A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8"

Átírás

1

2 ELŐADÁS-SOROZAT A MŰVÉSZETRŐL AZ ERNST- MUZEUM FELOLVASÓ TERMÉBEN, (TIVOLI FÉNYJÁTÉKHÁZ, NAGYMEZŐ-UTCA 8.) EZ ÉV DECEMBER 8-IKÁTÓL KEZDŐDŐLEG, VASÁRNAPON KINT DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR TIZ ELŐADÁST RENDEZ, MELYEKNEK TÁRGYA A MŰVÉSZET ÉS ELŐ- ADÓI A KÖVETKEZŐK: 1. ARSÉNE ALEXANDRE <Párís>, a «Figaro» műkritikusa. 2. ALEXANDER BERNÁT, a M. T. Akadémia tagja, a budapesti tud. egyetem tanára. 3. BEÖTHY ZSOLT, a M. T. Akadémia másodelnöke, a budapesti tud. egyetem tanára. 4. PROF. DR. GEORG BIERMANN, <Darmstadt>, a Cicerone* szerkesztője. 5. DR. CARL GEBHARDT, (Frankfurt), a «Frankfurter Zeitung* műkritikusa. 6. LÁZÁR BÉLA, művészeti iró. 7. LYKA KÁROLY, a «Művészet» szerkesztője. 8. JUL. MEIER-GRAEFE, <Berlin>, művészeti iró. 9. UHDE-BERNA YS, (München), művészeti iró. 10. PROF. DR. J. STRZYGOWSKI <Wien>, udv. tanácsos, egyetemi tanár, a «Zeit» műkritikusa. Az első előadást tartja MEIER-GRAEFE: Marée és a modernség c. alatt. Belépő-jegy ára : Zsöllye 7 korona Első hely 5 korona. Második hely 3 korona. Ez előadásokra szóló jegyek az Ernst-Muzeum <Nagymező=utca 8.) pénztáránál, a Harmóniánál (Váci-utca 20), Singer és Wolfner könyvkereskedésében (Andrássy=ut 16.), Dick Manó könyvkereskedésében (Erzsébet-körut 12.) kaphatók.

3

4

5 AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI V. VADASZ MIKLÓS VIZFESTMÉNYEI ÉS RAJZAI GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA BUDAPEST, 1912 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

6 F\ kiállítási helyiség termeit és díszítéseit tervezte FALUS ELEK. fl bejáró üvegablakát tervezte. RlPPL-RÓNfll JÓZSEF.

7 VADÁSZ MIKLÓS RAJZMŰVÉSZETE. Az utóbbi évek kiállításainak egyik jellegzetes sajátsága, nemcsak nálunk, de világszerte, hogy az évtizedek óta száműzött rajz visszatér, helyet követel s már-már uralkodni kezd. Az impressionista festő nem ösmerte el a rajz külön jogát. Ő szinben, fényben látta a világot s nem bontotta fel elemeire. Festve rajzolt. Most azonban a rajzot újra hangsúlyozzák. Már Szinyei Merse Pál májusi kiállításán feltűntek régi rajzai s előtte, Rippl-Rónai, Kernstock, Vaszary kiállításain is találkoztunk a rajz homloktérbe nyomulásával. Amit még Székely Bertalan, Lotz, Lietzenmayer posthumus kiállításain magától értetődő jelenségnek vettünk, a rajznak hosszas mellőzés után újra felbukkanása most magyarázatot követel. Annál is inkább, mert egészen mást kell értenünk Szinyeinél rajz alatt s mást az ujabbaknál. Szinyei sohasem csinált rajzot a rajz kedveért, rajzai nagyrészt csak diszpozíció tanulmányok, részletkérdésekre adott válaszok, első ötletek, sőt legtöbbször csak számvetés önmagával, vagy legjobb esetben emlékezetsegitő. Szinyei szinben látta a világot, szinben gondolkozott. Művésztársai, Lotz, Lietzenmayer ellenben, mint maga Rafael is, előbb rajzban kísérelték meg előre megtalálni a végleg kiviendő formát, mely végső alakját aztán a festményen kapta meg. Az ujabbaknál azonban a rajz az értelmi viaskodás eszköze. Az előre megfontolt eszméhez keresték e végleges formát, a rajz nekik a formához jutás eszköze ; *> 3 <s>

8 víziójukat nem az optikai benyomás keltette érzés alakítja, de az adott tárgy elvont eszmevilágát öntik, komponálják, egyensúlyozzák egységes képbe. A rajz náluk egybekapcsol, tért sugall, tömegeket ad, érezteti a tárgyak testiségét és anyagszerüségét, a rajz ilykép művészetük lényeges eleme ; az e vont gondolat lévén az uralkodó, maga a természet csak anyag a kezükben a gondolat érzékitésére ; a természettel a művész szabadon bánhat, mert a szellem kifejezésére törekedik a természet motívumai (ha kell, deformált motívumai) alapján. Ne keressük, hogy e programmnak minők az eredményei. Bizonyos, hogy itt egészen mást jelent a rajz, mint akár Szinyeinél, vagy Lotznál, Lietzenmayernél ; felfogásuk közel áll a Székely Bertalanéhoz, noha ő a természet tudatos deformálásáig nem jutott el soha. Ha valamiben megegyeznek, csak az, hogy a rajz minden erős hangsúly mellett náluk is csak eszköz a célhoz. A cél : a képegység megteremtése. Rembrandtnál ellenben a rajz öncél. Rembrandt rajzolt, ha ugy érezte, hogy képzeleti képeit rajzzal fejezheti ki, ha teszem egy illanó, pillanatig tartó effektust akart kifejezni. S ebben teljesen elüt mindenki mástól, Rembrandt a rajzoló egy egészen különálló egyéniség. Rembrandtot az élet ihlette s ha rajzolt, az élet olyan oldalát ábrázolta, melyet éppen csak lúdtollal, karcoló tűvel vagy szénnel fejezhetett ki a lehető teljességgel. Ilykép megteremtette a rajz egy fajtáját, mely nem átmenet, nem előkészítés, nem jegyzet, de befejezett, kerek és egész, célját önmaga tűzi ki és eszközeit céljához válogatja. Az igy megteremtett műfajban a mesterek egész sora öntötte ki lelkét, kialakítva lassanként a rajz poétikáját. E műfaj magyar mesterét Vadász Miklóst mutatjuk be most a magyar közönségnek. Ő is szoros kapcsolatban él az élettel, melynek örökké <S> 4 <s>

9

10

11 szomjas megfigyelője. Mint egy örökös működésben lévő szivattyú, mint egy kielégítetlen polyp, ráfekszik az életre és szívja, szívja magába annak életet adó vérét. Szüntelen a megfigyelésben, mint egykor a rajz vén bolondja, Hokusai, ujságszomjuhozó, mint az életjelenségek kaleidoszkopszerü változatait jegyző Paul Renouard, fáradhatatlan érzékenységgel lesi az életjelenségeket, egy Diderot kíváncsiságával bújja a természet rejtelmeit, hogy egyre ujabb és ujabb mozgás és kifejezés lehetőségeket rögzíthessen meg. Mint Guyst, őt is érdekli az erotikus szenvedély, passiv és aktiv formájában egyaránt, mint Degas, ő is keresi az eddig rejtve maradt mozdulatot, leszáll a lélek rejtelmei közé, minttoulouse-lautrec, hogy felszínre hozzon lélekrevelációkat. Tunis és Páris, Bécs és Berlin, de főleg Budapest az ő világa, ezt írja le, nem mint Guys a világfi fájdalmával, elbújva a tömegbe, ellenkezőleg, Vadász menekül az eldemokratizálódott tömeg elől az intellektuellek, a bohémek, a szellemi életet élők, a cigányok és kitagadottak világába, ahol társra talál, olvasva a formák mögötti élet hangtalan tragédiáit. Csak közvetlenül az élet előtt állva dolgozik, amint a villanylámpa ragyogása körülsimogatja alakjait, a klubb-élet mozgalmassága elibé dobja a titokzatos életszeleteket, a színházi nézőtér, a páholy mélye gunyoros hazugságait, a kávéház a sok bohémálarcot, a szalon a társaságbéli nők hivságait s a politikai, társadalmi és művészi élet a maga mindennapi szenzációit. Az Est vette észre, hogy nagy kvalitások és bámulatos energiák lappanganak benne, hogy egy-egy ilyen rajza reflektor fényébe mártja az aktuálitást. A párisi Exelsior e cél szolgálatában a fotografáló masinát fogta igába s kapott élettelen életet. Az Est rajzaiban azonban az élet egy művész lelkén át tükröződik, láttatják az életet, a jrisson delicieux de la vie remegésében részeltetnek. Megmutatják, hogy mit lát meg egy sólyomszemü művészszem. <» 5

12 Amit meglát, megtudja mutatni. Kezében szinné lesz a szén, a fekete-fehér ellentéteibe belefogja a szinek egész orchestrális gazdagságát, a legbiztosabb értékelésben, most gyöngéd és puha, majd éles és kemény árnyalatátvitelekben, ugy, ahogy azokat az élet adja, értelme felfogja, érzése vezeti. mert a keze virtuóz erejű és mindent ki tud fejezni, amit csak akar. Nem mint Dürer, aki a szinre csak alighogy emlékeztetni akart, Vadász telivér szinember a rajzaiban is. Ő rajzolva fest. De azért rajzoló marad mindvégig. Soha sem csap át idegen területre, nem él áleszközökkel, megmarad a rajz korlátai között. Nem festményt utánoz, rajzot ad és a rajzot fejleszti a legvakmerőbb biztonsággal. Anyagot éreztet, mozgást sugall, jellemeket revelál, de mindent a rajz eszközeivel. Kezében megőrzi a ceruza vagy a széndarab minden elképzelhető kifejezőképességét, eljut a befejezettség határáig, de ott aztán megáll, mert tudja, hogy a titok a fődolgok hangsúlyozása, a lényeges kiemelése s a rajzoló csak szuggerálhatja a festmény hatását, de véle versenyeznie nem szabad. Ennek az érzése Vadász Miklósban szuverén. Az ő kapcsolata a természettel állandó és szoros. Ezért oly erős arcképrajzoló, mondhatnók lélekrajzoló, mert a formák ura belelát a formák mögött lappangó, a formákat formáló szellembe. Ilykép szimbólumokat alkot. De nem üres allegóriákat, fantazmagóriákat és tündérálmokat, ahogy Klinger kivánta a Maierei és Zeichnung dadogó önvédekezéseiben. Az elillanóban, a percigvalóban igenis mélységes jelképek rejlenek. Alles Vergángliche ist nur ein Gleichnis. De olvasni kell tudni őket. A titokzatos nem egykönnyen nyilik meg Dr. LÁZÁR BÉLA. 6

13 AZ ERNST-MUZEUM EDDIG A KÖVETKEZŐ KIÁL- LÍTÁSOKAT RENDEZTE: 1. SZINYEI MERSE PÁL gyűjteményes kiállítását. 2. KERNSTOCK KÁROLYNAK a debreczeni megyei székház számára készült üvegfestményeinek kiállítását. 3. ZULOAGA ÉS BRANGWYN gyűjteményes kiállítását. 4. FÉNYES ADOLF ujabb festményeinek és rajzainak kiállítását. AZ ERNST-MUZEUMBAN A KÖVETKEZŐ VASÁSOKAT TARTOTTÁK : FELOL- 1. Dr. YBL ERVIN: Zuloaga művészete. 2. KÖRÖSI ALBIN: A Spanyol aranykor művelődése. 3. OLGYAI VIKTOR : Brangwyn és a rézkarc. 4. Dr. FELEKY GÉZA : Fényes Adolf művészete. 5. Dr. LÁZÁR BÉLA tárlatvezetést rendezett, a csendélet művészetéről tartva előadást. -e> 7 "S"

14

15

16

17 VADÁSZ MIKLÓS VIZFESTMÉNVEINEK RAJZAINAK JEGYZÉKE: ÉS ELSŐ TEREM. 1. Jehova. Rézkarc Bretagnei korcsma. Eredeti lithografia Ligetben. Rézkarc Benjámin Roses. Rézkarc Ex libris. Rajzok. Egyenként Öreg ember. Rézkarc. Egyetlen példány Hazafelé. Rézkarc A csoda vár. Eredeti lithografia Bretagnei korcsma. Eredeti lithografia Rajzok Szép Ernő: Irka-firka c.kötetéhez. Darabonként Rajz. Szép Ernő : Irka-firka c. kötetéhez Női akt. Rézkarc Gróf Károlyi Mihály arcképe Eladó. 24. Gróf Tisza István arcképe!.... Eladó Görgei Arthur arcképei Eladók. 27. Gróf Andrássy Gyula arcképe Eladó. 28. Justh Gyula arcképe Eladó számok alatt kiálltolt rajzok megjelentek Az Est-ben <* g -«-

18 29. A főrendiház ülése Eladó. 30. A Zsilinszky Achim-pör Eladó. 31. A Zsilinszky Achim-pör Eladó. 32. A Regula-pör Eladó. 33. Tisza István az elnöki székben Eladó. 34. Hártl Lujza pöre Eladó. 35. Női akt. Rézkarc. Első maratás Rajzok Molnár Ferenc,,A pál-utcai fiuk" c. kötetéhez. Egyenkint *

19 MÁSODIK TEREM. 51. Tunisi leány. Rajz Fekvő lány. Rajz Háremhölgy. Rajz Háremhölgy. Rajz Szomorú rabszolgák. Rajz iooo. 56. Szerecsen rabszolga. Rajz Fekvő lány. Rajz Szerecsen rabszolga IOOO. 59. Beduin lány. Rajz. Nemes Marcell ur tulajdona. 60. Beduin asszony. Rajz Szerecsen rabszolga. Rajz Rabszolga. Rajz Ülő lány. Rajz Szent Mohamed tánca. Rajz Arab fiu. Rajz Imádkozó. Rajz Szép Ernő arcképe Eladó. 68. Arckép. Reiszman Jenőné úrhölgy tulajdona. 69. Önarckép. Singer Manci úrhölgy tulajdona. 69a. Molecz Dani arcképe. Magántulajdon. 70. Petráss Sári arcképe. Jacobi Victor ur tulajdona. <s- 1 1 o-

20 70a. Arckép. Sándor Fülöp ur tulajdona. 70b. Arckép. Mérei Adolfné úrhölgy tulajdona. 71. Arckép. Löwenstein Arnoldné úrhölgy tulajdona. 72. Arckép. Dr. Kovács József ur tulajdona. 73. Balkonon. Rézkarc Arckép. Báró Dr. Herczel Mór ur tulajdona. 75. Arckép. Schiffer Miksáné urnő tulajdona. 76. Lánczi Margitka arcképe Eladó. 77. Siesta. Ernst Lajos ur tulajdona. 78. Arckép-vázlat. Ernst Lajos ur tulajdona. 79. Arckép. Báró Hatvany Lajos ur tulajdona. 80. Hubay Jenő arcképe Eladó. 81. Arckép. Dr. Singer Zsigmond ur tulajdona. 82. Arckép. Kellner Adolf ur tulajdona. 83. Anyám. 84. Tanulmányfej Nemes Marcell arcképe Eladó. 86. Knopp Imre arcképe Eladó. 87. Hegedüsné B. Ilona arcképe Eladó. 88. Mahr Nándor arcképe. Magántulajdon. 89. Arckép. Bánky Terka úrhölgy tulajdona. 90. Baba arcképe. Beöthy László ur tulajdona. 91. Varsányi Irén arcképe Eladó. 92. Nagy Endre arcképe Eladó. 93. Kernstock Károly arcképe Eladó. 94. Falus Elek arcképe Eladó. 95. Arckép. Dr. Lázár Béláné úrhölgy tulajdona. 96. Szász Zoltán arcképe Eladó. 97. Bródy Sándor arcképe. Báró Hatvany Lajos ur tulajdona. < 12 <S>

21 98. Kiss József arcképe. Kiss József ur tulajdona. 99. Gombaszögi Frida arcképe Eladó Miklós Andor arcképe Eladó Molnár Ferenc arcképe Eladó Arckép. Grünwald Vilmosné Ernst Paula úrhölgy tulajdona. 102a. Harmat Hedy a ravatalon Eladó. 102b. Arckép. Goda Géza ur tulajdona. I02c. Kéry Pál arcképe. I02d. Zsezsé. ^ 13 ^

22 HARMADIK TEREM. 03. A bécsi Práterben. Vizfestmény Szeparéban. Vizfestmény Fiáker. Vizfestmény Boudoirban. Vizfestmény Meierei. Vizfestmény Úriasszony. Vizfestmény Naschmarkt. Vizfestmény A reggeli. Vizfestmény Szeret? Nem szeret? Vizfestmény A fehér dragonyos. Vizfestmény Alvó gyerekek. Vizfestmény Eladó. 14. Az élet. Vizfestmény Munkás lakás. Vizfestmény Részeg ember. Vizfestmény Borzalom. Vizfestmény Kabaréban. Vizfestmény Fogd a puskámat. Vizfestmény Csillagász. Vizfestmény A király. Vizfestmény A csók. Vizfestmény Sirás. Vizfestmény Banya. Vizfestmény «s>

23 125. Sör mellett. Vizfestmény ioo 126. Részegek. Vizfestmény Szép kilátás. Vizfestmény Csolnak. Vizfestmény Csók. Vizfestmény Ebéd után. Festett nyomat Maquilage. Vizfestmény Nyári éjszaka. Vizfestmény Metropol szinház. Vizfestmény Virágárusok. Vizfestmény Pali. Vizfestmény Hölgyválasz. Vizfestmény Schwarzenberg estély. Dr. Rudnyánszky Béla ur tulajdona Páholyban. Színnyomat Bar. Vizfestmény A báró ur. Vizfestmény o

24 NEGYEDIK TEREM Szerelem. Rajz Turf. Rajz A csók. Rajz Toilette. Rajz Szerelem. Rajz Dóra. Rajz Tabarin. Vizfestmény Talmudista. Rajz Szerelem. Kiss József ur tulajdona Makrók. Rajz Bar. Rajz Maurice-Bar. Rajz Rasták. Rajz. Reiner F. ur tulajdona 154. Rasták. Vázlat. Rajz IOO 155. Szerelem. Rajz Fol-'e-Berger. Rajz Színház előtt. Rajz Páholyban. Rajz ' Szép fiu. Rajz Színház előtt. Rajz Páholyban. Rajz Csók. Rajz

25

26 195- Jolán. Arckép Eladó La belle. Arckép Eladó Szerelem. Rajz A csók. Rajz Szerelem. Rajz Zöldben. Rajz. Beöthy László ur tulajdona Nevetők. Rajz Szép fiu. Rajz Orgia. Vizfestmény Páholyban. Az Uri Klub tulajdona Szép fiu. Rajz Jó falat. Vizfestmény Plakát Páholyban. Rajz Gourmand. Rajz I Zirzis. Vizfestmény A freidenaui versenyeken. Rajz Plakátvázlatok Jób Dániel arcképe Eladó A kis Kálmán arcképe Eladó Jacobi Viktor arcképe Eladó. * 18

27 ÖTÖDIK TEREM Éjjel. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Istállótulajdonosok. Rajz Modell. Rajz Szerelem. Rajz Modell. Rajz Szép fiu. Rajz Szerelem. Rajz Estély a kertben. Rajz Szép fiu. Rajz Illusztrációk Tanulmányok. Rajz Vázlatkönyvemből Istállótulajdonosok Masque. Rajz Vázlat Szerelem. Rajz Rajz Vázlat Vázlatok Korcsolyázó Szép fiuk *> 19 o

28 238. Szerelem Tanulmányok Öreg ember Szomszédos páholyok. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Temetés. Br. Hatvany Ferenc ur tulajdona Gourmand Vázlat Makró Fantázia Tanulmányok Május elseje Orgia Manikűré. Rajz Szép fiu Bar Maurice J Bariton A nép Estély : Tabarin Ebéd után. Reiner F. ur tulajdona Hotel garni Tanulmány. Rajz Tanulmány Tanulmány A lepke Öreg ur. Rajz Tanulmány Tanulmányfej Tanulmányok Éva Szép fiu. Szines rajz I5 o 20

29 269. Hálószoba Tanulmány Toilette A cigány A modell Tanulmányok Akttanulmány Kis leány. Eredeti lithográfia Plakátterv

30 HATODIK TEREM Szerelem. Rajz Szép fiu. Rajz Szerelem. Rajz Szerelem. Rajz Tanulmány Az angol lord Szomorú bohóc. Rajz Vége! Rajz Eladó Sirató asszonyok Jehova. Bér Dezsó' ur tulajdona Magányos karácsony Mors imperátor Tanulmány Öregek I Hollandi halász Kéztanulmány ,,Le Penseur" Korcsmában Lóversenyen ^ Kikötőben. Léderer Sándor ur tulajdona Az állat az emberben Tanulmány

31 300. Tanulmány Korcsmában Breton halász Tanulmány. Dr. Emődy Aladár ur tulajdon Hall a hatvani kastélyban Újházi. Beöthy László ur tulajdona Szalon a hatvani kastélyban Tanulmány. Magántulajdon Zongora Zöldben Tanulmány Olasz leány Tanulmány. Dr. Emó'dy Aladár ur tulajdona A lipcsei szinház télen Apache. Dr. Rudnyánszky Béla ur tulajdona Babonás történet Szerelem Terrasse Zuávok Balkonon Páris Gyerekek Részeg Tanulmány Szerelem Szerelem Boldog uj évet Tanulmány ioo.< 328. Tanulmány

32 HETEDIK TEREM Kongresszusi emlékek. Dr. Emődy A. ur tulajdona Tanulmány Kabarészám. Magántulajdon Kávéházban Természetbúvár Tanulmányok Házmesterné Tanulmány Garcon lakás a. Szabónál Templomban Vázlat Szegény emberek Öregek Szónok. Dr. Emó'dy Aladár ur tulajdona Tanulmány Vázlat Szobában. Magántulajdon Éjfél. Lithográfia Zádor István. Rajz Eladó Öreg asszony Tanulmányok IOO Tanulmányok 50. <$> "24 <t>

33

34

35 351- Siró nő Gyerekek ^O Tanulmány Szép asszonynál 355. Tanulmány Vázlat Köszvény I Tanulmány 359. Tanulmány 200 I Tanulmány Tanulmány Tanulmányok 363. Kis urak Lóversenytypusok Apachenő Volksprater Gyerekek 368. Nászéjszaka *

36 A HALLBAN LÁTHATÓ Sámuel Kornél, Nausikaa Márvány Eladó. Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Bronz Eladó. Szentgyörgyi István, Bronz Eladó. Munkácsy Mihály, Krisztus Eladó. Sámuel Kornél, Női akt Eladó. Régi Magyar népművészeti hímzések a Vitririnákban Eladók. 26

37 A VADÁSZ-IRODALOM. DÖMÖTÖR ISTVÁN : Egy rajzoló vázlatkönyvéből. A Lyka Károly szerkesztésében megjelenő,,művészet" évfolyamában. Kiadja Singer és Wolfner. «t» 27

38 A VADÁSZ-KI ÁLLÍTÁS TARTAMA ALATT a következő előadásokat jelenthetjük : dec. 5-én: SZÁSZ ZOLTÁN előadása: A női szépség és elegancia" c. alatt. Belépő jegy ára: Ülőhely 3 korona. Bérletjegy érvényes. Állóhely 2 korona. 2. Előadást tartanak még később meghatározandó időben Szép Ernő, Kéry Pál és Kemény Simon. 28

39

40

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

A szobrász. Dr. Lázár Béla.

A szobrász. Dr. Lázár Béla. A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007.

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007. PhD ÉRTEKEZÉS Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Miskolc, 2007. Ph.D-DISSZERTÁCIÓ Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Témavezető: Dr. Ferenczi László, egyetemi tanár Miskolci Egyetem

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Adatok Egry fiatalkori munkásságához

Adatok Egry fiatalkori munkásságához Gopcsa Katalin Adatok Egry fiatalkori munkásságához Kevés olyan legendás alakja van a magyar művészetnek, sőt, a magyar kultúrtörténetnek, mint Egry József. Ez a legenda a Balaton világát legkáprázatosabban

Részletesebben

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939.

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939. А К A D E MIAI É R T ESÍT Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA XLIX. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁN YOS AKADÉMIA 1939. Kiadásért felel : Kibédi Varga Sándor

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Kakas és pelikán. Cseke Péter

Kakas és pelikán. Cseke Péter Cseke Péter Kakas és pelikán A budapesti Mundus Kiadó 2002-ben kezdte meg Kós Károly életművének a kiadását, és rögtön igencsak magasra állította a mércét. Az Anthony Gall szerkesztésében megjelent Kós

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA 80 tiszatáj SZIGETI LAJOS SÁNDOR Meghalt a Nagy Pán!? A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA A Trianon utáni erdélyi magyar irodalom születésének pillanatában és a kezdetek idején az irodalmi

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 2014. X. évfolyam 10. szám, október 1 9 5 6 G LO R I A VICTIS 2014. OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK Ünnepi megemlékezés az 1956-os for r a d a l om és szabadságharc

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december 2014. november december Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella Bemutatók: A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget Karitatív karácsonyi rendezvények Harangozó Gyulára emlékezünk

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben