Gyógyszernek nem minősiilii gyógyhatású készítmények vény nélkül kiadható gyógyszerré való átminősítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszernek nem minősiilii gyógyhatású készítmények vény nélkül kiadható gyógyszerré való átminősítése"

Átírás

1 566 GYÓGYSZERÉSZET szeptcnber Gyógyszernek nem minősiilii gyógyhatású készítmények vény nélkül kiadható gyógyszerré való átminősítése D: Paál Taás f\z Országos Gyógyszerészeti Intézet a fenti cíncn és OGYI-P szám alatt tújékoztatúst adott ki. Ennek oka. hogy az cnbcri felhasználúsra kerülő gyógyszerekről szóló 998. évi XX\ törvény (a továbbiakban: gyógyszertörvény) 25. ~ (5) és (6) bekezdése szerint: (5_i..! gy(ígys::ernek ne niiná.c.:z'i/6 gyógyhatású anyagok és kcs::ítnéyck nyi/i:ántarrúsúrá/ ésjhrga/0ha lzo::.atalúró/ s:álá J0//9r'i'7. (V/. 9.J Eii;\/ rende/c alapján g_rógys::ernek en ni/isiilú gyágyhatúsú anyagként \ agr kés::íténykét nyih átartásha ret! tennékek gyártói, i!len e j(jrga/a::.ói e tiitéy hauí/yha!épésé! kiirctú 5 i \ en behil ki'l'hetik kés:itl;ycik g.i ágrs:erré agr ás tcrékki i alá átnlinásitésér. (6). : (5_) hckc:dés a/alti tcrnzékek grógys:errú 6rté- li áriujsitéséck jl:!tútcleit kii/ön jogs:abúl) á/lapi{ja i'viutún a gyógyszertörvény l 999. januúr -jén hatúlyba lépett, s a fenti külön jogszabúl~y (niniszteri rendelet) \ iszont nég ncn jelent tneg. azonban az OGl'!-hoz több kérdés érkezett az {tninösítés reltételcirül sor került az crnlitctt tújékoztatás kiadásúra.. ~\ddig érvényes. aníg a iniszteri rendelet kiadásra nen kerül.. ivticlött a részlctekrc térnénk. célszcrü a.. gyógyszernek nen inősiilő gyógyhatású anyagok és készitnényck" (a to\ ábbiakban: gyógytcnnékek) jelenlegi - a kh ülú!lónak talán kissé kuszúnak tünö - helyzetét ncgvilúgítani. :'\ gyógy tcnnék füga!inút a gyógyszertörvény ncn szüntette cg (ezt többen is észrevették!). azonban a gyógyszenörvcny hatú!yba lépcse utún ilyen núr nen \'Chet() nyilvúntartúsba (ez! ke\'csen értik ncg). l\'lirö! van szó? /\ gyógyszertör\'cny tt:rncszccsen c s:i'itcthc!tc cg a gyógytcnnékct. nint kategóriát. és ncn hel~.'ezht:tte ha~ iyon kívül a 0/987. Eütv[ rendeletet. hiszen a terinékek januúr -jt:ig forgaloban lehetnek. s rájuk a rcndelet több szabú!ya vonatkozik. Ilyen új készítnény azdnhan nen vehető ny i\vúntartúsba. inert - ha a.. gyógytennék'' és a,.gyógyszer jogi definíciójút összehasonlítjuk (utóbbi nagasabb szintü jogszabúlyban jelent tncg!).!útjuk. hogy az újonnan beadott,.g)'ógytennékckct'' is nár gyógyszerré kell ninősitcni! (!. táblá:al). Látható, hogy incicn anyag. ane!y korábban gyógytennéknek ninösülhetett. a ár csak gyógyszenek tekinthető! (Ebből a szenpontból alapvetően lényeges a gyógyszer-definíció - a korábbi jogi szabályozáshoz viszonyított. s az Európai Unió szabúlyozúsót útvcvö - kitc~jesztése a vagy élettani runkció fenntartúsa. javitúsa. nódositúsa" résszel.) J\Z clözöcknek inegfelelöcn je!enlt:g is kczdenényczhl tö az OG'{l-nál gyógytennék nyilv{unartúsba vétclc..'\z ilyen beadv{nyt az OGl'I projúrna nen utasítja viszsza. dc a beadúst követően köteles rncgállapítani. hogy a tennék a nagasabb szintü jogszabály últa\ rögzített gyógyszer-definíciónak felel ncg. ezért c!bírúlúsa csak gyógyszcr-bcadvúnykcnt íülytatható. Így \ agy kiegészíti a benyújtó az adatokat gyógyszcrtörzskönyvczés-szintüre. vagy visszavonja a beadvúnyt. \'agy az clutasít~isra kerül. :\ini a gy ógyszertörvény batály ba lépése előtt ny ilvúntanúsba \'ételre bt..':n:yújtott gyógytcnnékckct illeti. ezek fürgalonba hozatali engedélye legfeljebb dcccnber 3-ig hosszabhíthatú neg. dc útninösítésük - példúul élcliniszerrt:. koznetikunnú stb. ez idön bclü! búnníkor kérhctö. (\lény nélküli gyógy'szcrré az O(i\"l ez ideig csak a Béreswcseppt.::t inösitctte út.) Jelenleg nen lútható elöre. hogy az <Ítninösítés nilycn íüirányok szerint halad tnajcl. ;\ tennék-tulajdonosok egy rt'.:szc érezhctöen abban renénykcdik. hogy a gyóg~yszertörvényt nódositjúk és továbbra is a píacon naradhatnak a jclenlegi feltételek ncl\ett. Erre kevés esélyt!úw tok! /\z Európai Unióban ugyan (nénileg az ()G\- kép \ ise!öi segítségével! l fc!isnt:rték. hogy az új szintetikus vagy biotechnológia! gyógyszerekre \'O!latkozó szaból.yozós nen inindenbcn alkalinazható a litoinedicinúkra. (.;\z Európai Ciyógyszcrértékclö Szerv - Europca, \!cdicincs J:; a/atio. Igen(\'. L~A!E. -- növényi gyógyszerekkcl foglalkozó nunkacsoportjúban az OG'{I nunkaúrsa a túrsuló tagorszúgok cg:yütunüködése últal cle!egúlt rncgfigyclö. :\ rnunkacsoport anyagai - angol cri..:dctibcn - az OG\'l-ban negtekinthetők.) ;\z Európai Unióban azonban a rncgoldúst ncn a ni gyógytennékeínkhcz hasonló köztcskacgória rncgalkotúsában. hanein a gyógyszereken belül új csoport kialakítúsában lútjúk. Ez azt jclcnti. hogy sor kcrülht!t az új gyógyszerekre \'Onatkozó egres szabú- G_ ógyszer (g) ógys:ertiirvénj~ anyag vagy azok kc\'i.:réke. illi.:t\'c olyan készítény. ainclyct betegség egelözésc. ICliscrésc. kezelése vagy élettani funkció fenntartúsa, hclyn:állítúsa. javítása vagy nódosítúsa cé!júból cinbcri szi.::rvczctcn vagy ebcri szervezetben alkalinaznak A gyógys:er ds a gyógyteru.!kjele/eg hatúzrosjogi dejiiciója Gyógyterék ( Oli98 7. E'ii:lf rendelet)!. táhlá:at ernészetcs crcdctü anyagot tartalinazó készinény, ant::ly kedvező biológiai hatússal rendelkezik. orvosi clűírús nélkül is alka!nazhatú. és acly clöírússzcrü hasznúlat i.::st::tén egészségi úrta!inat cn okoz.

2 szeptenbcr GYÓGYSZERÉSZET 567 lyok enyhítésére - nint erre pt:lda volt a nagy hígítású egykonponensü hasonszervi (honeopútiús) szerek esetében - de az alapkövetehnénycken nen változtatnak. \ gyógyhatású nern-gyógyszer" vagy gyógyító éle\jniszer" - ondjuk neg őszintén: fúból vaskarika"! - fügahnának ottani bevezetésére kevés esély látszik..'\ tennéktulajdonosok tehát kivárnak". f\z előzőekben nondottakon kívül feltehetőleg azt is szúnolgatjúk. hogy hogyan júrnak jobban? Gyógyszer ugyanis ki:árólag gyógyszertúrban forgahnazható (azt nind a gyógyszertörvény. nind az 994. évi LI\. ( gyógyszertári") törvény clöí~ja). az ügyesen núsnak niinösítetl korábbi gyógytennék viszont szaküzletekben is, gyógyszertárban is! Nen biztos tehút. hogy szánukra a legjobb üzlet a gyógyszerré \ aló in(isítés~.-'\z úninösíés tovúbbú várhatóan korúntsc lesz eg)'szttü! Ha en gyógyszerré inósítenek korúbbi gyógyernéket. az Országos Éleltnczés- és ráp!úlkozá.s- udonúnyi Intézet vélhetölcg érdeklödni fog. hogy niért szünt volna ncg" a tennéknck az a kl':dvezö biológiai hatúsa. aire való hi\ atkozússal korábban forgahnazúk? Egyes készítjnényck rnásnak, rnint gyógy szcrnek nen is lehetnének inösíthetők! Itt kell néhúny szót beszélni a,.gyógyhatúsra"' utaló inclikúció és az,.t!gészséges élctódn.t"' stb. való hivatko~ zús különbségéről. ez ugyanis - v;:írhatóan - döntö lesz a tennékek besorolásakor..:\. részlctczö niniszteri rendeletnek szab<íly oznia kell rnajd ezt a kérdést. Egységes nenzetközi gyakorlat nincs. az Európai Llnió is nost kezdeti roglalkozni a kérdéssel. Irúnynutató lehet az ír gyógyszcrhatósúg ú!ta! kidolgozott javaslat ll}. (Ez olyan szintig részletez(i. hogy pl. bizonyos sza\ ak hasznúlata alapjún úllapítja neg a gyógy hatúst. ilyenek a kezelés"... negc!özés... panaszokat enyhít""... erúsíti az iinnunri.:ndszert" stb.!l~ien cínké\ e! tchút a tennék - az ir gyakorlat szerint - csak gyógy'szer lehet.),:\gyógyszerré ninösitésnek- ncn az OG\"l clhatúroz{súbö!. hanen a nenzctközi elveken alapuló gyógyszertörzsköny\ ezésl t..'!öír{sok iniatt - szaknai szenpontbó! is konkrét és szigorú szabúlyai vannak! (;\gyógyszerek forgaloinba hozatalúnak engedélyczésérül szóló Eül\'í-ri.:ndelet tcrvezi.:te núr elkészült.) Szükséges nindenek elött a gyógyszergyúrtúsi engedély (arnivcl pl. nen ninden hazai gyógytennék-gy<írtó rendelkezik!), s ehhez a gyúrtó Cii\!P-szintü szcrvezctlsége és ininöségbiztosítúsa kell (lúsd [2]). K.önnyít~s a többi gyógyszerhez képest. hogy az állatkísérletes és hunún klinikai hatúsigazoló és úrtal~ nat!ansúgi vizsgú!atok részben hclyetesíthctök irodahni adatokkal. de - szakértő ú!ta! clcnezve - be kell inutatni. hogy azok nién vonatkoztathatók az adott készíuncnyre? Példúul: ncn elég benutatni. hogy az adott növényt a népgyóg:yúszatban erre és erre hasznúltúk: legalább az ()GY! tújékoztatójúban leírt nódon bizonyítnni. indokolni kell. hogy az arra alkahnas is (az Egészségügyi \iilúgszervezct növényi drogokra vonatkozó nodcll-cikkclyci igen nagyszúnú. hiedelnekcn alapuló, de bizonyítatlan hatást sorolnak fcll). Ncn lehet tehát piacra kerülni az öreganyún lúdafiúban talú\t" receptekkel, úrtani ncn hasznú!" indoklással. vagy a készítnényre prospektusszintcn vonatkozó tudóssal! Ncrn elég azt felhozni, hogy ilyen növénnyel vagy valanilyen kivonatával nár végeztek külföldön hatásigazoló vizsgálatot. Bizonyítani kel!, hogy ez valóban \'Onatkoztatható a benyújtott készít- ényrc is, tehút az irodaloinban szcreplö készítrnény ugyanalból a növéryi részböl készült. ugyanolyan típusú és hasln!ó nenyis~gü hatóanyagokat tartalnazhatott (kivonús. ch.ik~szítés. nérési adatok stb.). és a benyújtó últa!!'t:lhasznú!t növény vagy növény i rész kcl\öképpcn standardizú!t ahhoz. hogy kedvez() döntés esetén a inöség és a hat{s ne vú!tozzon lény egescn tételröl-tételrc. >Ji.:: elég bcirni a bcadvúnyba. hogy a tennékct valancly orszúgban núr hasznú!túk (esetleg traclicionú!isan hasznúltcíkl. ez önnagúban scn a hatúsra. sen az úna!tnat!ans:igra nern bizonyíték! (Pl. van-e az illetö orsz{gban egyúl!al<in incl!ékhat<ís-fig~yelés. -bejelentés?) Ne!ehet csupón ncchanikusan összc\ {!logatni több, egytnúst kicgésziönek tckinthctö hatúst hordozó növény i drogot scn! Bizonyítani kell. h<gy ebben a keverékben valóban jelentkeznek ezek a hatúsok. ezek eredüje, vagy netún kölcsönhatús \"<Írható. s rölcg: indokolni kell. négpedig 0- rési adatukkal. hugy ugyanezen hat<ís ke\ esebb konponenssel \ ak'iban nen lenne e!crhctü! Rü\ iden: az új gyógyszer kifejlesztése. be\"ezetésc i:;c koo(r ( 'S itcrdis:cipliúris. kénliai. ii i:yrali, hlfúsrai. klinikai L s jogs:ahúzi'i s:akérrcln..'f cgyarúnr i~'ífl;rc/e:/í rc«'. kcn_ si g, nein.. egy éni feltalálók"" \"adúszterületc. s bizony nein elegendü az egres szakterületekre (pl. fitlkénia. butanika. ctnlhncdicina) vonatkozó ki~ ernelkedö tudcís. Ez csuporununka, s ennek hiúnyában ::zen túl a nüvéyi készíunények területén sen vúrható LTcdnény. Ez azlnhan - hiszen és va!lon ~ ncrn a fit{lrncdicina hazai ellehctctlenülés~\ el. hane éppen cllcnkezüleg: J"ch irúgzásúva!_ a bizonyítékokon a]apu!(, 0"\"0S Júsba \ ~dú te!_ics intcgr;ih"is:t\"<il j{tr. hiszen - stílszerüen - itt is sz~t kel! v:"ilasz~ni a konkolyt a búzútúl"! lllod.-\lo\i l,!ri~;h i'kdcic~ Bo;ird: (iuidc!ll dl'iini!iun uf a mc:dicirwl pruduct. Dublin. ]l_hj(.j. :..-\ Kt nn:iny :;.-:.:urn. (Ill. 2J.l Krm. rcndckt...: :l: : unb-.:n f..:lila~zn di.-t: kcrii!l' gy; gy~:.:rd: gy<'in:i~:"tiw!: ~::cm~lyi..::~ t:'irgyi fcll..'.:tckiról. T.!' : :! : Sll'itch :(Jill"lllllL'dicics to thc OTC catcgmy. ()rs:,igrs CT_ óg s:crés:cti!té:et (!S Sccif'cis E,!f.l"l'le/// cz r)g_ s:e_feliigyelei Tans:L~k. Budapest, Zrínyi. 3. / 05 I

3 568 GYÓGYSZERÉSZET szeptember Gyógyszemek nem minlfsiilő gyógyhatású készítmények vény né/kii/ kiadható gyógyszerré való átminljsítése (Az OGYI-P sz. tájékoztatója),4 hatályba léés idtlpontja: szepteber 5. ".....! Gyógyszerészeti Intézet az eberi felhasználásra kerűlő gyógyszerekről szóló 998. évi XXV. törvény 25. (5) bekezdése szerinti átninősítési kérclen negkönnyitésére az alábbi tájékoztatást adja. Ez a tájékoztatás hatályát veszti az egészségügyi nliniszternek az idézett törvény 24. (2) bekezdése e) pontjúban nevesített, az 6.trninösítés feltételeiről szóló rendelete hatályba lépésekor. lráytatás annak eldöntl'sc'lze:. hogy grógys.:erré i6síthcó'-e a: adott tennék - Terápiás ja vallatta] forgahnazni kívánt tennék csak gyógyszer lehet! Annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy egy ajúnlús terápiás javallat"-nak inősül-e (és pl. nen az,,egészséges életnódra való utalús''). segítséget nyújt a gyógyszer" jogi definíciója (lásd a bevezetőben idézett évi XX\l. törvény 4. a) pontját). Ne döntö, hogy külföldi orszügban (pl. az US:-\-ban) nilyen kaegóriúban engedélyezték. - ;\ltalános irúnyelvként kezelhető a,.gyógyszer vagy élc!iniszcr'' besorolás alkahnával a 45/999. (IV. 30.) FVM-EüM-GM együttes rendelettel módosított /996. (!. 9.) FM-NM-!KM együttes rendelet 9. sz. mellékletében közölt negjelent vitanin- és úsvónyi anyag-határértékek listája. A.z ennél adagolási egységenként több hntóanyagot tartalazó készítnény últalúban gyógyszernek tekinthető. - \ gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz'' határterületi besoroláskor az OG'{i az Európai Unió erre vonatkozó irúnyelve szerint júr el. AZ.Ú"!\JINŐSÍ7ÉS IIl,.ÍNTI KÉRELEMHEZ BENYÚ.!T lndó DOI\UMENT ÍCIÓ J. rész Öss::;e_(oglalás A) (fgyrite/i adatok K.itöltött (gyógyszer-engedélyezési) fonanyontatvány -- példányban: - a gyógyszergyártúsi engedéllyel rendelkező gyúrt6- hcly negnevezése: külföldön gyártott készítnén:y esetében - - ha azt a Gyógyszcrfelügyelet Egyeznény vagy a Gyógyszerf'elügyeleti Együttnüködés vagy az Európai Unió tagország<iban gyúrtották: annak igazolúsa, hogy az adott készítnény a gyúrtó országban forgalonba hozatali engedéllyel rendelkezik és a gyúrtást az ott illetékes haósúg a Gi\:f P szcnpontjából rendszeresen ellenőrzi (negfc~ lel az EU ;:Utal is elfogadott \Vl-0 Phannaceutical Prod- r\ngo! nyelven mcgtckinthctö :iz OGYl-ban uct Certificate-nak. a 2 évnél nen régebbi igazolás hiteles násolata), - - ha azt egyéb országban gyártották. de a gyúrtó birtokában van az előző pontnak negfelelő (az ott feltüntetett illetékes GtvP-hatóság által kiadott), 2 évnél ne régebbi igazolás, akkor annak násolata, - - egyéb esetben nyilatkozat, hogy a gyártó kész fogadni az OGl'I gyúrfásellenőrzését: - külfóldi forgalonba hozatali engedély jogosultja esetében a agyarorszúgi képviselő negbízólevt!lc. :\!egjeg_r:::és a gyáróhe( a:::oosíuisúho:::: alternatív gyúóhelyek" negadúsa (azzal a negjelöléssel. hogy.,ezek egyikéről'' történik najd a szúllítús), nc fogadhaló el! A. gyártóhelyet azonosítani kell! JJ) Tájéko-::;tató iratok (a gyógyszerekre \'Onatkozó jog- és szakai szabályok szerint!) - Felújított alka\jnazúsi előírat szabatos nagyar nyelven. kienelve a vúltozúsokat és ezek indoklúsút; ~ fc!újított betcgtújékoztató szabatos agyar nyelven, kicnclvc a változásokat és ezek indoklását: - fclújitott csonagolús-ninta és cínkeszövcg, utóbbi nagyar nyelven, kicrnclve a változúsokat és ezek indoklúsút; - a forgalazni kívúnt készítrnény csonagolási egységének egy niintúja (ez késöbb. az clsö forgahnazásra kerülő tételből is benyújtható). CJ S;.akértó'i iiss:.ef'oglalá jelentések ( Expert report '') 2 - K.éiniai-gyógyszerészeti szakértői összefoglaló jelent~s (ez a II. részben nondottakat foglalja össze); - nrnakológiaí-toxikológiai szakértői jelentés ( öszszcroglalja és kiértékeli a készítnény hatóanyaga( i)ra. va!aint a készítnényrc \'Onatkozó sajút vizsgúlati és irodahni adatokat); - klinikai-tenipiús szakértői jelentés (összefoglalja és kiértékeli a készíttnény hat6anyaga(i)ra és/vagy a készitnény hatásosságúra és rclatí\' úrtaltnatlanságúra vonatkozó sajút és irodalni adatokat)..\feg/e,'{. :ések: - Többkonponensü készítnényck esetén az egyes konponensek hatásút, a szerben alka\azott nennyiségük indoklúsút. valaint az összetett készitnény hatúsossúgút értékelő. igazoló jelentéseket kell benyújtani! -.L\tncnnyibcn tisztítúsi. izohílúsi (pl. extrakciós) eljárúst alkalnaznak. úgy a végtennék hatúsossúgát kel! igazolní. -:\ szakl:nüi jdcn!csck szl.'-..:öi. t;inalma l:s fonnúja tckinlctcbcn az Eróp;i Uniú gyógy~zcrckrc \'Oiiatk(lZÓ r.::ndclkczc:sci. F,;lhivús ; kl: rdrnl.!ziikhüz 2B ki\tctcbcn foglaltak (magyar kiadás: 999} nz ir:iny ;dól

4 2000. szeptenber GYÓGYSZERÉSZET Ancnnyiben irodahni adat nen az áuninösíteni kívánt. csupún ahhoz hasonló (pl. ugyanolyan növényi részből hasonló technológiával. de nás gyártó által készített) készítrnényrc vonatkozik. részletesen indokolni kell. hogy niért vonatkoztathatók az arra leírt adatok az úuninősítl:!ni kívánt készítnényre. - Növényi ercdetü (ható)anyag(ok) esetében az indoklás szorítkozhat az egyes növényi konponcnsekre, de ninél több konponensből áll a készítnény, annúl inkább indokolni kell. hogy niért lenne feltételezhető. hogy a készítnén:y hatása az egyes növényi konponcnsck hatúsának eredője lenne? (ívlinél több a konponcns, annál kisebb annak a valószinüsége. hogy csupán az egyes konponcnsek irodalni jcllenzése elegendő lesz a gyógyszerként való törz.skönyvezéshez.) Részh::tesen ki kell térni a klinikailag kiinutatolí \"agy a kezelt:s sorún jelentkt.::zctl ncl!ékhatúsokra is (Ilyenek,.hiúnyúra'' való hivatkozús csak akkor fogadható cl, ha bizonyítjúk. hogy az alkahnazó orsz{lgokban ne!lékhatús-bejclcntés és -rcgisztrúció üködik. és ez az adott szerre is érvényes)..'\z összcfogla](ban cun'pai ncgfigyeléseknt.::k is kell sz.::repclni (a rannak(lgcnctikai különbségt.::k iatt). -. \ harúsossúg igazolúsa - részletes klinikai vizsgálat(.lk hi[n:yúban - e!fogaclható európai orszúg.,pozití\" 0- nogrútiújúra" \'aló hivatkozússal (pl. ESCOP. vagy a né- net biz(.ll!súgi nonogrú!ia). Nen-.::urópai vizsgúlatokra vonatkozó nonogrúfla - frnnakogcne!ikai okok niatt - -.: fogadható t:l. II. rés::. iú!uziai és gyógys::.erés::,eti dokuetáció AJ. kés::.ítu!y iiss::.etéte/e --.'\!unó- és segédany agtik fclsurol<ísa. nennyiségük egy adago! ísi egységben. niinöségük rögzítése gyógyszerköny\"i cikkelyre való hi\ atkozús - ennek h!únyúban nellékc!t vizsgúlati nódszer és ninüségi kö\ etelnények - - fonnújában.. \legft'gy:l;. : Ha az adoti gyljgyszcranyagnak az EurlM pai Ciyógyszerköny\'ben hivatalos cikk.::lyt.:: \"<-IIL inús gylgyszerküny\"rt.:: \ aló hi\'atkozús ncn fogadható cl! (Ez ncn \'Onatkozik arra az esetre. ha a Ph. -lg. VIL-re történik hi\'lltkozús.j :\ncnnyiben a kiindulúsi anyag gy(gynüvény vagy nü\ t:nyi eredetli. úgy annak (a gyúrtúshoz IClhaszn<ílt anyagnak) a ninöségi kövctclinényeit is csatolni kell. Cly<'gyi)vCy kiinclulúsi anyag esetében tújékoztatúst kell adni a gyüjtés körlilnényeiröl. a begyüjtl:s idejéről. a növény ércttségént.::k rokúról. a llö\"ekt.::dés alatti esetleges peszticid-kezl.)lésről is. ~,;-\z clsödlcges csonagoló anyag gyúrtt'.ja. anyaga l:s inöségc. :-\ tartály lt.::irúsa. BJ.- kés::.itéy elá'ál/itása -.-\ gyúrtús r(ivid!eírúsa (a gyórtúsi tételek nagys<ígúra. a b.::nérésekre és az es-.:tleg felhasznúlt. az összetételben neg ncn jelcnö segédanyagokra is kitérve, az.::sc!lcges rúnérésckct negindokol\"a ). va!ainint a gy úrtús rolya- natábrája és a gyúrtásközi e!lcnórzésck: - a csonagolúsi folyanat előzöeknck negfclclö!cirúsa. C). lzatóanyag(ok) s::.ára::.ási lze(re, gyártása - Sajút gyúrtúsú hatóanyag esetében a szintézis (extrakció, kinyerés stb.) fo!yanatábrája (a kiinclulúsi anyagok inőségének, az alkalnazott oldószereknek. ha vannak ilyenek: katalizútoroknak stb. feltüntetésével). a kész hatóanyag vizsgálati nódszcrei és rninőségi követel- nénye: - nen saját gyártású hatóanyag esetében a gyúrtó(hely) cgne\ ezése, valatnint - - vagy az Európai Gyógyszerkönyv negfelelőségi bizony!atúnak a núsolata. ~ - \agy a hatóanyag gyúrtója ültal a gyúrtás alapacla~ taira vonatkozó dosszié (,.Drug iv[astcr Filc") benyújtúsa. /))A kés::.ítnéy uiiíségelleó'r::.ése - :-\ készitinény hatóan;'ag-tanal!núra, i.:nnt.::k t:setl-.:gcs boinlústcnnékcirc. a gyógyszcrfonnúra vonatkozó \ izsgú!ó nódszcrl:!kct és ninőségi követel!nénycket is artal- nazú. aktuú!is inöségi clőirat - - a gyógy'szerfonna lcírúsa. vizsgú!atok, a hatóanyag(ok). tartúsítószcr(ck) (prezcr\"atívok). antilx idúns( ok) azonosíúsa és nenn;'isl:gi ncghatározús: (\ agy az utóbbi kcttl\ csctében incloklús. hogy erre iniért nincs szükség). az analitikai nódszerek validálásúnak adatai. - - nikrobio!ógiai vizsgúlatok (ha szükséges); - a késziény felszabaclitúsi'' kövctel!nényci (a.::nnyibcn eltérnek az elözöektöl). EJ. lejárati idli -.'\ (készítnényrc eredetileg.::\végzett) stabilitúsi \"izsgúlat n(dszerének. kö\'etclnényeinck negadúsa.., izsgúlati crednénycknck és azok értékelésének közlése. :\ t;:irolús körü!inényei (hönérsékh.:t. p{ratartalon) és a ja, asolt Cclhasznú!hatósúgi idlitanan. :\icgjcf!_l'::l;s: Bizonyítani k.::ll. hogy az a!kahnazott nérési nódszer a bonlústcnnékek nellt.::tt szclek!í\"..'\ nódsz<.:r\ alicl<.ílús adatai. :\ stabilitúsi \'izsgálatot a f'orgalonba kcrü\ö kiszcn:!ésb.::n (is) cl kell vt'.'g.::zni. - i\l!nden vúltoztatús (p!. összetétel. gyúrtústechno!ógia. clsödlcges CSlJagoh' anyag stb.) uún ch égzcll stabilitúsi vizsgúlat clözőt.::k szerinti teljes d()kunentúciója: -- l!j!yanato:-an (a túrtt nintúk \ izsgúlata alapjún l \'égzetl stabilitási \ izsgúlatok inódszer.: és credinényci Ill. résc. I!.gyéb adatok. ) A kés;.itnéyre a;. utóbbi 5 érben érke;.eu nziná'.\ égi hiba-jelentések.f'elsorolúsa, kii i::.s._zálása és értékelése. B).- kés::.itéyre a;. utóbbi 5 évben érke::.cu rellékhatás-jeletések.le/sorolása, kh i;.sgá!ása és értékelése, az t.::sctlcges intézkcdl'.sck {pl. a lka!inazási clöirat-vúltozás :;tb.) relsl.lnl]úsú\'al. C). l kés::,ítényre a::. utóbbi 5 éi be benyrutott tiir::.skihryi i ádosítások listája '\

5 570 GYÓGYSZERÉSZET szeptenber Alegjegy::.ések.: atnosten kivúnt t~nnék - gyógyszerk~nt vagy nús - Va!atncnnyi benyújtandó dokunentúció tartalni státuszban - nilycn c:urópai országban van forgalonban. kérdéseiröl részletes leírás található a [2] hivatkozás alatt (a növényi eredetű szerekröl annak. Cejezetébcn, tovúbbi EU-irányelvek forrása az OGYI-ban rendelkezésre áll). - Célszerü olyan összeállítús benyújtása is, hogy az Switch ofparametlicines to tlie OTC catego:i (OGl'/-P-08-2()()() ifor- atio leuer of the :\'atia/ /xtitute of PhtruCJ~ Ors:ágos Gyógys:erés:eti Jé:e, Budapest, Zriyi u A Magyar Gyóg:,szerészeti Társaság a Dictum Kiadóval közösen Bibliotheca Pharmaceutica gyűjtőcimmel továbbképző könyvsorozatot jelentet meg a gyakorló gyógyszerészek ismeretanyagának bővítése céljából. A sorozatban a gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat különböző területeiről kívánunk olyan magas szinvonalú, de közérthetően megírt monográfiákat közreadni, melyek a napi gyógyszertári munkavégzés soran hasznosíthatók. A sorozat főszerkesztője d: Vincze Zoltán az MGYT elnöke, felelős szerkesztői Hankó Zoltán és dr. Dobson Szabolcs. Evente 4-6 kötet megjelentetését tervezzük kb oldal terjedelemben, A/5-ős méretben, kemény kötésű exkluzív kiadványként. Sorozatunk első három darabja melyet most hirdetünk meg, a következő: Dr. Kata Mihály (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet): Kozmetológia a gyógyszertárban Dr. Czeizel Endre: Várandós gondozás a gyógyszertárban Dr. Bauer András és Mitev Ariel (Közgazdaságtudományi Egyetem, Marketing Tanszék): Marketing a gyógyszertárban Sorozatunk egyetlen gyógyszerész könyvtárából sem hianyozhat! Az első három kötet ára összesen Ft + ÁFA, mely összeget megrendelés esetén szamlánk alapján kérünk (majd) atutalni. ~ MEGRENDELŐLAP Alulirott... példányban megrendelem a Bibliotleca Pharmaceutica könyvsorozat első harom kötetét (Dr. Kata Mihilly: Kozmetológia a gyógyszertárban, Dr. Czeizel Endre: Varandós gondozás a gyógyszertárban, Dr. Bauer András és Mitev Ariel: Marketing a gyógyszertárban c. könyveit). Tudomásul veszem, hogy a három kötet ára összesen Ft + ÁFA, melyet az MGYT számlája alapján átutalok. A megrendelő neve és cime: A számlára kerülő név és cim: október Aláiras (P.H)

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Hitelesített nyilvántartások: Vizsgálati napló Munkafüzet Impleálási napló Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Belső minőségellenőrzési napló Sterilezési

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

A.Formulae Normales új kiadása

A.Formulae Normales új kiadása 2003. szeptember GYÓGYSZERÉSZET 547 Gyilgyszcrészct -17. 547~553. 2003. A.Formulae Normales új kiadása Di: Bozsik Er::sébet 1, ch: Török //ona 1 és di: Paál Tamás 1 2 3 A jelenleg hatályos Formulae Normales

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL I. MELLÉKLET NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL 1 EU Tagország Olaszország JÓD-KAZEINT/TIAMINT

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products)

Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products) Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa (Data base of non medication products) A regisztrációt követően lesz lehetőségük a termékek adatainak megtekintésére. Főoldal Kereső ablakok, szűrési

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETIKÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETIKÖZLEMÉNYEK 2004. június GYÓGYSZERÉSZET 347 GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETIKÖZLEMÉNYEK (;yúg:yszcrcszcl 48, 347-351. 2004. Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez. I. rész Egy régi Jífvárosi i11téz111é11y

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november Gyógyszerengedélyezés az Európai Unióban és hazánkban Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes 2014. november Témakörök A gyógyszerengedélyezés, mint a gyógyszerpiac szabályozásának kulcseleme

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE BEADANDÓ EGY NYOMTATOTT ÉS EGY ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYBAN PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMRE TÖRTÉNŐ SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTÉSHEZ Kérjük, hogy a megpályázott

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Az új irányelv (Directive 2011/62/EU) és a magyar jogszabályi változások a hatósági ellenőrzés szemszögéből

Az új irányelv (Directive 2011/62/EU) és a magyar jogszabályi változások a hatósági ellenőrzés szemszögéből Az új irányelv (Directive 2011/62/EU) és a magyar jogszabályi változások a hatósági ellenőrzés szemszögéből Kósa Tibor GYEMSZI-OGYI Hatósági Ellenőrzési Főosztály Az Irányelv kihirdetése, hatálya és célja

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 3. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1 KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Gyógyszerengedélyezés és szabályozás téma 1. Embergyógyászati gyógyszerek Paál Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem

Gyógyszerengedélyezés és szabályozás téma 1. Embergyógyászati gyógyszerek Paál Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Gyógyszerengedélyezés és szabályozás téma 1. Embergyógyászati gyógyszerek Paál Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Propedeutika előkészítés, bevezetés

Propedeutika előkészítés, bevezetés Propedeutika előkészítés, bevezetés Receptek: Formula magistralis Formula officinalis Formula normalis Fromula originalis Formula nosocomialis Fontosabb szakkönyvek, folyóiratok; Gyógyszernormatívumok

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Gincosan kemény kapszula

Gincosan kemény kapszula Gyógyszernév: (páfrányfenyőlevél és ginzenggyökér száraz kivonata) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Radaydrug Kft. Kelt: 2013. augusztus 21. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

ó ľ ľ ĺ ľ ó ü ü ú ľ ĺ ľ úúę Á ľ í ó ľ ö ľ í ü ó É Í É ľ Áľ É ľ É Íľ ľľ ľ Á Éľ Ü Éľľ ľ É Á Ł ľ Ą ľé ł ą Ą ĺá ĺ ľ ĺ ĺ í ľ ü Í ĺ ĺ ü ĺ ľ ľ ü ó ľ ľ Í ö ľ ľ ľ Á ľ ľ ö ľľ ö öľ í ĺ ľ ö í í ú öĺ í ĺ ö í í ú ľ

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet Minőség, minőségbiztosítás,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában

Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Gyógyászati segédeszközök sajátosságai és új lehetőségek a befogadás-politikában Goreczky Péter, Vincziczki Áron Fejlesztéspolitikai és Minőségügyi Főigazgatóság TEI FŐOSZTÁLY Az előadás tartalma Orvostechnikai

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! 1 BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR 33.515/75/2008 sz. határozat

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmese BETEGTÁJÉKOZTTÓ:

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, melyben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott elszámolást,

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA - FERENCZY MÚZEUM 2001 Szentendre, Pf. 49 Ügyiratszám: A/192/1/2008 /Fax +36 06-26 310-790, 310-244 Ügyintéző: Bertók Judit SZJ 193. Adósz: 15440196-2-13 Hivatk.sz.: Szlasz.:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A törzskönyvezési munka tapasztalatai az elmúlt 10 évben a kezdő törzskönyvező visszatekintése ( irodalmi adatok feldolgozása) PÁLYÁZAT

A törzskönyvezési munka tapasztalatai az elmúlt 10 évben a kezdő törzskönyvező visszatekintése ( irodalmi adatok feldolgozása) PÁLYÁZAT A törzskönyvezési munka tapasztalatai az elmúlt 10 évben a kezdő törzskönyvező visszatekintése ( irodalmi adatok feldolgozása) PÁLYÁZAT Név: dr. Németh Csenge e-mail: nemeth-csenge@hotmail.hu /nemeth.csenge@beres.hu

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ő é Í é ľ ŁłŁ Ěš í é ő ü ú ľ ľ ú é ĺ Ż Ż É ĘŠ šť Í ú é ő ü é Ł ó í ľó ć ő ĺż ú ľ ó í Ť ĺ ś ľ ł ĺ ö ó é é é é ő é é é é Ż ü í é í ő ľ ó é ö ö ö é ľ é ü é é é é é ö é ź é ő é í ö ű ľ é é É ĺé É í ö é í é

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton 1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez A hivatal részéről történő átvétel ideje:. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ

Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ Európai Unió Közösségi Növényfajta Hivatal KÖZÖSSÉGI FAJTAOLTALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA HIVATALHOZ A zeti Hatóság neve: A bejelentés nyilvántartási száma: A zeti Hatóság tölti ki!

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

Á ĺó Á Á Á Ü í ő ĺ ő Ĺ ó í üĺ í í í í ń ó ď ę ď ź í ď ź ĺ ó ĺ ő í ź í ź ó ó ó ó đ ĺ ĺó ĺ ę ő í ő ü ő í ó ĺ í í ő ő ő ź ő ó ó ĺ ó ő ő ő ü ó ę ĺĺ ź ő ü ę üö í ź ĺő ő ő ĺ ĺ ĺ ő ĺ ö ó ő ĺĺ ö í ź ú ő ö ő ö

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR 24.991/75/2006 sz. határozat

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC 2008.06.25. SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

DflVID FERENCZ EGYLET

DflVID FERENCZ EGYLET fi BUDfiPESTI DflVID FERENCZ EGYLET,, ALAPSZABALYAI.,., BUDAPEST, 1901. A BUORPESTl ORVIO FERENCZ EGYLET ALAPSZABÁL YAI. 1. FEJEZET. A) Az egylet czélja, czime és eszközei. 1.. ez;,n, pecsét és székhely.

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben