A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8"

Átírás

1

2 ELŐADÁS-SOROZAT A MŰVÉSZETRŐL AZ ERNST- MUZEUM FELOLVASÓ TERMÉBEN, (TIVOLI FÉNYJÁTÉKHÁZ, NAGYMEZŐ-UTCA 8.) EZ ÉV DECEMBER 8-IKÁTÓL KEZDŐDŐLEG, VASÁRNAPON KINT DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR TIZ ELŐADÁST RENDEZ, MELYEKNEK TÁRGYA A MŰVÉSZET ÉS ELŐ- ADÓI A KÖVETKEZŐK: 1. ARSÉNE ALEXANDRE <Párís>, a «Figaro» műkritikusa. 2. ALEXANDER BERNÁT, a M. T. Akadémia tagja, a budapesti tud. egyetem tanára. 3. BEÖTHY ZSOLT, a M. T. Akadémia másodelnöke, a budapesti tud. egyetem tanára. 4. PROF. DR. GEORG BIERMANN, <Darmstadt>, a Cicerone* szerkesztője. 5. DR. CARL GEBHARDT, (Frankfurt), a «Frankfurter Zeitung* műkritikusa. 6. LÁZÁR BÉLA, művészeti iró. 7. LYKA KÁROLY, a «Művészet» szerkesztője. 8. JUL. MEIER-GRAEFE, <Berlin>, művészeti iró. 9. UHDE-BERNA YS, (München), művészeti iró. 10. PROF. DR. J. STRZYGOWSKI <Wien>, udv. tanácsos, egyetemi tanár, a «Zeit» műkritikusa. Az első előadást tartja MEIER-GRAEFE: Marée és a modernség c. alatt. Belépő-jegy ára : Zsöllye 7 korona Első hely 5 korona. Második hely 3 korona. Ez előadásokra szóló jegyek az Ernst-Muzeum <Nagymező=utca 8.) pénztáránál, a Harmóniánál (Váci-utca 20), Singer és Wolfner könyvkereskedésében (Andrássy=ut 16.), Dick Manó könyvkereskedésében (Erzsébet-körut 12.) kaphatók.

3

4

5 AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI V. VADASZ MIKLÓS VIZFESTMÉNYEI ÉS RAJZAI GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA BUDAPEST, 1912 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

6 F\ kiállítási helyiség termeit és díszítéseit tervezte FALUS ELEK. fl bejáró üvegablakát tervezte. RlPPL-RÓNfll JÓZSEF.

7 VADÁSZ MIKLÓS RAJZMŰVÉSZETE. Az utóbbi évek kiállításainak egyik jellegzetes sajátsága, nemcsak nálunk, de világszerte, hogy az évtizedek óta száműzött rajz visszatér, helyet követel s már-már uralkodni kezd. Az impressionista festő nem ösmerte el a rajz külön jogát. Ő szinben, fényben látta a világot s nem bontotta fel elemeire. Festve rajzolt. Most azonban a rajzot újra hangsúlyozzák. Már Szinyei Merse Pál májusi kiállításán feltűntek régi rajzai s előtte, Rippl-Rónai, Kernstock, Vaszary kiállításain is találkoztunk a rajz homloktérbe nyomulásával. Amit még Székely Bertalan, Lotz, Lietzenmayer posthumus kiállításain magától értetődő jelenségnek vettünk, a rajznak hosszas mellőzés után újra felbukkanása most magyarázatot követel. Annál is inkább, mert egészen mást kell értenünk Szinyeinél rajz alatt s mást az ujabbaknál. Szinyei sohasem csinált rajzot a rajz kedveért, rajzai nagyrészt csak diszpozíció tanulmányok, részletkérdésekre adott válaszok, első ötletek, sőt legtöbbször csak számvetés önmagával, vagy legjobb esetben emlékezetsegitő. Szinyei szinben látta a világot, szinben gondolkozott. Művésztársai, Lotz, Lietzenmayer ellenben, mint maga Rafael is, előbb rajzban kísérelték meg előre megtalálni a végleg kiviendő formát, mely végső alakját aztán a festményen kapta meg. Az ujabbaknál azonban a rajz az értelmi viaskodás eszköze. Az előre megfontolt eszméhez keresték e végleges formát, a rajz nekik a formához jutás eszköze ; *> 3 <s>

8 víziójukat nem az optikai benyomás keltette érzés alakítja, de az adott tárgy elvont eszmevilágát öntik, komponálják, egyensúlyozzák egységes képbe. A rajz náluk egybekapcsol, tért sugall, tömegeket ad, érezteti a tárgyak testiségét és anyagszerüségét, a rajz ilykép művészetük lényeges eleme ; az e vont gondolat lévén az uralkodó, maga a természet csak anyag a kezükben a gondolat érzékitésére ; a természettel a művész szabadon bánhat, mert a szellem kifejezésére törekedik a természet motívumai (ha kell, deformált motívumai) alapján. Ne keressük, hogy e programmnak minők az eredményei. Bizonyos, hogy itt egészen mást jelent a rajz, mint akár Szinyeinél, vagy Lotznál, Lietzenmayernél ; felfogásuk közel áll a Székely Bertalanéhoz, noha ő a természet tudatos deformálásáig nem jutott el soha. Ha valamiben megegyeznek, csak az, hogy a rajz minden erős hangsúly mellett náluk is csak eszköz a célhoz. A cél : a képegység megteremtése. Rembrandtnál ellenben a rajz öncél. Rembrandt rajzolt, ha ugy érezte, hogy képzeleti képeit rajzzal fejezheti ki, ha teszem egy illanó, pillanatig tartó effektust akart kifejezni. S ebben teljesen elüt mindenki mástól, Rembrandt a rajzoló egy egészen különálló egyéniség. Rembrandtot az élet ihlette s ha rajzolt, az élet olyan oldalát ábrázolta, melyet éppen csak lúdtollal, karcoló tűvel vagy szénnel fejezhetett ki a lehető teljességgel. Ilykép megteremtette a rajz egy fajtáját, mely nem átmenet, nem előkészítés, nem jegyzet, de befejezett, kerek és egész, célját önmaga tűzi ki és eszközeit céljához válogatja. Az igy megteremtett műfajban a mesterek egész sora öntötte ki lelkét, kialakítva lassanként a rajz poétikáját. E műfaj magyar mesterét Vadász Miklóst mutatjuk be most a magyar közönségnek. Ő is szoros kapcsolatban él az élettel, melynek örökké <S> 4 <s>

9

10

11 szomjas megfigyelője. Mint egy örökös működésben lévő szivattyú, mint egy kielégítetlen polyp, ráfekszik az életre és szívja, szívja magába annak életet adó vérét. Szüntelen a megfigyelésben, mint egykor a rajz vén bolondja, Hokusai, ujságszomjuhozó, mint az életjelenségek kaleidoszkopszerü változatait jegyző Paul Renouard, fáradhatatlan érzékenységgel lesi az életjelenségeket, egy Diderot kíváncsiságával bújja a természet rejtelmeit, hogy egyre ujabb és ujabb mozgás és kifejezés lehetőségeket rögzíthessen meg. Mint Guyst, őt is érdekli az erotikus szenvedély, passiv és aktiv formájában egyaránt, mint Degas, ő is keresi az eddig rejtve maradt mozdulatot, leszáll a lélek rejtelmei közé, minttoulouse-lautrec, hogy felszínre hozzon lélekrevelációkat. Tunis és Páris, Bécs és Berlin, de főleg Budapest az ő világa, ezt írja le, nem mint Guys a világfi fájdalmával, elbújva a tömegbe, ellenkezőleg, Vadász menekül az eldemokratizálódott tömeg elől az intellektuellek, a bohémek, a szellemi életet élők, a cigányok és kitagadottak világába, ahol társra talál, olvasva a formák mögötti élet hangtalan tragédiáit. Csak közvetlenül az élet előtt állva dolgozik, amint a villanylámpa ragyogása körülsimogatja alakjait, a klubb-élet mozgalmassága elibé dobja a titokzatos életszeleteket, a színházi nézőtér, a páholy mélye gunyoros hazugságait, a kávéház a sok bohémálarcot, a szalon a társaságbéli nők hivságait s a politikai, társadalmi és művészi élet a maga mindennapi szenzációit. Az Est vette észre, hogy nagy kvalitások és bámulatos energiák lappanganak benne, hogy egy-egy ilyen rajza reflektor fényébe mártja az aktuálitást. A párisi Exelsior e cél szolgálatában a fotografáló masinát fogta igába s kapott élettelen életet. Az Est rajzaiban azonban az élet egy művész lelkén át tükröződik, láttatják az életet, a jrisson delicieux de la vie remegésében részeltetnek. Megmutatják, hogy mit lát meg egy sólyomszemü művészszem. <» 5

12 Amit meglát, megtudja mutatni. Kezében szinné lesz a szén, a fekete-fehér ellentéteibe belefogja a szinek egész orchestrális gazdagságát, a legbiztosabb értékelésben, most gyöngéd és puha, majd éles és kemény árnyalatátvitelekben, ugy, ahogy azokat az élet adja, értelme felfogja, érzése vezeti. mert a keze virtuóz erejű és mindent ki tud fejezni, amit csak akar. Nem mint Dürer, aki a szinre csak alighogy emlékeztetni akart, Vadász telivér szinember a rajzaiban is. Ő rajzolva fest. De azért rajzoló marad mindvégig. Soha sem csap át idegen területre, nem él áleszközökkel, megmarad a rajz korlátai között. Nem festményt utánoz, rajzot ad és a rajzot fejleszti a legvakmerőbb biztonsággal. Anyagot éreztet, mozgást sugall, jellemeket revelál, de mindent a rajz eszközeivel. Kezében megőrzi a ceruza vagy a széndarab minden elképzelhető kifejezőképességét, eljut a befejezettség határáig, de ott aztán megáll, mert tudja, hogy a titok a fődolgok hangsúlyozása, a lényeges kiemelése s a rajzoló csak szuggerálhatja a festmény hatását, de véle versenyeznie nem szabad. Ennek az érzése Vadász Miklósban szuverén. Az ő kapcsolata a természettel állandó és szoros. Ezért oly erős arcképrajzoló, mondhatnók lélekrajzoló, mert a formák ura belelát a formák mögött lappangó, a formákat formáló szellembe. Ilykép szimbólumokat alkot. De nem üres allegóriákat, fantazmagóriákat és tündérálmokat, ahogy Klinger kivánta a Maierei és Zeichnung dadogó önvédekezéseiben. Az elillanóban, a percigvalóban igenis mélységes jelképek rejlenek. Alles Vergángliche ist nur ein Gleichnis. De olvasni kell tudni őket. A titokzatos nem egykönnyen nyilik meg Dr. LÁZÁR BÉLA. 6

13 AZ ERNST-MUZEUM EDDIG A KÖVETKEZŐ KIÁL- LÍTÁSOKAT RENDEZTE: 1. SZINYEI MERSE PÁL gyűjteményes kiállítását. 2. KERNSTOCK KÁROLYNAK a debreczeni megyei székház számára készült üvegfestményeinek kiállítását. 3. ZULOAGA ÉS BRANGWYN gyűjteményes kiállítását. 4. FÉNYES ADOLF ujabb festményeinek és rajzainak kiállítását. AZ ERNST-MUZEUMBAN A KÖVETKEZŐ VASÁSOKAT TARTOTTÁK : FELOL- 1. Dr. YBL ERVIN: Zuloaga művészete. 2. KÖRÖSI ALBIN: A Spanyol aranykor művelődése. 3. OLGYAI VIKTOR : Brangwyn és a rézkarc. 4. Dr. FELEKY GÉZA : Fényes Adolf művészete. 5. Dr. LÁZÁR BÉLA tárlatvezetést rendezett, a csendélet művészetéről tartva előadást. -e> 7 "S"

14

15

16

17 VADÁSZ MIKLÓS VIZFESTMÉNVEINEK RAJZAINAK JEGYZÉKE: ÉS ELSŐ TEREM. 1. Jehova. Rézkarc Bretagnei korcsma. Eredeti lithografia Ligetben. Rézkarc Benjámin Roses. Rézkarc Ex libris. Rajzok. Egyenként Öreg ember. Rézkarc. Egyetlen példány Hazafelé. Rézkarc A csoda vár. Eredeti lithografia Bretagnei korcsma. Eredeti lithografia Rajzok Szép Ernő: Irka-firka c.kötetéhez. Darabonként Rajz. Szép Ernő : Irka-firka c. kötetéhez Női akt. Rézkarc Gróf Károlyi Mihály arcképe Eladó. 24. Gróf Tisza István arcképe!.... Eladó Görgei Arthur arcképei Eladók. 27. Gróf Andrássy Gyula arcképe Eladó. 28. Justh Gyula arcképe Eladó számok alatt kiálltolt rajzok megjelentek Az Est-ben <* g -«-

18 29. A főrendiház ülése Eladó. 30. A Zsilinszky Achim-pör Eladó. 31. A Zsilinszky Achim-pör Eladó. 32. A Regula-pör Eladó. 33. Tisza István az elnöki székben Eladó. 34. Hártl Lujza pöre Eladó. 35. Női akt. Rézkarc. Első maratás Rajzok Molnár Ferenc,,A pál-utcai fiuk" c. kötetéhez. Egyenkint *

19 MÁSODIK TEREM. 51. Tunisi leány. Rajz Fekvő lány. Rajz Háremhölgy. Rajz Háremhölgy. Rajz Szomorú rabszolgák. Rajz iooo. 56. Szerecsen rabszolga. Rajz Fekvő lány. Rajz Szerecsen rabszolga IOOO. 59. Beduin lány. Rajz. Nemes Marcell ur tulajdona. 60. Beduin asszony. Rajz Szerecsen rabszolga. Rajz Rabszolga. Rajz Ülő lány. Rajz Szent Mohamed tánca. Rajz Arab fiu. Rajz Imádkozó. Rajz Szép Ernő arcképe Eladó. 68. Arckép. Reiszman Jenőné úrhölgy tulajdona. 69. Önarckép. Singer Manci úrhölgy tulajdona. 69a. Molecz Dani arcképe. Magántulajdon. 70. Petráss Sári arcképe. Jacobi Victor ur tulajdona. <s- 1 1 o-

20 70a. Arckép. Sándor Fülöp ur tulajdona. 70b. Arckép. Mérei Adolfné úrhölgy tulajdona. 71. Arckép. Löwenstein Arnoldné úrhölgy tulajdona. 72. Arckép. Dr. Kovács József ur tulajdona. 73. Balkonon. Rézkarc Arckép. Báró Dr. Herczel Mór ur tulajdona. 75. Arckép. Schiffer Miksáné urnő tulajdona. 76. Lánczi Margitka arcképe Eladó. 77. Siesta. Ernst Lajos ur tulajdona. 78. Arckép-vázlat. Ernst Lajos ur tulajdona. 79. Arckép. Báró Hatvany Lajos ur tulajdona. 80. Hubay Jenő arcképe Eladó. 81. Arckép. Dr. Singer Zsigmond ur tulajdona. 82. Arckép. Kellner Adolf ur tulajdona. 83. Anyám. 84. Tanulmányfej Nemes Marcell arcképe Eladó. 86. Knopp Imre arcképe Eladó. 87. Hegedüsné B. Ilona arcképe Eladó. 88. Mahr Nándor arcképe. Magántulajdon. 89. Arckép. Bánky Terka úrhölgy tulajdona. 90. Baba arcképe. Beöthy László ur tulajdona. 91. Varsányi Irén arcképe Eladó. 92. Nagy Endre arcképe Eladó. 93. Kernstock Károly arcképe Eladó. 94. Falus Elek arcképe Eladó. 95. Arckép. Dr. Lázár Béláné úrhölgy tulajdona. 96. Szász Zoltán arcképe Eladó. 97. Bródy Sándor arcképe. Báró Hatvany Lajos ur tulajdona. < 12 <S>

21 98. Kiss József arcképe. Kiss József ur tulajdona. 99. Gombaszögi Frida arcképe Eladó Miklós Andor arcképe Eladó Molnár Ferenc arcképe Eladó Arckép. Grünwald Vilmosné Ernst Paula úrhölgy tulajdona. 102a. Harmat Hedy a ravatalon Eladó. 102b. Arckép. Goda Géza ur tulajdona. I02c. Kéry Pál arcképe. I02d. Zsezsé. ^ 13 ^

22 HARMADIK TEREM. 03. A bécsi Práterben. Vizfestmény Szeparéban. Vizfestmény Fiáker. Vizfestmény Boudoirban. Vizfestmény Meierei. Vizfestmény Úriasszony. Vizfestmény Naschmarkt. Vizfestmény A reggeli. Vizfestmény Szeret? Nem szeret? Vizfestmény A fehér dragonyos. Vizfestmény Alvó gyerekek. Vizfestmény Eladó. 14. Az élet. Vizfestmény Munkás lakás. Vizfestmény Részeg ember. Vizfestmény Borzalom. Vizfestmény Kabaréban. Vizfestmény Fogd a puskámat. Vizfestmény Csillagász. Vizfestmény A király. Vizfestmény A csók. Vizfestmény Sirás. Vizfestmény Banya. Vizfestmény «s>

23 125. Sör mellett. Vizfestmény ioo 126. Részegek. Vizfestmény Szép kilátás. Vizfestmény Csolnak. Vizfestmény Csók. Vizfestmény Ebéd után. Festett nyomat Maquilage. Vizfestmény Nyári éjszaka. Vizfestmény Metropol szinház. Vizfestmény Virágárusok. Vizfestmény Pali. Vizfestmény Hölgyválasz. Vizfestmény Schwarzenberg estély. Dr. Rudnyánszky Béla ur tulajdona Páholyban. Színnyomat Bar. Vizfestmény A báró ur. Vizfestmény o

24 NEGYEDIK TEREM Szerelem. Rajz Turf. Rajz A csók. Rajz Toilette. Rajz Szerelem. Rajz Dóra. Rajz Tabarin. Vizfestmény Talmudista. Rajz Szerelem. Kiss József ur tulajdona Makrók. Rajz Bar. Rajz Maurice-Bar. Rajz Rasták. Rajz. Reiner F. ur tulajdona 154. Rasták. Vázlat. Rajz IOO 155. Szerelem. Rajz Fol-'e-Berger. Rajz Színház előtt. Rajz Páholyban. Rajz ' Szép fiu. Rajz Színház előtt. Rajz Páholyban. Rajz Csók. Rajz

25

26 195- Jolán. Arckép Eladó La belle. Arckép Eladó Szerelem. Rajz A csók. Rajz Szerelem. Rajz Zöldben. Rajz. Beöthy László ur tulajdona Nevetők. Rajz Szép fiu. Rajz Orgia. Vizfestmény Páholyban. Az Uri Klub tulajdona Szép fiu. Rajz Jó falat. Vizfestmény Plakát Páholyban. Rajz Gourmand. Rajz I Zirzis. Vizfestmény A freidenaui versenyeken. Rajz Plakátvázlatok Jób Dániel arcképe Eladó A kis Kálmán arcképe Eladó Jacobi Viktor arcképe Eladó. * 18

27 ÖTÖDIK TEREM Éjjel. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Istállótulajdonosok. Rajz Modell. Rajz Szerelem. Rajz Modell. Rajz Szép fiu. Rajz Szerelem. Rajz Estély a kertben. Rajz Szép fiu. Rajz Illusztrációk Tanulmányok. Rajz Vázlatkönyvemből Istállótulajdonosok Masque. Rajz Vázlat Szerelem. Rajz Rajz Vázlat Vázlatok Korcsolyázó Szép fiuk *> 19 o

28 238. Szerelem Tanulmányok Öreg ember Szomszédos páholyok. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Temetés. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Gourmand Vázlat Makró Fantázia Tanulmányok Május elseje Orgia Manikűré. Rajz Szép fiu Bar Maurice J Bariton A nép Estély : Tabarin Ebéd után. Reiner F. ur tulajdona Hotel garni Tanulmány. Rajz Tanulmány Tanulmány A lepke Öreg ur. Rajz Tanulmány Tanulmányfej Tanulmányok Éva Szép fiu. Szines rajz I5 o 20

29 269. Hálószoba Tanulmány Toilette A cigány A modell Tanulmányok Akttanulmány Kis leány. Eredeti lithográfia Plakátterv

30 HATODIK TEREM Szerelem. Rajz Szép fiu. Rajz Szerelem. Rajz Szerelem. Rajz Tanulmány Az angol lord Szomorú bohóc. Rajz Vége! Rajz Eladó Sirató asszonyok Jehova. Bér Dezsó' ur tulajdona Magányos karácsony Mors imperátor Tanulmány Öregek I Hollandi halász Kéztanulmány ,,Le Penseur" Korcsmában Lóversenyen ^ Kikötőben. Léderer Sándor ur tulajdona Az állat az emberben Tanulmány

31 300. Tanulmány Korcsmában Breton halász Tanulmány. Dr. Emődy Aladár ur tulajdon Hall a hatvani kastélyban Újházi. Beöthy László ur tulajdona Szalon a hatvani kastélyban Tanulmány. Magántulajdon Zongora Zöldben Tanulmány Olasz leány Tanulmány. Dr. Emó'dy Aladár ur tulajdona A lipcsei szinház télen Apache. Dr. Rudnyánszky Béla ur tulajdona Babonás történet Szerelem Terrasse Zuávok Balkonon Páris Gyerekek Részeg Tanulmány Szerelem Szerelem Boldog uj évet Tanulmány ioo.< 328. Tanulmány

32 HETEDIK TEREM Kongresszusi emlékek. Dr. Emődy A. ur tulajdona Tanulmány Kabarészám. Magántulajdon Kávéházban Természetbúvár Tanulmányok Házmesterné Tanulmány Garcon lakás a. Szabónál Templomban Vázlat Szegény emberek Öregek Szónok. Dr. Emó'dy Aladár ur tulajdona Tanulmány Vázlat Szobában. Magántulajdon Éjfél. Lithográfia Zádor István. Rajz Eladó Öreg asszony Tanulmányok IOO Tanulmányok 50. <$> "24 <t>

33

34

35 351- Siró nő Gyerekek ^O Tanulmány Szép asszonynál 355. Tanulmány Vázlat Köszvény I Tanulmány 359. Tanulmány 200 I Tanulmány Tanulmány Tanulmányok 363. Kis urak Lóversenytypusok Apachenő Volksprater Gyerekek 368. Nászéjszaka *

36 A HALLBAN LÁTHATÓ Sámuel Kornél, Nausikaa Márvány Eladó. Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Bronz Eladó. Szentgyörgyi István, Bronz Eladó. Munkácsy Mihály, Krisztus Eladó. Sámuel Kornél, Női akt Eladó. Régi Magyar népművészeti hímzések a Vitririnákban Eladók. 26

37 A VADÁSZ-IRODALOM. DÖMÖTÖR ISTVÁN : Egy rajzoló vázlatkönyvéből. A Lyka Károly szerkesztésében megjelenő,,művészet" évfolyamában. Kiadja Singer és Wolfner. «t» 27

38 A VADÁSZ-KI ÁLLÍTÁS TARTAMA ALATT a következő előadásokat jelenthetjük : dec. 5-én: SZÁSZ ZOLTÁN előadása: A női szépség és elegancia" c. alatt. Belépő jegy ára: Ülőhely 3 korona. Bérletjegy érvényes. Állóhely 2 korona. 2. Előadást tartanak még később meghatározandó időben Szép Ernő, Kéry Pál és Kemény Simon. 28

39

40

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv.

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv. Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR könyvtára A Z " T ^ R N S T. M U Z E U i M = =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== i. SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA vvwv vvvv vvv vv V BUDAPEST, 1912 AZ ERNST-MUZEUM

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

BARO HATVANY FERENC BARO HATVANY LAJOSNE

BARO HATVANY FERENC BARO HATVANY LAJOSNE BARO HATVANY FERENC FESTMÉNYEINEK ÉS BARO HATVANY LAJOSNE WINSLOE CHRISTA SZOBRAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL MÁSODIK KI \DÁS BUDAFEST AZ ERNST--MÚZEUM KIADÁSA 1918 E kiállítás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

- KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

- KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA MAGYAR MESTEREK MÁSODIK CSOPORTKIÁLLITÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL - KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA 1915 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST. Még dörögnek határainkon az ellenség ágyúi,

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT.

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. Egy nagy igéret, mint egy szirmait sejtelmesen feltáró nemes faj rózsa, kerül elénk a fiatal Batthyány gróf műveiben. Amit ad, amint a világot értelmezi, mikor arra kényszerit, hogy

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA A kiállítási helyiség termeit és díszítéseit tervezte FALUS ELEK. A bejáró üvegablakát

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

KERNSTOK KÁROLY BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917

KERNSTOK KÁROLY BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917 KERNSTOK KÁROLY GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917 Az Ernst^Muzeum aukciói II. KILENYI HUGÓ nyug. miniszteri tanácsos irt Dilim. A gyűjtemény áll festményekből,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG:

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG: MOST JELENT MEG: ernst-muzeum. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen ma gyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Módosítások: a) 32/2005. (X. 24.) ör. b) 50/2006. (XII.22.) ör.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Légrády Testvérek nyomása, Budapesr.

Légrády Testvérek nyomása, Budapesr. Légrády Testvérek nyomása, Budapesr. Pár szó kiállításommal kapcsolatban. Levél Ernst Lajoshoz> Azért állítom ki néhány régi dolgomat is, hogy lássam, hogyan hatnak együtt az ujakkal, milyen hatást váltanak

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a Georg Simmel Híd és ajtó Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a 30 A külvilág dolgainak képe számunkra azzal a kétértelműséggel bír, hogy a külső természetben minden egymáshoz kapcsolódva, ám ugyanakkor különállóként

Részletesebben

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 31/1. Csabai Ékes Lajos (1896-1944) Folyópart

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

2005. DECEMBER HAVI PROGRAM. 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett

2005. DECEMBER HAVI PROGRAM. 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett 2005. DECEMBER HAVI PROGRAM UNEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ - SZÍNHÁZTEREM 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett 2. péntek, 19.00 óra Vágyak vándorlása / Origo / Is-mer-M

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008.

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BARCSAY JENŐ DÉSI-HUBER ISTVÁN DOMANOVSZKY ENDRE GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZEK ÉS FERENCZY BÉNI

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST.

LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST. Hol elkalandoz művészképzelet: A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

LXI1I. ^IPPL-RONAI JÓZSEF. GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ

LXI1I. ^IPPL-RONAI JÓZSEF. GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ ERNST^ MÚZEUM LXI1I. KIÁLLÍTÁSAI ^IPPL-RONAI JÓZSEF GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ ERNST-MÜZEUM MŰVÉSZKÖNYVEI. írja: Dr.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK HINCZ GYULA FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. DOMANOVSZKY ENDRE SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. ERDEY DEZSŐ SZOBRAINAK KIÁLLÍTÁSA KENDEZTE : ERNST ENDRE AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 JANUÁR HÓ ELŐSZÓ Eredeti

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED A Magyar Nemzeti Galéria 2011. november 29-én megnyíló Ferenczy Károly (1862 1917) gyűjteményes kiállításán közel 150 festmény és 80 grafika kerül bemutatásra.

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Bronze Website Award. Ismét bronzérmesek

Bronze Website Award. Ismét bronzérmesek XVII. évfolyam VII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLÍTÁS PETROVICS ELEK HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLÍTÁS PETROVICS ELEK HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ RIPPL-RÓNAI JÓZSEF HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ ÉS AZ ERNST-MÚZEUM FELKÉRÉSÉRE RENDEZTE: PETROVICS ELEK AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1937 NOVEMBER

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János.

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. MOST JELENT MEG: \ > - ^ ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe.

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Sorszám Cím Házszám Helyrazi szám Alapterület Övezet Szint Bejárat Funkció 1 Andrássy út 7 29249/0/A/27 15.84 kiemelt övezet pinceszint udvari trafó

Sorszám Cím Házszám Helyrazi szám Alapterület Övezet Szint Bejárat Funkció 1 Andrássy út 7 29249/0/A/27 15.84 kiemelt övezet pinceszint udvari trafó Sorszám Cím Házszám Helyrazi szám Alapterület Övezet Szint Bejárat Funkció 1 Andrássy út 7 29249/0/A/27 15.84 kiemelt övezet pinceszint udvari trafó 2 Andrássy út 7 29249/0/A/28 93.33 kiemelt övezet pinceszint

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Acsaji Györgyi 1. Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) / Olaj, vászon /, 2014 15 (130 130 cm) 2. Vízpartok és emberek (Festészeti napló

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben