Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011."

Átírás

1

2 Kérelem ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

3 1. KÉPZÉSI PROGRAMM A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Képzési és kimeneti követelmények: A képzési és kimeneti követelmények az Oktatási Hivatal OH-FHF/96-2/2009. számú engedélyező határozata (létesítő intézmény: Semmelweis Egyetem) tartalmazza, melyet mellékletként csatoltunk. 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: addiktológiai konzultáns/ alcohol and drug abuse counselor 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: orvos-és egészségtudomány, képzési ága: egészségtudomány 4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele az alábbi képzési területek valamelyikén szerzett oklevél: Orvos és egészségtudomány Bölcsészettudomány Társadalomtudomány Jogi és igazgatási Művészet Pedagógusképzés Sporttudomány Nemzetvédelmi és katonai Hitéleti 5. A képzési idő: félévek száma: 3 félév 2

4 óraszám: % elmélet; 60% gyakorlat 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: A diploma megszerzésének feltétele: 90 kredit, ebből: 57 kredit elmélet 15 kredit gyakorlat a kötelező tantárgyakból, 6 kredit a kötelezően választható tantárgyakból 6 kredit a szabadon választható tantárgyakból, 6 kredit a szakdolgozati munka. 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 7.1. A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek: a) A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek: az egészségügyi és szociális ellátórendszer jogi, szociálpolitikai, etikai meghatározottságának ismerete; a család, mint szociális rendszer, annak fejlődési szakaszainak ismerete; a család életciklusainak, krízishelyzeteinek ismerete; a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos polgári és büntetőjogi kérdések ismerete; a családi életciklusok, krízishelyzetek és az alkohol- és drogfogyasztás összefüggéseinek ismerete; az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek ismerete; a tanácsadás elméletének, irányzatainak, iskoláinak ismerete; az egyes pszichoterápiás irányzatok ismerete; az abúzussal kapcsolatos orvosi beavatkozás lehetőségeinek és feltételeinek ismerete; az abúzusban használt pszichoaktív szerek és hatásmechanizmusainak, veszélyeinek ismerete; a detoxikálás módszereinek ismerete; az alkohol- és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítésének ismerete; az addiktív viselkedésformák kialakulása szociokulturális környezetének ismerete; az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszereinek és technikáinak ismerete. b) A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek: 3

5 a széleskörű rendszerszemléletű gondolkodásra a szociális szféra belső viszonyait illetően; a család és a szociális ellátórendszer közötti közvetítésre; a családi krízishelyzetek interpretációjára; a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos multidiszciplináris szemléletmód kialakítására; az addiktív magatartás szempontjából veszélyeztető helyzetek felismerésére, az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásra; a tanácsadás során vezetett interjú készítésére; az érzések és a tartalom visszatükrözésére; segítséget adni a kliensek szenvedélyállapottal összefüggő döntéseinek meghozatalában; a társszakmákkal való kapcsolattartásra; együttműködés kiépítésére és fenntartására egyénekkel és intézményekkel; terápia irányítására, alkalmanként diagnosztikai munka végzésére; team-munkában való részvételre; önálló segítő folyamatok tervezésére, kidolgozására és kivitelezésére; a kutatási módszerek és elemzési technikák alkalmazására. c) A szakirányú továbbképzésen megszerezhető végzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: okok feltárásának képessége, rendszerező képesség; segítőkészség; problémamegoldás; értékelési képesség, nyitottság; problémaelemző képesség, helyzetfelismerés; hatékony kérdezés, kommunikációs rugalmasság; adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtési készség; empátiakészség, ösztönző képesség, konfliktusmegoldó képesség; szervezőkészség; kooperációs készség; felelősségtudat, határozottság; alkalmazkodó készség, tolerancia; önállóság, kreativitás, ellenőrzőképesség, precizitás; ötletgazdagság, információgyűjtés. d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon, 4

6 pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ szakambulanciákon, belgyógyászati osztályon, háziorvos munkatársaként az alapellátásban, a szociális szférában: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban, szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásaiban, alacsonyküszöbű programokban, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményeiben igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál, az elsődleges prevenció területén: iskolákban, gyermek és ifjúsági programokban, népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként, a relapszus prevencióban: speciális bent-fekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: A) Alapozó modul (biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet): 12 kredit B) Szaktárgyi modul (családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan): 45 kredit C)Választható modul (családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaholizmus/munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia):12 kredit D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit Debrecen,.. Prof. Dr. Fábián István rektor 5

7 2. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA A gazdasági, társadalmi rendszer átalakulása, az egzisztenciális, emocionális, szociális, családi válság jelentkezésével a deviáns viselkedések előtérbe kerültek. A Magyarországon hagyományosan igen nagymértékű alkoholfogyasztás mellett, megnőtt a korábban kisebb jelentőségű kábítószer fogyasztás, és viselkedéses addikciók száma és súlyossága. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy ezen szenvedélybetegségek egyre korábbi életkorokban jelennek meg, ezzel tovább mélyítve a konfliktusokat. Az utóbbi években a szenvedélybetegek ellátása számos új intézményi formával gyarapodott. Az alacsony küszöbű és közösségi ellátások, szenvedélybetegek nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása, szenvedélybetegek ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézménye speciális szakemberek foglalkoztatását igényli. A feladatok ellátásához a felsőfokú egészségügyi és szociális szakemberek végzettsége, ismeretei és kompetenciái nem elégségesek. Komoly igény jelentkezik a szakmai továbbképzésekre. A karunkat választó hallgatók többsége az alábbi 5 megyéből érkezik: Szabolcs-Szatmár- Bereg. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok. Az érintett megyék ellátó rendszerét megvizsgálva bőséges kínálatot találunk szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátásból (30 regisztrált szolgáltató),valamint szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátásból (51 regisztrált szolgáltató). Az alacsonyküszöbű ellátás a megkereső munkára, anonim és az előzőekhez hasonlóan önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás. Célcsoportja az ellátatlan, és az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló szenvedélybetegek, főként kábítószert használó egyének, csoportok. Feladata a célcsoport felkutatása, az ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (pl.: tűcsere, egészségügyi szűrések biztosítása, terápiás kezelésekre történő eljuttatás). A szenvedélybetegek közösségi ellátása szakmai feltételei megegyeznek a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátással, azzal a különbséggel, hogy a szolgáltatás igénybevétele nincs szakorvosi véleményhez kötve. Kiemelt szerepet kap a szerhasználat- és függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, életmódváltás elindítása, segítése. A munkavégzés szakmai minőségének biztosítását segíti, ha intézményenként legalább egy addiktológiai végzettséggel rendelkező munkatársat foglalkoztat a szolgáltató. A terápiás munkát végző szolgáltatások érthető módon szigorúbb szakmai és tárgyi feltételekhez kötöttek, a szolgáltatást igénybe vevők köre is szűkebb, számuk alacsonyabb. Szenvedély betegek átmeneti otthonából két intézményt, szenvedélybetegek lakóotthonából 1-et találunk az érintett körzetben. Szenvedélybetegek otthonából 7, míg szenvedélybetegek rehabilitációs intézményéből 5 található az 5 megyében összesen. Az említett intézmények munkatársai érintettek lehetnek a szakirányú továbbképzésen való részvételben. A képzésbe bekapcsolódó szociális szakemberek a szenvedélybeteg ellátás területének fejlesztéséhez is hozzájárulnak a szakképzettség megszerzésével. A szociális végzettséggel rendelkező szakemberek szakmai módszer - és eszköztárát bővíti és elhelyezkedési esélyeit javíthatja az új, specializált végzettség, ami az idősek, vagy pszichiátriai betegek ellátásában, a hajléktalan ellátásban, a családsegítés és gyermekjóléti ellátás területén is hasznosítható. Véleményünk szerint az ellátó rendszerben tevékenykedő szakemberek felkészültségét szükségszerű kiterjeszteni a szenvedélybetegséggel való megküzdés és a társadalmi integráció elősegítésének irányába. Fontos az új, modern ismeretek átadása, mint a rendszerszemlélet, a magatartásorvoslás, az addiktív személyiség működésének törvényszerűségei. A képzés által lehetőség nyílik a korszerű konzultációs és terápiás 6

8 szemléletmódot bemutatni, és a képzett szakemberek által közvetíteni a szakellátás felé. Égető szükséglet az érintett személyek családtagjai számára speciális, jól hasznosítható információk és tanácsadás biztosítása, melyet a speciális felkészültségű szakemberek tesznek lehetővé. Az addikciókkal kapcsolatos problémák az egészségügyi szociális rendszeren kívül az igazgatási és rendvédelmi területen is jelentkeznek, fontos beavatkozási terület lehet a szférában dolgozó szakemberek bevonása a beavatkozás lehetőségeibe. Ennek első lépése lehet a különböző területeken dolgozó szakemberek ismereteinek és kompetenciáinak összehangolása a képzésen belül. A Nemzeti Drogstratégia megvalósításához szükséges intézményi együttműködést és összehangolt intervenciók megvalósítását csak magasan és speciálisan képzett szakembergárdával tudjuk biztosítani. A terület nemzetközi gyakorlata igazolja, hogy a megelőzés, rehabilitáció területén helye van a szakorvosi és szakpszichológusi munka mellett konzultációs feladatokat ellátó szakembereknek is. 7

9 3. KÉPZÉSI PROGRAM Képzési cél: Az addiktológiai konzultáns legyen képes: Segítséget adni a kliensnek szenvedélyállapottal és betegséggel összefüggő döntések (pl. kezelés vállalása) meghozatalában; Bizonyos esetekben diagnosztikai munkát végezni, kezelésre irányítani; Orvosi, szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő problémákat, kríziseket, veszteség- és gyászreakciókat ellátni; Tudásának és tapasztalatának átadásával, felismerések és értékek közvetítésével segíteni a hozzá fordulót A kliens problémájával kapcsolatos legszélesebb információ nyújtására Legyen képes megérteni a szenvedélybeteg állapotát, a kezelések folyamatát, és azok következményeit. Képes legyen megállapítani az orvosi és/vagy szakpszichológusi beavatkozás szükségességét. Elősegíteni a szenvedélybetegek közösségi integrációját Ártalomcsökkentő programokat működtetni Segíteni a közösségben a rehabilitációs folyamatot A képzés formája: levelező (részidős) A képzés szerkezete: A) Alapozó modul 12 kredit Biopolitika és prevenció Rendszerszemlélet Jogi ismeretek B) Szaktárgyi modul 45 kredit Addiktológia Addiktológiai pszichológia Konzultáció elmélete és gyakorlata Kutatásmódszertan Önismeret C) Kötelezően választható modul 6 kredit Kötelezően választható tárgyak (szemeszterenként 1 tárgy, 2 kredit értékkel): Krízisellátás, krízisintervenció a szenvedélybeteg ellátásban Kockázati magatartások Családpatológia és szenvedélybetegségek Az alacsonyküszöbű szolgáltatás és a közösségi ellátás módszertana Önsegítő közösségek 12 lépéses programok és terápiás rezsimek 8

10 Intravénás droghasználat Viselkedéses addikciók Pszichoedukációs módszerek a szenvedélybeteg ellátásban Szociálantropológia Szabadon választható tárgyak: 6 kredit D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit Terepgyakorlat az addiktológiai konzultáns lehetséges foglalkoztatási terepein a szenvedélybeteg ellátást végző intézményekben történik: Alacsony küszöbű és közösségi ellátások Szenvedélybetegek nappali ellátása és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása Szenvedélybetegek ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézménye Elsődleges prevenció és ambuláns ellátási formák (Drogambulancia, ÁNTSZ,) Kórházi ellátási formák, addiktológiai osztály E) A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges kreditérték 90 kredit. A képzés módszerei: Levelező (részidős) képzés. A hallgatók összesen 491 óra képzésen vesznek részt, amiből 195 óra elmélet és 296 óra gyakorlat, ebből 120 óra terepgyakorlat. A terepgyakorlathoz a teljesítendő feladatokat gyakorlati naplóban kapják meg a hallgatók, amelyet a gyakorlati idő teljesítése után le kell adniuk az oktatónak. A képzés során a konzultációk, előadások, tantermi gyakorlatok biztosítják a lehetőséget a hallgatóknak a személyes segítségre. Az elméleti és gyakorlati órák ismereteit a mindennapi szakmai tapasztalataik hasznosításával rendszeres otthoni egyéni és csoportos projektfeladatok elvégzésével mélyítik el. 3.1 A RÉSZTVEVŐK TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumi és a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. A szakdolgozat: A szakdolgozat olyan saját szakmai tapasztalaton alapuló, az addiktológiai konzulens képzés elméleti és gyakorlati ismereteiről szóló írásbeli dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató az elsajátított ismeretek birtokában gyakorlati tapasztalatainak feldolgozásával, önállóan képes az ismeretanyag kreatív alkalmazására. 9

11 A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: - a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése - a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása. A záróvizsga részei: - a szakdolgozat tartalmának 10 perces előadás keretében történő szóbeli bemutatása, és a szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság előtt, a bírálók által feltett kérdések megválaszolásával. - szóbeli vizsga mely tartalmazza az addiktológia tárgyköréhez tartozó elméleti ismereteket, és a konzultáció gyakorlati kérdéseit. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga eredménye a szakdolgozat védés eredménye és a szóbeli záróvizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga. Az oklevél: Az oklevél minősítése: - az oklevél minősítését a kollokviumok érdemjegyeinek átlagából, a gyakorlati jegyek átlagából és a komplex záróvizsga eredményéből képezzük az alábbi képlet alapján: OM = ZV+GYK+KV 3 OM: oklevél minősítésének alapjául szolgáló numerikus érték ZV: a komplex záróvizsga minősítésére szolgáló számérték GYK: Az előírt gyakorlatok érdemjegyeinek átlaga KV: Az előírt kollokviumok érdemjegyeinek átlaga A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: addiktológiai konzultáns. 10

12 3.2. A TANTÁRGYI PROGRAMOK ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK I. Alapozó (társadalomtudományi) ismeretek modul A) Alapozó modul 12 kredit 1. A tantárgy neve: Biopolitika és prevenció A tantárgy felelőse: Prof. Dr. Molnár Péter A tantárgy oktató(i): Dr. Sárváry Attila, Prof. Dr. Molnár Péter Kreditértéke: 4 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. félév Hogy a hallgatók megismerjék a szociálpolitika fogalmát, intézményeit, a szociális támogatások, valamint az egészségügy rendszerét. Rálátásuk legyen az állami szerepvállalás lehetőségeire a prevenció területein. Érezzék az egészségügyi etika és bioetika jelentőségét a segítő munka során. A tantárgy főbb témakörei: A szociálpolitika fogalma, értelmezése, története. Szociálpolitikai értékek és elvek. A szociálpolitika intézményrendszere. Szociális törvénykezelés és szociális biztonsági háló. A családtámogatási rendszer. A társadalombiztosítás alapkérdései. Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások. A hajléktalanság. Munkanélküliség, a munkanélküliek ellátásai. Az egészségügy helye, szerepe a gazdaságban. Az egészségi állapot, befolyásoló tényezői és az egészségügy hatása, lehetősége. Az egészségügy felépítése, szervezetei. Az egészségügy finanszírozása. A szenvedélybetegségek népegészségügyi jelentősége, nemzeti drogstratégia, egészségtervek, mentálhigiénés stratégia, népegészségügy. Az etika mint filozófiai diszciplína. Az erkölcs társadalmi jellege. Morál és moralitás, erkölcsi szabadság és felelősség. A lelkiismeret. Normatív etikai irányzatok, alkalmazott etikák, etika és jog. Szociáletika: Kollektív erkölcsi értéktudat. A társadalmi igazságosság elméletei. Az egészségügyi etika és a bioetika. A hippokratészi hagyomány és a bioetika alapelvei. Autonómia és paternalizmus a segítő tevékenységben. Az autonómia értéke az addiktológiai konzultáns munkájában. Egészség, betegség, deviancia, pszichés zavar, szenvedélybetegség, normatív fogalmai. A betegek, kliensek autonómiájának biztosítása. Az előítéletek és típusai, különös tekintettel a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előítéletekre. Az élet tisztelete. Az élet tisztelete a humán reprodukció folyamatában. A makro- és mikroallokáció etikai vonatkozásai. 11

13 2. A tantárgy neve: Rendszerszemlélet A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Dr. Kovács János Kreditértéke: 5 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. félév A hallgató sajátítsa el a rendszerelméleti alapfogalmakat, váljon képessé a rendszerszemlélet alkalmazására az addiktológiai konzulensi munka során. A problémák értelmezése és kezelése során az egyéneket rendszerek részeként kezelje. Vegye figyelembe és értse a családi, kortársi, környezeti tényezők jelentőségét a problémák kialakulása és kezelése során. Alkalmazza a folyamatok, hálózatok szerepét, törvényszerűségeit a megelőzés, beavatkozás, rehabilitáció során. A tantárgy főbb témakörei: 3. Általános rendszerelmélet. Történelmi áttekintés. Alapfogalmak: A rendszerelmélet elemei, kibernetikai alapismeretek, A család mint rendszer. A rendszerelmélet családra történő alkalmazása. Az alkohol és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítése A kommunikáció fogalma, a közlési folyamat elemei és meghibásodási lehetőségei. A bipolaritás, az attribúció, a redundancia, a kongruencia fogalmainak vonatkoztatása a közlési gyakorlatra. Verbális és nem verbális kódok, mint jelentés hordozók, a közlésben résztvevő partnerek viszonya és a közlés személyi, tárgyi környezete, mint jelentés módosítók. A közlési tranzakció elemzése. A verbális közlés főbb jellemzői (tanultság, sémák, közérthetőség stb.). A nem verbális közlés jellemzői (pán humán jelleg, vegetatív háttér, metakommunikáció eszköz stb. Kongruencia, hitelesség, szinkronitás, kettős kötés. Közlés egyéni és csoporthelyzetben. Az elméleti előadásokat a kommunikációs technikák gyakorlása egészíti ki szemináriumi formában A szervezeti működés, mint rendszer, folyamatok és hálózatok működtetése, menedzselése A rendszerszemlélet jelentősége az addikciók kialakulása, kezelése során. Prevenció és rendszerelmélet. A tantárgy neve: Jogi ismeretek A tantárgy felelőse: Dr. Marsi Edit A tantárgy oktató(i): Dr. Marsi Edit Kreditértéke: 3 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. 12

14 Az addiktológiai konzulens hallgató szerezzen áttekintést a munkája során szükséges jogi területekről, őt érintő legfontosabb jogi keretekről. A tantárgy főbb témakörei: I. Polgári jogi ismeretek: Évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogképesség, cselekvőképesség, gondnokság képviselet, meghatalmazás, eseti gondnokság évi XXXI. Törvény az egészségügyről betegjogok, pszichiátriai betegekre vonatkozó speciális szabályok. Szociális jog és emberi jogok, családjog. II. Büntetőjogi ismeretek: Évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről büntethetőség, kóros elmeállapot, ittasság büntetőjogi megítélése, visszaélés kábítószerrel bűncselekmény Évi I. törvény a büntető eljárásról büntető eljárás megindítása, szakaszai, az eljárásban részt vevő személyek, a gyanúsított jogai, kényszerintézkedések, elterelés, intézkedések. III. Adatvédelem: Évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről személyes adat, különleges adat, az adatkezelés alapelvei, igénybe vehető jogorvoslat Évi XLVII. Törvény az egészségügyi adatok kezeléséről orvosi titoktartás, az adatkezelés szabályai, megkeresések teljesítése Évi XXXIV. Törvény a rendőrségről a rendőrség adatkezelése, megkeresések, a segítő, mint tanú a büntető vagy polgári eljárásban. B) Szaktárgyi modul 45 kredit 4. A tantárgy neve: Addiktológia I-III. A tantárgy felelőse: Dr. Erdélyi Ágnes A tantárgy oktató(i): Dr. Erdélyi Ágnes Kreditértéke: 16 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév A pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos epidemiológiai adatok, klinikai tünetek, valamint a specifikus terápiás eljárások megismerése. A hallgatók ismerjék meg a rehabilitáció fogalmát, intézmény rendszerét és specifikumait az addiktológiai ellátásban. A tantárgy főbb témakörei: A pszichoaktív anyagok használatával kapcsolatos fogalmak. Pszichoaktív anyagok és klinikai tünetcsoportok. Epidemiológia: módszerek és adatok, trendek (elsősorban Magyarországon). Addikciók és fertőző betegségek. Etiológia és kórlefolyás. Prediktorok, kockázati és protektív tényezők. Addikciók és más devianciák kapcsolata. Az addikciókra specifikus terápiás és ártalomcsökkentő eljárások alapelemei. 13

15 5. Detoxikálás módszerei A magyarországi addiktológiai és szenvedélybetegségeket segítő intézmény-hálózat ismertetése. A prevencióval kapcsolatos fogalmak (elsődleges, másodlagos, harmadlagos; univerzális, szelektív és indikatív). Egészségpszichológiai modellek és kockázatészlelés. Prevenciós színterek, különös tekintettel a helyi közösség, az iskola és a család világára. A prevenció módszerei és azok hatékonysága: az egészségfejlesztés kontextusában végzett prevenció előnyei. Egészségfejlesztő beavatkozások szervezése és értékelése (a PRECEDE-PROCEEDmodell). Ártalomcsökkentés. Alkohol, dohány- és drogpolitika. Readaptáció, reszocializáció, felépülés, utógondozás fogalma, kialakulása. A rehabilitáció intézményrendszere, önsegítő csoportok, AA, AE. Az alkoholbetegek orvosi rehabilitációja, a medikális modell kritikája. A család szerepe az alkoholbetegek rehabilitációjában, co-dependencia. Alkoholbetegek munkahelyi bázisú rehabilitációs programja. Szenvedélybetegek gyermekeinek speciális problémái. Antiszociális, deviáns alkoholbetegek rehabilitációs nehézségei. Egyházi és civil rehabilitációs kezdeményezések a szenvedélybeteg ellátásban. A rehabilitáció jogi, társadalmi és gazdasági feltételei. Addiktológiai konzultáns szerepe a rehabilitációban, kompetencia határok, kiégés prevenció. A tantárgy neve: Addiktológiai pszichológia I-II. A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Dr. Kiss János Dr. Sárváry Andrea, Oroszné Pál Zsuzsa, Zolnai Erika Kreditértéke: 10 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. félév A hallgatókkal ismerjék meg a személyiség, szociál- és fejlődéslélektan fogalmait, magyarázó elméleteit a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos jelenségek kialakulásáról és működéséről. A tantárgy feladata egyrészt az egyén társas meghatározottságának, másrészt az interperszonális kapcsolatok és a csoportdinamikai jelenségek törvényszerűségeinek megismertetése, ezáltal a társas hatékonyság növelése. Az alkohol- és drogfogyasztó magatartás főbb jellemzőinek megismertetése, a problémás fogyasztó személyiségének bemutatása, a kliens és a segítő kapcsolatának leírása. A pszichopatológia alapjainak megismerésével képes legyen a szenvedélybetegségekkel összefüggő pszichopatológiai kórképeket átlátni. 14

16 A tantárgy főbb témakörei: 6. A személyiség társas meghatározottsága, a szocializáció. Szociális szerep, szereptanulás, szerepfeszültségek és feloldásaik. Társkapcsolati viselkedés és hatékonyság (személypercepció, döntéselfogadtatás, közlés). A szociális csoport, csoportdinamika, csoporttechnikák. A személyiség fogalma, összetevői, szerkezete és működése A viselkedés szabályozása. Az én-funkciók. Stabilitás, változékonyság. A személyiség fejlődése: Freud, Ericson, Maslow, Rogers és Wilber fejlődésmodellje. Egészséges és patológiás személyiségfejlődés. A személyiség megismerésének módszerei, a személyiségdiagnosztika alapjai. A drogfogyasztó magatartás sajátosságai. A problémás fogyasztás személyiségháttere. A pszichodinamikai, a humán strukturális és a stresszlerendezési és az önmedikalizációs modell. Az alkoholista életvezetésének és személyiségének főbb jellemzői. A különböző addikciók együttes előfordulása és összefüggése más pszichopatológiai problémákkal. Kettős diagnózisú kliensek. Az alkohol- és drogfogyasztás szerepe, funkciója a személyiség és a család működésének szabályozása területén. Az idegrendszer felépítése és működése, a lelki jelenségek keletkezése és vizsgálatuk. A pszichológiai funkciók zavarai, a pszichopatológia alapfogalmai, a percepció, a gondolkodás, a figyelem, a pszichoszomatikus, az érzelmi élet és zavarai. A tudatfunkció és zavarai, az orientáció, a tanulás, az emlékezés, a személyiség és zavarai. Pszichotikus kórképek (schizophrenia és egyéb pszichózisok). Affektív kórképek (major depresszió, bipoláris affektív zavarok). A szorongás fogalma, tünetei, szorongásos kórképek, pánik zavar, generalizált szorongás, poszttraumás stressz zavar, kényszerbetegség, fóbiák. Szomatoform zavarok. Étkezési zavarok, anorexia, bulimia. Demenciák, felosztása, tünettana, kivizsgálása. A mentalis retardációk, felosztása, vizsgálata. Alkohol okozta neuropszichiátriai kórképek, Wernicke-Korsakow encephalopathia, delírium, alkoholos pszichózisok stb., szomatikus szövődmények. Neuropszichiátriai vizsgálómódszerek, képalkotó eljárások. Kezelési eljárások a pszichiátriában, a farmakoterápia alapjai, különböző pszichoterápiás eljárások. A tantárgy neve: Konzultáció elmélete és gyakorlata I. II. III. A tantárgy felelőse: Dr. Sárváry Andrea A tantárgy oktaó(i): Zolnai Erika / Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó/ Dr. Sárváry Andrea Kreditértéke: 16 A számonkérés módja: gyakorlati jegy, kollokvium A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév 15

17 Olyan szemlélet és eszköztár közvetítése, mely a leendő konzultáns beszélgetésvezetéseit, döntés- és választás-előmozdító technikai készségeit és segítő attitűdjét professzionális szintre emeli. A hallgatók megismerkednek a konzultáció folyamatában fontos szerepet játszó alapfogalmakkal. A hallgatók ismerjék meg a szenvedélybetegségek kialakulásának, fennmaradásának, működésének és ártalmainak egyik legfontosabb színterét, a család környezetét, annak szociológiai vonatkozásait. A leendő konzultáns megismerkedjék a családterápia, mint pszichoterápiás módszer elméleteivel és gondolkodásmódjával. A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók saját élményeiken és tapasztalataikon keresztül jussanak el az addiktológiai problémák megoldására irányuló technikák elsajátításához. A gyakorlat mindvégig a hallgatók aktív munkájára, élményeik bevonására, egymás közötti kooperációjára támaszkodik, így fő jellemzője, hogy a hallgatói aktivitásra épít. A hangsúly nem egyszerűen a kész ismeretek átadásán van, hanem az egyes hallgatók ismereteinek, képességeinek, szemléletének fejlesztésén is. A gyakorlat lehetősége ad a különböző ismeretegységek személyes vonatkozásokon keresztüli munkálkodásán az önismeret mélyítésére is. A hallgató szembesülhet motívumaival és önkifejezésének, viselkedésének eszközeivel, melyek a szakmai én alakulását szolgálják. A Konzultációs technikák gyakorlat során a hallgatók egy egyéni konzultációt vezetnek végig, mely folyamatot dokumentálnak is. A tantárgy főbb témakörei A tanácsadás (counseling) történetének áttekintése. A tanácsadás folyamata és szintjei: informálódás, konzultációs szint, döntést akadályozó belső konfliktusok kezelésének előmozdítása, a személyiség mélyebb gyökereihez vezető problémákkal való foglalkozás; terápiás szint (komoly zavarokkal küszködő kliensek esetében). A társadalmi folyamatok hatása a családok életére, a magyar társadalomban jellemző családi szocio-demográfiai jellegzetességek, családi folyamatok (családi ciklusok) a párválasztástól a gyermekvállalási hajlandóságon és gyermekszocializáción keresztül a válásig. A mai társadalom modális családmodelljei, a mai családok jellemző életstílusa, értékrendszere, kooperatív stratégiája. A családkonzultáció alapjai, a családterápiás irányzatok és az átlagos, normális, egészséges család. Alapfogalmak: pszichoterápia, családterápia, családintervenció, családi tanács. Család működésének alapjai (életciklusok, krízisek), addiktológiai vonatkozások. Az addiktológiában alkalmazható családterápiás és diagnosztikai módszerek, technikák. Interjú és kérdezéstechnikák, genogramm, ecogramm, családi tanácsadás, családintervenció. Konzultációs folyamat, gyakorlati nehézségek, együttműködési problémák. Etikai és szakmai szempontok, szuper vízió. Szociális munka keretei az addikciók kezelése során. A szociális munka célja, lehetőségei, az esetmunka sajátosságai a függőségekkel kapcsolatos szituációkban. Tanácsadási technikák, az interjú és beavatkozás eszközei. 16

18 7. Különböző tanácsadási iskolák: differenciálpszichológiai, pszichodinamikai, affektív, kliensközpontú, egzisztencialista, gestalt, fejlődéselvű, kognitív, behaviorista. Elérthető populációk. A tanácsadó kompetenciája, szupervízió. A tantárgy neve: Addiktológiai kutatásmódszertan A tantárgy felelőse: Dr. Kovács János A tantárgy oktató(i): Dr. Kovács János Kreditértéke: 3 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: III. félév A hallgatók számára a társadalomtudományi kutatásmódszertan alapfogalmainak megismertetése, az empírikus kutatás alapelveinek és felépítésének megértése, segítség a szakdolgozat módszertani megalapozásában. A hallgató képessé válik az addikciókkal kapcsolatos empirikus kutatások értelmezésére, saját empirikus kutatás megtervezésére és lebonyolítására. A tantárgy főbb témakörei: Tudományos megismerés vs. laikus elméletek, hibák a hétköznapi megismerésben Alkalmazott kutatási módszerek az addiktológiában Pszichológia obszerváció lehetőségei az addiktológiai munkában Addiktológiai tesztek és mérőskálák használata és alkalmazási lehetőségei Kutatástervezés, előkészítés a kutatás indítékai, céljai, a kutatás típusai; kutatási terv készítése; a kutatási probléma megfogalmazása, irodalomkutatás, könyvtár és internet használat. hipotézis felállítása, módszerkiválasztás, kvantitatív és kvalitatív kutatás konceptualizálás, operacionalizálás, a mintavételi eljárás Adatgyűjtés adatfelvételi eljárások, módszerek: megfigyelés; az interjú; a kérdőív; fókuszcsoport és kísérlet Adatfeldolgozás és elemzés: az adatok előkészítése (mérési szintek, adatrögzítés, adattisztítás); egyszerűbb elemzések (gyakoriság, változók közötti kapcsolat hipotézisvizsgálat) Adatfeldolgozás és elemzés interjúk elemzése, pszichológiai mélyinterjúk elemzése A kutatás lezárása, utóélete a kutatási beszámoló elkészítése 8. A tantárgy neve: Önismeret A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Dr. Kiss János, Dr. Kovács János, Dr. Sárváry Andrea, Oroszné Pál Zsuzsa; Zolnai Erika 17

19 Kreditértéke: 0 A számonkérés módja: aláírás A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév A tantárgy oktatásának célja: A hallgató képessé váljon a hatékony önkifejezésre, kongruens kommunikációra a szakmai szerepeiben. A társas kapcsolatokban asszertív és kooperatív megnyilvánulásokkal segítse elő a problémamegoldás, konfliktuskezelés helyzeteit. A tantárgy főbb témakörei: Önismereti modul: Önkifejezés és énszimbolizáció. Az igényszint összefüggése a siker- és kudarcélményekkel. Az énkép reális és ideális összetevői. Azonosulás a társakkal, bizalom a társakban. Társmegismerés, együttműködés modul: Személy percepciós automatizmusok, előítéletek tudatosítása. Empátiafejlesztés. Önpróbálás különböző szerephelyzetekben. Irányítás és alkalmazkodás, az agresszivitás-asszertivitás-szubmisszivitás megnyilvánulásai. Szorongáscsökkentés és asszertivitás. Problémafelismerés és megoldás társas helyzetben. Kommunikáció modul: Érzelmek kifejezése nemverbális kódokkal. Kongruencia és inkonguencia megnyilvánulásai és hatásmechanizmusai. Jelentésváltozások a közlési folyamatban. Megértés és verbalizáció. Figyelemmegosztás a saját közlés kontrollja és a társ közléseinek feldolgozása között. A szakmai és a köznapi közlés közötti váltás. A verbális közlés differenciáltsága. C) Választható modul 12 kredit Kötelezően választható tárgyak: 9. A tantárgy neve: Krízisellátás, krízisintervenció a szenvedélybeteg ellátásban A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Hajdu Gyöngyi Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév Az addiktológiai konzultáns hallgató megismerkedik a krízisellátás társintézményeivel, a krízisek felismerésének lehetőségeivel, beavatkozási módokkal, etikai megfontolásokkal. A tantárgy főbb témakörei: 18

20 10. A krízisellátás lépcsőfokai A krízisek és a szenvedélybetegségek összefüggései, okok, folyamat, kimenetek A krízisintervenció eszközrendszere A krízisintervenció helye a szenvedélybeteg ellátás rendszerében A tantárgy neve: Kockázati magatartások A tantárgy felelőse: Zolnai Erika A tantárgy oktató(i): Zolnai Erika Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III.. félév A hallgatók számára betekintés nyújtani az addikciók irányába való veszélyeztetettség életkori, társadalmi meghatározottságáról, a kockázati magatartások szociodemográfiai meghatározottságáról, és a különböző addikciókkal való összefüggésiről. Dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális kockázati viselkedés, stb. A tantárgy főbb témakörei 11. A kockázati magatartások kutatása, szociodemográfiai adatok A veszélyeztető és védő faktorok szerepe az addikciók alakulásában A különböző kockázati magatartások epidemiológiai vizsgálata, összefüggésük az addikciókkal (dohányzás, kábítószer kipróbálása, alkoholfogyasztás, stb.) A tantárgy neve: Családpatológia és szenvedélybetegségek A tantárgy felelőse: Oroszné Pál Zsuzsa A tantárgy oktató(i): Oroszné Pál Zsuzsa Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév A hallgatók számára világossá tenni a családi működés diszfunkcióinak és a kémiai szerhasználat összefüggéseit. A speciális családdinamikai és családpatológiai ismeretek segítik megérteni azokat a folyamatokat, melyek a kémiai szerhasználathoz vezetnek. A tantárgy főbb témakörei: A családi diszfunkciókkal kapcsolatos vizsgálatok, azok eredményei. A családpatológia, családi kommunikáció jellegzetességei kémiai szerhasználók körében A tranzakció analízis eredményei alkoholisták, és drogfüggők családjaiban. Alkoholista játszmák a segítővel és a családtagokkal. 19

21 Tárgyvesztés szerepe a kémiai szerhasználat kialakulásában, 12. A tantárgy neve: Az alacsonyküszöbű szolgáltatások és a közösségi ellátás módszertana A tantárgy felelőse: Patyán László A tantárgy oktató(i): Patyán László, Mráz Sándor Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév Áttekintés nyújtani a közösségi ellátás szakmai tartalmáról, módszertani alapelemeiről és főbb tevékenységi formáiról A tantárgy főbb témakörei: 13. A közösségi ellátás kialakulása, meghatározása, alátámasztottsága, indokoltsága, ellátottak köre A közösségi ellátás személeti kerete, vezérelve, célja, feladata Szakmai tartalma, módszertani alapelemei, tevékenységformái A közösségi gondozó és a közösségi koordinátor A közösségi ellátás működési módja, igénybevétel, kapcsolattartás, adminisztráció Dokumentáció, adminisztratív teendők A közösségi ellátás etikai normái, résztvevők jogai, kötelezettségei Alacsonyküszöbű programok szervezésének technikái és szakmai módszertana A tantárgy neve: Önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Berényi András Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév A hallgatók számára speciális ismereteket nyújtani az önsegítő közösségek működéséről, az addikciók kezelésében betöltött szerepükről, és az alkalmazott intervenciók lényegéről, szerepéről A tantárgy főbb témakörei Az önsegítő csoportok szerepe az addikciók kezelésében, történetük, a legfontosabb képviselőik Magyarországi és nemzetközi mozgalmak 20

22 14. Az AA csoportok működése, elvei 12 lépéses programok A tantárgy neve: Intravénás droghasználat A tantárgy felelőse: Dr. Erdélyi Ágnes A tantárgy oktató(i): Dr. Erdélyi Ágnes (drogambulancia Miskolc vagy Baptista tűcsere program) Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév Speciális ismereteket, áttekintés nyújtani az intravénás droghasználathoz kapcsolódó egészségügyi, pszichés, és szociális problémákról. A tantárgy főbb témakörei: Az intravénás droghasználat epidemiológiai és szociodemográfiai adatok Ártalomcsökkentés A kezelés és rehabilitáció lehetőségei Terápiás lehetőségek (orvosi, pszichológiai és szocioterápiás vonatkozások) 15. A tantárgy neve: Viselkedéses addikciók A tantárgy felelőse: Zolnai Erika A tantárgy oktató(i): Zolnai Erika Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév A munkalkolizmus példáján keresztül megvilágítani a viselkedéses függőségek lényegi vonásait. Az addikciós súlyos személyiségtorzító hatását szemléltetni egy társadalmilag nem elutasított addiktív magatartáson keresztül. A tantárgy főbb témakörei: A munkalkolizmus fogalmának meghatározása, társadalmi tévhitek a jelenséggel kapcsolatban Tünetei, és mérési lehetőségei, következményei, lefolyása Epidemiológiai adatok, komorbiditás, és etiológia A kezelés lehetőségei 16. A tantárgy neve: Szociálantropológia A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Dr. Pethő Csilla Kreditértéke: 2 21

23 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév Az addiktológiai konzultáns hallgatóknak bevezetést adni a kulturális antropológiába. A kulturális antropológia szemlélete: holisztikus, összehasonlító és relativisztikus, mely szemléletén keresztül a kultúrának újabb aspektusai tárulhatnak fel. A leendő addiktológiai konzultánsoknak szükségük van olyan szemléletre, amelyre alapvetően a más kultúrák iránti megértés, a kulturális érzékenység jellemző. Segítő foglalkozásúaknak a kurzus betekintést adhat rendszerszemléletbe ágyazva a kliens mikró és makrovilágának a megértésébe. Az addikciók kulturális hátterének áttekintése a szociál-, a pszichológiai és az orvosi antropológia területéről választott és hasznosnak ítélt példák és módszerek bemutatásával a leginkább megvalósítható. A tantárgy főbb témakörei: A kultúrantropológia története, főbb képviselői A kultúrantropológia módszerei Az addikciókkal kapcsolatos kultúrantropológiai megfigyelések és jelenségek. (alkohol és kémiai szerhasználat a természeti és történelmi népek körében) A viselkedéses addikciók kultúrtörténeti és antropológiai háttere 17. A tantárgy neve: Pszichoedukációs módszerek a szenvedélybeteg ellátásban A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János A tantárgy oktató(i): Berényi András Kreditértéke: 2 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév Az addiktológiai konzultáns hallgató megismerkedik a pszichoedukáció eszközrendszerével, alkalmazási lehetőségeivel a prevenció különböző szintjein. Pszichoedukációs eszközök készítése és alkalmazása, csoportok vezetése, család, hozzátartozók bevonása a rehabilitációba A tantárgy főbb témakörei: A pszichoedukációs csoport A strukturált tájékoztatás és hatása a compliance-ra Az edukáció megkezdésének időpontja, megválasztása Az edukáció hatása a visszaesések megelőzésére, kezelésére, szabályok betartására, compiance-ra. Az ellátott és a család, illetve a közvetlen környezet edukációja A hozzátartozók bevonása a gondozásba Az edukáció használata a rehabilitációban. Egészségügyi szakember bevonása a pszichoedukációba. Kompetencia-határok. 22

24 D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit 21. Gyakorlati helyszínek: Alacsony küszöbű és közösségi ellátások Szenvedélybetegek nappali ellátása és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása Szenvedélybetegek ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézménye Elsődleges prevenció és ambuláns ellátási formák (Drogambulancia, ANTSZ,) Kórházi ellátási formák, Addiktológiai osztály A tantárgy neve: Szakmai gyakorlat I. II. III. A tantárgy felelőse: Dr. Szoboszlai Katalin A tantárgy oktató(i): Dr. Szoboszlai Katalin, Patyán László Kreditértéke: 15 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév Az addiktológiai konzultáns hallgatók gyakorlati képzését a szenvedélybeteg ellátás különböző színterein szervezzük és a gyakorlat maga a szakmához szükséges kompetenciák gyakorlására irányul az egyes terephelyeken. A képzés főbb témakörei Az elsődleges prevenció eszközeinek és módszereinek megismerése és gyakorlása különböző intézményekben. A megelőzés, felismerés, megkeresés egyéni és csoportos technikái. A másodlagos prevenció, azaz a kezelés lehetséges módjainak és a kompetencia körébe tartozó eljárások megismerése és gyakorlása. Elterelés, elvonás, visszaesés megelőzése, egyéni és csoportos technikái. A harmadlagos prevenció, rehabilitációban érintett szolgáltatásokban a visszaesés megelőzését, a társadalmi beilleszkedés eszközeit, módszereit figyeli meg, és gyakorolja a kompetencia körébe tartozó technikákat. Pszichoedukáció, önsegítő csoportok, egyéni és csoportos módszerek. Szabadon választható tárgyak : 6 kredit. 23

25 3.3. A KÉPZÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, EZEK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A szakfelelős oktató: Dr. Kiss János főiskolai docens, szakfelelős Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes Az elméleti képzés infrastrukturális feltételeit a DE EK biztosítja. A gyakorlati képzés helyszínei: Intézmény neve, címe Forrás Lelki Segítők Egyesülete Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Drogambulancia Debrecen Drogambulancia Alapítvány Miskolc Talentum Alapítvány Adelante Alapítvány Oltalom Szeretetszolgálat Szenvedélybetegek Nappali ellátása Kék Nefelejcs Alapítvány Terepgyakorlat vezetők neve Erdős Kornél Hajdu Gyöngyi Berényi András Irinyi Beáta Dr. Máté Valéria Juhászné Ceglédi Csilla Kissné Budai Tünde Mráz Sándor Nagy Judit Nagy Attila Az Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről: Név Beosztás, tapasztalat Tudományos fokozat Prof. Dr. Molnár Péter Egyetemi tanár, 40 év CsC Dr. Marsi Edit Főiskolai docens, 20 év Dr. Kovács János Főiskolai adjunktus, univdr szervezetpszichológus 20 év Dr. Kiss János Főiskolai Docens, tanszékvezető 20 év Phd Dr. Sárváry Andrea Fősikolai Docens 20 év Phd Zolnai Erika Mestertanár, klinikai szakpszichológus, 20 év Oroszné Pál Zsuzsa Gyakorlati oktató, klinikai szakpszichológus, 20 év Dr. Szoboszlai Katalin Főiskolai docens Phd Dr. Sárváry Attila Főiskolai docens Phd Patyán László Főiskolai docens Az Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók: név Dr. Erdélyi Ágnes beosztás Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.; orvosigazgató, addiktológia osztályvezető főorvos, 20 év tapasztalat 24

26 Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DEOEC egyetemi docens, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat Dr. Pethő Csilla klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat Berényi András klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat ; DE Mentálhigiénés programiroda vezető Hajdú Gyöngyi Addiktológiai konzultáns, szakvizsgázott szociális munkás Mráz Sándor Szociális munkás A szak indításának tervezett időpontja: február A képzés költsége: A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 3000 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: Ft/30 kredit. Képzési kapacitás: 30 fő/ évfolyam Megvalósíthatósági terv: Tervezett bevétel 30 fő esetén: Ft Kiadások típusai: Kari kötelező elvonás ( 27%): Ft Óradíjak elmélet (4000/óra): Óradíjak gyakorlat (2500/ óra): Terepgyakorlat: 200 Ft/óra/hallgató: Ft Vizsgadíjak külső szóbeli: Ft Szervezés: Ft Menedzsment (max 10%): Ft Az Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés szakindítási kérelmét támogatom: Dr. Kiss János főiskolai docens szakfelelős Nyíregyháza, augusztus

27 I. félév Kötelező tárgyak Tantárgy Kontakt Kontakt órán Előkövetelmény Kredit Követelmény Óraszám kívüli terhelés A tárgy státusza Biopolitika és prevenció kollokvium nincs Szakmai alapozó modul Jogi ismeretek gyakorlati jegy nincs Szakmai alapozó modul Rendszerszemlélet kollokvium nincs Szakmai alapozó modul Addiktológiai pszichológia I gyakorlati jegy nincs Szakmai törzsanyag Addiktológia I kollokvium nincs Szakmai törzsanyag Konzultáció elmélete és gyakorlata I gyakorlati jegy nincs Szakmai törzsanyag Önismeret I aláírás nincs Szakmai törzsanyag Szakmai gyakorlat I gyakorlati jegy nincs Szakmai törzsanyag Összes kredit: II. félév Kötelező tárgyak Tantárgy Kontakt Kontakt órán óraszám kívüli terhelés Kredit Követelmény Előkövetelmény A tárgy státusza Addiktológiai pszichológia II kollokvium Addiktológiai Szakmai törzsanyag pszichológia I. Addiktológia II kollokvium Addiktológia I. Szakmai törzsanyag Konzultáció elmélete és gyakorlata II gyakorlati jegy Konzultáció elmélete Szakmai törzsanyag és gyakorlata I. Önismeret II aláírás - Szakmai törzsanyag Szakmai gyakorlat II gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Kötelezően választható tárgyak* gyakorlati jegy Összes kredit:

28 III. félév Kötelező tárgyak Tantárgy Kontakt Kontakt órán óraszám kívüli terhelés Kredit Követelmény Előkövetelmény A tárgy státusza Addiktológia III kollokvium Addiktológia II. Szakmai törzsanyag Konzultáció elmélete és gyakorlata III kollokvium Konzultáció elmélete Szakmai törzsanyag és gyakorlata II. Önismeret III aláírás - Szakmai törzsanyag Kutatásmódszertan gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Szakmai gyakorlat III gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Kötelezően választható tárgyak* gyakorlati jegy Összes kredit: Kötelezően választható tárgyak Tantárgy Kontakt Kontakt órán óraszám kívüli terhelés Kredit Követelmény Előkövetelmény A tárgy státusza Krízisellátás, krízisintervenció a gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag szenvedélybetegek ellátásában Kockázati magatartások gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Családpatológia és szenvedélybetegségek gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Az alacsonyküszöbű szolgáltatások és a gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag közösségi ellátás módszertana Önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag terápiás rezsimek Intravénás droghasználat gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Viselkedéses addikciók gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Szociálantropológia gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag Pszichoedukációs módszerek a szenvedélybeteg gyakorlati jegy - Szakmai törzsanyag ellátásban Összes kredit: Szabadon választható tárgyak: 6 kredit Szakdolgozat: 6 kredit Megjegyzés: A kötelezően választható tárgyak kreditértéke a mintatantervben 18 kredit, ebből kell a hallgatónak 6-ot választania. 27

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet rendelkezései alapján) 1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5

Nappali tagozat félévi óraszáma: 28 elmélet + 42 gyakorlat Levelező tagozat félévi óraszáma: - Kredit: 5 A tantárgy neve: Szülészet-nőgyógyászat III. Tanszék neve: Ápolási Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Birinyi László, egyetemi adjunktus Ajánlott félév: VI. Tantárgyi kód: EFH5089 Nappali tagozat félévi

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Szociálpedagógia BA szak

Szociálpedagógia BA szak Szociálpedagógia BA szak Információk a képzésről Tartalom: a képzési cél és program leírása; a képzés során szerezhető ismeretek; a szakképzettség birtokában végzettek alkalmasak, a szakképzettség gyakorlásához

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs 1. Általános pszichoterápiás kérdések 1.1. A pszichoterápia története, hazai története, jelen helyzete 1.2. A pszichoterápiás diagnosztikai rendszerek 1.3. A pszichoterápiás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. Alkohol - Drogsegély Ambulancia SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSA PÁPA ÉS KISTÉRSÉGE DEVECSER ÉS KISTÉRSÉGE 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben

A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: KATOLIKUS HITTANÁR Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében JOG és KOMMUNIKÁCIÓ a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében A képzés célja: Napjainkban a betegjogok érvényesülésével és a betegek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Duális képzési modell bemutatása a Nyíregyházi Főiskola gépészmérnöki képzési szakán

Duális képzési modell bemutatása a Nyíregyházi Főiskola gépészmérnöki képzési szakán Vállalati Információs Fórum Debrecen, 2015. április 2. Duális képzési modell bemutatása a gépészmérnöki képzési szakán Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár, szakfelelős Főbb témakörök: Az akkreditált képzés

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK JOGI SZAKOKLEVELES HR SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta:

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta: 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítvány Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Drogkonzultációs Központ 7621 Pécs, Kazinczy u.

Részletesebben

KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND

KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND KOMPANIA ALAPÍTVÁNY 1092 Budapest, Ráday u. 50. Tel: 06 (1) 299-0471 www.kompania.hu kompania.alapitvany@gmail.com KOMPLEX KORTÁRSOKTATÓ KÉPZÉS 1 KÉPZÉSI REND 1. Általános rész: A képzési program megnevezése:

Részletesebben

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési program... 4 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban V a r g a É v a Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban D r o g a m b u l a n c i a AZ AMBULÁNS ELLÁTÁS JELLEMZİI HELYZETKÉP Európában A kábítószer-használat miatti kezelések nagy

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Személyiségfejlesztési tanácsadás (tanulmány)

Személyiségfejlesztési tanácsadás (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben