Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011."

Átírás

1 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást nyújtó otthonának az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. Rendelet 5/A. (1-2) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg a szakmai programját. I. Az intézmény adatai II. Jogszabályi hivatkozás II.1. Az idősek otthona működésének jogszabályi hivatkozásai: II.2. Az ellátottak köre az idősek otthonában III. A szolgáltatás célja, feladata, kapcsolat más intézményekkel III.1. A szolgáltatás (idős-gondozás) célja és feladata III.1.1. Általános szabályok III.1.2. A szakmai program hatálya III.1.3. A szakmai program nyilvánossága III.1.4. A szolgáltatás feladata III.2. Az Intézmény feladata III.3. Más intézményekkel együttműködés módja III.3.1. Az együttműködéssel érintett szervek III.3.2. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja IV. Intézményi filozófia V. Az intézet bemutatása VI. Ellátandó célcsoport jellemzői VII. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége VII.1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett VII.2. Fizikai ellátás VII.3. Ruházat, textília biztosítása VII.4. Étkezés megszervezése VII.5. Egészségügyi ellátás

3 3 VII.6. Demens betegek ápolása VII.7. Mentálhigiénés ellátás VII.8. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre VIII. A szolgáltatás igénybevételének feltételei VIII.1. Az ellátás igénybevételének módja VIII.2. Térítési díjak VIII.3. Tájékoztatási kötelezettség VIII.4. Az intézményi jogviszony megszűnése IX. Az ellátottak és a szociális szolgálatatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok IX.1. Az ellátottak jogainak védelme IX.2. A szociális szolgáltatást végzők jogai IX.3. Az ellátásra jogosultak érdekvédelme X. Záró rendelkezések Mellékletek

4 4 I. Az Intézmény adatai 1. Az intézmény megnevezése: Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 2. Alapító okirat kelte, száma: alapító okirat kelte: alapító okirat száma: / Székhelye: Kaposvár, Füredi u Fenntartó: Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 5. Felügyeleti szerv megnevezése és székhelye: Szociális és Gyámhivatal Kaposvár, Csokonai u.3 6. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 7. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan gazdálkodó 8. Működési területe: országos. 9. Alaptevékenysége: idősek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthon 10. Ágazati azonosító: S Intézet kapacitása engedélyezett férőhely száma: 150 fő

5 5 II. Jogszabályi hivatkozás II.1. Az idősek otthona működésének jogszabályi hivatkozásai: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, (továbbiakban Szt.törvény) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (XI.17.) Korm. rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet, A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet A betegjogi, ellátott jogi és gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I.5.) EszCsM rendelet. A bentlakásos szociális intézményekben elhelyezettek, teljes körű ellátásra jogosultak magába foglalja, az l/2000. (I.7.) SzCsM. Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozó egészségügyi ellátást orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. II.2. Az ellátottak köre az idősek otthonában Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt indokolt esetben l8.életévet betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, valamint a Szt.68/A (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkeznek és ellátásuk más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.(szt.68/a (3). Idősek otthonába felvehető az ellátást igénylővel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a Szt.68/A. (3) bekezdésben meghatározott gondozási szükséglet hiányában is. Az intézmény biztosítja az időskori demenciában szenvedők ellátását a többiektől elkülönítve gondozási részleg létrehozásával. Felügyeletüket megerősített létszámú ápoló-gondozó beállításával biztosítja és számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást nyújt. Az egyénre szabott gondozási módszert az intézmény szakmai programjában külön szabályozza. (Szt.68 ) A szakmai feladatok részletes tartalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993.

6 6 évi III. törvény 68. (l-4) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet szabályozza. Az Idősek Otthona az 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet 5/A. (1.) bekezdése alapján, figyelembe véve a további vonatkozó jogszabályokat a következők szerint határozza meg a Szakmai Programját. III. A szolgáltatás célja, feladata, kapcsolat más intézményekkel III.1. A szolgáltatás (idős-gondozás) célja és feladata III.1.1. Általános szabályok A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, és ennek érdekében megállapítja: a szolgáltatás célját, feladatát, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a más intézményekkel történő együttműködés módját, az ellátandó célcsoport jellemzőit, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, az ellátás igénybevételének módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. III.1.2. A szakmai program hatálya A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. A szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén módosításra kerül. A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. A szakmai program területi hatálya az intézményre terjed ki. III.1.3. A szakmai program nyilvánossága A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján. A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

7 7 III.1.4. A szolgáltatás feladata A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában) meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa az ellátottak részére. Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: jelen szakmai programnak, az alapító okiratnak, a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint a házirendnek. A jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladatellátási követelményeknek. Az Intézmény célja A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevő gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítség nyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-szociális és pszichés állapota határozza meg. III.2. Az Intézmény feladata Az idős ember ápolása, gondozása Az idős emberek ápolása gondozása komplex tevékenység. Az otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől. Megközelítően pótolja számukra a családi otthont. A szakdolgozók feladata az otthonlakók korának és egészségi állapotának megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről. Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, elsősorban nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek, a napi legalább 3x étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásról (a továbbiakban: teljes körű ellátás). Az idősek otthonában a Szt. 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévet betöltött személy is felvehető, amennyiben betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és a Szt. 68/A (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkezik, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az időskorúak otthonában nyújtott ellátásért térítési díjat kell fizetni Szt Az intézményi térítési díj mértékét a fenntartó szabályozza. A személyi térítési díjról a fenntartó írásban értesíti az ellátottat. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Szt.115 (1). A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az

8 8 intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. Szt.115 (2). A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az otthon részletes működési rendjét a Házirend szabályozza. A jóváhagyott házirendet jól látható helyen kifüggesztésre kerül és gondoskodunk arról, hogy az a jogosultak, hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen. A megállapodás tervezete, valamint a Korlátozó Intézkedések Alkalmazásának Szabályzata az előgondozás során átadásra kerül az ellátást igénybevevőnek. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az Intézmény az ellátási területén elvégzi az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni. Az otthonban történő elhelyezés lehet határozott és határozatlan idejű, 1-2-3, illetve 4 ágyas szobában, 150 férőhelyen történik. III.3. Más intézményekkel együttműködés módja III.3.1. Az együttműködéssel érintett szervek Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 1. a regionális módszertani intézménnyel, 2. az intézmény fenntartójával, 3. szakosított szociális ellátást nyújtó szervezetekkel (más hasonló intézménnyel), 4. szociális alapellátással 5. oktatási intézmények, közoktatás, felnőttképzés, szakképzés felsőoktatás 6. egészségügyi intézmények, háziorvosok, szakorvosok, járóbeteg szakellátás, kórház, 7. hatóságok, szakhatóságok szociális és gyámhivatal, ÁNTSZ, bíróság 8. egyházak 9. ellátottjogi képviselő, érdekvédelmi szervezetek Az együttműködés módja, intenzitása: Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: Az együttműködés során az intézmény: segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. A kapcsolat folyamatos. Együttműködés az intézmény fenntartójával:

9 Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a: költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a szakmai program szerinti működésre stb. A kapcsolat folyamatos. 9 Szakosított szociális ellátást nyújtó szervezetekkel (más hasonló intézménnyel): A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről stb. A más szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. A kapcsolat folyamatos. Együttműködés a szociális alapellátással: Az Idősek Otthona együttműködik az idős megfelelő ellátása érdekében az alapellátás intézményeivel. Az együttműködésre sor kerülhet különösen az ellátás igénybevétele előtt, melynek során az alapellátás intézményei szolgálatai jelezheti adott személy időskorúak otthonában való elhelyezésének szükségességét. Az Idősek otthona szoros kapcsolatot tart fenn Kaposvár város idősek klubjaival különösen a Szigetvári úti és a Petőfi utcai Idősek klubjaival, valamint a Szociális Gondozási Központtal. Velük a kapcsolat évente 2-4 alkalommal történő látogatás, közös program, kirándulás keretében valósul meg. Nyugdíjas Egyesülettel évente két alkalommal történik a közös program a Korona énekkar közreműködésével. Oktatási intézmények, közoktatás, felnőttképzés, szakképzés felsőoktatás intézményei: Az oktatási intézményekkel is együttműködik az idősek otthona, a közös programok tekintetében, valamint az intézet terepet nyújt a felnőttképzés és szakképzés gyakorlati idejének a letöltéséhez. A Búzavirág úti óvódások évente 4-5 alkalommal látogatják meg az időseket az intézetben és velük közös programokon vesznek részt. A katolikus gimnázium évente 1-2 alkalommal látogatja meg az intézetünket. Terepintézetként a különböző oktatási intézetek szakmai terephelyszínét biztosítjuk, valamint a záróvizsgák gyakorlati vizsgáinak is színteréül szolgál az Intézet. Kapcsolat terepintézetként folyamatos a képzőintézetekkel. Együttműködés az egészségügyi alap-, és szakorvosi ellátással, kórházzal: Az egészségügyi alap-, és a szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében. A kapcsolat kiterjed a lakók egészségügyi intézetbe történő ellátására, illetve a szakorvosi ellátás igénybevételére. Hatóságok, szakhatóságok szociális és gyámhivatal, bíróság, ÁNTSZ: A Szociális és Gyámhivatallal a kapcsoltat tartama szerint lehet: gondnokság alá helyezés, valamint a gondnokolt ügyében való közreműködés. A kapcsolat intenzitására jellemző az alkalmi ügyintézés. Megyei és Városi Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés a kapcsolat tárgya. A kapcsolat intenzitása alkalmankénti. ÁNTSZ: A kapcsolat tartama szerint folyamatos tájékoztatás az ÁNTSZ részéről a fertőzések, fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatban. Intenzitás alkalmankénti ill. folyamatos.

10 10 Egyházak: A kapcsolat tartama a hitélet gyakorlása és feltételeinek megteremtése. A Római Katolikus Egyházzal valamint a Református Egyházzal tart fenn szorosabb kapcsolatot az idősek otthona. A kapcsolat tartama mise illetve istentisztelet tartása az Idősek otthonában. A Katolikus Egyház heti rendszerességgel tart misét a Református Egyház képviselője havi egy alakommal istentiszteletet. Ellátottjogi képviselő, érdekvédelmi szervezetek: Feladata a lakók érdekévdelének biztosítása. A kapcsolat intenzitására jellemő, hogy az ellátottjogi kélpviselő havi rendszerességgel látogatja meg az intézet lakóit. III.3.2. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A szolgáltatásról a következő módokon nyújtunk tájékoztatást a lakosság részére: Az intézmény honlapján tájékoztatókat teszünk közzé, annak tartamát folyamatosan frissítjük. A honlapon az Idősek Otthonáról minden szükséges információ megtalálható. A honlapon megtalálhatóak az intézeti elhelyezés főbb dokumentumai letöltési lehetőséggel, valamint az intézet által nyújtott szolgáltatások köre is. A felvételhez szükséges nyomtatványok letölthetőségét biztosítjuk, személyes megkeresésre kiadjuk, valamint postai úton is megküldjük. Próbalátogatás lehetőségét biztosítjuk, előzetes egyeztetés utáni helyszíni tájékoztatást is biztosítjuk, valamint, a foglalkozások, rendezvények megtekintésére is módot nyújtunk intézetünkben. A tájékoztatás további módja a szórólapon történő tájékoztatás. Az Idősek Otthonának elérhetőségét a helyi telefonkönyvben ill. az Arany oldalakon is közzétesszük. IV. Intézményi filozófia Az idősek otthona, mint az idősek számára teljes körű ellátást nyújtó szociális szolgálat az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységének ellátása során az intézményi filozófiában meghatározott alábbi értékeket helyezi előtérbe. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Idősek otthona az ellátást igénybe vevők alkotmányban rögzített szabad mozgásához való jogát fontosnak tartja. Az idősek otthonában a lakók a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat, úgy hogy egyben elősegítjük integrációjukat is. Az intézmény vezetői, és az intézet valamennyi munkatársa arra törekszik hogy a szakmai, szellemi, kulturális nyitottság jegyében a tevékenység végzése során keressék az újszerű, innovatív megoldásokat. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonában a szolgáltatásaikat igénybe vevő idős emberekkel kapcsolatban, felkészültek vagyunk a vállalt feladataink ellátására. Az otthon működésének lényeges eleme, hogy az otthon személyzete a napi munkája során ne csupán rutinból cselekedjék, hanem minden munkamozzanat megalapozott, a szakma követelményrendszerének

11 11 megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Fontos szempont, hogy munkatársaink szakmai és általános emberi intelligenciája átlagon felüli legyen. Dolgozóink szakmai ismereteinek karbantartására, folyamatos továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az ember. Tisztességgel dolgozunk, cselekszünk, élünk. Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi tisztesség. Szakmai-erkölcsi-etikai követelmény, hogy az intézményi ellátottak a szolgáltatás igénybevétele során, ne kerülhessenek kiszolgáltatott, függő helyzetbe, az alkalmazottaktól, hogy az itt folyó munka alapja empátiás támogató magatartás legyen és az otthon lakóinak tényleges otthona legyen. Intézményünk legfőbb célja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, melyet hatékony módszerek alkalmazásával ellátottaink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánunk biztosítani. Működésünk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk: szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, szakmailag indokolt elvárásaival a hazai alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal törvényekkel, rendeletekkel, hatósági eljárásokkal a szociális munka etikai kódexével. V Az intézet bemutatása Kaposvár, Somogy megye székhelye, a Kapos folyó két partján, a Somogyi-dombság lankáin található. Területe 113, 59 km 2. Népessége közel 70 ezer fő, 150 ezres vonzáskörzettel. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona Kaposvár Észak-Nyugati részén, a 67 út melletti zöldövezetben, 7308 m 2 közművesített telken található. Városi tömegközlekedéssel a 10, és 11-es buszjárattal könnyen megközelíthető. Személyautóval közlekedők részére parkolóhely biztosított az udvarban. Az intézmény kezdte meg működését a négyszintes épületben, mely 1969-ben épült. Az engedélyezett férőhelyszám 150 fő. Az épület hasznos alapterülete 2124 m 2, 150 férőhelyes, részben akadálymentesített, központi fűtésrendszere van. Minden szinten tágas folyosó fogadja a betérőket. A szobák e folyosóra nyílnak, 20,16 m 2 alapterületűek, beépített szekrénnyel ellátottak, világosak, PVC meleg-padlóburkolatúak. A lakószobák az idősek igényei szerint vannak kialakítva, intézeti illetve saját bútorzattal vannak berendezve. A szobák és az egyéb kiszolgáló helységek feliratozottak a jobb tájékozódás érdekében. A szobákban biztosított mind a természetes mind pedig a mesterséges megvilágítás. A folyosók tágasak, világosak, kapaszkodókkal, korláttal ellátottak, akadálytalan eljutást biztosítanak az ellátást igénybevevők számára a különböző helyiségek között, valamint kerekesszékkel is használhatók. A szintenkénti társalgó kényelmes, nagy ablakokkal ellátott, amelyek segítségével biztosítható a természetes megvilágítás, ugyanakkor lehetőség van az árnyékolásra is. A berendezés az ellátást

12 12 igénybevevők igényeinek és állapotuknak megfelelően kerül kialakításra. Minden szinten vérnyomásmérő, vércukormérő, kerekesszék, szoba WC, támbot az ápoláshozgondozáshoz szükséges egyéb eszközök a rendelkezésre állnak. A földszinten kapott helyet az emelt szintű ellátás (engedélyezett férőhelyszám: 14 fő). Az itt található egyszemélyes apartmanszobák alapterülete szintén 20,16 m 2 Az apartmanok főzőfülkével és vizesblokkal vannak felszerelve. A szobákban biztosított a kábel TV, telefon használata. Az I. emeleten a lakószobákban 1, 2, 3, 4 férőhely biztosított. E szinten látjuk el a demens, illetve hanyatló egészségi állapottal bíró lakóinkat. A szinthez tartozik 14 lakószoba, nővérszoba, főnővéri szoba, és orvosi szoba, teakonyha (mikrohullámú készülékkel), társalgó, 1-1 férfi, illetve női mosdó, 4-4 db zuhanyállással, 4-4 hideg-meleg vizes kézmosóval, 2-2 illemhelyiséggel, E szinten nincs külön étkező, a lakóinkat a szobákban szolgáljuk ki. A szobákban biztosított a kábel TV, valamint a hűtő is. A II. illetve az III. emeleten a lakószobákban 2, 3 férőhely biztosított. E szintek mindegyikéhez tartozik: 14 lakószoba, nővérszoba, teakonyha (mikrohullámú készülékkel, elektromos sütő-főző tűzhellyel), étkező, társalgó, kényelmes ülőgarnitúrával ellátva, színes nagy-képernyős tv-vel, mellyel kb. 50 csatorna fogható. A vizesblokk áll 1-1 férfi, illetve női mosdóból, 2-2 db zuhanyállással, 4-4 hideg-meleg vizes kézmosóból, 2-2 illemhelyiségből. Az I. II. és III. emelet valamennyi lakószobájában az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat (szék, fotel, asztal, étkezőasztal, éjjeliszekrény található. A szobákban is biztosított a kábel TV valamint a hűtő is. Az épület rendelkezik alagsori szinttel, melynek hasznos alapterülete 502 m 2. Itt található a könyvtárunk, ahol nem csak könyvek, hanem magazinok is a lakók rendelkezésére állnak. Itt kapott helyet a fizioterápiás kezelőhelyiség, melyben a gyógyító munka mai színvonalának megfelelő eszközök állnak a lakók rendelkezésére. A két szakember, kis és nagyfrekvenciás készülékekkel, 3 bioptron lámpával, 1 mágnespárnával valamint matraccal, 1 taposógéppel az akut és krónikus betegségek gyógyításán túl az intézményben folyó komplex egészségügyi ellátás részeként a rehabilitációt is elősegítik lakóink számára díjmentesen. Az alagsorban működik az intézmény mosodája, 4 ipari mosógéppel, 1 szárítógéppel felszerelve, ahol napi 200 kg ruha tisztítása, vasalása történik, biztosítva ezzel díjmentesen a lakók részére tiszta ruhát, illetve egyéb textíliát. Az alagsorban kapott helyet a technikai személyzet, a karbantartó műhely, és itt találhatóak a raktárhelyiségek valamint a személyzeti öltözők is. Az intézményhez tartozó közel 3000 m 2 -es parkban helyet kaptak a kiskertek, melyet a kertészkedéshez kedvet érző lakók művelgetnek. A park nagyobb részében, az árnyas fák alatt kedvező lehetőség adódik a levegőzésre, szabadtéri ünnepek, foglalkozások megtartására, illetve másik intézmény lakóinak fogadására, megvendégelésére. Otthonunk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett. Célunk, hogy a lakóink részére békés, derűs kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk. A demens, illetve mozgásukban korlátozott lakóinknak is, nővéri felügyelet mellett, heti rendszerességgel biztosítjuk a sétát parkunkban. Az intézmény, az ellátás biztosítása során eleget tesz:

13 13 a tájékoztatási kötelezettségnek, az adatkezelés során előírt adatvédelmi kötelezettségnek, tiszteletben tartja és biztosítja a lakóink jogait, érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását, biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartását, szabályozza és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, a pénz és értékkezelés rendjét, biztosítja az ellátottak érdekvédelmét biztosítja az egyéni és közösségi vallásgyakorlás lehetőségét. Az intézmény, működése során az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít (Szt.67..(1)bek.). A lakók részére napi háromszori normál étkezést biztosítunk. Külön étkeztetésben részesítjük a cukorbeteg (napi ötszöri) és egyéb (epe-, gyomor-, illetve tejérzékeny, stb.) diétára szoruló lakóinkat. Folyadékpótlás kiegészítéseként vitaminnal dúsított, azonnal oldódó teát kínálunk díjmentesen. Otthonunkat hetente kétszer látogatja fodrász, és a lakók számára díjmentesen nyújtja alapszolgáltatásait. Az otthonban biztosított orvosi szoba, melyet elláttak a korszerű ápolási feladatok végrehajtásához szükséges eszközökkel. A berendezés kialakítása megfelel az ellátást igénybevevők egészségi állapotának és az ÁNTSZ előírásának. 24 órás egészségügyi felügyelettel őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézmény házi orvosa hetente 3 alkalommal tart rendelést, ezen kívül sürgős esetben munkaidőben bármikor, illetve munkaidőn kívül a városi ügyelet orvosa hívható. Pszichiáter szakorvos havonta 1 alkalommal látogat otthonunkba. A napi ápolási, gondozási feladatot az ápoló-gondozó személyzet látja el. A három részlegvezető szakápoló segíti a diplomás főnővér és helyettese munkáját. A lakók részére rendelt gyógyszereket intézményünk biztosítja, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Nagy hangsúlyt fektetünk a mentális gondozásra, melyben 2 diplomás és 1 középfokú végzettségű mentális nővér működik közre. Ők segítik a lakókat, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. Szellemi frissességük fenntartása érdekében kulturális, szórakoztató és memóriafrissítő foglalkozásokat, vetélkedőket tartanak. Egyéni és kiscsoportos beszélgetéseket szerveznek, melyek segítik az együttélést, a kapcsolatok ápolását, problémák feldolgozását. Havi rendszerességgel a mentálhigiénés munkatársak bevásárolnak azoknak a lakóknak, akiknek hozzátartozója, vagy a lakó igényli. A csoport munkatársai hetente meglátogatják kórházba került lakóinkat. Megszervezik a vallásukat gyakorolni vágyó lakóknak az imádkozás, áldozás, gyónás lehetőségét. Otthonunkat a közeli Szent József katolikus plébánia lelkésze látogatja rendszeresen, de igény szerint egyéb felekezethez tartozó lakóink szabad vallásgyakorlását is biztosítjuk. Vallásos ünnepek alkalmával ünnepséget szerveznek, vendégeket hívnak. Végül, de nem utolsó sorban, épületünkben működik a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Betegszállító Kft. így, ha lakóinknak kórházi felülvizsgálatra kell utazni, intézményünk nem csak a

14 14 nővéri kíséretet biztosítja, hanem a rugalmas betegszállítást is, a betegszállításra vonatkozó jogszabályok alapján (19/1998 (VI.3) NM rendelet a betegszállításról). VI. Az ellátandó célcsoport jellemzői Pannon Mentő nonprofit közhasznú Kft. Idősek Otthona: Összes létszám (2011. március 01-én): 119 fő Megállapodással rendelkezők száma 119 fő, várakozó nincs. Az intézmény kihasználtsága jelenleg 79,3%-os. Nemek szerinti megoszlás: nő 90 76% férfi 29 24% Életkor szerinti megoszlás: év férfi nő összesen % , , , , , , , ,0 Az lakók átlagéletkora a 79,5 év. Iskolai végzettség szerint: 6 elemi, 8 elemi 86% Középfokú 27% Felsőfokú 5 % Egyetem 1 % Intézményünk felmérése alapján a foglalkoztatásban való részvételi mutatók alakulása: aktívak 32% időnként részt vesz 20% inaktív 48 %

15 Az ellátandó célcsoport egészségi állapota, gondozási szükséglete: 15 Munkánk során fontos, az idős korból eredő speciális szükségletek biztosítása. A szükségleteket az alábbi felsorolás tartalmazza, szervrendszerenkénti bontásban: Kültakaró, Az idős emberek bőre kiszáradásra hajlamos, sérülékeny, ezért fontos a testápoló szerek használata. Szem, látás: Az időskori látásromlás rontja a tájékozódási képességet, és baleset veszélyes. A megfelelő világítás, éjszakai jelzőfény használata segíti a tájékozódást. Az időskori látásproblémák szellemi hanyatláshoz vezethetnek. Azoknál az idős embereknél, akik előrehaladott és nagyfokú látáskárosodásban szenvednek, nagyobb valószínűséggel alakul ki a szellemi képességek hanyatlása, a gondolkodás, a tanulás és a memória zavarai. Létezik olyan feltételezés is, amely szerint a látáskárosodás és a szellemi képességek romlása között közvetett kapcsolat áll fenn. A látáskárosodás következtében ugyanis az idős ember interaktív tapasztalatainak mennyisége és minősége romlik. A rossz látás miatt csökken a társadalmi kapcsolatok kialakításának és megtartásának képessége, továbbá a megfelelő fizikai, szellemi és lelki állapot fenntartásához szükséges cselekvésekben való részvétel lehetősége is. Így tehát a látásromlás úgy hat a kognitív teljesítményre, hogy beszűkíti az idős egyén részvételi lehetőségeit az idegrendszert serkentő hatású tevékenységekben, és ezzel közvetett úton a szellemi képességek hanyatlásához vezet. Az aktivitás hiánya áttételesen tovább súlyosbíthatja a szellemi képességek romlását, amennyiben depresszióhoz és társadalmi izolációhoz vezet. Hallás: Az időskori halláscsökkenés gyakori probléma, a kommunikáció során tömör, egyszerű mondatokat kell használni. Szinte minden embernél megfigyelhető az életkor előrehaladtával, hogy a hallása jelentősen csökken. Ez egy lassú, fokozatos romlás. Ez az oka annak, hogy az érintett sokszor nem is veszi észre, hogy baj van a hallásával. Előfordul, hogy a környezete figyelmezteti erre. Majd az idős ember egyre nehezebben tud a beszélgetésekben részt venni. Fárasztja a beszéd, hisz sok energiára van szüksége az odafigyeléshez és az elhangzottak megértéséhez. Sokszor környezetéből érkezik erről jelzés, de az egyre növekvő elszigetelődés is jelezheti a halláscsökkenés fokozódását. Elsősorban azokat a magasabb frekvenciákat érinti a halláscsökkenés, melyek az agy számára fontos stimulációt, ingert közvetítenek. Ennek következménye egy jelentős energiaveszteség is, amitől az idős ember depressziós lehet. Ez további elszigetelődést eredményez ráadásul éppen akkor, amikor szellemi, testi agilitásuk erősen csökkent. Hőszabályozás, bőr és védőrendszer: Idős korban a hőérzet csökken, így óvni kell az időseket a kihűléstől, túlzott felmelegedéstől, a megfelelő ruházat biztosításával. A bőr alatti szövet és a rugalmas rostok tömege csökken, ezáltal a bőr vékonyabb és rugalmatlanabb lesz. Faggyúmirigyek kisebbek lesznek, a kiválasztásuk csökken, a nedvességképzés lelassul, viszketést okozva, ezáltal nő bőrkárosodás kockázata. Csökkenő mértékű izzadás miatt a test hőmérséklet-szabályozása károsodik. A hajszálerekben a véráramlás csökken, ezért a sebgyógyulás lelassul, nő a fertőzés kockázata. Vérellátás csökken különös tekintettel az alsó végtagokra ezért nőhet a megváltozott szöveti perfúzió kockázata. Az erek törékennyé válnak. A bőr nyomás- és hőérzékenysége is változik így nő a decubitusok és hő okozta sérülések kockázata. Csökken a melanintermelés, amely következménye a szürkésfehér haj. A hajszál elvékonyodik, szemérem- és hónaljszőrzet nőknél csökken, de az arcon szőrnövekedés tapasztalható. Folyadék és elektrolit háztartás: Idős korban 3x nagyobb szomjúságérzés kell az érzékeléshez, mint fiatal korban. Emiatt az idős ember elfelejt inni. Fontos a figyelem felkeltése, arendszeres folyadékbevitel biztosítása. A szervezet víztartalma a korral egyre csökken. Napi 1,5-2 liter (6-8 pohár) folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezet folyadékigényét kielégítsük. Az idős emberek szervezete rosszul alkalmazkodik a megbetegedések és a különböző környezeti tényezők okozta változásokhoz, melyek folyadékigényüket jelentősen megnövelik (pl. lázas állapotok, hasmenés, hányás, fizikai aktivitás, nyári meleg). Mivel az időskor sajátossága, hogy a

16 16 szomjúságot kevésbé érzékelik, szervezetük könnyen elérheti a kritikus 2% folyadékveszteséget, mely akár kiszáradáshoz is vezethet. Légző rendszer: A mellkas merevebbé válása és a bordaporcok elmeszesedése következtében a keresztcsonti ízületek mozgása beszűkül. A nagylégutak porcos szerkezete elmerevedik. A tüdő rugalmassága csökken. A vitális funkciók gyengülésénél fontos a kímélő életmód, a friss levegő biztosítása gyakori szellőztetéssel, a megfelelő gyógyszerelés, rendszeres kontroll. Vizeletkiválasztó rendszer: A vesék súlya 1/3-ára csökken, a vesemedencében megnő a zsír mennyisége, csökken a veséken átáramló vér mennyisége, a húgyhólyag kontraktilitása, vizelettartó képessége is csökken, ami inkontinenciához vezethet. Az inkontinens betegeknél nagy figyelmet kell fordítani a bőrápolásra. Emésztőrendszer: A fogazat romlása miatt a rágóképesség csökken. A gyomor, és bélrendszer motilitása gyengül, ami székszoruláshoz vezethet, fontos az egészséges étrend biztosítása. Az idősek étrendjének összeállításánál fokozottan figyelni kell, hogy szervezetük kevesebb energiát igényel, mint aktív felnőttkorban. Emiatt ha, nem csökkentjük és alakítjuk át a bevitt táplálék mennyiségét és összetételét, súlytöbblet alakulhat ki. Másik gyakori probléma lehet, hogy csökken az étvágyuk vagy sok esetben egyszerűen nincs kedvük enni, ezért nem fogyasztanak elég mennyiségben nyomelemeket és vitaminokat. A fenti tényezők figyelembevétele miatt fontos a kiegyensúlyozott, vitaminban gazdag táplálkozás illetve a fogazat romlása miatt a különféle tartalmas levesek, főzelékek, mártások és szószok fogyasztása Mozgásszervek: Fokozottan csökken a csontok mésztartalma, a csontok törékennyé válnak. A gerincoszlop fokozódó görbülete, és a csigolyák közti szövetek vízveszteségének következtében csökken a testmagasság. Az idős emberek mozgása, az ízületi fájdalmak, csontritkulás miatt lelassult, nehezített. Az ápolás során lényeges az inmobilizációs ártalmak kivédése, (felfekvés, tüdőgyulladás) Érzelmi szféra: A sorozatos veszteségek megérésével tudatosul az elmúlás gondolata, szembesül az idős ember képességei csökkenésével és szorongani kezd, mert érzi, hogy egyre inkább rá lesz utalva mások segítségére. Szorongásos zavaroknak nevezzük a különböző fóbiákat, melyek egy meghatározott dologtól, tevékenységtől, vagy helyzettől való, folyamatosan fennálló indokolatlan félelem. A depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség az idősebb populációban. Gyakran nem diagnosztizálják, mert az öregedéssel szükségképpen együtt járónak tekintik. A mentálhigiénés tevékenység leglényegesebb része az érzelmi élet ápolása, irányított beszélgetéssel. Demencia (időskori elbutulás): Fontos a fizikális szükségletek biztosítása, felügyelete. A zavart tudatállapotból eredő nyugtalanság csökkentése, megfelelő gyógyszereléssel, megnyugtatással, megértő kommunikációval. Egészségi állapot jellemzői, betegségek előfordulása intézetünkben: Cukorbetegség: 14,3% Szív és érrendszeri megbetegedés 17 % súlyos fokú csontritkulás 1 % betegséghalmozódás előfordulása 84 % inkontinencia megléte 60,5% pszichiátriai betegség 64 % súlyos fokú demencia 42 % kerekesszékes 11 % egyéb fogyatékosság 10 % Szociális helyzetük szerint:

17 17 egyedül élt 40% családjával élt 60% anyagilag családja segíti 80% Ellátás szüksége szerint: önellátásra képes 34% önellátásra részben képes 51% önellátásra nem képes, teljes kiszolgálást igényel 15% Település szerint: Somogy megyéből 90% Más megyéből 10% Az ellátandó célcsoport jövedelmi viszonyai: A kérelmezők mindegyike rendelkezik nyugdíjjal. VII. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonának alapfeladata az idősek gondozása, melyet komplex gondozás keretében valósít meg, ahol a gondozás valamennyi elemét (fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, foglalkoztatás) együtt alkalmazza, maximálisan figyelembe véve a lakó egyéniségét, igényeit, kultúráját. Mindezeket tudatosan és tervszerűen szervezzük és hajtjuk végre. A teljes körű ellátás keretében az otthon biztosítja: a lakhatásról való gondoskodást 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátását, napi háromszori étkezést az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 45. szerint ruházattal és textíliával való ellátást az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint meghatározott egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 54. szerint a hivatalos ügyekben való segítségnyújtást a lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását, javítását, szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs feladatokat. VII.1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett A feladatellátás szakmai tartalma:

18 18 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 67. -ában meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett. A feladatellátás formái: ágyas elhelyezés, emelt szintű ellátás: (szoba, minikonyha, fürdőszoba, WC) A feladatellátás szakmai módja: A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják. Orvosi ellátás heti 3 x 2 órában. A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. Intézményünkben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítsége értünk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak megőrzésére illetve lehetőség szerint helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor. Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor előrehaladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire. A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodni a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási formákat egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembe vételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban valósítjuk meg. VII.2. Fizikai ellátás Intézményünk az ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő fizikai ellátást biztosítja. A feladatellátás tartalma, formái: A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: gyógyszerátadás, beadás, orvos utasítására injekció beadás, sebellátás, felfekvések kezelése, fürdetés, mosdatás, tisztába tevés, ágytálazás, öltöztetés, az ellátottak mozgatása, emelése,

19 19 decubitus megelőzés, az ellátottak tornáztatása, mobilizálása különösen a fekvő betegeknél, kéz- és lábápolás, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, tiszta ruha kiadása. A feladatellátás módja: A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett. Az intézményünk szép, egészséges környezetben helyezkedik el, az idősek kellemes pihenését szolgáló gondozott parkkal. Az otthon négy gondozási részlegből áll. A közösségi terekben társalgót, tévé- és játéksarkot, látogatók fogadására alkalmas helyeket alakítottunk ki. A gondozási egységhez ugyanígy tartozik egy nővérszoba, egy szennyes tároló, egy a tiszta textíliák és egyéb a betegek ellátásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiség. A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó könnyen tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában, mind pedig az otthon bármely részén. Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos közlekedésüket a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók és zuhanyzók biztosítják. A fürdőszobák és a mellékhelyiségek az ellátást igénybevevők létszámnak megfelelően kerülnek kialakításra. A zuhanyzó kapaszkodóval, ülőkével, csúszásgátlóval ellátott és akadálymentesítettek. Az intimitás, a zárhatóság biztosított. A helyiségek megfelelően takarítottak, tiszták, szükség szerint fertőtlenítettek A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. VII.3. Ruházat, textília biztosítása Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata, az otthon a teljes körű ellátás keretében kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás évszaknak megfelelő felső ruházattal, cipővel, illetve egyéb lábbelivel rendelkezzék (1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 46. ). Feladatellátás módja: A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt nyilvántartó lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni. A bentlakásos intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt,

20 20 a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szükség szerint biztosítja (1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet ). A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt a név kezdőbetűinek megjelölésével biztosítjuk a ruhákon. A szennyes ruha összegyűjtése, a tiszta ruha tulajdonosnak történő visszajuttatása a részlegen dolgozók feladata. A mosás rendszere szabályozott módon, a mosási rend alapján történik. A lakó ruházatáról a beköltözéskor egyéni leltár készül, amelyet a változások esetén módosít a személyzet. A lakó saját ruházatának megóvására az intézmény a lakrészekben saját, névre szóló, zárható szekrényt biztosít A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. VII.4. Étkezés megszervezése Az intézet az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak figyelembevételével, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja (1/2000 SzCsM rendelet 45. ). Az otthon napi háromszori étkezést biztosít, melyből egy fő étkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. Az étel vásárlásakor és az étlap összeállításakor az intézményvezető az idős ember tápanyagszükségleteit, különleges igényeit figyelembe veszi, ügyel a változatosságra. (Az intézmény főzőkonyhával nem rendelkezik, az ételt más főzőkonyháról biztosítjuk, de az étlap összeállításában együttműködünk.) A kétheti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók eltérő életkorát, egészségi állapotát és egyéni igényeit is. Az étrend összeállítása a szolgáltató feladata együttműködve az intézetvezetővel, az élelmezési bizottsággal és az intézetvezető ápolóval. Az étrendet az intézet vezető hagyja jóvá. Orvosi javaslatra a lakóinknak biztosítunk diétás étkeztetést. Az intézmény alkalmazottai munkaidejükben a lakókkal azonos mennyiségű és minőségű ételt fogyaszthatják. Lakóink számára lehetőséget biztosítunk egyszerűbb ételféleségek elkészítésére, erre a célra az intézmény emeletein teakonyhában van lehetőségük. Az étlapok tervezésénél figyelembe vesszük a lakók javaslatait, észrevételeit, igényeit. A lakók élelmezéssel kapcsolatos elégedettségének ismerete fontos szempont a minőségi szolgáltatásnyújtás e szegmensének megítélésében, ennek érdekében az elégedettségi vizsgálat során az élelmezésre is kitérünk. Az esetlegesen felmerülő negatív észrevételekre javító szándékú intézkedésekkel próbál az intézet vezetősége reagálni. Az étlap összeállításában segítséget nyújt az élelmezési bizottság. Részletes tevékenységét az Élelmezési Bizottság Szabályzata tartalmazza. Az étkezések alatt és a köztes időpontokban rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű folyadék. Mindig rendelkezésre áll aktuális étlap, jól láthatóan kifüggesztve a faliújságon. A feladatellátás formái: normál étrend

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés

/U~ó.) C%'6. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C%'6. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI Az intézmény SZMSZ - ben és működési engedélyben meghatározott

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben