Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011."

Átírás

1 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást nyújtó otthonának az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. Rendelet 5/A. (1-2) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg a szakmai programját. I. Az intézmény adatai II. Jogszabályi hivatkozás II.1. Az idősek otthona működésének jogszabályi hivatkozásai: II.2. Az ellátottak köre az idősek otthonában III. A szolgáltatás célja, feladata, kapcsolat más intézményekkel III.1. A szolgáltatás (idős-gondozás) célja és feladata III.1.1. Általános szabályok III.1.2. A szakmai program hatálya III.1.3. A szakmai program nyilvánossága III.1.4. A szolgáltatás feladata III.2. Az Intézmény feladata III.3. Más intézményekkel együttműködés módja III.3.1. Az együttműködéssel érintett szervek III.3.2. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja IV. Intézményi filozófia V. Az intézet bemutatása VI. Ellátandó célcsoport jellemzői VII. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége VII.1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett VII.2. Fizikai ellátás VII.3. Ruházat, textília biztosítása VII.4. Étkezés megszervezése VII.5. Egészségügyi ellátás

3 3 VII.6. Demens betegek ápolása VII.7. Mentálhigiénés ellátás VII.8. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre VIII. A szolgáltatás igénybevételének feltételei VIII.1. Az ellátás igénybevételének módja VIII.2. Térítési díjak VIII.3. Tájékoztatási kötelezettség VIII.4. Az intézményi jogviszony megszűnése IX. Az ellátottak és a szociális szolgálatatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok IX.1. Az ellátottak jogainak védelme IX.2. A szociális szolgáltatást végzők jogai IX.3. Az ellátásra jogosultak érdekvédelme X. Záró rendelkezések Mellékletek

4 4 I. Az Intézmény adatai 1. Az intézmény megnevezése: Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 2. Alapító okirat kelte, száma: alapító okirat kelte: alapító okirat száma: / Székhelye: Kaposvár, Füredi u Fenntartó: Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 5. Felügyeleti szerv megnevezése és székhelye: Szociális és Gyámhivatal Kaposvár, Csokonai u.3 6. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 7. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan gazdálkodó 8. Működési területe: országos. 9. Alaptevékenysége: idősek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthon 10. Ágazati azonosító: S Intézet kapacitása engedélyezett férőhely száma: 150 fő

5 5 II. Jogszabályi hivatkozás II.1. Az idősek otthona működésének jogszabályi hivatkozásai: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, (továbbiakban Szt.törvény) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (XI.17.) Korm. rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet, A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet A betegjogi, ellátott jogi és gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I.5.) EszCsM rendelet. A bentlakásos szociális intézményekben elhelyezettek, teljes körű ellátásra jogosultak magába foglalja, az l/2000. (I.7.) SzCsM. Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozó egészségügyi ellátást orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. II.2. Az ellátottak köre az idősek otthonában Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt indokolt esetben l8.életévet betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, valamint a Szt.68/A (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkeznek és ellátásuk más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.(szt.68/a (3). Idősek otthonába felvehető az ellátást igénylővel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a Szt.68/A. (3) bekezdésben meghatározott gondozási szükséglet hiányában is. Az intézmény biztosítja az időskori demenciában szenvedők ellátását a többiektől elkülönítve gondozási részleg létrehozásával. Felügyeletüket megerősített létszámú ápoló-gondozó beállításával biztosítja és számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátást, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást nyújt. Az egyénre szabott gondozási módszert az intézmény szakmai programjában külön szabályozza. (Szt.68 ) A szakmai feladatok részletes tartalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993.

6 6 évi III. törvény 68. (l-4) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet szabályozza. Az Idősek Otthona az 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet 5/A. (1.) bekezdése alapján, figyelembe véve a további vonatkozó jogszabályokat a következők szerint határozza meg a Szakmai Programját. III. A szolgáltatás célja, feladata, kapcsolat más intézményekkel III.1. A szolgáltatás (idős-gondozás) célja és feladata III.1.1. Általános szabályok A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, és ennek érdekében megállapítja: a szolgáltatás célját, feladatát, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a más intézményekkel történő együttműködés módját, az ellátandó célcsoport jellemzőit, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, az ellátás igénybevételének módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. III.1.2. A szakmai program hatálya A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. A szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén módosításra kerül. A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. A szakmai program területi hatálya az intézményre terjed ki. III.1.3. A szakmai program nyilvánossága A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján. A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

7 7 III.1.4. A szolgáltatás feladata A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában) meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa az ellátottak részére. Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: jelen szakmai programnak, az alapító okiratnak, a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint a házirendnek. A jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladatellátási követelményeknek. Az Intézmény célja A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevő gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítség nyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-szociális és pszichés állapota határozza meg. III.2. Az Intézmény feladata Az idős ember ápolása, gondozása Az idős emberek ápolása gondozása komplex tevékenység. Az otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől. Megközelítően pótolja számukra a családi otthont. A szakdolgozók feladata az otthonlakók korának és egészségi állapotának megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről. Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, elsősorban nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek, a napi legalább 3x étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásról (a továbbiakban: teljes körű ellátás). Az idősek otthonában a Szt. 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévet betöltött személy is felvehető, amennyiben betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és a Szt. 68/A (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkezik, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az időskorúak otthonában nyújtott ellátásért térítési díjat kell fizetni Szt Az intézményi térítési díj mértékét a fenntartó szabályozza. A személyi térítési díjról a fenntartó írásban értesíti az ellátottat. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Szt.115 (1). A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az

8 8 intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. Szt.115 (2). A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az otthon részletes működési rendjét a Házirend szabályozza. A jóváhagyott házirendet jól látható helyen kifüggesztésre kerül és gondoskodunk arról, hogy az a jogosultak, hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen. A megállapodás tervezete, valamint a Korlátozó Intézkedések Alkalmazásának Szabályzata az előgondozás során átadásra kerül az ellátást igénybevevőnek. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az Intézmény az ellátási területén elvégzi az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni. Az otthonban történő elhelyezés lehet határozott és határozatlan idejű, 1-2-3, illetve 4 ágyas szobában, 150 férőhelyen történik. III.3. Más intézményekkel együttműködés módja III.3.1. Az együttműködéssel érintett szervek Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 1. a regionális módszertani intézménnyel, 2. az intézmény fenntartójával, 3. szakosított szociális ellátást nyújtó szervezetekkel (más hasonló intézménnyel), 4. szociális alapellátással 5. oktatási intézmények, közoktatás, felnőttképzés, szakképzés felsőoktatás 6. egészségügyi intézmények, háziorvosok, szakorvosok, járóbeteg szakellátás, kórház, 7. hatóságok, szakhatóságok szociális és gyámhivatal, ÁNTSZ, bíróság 8. egyházak 9. ellátottjogi képviselő, érdekvédelmi szervezetek Az együttműködés módja, intenzitása: Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: Az együttműködés során az intézmény: segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. A kapcsolat folyamatos. Együttműködés az intézmény fenntartójával:

9 Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a: költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a szakmai program szerinti működésre stb. A kapcsolat folyamatos. 9 Szakosított szociális ellátást nyújtó szervezetekkel (más hasonló intézménnyel): A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről stb. A más szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. A kapcsolat folyamatos. Együttműködés a szociális alapellátással: Az Idősek Otthona együttműködik az idős megfelelő ellátása érdekében az alapellátás intézményeivel. Az együttműködésre sor kerülhet különösen az ellátás igénybevétele előtt, melynek során az alapellátás intézményei szolgálatai jelezheti adott személy időskorúak otthonában való elhelyezésének szükségességét. Az Idősek otthona szoros kapcsolatot tart fenn Kaposvár város idősek klubjaival különösen a Szigetvári úti és a Petőfi utcai Idősek klubjaival, valamint a Szociális Gondozási Központtal. Velük a kapcsolat évente 2-4 alkalommal történő látogatás, közös program, kirándulás keretében valósul meg. Nyugdíjas Egyesülettel évente két alkalommal történik a közös program a Korona énekkar közreműködésével. Oktatási intézmények, közoktatás, felnőttképzés, szakképzés felsőoktatás intézményei: Az oktatási intézményekkel is együttműködik az idősek otthona, a közös programok tekintetében, valamint az intézet terepet nyújt a felnőttképzés és szakképzés gyakorlati idejének a letöltéséhez. A Búzavirág úti óvódások évente 4-5 alkalommal látogatják meg az időseket az intézetben és velük közös programokon vesznek részt. A katolikus gimnázium évente 1-2 alkalommal látogatja meg az intézetünket. Terepintézetként a különböző oktatási intézetek szakmai terephelyszínét biztosítjuk, valamint a záróvizsgák gyakorlati vizsgáinak is színteréül szolgál az Intézet. Kapcsolat terepintézetként folyamatos a képzőintézetekkel. Együttműködés az egészségügyi alap-, és szakorvosi ellátással, kórházzal: Az egészségügyi alap-, és a szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében. A kapcsolat kiterjed a lakók egészségügyi intézetbe történő ellátására, illetve a szakorvosi ellátás igénybevételére. Hatóságok, szakhatóságok szociális és gyámhivatal, bíróság, ÁNTSZ: A Szociális és Gyámhivatallal a kapcsoltat tartama szerint lehet: gondnokság alá helyezés, valamint a gondnokolt ügyében való közreműködés. A kapcsolat intenzitására jellemző az alkalmi ügyintézés. Megyei és Városi Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés a kapcsolat tárgya. A kapcsolat intenzitása alkalmankénti. ÁNTSZ: A kapcsolat tartama szerint folyamatos tájékoztatás az ÁNTSZ részéről a fertőzések, fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatban. Intenzitás alkalmankénti ill. folyamatos.

10 10 Egyházak: A kapcsolat tartama a hitélet gyakorlása és feltételeinek megteremtése. A Római Katolikus Egyházzal valamint a Református Egyházzal tart fenn szorosabb kapcsolatot az idősek otthona. A kapcsolat tartama mise illetve istentisztelet tartása az Idősek otthonában. A Katolikus Egyház heti rendszerességgel tart misét a Református Egyház képviselője havi egy alakommal istentiszteletet. Ellátottjogi képviselő, érdekvédelmi szervezetek: Feladata a lakók érdekévdelének biztosítása. A kapcsolat intenzitására jellemő, hogy az ellátottjogi kélpviselő havi rendszerességgel látogatja meg az intézet lakóit. III.3.2. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A szolgáltatásról a következő módokon nyújtunk tájékoztatást a lakosság részére: Az intézmény honlapján tájékoztatókat teszünk közzé, annak tartamát folyamatosan frissítjük. A honlapon az Idősek Otthonáról minden szükséges információ megtalálható. A honlapon megtalálhatóak az intézeti elhelyezés főbb dokumentumai letöltési lehetőséggel, valamint az intézet által nyújtott szolgáltatások köre is. A felvételhez szükséges nyomtatványok letölthetőségét biztosítjuk, személyes megkeresésre kiadjuk, valamint postai úton is megküldjük. Próbalátogatás lehetőségét biztosítjuk, előzetes egyeztetés utáni helyszíni tájékoztatást is biztosítjuk, valamint, a foglalkozások, rendezvények megtekintésére is módot nyújtunk intézetünkben. A tájékoztatás további módja a szórólapon történő tájékoztatás. Az Idősek Otthonának elérhetőségét a helyi telefonkönyvben ill. az Arany oldalakon is közzétesszük. IV. Intézményi filozófia Az idősek otthona, mint az idősek számára teljes körű ellátást nyújtó szociális szolgálat az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységének ellátása során az intézményi filozófiában meghatározott alábbi értékeket helyezi előtérbe. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Idősek otthona az ellátást igénybe vevők alkotmányban rögzített szabad mozgásához való jogát fontosnak tartja. Az idősek otthonában a lakók a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat, úgy hogy egyben elősegítjük integrációjukat is. Az intézmény vezetői, és az intézet valamennyi munkatársa arra törekszik hogy a szakmai, szellemi, kulturális nyitottság jegyében a tevékenység végzése során keressék az újszerű, innovatív megoldásokat. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonában a szolgáltatásaikat igénybe vevő idős emberekkel kapcsolatban, felkészültek vagyunk a vállalt feladataink ellátására. Az otthon működésének lényeges eleme, hogy az otthon személyzete a napi munkája során ne csupán rutinból cselekedjék, hanem minden munkamozzanat megalapozott, a szakma követelményrendszerének

11 11 megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Fontos szempont, hogy munkatársaink szakmai és általános emberi intelligenciája átlagon felüli legyen. Dolgozóink szakmai ismereteinek karbantartására, folyamatos továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az ember. Tisztességgel dolgozunk, cselekszünk, élünk. Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi tisztesség. Szakmai-erkölcsi-etikai követelmény, hogy az intézményi ellátottak a szolgáltatás igénybevétele során, ne kerülhessenek kiszolgáltatott, függő helyzetbe, az alkalmazottaktól, hogy az itt folyó munka alapja empátiás támogató magatartás legyen és az otthon lakóinak tényleges otthona legyen. Intézményünk legfőbb célja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, melyet hatékony módszerek alkalmazásával ellátottaink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánunk biztosítani. Működésünk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk: szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, szakmailag indokolt elvárásaival a hazai alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal törvényekkel, rendeletekkel, hatósági eljárásokkal a szociális munka etikai kódexével. V Az intézet bemutatása Kaposvár, Somogy megye székhelye, a Kapos folyó két partján, a Somogyi-dombság lankáin található. Területe 113, 59 km 2. Népessége közel 70 ezer fő, 150 ezres vonzáskörzettel. A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona Kaposvár Észak-Nyugati részén, a 67 út melletti zöldövezetben, 7308 m 2 közművesített telken található. Városi tömegközlekedéssel a 10, és 11-es buszjárattal könnyen megközelíthető. Személyautóval közlekedők részére parkolóhely biztosított az udvarban. Az intézmény kezdte meg működését a négyszintes épületben, mely 1969-ben épült. Az engedélyezett férőhelyszám 150 fő. Az épület hasznos alapterülete 2124 m 2, 150 férőhelyes, részben akadálymentesített, központi fűtésrendszere van. Minden szinten tágas folyosó fogadja a betérőket. A szobák e folyosóra nyílnak, 20,16 m 2 alapterületűek, beépített szekrénnyel ellátottak, világosak, PVC meleg-padlóburkolatúak. A lakószobák az idősek igényei szerint vannak kialakítva, intézeti illetve saját bútorzattal vannak berendezve. A szobák és az egyéb kiszolgáló helységek feliratozottak a jobb tájékozódás érdekében. A szobákban biztosított mind a természetes mind pedig a mesterséges megvilágítás. A folyosók tágasak, világosak, kapaszkodókkal, korláttal ellátottak, akadálytalan eljutást biztosítanak az ellátást igénybevevők számára a különböző helyiségek között, valamint kerekesszékkel is használhatók. A szintenkénti társalgó kényelmes, nagy ablakokkal ellátott, amelyek segítségével biztosítható a természetes megvilágítás, ugyanakkor lehetőség van az árnyékolásra is. A berendezés az ellátást

12 12 igénybevevők igényeinek és állapotuknak megfelelően kerül kialakításra. Minden szinten vérnyomásmérő, vércukormérő, kerekesszék, szoba WC, támbot az ápoláshozgondozáshoz szükséges egyéb eszközök a rendelkezésre állnak. A földszinten kapott helyet az emelt szintű ellátás (engedélyezett férőhelyszám: 14 fő). Az itt található egyszemélyes apartmanszobák alapterülete szintén 20,16 m 2 Az apartmanok főzőfülkével és vizesblokkal vannak felszerelve. A szobákban biztosított a kábel TV, telefon használata. Az I. emeleten a lakószobákban 1, 2, 3, 4 férőhely biztosított. E szinten látjuk el a demens, illetve hanyatló egészségi állapottal bíró lakóinkat. A szinthez tartozik 14 lakószoba, nővérszoba, főnővéri szoba, és orvosi szoba, teakonyha (mikrohullámú készülékkel), társalgó, 1-1 férfi, illetve női mosdó, 4-4 db zuhanyállással, 4-4 hideg-meleg vizes kézmosóval, 2-2 illemhelyiséggel, E szinten nincs külön étkező, a lakóinkat a szobákban szolgáljuk ki. A szobákban biztosított a kábel TV, valamint a hűtő is. A II. illetve az III. emeleten a lakószobákban 2, 3 férőhely biztosított. E szintek mindegyikéhez tartozik: 14 lakószoba, nővérszoba, teakonyha (mikrohullámú készülékkel, elektromos sütő-főző tűzhellyel), étkező, társalgó, kényelmes ülőgarnitúrával ellátva, színes nagy-képernyős tv-vel, mellyel kb. 50 csatorna fogható. A vizesblokk áll 1-1 férfi, illetve női mosdóból, 2-2 db zuhanyállással, 4-4 hideg-meleg vizes kézmosóból, 2-2 illemhelyiségből. Az I. II. és III. emelet valamennyi lakószobájában az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat (szék, fotel, asztal, étkezőasztal, éjjeliszekrény található. A szobákban is biztosított a kábel TV valamint a hűtő is. Az épület rendelkezik alagsori szinttel, melynek hasznos alapterülete 502 m 2. Itt található a könyvtárunk, ahol nem csak könyvek, hanem magazinok is a lakók rendelkezésére állnak. Itt kapott helyet a fizioterápiás kezelőhelyiség, melyben a gyógyító munka mai színvonalának megfelelő eszközök állnak a lakók rendelkezésére. A két szakember, kis és nagyfrekvenciás készülékekkel, 3 bioptron lámpával, 1 mágnespárnával valamint matraccal, 1 taposógéppel az akut és krónikus betegségek gyógyításán túl az intézményben folyó komplex egészségügyi ellátás részeként a rehabilitációt is elősegítik lakóink számára díjmentesen. Az alagsorban működik az intézmény mosodája, 4 ipari mosógéppel, 1 szárítógéppel felszerelve, ahol napi 200 kg ruha tisztítása, vasalása történik, biztosítva ezzel díjmentesen a lakók részére tiszta ruhát, illetve egyéb textíliát. Az alagsorban kapott helyet a technikai személyzet, a karbantartó műhely, és itt találhatóak a raktárhelyiségek valamint a személyzeti öltözők is. Az intézményhez tartozó közel 3000 m 2 -es parkban helyet kaptak a kiskertek, melyet a kertészkedéshez kedvet érző lakók művelgetnek. A park nagyobb részében, az árnyas fák alatt kedvező lehetőség adódik a levegőzésre, szabadtéri ünnepek, foglalkozások megtartására, illetve másik intézmény lakóinak fogadására, megvendégelésére. Otthonunk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett. Célunk, hogy a lakóink részére békés, derűs kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk. A demens, illetve mozgásukban korlátozott lakóinknak is, nővéri felügyelet mellett, heti rendszerességgel biztosítjuk a sétát parkunkban. Az intézmény, az ellátás biztosítása során eleget tesz:

13 13 a tájékoztatási kötelezettségnek, az adatkezelés során előírt adatvédelmi kötelezettségnek, tiszteletben tartja és biztosítja a lakóink jogait, érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását, biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartását, szabályozza és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, a pénz és értékkezelés rendjét, biztosítja az ellátottak érdekvédelmét biztosítja az egyéni és közösségi vallásgyakorlás lehetőségét. Az intézmény, működése során az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít (Szt.67..(1)bek.). A lakók részére napi háromszori normál étkezést biztosítunk. Külön étkeztetésben részesítjük a cukorbeteg (napi ötszöri) és egyéb (epe-, gyomor-, illetve tejérzékeny, stb.) diétára szoruló lakóinkat. Folyadékpótlás kiegészítéseként vitaminnal dúsított, azonnal oldódó teát kínálunk díjmentesen. Otthonunkat hetente kétszer látogatja fodrász, és a lakók számára díjmentesen nyújtja alapszolgáltatásait. Az otthonban biztosított orvosi szoba, melyet elláttak a korszerű ápolási feladatok végrehajtásához szükséges eszközökkel. A berendezés kialakítása megfelel az ellátást igénybevevők egészségi állapotának és az ÁNTSZ előírásának. 24 órás egészségügyi felügyelettel őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézmény házi orvosa hetente 3 alkalommal tart rendelést, ezen kívül sürgős esetben munkaidőben bármikor, illetve munkaidőn kívül a városi ügyelet orvosa hívható. Pszichiáter szakorvos havonta 1 alkalommal látogat otthonunkba. A napi ápolási, gondozási feladatot az ápoló-gondozó személyzet látja el. A három részlegvezető szakápoló segíti a diplomás főnővér és helyettese munkáját. A lakók részére rendelt gyógyszereket intézményünk biztosítja, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Nagy hangsúlyt fektetünk a mentális gondozásra, melyben 2 diplomás és 1 középfokú végzettségű mentális nővér működik közre. Ők segítik a lakókat, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék. Szellemi frissességük fenntartása érdekében kulturális, szórakoztató és memóriafrissítő foglalkozásokat, vetélkedőket tartanak. Egyéni és kiscsoportos beszélgetéseket szerveznek, melyek segítik az együttélést, a kapcsolatok ápolását, problémák feldolgozását. Havi rendszerességgel a mentálhigiénés munkatársak bevásárolnak azoknak a lakóknak, akiknek hozzátartozója, vagy a lakó igényli. A csoport munkatársai hetente meglátogatják kórházba került lakóinkat. Megszervezik a vallásukat gyakorolni vágyó lakóknak az imádkozás, áldozás, gyónás lehetőségét. Otthonunkat a közeli Szent József katolikus plébánia lelkésze látogatja rendszeresen, de igény szerint egyéb felekezethez tartozó lakóink szabad vallásgyakorlását is biztosítjuk. Vallásos ünnepek alkalmával ünnepséget szerveznek, vendégeket hívnak. Végül, de nem utolsó sorban, épületünkben működik a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Betegszállító Kft. így, ha lakóinknak kórházi felülvizsgálatra kell utazni, intézményünk nem csak a

14 14 nővéri kíséretet biztosítja, hanem a rugalmas betegszállítást is, a betegszállításra vonatkozó jogszabályok alapján (19/1998 (VI.3) NM rendelet a betegszállításról). VI. Az ellátandó célcsoport jellemzői Pannon Mentő nonprofit közhasznú Kft. Idősek Otthona: Összes létszám (2011. március 01-én): 119 fő Megállapodással rendelkezők száma 119 fő, várakozó nincs. Az intézmény kihasználtsága jelenleg 79,3%-os. Nemek szerinti megoszlás: nő 90 76% férfi 29 24% Életkor szerinti megoszlás: év férfi nő összesen % , , , , , , , ,0 Az lakók átlagéletkora a 79,5 év. Iskolai végzettség szerint: 6 elemi, 8 elemi 86% Középfokú 27% Felsőfokú 5 % Egyetem 1 % Intézményünk felmérése alapján a foglalkoztatásban való részvételi mutatók alakulása: aktívak 32% időnként részt vesz 20% inaktív 48 %

15 Az ellátandó célcsoport egészségi állapota, gondozási szükséglete: 15 Munkánk során fontos, az idős korból eredő speciális szükségletek biztosítása. A szükségleteket az alábbi felsorolás tartalmazza, szervrendszerenkénti bontásban: Kültakaró, Az idős emberek bőre kiszáradásra hajlamos, sérülékeny, ezért fontos a testápoló szerek használata. Szem, látás: Az időskori látásromlás rontja a tájékozódási képességet, és baleset veszélyes. A megfelelő világítás, éjszakai jelzőfény használata segíti a tájékozódást. Az időskori látásproblémák szellemi hanyatláshoz vezethetnek. Azoknál az idős embereknél, akik előrehaladott és nagyfokú látáskárosodásban szenvednek, nagyobb valószínűséggel alakul ki a szellemi képességek hanyatlása, a gondolkodás, a tanulás és a memória zavarai. Létezik olyan feltételezés is, amely szerint a látáskárosodás és a szellemi képességek romlása között közvetett kapcsolat áll fenn. A látáskárosodás következtében ugyanis az idős ember interaktív tapasztalatainak mennyisége és minősége romlik. A rossz látás miatt csökken a társadalmi kapcsolatok kialakításának és megtartásának képessége, továbbá a megfelelő fizikai, szellemi és lelki állapot fenntartásához szükséges cselekvésekben való részvétel lehetősége is. Így tehát a látásromlás úgy hat a kognitív teljesítményre, hogy beszűkíti az idős egyén részvételi lehetőségeit az idegrendszert serkentő hatású tevékenységekben, és ezzel közvetett úton a szellemi képességek hanyatlásához vezet. Az aktivitás hiánya áttételesen tovább súlyosbíthatja a szellemi képességek romlását, amennyiben depresszióhoz és társadalmi izolációhoz vezet. Hallás: Az időskori halláscsökkenés gyakori probléma, a kommunikáció során tömör, egyszerű mondatokat kell használni. Szinte minden embernél megfigyelhető az életkor előrehaladtával, hogy a hallása jelentősen csökken. Ez egy lassú, fokozatos romlás. Ez az oka annak, hogy az érintett sokszor nem is veszi észre, hogy baj van a hallásával. Előfordul, hogy a környezete figyelmezteti erre. Majd az idős ember egyre nehezebben tud a beszélgetésekben részt venni. Fárasztja a beszéd, hisz sok energiára van szüksége az odafigyeléshez és az elhangzottak megértéséhez. Sokszor környezetéből érkezik erről jelzés, de az egyre növekvő elszigetelődés is jelezheti a halláscsökkenés fokozódását. Elsősorban azokat a magasabb frekvenciákat érinti a halláscsökkenés, melyek az agy számára fontos stimulációt, ingert közvetítenek. Ennek következménye egy jelentős energiaveszteség is, amitől az idős ember depressziós lehet. Ez további elszigetelődést eredményez ráadásul éppen akkor, amikor szellemi, testi agilitásuk erősen csökkent. Hőszabályozás, bőr és védőrendszer: Idős korban a hőérzet csökken, így óvni kell az időseket a kihűléstől, túlzott felmelegedéstől, a megfelelő ruházat biztosításával. A bőr alatti szövet és a rugalmas rostok tömege csökken, ezáltal a bőr vékonyabb és rugalmatlanabb lesz. Faggyúmirigyek kisebbek lesznek, a kiválasztásuk csökken, a nedvességképzés lelassul, viszketést okozva, ezáltal nő bőrkárosodás kockázata. Csökkenő mértékű izzadás miatt a test hőmérséklet-szabályozása károsodik. A hajszálerekben a véráramlás csökken, ezért a sebgyógyulás lelassul, nő a fertőzés kockázata. Vérellátás csökken különös tekintettel az alsó végtagokra ezért nőhet a megváltozott szöveti perfúzió kockázata. Az erek törékennyé válnak. A bőr nyomás- és hőérzékenysége is változik így nő a decubitusok és hő okozta sérülések kockázata. Csökken a melanintermelés, amely következménye a szürkésfehér haj. A hajszál elvékonyodik, szemérem- és hónaljszőrzet nőknél csökken, de az arcon szőrnövekedés tapasztalható. Folyadék és elektrolit háztartás: Idős korban 3x nagyobb szomjúságérzés kell az érzékeléshez, mint fiatal korban. Emiatt az idős ember elfelejt inni. Fontos a figyelem felkeltése, arendszeres folyadékbevitel biztosítása. A szervezet víztartalma a korral egyre csökken. Napi 1,5-2 liter (6-8 pohár) folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezet folyadékigényét kielégítsük. Az idős emberek szervezete rosszul alkalmazkodik a megbetegedések és a különböző környezeti tényezők okozta változásokhoz, melyek folyadékigényüket jelentősen megnövelik (pl. lázas állapotok, hasmenés, hányás, fizikai aktivitás, nyári meleg). Mivel az időskor sajátossága, hogy a

16 16 szomjúságot kevésbé érzékelik, szervezetük könnyen elérheti a kritikus 2% folyadékveszteséget, mely akár kiszáradáshoz is vezethet. Légző rendszer: A mellkas merevebbé válása és a bordaporcok elmeszesedése következtében a keresztcsonti ízületek mozgása beszűkül. A nagylégutak porcos szerkezete elmerevedik. A tüdő rugalmassága csökken. A vitális funkciók gyengülésénél fontos a kímélő életmód, a friss levegő biztosítása gyakori szellőztetéssel, a megfelelő gyógyszerelés, rendszeres kontroll. Vizeletkiválasztó rendszer: A vesék súlya 1/3-ára csökken, a vesemedencében megnő a zsír mennyisége, csökken a veséken átáramló vér mennyisége, a húgyhólyag kontraktilitása, vizelettartó képessége is csökken, ami inkontinenciához vezethet. Az inkontinens betegeknél nagy figyelmet kell fordítani a bőrápolásra. Emésztőrendszer: A fogazat romlása miatt a rágóképesség csökken. A gyomor, és bélrendszer motilitása gyengül, ami székszoruláshoz vezethet, fontos az egészséges étrend biztosítása. Az idősek étrendjének összeállításánál fokozottan figyelni kell, hogy szervezetük kevesebb energiát igényel, mint aktív felnőttkorban. Emiatt ha, nem csökkentjük és alakítjuk át a bevitt táplálék mennyiségét és összetételét, súlytöbblet alakulhat ki. Másik gyakori probléma lehet, hogy csökken az étvágyuk vagy sok esetben egyszerűen nincs kedvük enni, ezért nem fogyasztanak elég mennyiségben nyomelemeket és vitaminokat. A fenti tényezők figyelembevétele miatt fontos a kiegyensúlyozott, vitaminban gazdag táplálkozás illetve a fogazat romlása miatt a különféle tartalmas levesek, főzelékek, mártások és szószok fogyasztása Mozgásszervek: Fokozottan csökken a csontok mésztartalma, a csontok törékennyé válnak. A gerincoszlop fokozódó görbülete, és a csigolyák közti szövetek vízveszteségének következtében csökken a testmagasság. Az idős emberek mozgása, az ízületi fájdalmak, csontritkulás miatt lelassult, nehezített. Az ápolás során lényeges az inmobilizációs ártalmak kivédése, (felfekvés, tüdőgyulladás) Érzelmi szféra: A sorozatos veszteségek megérésével tudatosul az elmúlás gondolata, szembesül az idős ember képességei csökkenésével és szorongani kezd, mert érzi, hogy egyre inkább rá lesz utalva mások segítségére. Szorongásos zavaroknak nevezzük a különböző fóbiákat, melyek egy meghatározott dologtól, tevékenységtől, vagy helyzettől való, folyamatosan fennálló indokolatlan félelem. A depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség az idősebb populációban. Gyakran nem diagnosztizálják, mert az öregedéssel szükségképpen együtt járónak tekintik. A mentálhigiénés tevékenység leglényegesebb része az érzelmi élet ápolása, irányított beszélgetéssel. Demencia (időskori elbutulás): Fontos a fizikális szükségletek biztosítása, felügyelete. A zavart tudatállapotból eredő nyugtalanság csökkentése, megfelelő gyógyszereléssel, megnyugtatással, megértő kommunikációval. Egészségi állapot jellemzői, betegségek előfordulása intézetünkben: Cukorbetegség: 14,3% Szív és érrendszeri megbetegedés 17 % súlyos fokú csontritkulás 1 % betegséghalmozódás előfordulása 84 % inkontinencia megléte 60,5% pszichiátriai betegség 64 % súlyos fokú demencia 42 % kerekesszékes 11 % egyéb fogyatékosság 10 % Szociális helyzetük szerint:

17 17 egyedül élt 40% családjával élt 60% anyagilag családja segíti 80% Ellátás szüksége szerint: önellátásra képes 34% önellátásra részben képes 51% önellátásra nem képes, teljes kiszolgálást igényel 15% Település szerint: Somogy megyéből 90% Más megyéből 10% Az ellátandó célcsoport jövedelmi viszonyai: A kérelmezők mindegyike rendelkezik nyugdíjjal. VII. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonának alapfeladata az idősek gondozása, melyet komplex gondozás keretében valósít meg, ahol a gondozás valamennyi elemét (fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, foglalkoztatás) együtt alkalmazza, maximálisan figyelembe véve a lakó egyéniségét, igényeit, kultúráját. Mindezeket tudatosan és tervszerűen szervezzük és hajtjuk végre. A teljes körű ellátás keretében az otthon biztosítja: a lakhatásról való gondoskodást 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátását, napi háromszori étkezést az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 45. szerint ruházattal és textíliával való ellátást az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint meghatározott egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 54. szerint a hivatalos ügyekben való segítségnyújtást a lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását, javítását, szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs feladatokat. VII.1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett A feladatellátás szakmai tartalma:

18 18 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 67. -ában meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett. A feladatellátás formái: ágyas elhelyezés, emelt szintű ellátás: (szoba, minikonyha, fürdőszoba, WC) A feladatellátás szakmai módja: A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják. Orvosi ellátás heti 3 x 2 órában. A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. Intézményünkben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítsége értünk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak megőrzésére illetve lehetőség szerint helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor. Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor előrehaladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire. A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodni a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási formákat egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembe vételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban valósítjuk meg. VII.2. Fizikai ellátás Intézményünk az ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő fizikai ellátást biztosítja. A feladatellátás tartalma, formái: A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: gyógyszerátadás, beadás, orvos utasítására injekció beadás, sebellátás, felfekvések kezelése, fürdetés, mosdatás, tisztába tevés, ágytálazás, öltöztetés, az ellátottak mozgatása, emelése,

19 19 decubitus megelőzés, az ellátottak tornáztatása, mobilizálása különösen a fekvő betegeknél, kéz- és lábápolás, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, tiszta ruha kiadása. A feladatellátás módja: A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett. Az intézményünk szép, egészséges környezetben helyezkedik el, az idősek kellemes pihenését szolgáló gondozott parkkal. Az otthon négy gondozási részlegből áll. A közösségi terekben társalgót, tévé- és játéksarkot, látogatók fogadására alkalmas helyeket alakítottunk ki. A gondozási egységhez ugyanígy tartozik egy nővérszoba, egy szennyes tároló, egy a tiszta textíliák és egyéb a betegek ellátásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiség. A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó könnyen tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában, mind pedig az otthon bármely részén. Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos közlekedésüket a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók és zuhanyzók biztosítják. A fürdőszobák és a mellékhelyiségek az ellátást igénybevevők létszámnak megfelelően kerülnek kialakításra. A zuhanyzó kapaszkodóval, ülőkével, csúszásgátlóval ellátott és akadálymentesítettek. Az intimitás, a zárhatóság biztosított. A helyiségek megfelelően takarítottak, tiszták, szükség szerint fertőtlenítettek A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. VII.3. Ruházat, textília biztosítása Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata, az otthon a teljes körű ellátás keretében kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás évszaknak megfelelő felső ruházattal, cipővel, illetve egyéb lábbelivel rendelkezzék (1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 46. ). Feladatellátás módja: A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt nyilvántartó lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni. A bentlakásos intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt,

20 20 a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szükség szerint biztosítja (1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet ). A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt a név kezdőbetűinek megjelölésével biztosítjuk a ruhákon. A szennyes ruha összegyűjtése, a tiszta ruha tulajdonosnak történő visszajuttatása a részlegen dolgozók feladata. A mosás rendszere szabályozott módon, a mosási rend alapján történik. A lakó ruházatáról a beköltözéskor egyéni leltár készül, amelyet a változások esetén módosít a személyzet. A lakó saját ruházatának megóvására az intézmény a lakrészekben saját, névre szóló, zárható szekrényt biztosít A feladatellátás rendszeressége: A szolgáltatás nyújtása folyamatos. VII.4. Étkezés megszervezése Az intézet az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak figyelembevételével, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja (1/2000 SzCsM rendelet 45. ). Az otthon napi háromszori étkezést biztosít, melyből egy fő étkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. Az étel vásárlásakor és az étlap összeállításakor az intézményvezető az idős ember tápanyagszükségleteit, különleges igényeit figyelembe veszi, ügyel a változatosságra. (Az intézmény főzőkonyhával nem rendelkezik, az ételt más főzőkonyháról biztosítjuk, de az étlap összeállításában együttműködünk.) A kétheti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók eltérő életkorát, egészségi állapotát és egyéni igényeit is. Az étrend összeállítása a szolgáltató feladata együttműködve az intézetvezetővel, az élelmezési bizottsággal és az intézetvezető ápolóval. Az étrendet az intézet vezető hagyja jóvá. Orvosi javaslatra a lakóinknak biztosítunk diétás étkeztetést. Az intézmény alkalmazottai munkaidejükben a lakókkal azonos mennyiségű és minőségű ételt fogyaszthatják. Lakóink számára lehetőséget biztosítunk egyszerűbb ételféleségek elkészítésére, erre a célra az intézmény emeletein teakonyhában van lehetőségük. Az étlapok tervezésénél figyelembe vesszük a lakók javaslatait, észrevételeit, igényeit. A lakók élelmezéssel kapcsolatos elégedettségének ismerete fontos szempont a minőségi szolgáltatásnyújtás e szegmensének megítélésében, ennek érdekében az elégedettségi vizsgálat során az élelmezésre is kitérünk. Az esetlegesen felmerülő negatív észrevételekre javító szándékú intézkedésekkel próbál az intézet vezetősége reagálni. Az étlap összeállításában segítséget nyújt az élelmezési bizottság. Részletes tevékenységét az Élelmezési Bizottság Szabályzata tartalmazza. Az étkezések alatt és a köztes időpontokban rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű folyadék. Mindig rendelkezésre áll aktuális étlap, jól láthatóan kifüggesztve a faliújságon. A feladatellátás formái: normál étrend

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi 3. sztenderd: Teljeskörűminőségi szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele létbiztonságot jelent az ellátást igénybe vevők számára. Ez magában foglalja minden olyan, a mindennapi életvitelhez szükséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 35/2007.(X.1.) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben