Eduline , 18:28 Frissítve: , 17:19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eduline 2014.03.18., 18:28 Frissítve: 2014.03.18., 17:19"

Átírás

1 1 / :32 Közoktatás «vissza a címlapra Eduline , 18:28 Frissítve: , 17:19 Tweet 0 Like 28 Az elmúlt hónapban a pedagógus-életpályamodell, és fıként a portfólió állt a középpontban. Leginkább háborgó hangokat hallani: hogy a portfólió mennyire méltánytalan és megalázó. Kiváló pedagógusok tiltakoznak, és egyre nı a feltöltést bojkottálók tábora, akikkel a hírek szerint a tanulók és a szülık is mindinkább szimpatizálnak. De vajon tényleg ugyanarról a dologról beszél-e mindenki? Valóban értik, mit ítélnek elvetendınek? Majorosi Anna írása. Több mint 15 év pedagógusképzésben szerzett gyakorlat, lassan tízéves közoktatási tapasztalat és néhány év hazai és külföldi oktatási/felnıttképzési portfóliókkal való munka után úgy látom, hogy még a pedagógusok egy része sincs teljesen tisztában probléma mibenlétével. "Láttuk, hogya diplomások": h listavezet Mérlegképes kö logisztikai ügyint El kell különítenünk az életpályamodell és a portfólió oktatáspolitikai, illetve szakmai-pedagógiai oldalát. A hazai közoktatást-köznevelést az elmúlt huszonöt évben, akárcsak napjainkban, a folyamatos oktatáspolitikai változás Báthory Zoltán találó megnevezésével: maratoni reform jellemzi. A reformok kiterjedtek az intézmények szervezeti oldalára (például önkormányzati, állami, egyházi, illetve magánfenntartók, önálló iskolai vagy központosított gazdálkodás, iskolában megszervezett szakmai gyakorlat vagy duális jellegő szakképzés és így tovább) és a bennük folyó pedagógiai munkára egyaránt (például Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, illetve helyi tantervek lazább vagy szigorúbb szabályozásai, pedagógusi önállóság versus központilag meghatározott tartalmak és módszerek, minıségbiztosítás és minıségellenırzés, a kimeneti követelmények mint alapmőveltségi vizsga, az érettségi vagy a szakmai vizsgák változásai, hogy csak néhányat említsek). A reformáló buzgalom fenti példáit ki-ki saját, illetve családi tapasztalatainak, politikai nézeteinek és

2 2 / :32 Forrás: Stiller Ákos Az életpályamodellrıl az oktatáspolitika és a pedagógustársadalom már a 90-es évek végén elkezdett beszélni. Úgy tőnt, hogy e modell szükséges voltában minden politikai irányzat egyet tud érteni, hiszen látható volt, hogy alulfizetett, a pályán karrierlehetıséget nem látó pedagógusokkal lehetetlen az oktatáspolitika mindenkori céljait elérni. Az azóta eltelt tizenöt évben lélekben minden bizonnyal valamennyi pedagógus várta az életpályamodell bevezetését, ám az ország gazdasági helyzetének ismeretében vajmi kevesen hitték, hogy lesz olyan kormány, amely valóban be is fogja vezetni. A szakszervezetek, a különbözı pedagógusszervezetek és -egyesületek még a rendeletek néhány évvel ezelıtti megjelenésekor sem igazán hitték el, hogy az életpályamodell (mint célképzet) tényleg valósággá lehet, mert tapasztalhatták, hogy a jelenlegi politika bármilyen rendelkezést bármikor megváltoztathat, és ezt nemritkán meg is teszi. Az ország anyagi helyzete folytán a modellel összefüggı béremelés sem olyan mértékő volt, mint az eredeti tervezetben (ez is hátrányosan érintette a többszakos, szakvizsgával rendelkezı, kiemelten jó munkát végzı, és hosszabb szakmai pályát a hátuk mögött tudó pedagógusokat). A pedagógusok már 2013 szeptemberében sérelmezték, hogy a pályakezdık kivételével mindenki ugyanabba a kategóriába (Pedagógus I.) került, és a néhány éven belül nyugdíjba vonulók kinevezésére ráírták,

3 3 / :32 Fokozta ezt az Oktatási Hivatal honlapján megjelent útmutató a pedagógusok minısítési rendszeréhez, amely részletesen és átláthatóan leírja az életpályamodellel kapcsolatos minısítési rendszert, a pedagógusoktól elvárt kompetenciákat és a rendszer egyik elemét, a pedagógusok által készítendı portfóliót. A szabályozás lehetıvé teszi, hogy a legalább 14 éve a pályán lévı és szakvizsgával rendelkezı pedagógusok könnyített eljárás keretében szerezzék meg a minısítést; ez gyakorlatilag egy egyszerősített portfólióváltozat feltöltését jelenti. Ezzel párhuzamosan egy TÁMOP projekt keretében kiképezték az elsı tanfelügyelıket, és elkezdıdött az önként jelentkezı pedagógusok közül a portfóliókat minısítık kiválasztása. Sajnos sok kiváló pedagógus nem rendelkezik szakvizsgával, mert szakmai pályafutásán belül másra helyezte a hangsúlyt, például a tankönyvírásra, tananyagfejlesztésre vagy hallgatójelöltek mentorálására, így ık nem élhetnek az egyszerősített eljárás adta elınyökkel, ami az egy évvel korábbi béremelést és a kisebb terjedelmő portfóliót jelentené. A portfólió egy olyan strukturált dokumentumgyőjtemény, amely képet ad készítıjének a pedagógiai munka egy-egy területén meglévı tudásáról, képességeirıl és gyakorlati tapasztalatairól. A portfóliómódszert évtizedek óta alkalmazzák a világ különbözı országaiban alternatív értékelési módszerként. A portfóliómódszert hazánkban csaknem egy évtizede használjuk sikeresen a felsıoktatásban és a pedagógusképzésben; több helyütt a közoktatásban és az óvodákban is alkalmazzák, igaz, gyakran nem portfólió, hanem valamilyen dosszié néven. A portfóliók fontos eleme a reflexió, azaz a rákérdezés a mindennapi cselekvésekre, rutinokra, lehetıvé téve az elmélet és a gyakorlat, a szándék és a megvalósulás, az elvek és a mindennapok közötti hidak megépítését. Vállalva a népszerőtlen kijelentés kockázatát, állítom, hogy az elektronikus portfólióra vonatkozó rész az Oktatási Hivatal anyagában szakmailag átgondolt, jól kidolgozott, és alapját képezheti egy a jövıben mőködtethetı rendszernek. Aligha vitatja bárki is, hogy van jó autószerelı és rossz autószerelı, van hatékony ügyintézı és körülményes ügyintézı, van jó orvos, és van kevésbé odafigyelı; nincsen ez másképp a kıfaragókkal és balett-táncosokkal sem vajon miért lennének ez alól a pedagógusok kivételek? Sajnálatos, hogy arról egyáltalán nem szólnak a híradások, mennyire felelnek meg az anyagban megfogalmazott kompetenciák a 21. század elvárásainak. Nem hiszem, hogy sok szülı vagy nagyszülı ellenezné, hogy a gyermekeit/unokáit tanító pedagógusok többek között a következı kompetenciákkal rendelkezzenek: alkalmazzanak a szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelı, változatos oktatási módszereket,

4 4 / :32 statikusan, hanem fejlıdésében szemléljék; ösztönözzék a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét, fejlesszék a tanulók vitakultúráját; visszajelzéseik, értékeléseik világosak, egyértelmőek, tárgyszerőek legyenek; és bármely partnerrel folytatott kommunikációjukat kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze. Forrás: Fazekas István Az elektronikus portfólióba, a minısítı eljárásban részt venni kívánó vagy részt venni köteles pedagógusoknak személyes adataikon, a teljesített továbbképzéseken, a szakmai életúton és terveken, a szakmához kapcsolódó tudományos vagy mővészeti tevékenységen kívül fel kell tölteniük egy csoportprofilt, azaz a megadott szempontok szerint jellemezniük kell egy tanulócsoportot. Ezen túlmenıen el kell készíteniük egy tematikus tervet hozzávetıleg tanórához egy adott témában, ki kell dolgozniuk tíz óravázlatot, és mellékelniük kell a megvalósítás dokumentumait, részletesen elemezniük egy tanulócsoport valamely dolgozatát, le kell írniuk egy tanuló egyéni fejlesztési tervét és az osztályfınöki feladatkörrel kapcsolatos tevékenységet, és mindezeket reflektálniuk kell. Való igaz, a feladat nem könnyő, de nem is végrehajthatatlan. A pedagógusok valóban nem készültek fel arra, hogy pályájuk minden lépését folyamatosan dokumentálják, s ezt a dokumentációt majd valamikor, ha szükség lesz rá, elıvegyék. Valóban nem nagyon lehet a régi óravázlatokat felhasználni, mert hiába ıriztük meg azokat, már nem élnek annyira elevenen bennünk, hogy reflektálni tudjuk ıket, ám egy rutinos és jól képzett pedagógusnak nem okozhat gondot a fenti elıírások teljesítése ha van rá elegendı ideje. A portfóliót munka mellett hat hónap alatt javasolják elkészíteni a munkaanyag szerzıi,

5 5 / :32 sem változtatna a helyzeten, hiszen egy ekkora rendszert megmozgató változás esetében óhatatlan, hogy egyes csoportok számára hátrányosabb következményei legyenek. Természetesen az oktatáspolitika sokkal ügyesebben is kezelhette volna a kérdést (ami nem rótt volna nagyobb terhet a költségvetésre). Mindazonáltal mindenképp szükséges volt az életpályamodell bevezetése az oktatáspolitikai intézkedések politikai szimpátiáktól függıen (vagy azoktól függetlenül) minısíthetık rossznak, szerencsétlennek vagy ügyetlennek, de bárkinek is lesz módjában errıl dönteni a szakmai anyagot a fürdıvízzel együtt kiönteni súlyos hiba lenne. A szerzı a Kodolányi János Fıiskola Kulturális Tanulmányok Tanszékének és Pedagógia Tanszékének oktatója, a budapesti Mechatronikai Szakközépiskola igazgatóhelyettese, az Universität Wien óraadó oktatója. pedagógus-életpályamodell, pedagógus portfólió, tanári portfólió Like 28 1 Tweet 0 Hozzászólok Elküldöm Hotel Fagus Sopron fagushotelsopron.hu/2014-tavasz Csodálatos környezet, kedvezı árak Várjuk a Fagus Hotelben, Sopronban! Szólj hozzá! Feltételek Új hozzászólás Bence Tóth (Kijelentkezés) Hozzászólás elküldése Facebookra HVG HIRDETÉSFELHİ

6 6 / :32 Minden jog fenntartva! HVG Kiadó Zrt. «α

A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai

A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai Lannert Judit 2010. május 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 8 3. A nem állami/önkormányzati oktatás szerkezete... 9

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

TEHER-E A PEDAGÓGUSMUNKA? INTÉZMÉNYVEZETİI INTERJÚK TANULSÁGAI

TEHER-E A PEDAGÓGUSMUNKA? INTÉZMÉNYVEZETİI INTERJÚK TANULSÁGAI NAGY MÁRIA TEHER-E A PEDAGÓGUSMUNKA? INTÉZMÉNYVEZETİI INTERJÚK TANULSÁGAI A megközelítésrıl, a módszerrıl A tanárok munkavégzésének, munkaterheinek mennyiségi és minıségi vizsgálata kimeríthetetlen témája

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Amagyar diákok teljesítményének alakulása már hosszabb ideje egyre kevesebb

Amagyar diákok teljesítményének alakulása már hosszabb ideje egyre kevesebb Iskolakultúra 2001/8 Nikolov Marianne Minőségi nyelvoktatás a nyelvek európai évében tanulmány Az elmúlt néhány évben az európai trendekhez csatlakozva nálunk is előtérbe került a minőségbiztosítás. Az

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben