Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva"

Átírás

1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei N. Csák Éva NEOLOGIZMUSOK A SZÁLLODAIPARI SZAKNYELVBEN (NÉMET - MAGYAR, NÉMET - OROSZ EGYBEVETÉS) Témavezető: Dr. habil. Bakonyi István, prof. emeritus, az MTA doktora Veszprém 2009

2 1. Az értekezés tárgya és célja Az értekezés tárgya a német, orosz és magyar gazdasági jellegű szókészlet bővülése, különös tekintettel a szállodaipari nyelvhasználati színtereken megfigyelhető nyelvi innovációkra. A dolgozat az alkalmazott nyelvészeti kutatásokhoz, a szaknyelvek lingvisztikájához (BANCZEROWSKI 2000 : 281) kíván hozzájárulni a szaknyelvi külsőszóalkotás néhány kérdésének morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken történő feldolgozásával. A témaválasztást az a tény indokolta, hogy számos német, orosz és magyar nyelvész foglalkozik saját anyanyelve szókészletének módosulásával, de egybevető munkák napjainkban kevésbé születtek. Nem egyszer találtunk utalást arra, hogy mennyire érdekes tanulsággal szolgálna a rendszerváltó országokban létrejött neologizmusok összehasonlító vizsgálata (MINYA 2003 : 91, ZEMSKAJA 1996 : 25). A téma újdonságértéke továbbá a neologizmus-kutatás és a gazdasági szaknyelvi megközelítés ötvözésében rejlik. Az utóbbi években főiskoláinkon és egyetemeinken egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a turizmus-vendéglátás szak, mely az oktatóktól megköveteli az adott szakterület nyelvhasználati színtereinek mélyreható ismeretét. A szerző ezért tűzte ki célul a szálláshelyszolgáltatás és a szállodaipar lexikai egységeinek komplex, több szempontú vizsgálatát. A disszertáció arra kíván rámutatni, hogy melyek az új gazdasági-szállodaipari lexikai egységek megjelenésének okai és szövegkörnyezeten belüli szerepei a németben, a magyarban és az oroszban, továbbá igyekszik feltárni az azonosságokat és a különbségeket német magyar, német orosz irányokban. 2. Vizsgálati módszerek A kutatás során többféle módszert alkalmaztam. - A korpuszokat olyan német, orosz és magyar szakfolyóiratok szövegfajtáiból építettem meg, ahol szakember kommunikál szakemberrel, és amelyek profilja és megjelenéseinek időszakai közel azonosak. - Hipotéziseim igazolása céljából a számítógépes korpuszelemzés módszerét választottam. - A vizsgálataim megkezdése előtt különböző szelekciós módszerekkel válogattam ki a vizsgálandó neologizmusokat. - A korpuszokon kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat végeztem. - A vizsgálatok elvégzésekor az egybevető módszert alkalmaztam, amely egy olyan összehasonlító-leíró vizsgálati módszer, mely során a kutató a két elemzendő nyelvrendszer közötti különbségeket helyezi érdeklődése középpontjába. (REIN 1983 : 1). A pontosság és a hitelesség megőrzése céljából egyszerre mindig csak két nyelvet hasonlítottam össze. A módszer mindig aszimmetrikus jellegű (GAK ROJZENBLIT 1965 : 3), azaz a vizsgálandó nyelvek közül az egyik a kiinduló alapnyelv, a második és a harmadik pedig a célnyelv/célnyelvek. 3. Az értekezés felépítése Az értekezés egy bevezető fejezetre, majd további öt fejezetre tagozódik. A fejezeteket tartalomjegyzék, a táblázatok jegyzéke, valamint magyar, német és angol nyelvű kivonat előzi meg. Az értekezést a bibliográfia és a függelékek zárják. A függelékek sorrendben a következők: A kulcsszavak kiválasztásának módszere, a kulcsszavak listája, a német alapkorpuszon elvégzett kvantitatív vizsgálat eredménye és részlet a háromnyelvű neologizmustárból. 2

3 A bevezető fejezet meghatározza a kutatás tárgyát, célját, ismerteti az alkalmazott módszereket és a hipotéziseket. Hipotézisek: A. A német gazdasági-szállodaipari szaknyelv az oroszhoz és a magyarhoz képest hajlékonyabb az angol kölcsönzések irányába nemcsak azért, mert az angol és a német gazdasági-szállodaipari nyelvhasználat régebbi cégkapcsolatok révén szorosabb kontaktusban áll egymással, hanem azért is, mert az angol és a német nyelv szerkezetileg közelebb áll egymáshoz, mint az angol és az orosz, illetve az angol és a magyar. B. Ha a német gazdasági-szállodaipari terminus orosz és magyar ekvivalenseit elemezzük, akkor az tapasztalható, hogy az oroszban és a magyarban legtöbbször a német szóösszetételt egy-egy szószerkezet helyettesít. pl. Einfuhrverbot behozatali tilalom / запрет на ввоз, Unternehmenstätigkeit vállalati tevékenység / предпринимательская деятельность. Az orosz és a magyar gazdaságiszállodaipari szaksajtóban is történt azonban elmozdulás a szóösszetételek irányába. C. Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban előforduló, a külső neologizmusok alternatívájaként létrejövő belső neologizmusok alkotása aktívabb, használata gyakoribb, mint a németben. Ld. az Internet alternatívájaként a Weltnetz lexéma csak a puristák által használatos, míg az orosz és a magyar nyelvhasználó gyakrabban él az интернет / internet jövevényszavakat helyettesítő belső keletkezésű lexémákkal, azaz всемирная паутина, illetve világháló. (Vö. továbbá: Cash & Carry-Prinzip (ném.), de: концепция «плати и бери» (or.) Fizess és vidd - elv (magy.). Az első fejezet a neologizmus-kutatás, a neologizmus-tipologizációk és az anglicizmusok szakirodalmát tekinti át, különös hangsúlyt fektetve a neologizmusok típusainak rendszerezésére, a kölcsönzés főbb lépéseinek felvázolására és az angloneologizmus terminus meghatározására. A neologizmusok típusait a szerző HERBERG KINNE STEFFENS (2004), EPSTEIN (2006) és MINYA (2003, 2007) nyomán bizonyos módosításokkal és bővítésekkel rendszerezi. A disszertáció a neologizmusok meghatározása tekintetében Herberg megközelítését fogadja el: Ein Neologismus ist eine lexikalische Einheit (bzw. ein Formativ oder eine Bedeutung), die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung auf Grund kommunikativer Bedürfnisse in einer Sprachgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet, als sprachliche Norm kollektiv akzeptiert und in diesem Entwicklungsabschnitt von der Mehrheit der Sprachbenutzer über eine gewisse Zeit als neu empfunden wird. A neologizmus olyan lexikai egység (illetve olyan formatíva vagy olyan jelentés), amely a nyelvfejlődés egy bizonyos szakaszában, kommunikatív szükségletek alapján, egy bizonyos kommunikációs közösségben keletkezik, elterjed, nyelvi normaként elfogadottá válik, és ebben a nyelvfejlődési szakaszban egy bizonyos ideig a nyelvhasználók többsége újnak érzékeli (HERBERG 1988 : 110) 1. A szerző továbbá fontosnak ítéli a neologizmusok meghatározásánál Malinski feltételét, mely szerint akkor és csakis akkor beszélhetünk neologizmusról, ha egy adott kulcsszó az 1 A szerző fordítása 3

4 alapkorpuszban legalább háromszor előfordul, és az előfordulások legalább két különálló forrásból származnak, és egymásnak nem idézetei. Egyéb esetben csupán okkazionalizmusról (hapax legomenonról) vagy egy újságíró egyéni szóalkotásáról van szó (MALINSKI 1992 : 67). A kölcsönzés folyamatának felvázolása után a szerző indokolja megalapozott német kutatások alapján az anglicizmus és az anglo-neologizmus terminus létjogosultságát. Anglicizmuson értünk minden olyan egyszerű szót vagy szóösszetételt a német nyelvben, amely az angol nyelv brit vagy amerikai változatából származik, továbbá ide sorolandók a német szójelentés és szóhasználat angol nyelv hatására történt változásai. Ilyenek lehetnek pl. jelentéskölcsönzés, tükörfordítás, szerkezetutánzás, idegen mintára történő szóteremtés, gyakorisági emelkedés és az egyes lexémák újjászületése (BUSSE 1993 : 15), továbbá anglicizmuson értendő minden olyan anyanyelvi jelen esetben német - jelenség, amely az angol nyelv amerikai változatának transzferenciájára vezethető vissza. Anglicizmus lehet tehát bármely német nyelvi jel függetlenül attól, hogy az angol nyelvhasználatban szokásos jelentést adja-e át vagy sem (BUSSE 2001 : 134) 2. Dieter Herberg, az Institut für Deutsche Sprache neologizmuskutató csoportjának volt vezetője, illetve Doris Steffens jelenlegi csoportvezető anglo-neologizmusnak (Angloneologismen) tekinti mindazon nyelvi elemeket, amelyek az angol bármely változatából a német nyelvbe kerültek (HERBERG 2001 : 96, 2002 : 195, HERBERG KINNE STEFFENS 2004 : XV). Kutatásaim során Herberg és Steffens nyomán és az egyértelműség kedvéért az anglo-neologizmus terminust alkalmazom az egyéb vizsgált nyelvek nyelvhasználatára vonatkoztatva is. A második fejezet bemutatja a szóalkotástan gazdag szakirodalmát három nyelvterületen (FLEISCHER 1969, EICHINGER 2000, PETE 1982, 1999, EGGERS ERBEN LEYS NEUMANN 1975, WELLMANN 1995, KESZLER 2000, BARZ 2006), és megállapítja, hogy a szóalkotástani hagyományok nyelvterületenként igen különbözőek. Tekintettel arra, hogy az értekezés egybevető munka, a szerző összehangolja a szóalkotástani kategóriákat nyelvenként, és a további kutatásban jól használható tipologizációt állít össze. A fejezet arra kíván rávilágítani, hogy a szóalkotástan irodalmának sokrétűsége mellett a szaknyelvek, azon belül is a közgazdasági szubdiszciplinák területén történő szóalkotásimódok kevésbé kutatottak, így igyekszem a neologizmuskutatást és a szóalkotás-kutatást elhelyezni a szaknyelvkutatás rendszerében. A harmadik fejezet felvázolja a szaknyelvkutatás történetét, ismerteti a gazdasági szaknyelvek rétegződését és meghatározza a szállodaipari szaknyelvet. A szaknyelvek sokaságából a szerző kiemeli a gazdasági szaknyelvet, és bizonyítja annak rendkívül heterogén voltát. Hoffmann közismert modelljét (HOFFMANN 1984 : 66) és Braun rendszerezését (BRAUN 1993 : 194) alkalmazva az értekezés a gazdasági nyelvhasználat három vertikális szintjét különbözteti meg: - az elméleti tudományok szintjén helyezhető el az elméleti közgazdaságtan. A kommunikáció absztrakciós foka itt a legmagasabb. Tipikus műfajai a tudományos értekezés, a tudományos munkák, szakkönyvek, ahol elméleti közgazdász kommunikál elméleti közgazdásszal vagy leendő közgazdásszal. A természetes nyelv mellett használatosak a szimbólumok és relációk kifejezésére mesterséges matematikai kódok, mint pl. a Volumenertrag (volumenhozadék = az összes erőforrás növelése és az így létrejött kibocsátás növekedésének mértéke közötti összefüggés kifejezése gazdasági matematikai számításokkal: α*q = f (β*k; β*l.) 2 A szerző fordítása 4

5 - az alkalmazott tudományok szintjén a különböző gazdasági szubdiszciplinák, pl. nemzetközi szállítmányozás, gazdálkodás és menedzsment, gazdálkodás és marketing helyezhetők el, melyeknek tipikus műfajai lehetnek a Geschäftsbericht (üzleti jelentés), az Allgemeine Lieferbedingungen (általános szállítási feltételek), a Kaufvertrag (adás-vételi szerződés). A jellemző műfajok nyelvezetének absztrakciós foka még mindig igen magas, és erősen terminologizált, tipikus terminusok lehetnek pl. Incoterms (szállítási és fizetési záradékok), AIDA-Formel (AIDA-modell), Termingeschäft (határidős ügylet) Yield Management (hozadék menedzsment), (außenwirtschaftliches Gleichgewicht (külgazdasági egyensúly), stb. - A hoffmanni fogyasztás szintjén helyezhető el a hétköznapi gazdasági nyelvhasználat, amikor az érdeklődő laikus, vagy az utca embere társalog vagy ezik az adórendszerről, inflációról, áremelkedésről, az újabb árukínálatról, stb. A kommunikáció absztrakciós foka itt a legalacsonyabb, szinte köznyelvnek tekinthető, kötetlen mondatszerkesztéssel és néhány terminussal, pl. Preiserhöhung (áremelés) Inflation (infláció), Arbeitslosigkeit (munkanélküliség). A kutatások középpontjába a szálláshely-szolgáltatás - szállodaipar közgazdasági ágazat került, ezért a fejezetben a szerző meghatározza a szállodaipart, majd a szállodaipari szaknyelv és az egyéb szolgáltatóipari nyelvhasználati színterek metszéspontjait. A szállodaipar az idegenforgalom egyik nyelvhasználati színtere, mely különböző mértékben kapcsolódik a vendéglátás, a kiskereskedelem, a közlekedés, a művelődés, a szabadidős tevékenységek és az informatika-technológia szaknyelvi rétegeihez, szakzsargonjaihoz is. A negyedik fejezet az AntConc program alapján, a német alapkorpuszon végzett elemzéseket mutatja be. A morfo-szintaktikai szinten történt vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: Szófaj szerint a vizsgált neologizmusaink megoszlása a következő: 95% főnév, 2,6,% melléknév 2,3% ige. Ha összehasonlítjuk ezeket a részarányokat az általános nyelvi kimutatásokkal 85% főnév, 3% melléknév, 10 % ige (HERBERT KINNE STEFFENS 2004 : XVI), akkor eredményünk igazolja a szaknyelvre jellemző nominalizáció tételét is. Szóalkotás szerint egyszerű szavak, szóösszetételek, lexéma értékű szószerkezetek és szóképzések ezzel egyidejűleg szófajváltások voltak jellemzők a korpuszban. Az anglo-neologizmusok nyelvtani neme több szabályszerűség együttes hatásaként jön létre és hosszú ideig konkurenciaváltozatok élnek egymás mellett, melyeket természetesen a regionális különbségek is befolyásolnak, pl. der / das Account, der / die / das Shuttle, der / das Trolley. A fonetikai asszimiláció írott nyelvben nehezen érhető tetten, ezért nem bizonyítható, legfeljebb a Destinationen és a Stationen főnevek többes számú alakjainak megjelenésével érzékeltethető. Az ortográfiai asszimiláció az anglo-neologizmusok német szövegkörnyezetbe kerülésének pillanatában megtörténik, de a számos, angol lexémákból álló technológiai rendszer, eszköz és jelenség fokozottabb használata az angol helyesírási normákhoz való ragaszkodásra is hajlamosít. A német szaknyelv használója számos hibrid szerkezetet alkalmaz, pl. Beauty-Bereich, Hospitality-Industrie, Designhotel. 5

6 A szóösszetételek írásmódját o komponensek száma o az előtag szófaja o az előtag hossza o a komponensek eredete és asszimiláltságának foka határozza meg, azaz, hogy külön szóban, kötőjellel vagy egyben írja le ezeket a nyelvhasználó, pl. Roomservice, Showküche, Budgethotel, Message-Transfer, Assessment Center, Revenue Management. Mindezek ellenére rendkívül nagy az ortográfiai bizonytalanság. A szerző véleménye szerint a külön írt, kötőjellel írt és egy szóban írt változatok folyamatos mozgásban vannak. Tendenciák ugyan felismerhetők, de egyiket sem tekintjük teljes egészében normaértékűnek A három írásmód inkább kontinuum-modellben képzelhető el, pl. 1. táblázat: Az új német kéttagú két szótagból álló előtagú - szóösszetételek írásmódjának áttekintése Külön írt változat Kötőjellel írt változat Account Management Account- 11 Management 0 Business Center 123 Business-Center 6 Businesscenter 2 Business Travel 7 Business-Travel 0 Businesstravel 0 Dining Room 10 Dining-Room 5 Diningroom 0 Egy szóban írt változat Accountmanagement 0 Leisure Traveller 3 Leisure-Traveller 0 Leisuretraveller 0 Branchen News 0 Branchen-News 25 Branchennews 0 City Resort 0 City-Resort 3 Cityresort 0 Design Hotel 26 Design-Hotel 14 Designhotel 53 Hotel Management 14 Hotel -Management 27 Hotelmanagement 82 Leisure Bereich 0 Leisure-Bereich 0 Leisurebereich 3 Az anglicizmusok akár a német szintaktikai rendszerbe is beépülhetnek, pl. Einzigartigkeit schlägt Employability. Fakt ist, die noch große und wichtige Kundengruppe der wealthy, healthy, elderly People sirbt für uns mit hoher Geschwindigkeit aus. A lexiko-szemantikai szinten történt vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: A szükségszerű neologizmusokkal a szállodaipari szaknyelvben számos jelölési hiányt pótolnak a szakemberek. Az anglicizmusok megjelenésének aránya szerint egy tematikus rendszer rajzolódik ki: angolszász reáliák, pl. Donuts, Full American Breakfast, közgazdasági, szállodaipari, minőségügyi normák és terminusok, pl. Benchmarking, Yield-Management, a modern szállodai technológiák, eljárások és számítástechnikai berendezések megnevezései, illetve gyógykezelések nominációi, pl. Mystery Men Checks, High-End-Schlafsystem, és az angolszász típusú szálloda-felépítésben megszokott munkakörök, munkafolyamatok és funkciók nevei, pl. Chief Executive Officer, Night Auditor, Technology-Butler.

7 A stilisztikai neologizmusok a meglévő német lexémák mellé helyeződnek egyfajta konkurencia-változatként. Ezek általában rövidek és találóak, pl. Look, Flop, denotátumukban vagy konnotátumukban jelentéstöbbletet hordoznak, pl. Lounge, Event, esetleg szinonimaként jól funkcionálnak, pl. Marke > Brand, Trinkgeld > Tip, Reisemanagement > Travel Management. Megjelenésük okai a következők lehetnek: - Marketingtevékenységhez tartoznak, pl. Location, Marketingtool. - Szűkebb jelentéskörökben kerültek átvételre, pl. Double-Treatment, Win-win-Deal, Superior Room. - Az angol tulajdonnevek vonzáskörében, pl. International Facility Management Association használatosak. Angol tulajdonnevek, márkanevek, munkakörök megnevezéseinek vagy egyéb angol közszók vonzáskörzetében a nyelvhasználó hajlamosabb egyéb angol eredetű ekvivalenst alkalmazni, pl. Die Tischlampe»Spun 1«im Sixties-Stil ist ein aktueller Entwurf von Sebastian Wrong für die Marke Flos, New York, und wurde als erste Charge speziell für die Gästezimmer des Mitglieds der design hotels hergestellt. Tophotel 3/2004, S. 131 Große Segel öffnen das Entree; in der fast 400 qm umfassenden Empfangshalle offenbart sich eine Space-Look-Atmosphäre mit Flatscreenwand und einer in UFO-Form gestalteten Entertainment-Bar (40 Plätze). Tophotel 3/2004, S. 134 Az okok számos esetben összeadódnak. Az ötödik fejezetben a német alapkorpusz vizsgálatának eredményeit vetítem a magyar és az orosz célkorpuszokra. A német magyar viszonylatban, morfo-szintaktikai szinten történt vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: Szófaj szerint vizsgált neologizmusaink megoszlása - 95% főnév (német), 92 % főnév (magyar), - igazolja a szaknyelvekre jellemző nominalizáció tételét. A német szaknyelvi korpuszban dominálnak az egy szóban és kötőjellel írt összetételek, a magyarban a külön szóban írt szószerkezetek, pl. das Economy-Hotel economy szálloda, das Franchise-Geschäft franchise ügylet, der High tech-anspruch high tech igény, die Incentive- Programme incentive programok. A lexéma értékű szószerkezetek és a szóösszetételek között a német nyelvhasználathoz hasonlóan mozgás fedezhető fel, pl. das Club Hotel / Clubhotel klub hotel / klubhotel, der Room Service / Roomservice room service / roomservice, der Brand Manager / Brandmanager brand menedzser / brandmenedzser. Ezek a kötőjellel vagy egy szóban írt kétkomponenses angol eredetű összetételek felelősek a magyar szaknyelv szóösszetételeinek részarányának növekedéséért. Ha a jövevény anglo-neologizmus egy, az adott nemzeti nyelvben már meghonosodott elő- vagy utótaggal bővül, megjelennek a magyarban is a hibrid szerkezetek. Ezek felelősek a magyar új szóösszetételek részarányának növekedéséért, pl. der Beauty-Bereich beautyrészleg, das Designhotel designhotel, der Bowlingsaal bowlingterem, die Spawelt spavilág. A három tagú lexéma értékű legtöbbször terminus értékű szószerkezetek a némethez hasonlóan megmaradnak angol írásmódban, és külön írt változatban a magyarban is, pl. das Gross Operation Profit gross operation profit, das Total Quality Management total quality management, der Key Account Manager key account manager (és nem: menedzser) 7

8 A német nyelvhasználattal ellentétben megfigyelhető a magyarban az új jelzős szerkezetek keletkezése, pl. das Continental Breakfast kontinentális reggeli, der Operational Leader üzemeltetési igazgató. Az anglicizmusok magyar szintaktikai rendszerbe való beépülése nem jellemző. A német magyar viszonylatban, lexiko-szemantikai szinten történt vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: Az angolszász reáliák és a közgazdasági terminusok esetében a magyar nyelvhasználó a némethez hasonlóan megőrzi az eredeti megnevezéseket, pl. die Muffins muffinok, das Bowling bowling, das Front-Office front office, die Guest Relations guest relations. A modern szállodaipari-számítástechnikai berendezések és wellness kezelési módok, módszerek, továbbá szálláshely-szolgáltatásra jellemző munkakörök, beosztások és funkciók angol elnevezései mellett párhuzamosan megjelennek az anyanyelven megalkotott változatok, pl. der Flatscreen flatscreen / síkképernyő, der Touchscreen touchscreen / érintőképernyő, der Sales Manager sales manager / értékesítési igazgató, der Housekeeper housekeeping vezető / emeleti gondnok. Amennyiben a lexémák jelentéstöbbletet hordoznak a denotátumban, a némethez hasonlóan megjelennek az angol variánsok, pl. der Boom boom, die Outdoor-Programme outdoor programok. A konnotatív jelentéstöbblettel rendelkező anglo-neologizmusok a némettel ellentétben nem jellemzők a vizsgált szaknyelvi rétegben, szinonimaként vagy konkurenciaváltozatként sem tekinthetők. A német szaksajtóban előforduló stilisztikai neologizmusok a magyarban inkább a beszélt nyelvben élnek tovább, pl. fíling, lájtos, dizájnos. Az ágazat erős globalizációs jellegének következtében legalább annyi tulajdonnevet használ a magyar szállodaipari szakember, mint a német, de ezek megléte nem implikálja a stilisztikai anglo-neologizmusok fokozottabb használatát. A német orosz viszonylatban, morfo-szintaktikai szinten végzett vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: Szófaj szerint vizsgált neologizmusaink megoszlása - 95% főnév (német), 86.4 % főnév (orosz), - igazolja a szaknyelvre jellemző nominalizáció tételét. Ha a jövevény anglo-neologizmus egy, az adott nemzeti nyelvben már meghonosodott elő- vagy utótaggal bővül, megjelennek az oroszban is a hibrid szerkezetek. Ezek kötőjellel írt kétkomponenses angol nyelvi elemet tartalmazó szóösszetételek felelősek az orosz nyelv szóösszetételei részarányának növekedéséért, pl. das Back-Office бэк-офис, die Event- Agentur event-агентство. Az azonnali asszimiláció a némettel ellentétben nem a nagybetűs írásmódnál, hanem az orosz fonémarendszerbe való beépülésnél, a fonetikai átírásnál mutatkozik meg, pl. die Travel Industry, das Time-out тревел-чек, тайм оут. Az anglo-neologizmusok egyes és többes számának felismerése a német morfológiai hasonlóság miatt gyorsan megtörténik. Az orosz nyelvben azonban fellelhetők ingadozások, pl. das Know-how собственные ноу-хоу / своё ноу-хоу, die Chips чипсы. A német szaknyelvi korpuszban dominálnak a szóösszetételek, az oroszban a jelzős szerkezetek, a birtokos szerkezetek és hátravetett jelzők, amelyek lexéma értékű szószerkezetekként funkcionálnak, pl. die Catering-Firma кейтеринговая компания, das Budget-Hotel бюджетная гостиница, die Online-Buchung онлайновое бронирование, die Marketingkommunikation маркетинговая коммуникация, der Bachelor-Abschluss 8

9 степень бакалавра, das Dienstleistungspackage пакет услуг, das All-Day-Dining- Konzept концепция all day dining, der Fast-Food-Markt рынок фаст-фуд, der Beautybereich зона бьюти. Az anglicizmusok orosz szintaktikai rendszerbe való beépülése nem jellemző. A német orosz viszonylatban, lexiko-szemantikai szinten végzett vizsgálat a következő megállapításokat teszi lehetővé: Az orosz szaknyelvi sajtóban csak az angolszász reáliák angol nyelvi változatainak teljes körű megőrzése figyelhető meg, pl. das Bowling боулинг, der Branch бранч. A közgazdasági terminusok angol megnevezéseinek megőrzése mellett megfigyelhető az orosz nyelven megalkotott változatok párhuzamos használata, pl. das Total Quality Management Total Quality Management / Всеобщее Управление Качеством, das Catering кейтеринг / выездное обслуживание. A modern szállodaipari-számítástechnikai berendezések, wellness kezelési módok és módszerek elnevezései, továbbá a szálláshely-szolgáltatásra jellemző munkakörök, funkciók és beosztások esetében azonban az anyanyelven megalkotott változatok használatosak, pl. das Anti-Aging антивозрастная косметика, der Flatscreen плоский экран, die Key-Card- Systeme магнитные замки, der Touchscreen сенсорный экран, das Body-Treatment процедуры по уходу за кожей лица и тела, der Chief Executive Officer исполнительный директор, der Sales Manager директор по продажам. A denotatív-konnotatív jelentéstöbblettel rendelkező stilisztikai anglo-neologizmusok nem mutatnak fel olyan differenciált rétegződést, mint a németben. A vizsgált szaknyelvi közegben, szinonimaként vagy konkurencia-változatként sem tekinthetők. A német szaksajtóban előforduló stilisztikai neologizmusok az oroszban inkább az alacsonyabb absztrakciós szinten elhelyezhető írásbeli műfajok és a beszélt nyelvben élnek tovább, pl. апгрейдить, сникерснуть. A hipotézisek igazolása A német gazdasági-szállodaipari szaknyelv az oroszhoz és a magyarhoz képest hajlékonyabb az angol kölcsönzések irányába, mert [ ] az angol és a német nyelv szerkezetileg közelebb áll egymáshoz, mint az angol és az orosz, illetve az angol és a magyar. Az angol jövevényszó a nagybetűs átírással, illetve a grammatikai nem kialakulásával azonnal beépül a német nyelvrendszerbe, míg a magyar és az orosz fonémarendszerbe való beépülés és a fonetikai átírások hosszabb folyamatot vesznek igénybe. Az angloneologizmusok egyes és többes számának felismerése a német morfológiai hasonlóság miatt gyorsan megtörténik, az orosz nyelvben viszont észrevehetők egyes ingadozások. A német szállodaipari szaksajtóban számos hibrid angol és anyanyelvi elemekből alkotott szerkezet lelhető fel. Hibrid szerkezetek találhatók a magyar és orosz korpuszban is, de megállapítható, hogy a magyar és az orosz szaknyelv a némethez képest kevésbé nyitott a hibrid alakulatok irányába. A német nyelv esetében nemcsak a szintagmatikai, hanem helyenként a szintaktikai szerkezetbe is épülhetnek be angol elemek, gyakorlatilag egy elkezdett német mondat szállodaipari szakember-közegben már írásos műfajokban is angolul is befejezhető. Az eredetileg angol nyelvű riportok, interjúk során megfigyelhető továbbá, hogy a riportalany szószerinti idézése után a magyar és orosz szaklapok munkatársai következetesen lefordítják a nyilatkozatot anyanyelvre. Az orosz szakember helyenként még az angol tulajdonnevek oroszra fordítását, vagy annak orosz nyelvi körülírását is indokoltnak tartja. A német nyelvhasználó arra alapoz, hogy célcsoportja eleve érti az idézetet nemcsak angol 9

10 nyelvi előképzettsége, hanem a nyelvi rendszerbeli hasonlóságokból adódó percepcióskikövetkeztetési mechanizmusainak működése által is. Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtó nyelvhasználatában elmozdulás történt a szóösszetételek irányába. A német szaknyelvi korpuszban mint ahogyan kutatás elején sejthető volt dominálnak az egy szóban és kötőjellel írt összetételek, a magyarban a jelzős szerkezetek, az oroszban a jelzős és birtokos szerkezetek és a hátravetett jelzők. Egyes kötőjellel írt, kétkomponenses angol és anyanyelvi (vagy már korábban asszimilálódott idegen) elemekből álló hibrid összetételek felelősek azonban a magyar és az orosz szaknyelv szóösszetételei részarányának növekedéséért. A szóösszetételek írásmódja esetében általában a komponensek száma, az előtag szófaja, az előtag hossza és a komponensek eredete és asszimiláltságának foka határozza meg, hogy külön szóban, kötőjellel vagy a német és a magyar esetében egy szóban írja le ezeket a nyelvhasználó. Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban előforduló, a külső neologizmusok alternatívájaként létrejövő belső neologizmusok - alkotása aktívabb, - használata gyakoribb, mint a németben. Jelölési hiányokat pótló anglo-neologizmusok, tehát az angolszász reáliák, gazdaságiszállodaipari normák, terminusok, a modern szállodai-számítástechnikai rendszerek, gyógy-és wellness kezelési módok és módszerek, a szálláshely-szolgáltatásra jellemző munkakörök, beosztások, funkciók esetében a német szaknyelv használója egyértelműen az angol nyelvi jövevényszó mellett voksol. A magyar nyelvhasználó a reáliák és a közgazdasági terminusok esetében megőrzi az angol nyelvű változatot. A technikai berendezések és munkakörök, funkciók esetében megfigyelhető az angol megnevezés mellett az anyanyelven megalkotott változatok párhuzamos használata. Az orosz szaknyelvi sajtóban csak az angolszász reáliák angol nyelvi változatainak teljes körű megőrzése figyelhető meg. A közgazdasági terminusok angol változatai mellett megjelennek az anyanyelven megalkotott változatok, továbbá a technikai berendezések és a munkakörök esetében kizárólag az anyanyelvi változatok használatosak. A denotatív-konnotatív jelentéstöbblettel rendelkező stilisztikai anglo-neologizmusok a magyarban és az oroszban nem mutatnak fel olyan differenciált rétegződést, mint a németben. A vizsgált szaknyelvi rétegben, szinonimaként vagy konkurencia-változatként sem tekinthetők. A német szaksajtóban előforduló stilisztikai neologizmusok a magyarban és az oroszban inkább az alacsonyabb absztrakciós szinten elhelyezhető írásbeli műfajokban és a beszélt nyelvben élnek tovább. Az ágazat erős globalizációs jellegének következtében a szállodaipari szakember számos tulajdonnevet használ. Ezek lehetnek szállodaláncok, új szálloda-komplexumok nevei, marketing-koncepciók elnevezései, szakkiállítások címei, új termékek és szolgáltatások fantázianevei, stb. A tulajdonnevek megjelenése indokolt, de közvetlen vonzáskörzetükben további stilisztikai anglo-neologizmusok használatát, akár angol eredetű okkazionális jelenségek beiktatását implikálják, főként a nyelvszerkezetek morfológiai hasonlóságából adódóan. A magyar és az orosz szakember legalább annyi tulajdonnév szükségszerű megjelenésével szembesül, de ezek megléte nem vonja maga után a stilisztikai angloneologizmusok fokozottabb használatát. Összességében véve a magyar és az orosz gazdasági nyelv használója a némethez képest nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy a beáramló angol elemek anyanyelvi 10

11 ekvivalenseit megtalálja, és azonnal használja, vagy párhuzamosan megjelentesse az angol nyelvi változat mellett. Az értekezés új tudományos eredményei (tézispontok) - Magyarországon a szerző elsőként vetette egybe a három (német, orosz, magyar) szállodaipari szakmai nyelvhasználati színtér sajtónyelvét. - A szerző megépített három, nyelvenként egymillió szavas szállodaipari szaknyelvi korpuszt. - A szerző összehangolta a szóalkotástani kategóriákat nyelvenként, és leírta az újabb idegenszó-alkotási tendenciákat. - A disszertáció számítógépes korpuszelemző programmal történt vizsgálati eredmények alapján tárja fel a nyelvhasználati színterek azonosságait és különbségeit. - Morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinten történt elemzések során bemutatásra kerültek olyan módszereket, amelyekkel további szakszövegek vizsgálata elvégezhető. - Az értekezés a külföldi szakirodalom magyar nyelvű áttekintésével gazdagította a magyar nyelven megfogalmazott kutatási eredményeket. A kutatás további lehetőségei A korpusz mérete által új lehetőség nyílik egyéb új tendenciák feltárására nemcsak az anglo-neologizmusok tekintetében. További átfogó, komparatív elemzés segítségével a nem angol eredetű neologizmusok rendszere is feltérképezhető lenne a megadott szempontok alapján. A lexiko-szemantikai szinten elvégzett elemzés a terminológia és a szemantika területén is nyithatna új fejezetet. Megfigyelhetők lennének az új angol eredetű terminusok alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyai, továbbá újabb szemémával vagy szemémákkal történő bővüléseik német, magyar, és orosz szövegkörnyezetben. Egy harmadik kutatási irány a fordítástudomány felé irányíthatja a kutatók figyelmét. Felvázolhatók lennének az anglo-neologizmusok fordítására történő kísérletek lehetséges módszerei és mechanizmusai. A tézisekben felhasznált irodalom BANCZEROWSKI J. (2000): A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. ELTE. Budapest. BARZ, I. (2006): Die Wortbildung. In: Grammatik 4. Dudenverlag Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. Bibliographisches Institut F.A. Brockhaus AG, Mannheim BRAUN, CH. (1993): Interkulturelle Barrieren in der Fach- und Berufssprache der Tourismusbranche. In: Müller, Bernd-Dietrich (Hrsg). Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. 2. Auflage. Iudicium-Verlag. München. BUSSE, U. (1993): Anglizismen im Duden. Eine Untersuchung zur Darstellung englischen Wortguts in den Ausgaben des Rechtschreibdudens von Max Niemeyer Verlag. Tübingen. 11

12 BUSSE, U. (2001): Typen von Anglizismen von der heilago geist bis Extremsparing. In: Gerhard Stickel (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Jahrbuch 2000 des Instituts für Deutsche Sprache. Berlin. S EGGERS, H. ERBEN, J. LEYS, O. NEUMANN,H. (Hrsg.)(1975): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Das Substantiv. IDS Jahrbuch 3. Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf. EICHINGER M., L. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Gunter Narr Verlag. Tübingen. EPSTEIN, M.N. = ЭПШТЕЙН, М. Н. (2006): Типы новых слов: опыт классификации. Русская академическая неография. К 40-летию научного направления. Институт лингвистических исследований. (Hozzáférés: ) FLEISCHER, W. (1969): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig. GAK ROJZENBLIT (1965) = ГАК, В.Г. РОЙЗЕНБЛИТ, Е.Б. (1965): Очерки по сопоставительному изучению французкого и русского языков. Москва. HERBERG, D. (1988): Neologismen lexikologisch und lexikographisch betrachtet. In: Sprachpflege. Jg HERBERG, D. (2001): Neologismen der Neunzigerjahre. In: Gerhard Stickel (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Jahrbuch 2000 des Instituts für Deutsche Sprache. Berlin. S HERBERG, D. (2002): Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung. In: Deutsch als Fremdsprache HERBERG, D. KINNE, M. STEFFENS, S. (2004): Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. M. Bd. 11. Eichinger, L., Wiesinger, P. (Hrsg.) Walter de Gruyter. Berlin. New York. HOFFMANN, L. (1984): Kommunikationsmittel Fachsprache. Akademie-Verlag. Berlin. KESZLER B. LENGYEL K. (szerk.) (2000): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. MALINSKI, T. (1992) = Малински, Т.(1992): Возникновение новых фразеологических единиц. In: Русистика.2. Берлин MINYA K. (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Tinta könyvkiadó. Budapest. MINYA K. (2007): Új szavak I. Nyelvünk 1250 szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta könyvkiadó. Budapest. 12

13 PETE I. (1982): Orosz magyar egybevető alaktan. Tankönyvkiadó. Budapest. PETE I. (1999): A szó szerkezeti és derivációs elemzése. In: Magyar Nyelvőr REIN, K. (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt. WELLMANN, H. (1995): Die Wortbildung. In: Drosdowski,G., Eisenberg, P. (Hrsg.): Duden-Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag. Mannheim ZEMSKAJA, E.A. = ЗЕМСКАЯ, Е.А. (1996): Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества. In: Вопросы языкознания A témakörben megjelent saját publikációk N. CSÁK É. (2004): Neologizmusok a mai német gazdasági sajtónyelvben I. In: Kukorelli K. (szerk.) VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF N. CSÁK É. (2004): Neologizmusok a mai német gazdasági sajtónyelvben II. In: Cs. Jónás E., Székely G. (szerk.) Nyelvek és Nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai I. kötet. Nyíregyháza: BGYTF N. CSÁK É. (2005): Neudeutsch = Bad English? Megállítható-e az anglo-amerikanizmusok masszív terjedése a német nyelvben? In: Kukorelli K. (szerk.) VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF N. CSÁK É. (2006): Neudeutsch = Bad English? Ist die massive Verbreitung der Angloamerikanismen in der deutschen Sprache anzuhalten? In: Dobos Cs., Klaudy K. (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai II. kötet. Pécs-Miskolc N. CSÁK É. (2006): Az árverés, avagy: először, másodszor, harmadszor Két azonos gazdasági téma feldolgozása nappali főiskolai, illetve OKJ-szakmenedzser képzésben. In: Kukorelli K. (szerk.) VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF N. CSÁK É. (2006): Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. K. Eichinger P. Wiesinger (szerk.): Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. Recenzió. In: Modern Nyelvoktatás. XII N. CSÁK É. (2007): Mitől komoly egy SPIEGEL cikk? Három hírmagazin három azonos témájú gazdasági jelentésének nyelvészeti elemzése. In: Heltai, P. (szerk.): Nyelvi modernizáció. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Pécs-Gödöllő. Szent István Egyetem. II. kötet (CD)

14 N. CSÁK É. (2007): АОшники, Ich-AGler, Rt-sek és a többiek. Orosz, német, magyar gazdasági neologizmusok új szóalkotási módjainak összehasonlító vizsgálata a szakirodalom alapján. In: Tóth, A. (szerk.): A IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF N. CSÁK É. (2007): Gazdasági nyelv és neologizmus-kutatás. In: Porta Lingua. Szaknyelvoktatásunk határokon átívelő híd. Szaknyelvoktatók és Szaknyelvkutatók Országos Egyesületének sorozata. Debreceni Egyetem. Debrecen N. CSÁK É. (2007) = Чак, Е. (2007): Аошники, Ich-AGler, Rt-sek и другие. Сопоставительный анализ словообразовательных методов в русском, немецком и венгерском деловом языке. In: Русский язык в сопоставлении с другими языками Перевод взаимодействие языков и культур. Том 5. Heron Press. Sofia N. CSÁK É. (2008): Idegenszerűségek a német, orosz és magyar nyelvhasználatban. Néhány angol tükörjelentés és szerkezetutánzás előfordulásának elemzése a német szállodaipari szaksajtóban. In: Szakmai Füzetek 25. szám. BGF KKFK Budapest N. CSÁK É. (2008): Német, orosz, magyar gazdasági neologizmusok egybevető vizsgálata. In: Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Pannon Egyetem Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány N. CSÁK É. = Чак, Эва (2008): Гостиничная индустрия, гостиничное хозяйство или гостиничный бизнес? Сопоставление некоторых названий в отрасли гостеприимства в зеркале немецкого, русского и венгерского словоупотребления. In: Вестник Филиала Института русского языка им. А. С. Пушкина, N. CSÁK É. (2008): Nyelv és kommunikáció a szállodában, különös tekintettel ezek oktatására. In: Modern Nyelvoktatás N. CSÁK É. (2008): A párhuzamos szövegek szerepe a modern szaknyelvi órán. In: Economica. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei N. CSÁK É. (2008): Универсальные черты немецкого, русского и венгерского языкоупотребления в сфере экономики и гостиничного бизнеса. In: Cuadernos de Rusística Española. 4. Universidad de Granada N. CSÁK É. (2008): Sopostavlenie nekotorych nazvanij v otrasli gostepriimstva v zerkale nemeckogo, russkogo i vengerskogo slovoupotreblenija. In: Mitteilungen für Lehrerinnen und Lehrer slawischer Fremdsprachen. Nr. 95. Verband der Russischlehrer Österreichs. St. Pölten N. CSÁK É. (2009): A szállodaipar és nyelvhasználata három nyelvterület tükrében. In: Nádor O. (szerk.): A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Balassi Intézet. Budapest II. kötet (CD) N. CSÁK É. (2009): A német, orosz és magyar szaknyelv változásainak univerzális sajátosságai a gazdaság egyes szubdiszciplináinak tükrében. In: Sebestyén J. Surányi Zs. 14

15 (szerk.): A nyelv, az irodalom és a kultúra varázsa. Köszöntő kötet Mihalovics Árpád 60. születésnapjára. Pannon Egyetem. Veszprém N. CSÁK É. (2009) = Чак, E. (2009): Сравнительный анализ текстов из сферы обслуживания. In: Вестник Филиала Института русского языка им. А. С. Пушкина,

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Témavezető: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia. PhD Habil. tanszékvezető

Részletesebben

D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva

D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S N. Csák Éva Veszprém 2009 PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (Német magyar, német orosz egybevetés) Témavezető:

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. A rokon olyan személy,

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén Szemle 107 bevallott célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy az felismerje napjaink diskurzusaiban a korábbi időkhöz képest alig változó álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú. Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c.

Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú. Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c. Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c. kutatási témáról 1. Célok: Az eredetileg 9 fős majd (Dr. Pápai Vilma 2005 januárjában

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből

2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből 2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből Kéziratok beküldése: Klaudy Kinga főszerkesztő ELTE BTK

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Második kötet IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010, 2015 Második kiadás 1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Borszéki Judit 2016. i ii NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Borszéki Judit Az idegennyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése

Részletesebben

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig)

HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN. (2014. novemberig) HIVATKOZÁS MINYA KÁROLY MUNKÁIRA A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN (2014. novemberig) 1. Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Isler. Budapest. 2002. 255. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces).

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

A SZOCIÁL-KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A SZOCIÁL-KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON SZABÓ SZABOLCS A SZOCIÁL-KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉMAVEZETŐ: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN DSc. EGYETEMI TANÁR ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás varadi@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály Tartalom Előzmény Motiváció Cél Fejlesztés Eredmény

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei

A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI PROGRAM A német árnyaló partikulák fordítási lehetőségei Zrínyi Andrea DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS T é z

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Czékmán Orsolya

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Czékmán Orsolya Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Czékmán Orsolya Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében Témavezetõ Dr. habil. Fóris Ágota, egyetemi docens

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

Német Nyelvészeti Tanszék

Német Nyelvészeti Tanszék Német Nyelvészeti Tanszék Prof. Dr.Bassola Péter e-mail:bassola@lit.u-szeged.hu Pöltl-Deák Krisztina e-mail: deak.krisztina@lit.u-szeged.hu Bírálat Elisabeth Knipf-Komlósi: Wandel im Wortschatz der deutschen

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Petrás Ede Témavezető: Dr. Pusztai Gabriella DEBRECENI EGYETEM Humán Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi kommunikáció szak. Levelező tagozat. Európai Üzleti tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi kommunikáció szak. Levelező tagozat. Európai Üzleti tanulmányok szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben