a (alkot, l6hehoz); schaffen h. (gyenge ige: euv6gez); scheinen, ie, h. ie (tfnik, siit I anap); schieben, o, h. o (tol); schieben, o, h. o (16); schlafen (ii), ie, h. a (alszik); schlagen (ii), u, h. a (iit); schreiben, ie, h. ie (ir); schreien, ie, h. ie (nvolt); schweigen, ie, h. ie (hallgat, nem besz6l); schwimmen, a, i. o (riszik); schwciren, o, h. o (eskiiszik); sehen (ie), a, h. e (151); sein (ist), war, i. gewesen (van); singen, a, h. u (6nekel), sinken, a, i. u (siillyed, csiikken), sitzen*, a,wi. e (iil); sprechen (i), a, h. o (besz6l); springen, a, i. u (ugrik); stechen (i), a, h. o (szur); stehen*, a, h/i. a (6ll); stehlen (ie), a, h. o (lop); steigen, ie, i. ie (m6szik, emelkedik); sterben (i), a, i. o (meg/hal); stinken, a, h. u (biizlik); tragen (ii), u, h. a (visz, visel, hord); treffen* (i), a, h. o (tal6ukozik); treiben, ie, h. ie (uz,hajt); treten* (i), a, i. e (l6p); trinken, a, h. u (iszik); tun, a, h. a (tesz, csinsl); vergessen (i), a, h. e (el/felejt); verlieren, o, h. o (el/veszit); waschen (d), u, h. a (mos); wachsen (d), u, i. a (n6, novekszik);weichen, i, i. i (kit6r); werben (i), a, h. o (rekl6moz); werden (wird), wurde, i. geworden (lesz, v6lik vmiv6); werfen (i), a, h. o (dob); wissen* (wei8), u, h. u (tud); ziehen*, o, h. o (hiz); zwingen, a, h. u (k6nyszerit). 2. Az igeragozds rendszere (latin mintfra): Folvamatos (Imperfekt) f6n6vi igen6v (folyamatos) (lnfinitiv Imperfekt) (1)* arbeiten bleiben Jelen (Priisens) (la) er arbeitet er bleibt Elbesz6l6 mflt (Priiteritum) (2) er arbeitete er blieb (Egyszerii) jov6 (Futur I.) er wird arbeiten er wird bleiben * A zrir6jelben 6116 sz6mok a fent bemutatott sz6tfri alakotjel6lik. Befeiezett (Perfekt) f6n6vi igen6v (befejezett) (Infinitiv Perfekt) gearbeitet haben geblieben sein Osszetett mirlt (Perfekt) (3) er hat gearbeitet er ist geblieben R6gmfl! (Plusquamperfekt) er hatte gearbeitet er war geblieben Befeiezett iov6 (Futur II.) er wird gearbeitet haben er wird geblieben sein A fenti t6blinatb6llirthat6, hogy a folyamatos oldalon klpezzitk a jelen id6t, az elbesz6l6 mriltat 6s az (egyszerfi) jov6 id6t. A befejezett oldalon kfipezziik az cisszetett mtltat, a r6gmirltat 6s a befejezett jov6 id6t. Mindk6t jov6 id6t a werden seg6dig6vel k pezzijk, az egyszeru j<iv6n61 a folyamatos f6n6vi igen6v, a befejezetettjtiv6n6l a befejezett f6n6vi igen6v keriil mell6. A mirlt id6k koziil leghasznillatosabb az osszetett mrilt; p6rbesz6dben, mindennapos t6rsalg6sban haszn6ljuk. L6nyeg6ben olyan cselekv6seket, t<irt6n6seket fejez ki, amelyeknek az eredm6nye a m6ban megtal6lhat6. Az elbeszlls mirlt tisszefiiggf, lezbrt esem6nyek leir6s6ra szolg6l. Bizonyos ig6k eset6ben gyakrabban haszn6latos az elbesz6l6 mirlt: sein (war), haben (hatte), werden (wurde), m6dbeli seg6dig6k. A r6gmirlt 6s a befejezett jirv6 id6 viszonyitott id6 ki fejez6s6re szolg6l Megfegyz6s: a *-galjeldlt ig6k vagy vegyes ragozilsi ig6k (ld. fent) vagy a t6m6ssalhangz6juk is v6ltozik, ill. mdssalhangz6-kett6z9s vagy m6ssalhangz6-felez6s fordul el6. r6smrilt elbesz6l6mflt befejezettjriv6 (egysz.)jiiv

13 Pl. Nachdem ich in Wien angekommen war, besuchte ich meinen Freund. (Miutdn meg6rkeztem B6csbe, megl6togattam a bar6tomat.) Wenn ich in Wien angekommen sein werde, werde ich meinen Freund besuchen. (Ha majd meg6rkeztem B6csbe, meg fogom l6togatni a bar6tomat.) A j<iv6 id6k kifejezhetnek modalit6st is, nevezetesen a besz6l6 szerinti bizonyossdgot: az egyszerljriv6 a bizonyoss6got ajelenben, illetve ajciv6ben, a befejezett jiiv6 pedig a bizonyossdgot a mirltban. Pl. Er wird sicher die Priifung bestehen. (Biztosan sikenel leteszi a vizsg6t.) Er wird schon alles erledigt haben. (Bizonyara mindent elint6zett.) A f6n6vi igenevek haszndlata Leggyakrabban a folyamatos f6n6vi igeneveket haszn6ljuk, pl. a m6dbeli seg6dig6k mellett. Pl. Wir ktinnen morgen alles besprechen. A f6n6vi igen6v azonban olykor arugozott ig6t6l elt6r6 id6t is kifejezhet, de nem konkr6tan meghat6rozott id6t, hanem csak azt, hogy a f6n6vi igendwel kifejezett cselekv6s vagy tort6n6s a ragozott ig6vel kifejezett id6vel egyid6ben vagy azutiln zajlik. Ekkor egyidejiis6gr6l (pl. Er soll krank sein.), ill. ut6idejfis6gr6l (pl. Der Minister soll morgen nachpragfahren.)besz liink 6s folyamatos f6n6vi igenevet haszn6lunk. Ha azonban a f6n6vi igen6v 6ltal kifejezett cselekv6s megel6zte aragozott ig6j66t, akkor el6idejiis6gr6l besz6liink 6s befejezett f6n6vi igenevet haszndlunk (pl. Er soll dort einen vertrag unterschrieben haben). Tov6bbi haszn6latukat ld. a m6dbeli seg6dig6kn6l (m6sodlagos jelent6siik), valamint zu + Infinitiv-es szerkezetekn6l. 3.Igekiit6k Z*bel9-J9&n!6k; mindig hangsirlyosak. A mrilt idejii mell6kndv ge- el6kbpz6j1t 6s a f6n6vi igen6r, el6tt 6116 zu-t is megel6zi: pl. aufgestanden, aufztrstehen. Ragoz6skor pedig a f6mondatban (a mell6krnondatbanem) a mondat v6g6re keriil. Pl. Er steht immer fri,th auf. N6h6ny fontosabb elv6l6 igektitl: an-, ab-, auf-, bei-, dar, ein-, fort-, her-, hin-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu. Mell6kn6vi eredetii: fertig-, fest-, frei-, hoch-. F6n6vi eredetfi: acht-, heim-, stand-, statt-, teil-. hangsrilytalanok. Mindig egyiitt maradnak az ig6vel; ilyenkor a mrilt idejfi mell6kn6vi igen6v nem kap ge- el6kfipz6t: zerissen. Pl. be-, ge-, emp-, ent-, er-, mib-, ver-, wider-, zer-. A tr. t6ma nyelvtani szakkifejez6sei n6metiil az igeragozhs rendszere gyenge (ige)ragoz6s erds (ige)ragoz6s vegyes (ige)ra.goz6s igeid6 f6n6vi igen6v folyamatos befejezett k6pz6s hasznillat igekot6 elv616 nem elv6l6 az ige sz6tbri alakla (a n6metben tobbes sz6mban) jelen id6 egyes sz6m 3. szem6ly elbesz6l6 mrilt risszetett mirlt mell6kn6vi igen6v befej ezett mell6kn6vi igen6v elsk5pz6 az ige trive jellemz6i r6gmrilt jov6 befejezett jov6 ragozott ige ragozatlan ige cgyidejiis6g el6idejiis6g ut6idejiis69 m6sodlagos jelent6s viszonyitott id6 das Konjugationssystem, -s schwache Konjugation starke Konjugation gemischte Konjugation das Tempus, die Tempora der Infinitiv. -s. -e Imperfekt (unvollendet) Perfekt (vollendet) die Bildung, -en der Gebrauch, -s das (Verbal)Prdftx,- es, -e trennbar untrennbar die Stammformen des Verbs Prdsens Singular 3. Person das Prdteritum, -s das Perfekt, -s das Partizip, -s, die Partizipien Partizip Perfekt das Prdfix, -es, -e der Verbstamm, -s, Verbstdmme das Merkmal, -s, -e das Plusquamperfekt, -s das Futur, -s das Futur II das konjugierte Verb latin terminussal: das verbum finitum die Nominalfonn, -qn (= n6vsz6i alakja) latin terminussal: das verbum infinitum die Gleichzeitigkeit die Vorzeitigkeit die Nachzeitigkeit die zweite Bedeutung (des Modalverbs) die relative Zeit Hol elvdl6, ltol el nem val6 igektitdk; tiber-, unter-, um-, durch-, wieder-. Ke tt 5 s i geluitdk :.anv ertr auen, an erkennen, m itjv erstehen

14 GYAKORLATOK Azige sz6tdri alakja II.l5. Tegte az el5z6 gyakorlat mondatqit ;sszetett mult idsbe (Pedeh!). Kdpzelie el a szitudci6t 6s vdlaszolion! Was habe ich eigentlich alles gemacht? - Ich habe eingekauft, [.11. irjale az alilbbi ig6k sz6tari alak16t, ha m5s a ttive, jelen id6ben is! 1. graben 9. stellen 2. sinken 10. bieten 3. weichen 11. schneiden 4. brennen 12. gelingen 5. scheinen 13. tun 6. messen 14. stehen 7" brechen 15. bitten 8. kennen ll.l2. Irja az alabbi igealakok melld a teljes sz6tdri alakot jelentdssel egyiitt! - wog - shitt - schwor - stank - schnitt - schien - stach - schwamm - lieh - kannte Az igeragozfis rendszere - Igektitf k Il./3. Kepezze az aldbbi igek junivi igeneveit 6s az igekdtdket egyes szam 3. szemdlyben! Kdszitsen tdbldzatot,!s oda lrja be a megoldast! beginnen - gehen - denken - fragen - ankommen II./4. Gyakorolja az elvdl6 igektithk alakjait jelen idhben (Prtisens)! Khpezzen mondatokat a pdlda szerint! einkaufen - Sie kauft ein. das Essen vorbereiten das Geschirr abwaschen und es abtrocknen alles in den Schrank zuriickstellen Miibel abstauben die Wiische aus der Waschmaschine herausnehmen und sie aufhdngen die Wiische abnehmen, sie zusammenfalten und sie weglegen die Kinder an- und ausziehen die Kinder zum Kindergarten hinbringen und sie von dort wietler abholen Geld von der Bank abheben II.16. irja le az el6z6 gyakorlat mondatait! Haszndlja az elbeszdlr mriltat (Imperfekt)! Sie kaufte ein,... Il.l7. Gyakorolja az el nem vdl6 igekdtss igdk alakjait! Tegye a mondatokat elssziir a megfelets jelen idejii (Prtisens) alakbq! Mondja ezutdn a mondatokat risszetett (Perfek\, majd elbeszil6 (Imperfekt) milt id6ben! l.der Arzt (verbieten) meinem Freund das Rauchen. 2. Heute (bezahlen) Hans die Runde. 3. Der Vater (versprechen) der Tochter eine Belohnung. 4. Eva (vergessen) bestimmt wieder ihre Schliissel. 5. Ihr Freund (gefallen) mir gut. 6. Sie (empfinden) die Kiilte nicht. 7. Der Medizinstudent (bestehen) die erste Priifung. 8. Die Schtiler (verstehen) den Text nicht. 9. Du (zerstoren) unsere Freundschaft 10. Er (erkliiren) mir alles genau. ll.l8. Atkosson mondatokat a kdvetkezs el nem vdl6 igekiitss ig6kkel! Mondion el6sziir jelen (Prdsens), maid millt (Perfekt, Imperfekt) idejil mondatokat! die Arbeiter entlassen die Vorschriften beachten die Blumen vertrocknen das Fleisch verderben wieder verreisen die Unkosten bezahlen ein Mdrchen erzdhlen den Text verstehen II./9. Mondjon mondatokat a p6lda szerint! Haszn6lja helyesen az elv6l6, illetve el nem v6l6 igekiit6s ig6k alakjait! den Park erweitern - Man hat den Park erweitert. StraBen verbreitern einen Busbahnhof anlegen das Gasleitungsnetz erweitern das Clubhaus ausbauen die alte Schule abreiben die StraBen der Innenstadt entlasten den Vehrkerhsldrm einschrdnken 28 29

15 [./10. Mondja a mondatokat t)sszetett mult id6ben! Ugyeljen az igekritdk helyes haszndlatdra! 1. Er setzt die Kinder mit dem Boot auf das andere Ufer iiber. 2. Der Lehrer iibersieht den Fehler. 3. Es ftihrt den Baum um. 4. Das Kind umarmt die Mutter. 5. Er bringt mir die Zeitttng wieder. 6. Ich wiederhole den Satz. 7. Das Kind holt den Ball wieder. 8. Dieses Problem umgehen wir lieber. 9. Geh mit diesem Glas bitte sorgfiiltig um! 10. Die Insel geht im Meer unter. I l. Wir unterhalten uns gut. I./ll. Egdszltse ki az aldbbi mondatokat a megfelels igdvel! - entnehmen - benehmen - annehmen - abnehmen - mitnehmen - Wenn unser Freund immer noch nicht da ist, mub ich... dab er nicht mehr kommt. - Was mub ich auf die Reise...? - WeiBt du nicht, wie du dich...mu8t? - Ich...deinen Worten, dab du dich gestern wohl gefiihlt hast. - Dein Bruder wiegt schon mindenstens 150 Pfund, er miibte doch... IL/12. Egdszitse ki az aldbbi mondatokat a megfelel igevel! brauchen - abbrauchen - gebrauchen - mibbrauchen - verbrauchen - Darf ich deinen Kugelschreiber...? - Diese Witze sind schon... - Dieser Wagen...alle 100 Kilometer l0 Liter Benzin. - Du...hier keine Angst zu haben. - Du darfst deine Macht nicht.... ILl13. Egdszltse ki az aldbbi mondatokqt a bringen ige megfelels igekdtss (vagy igeldtd nilkiili) alakj aival! l. Gestern hat mir der Brieftiiger einen Brief aus Saalfeld Mein deutscher Freund schreibt mit dab ich meinen Urlaub in Thiirineen...kann. 3. Ich werde bei seinem Onkel in einem kleinen Dorf Filme, in denen es sich nur darum handelt, dab Dutzende von werden, habe ich nicht gerne. ll./14. Egtszitse ki az aldbbi mondutokat a nehmen ige megfelels igeledt1s alahjdvql! 1. Gestern haben sich die Kinder im Kino leider nicht anstiindig Wiihrend der Ferien habe ich l0 Pfund Der Tiiter wurde zwei Tage nach dem Verbrechen du morgen auch die Kinder...? 5. Wenn Paul die Einladung wirklich nicht...hat, miissen wir ohne ihn feiern. ll.l75. Egdsz{tse ki az aldbbi mondatokat afi)hren ige megfelels igekdtds alak' jaival! L Diese Oper wird heute schon zum 50. Male Zwei Industrielle wurden gestem von 3 bewaffneten Mdnnern.1. Unsere Firma ist bestrebt, mehr Waren ins westliche Ausland 4. Welcher Film wird hier...? li.l16. Egeszitse ki az aldbbi mondatokat q megfelel6 igevel! abschlieben - ausschlieben - beschlieben - erschlieben - anschlie8en Es ist nicht..., dab er uns noch heute abend anrufen wird. Ich habe in der Zeinng gelesen, in den Budaer Bergen rvurde eine neue Tropfsteinhohle... Unser Unternehmen hat mit einer cisterreichischen Firma einen fiir beide Partner giinstigen Vertrag... Kann dieses Gerdt auch an die elektrische Leitung...werden? Ich habe...jeden Tag 10 Minuten deutsche Zeitungen zu lesen. ll.ll7. Egdszitse ki az aldbbi mondatokat a kommen igdvel, illetve annak igekdtds alakjdval! l) Bei einer Auseinandersetzung in der Dorfkneipe ist es zu einer Schliigerei...wobei 2 Personen... (: getotet werden) sind. b) Dem Dieb gelang es, mit seinem Wagen z\... c) Hast du ftir deine Hilfe wenigstens ein Dankeschtin...? ll.ll8. Egdszitse ki az alabbi mondatokqt a ziehen ige megfelels igeldtds alak' jaival! l. Habt ihr schon die neue Wohnung...? 2. l ch...dem Rotwein Wei8wein... J. Im Kindergarten mtissen die Kinder Stiefel..., wenn sie im Winter drauben spielen wollen. ll.l19. irja az qldbbi mondatokba afallen ige megfelels igekdt\s alakiait! Das entsprechende Wort ist mir nicht... Die Auffiihrung hat mir iiberhaupt nicht... tch mdchte bei dieser Priifung nattirlich nicht... ll.l20. A megfelel mondatba irja a kennen ige megfelelf alakjdt, a tdbbibe pedig annak igekdt6s alakjdt! lch habe ihn nur an seinem Ak2ent... Wo hast du ihn...? 1ch...ihn schon seit 10 Jahren. 3l

16 [I.121. Egiszitse ki a mondatokat az igtk megfelel1 alakjaivat! Eivdlo vagy el nem vdl6 igektitsk? 1. Da sie den Wasserhahnicht zugedrecht hat, ist die Badewanne... tiberlaufen Ich kann dir nicht zu diesem Beruf raten. denn er ist sehr Wegen der Kiilte habe ich mir eine Jacke... Die Hausfrau hat die Betten frisch: Der Nadelwald ist mit Laubbiiumen... Er hat in der Diskussion seinen Standpunkt... tiberziehen durchsetzen 2.Der Zaun ist von einem Auto...worden. Mit dem Boot haben wir die ganze Inse Ich habe meinen Aufsatz noch einma1... Da die Wendung den Schiilem unbekannt war, hat der Lehrer sie mit anderen Worten... umfahren umschreiben ILl22. Egdsz{tse ki a mondatokqt az igdk megfelels alakjaival! Elvdl6 vaglt el nem vdl6 igekdtsk? 1....doch dem Topf einen Tel1er..., sonst kriegen wir die ganze Suppe aufden Tisch! 2. Warum hast du bei dieser Kiilte keine Jacke...? 3. Die Piloten werden vor dem ersten Flug einer besonders strengen drztlichen Untersuchung Es...keinem Zweifel, dab die Pldne von Grund auf geiindert werden miissen. 5. Unsere Abteiluns ist dem Direktor... unterhalten unterziehen unterziehen unterliegen unterstellen II./)3. Mondjq nhmetiil a kivetkezd igdket 6s alkalmazza ezeket a mondatokban! l.iltnbzni valamit - 6tl6tni valamin 2. leforditani valamit - 6tkelni valarnin 3. ism6telni valamit - visszahozni valamit II.l24. Kipezzen mondatokat az aldbbi igdkkel! l. iiberfahren (h. iibergefahren) iiberfahren (h. iiberfahren) 2. durchbrechen (i. durchgebrochen) durchbrechen (h. durchbrochen) 3. umschreiben (h. umgeschrieben) umschreiben (h. umschrieben) - 6tkelni valamin - elg6zolni valakit - 6ttiirni valamin - 6tt<irni valamit - 6limi valamit - kiirtilirni valamit II.l25. Haszndlja az igdk megfelel6 alakajait! Elvdl6 vaglt el nem vdl6 igeldtsk? l. Der Platz ist mit hohen Giebelhiiusern... umbauen Das Kino ist wiihrend der Sommermonate vollis...worden. 32 JJ

17 III. TEMA Sz6rend A sz6rend fogalma. A szavak, szlszerkezetek sonendje. A f6mondat sz6rendje. A fdmondati keret. Az 6llitrn6nyi kieg6szit6k sorrendje Tagadds 1. A sz6rend fogalma Sz6renden a szavak, sz6szerkezetek, mondatr6szek, f6mondatok 6s mell6kmondatok olyan egym6sutrinis6g6t 6rtjiik, amely 6rtelmes tartalmi egyseget alkot. 2. A szavalg sz6szerkezetek sorrendje Roviden iisszefoglalva kovetkez6t mondhaduk el: a n6vel6 mindig a f6n6v el6tt 6ll (pl. der Tisch) 6s a mell6kn6v is mindig megel6zi a f6nevet (pl. schiine Blumen). A szrirnn6v att6l fiigg6en 6ll a f6n6v el6tt vagy utan, hogy milyen funkci6t tdlt be: mint t6sz6rnn,v (ez a gyakoribb) megel6zi (pl. l0 Zimmet: tiz szoba). A tulnyom6 tdbbs6gben l6v6 el6lj6r6sz6k melett el6fordulnak n6vut6k is (ld. I. t6ma; neviiket aszerint kapt6t, hogy a f6n6v el6tt vagy ut6n 6llnak-e' Pl' nach der Stunde; meiner Meinungnach). A sz6szerkezetek kapcsol6d6sakor egy t6bb sz6b6l 6116 egys6g egy m6sik egys6ggel egytitt alkot szerkezetet; pl. bei dem letzten Vertag unserer beiden Unternehmen A f6mondatok 6s mell6kmondatok sorrendje az tisszetett mondatokon beliil 6ltal6ban azonos a n6metben 6s a magyarban. 3. A f6mondat sz6rendje A f6mondaton beliil elhelyezked6 mondatr6szek alapsorrendj6t a ktivetkez6 s6m6val 6br6zoljuk: 35

18 A legfontosabb a verbum finitum helye (verbum frnitum : ragozottige,pl. az,,er geht, er ging, er ist gegangen, er kann gehen" kifejez6sekben: geht, ging, ist, kann), mely a leggyakrabbat a 2. hely. A verbum finitum az illlitminyi tartoz6k(ok)kal egyiitt keretet alkot, ami annyit jelent, hogy az els6 helyen dll6 mondatr6szen kiviil valamennyi mondatr6sz a kereten beliil foglal helyet. Ha teh6t egy,,keretes" mondatot rijabb elemekkel b6vittink, azok akeretet tov6bb feszitik. Pl. Er hatheute gearbeitet. -Er hat heute den ganzentag fest gearbeitet. Az l. helyen (kiemel6s) tetsz6s szerinti mondatr6sz 61lhat, melynek funkci6ja az,hogy 1. osszekdttet6st teremtsen az el6z6 mondattal; pl. wir kaufen im Sommer viel obst. Deshalb gehen wir immer auf den ndchsten Markt. Diesen Markt kenne ich schon sehr gut. Hier kaufe ich einmal in der Woche Obst und Gemiise. 2. mint ismert elem a besz6lget6 partnert bevezeti az irj inform6ci6ba. Ez gyakran lehet az alany (ilyenkor a thblilzat 3. helye iiresen marad) vagy az id6hatfuoz6.pl. Mein Freund geht jeden Tag ins Kino. Vagy: Gestern habe ich in der Innenstadt einen Unfall gesehen. Mint a magyarban, a n6metben is mindig az els6 helyen 6ll a k6rd6sz6. Az alilbbi kcit6sz6k a mondat sz6rendj6t nem befolydsoljdk: und - sondern - oder - denn - aber (= USODA - igy, a k<it6sz6k els6 betfiit osszeolvasva kiinnyebb 6ket megjegyezni). A verbum finitum a kdvetkez6 esetekben 6ll az. helyen (: forditott sz6rend): l. elddntend6 k6rd6s (: k6rd6sz6 n6lkiili) 2. felsz6lit6s 3. kot6sz6 n6lkiili felt6teles mondat 4. (ha a f6mondat k<iveti a mell6kmodatot) - mert a mell6kmondat egy mondatr6sz szerep6t tolti be, a verbum finitum tulajdonk6ppen itt a 2. helyen 611. iltitmdnyt tartoztknak tekinthets : f. igei elem: a) f6n6vi igen6v (zu n6lkiil vagy zu-val) b) mflt idejii mell6kn6vi igen6v (Part. Perf.) c) elv6l6 igekiit6 2. fln 6vi 6llim6nyi kieg6szit6: a) alanyesetben 6116 f6n6v: Er ist seit 4 JahrenArzt. b) t6rgyesetben 6116 f6n6v: Ich kaufe mir hier ein Buch. c) eliilj6r6sz6s f6n6v: Ich lade dich zum Mittagessen ein. + b - c) Funktionsverbgefiige 0d. XI. t6ma - Funktionsverben): pl.: Wann gelangt dieses Stiick zur Auffiihrung? d) Direktivum - irrinyi meghatfrozdsa: Ich gehe morgen ins Theqter 3. mell6kn6vi 6llitm6nyi kieg6szit6: Diese Gegend ist sehr schrin. 4. szilmnlvi Sllitmfunyi kiegdszit6: Wir waren gestem zehn. 5. az illlitmhnyt tagad6,,nicht": Er arbeitet seit 4 Tagen nicht. Ha tiibb 6llitm6nyi kieg6szit6 6ll egy mondatban, az egymis kozirtti sorrendjtik 36 a fenti felsorol6s forditottja, teh6t: l,ezen beliil is:c-b- a. Peld6kat ld. az iisszefoglal6 tilbl{natbanl A mondatr'lszek sorrendje a kereten belill: Altal6nos 6rv6nyii szabilly : 1. A rovidebb mondatr6sz (pl. n6vm6si) megel6zi a hosszabat (pl. f6n6vit). 2. Menn6l nagyobb kozl6s6rt6kii egy mondatr6sz, ann6l h6tr6bb foglal helyet a mondatban. Teh6t a mondatr6szek egym6s ktizti sorrendj6t a kiizl6s6rt6khatfuozza meg. (A legnagyobb kozl6s6rt6kkel az 6llitmhnyi tartoz5k rendelkezik, ez6rt mintkeretzfur6 elem a mondat v6g6n 6ll!) Ez a szabilly a kovetkez6 s6m6val fejezhet6 ki: Thema (ismert vagy kapcsol6 elem) Rhema (irj inform6ci6) A t6rgyesetben 6s r6szesesetben 6116 f6nevek sorrendje aszerint alakul, hogy f6n6vi vagy n6vm6si alakban 6llnak. Ez a szabilly a kovetkez6 thblinatban irhat6 le: Dn - An Dp - An Ap - Dn Ap - Dp lelmagyarhzat: D ( Dativ - r6szeseset) A ( Akkusativ - targyeset) n(nomin6lis-f6n6vi) p ( pronomin6lis - n6vm6si) = f6n6vi r6szes - f6n6vi t6rgy : n6vm6si r6szes - f6n6vi trirgy = n6vm6si t6rgy - f6n6vi r6szes : n6vmssi t6rgy - n6vm6si r6szes Pl. Ich gebe dem Vater das Buch. - Ich gebe ihm das Buch. Ich gebe es dem Vater. - Ich gebe es ihm. Ahat6roz6sz6k egym6s kozti sorrendje az alapesetben a kilvetkezf: - id6 - ok - eszktiz - m6d - helyhat6roz6. A m6d- 6s helyhat6roz6 gyaloan 6llitmanyi tartoz6knak is tekinthet6. KiemelLs a sz6rend segltsigivel: A magyarban: a hangsrilyos modatr6sz mindig angozott ige (verbum finitum) el6tt 6ll. A n6metben: l. menn6l hangsrilyosabb egy mondatr6sz, ann6l h6tr6bb kertil a mondatban. 2. az alanyt irgy hangsrilyozhatjuk, hogy az a verbum finitum utan 6ll, az els6 helyre pedig,,es" keriil: pl: Es sind viele Leute zu uns qekommen. 37

19 3. a hangsrilyos elem. akeretzinfl tag ut6n 6ll: pl. Ich habe hart gearbeitet bis frilh um acht Uhr. 4. affirmativ sz6rend (a megszokott6l l6nyegesen elt6r6): pl. Spielen mdchte er vielleicht den ganzen Tag. Arbeiten kann er nicht. Gearbeitet hat er nicht. Arbeiten tut er nicht. 1zs Zimmer treten darf er nicht. A ndmet 6s a magyar sz6rend struktur6lis kiil6nbs6g6t a kovetkez6 thblirzat mutatja: ndmet ismert lfll irj inform6ci6 fontos k6zl6s6rt6kkel magyar x-8... gepflegt - ungepflegt schuldig - unschuldig Az un- k6pz6 egyes f6n6vek eset6ben is haszn6lhat6: pl. Treue - Untreue, die Schuld - die Unschuld, die Kosten - die Unkosten, das Kraut - das Unkraut A magyart6l elt6r6 haszn6lat: m6r nem - nicht mehr. Pl. 6 m6r nem dolgozik itt. - Er arbeitet nicht mehr hier. Mrl,r nincs id6m. - Ich habe keine Zeit mehr. (Ailit6 mondatban: m6r = schon.) m6g csak - nur noch mri'r csak - nur mehr sem...sem - weder...noch is...is - sowohl...als Pl. Sem id6m, sem p6nzem nincs. - Ich habe weder Zeit, noch Geld. Ielmagyuinat: vf = verbum finitum (ragozott ige) X ( fontos, kiemelt mondatr6sz) A kipontozott rflsz azt jelenti, hogy a magyarban a ragozott ige 6s az el6tte 6116 kiemel6s mint egysdges csoport a mondaton beltil b6rhol elhelyezkedhet. A n6metben pedig a hangirlyos elem a mondat v6g6n helyezkedik el. 4. Tagadfs: a) egy sz6, egy kifejez6s tagadilsanichttagad6sz6val; Ahatilrozatlan n6vel6s vagy a n6vel6 n6lkiili f6nevet kein, keine, kein; n6vel6vel tagadjuk. Pl. Ich gehe morgen nicht mit dir ins Kino (sondern mit meinem Bruder). b) a mondat tagad6sa: anicht tagad6sz6 a mondat v6g6n 6ll vagy pedig a keretzir6 tag el6tt; Pl. Die Kollegen arbeiten heute nicht. Ich gehe hetfie nicht ins Kino. A mondatot ahatfirozatlan fbn6v kein nfvelfis alal<16val is tagadhatjuk. Pl. Hier gibt es keine Probleme. Heute haben wir keine Giiste. Hier wiichst kein Gras. c) Egy6b tagad6sz6k? nie, niemals, nirgend, niemand, nichts stb. A n6met csak egyszeres tagad6st haszn6l: Me sehe ich irgendwo jemand. - Soha sehol nem l6tok senkit. ( magyarban itt n6gyszeres tagad6s szerepel.) A mell6kn6v tagad6sa un- k6pz6vel: hiiflich - unhtiflich sch6n - unschtin glaublich - ungalublich 38 39

20 @,o tv.o o bo \o ro o bo io \o u S & ob0 bb.bn q.d $ c9 $ * s s E o o 9 0 i a J g trc Ss R R Rsi I TF u o o!* b b.s 9-E : t U a a o Q o 0 Q o i s s r s i s 9 9 s e P Y $ { { { \ \ - N. - N N N N N N N N a.ba\d s $ u o s o a o \ q q 4 q q q a 4 a : ' s s s u u s o s b0 \t o0 bo bo b0 bo bo bo bo.a"a"a-ao O33OO!5-OOOO!3 s $ s s o o o o o o o o o o o o o o L L L L E F L E E! F E t s E E L E! $ o s $ o o o o Q Q a o o o o o q qq q E Fa cq Fa Fqcq ca ca ca e ca tr oo A O O O O O -9 gg I 9999s o a a o o o o o o a o q o a a o a o a o o o o o o o o o o E E 3 3 K F k H H 3 S t r :cie> 6 E.g.g.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e B A B A E A 3 H E iz EsFE$EEEE*EEEE5E K K! E t s g! K 9 E! H E H H rq Fl El Fl rq El 14 H 14 rq ri1 H rq Fl rrl EEEt.gEEg 'E't'F'tlEs-g o a a a o o o o o o o o o o 9 a a a a a a! a a a J d d E>>> h o o o o o o o o A N A A A A N A A ltr. t6ma nyelvtani szal&ifejez6sei n,metfil sz6rend die Wortstellung, -en a szavak, szilszerkezetek sorrendje die Anordnung oder: die Folge der W6rter und der Wortgruppen a f6mondati keret der Satzrahmen, -s, tagad6s die Verneinung, -en 6llitmdnyi kieg6szit6 die Priidikatsergdnzung oder: der nominale Teil des Priidikats a sz6rend fogalma der Begriff der Wortstellung mondatr6sz das Satzglied, -es,-er megel6z vmit vorangehen * Dat pl. A r<ividebb mondatr6sz Das kiirzere Satzglied geht dem ldngeren megel6zi a hosszabbat. voran. sz6mn6v das Numerale, -s, die Numeralien t6szilmn v die Kardinalzahl, -en sz6szerkezet die Wortgruppe, -en oder: das Syntagma, -s, die Syntagmen alany das Subjekt, -es,-e fillitminy das Priidikat, -s,-e A n6metben az Objekt-eket aszerint csoportositjuk, hogy a f6n6v vagy n6vm6s milyen esetben 6ll; teh6t: thrgy das Akkusativobjekt, -es,-e 16szes das Dativobjekt, -es,-e birtokos das Genitivobjekti-es, -e eltiljrir6sz6s das Pr?ipositionalobjekt, -es,-e A nem alanyesetben 6116,ig6t61 fiigg6 f6n6v gyfijt6neve teh6t a mondat szintj6n:,,das Objekt, die Objekte" hatfuoz6 jelz6 az els6 helyen k6rd6sz6 eldtintend6 k6rd6s kieg6szitend6 k6rd6s felsz6lit6s krit6sz6 n6lkiili felt6teles mondat igei elem f6n6vi 6llitmrinyi kieg6szit6 eliilj6r6sz6s fbn6v terpeszked6 kifejez6s funkci6s ige r6szes esetben 6116 f6n6v die Adverbialbestimmung, -en oder: das Adverbial, -s, die Adverbialien das Attribut. -e aufder ersten Stelle das Fragewort, die Fragewiirter die Entscheidungsfrage die Ergiinzungsfrage die Aufforderung, -en der Bedingungssatz ohne Konjunktion das verbale Element die substantivische Priidikatsergdnzung Substantiv mit Priiposition das Funktionsverbgefiige, -s,- das Funktionsverb, -en Substantiv im Dativ 4l

MI A KREAT V NYELVTANULAS?

MI A KREAT V NYELVTANULAS? Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 30. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. RÉSZ 1. CD/2 2. RÉSZ Guten Morgen! Jó reggelt! Guten Tag! Jó napot! Guten Abend! Jó estét! Gute Nacht! Jó éjszakát! Hallo! Heló, szia, sziasztok! Danke. Köszönöm. Bitte.

Részletesebben

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 6. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch Redaktion: Nóra Kóczián Übersetzung: Tímea Vojkovics Layout, Herstellung: Partner Ügynöki

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-)

Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-) Üdv az első GO! német ajándékanyagodban! :-) A GO! online német tanfolyamok hamarosan indulnak - viszont addig is kapod tőlem folyamatosan a német GO! ajándékanyagokat. Ebben a pdf-ben megtalálod a mai

Részletesebben

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen

TV-Werbeland Ungarn. MÁV-Privatisierung. EU-Kommissar Kovács: Verhaltenes Wachstum trotz Rabattschlacht. Fairer Steuerwettbewerb nützt allen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Werbeland Ungarn: Das Fernsehen nimmt heute nahezu die Hälfte aller Werbeeinnahmen in Ungarn ein, doch auch die Online-Werbung ist auf dem

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Schwabenpost Nr. 1. VI. Jahrgang Januar 2012 Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Die Wurzeln nicht vergessen! Jugendchor Maestoso wurde 20

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben