SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola NEVELŐTESTÜLETE év november 28. napján. A jelen SZMSZ a 29/2010.(04.06.) sz. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága Határozata által elfogadott SZMSZ, i módosításokkal egységes szerkezetbe

2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti Működési Szabályzat létrejöttének célja, alapelve: A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével, meghatározza intézményünk szervezeti felépítését, működésünknek belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatainkra vonatkozó rendelkezéseket. Iskolánk valamennyi polgára legfontosabb alapelvként kezeli - a munkahelyi béke megteremtése mellett - a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek betartását, valamint a jóhiszeműség, a tisztességes eljárás elvét, a bizalmon alapuló, kölcsönös együttműködés pontos betartását. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Szakmai alapdokumentum Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv) Éves munkaterv Szervezeti Működési Szabályzat Házirend Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok Közalkalmazotti munkaügyi szabályzat Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok: A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata A szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A szakmai alapdokumentum a fenntartó nyilatkozata (határozata) az adott nevelési és oktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatározza a közoktatási intézmény típusát, feladatait, és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. A szakmai alapdokumentumban szereplő feladatok alapján az iskola nevelőtestülete készíti el az intézmény pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelő és oktató munkát szabályozza. 1

3 A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő iskolai szervezetet és működést hozzon létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. A szervezeti és működési szabályzat kötelező és nem kötelező mellékletei: az iskolai könyvtár működési szabályzata, (1.sz.melléklet) az intézménydolgozóira és tanulóira vonatkozó adatkezelési szabályzata (2.sz.melléklet) az iskolai tankönyvellátás rendje (3.sz. melléklet) az intézmény ügyviteli, iratkezelési szabályzata (4.sz. melléklet) az intézmény közalkalmazotti munkaügyi szabályzata (5.sz. melléklet) o munkaköri leírások (5/A. sz. melléklet) o jutalmazási szabályzat (5/B. sz. melléklet) az Év tanára kitüntetés odaítélése (5/B/1.sz. melléklet) az Év diákja kitüntetés odaítélése (5/B/2.sz. melléklet) o pedagógus továbbképzési szabályzata (5/C. sz. melléklet) o Gyakornoki szabályzat (5/D) o Természetbeni juttatások cafatéria- szabályzata (5/E) o az intézmény közalkalmazotti tanácsának működési rendje (6.sz.melléklet) az intézmény esélyegyenlőségi terve (7.sz.melléklet) az intézmény folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) szabályzata ( 8.sz. melléklet) a gazdálkodást érintő ügyrendi szabályzat (8/A.sz. melléklet) a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok szabályzata ( 9.sz. melléklet) az Intézményi Tanács szervezeti működési szabályzata és ügyrendje (10.sz. melléklet) Az intézmény legfontosabb szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat. Ezzel egyetlen más belső szabályzat sem állhat ellentétben. A szervezeti és működési szabályzat jelentőségét növeli, hogy a benne foglaltak megtartása nemcsak az iskola dolgozóira nézve kötelezőek, hanem előírásai az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre (tanulókra és szüleikre) is vonatkoznak, sőt befolyásolják az intézmény és a fenntartó kapcsolatát is. Jogszabályi háttér: Alaptörvény A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben 2

4 történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Törvény a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a 362/2011.(XII.30.) Korm.rendelet az oktatási igazolványokról az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény Az eljárási szabályoknál, határidő, hatálybalépés számításánál a többször módosított közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL. törvény idevonatkozó rendelkezései szerint jártunk el. Az SZMSZ elfogadásának módja: A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot, valamint annak mellékleteit az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet, valamint az intézményi tanács. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartója egyetértési jogot gyakorol, abban az esetben, ha a jelen szabályzat többletkötelezettséget jelent a működtetőre. Az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. Hatálybalépés ideje: A Szervezeti Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ), amennyiben többletkötelezettséget nem igényel a nevelőtestület - jóváhagyásával válik érvényessé és a kihirdetést követő ötödik napon lép hatályba. Amennyiben a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges. Ebben az esetben a fenntartó jóváhagyását és a kihirdetést követő ötödik napon lép hatályba Az SZMSZ nyilvános dokumentum, kihirdetése alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az intézmény oly módon helyezi el, hogy azt az érintettek szabadon megtekinthessék. Az SZMSZ nyilvános. (Jogállami követelmény, hogy a visszamenőleges hatály törvénytelen!) 3

5 Érvényességi ideje: Az SZMSZ - eltérő rendelkezés hiányában - határozatlan ideig érvényes, illetőleg a kihirdetést követő 5. naptól az SZMSZ-ben vagy más magasabb szintű jogszabályban meghatározott időpontig. A jogszabályokon kívül az SZMSZ-t módosítását bárki kezdeményezheti. Személyi hatálya: Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi alkalmazottjára, tehát a közalkalmazotti jogviszonyban állókon kívül a további jogviszonyban állókra, valamint a megbízási jogviszonyban (polgárjogi szerződéssel) foglalkoztatottakra is, és természetesen a tanulói jogviszonyban állókra is. Területi hatálya: Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az iskolai élet - beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig - különböző helyszíneire, valamint az intézmény területén kívüli, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre is. 4

6 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI, JOGÁLLÁSA Múlt: Idézet az iskola fennállásának 90. éve alkalmából kiadott évkönyvből: A nagyméltóságú Magyar Királyi Kereskedelmi miniszter úr évi számú magas rendeletével létesítette iskolánkat - közli első értesítőjében a Fémipari Szakközépiskola Igazgatósága. Elhelyezéséről Pécs Szabad Királyi Város gondoskodott a Rákóczi út és Légszeszgyár utca sarkán lévő Littke-kaszárnya elnevezésű épületben Közelmúlt: A fenntartó által kiadott alapító okirat alapján készült A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 7622 Pécs, Negyvennyolcas tér 2. Az intézmény telephelyei: Az intézménynek telephelye nincs Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás Közfeladat ellátásának módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv OM azonosító Törzsszáma: Az intézmény típusa, feladatai: Szakközépiskola Szakközépiskola 5+2 Maximálisan felvehető tanulólétszám: Szakközépiskolában: 770 Felnőttoktatás. 200 Szakágazati szám: Szakmai középfokú oktatás Az intézmény alapfeladata: - szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása.ezen belül: a különleges bánásmódot igénylő, a szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszéd fogyatékos tanulók ellátása 5

7 Szakmacsoport, szakképesítés azonosító száma és megnevezése Szakmacsoport Szakképesítés azonosító Szakképesítés megnevezése száma Gépészet(5) Gépgyártástechnológiai technikus Elektrotechnikaelektronika(6) Elektronikai technikus Informatika(7) Informatikai rendszergazda Informatika(7) Informatikus Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Üdülői szálláshely-szolgáltatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Illetékessége,működési köre: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az intézmény alapítója és fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az irányító szerv neve és székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6

8 Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodási feladatatit a Pécsi Központi Képzőhely látja el, a két intézmény között megkötött megállapodás alapján Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűése határozott időre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben foglaltak szerint. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A számú ingatlanból 5460 m2 nagyságú ingatlanrész, valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a használatába adott vagyon feletti rendelkezési jogát az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012(II.24.) önkormányzati rendeletben írtak szerint gyakorolja. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Jelen: A Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. (1)-(2) bekezdésében, a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. bekezdésében, a PMJV Önkormányzata Közgyűlésének 412/2012. (XII.13.) és 436/2012.( számú határozatában, valamint a december 13. napján kelt, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásban foglaltak értelmében a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola feladatainak ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: átvevő munkáltató) részére adja át. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11., valamint a Törvény 4. és 7. (1)-(2) bekezdése értelmében az intézmény jogutódja az átvevő munkáltató, az átvétel időpontjában, január 1. napján fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. Így köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 7. -a alapján a beolvadás és közfeladat-ellátás átadás az e törvényben foglalt kivétellel - nem érinti az intézmény foglalkoztatásában álló közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 7

9 A KLIK foglalkoztatotti állományába kerülnek a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában a köznevelési alapfeladat ellátására létesített pedagógus munkakörben, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint a működtetési feladatok végzésére foglalkoztatott technikai dolgozók. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 61., valamint a KLIK-ről szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 6. alapján január 1. napjától a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola munkáltatója a KLIK (1051 Budapest, Nádor u. 32.), a munkáltatói jogkör gyakorlója a KLIK Elnöke. Köznevelési intézmény hivatalos neve intézményi szakmai alapdokumentuma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki: A köznevelési intézmény 1. Hivatalos neve: Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 1.1. Idegen nyelvű megnevezése: 1.2. Rövid neve(i): Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskola 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye: 7622 Pécs, 48-as tér telephelye(i): nincsenek 2.2. Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i): nincsenek tagintézményei ügyvitel címe: telephely (ei) 3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 3.1.Alapító szerv neve:emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2.Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor u Típusa: - egycélú köznevelési alapfeladat ellátása: szakközépiskola 5. OM azonosító: Alapfeladata: 6.1. Köznevelési alapfeladatok: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás Érettségire felkészítő négy évfolyam Többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása Felnőttoktatás- esti, levelező 8

10 Szakképzés: Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakmacsoportos, szakágazati bontásban Szakképesítés megnevezése 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A B C D E Szakképesítés Szakközépiskolai Szakmacsoport azonosítószáma ágazat OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Gépgyártástechnológiai IX. Gépészet 5. Gépészet 2 technikus 2. Elektronikai technikus XI. Villamos-ipar 6. 2 és elektronika Elektrotechnikaelektronika 3. Informatikai XIII. Informatika 7. Informatika 2 rendszergazda 4. Műszaki informatikus XIII. Informatika 7. Informatika 2 Szakképesítés megnevezése 2012/2013-as tanévtől kifutó rendszerben A B D E Szakképesítés Szakmacsoport azonosítószáma 1. Gépgyártás-technológiai technikus Elektronikai technikus Webmester Telekommunikációs informatikus 06 Utoljára indult képzés:2012/2013.tanévben től ez a képzés már nem indult. OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 5.Gépészet 2 6. Elektrotechnikaelektronika 2 7. Informatika 2 7. Informatika 1 9

11 Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől kifutó rendszerben a szakközépiskolai képzésben A B C D Szakképesítés Szakmacsoport azonosítószáma Szakképesítés megnevezése OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. Gépgyártástechnológiai Gépészet 1 technikus 2. Elektronikai technikus Elektrotechnikaelektronika 1 3. Webmester Informatika Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Szakközépiskola nappali rendszerben: 770 fő Felnőttoktatás: 200 fő 6.3. Gyakorlati képzés megszervezésére: iskolai tanműhely (cím: 7622 Pécs, 48-as tér 2.)alapfeladat: szakközépiskola) 6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 6.5. Iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel esetén: Nyilvántartási szám: képzési forma megnevezése: külső-belső képzés, tanfolyami formában szabad kapacitás terhére valósítja meg 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: feladatellátási hely szerint pontos cím: 7622 Pécs, 48-as tér 2. helyrajzi szám: hasznos alapterület: 5460 nm intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény legfontosabb adatai: Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: Intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott költségvetési intézmény, önálló adószámmal nem rendelkezik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adószáma:

12 Az iskola által használt bélyegzők: 1. Hosszú bélyegzők: Bélyegző lenyomat: Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér Az iskola körbélyegzője: Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Pécs A bélyegzőket használók köre: A körbélyegző egy példánya a gazdasági vezetőnél, egy példánya a munkaügyi előadónál és a pénzügyi előadónál, egy példánya az igazgatói irodában, egy pedig az iskolatitkári irodában található. A körbélyegző lenyomata hivatalos iratokon csak a rész munkáltatói jogot gyakorló intézményvezető, ill. cégszerű aláírásával együtt érvényes. A körbélyegző ettől eltérő alkalmazásáról, valamint az arra feljogosító jogköröket a munkaköri leírások szabályozzák. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: január 1-jétől az átvételre kerülő köznevelési intézményeknek, így intézményünknek, a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolának is megszűnik az önálló költségvetési szerv státusza, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként lett a KLIK mint költségvetési szerv része. Az Intézményfenntartó Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a) ellátja - fenntartói feladatokat, b) a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét, c) előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait, d) érvényesíti és - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, e) központosítottan folytatja le a beszerzéseket, f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését, g) közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában, h) közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban, 11

13 i) közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében, j) összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, k) ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat, l) közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában. Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében - a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan - a) az irányító szerv utasításainak megfelelően részt vesz az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntések előkészítéséhez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokban, b) javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében, c) elemzi az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, d) a miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források tervezésében és a támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásban, e) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt, f) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában, g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat. Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében a) ellátja a szakképző iskolák szakképzési feladatainak országos szakmai koordinációját, b) kidolgozza a szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, szakmai irányelveket és feladatszervezési alapelveket, továbbá elemzéseket készít, c) felelős a pályakövetési rendszer működtetéséért, d) a szakképzési feladatellátással kapcsolatban meghatározza a hatékonyság növeléséhez szükséges intézkedéseket, a hatékonyság mérésére alkalmas eszközrendszert, méri a hatékonysági célok elérését, e) ellátja az irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési tevékenységének országos koordinációs feladatait, f) meghatározza a felnőttképzési tevékenység céljait, g) a Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése során elkészíti javaslatát a keretszámoknak a megyén, fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározottak szerint, együttműködve a szakképző iskolai fenntartókkal és a fővárosi és megyei 12

14 kormányhivatalokkal, figyelembe véve a megyei szakképzési tervben, a szakképzési megállapodásokban foglaltakat és a fenntartók szándékát, h) a Kormány által az adott megyében, a fővárosban az állami intézményfenntartó központra meghatározott keretszámokat megosztja a megye, a főváros szakképző iskolái között, i) tervet készít a megyei szakképzési kapacitásokra vonatkozóan, amelyet összehangol a nem állami fenntartók által ellátott szakképzési feladatokkal. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ(a továbbiakban KLIK), mint fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, csoportok számát, ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. A fenntartó a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, b) átszervezésével, c) feladatának megváltoztatásával, d) nevének megállapításával, e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt be kell szereznie: a) az intézmény alkalmazotti közössége, b) az iskolaszék, c) a szülői szervezet, 13

15 d) az iskolai diákönkormányzat, e) szakközépiskola és szakiskola esetén a megyei gazdasági kamara, g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, h) a működtető önkormányzat véleményét. A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát, az intézmény szakmai döntési hatásköreit, a köznevelési intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat. A köznevelési intézmény vezetője A köznevelési intézmény az Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit az Intézményfenntartó Központ költségvetésének melléklete tartalmazza. A köznevelési intézmény vezetője aki: a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, az elnök irányítása alapján vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért; b) dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik; c) a jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható; d) elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását; e) előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait; f) jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az éves munkatervet; g) szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; h) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges - az intézkedési jogkörén kívül eső - intézkedések megtételét; i) gyakorolja az e Szabályzatban és az Intézményfenntartó Központ egyéb szabályzataiban ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; j) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez; 14

16 k) az elnök által meghatározott rendben adatot szolgáltat és legalább évente írásos tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény tevékenységéről; l) véleményezi az elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó - a köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő - döntést, javaslattételi jogkörrel rendelkezik; m) teljesíti a központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló szervezeti egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által - az elnök utasításai szerint - kért adatszolgáltatást; n) szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése az operatív feladatok irányítása céljából, és gyakorolja az intézményben a vezetési funkciókat. A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető jogosult. 15

17 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 3.1. Az iskola szervezete a.) Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: az intézményvezető helyettesek, a kincstárnok gyakorlati oktatásvezető és helyettese(jelenleg nincs betöltve) Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a fenntartó alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: általános (tanulmányi) intézményvezető helyettes, műszaki intézményvezető helyettes, Az intézményvezető helyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az intézményvezető adja. A tantestület az intézményvezető helyettesek személyéről titkos szavazással nyilvánít véleményt. Intézményvezető helyettes/helyettesek csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az intézményvezető helyettesi megbízás határozott (5 év) időre szól. A megbízást a munkáltató bármikor visszavonhatja. Amennyiben a közalkalmazott kéri, írásban kötelező a visszavonást megindokolni. Az indoklásban a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Az intézményvezető helyettesek és a más vezető beosztású dolgozók, munkájukat munkaköri leírásuk, a beosztással kapcsolatos különleges feladatok leirata, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezető távollétében teljes jogkörrel az általános (tanulmányi) intézményvezető helyettes helyettesíti. A tanulmányi intézményvezető helyettes távollétében a jogkört a műszaki intézményvezető helyettes veszi át, az gyakorolja. A helyettesítés további rendje: Az intézményvezető távollétében az alábbi jogkörök kivételével: - közalkalmazotti jogviszony létesítése 16

18 - közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Gazdasági ügyekben a kincstárnok helyettesíti. Szakmai-műszaki ügyekben a műszaki intézményvezető helyettes helyettesíti Az igazgatóság rendszeresen, kéthetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az intézményvezető irányítja. b.) Az iskola vezetősége (az igazgatói tanács) Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek az osztályfőnöki munkaközösség vezetője gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a gyakorlati oktatásvezető a kincstárnok Kibővített iskolai vezetőség: az igazgató, az igazgatóhelyettesek az osztályfőnöki munkaközösség vezetője gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a gyakorlati oktatásvezető a gyakorlati oktatásvezető helyettes a kincstárnok a szakmai munkaközösségek vezetői, valamint érintettség esetén, ill. a tárgyalás témájától függően, meghívást kaphat a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke az iskola szülői szervezetének elnöke az intézményi tanács elnöke Az iskola vezetősége (az igazgatói tanács) az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége (az igazgatói tanács) rendszeresen kéthetente tart megbeszélést, havonta pedig kibővített iskolavezetői értekezletet tart, az aktuális feladatokról. Az értekezletek ütemtervét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A megbeszélésről magnófelvétel, valamint jegyzőkönyv készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. (Eseteként ezt a jogát átruházhatja.) Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 17

19 c.) Intézményi Tanács A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján, az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanácsot hozott létre. Tagjai: egyenlő számban a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai. Az intézményi tanács jogállása: - Az intézményi tanács jogi személy, melyről az Oktatási Hivatal közhitelesnek minősülő hatósági nyilvántartást vezet. - Tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására. - Ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak (OH) jóváhagyásra. - Ügyrendjének a Hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a Hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba. - Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. - Székhelye azonos az intézmény székhelyével. - Elnöke csak az lehet, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyének településén lakik. - Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. - Az intézményi tanács dönt: o működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, o tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá o azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. o Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (elsősorban a szakmai munka vonatkozásában, melyet konkretizálni lehet a szervezeti és működési szabályzatban). o A szülői szervezet kikéri az intézményi tanács álláspontját arról a legmagasabb összegről, amelyet az iskola által szervezett nem kötelező programoknál a tanulóktól kérhet. o A nevelőtestületet össze kell hívni, ha az intézményi tanács kezdeményezi. o Az intézményi tanácshoz címzett leveleket felbontás nélkül továbbítani kell az intézményi tanácshoz. o Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 18

20 o Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét:a pedagógiai program,a szervezeti és működési szabályzat,a házirend,az éves iskolai munkaterv elfogadása előtt. d.) Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola vezetője alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik, melyet az iskola igazgatója készít el. A munkaköri leírásokat az SZMSZ 5/A. sz. Melléklete tartalmazza Az iskola szervezeti felépítésének vázlata Az iskola vezetési sémája INTÉZMÉY- VEZETŐ Iskolarendszerű felnőttképzés Iskola titkár Iskolatitkár Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés Szabadidő-szervező Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szociális munkás Tanulmányi intézményvezető helyettes Műszaki intézményvezető helyettes Gyakorlati oktatásvezető Kincstárnok Könyvtár, szoftvertár Oktatástechnikus Műszaki vezető Munkaügyi előadó, Pénzügyi előadó Humán. munkaközösség Rendszergazda (szoftver, hardver) Műhelyadminisztrátor Analitikus.könyvelő, Természettud. munkaközösség Számítógép rendszerkarbantartó Webmester Gépész teremgazdák Idegennyelvi munkaközösség Matematika munkaközösség Osztályfőnöki munk Gépész-automatika munkaközösség Informatikai munkaközösség Villamos teremgazdák Mérő terem gazdák Egyéb műhely gazdák Elektrotechnikai munkaközösség Gondnok Portások, Takarítók, Hivatali kézbesítő 19 Karbantartók

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben