Uj díj ~pedagógusoknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uj díj ~pedagógusoknak"

Átírás

1 ÁRPÁDFÖLD. CINKOT MÁTYÁSFÖlD. RÁKOSSZENTMIHÁLY. SSHLOl'vl, F, Uj díj ~pedagógusoknak "L z idén elosziir ítélték oda az év pedagógusa, az év óvodape~agógusa és az év pedagógiai munkát segítő alltalmazottja címet. Dijazott az lehet, aki a napi pedagljgiai munkában aktív szerepet.vállal, illetve hosszú évek óta kerületünk valamelyik önkormányzati fenntartású intézményében dolgozik. z év pedagógusa 2010 címet Smejkál Szilvia matematika-fizika szakos tanárnő,a Szerb ntal Gimnázium tanára, az év ÓVOdapedagógusa 2010 címet Süléné Szabó Erika óvodapedagógus, a Cinkotai Huncutka ÓVoda óvónöje, az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja 2010 címet Novinics Istvánn~, a Gyerekkuckó ÓVoda dajkája vehehe át a pedagógusbálon. (Cikkünk a 7. oldalon) Minta vagyunk a kormány számára is RIERSCH TMÁS XVI. kerületben 2006 óta van lehetősége a Fidesz KDNP-nek az elképzeléseit megvalósítani. Ennek pedig meg is látszik az eredménye: többek között utak, sportlétesítmények, közösségi terek, csatornák épültek, sportklubok alakultak, aminek köszönhetően az emberek eg)rre jobban és egyre otthonosabban érzik magukat a kerületben. Minderről részletesen is szót ejtettek azon a fórumon, amelyen a kerület vezetői a es évet értékelték Szívvel, Lélekkel lapítvány a hagyományokhoz ragaszkodva az idén is évértékelésre kérte fel Kovács Péter polgármestert. rendezvény helyszíne február 8-án a Szerb ntal Gimnázium Díszterme volt, amelyet zsúfolásig megtöltött a hallgatóság. z esemény egyik meghívottja, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő sajnos távol maradt az eseménytől. Folytatás a 3. oldalon Kedves olvasói Tegnap, február 25-én volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet megszállók Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt jótitkárát, jóllehet a politikust védte menteimi joga. z akció a kommunistákkal együttműködni nem akaró politikai erő/( megfolemlítését szolgálta. kommunizmus áldozatairól először 2001-ben emlékeztek meg az Országgyúlésben és az ország középiskoláiban. zóta is minden évben tartanak emlékünnepségeket, hogy senki ne felejtse vagy kisebbítse a diktatúra búneit. rendszer áldozatai voltak a kivégzettek, az elhurcoltak, az ő csa/ádtagjaik, azok, akik származásuk miatt nem tanulhattak tovább, akiket megfosztottak vagyonuktól, akik disszidálni voltak kénytelenek, akiket elbocsátottak munkahelyükről vagy akiket áthelyeztek. Egyes számítások szerint legalább hárommillió ember lett a kommunizmus kjírvallottja. Minden családban akad valaki. Értük, miattuk sem szabad elfeledkeznünk a múlt búneiről ben szárnyalt W az Ikarus 14. Bálint gazda súlyos balesete Kardválogatott 'CI' a vívóiskolában

2 ,-., képviselő-testület üléséről jelentjük ÖNKORMÁNYZT E. a kerület tehetségeit :' RIERSCH TMÁS is vállalná az ügyeleti nyitva tar- nok esetében a vállalkozások fej- egy fó - a Budapest Főváros XVI. tást. javaslatot Jnindkét k~et lesztésének lehetőségét is vizsgál- kerület ifjú tehetsége díjat kapná. február 9-i ülésen első 01- képviselő-testülete megtárgyalta ni fogják. lakásállomány össze- z elismeréssel egy éven keiesz-. vasatban tárgyalta a tes- és elfogadhatónak találta. Esze- tételének javítása érdekében az. tül havi 50 ezer forintos ösztöndíj tület a XVI. kerület ifjú te- rínt a gyógyszertár a január önkorffiányzat a korábbinál na- járna. zok a kerületi lakos sporhetségeinek támogatásáról szóló 1. - december 31. közti időszak- gyobb összeget szán jó minőségú tolók vagy kerületi egyesületben javaslatot. Döntöttek a képvisel6k ban továbbra is biztosí~a az ügye- ingatlanok megvásárlására. sportolók, akik kimagasló eredaz Örs vezér téri gyógyszertár leti nyitva tartást, amit a két kerü- mennyiben pályázati forrást. ményt produkálnak, a Budapest ügyeleti támogatásának meghosz- let közösen hatmillió forinttal találnak rá, öflkormányzati bérla- Főváros XVI. kerület ifjú tehetszabbításáról, és elfogadta a testü- (Zugló 60 százalékban, a kertvá- kások építésébe is belekezdenek. sége sportösztöndíj elismerést let a Kerületgazda Szolgáltató ros 40 százalékbari) támogat szükséglakásokat és a rossz JnÍ- kapnál<. Szervezet vezetői álláshelyének a majd. nőségú ingatlanokat sürgősen ér- Megtárgyalta és elfogadta a rriegpályáztatását js. Megtárgyalta a testület a 2007-tékesíteni kell. testület 29 ön- testület a Rehab 'XVI. Foglalkozta- jogszabályi változások, illetve ben elfogadott bérlakás-koncep- kormányzati lakást, három osztat- tó és Szolgáltató Kft évi üza sajátos nevelési igényű gyerme- ció határozatainak a v:égrehajtá- lan közös tulajdonban levő és 17 leti tervét, és a cég m~ö9.éséhez kek óvodai ellátásának intézmé- sáti illetve elfogadta a száz százalékban önkormányzati 16 ~67 OOO forintot. nyenkéht változó specifikációjá-.,-- nak pontosítása miatt a képviselő testület módosította a Gyerekkuekó, a Margaréta, a Napsugár, a Pipitér; a Sashalrni Manoda. a Szentmihályi Játszókert, a Vadvirág és a Varázskorona ÓVoda, alapító okiratát. köztisztviselői törvény rendelkezése alapján a köztisztvise- 16k szabadsága nem vihet6 át - illetve csak január 31-ig vihet6k áta következő évre. nnak érdekében, hogy a köztisztvisel6k sza- badságai ne toriódjanak fel, a képvisel6-testület elfogadta a jegy.ző javaslatát, amely szerint két időpontban: augusztus között és december 27-30, között igazgatási Szünetet rendeljenek el a polgármesteri lúvatalban és az okmányfrodában. nyári igazgatási szünet idején a kertvárosi ok- képviselő-testületi ülés nálunk 2006 óta a Himnusszal kezdődik, Kovács Péter javaslatára remélhetöleg mányirodát a XVII: kerületi ok- hamarhall a parlamentbell is megh~nosodhat.ez a szlkás mányiroda helyettesíti majd. z örs Vezér téri Gyógyszertár közti id6szakra szóló feladatokat. tuiajdonú ingatlant jelölt ki (üres közalkalmazottak jogállásá- Bt., a zuglói és a kertvárosi önkor- Eszerint az önkormányzat nem állapotban) elidegenítésre. Ezen- ról szóló törvény január 1- mányzat 2010, március 18~án kívánja értékesíteni a lakótelepi kívül m6dos!totta a testület az ön- _jétól úgy módosult, hogy a magaegyüttműködési megállapodást lakásokat, az egylakásos házas kormányzati bérlakások, illetve sabb vezetői. megbízások maxiírt alá annak érdekében, hogy. a ingatlanokat, valamint a gazdasá- nem lakáscélú' helyiségek bérleti mum öt évre adhatók. XVI. kek~rületek által felajánlott összeg gosan felújítható bérlakásokat. díját is. rületben több intézmény vezetője fejében. az örs vezér téri gyógy- zoknál az épül eteknél, ahol a Első olvasatban tárgyalta a tes- korábban határozatlan id6re kapszertár a heti pihen6napokon és a felújítás gazdaságtalar lenne, tület azt a javasla!ot, amely az ed- ta a megbízatását. Ezek a megbímunkaszüneti napokon f~lyama- ugyanakkor jók az ingatlan adott~ digi Jó tanuló, jó sportoló elisme- zások január 1-jétól automatosan biztosítsa a két kerület lako- ságai, a bérl6 számára csereingat- rést szeretílé a fiatal felnőtt tehet- tikusan ötéves megbízás okká alasai számára a gyógyszerellátást. lant vagy pénzbeli megváltást ségek támogatására kibóvíteni. kulnak át. Kerületgazda Szol z együttműködési megállapo- ajánlanak fel, az ingatlant pedig XVI. kerület ifjú tehetségeinek tá- gáltató Szervezet esetében új indás a január 1. - dece:r:nber értékesíteni fogják. Döntés szüle- mogatásáról szóló rendelet azok- tézményvezet6i pályázatot ír ki az 31. közötti id6szakra szólt, és az tett arról is, hc?gy az értékesitésb6l ra a 35 év alatti kerületi lakösokra önkormányzat, mert az,intézügyelet január 31-ig volt befolyó összeget kizárólag bérla- vonatkozna, akik a magyar kultú- mény jelenlegi vezetője már biztosítva. Kinics László gyógy- kások vásárlására lehessen fordí- ra, irodalom, zeneművészet vagy nyugdíjas, így a jogszabály váltoszertárvezető jelezte a két kerület taní. mátyásföldi villaépülete- tudományos élet területén ki- zása miatt automatikusan létrejöönkormányzata felé, hogy az e16- ket csak piaci áron lehet értékesí- emelkedő eredményt értek el, há- vó ötéves határozott. idejű megbízq évi támogátás fejében az i~én. teni. főútvonaion levő ing~tla- rom kategóriában évente - egy- zás már nem lenne-indokolt. 2

3 ~,.., KTULIS Évet értékeltek a kerületben Minta vagyunk a kormány számára is, Folytatás az 1. oldalról sashalmi képvisel6t ugyanis az elmúlt napokban államtitkárrá választották (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium belgazdasági államtitkára lett), és kormányzati teend6i nem tették lehet6vé a cinkotai fórumon való részvételt. Környeiné Rátz Katalin azortban örömmel mutatta be a közönségnek az est három vendégét, Kovács Péter polgár~ mestert és országgyűlési képvisel6t, illetve Kovács Raymund. és Csomor Ervin alpolgármestereket. - tavalyi év értékelésekor nem lehet elmenni a választási eredmények mellett - mondta Kovács Raymund alpolgármester. - két választáson a választóktól kapott kétharmados többség ugyanis példa nélküli Európában. Persze olyan helyzetben, mint amilyenben az ország tavaly volt, nem sokan voltak még Európában. Úgy vélem, a mi kerilletünkben már a 2006-ban elért kétharmados többség óta sikerült elébe mennünk a problémáknak. Most az látható, hogy a kormány is hasonló lépéseket tesz, mint amiket mi már korábban megtettünk. - tavalyi önkormányzati választás négy év számvetése volt - tette hozzá Csomor Ervin. választók akaratából ugyanis ugyanaz a csapat kapott bizalmat, amelyik 2006-ban is győztesnek bizonyult, ez pedig a kerület polgárainak elégedettségét bizonyílja. Én ezt azzal magyarázom, hogy.mi, e16- de inkkel ellentétben, 2006-ban nemcsak ígértünk, hanem be is tartottuk az ígéreteinket. Csak néhányat közülük: immár ötödik éve adunk fútéstámogatást a nagycsaládosoknak és a nyugdíjasoknak.eqdig már több mint 50 millió forinttal tániogattuk óket. z egész országban példaértékű a nyugdíjassegítő szolgálat működtetése. Ez a szolgáltatásunk azt is bizonyítja, hogy lehet kis pénzb61 a rászorulóknak- nagyot segíteni. Nagy segítséget jelenthet az orvosoknak és a betegeknek is a 24 órás orvosi ügyelet megszervezése. Lemhényi Dezső Általános Iskolában bevezettük a magyar-angol két tanítási nyelvú képzést. Hiszünk benne, hogy akarattal és pénz nélkül is lehet nagy dolgokat yéghezvinni. Nem tartozik a látványos fejlesztések közé, de az elmúlt években sikerült a szakrende16 felszereltségén is javítani. panorámáröntgen, az ultrélhang, z érdeklődök kérdéseire ls válaszolt a polgármester az 6j röntgengép beszerzése mind a betegek - ellátásának színvonal át javílja. - Csomor Ervin a megvalósult programok után néhány jöv6- beli tervre is kitért. Eszerint informatikai képzéssel bővül majd a nyugdíjassegít6 szolgáltatás. "Kattints, Nagyi!" program lényege, hogy az idősek is kedvet kapjanak a számítógép használatához. Egy másik XXI. századi fejlesztés lenne az internetes orvosi tanácsadás. z egyik kerületi gyermekorvos már egy ideje gyakorolja, hogy nemcsak a rendelési idejében, hanem interneten a szabadidejében is a betegei rendelkezésére áll. hozzá beérkező kérdésekre két-három órán be Iül válaszolni szokott. Csomor Ervin alpolgármester szerint ez a netes tanácsadás a jöv6ben valamennyi _ kerületi család számára nagy segítséget jelenthetne. - mi a XVI. ~erületben zajlik, az igazi csapatmunka - értékelte a tavalyi évet Kovács Péter polgármester. - Ilyen munka folyik áz önkormányzat vezetésében, a polgármesteri hivatalban és az intézmél1yhálózatban is. Ez egy olyan gárda, amelynek többsége szívén viseli a kerület az országgyűlési az zajlik; ami nálunk már ban megtörtént. Mi öt éve azt mondtuk, hogy nincs többség és ellenzék, csak a XVI. kerületi emberek vannak. kormány hasonlóképpen jár el. Húsz éve nem volt rá példa, hogy a költségvetés tárgyalásakor ellenzéki módosító javaslatokat is befogadtak volna. De ahogy mi minden képviselőnek lehet6séget biztosítunk, úgy próbál a kormány is a nemzeti együttműködés rendszerével közösséget Kovácsolni. Mi már ban elzártuk a pazarló vízcsapokat, s lám, az országos politikában 2010-ben ugyanez ismét- 16dött meg. Én azért vállaltam képviselőséget, mert vannak ügyek, amelyeket kerületi polgármesferként nem lett volna módom elintézni. z egyik ilyen a légtérzaj kérdése, amelyért a legtöbbet a parlamentben teheti az ember. Ba nem vagyok az Országházban, akkor nem sikerült volna néhány képvisel6társammal egy 250 millió fo):'íntos útépítést el6segítő állami támogatást kilobbizni a kerületek számára. Kiszámoltam, ez az egy döntés minden parlamenti munkanapon 170 ezer forintot hoz a kerületnek. z önkormányzat és a kormány is gondjait. kertvárosban éves adósságokat kénytelen ban paradigmaváltás 'történt: az rendezni. llyen adósságunk volt akkor tett ígéretek nem a kam- a sashalmi piac felújítása, az pány céljait szolgálták, hanem uszodák építése, a földutak valóban azt tükrözték, amit megszülltetése, éf> a kormánymeg kívántunk valósítani. 32. nak ilyen. adóssága a határon pontunkból egy kivételével túli magyarok és az 1949-es alminden megval6sult, a mara- kotmány ügyének a rendezése. dék egynek a megvalósuiása is De a családok megbecsülésének folyamatban van ben is- növelése is nagyon régi adóssámét 32 pontban fogalmaztuk gunk már. meg az elképzeléseinket, és Kovács Péter jelképesnek neezek megvalósítását is ugyan- vezte azt a gesztust, hogy a XVI. olyan komolyan gondoljuk, kerületben 2006 októbere óta mint tettük azt 2006-ban. minden testületi ülés a Himnusz Kovács Péter polgármester eléneklésével kezd6dik. Szerinte országgyűlési képvisel6ként a ez olyan dolog, amit a parlamentparlamenti munkára is kitért. ben is adoptálni kellene, éppen -. z elmúlt évben visszatér- ezért február 9-én önálló indíttünk az alapértékekhez. Olyan ványként benyújtotta a házbidolgok kapnak prioritást, mint zottsághoz, hogy a jövőben a para család, a gyerek, az otthon és lamenti ülések is a nemzeti imáda munka. parlamentben most ság eléneklésével kezd6djenek.

4 , KTULIS Nyár végére megépülhet az új futópálya 20 I O-ben szárnyalt az Ikarus Február 17-é!l ~ellemes feladat várt Tomhauser Istvánra, az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának vezetójére. Egy olyan évet kellett értékelnie, amely valószínűleg aranybetúkkel kerül be a szakosztály króníkájába. RIERSCH TMÁS M indent elmond az Ikarus BSE atlétáinak 2010-es teljesítményéről, hogy a szakosztályok abszolút pontversenyében a 8. helyen végeztek. vert mezőnyben olyan nagy múltú klubok találhatók, mint az UTE, az Fre, a BEC vagy a TFSE. zokban az atlét:ikái számokban, amelyek az Ikarus erősségei, még előrébb található a mátyásföldi egyesület: a rövid- és gátfutó szakágban 3., a közép- és hosszútávfutó szakágban 6. volt ben a legfóbb sikerkovács Kiss Dani gátfutó volt, aki év elején kétszer is megdöntötte a fedett pályás országos csúcsot, majd döntős volt a.fedett pályás világbajnokságon. nyári szabadtéri csapat Európa-bajnokságon új országos csúcsot futott, amit Moszkvában adásul az egyiken érmet is nyert. Példa nélküli az is, hogy a szakosztály ~om tagja is a legjobbnak bizonyult a saját területén. Fantasztikus évet tudhat maga mögött az Ikarus - mondta a február 17-i ünnepségen Kavács Péter polgármester, a szakosztály tiszteletbeli elnöke. - De reményeim szerint a jövője is legalább ennyire sikeres lesz. Nagyon bízunk benne, hogy Kiss Dani ott lesz a londoni olimpián, de titkon reménykedünk még mások kvalifikációjában is. igérem, amit az önkor- Kovács Péter polg~rmester Gyürkés Viktóriának gratulál mányzat megtehet a sikerek érdekében, azt a jövőben is meg fogja tovább javított. barcelonai Euró- ntalóczy Csaba, Türk Laura, Ludvig tenni. Ha a testület is áldását adja pa-bajnokságon ismét döntőbe ju- Benjámin, Kádár Fanni, Szabó Kitti rá, akkor nyár végére megépíljük a tott, és 'li év után végre egy gát- vagy Horváth Csaba, akik mind nyolcpályás rekortán futópályát, futóérmet - egy bronzot - szerzett. eredményesen szerepeltek a fel- gerelyhajító-, súlylök6-, diszkosz Kiss Danit ezért a teljesítményért nótt- és korosztályos vetsenyeken. vető-, kalapácsvet6-pályával, vitavaly azév atlétájának választot- - Történelmi esemény volt a szak- zesárokkal, távolugróárokkal. ták. másik sikerkovács Gyürkés. osztály életében az új öltöz6épület pálya nemzetközi versenyek ren Viktória volt, akijunior versenyz6- és futófolyosó átadása - mondta if- dezésére is alkalmas lesz. De nem ként a saját és a felnőtt korosztály- jabb Tomhauser István, akit csak infrastruktúrában szeretnénk ban tíz országos bajnoki címet ben az év edzőjének választottak. - előre lépni. Kertváros ifjú tehetszerzett, tagja volt a junior- és a fel-. z új létesítrrlény végre méltó sége tamagatás jelentős segítséget nőttválogatottnak is, részt vett a ju- sportolási lehetőséget nyújt az jelent majd a sportol6knak is. z nior-világbajnokságon, és a teljesít- egyesület tagjainak. - szakember egy éven át adható 50 ezer forintos ményével az év junior atlétája á- kiemelte: a szakosztály történeté- támogatásra az Ikarusból többen is met érdemelte ki. ben először fordult elő, hogy egy esélyesek lesznek. Úgy vélem, egy- Rajtuk kívül is akadtak eredmé- -versenyz6jük egy éven belül két. re jobb lesz a XVl. kerületben atlényes versenyzők: Wágner Gábor, világverseny döntőjébe jutott, rá- tának lenni - vélte a polgármester. ncsin László a hivatal' munkájáról Politikai Foglyok Országos Szövetségének XVI. kerületi tagj ai mindig figyelemmel kísérik, mi is törtériik az országban és a kerületben. Hogy első kézből kapjanak híreket, beszélgetésre hívták ncsin LászlQ jegyzót, hogy feltegyék neki a kérdést: mi újság a városh~án? MÉSZÁROS TIBOR jegyző a hivatal életének szérvezésében, felügyeletében illetékes. Igy els6- sorban olyan eseményekr61 tudott beszámolni, amelyek lebonyolítása a hivatal feladata. Ezek közül a küszöbön lév6 id6köii választások rónak feladatokat az önkormányzatra. választást az tette szükségessé, hogy két képviselői hely ~egüresedett a testilletbert. Kav4cs Balázs zuglói alpolgármestersége, Szatmáry Kristóf államtitkári kinevezése miatt nem tudja ellátni a jöv6ben választókörzete képviseletét. z ő utódaik megválasztását kell megszervezni és lebonyolí!ani a közeljövőben a hivatalnak. Takarékossági okok miatt szerették volna egyszerre tartani a két választást, de sajnos_a bonyolult előírások miatt erre nincs lehetőség. Ha már a takarékosság szóba került, ncsin László megemlítette: önko~yzé!tunk takarékos hivatalnak számít. Ráadásul2010-ben a fóvárosi kerületek köz:ü1 a iidénk lett a legsikeresebb pályázó: így a terv szerint halad a sashalmi városközpont rehabilitációja, a tavasz végére pedig elkészü1het a piacon a közösségi csarnok. _ jegyző megemlítette, az idei év legnagyobb feladata a tízévenként esedékes októberi népszámlálás. Ebben a munkában szinte minden önkormányzati dolgozónak lesz feladata, de az apparátus létszáma egészen biztosan nem lesz elegendő. Ezért aki kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen a népszámlálásban, már most jelentkezhet a e-maii címen számlálóbiztosnak. feladat nagy, hiszen kerületünknek csaknem 70 ezer lakója van; ennyi ember ösz~ szeírása körülbelül egy hónap alatt kivitelezhet6. tervek szerint interneten is ki lehet majd tölteni a kérdőíveket. Ennek részleteiről id6ben hírt adunk. Részben a népszámlálás segítésére, részben az önkormányzattól távol eső Onkota jobb kiszolgálása érdekében szó van egy cinkotai ügyfélszolgálati iroda megnyitásáról. Konkrétumokról csak késóbb tudunk beszámolni. Végül pedig azt is megemlítette ncsin László Jegyző, hogy a hivatali ügyintézésben egyre inkább az elektronikus megoldásokra törekszenek, amelyhez nem kell személyesen befáradni az önkormányzatba. Ennek kiépítése most elkezdődött.

5 KTUÁLIS Németország kitüntetéssel ismerte el Péteri Ildikó tevékenységét Munkálkodás a békéért Elismerésben részesült a XVI. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Péteri ildikó. német.nagykövetségén vehette át azt a kitüntetést, amelyet a német katonasírok gondozás áért a nagykövet asszony adott át a Sashalmi Tanoda igazgatóhelyettesének. MÉSZÁROS T IBOR P éteri ildikó' kíséretében érkezett a XVI. kerületi küldöttség a Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsé~ének meghívására az I. kerületi Uri utcába. z eseményen részt vett Patrick Jösch helyettes katonai attasé, Gerd Zei/er konzul, Esther Kehrer követségi titkár és Dorothee Janetzke-Wenze/ nagykövet ass4ony. E.napon a feldíszített teremben a terített asztal, a pezsgő és az ünnepi beszéd egyedül Péteri TIdikónak szólt. XVI. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat. elnöke Obers Wnch Pfeiffir katonai attasé felterjesztése alapján kapta az rbéit für ért) kitüntetést. Méltatták a cinkotai temet6ben lévő német katonasírok gondozását, a német kisebbség vezetését, a nemzetiségi rendezvé nyek szervezését, a nyelv ápolását,. den Frieden (Munkálkodás a béké- Péteri Ildikó és az ünnepi esemé ny.résztv evői a kapcsolattartást Waltershausen testvérvárossal és a magyarországi német nemzetiségi csoportokkal. Nagyra értékelték azt, hogy a már nyolc éve gondozott cinkotai katonasírokban nyugvókat Péteri TIdikó javaslatára a XVI. kerületiek nem hagyták elszállítani a budai)rsi német katonatemet6be. kitüntetést dokumentáló bársonykötésú oklevél a Sírokat Gon- dozó Népi Szövetség kasseli közponljából érkezett Rein.hard Führer, a mu politikusa aláírásával. Ez a közpo!"t az EU támogatásával mozgalmat indított iskoláskorú fiataloknak, amelynek jelszava "Megbékélés a sírok fölötti tevékenységgel a békéért". Lényege, hogy nemzetiségtől függetlenül a megbocsátás és megbékélés jegyében végleg eltemessék a háborúk emlékét Európában. Péteri TIdikó meghatódva mondott köszönetet a kitüntetésért, és rögtön megeínlítette, hogy az érdem nemcsak az övé, hanem vele dolgozó segítőié is, valamint Gilyén Ince önkormányzati képviselőé, aki mindig támogatta a sírgondozást, a R..ozmaring kórusé, akik szintén kivették részüket a megemlékezések ünnepélyessé tételében. Köszönetet mondott Kovács Péter polgármesternek, aki az önkonnányzat részéről hivatalosan megrendelte a temet6t61 a hét katonasír folyamatos gondozását.,.. Mobilos k~pcsolat az önkormányzattal z önkormányzat legújabb fejles~téséhez az Égig érő fú nagysikeru magyar ifjúsági filmból kölcsönzött rtevet. z e-poldi egy olyan mobi! közterület-felügyelő rends~er, amelyet a lakosság és az ~nkormányzat közösen, mobiltelefon használatával működtet. R IERSCH TMÁS XVI. kerületi önkormány, zat 2009-ben együttműködési megállapodást kötött a Corvinus Egyetenunel, amelynek értelmében Tózsa Istvá.n professzor kidolgozott egy telclonnal működtethet6 mobil közigazgatási rendszert. - Mobil közigazgatást ilyen vagy olyan formában már több települé!, (Budakeszi, Hajdúszoboszló és a XVIII. kerület) is működtetett - mondta ncsin László jegyző az e-poldi február 7-i bemutatóján. - Ám az a rendszer, amelyet a professzor kidolgozott, még újdonságnak szánút az országban.. rendszer lényege, hogy négy, egymástól távoli és eltérő adottságokkal rendelkező település szinte azonos módon, egy SMS küldésével a W P-on is elérhet6vé tette a saját oldalát. rendszer gesztora a XVI. kerület. Mellette Várpalota, lsóörs és egy zalai kö*gyzőség, Belezna-Nemespátró alkolja a rendszert, amely két részb6l áll: egy úgynevezett W P-alapú rends~rb6l, illetve az e-poldiból. W P bármilyen telefonról' elérhető. Mindössze annyit kell tennünk, hogy küldünk egy üres vagy egy IIbp16" üzenetet a 06/ s telefonszámra, és máris fent vagyunk -az önkormányzat W P-oldalán. Itt megtalál juk, amit keresünk: a hivatal pontos elérhet6ségeit, az ügyfélfogadási időket, időjárást, hova küldhetünk kátyúrói, roncsautóról, illegális hulladékról bejelentéseket, lakás- és helyiség-, adó-, igazgatási ügyekkel, településtizemeltetéssei kapcsolatos tájékoztatásokat. Lehet kérni. nyomtatványokat, bejelentést tenni a mezei őrszolgálatnak. Mindez néhány kattintással, a nap 24 órájában megoldható - tette hozzá a jegyző. z e-poldit Szabó Tamás; a polgármesteri kabinet vezetője mutatta be. - z Égig érő fű címú film Poldi bácsija szinte mindenkinek ismerős. Mivel a legújabb fejlesztésünk egy olyan közterület-felügyeleti rendszer, amely a hatósági munkát segíti, úgy véltük, a legjobb, ha Foldi névre kereszteljük. z e-poldi abban különbözik a W P-alapú rendszertől, hogy úgynevezett okos telefon. szükséges hozzá. lakosság hasonló módon (SMS a megadott telefonszámra) juthat a szükséges oldalhoz. Itt a menüpontok alatt az e-poldira kell kattintani, s máris működésbe lépett a rendszer. - Egyelőre 12 kategóriában lehet bejelentéseket tenni. z ügyfél.. üzenetet, fotót is küldhet, ami pontos GPS-koordlnátával jelenik meg az ügyintéző gépén. bejelentő kérheti, hogy az önkormányzat intézkedéseir6l is jelentést kapjon, így az is lemérhető lesz, milyen gyorsan intézkedik a hivatal - ismertette az előnyöket Szabó Tamás. filmben Poldi bácsi egész életében a környezetre vigyázott - tette hozzá Kovács Péter polgármester. - Mi azt szeretnénk, ha legalább ezer ilyen Poldi bácsi óvná a környezetünket. Ennek érdekében az e-poldi letöltéséhez szükséges szoftvert az önkormányzat weboldalán mindenkinek ingyenessé tesszük. Szeretnénk, ha a lakosság nak még átláthatóbbá válna az a munka, ami a hivatalban zajlik. z új ren.dszer elsődleges célja a lakosság bevonása a környezet óvásába. fejlesztés költsége meglehetősen alacsony volt, a rendszer működtetése pedig jelképes öszszegb6l megoldható.

6 KTUÁLIS Cserélik a vízmérőket a XVI. kerületben Hogy pontos legyen a szám a Kerluetünkben sokan kaptak értesítést arról - egy részük már túl is van rajta -, hogy lakóhelyükön lecserélik a vízórát. z ezzel kapcsolatos tudnivalókat a Fővárosi Vízművek kommunikációs osztályának vezetője, Sebókné Lévai Zsuzsanna foglalta össze. MÉSZÁROS TIBOR f6vízmér6k hitelességi ideje négy, liúg a mellékvízmér6ké hat év - kezdte a tájékoztatást Lévai Zsuzsa. cserét az teszi szűkségessé, hogy a vízmérő órák az idő múlásával a használat közben fellép6 kopás, szennyeződés, a vízben lévő ásványi anyagok lerakódása miatt egyre kevésbé mutatnak megbízható értéket. pontatlan fővízmérő mind a szolgiíltató, mind a fogyasztó kárára mutathat eltérést, a mellékvízmérők esetében pedig a fogyasztó lehet a.kárvallott. Előfordulhat, hogy az elöregedett mérő többet mér a tényleges fogyasztásnál, és ez nemcsak a víz-, de a csatomaszámlát is növeli. Lak6közösségeknél előfordulhat ugyanakkor, hogy az egyik fogyasztó órája a tényleges fogyasztásnál kevesebbet mér. Ebben az esetben a lakóközösség többi tagja fizeti meg a különbözetet, hiszen a vízdíjszámlázás alapja a főmérő állása - emlékeztetett az osztályvezető. rra a kérdésre, hogy mi a teendó, ha bármilyen rendellenességet észlelünk a mér6csere után, a következő tanácsokat kaptuk: Ha a fogyasztó rendellenességet, például szivárgást észlel, a Vízvonal 06-40j es telefonszámán tehet bejelentésf Ugyancsak ezen a számon kérhet új id6pontot, aki akiértesítéskor nem tud otthon tartózkodni. Ha a fogyasztó hosszabb ideig nem tartózkodik az ingatlanon, a Vízvonal ebben az esetben is rendelkezésére áll. ilyenkor érdemes élni a vfzfogyasztás szüneteitetésével. Ez akkor indokolt és javasolt, ha az ingatlanon tartósan nincs vfzfogyasztás. Szüneteltetéskor a szolgáltató a mér6t leszereli, a ~öt6vezetéket ledugózza, az utcai fóelzárót lezárja. Ez megelőzhet egy későn felfedezett cs6törést. szüneteltetés id6- korlát nélküli J költségei a fogyasztót terhelik, a költség tartalmazza a vízszolgáltatás visszaállítását is. Kíváncsi voltam arra is, mi történik, ha valaki nem teszi lehetővé a vízmérő leolvasását. szolgáltató munkatársa először értesítést hagy a fogyasztónál az ismételt le-_ olvasás időponljáról. Ha az így megjelölt id6pontban sem lehetséges a leolvasás, akkor a fogyasztó korábbi átlagos fogyasztását alapul véve, becsült fogyasztásról állít ki számlát. f6vízmér6 a szolgáltató tulajdona, de annak épségéről, védelméről és leolvashatóságáról a fogyasztó köteles gondoskodni. Fontos a mér6k téli védelme, hiszen az elfagyott mérő cseréjénel költsége, illetv~ a sérülés miatt elfolyt víz ára is a fogyasztót terheli. Kitértünk még a családi házas és a lakótelepi vízmérés különbl!égeire is. Családi házas övezetben az egyes ingatlanokhoz tartozó mér6k jellemz6en fővfzmér6k, amelyeknek hitelesítése a szolgáltató kötelessége, ugyancsak ez a helyzet a lakótelepi házak fővízmérőjével is. Ugyanakkor a lakásokban található mellékvízmérók hitelesítése a fogyasztó feladata. mér6cserét végző szerel6k a Fővárosi Vízművek Zrt. emblémájával ellátott gépjármúvel, vízműves emblémás formaruhában érkeznek, általában ketten. Rendelkeznek egy azonosítószámmal ellátott igazolvánnyal, amelynek alapján a Vízvonal telefonszámát fellúvva azonosíthaljál<' óket a fogyasztók. gomokusok jó szereplése a diákolimpián gomoku (amőba) logikai játék Magyarországon az idén szerepelt először a diákolimpián. budapesti versenyre az előz~tes őszi selejtezók után több mint ötvenen: juthattak el. XI. Kerületi Csíki-hegyek Utcai Általános Iskolában többségében általános iskolások mérhették össze, tudásukat. novemberi selejtező után, amely kertvárosunkban, a Napraforgó Szolgálat Cziráki utcai központjá- ban zajlott, volt kiért és miért szurkolni az ősi japán táblás játékért rajongók egyre növekvő kerületi táborának.. ZSIGMOND TÜNDE K öllner Ödön; a sakk, dáma, go és gomoku nagy hazai népszen1sítője szervezte a versenyt Neki köszönhető egyébként az is, hogy néhány iskolában már a tanrendbe is beépítették e logikai játékokat - tájékoztat Simon Gábor, a kerületi csapat felkészítéje. Napraforgó Szolgálat családgondozója, aki maga is lelkes gomokuversenyző, arról számolt be, hogy a diákolimpiai verseny, amelynek rangját a hazai felítőtt gomokus elit tagjai, legf6képpen,a világbajnok Demján ttila. és az Euroliga-csapatbajnok Gyenes Gábor jelenléte is emelte, rendkívül jó hangulatban zajlott. z iskolai ~bédl6ben az ország minden részér61 összegyűlt gyermeksereget először naranccsal, kaláccsal és tejjel kínálták vendégiátóik. - megméretés korcsoportonként zajlott. Kerületünket az őszi napraforgó s verseny élmezőnye képviselte. Verseny~ink diákolimpiai eredményei önmagukért beszélnek: els6 helyet ért el korcsoportjában Zordon Mos, a. Táncsics Mihály Általános Iskola tanulója, harmadik lett Holló Gergő, a Móra Ferenc Általános Iskola diákja. Kertész Nor- Kerületi diákjaink dobogós helyezéseket vívtak ki a versenyen bert és Éber Ba1int, -a Móra-iskQla ket, hogy a következ6 napraforgó s diákjai, Bició Gergely a Centenáriu- gomokuv.ersenyre - amelyet ápri!iú ltalános Iskolából és Mészáros lis 2-án rendeznek - már most el Dániel a Táncsics-iskolából sem lehet juttatni a nevezéseket. vallottak szégyent az elért ötödik nyárra tervezett gomokus táborba helyezéseikkel -. újságoita öröm- _. a szervez6 ugyancsak várja a logimel a sikeres kerületi versenyz6k kai játékok iránt érdeklődő áltaedzője és kísér6je. Simon Gábor lános iskolások jelentkezését a végezetül arra hívta fel figyelmün- Cziráki utcai intézményben.

7 [ KTUÁLIS z önkormányzat új díjat alapította nevelők munkájá'nak elismerésére Fergeteges pedagóg sbál Február 4-én tizenharmadik alkalommal gyúlt össze a kerület pedagógustársadalma, hogy megtartsa a már évtizedes hagyo,mányokkal rendelkező hálját. Szépen feldíszített színházterem, felkészült előadók, jó zenekar és finom falatok szolgálták a jó 1,1angulatot ezen a napon az Erzsébetligeti Színházban.!", MÉSZÁROS TIBOR Kerületünk oktatási intéz, ményeiben csaknem. hétszáz pedagógti kíséj.i.figyelemmel a gyerekek fejlődését, óvodáskortól a feln6ttkor határáig. Munkájuk napról napra komoly erőpróbát jelent, fegyelmet és figyelmet igényel. tgy évente egyszer mindnyájuknak jólesik egy olyan este, amikor néljány órára elfelejljk az osztálynaplót, a tananyagot, és átadják magukat az önfeledt szórakozásnak. pedagógusbálnak már er6s, kialakult hagyományai varmak, amelyek sorába az önkormányzat jóvoltából most egy újat is be kell illeszteni: ezentúl minden évben odaítélik az év pedagógusa, az év óvodapedagógusa és az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja címet. díj létrehozói úgy gondolták, díjazott az lehet, aki a napi pedagógiai múnkában aktív szerepet vállal, illetve hosszú évek óta kerületünk valamelyik önkormányzati fenntartású intézményé- ZSIGMOND TÜNDE I llés-koncertre lúvtam Évit, de. ő nem jött el velem. kkor 16 évesek voltunk mindketten. sors mégis úgy akarta, hogy a kezdeti visszautasítás ellenére egy életre összekerüljünk - m'ondja Bisztrai Győrgtj, majd felesége, Székely Éva veszi át a szót párjától április 14-en volt az esküvőnk, amelyre komolyan készültünk együtt, hiszen mindketten hívő keresztény családban nevelkedtünk. házasságkötés után jöttek a gyerekek, akik ma már mindannyian felnőttek. =- Gergő, Dani, Marci születése után úgy éreztük, hogy még nem teljes a család. kkor már SashaImort laktunk, ahova 1m-ben költöztün.ls. - Isten újabb ajándékát, ben dolgozik. juta!mazottakról Csomor Eruin oktatásért felelős alpolgármester, Kovács Katalin, a múvelődési ügyosztály vezetője, Sinka Mihályné, az óvódavezetők munkaközösségének vezetője és Bohus MíJfály döntött. z év pedagógusa 2010 címet Smejkál Szilvia matematika-fizika szakos tanárnő, a Szerb ntal Gimnázium. tanára, az év óvodapedagógusa 2018 címet Süléné Szabó Erika óvodapedagógus, a Gnkotai Huncutka Ovoda óvónője, az év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja 2010 ciiíl.et Navinics Istvánné, a Gyerekkuckó ÓVoda dajkája vehette át. címhez díszoklevél, személyre szóló, gravírozott toll, egy csokor vhág, és jutalomként másfél. havi illetmény is járt. Csomor Ervin alpolgármester hangsúlyozta, az idén ők a díjazottak, de az önkormányzat vezetése minden kerületi pedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazott munkáját nagyra becsüli, és a tanítvány<;>k nevében is szívből köszöni., Batthyány-iskola. csapata Ezt követ6en - még mielőtt Varga György, az est músorvezetője felkonferálhatta volna az első fellépót - Kovács Péter polgármester a bál vidám. hangulatához ill6 hang. nem.ben méitatta a mulatságot. díszvendég Csomós MíkIós főpolgármester-helyettes volt, aki matematika-illozófia szakos tanárként, tizenöt, katedrán eltöltött évvel a háta mögött könnyen érezte otthon magát e közegben. z izgalom azonban csak ezek után hágott a tetőfokára, mert ekkor következett azoknak a táncprodukcióknak a bemutatása, amelyekre az egyes intézmények pedagógusai már hetek óta lázasan készültek. só, kapa, nagyharang z idén volt negyedik éve, hogy február 14. és 20. között Magyarországon is megtartották a házasság hetét. Bisztrai György, az immár több mint 150 tagot számláló kerületi nordic waiking egyesület oktatója és edzője feleségével együtt házasságpárti. négy gyermeket felneveió házaspár 38 éve él kiegyensúlyozott és boldog p~kapcsolatbai1.. Házasságuk sikerének, titkáról kérdeztük a párt. egészségügyi nehézségek és több a kórházba, s mózeskosárban hozhiábavaló próbálkozás után, már tuk haza - emlékszik vissza a nem. várhattuk természetes úton - múltra a teológiát végzett sportfolyta~a a norruc walking rp.ester. ember. Bisztraiék két fia már há Bisztrai házaspár ezért ~vülról zasernber, s a házaspár saját megfogadta otthonába nagy-nagy sze- fogalmazása szerint már két egész Tetettel az. újabb gyermeket. - és egy fél unokával büszkélk~et. szívünk nagyon vágyott még egy (Gerg~knél a harmadik kislány gyerek után. Bencéért, a legkisebb születése ugyanis májusra várhafiunkért a két nagyfiúval mentünk tó.) - házasság ma már bizonyí- Móra Ferenc-iskola csapatának elegáns urai és hölgyei a promenádok hangulatát idézték, a batthyánysok a latin ritrnupokhoz csináltak kedvet. Margaréta óvoda pedagógusai gengsztertánccal rémisztették a publikwnot, a Manoda óvoda salsa'la Manoda produkciójának címe önmagáért beszélt, a Játszókert óvoda a tévétorna hangulatát idézte. Sashalmi Tanoda a csoport egyetlen f~tagját íresítette Norby Flatley-vé, az ír táncoshoz igazítva szólistája nevét. produkciókat a Nosztalgia étterem. konyhájában készült finom vacsora követte, amit a Tom Cat Band vezényletével fergeteges tánc követett hajnalig. tott egészségvédó, védőfaktor hatását saját magunkon is tapasztaljuk. Egy elemzés szerint akik elköteleződés nélkül költöznek össze, azokban megmarad a bizonytalan~ ság érzése. Nincs meg az a biztonságérzet, ami egy jól múk.öd6 házasságban természetes. z állandó bizonytalanság válsághoz, betegséghez vezethet. Ha mindkét részról van elköteleződés, s a szeretet kölcsönös és állandó érzés, akkor az ember biztonságban élhet. llyenkor a bennünk rejlő többletenergiák ~ felszabadulnak, melyet más célokra is tudunk hasznosítani. S ebből nem csupán az egyéri, a család, hanem. az egész társadalom is profitál - osz~a meg velem tapasztalatát és véleményét a férje edzésein rendszeresen részt vevő Éva.

8 OKTTÁS Maci és Pillangó csoport: mesék elev~nedtek meg a Sashalmi Manodában Ovis farsang az egerek jegyében Sashalmi Manodában az egerek Vidáman rágcsálták a s~jtot az egyik teremben. Még nem tudták, hogy a folyosón egyjekete cica készülődik, hogy rajtuk üssön. Mátyásföldi Fecskefészek ÓVoda zsúfolásig megtelt tornatermét is elözönlötték az egérkék. szűrke nagy fülek, s a hegyes, hosszú bajuszok mögül mosolygó gyermekarcok bukkantak elő. Farsangi mulatság két kerületi óvodában. ZSIGMOND TÜNDE Sashalmi Manodában a legkisebbek egereknek öltöztek be. Maci~ B enisné Hepp Zsuzsa óvoda- csoportba lépésemkor Egérország vezetó éppen érkezésemkor táj:.ult elérn, ahol Egérkirály és vedlett át malacmarnából Egérkirályné alattvalóikkal, rózsarnacskává. - három kismalac szín ruhás egérlányokkal és fekete meséjét adtuk eló agyerekeknek mellényes egérfiúkkal, s á többi kolléganóimrnel ztán mindenki szürke eminenciással együtt önfevisszament a csoportszobákba - ledten rnajszolták a tányérokra ramondta mosolyogva. z idén a kott sajtot. Nem messze t6lük, a Pillangó-csoportba a legnagyobbak járnak. z ó tennük farsangkor királyi udvarrá alakult. Mintha egy gyönyöruen illusztrált mesekönyvb6l léptek volna ki mind. annyian: király és királyné, szépséges királylányok, kiknek kezéért sárkánnyal vívnak meg a pompázatos öltözékben megjelenó lovagok. ranyalmát szedegetó hercegek és hercegn6k között nevetve lépdelt a csörgósipkás udvari bolond. Mátyásföldi Fecskefészek ÓVoda farsangján ugyanezen a napon Juhász László szolgáltatta a zenét és a játékokat a farsangi bálhoz. mikor ott jártam, éppen egerekké változtatta a gy~ekeket, akik a 0- ni-cini muzsikától kezdve a Ha én cica volnék címú dalig minden önérzetes egérh~ méltó dalt elénekeltek a lelkes, je1mezt viseló óvó nénikkel együtt. z egerekké változott gyerekek aztán varázsszóra visszaváltoztak ~á, aminek a farsangi mulatságba öltöztek Menyasszonyok, v6legények, krampuszok, kis angyalok, pókemberek, s a különbözó "állatok hada sürgött lelkesen körülöttünk. lllésné Schrott ildikó óvod~lvezetóvel - aki irodai munkatársaival együtt szorgos méhecskének ölfözött be - örömmel fedeztünk fel a színes kavalkádban egy-egy saját készítéstl, egyéru stílusú je1mezt. Két pedagógus tűzte ki a cfmben foglalt célt maga elé, eszközül pedig a festészetet választották ahhoz, hogy a világra felnőttként is gyermeki lélekkel tekintve hozzanak létre művészi alkotásokat. Ők ezzel is tanítanak, utat mutatnak a világ értelme- -zéséhez. MÉSZÁROS T IBOR gyerekek számára a mtlvektól függetlenül is érdekes, ha tanáruk életé-, nek egy kevésbé ismert részébe tekinthetnek bele. Sokan voltak február ID-én azon a kiállításmegnyitón, amelyet Héder Mária Gabriella, a Centenáriumi Általános és SzakiSkola rajztanára és Szkotniczky Péter nevelóotthonigazgató mtlveib6l rendeztek az Erzsébetligeti Színház aulájában. két pedagógus szemléletében sok a hasonlóság. szemük elótt felnövó gyerekek sorsát akaratlanul is szemtanúként követve mindketten tapasttalták, hogy a gyerek olyan lesz, amilyen környezetben él. lkotóművéspként pedig mindkettejükben megfogalmazódott, hogy az al-. ko tó élet titka: felnóttként is I?egói:izni a gyermekkor szellemét. Ezt a mondatot v~asztották kiállítás uk mottójául.,tt Orizni a gyermeki lelket Centenáriumi iskola diákjainak múvészetr61 szóló, színeket idéző meséb61 álló, kedves zenés m1ísora el6tt Szabó Csilla, a Corvin Mtlvelódési Ház igazgatója üdvözölte a megje~enteket, és méltatta azt a szemléletet, amelyból diák és tanár között az iskolában megszokottól eltéró kapcsolat jöhet létre a mtlvészet segítségével. szakember szemével Sipos Endre festómúvész, a kiállitók Héder Mária Gabriella művész és rajztanár művészi pályájának jó ismeróje segített látni a kiállított képeket. Mindkét művész három-három festményét részletesen is elemezte, ezeken bemutatva az; alkotók jellemzó stílusjegyeit. Közös"vonásokat is felfedezett a szakember a két alkotó eszköztárában: mindketten érzelmi, érzéki tartalmakat is sejtetnek színeikkel, a kompozíció mindkét eset\;?en képzett mtlvészre utal, és mindkettőjük mtlveiben felfedezhetó a kötódés a természethez. Sipo s Endre elmondta még, hogy a kiállítás széles idósávot. fog át, a művészek különbözó alkotói,korszakábólláthatunk műveket. Így jól nyomon követhetó az a fejlódés, amely nemcsak a művészi pályára, de az ember életúljára is jellemző. Ezt a fejl6- dést kell úgy kézben tartanunk, hogy megfeleljünk a kiállítás mottójául választott ajánlásnak, és ne veszítsük el felnóttkorunkra sem a jó értelemben vett gyermeki szemléletet"a tisztaságot.

9 , KULTUR Világhírű művészek léptek fel a Rácz ladár Zeneiskola koncert jén Csembaló cimbalommal Rácz ladár Zeneiskola január 20-i koncertjén igazi íhyencséggel kínált minket: két világhírű múvésznőnek köszönhetően különleges dél-amerikai és európai klasszikus zenékból csemegézhettünk. - ZSIGMOND TÜNDE, M iúdig cimbalom vagy hárfa kíséretben volt hallható a XVII. és xvm. században a csembalózene. Ebb6l szeretnénk ízeiítőt adni a. közönségnek - mondta Herencsár Viktória magyar cimbalomművész, a Gmbalom Világszövetség elnöke Sylvia Leidenmnn, rgentínából érkező művész csembalókoncertje előtt, a délel6tti f6próbán. z est háziasszonyától, Popauics Karoliruíto1, a Rácz ladár Zeneiskola csembaló- és zongoratanárától megtudtuk, hogy Sylvia Leidemann a Liszt Ferenc Zeneakadémia ösztöndíjasa volt, s azóta 'is ápolja a magyar kapcsolatot. rtentínában az rs Hungarica civil egyesület művészeti vezetőjeként sok időt szentel a magyar.zene népszerúsítésének. zenekutatással, csembalóirodalommal Magyarországon foglalkozó művésznő Herencsár Viktória kérésére olyan műveket hozott a koncertre, amelyeket eddig kevesen hallottak. z est folyamán felcsend\ü6 dallamokban a különleges zenei élményen túl a két hangszer és a két művész között létrejött harmóniát is fel lehetett fedezni. Wholmuth János, Ci/es Farnaby, ngelo Conti és Henry Purcell műveiból is hallhattunk ízeiítőt. Á. zongora 6sének finom hangja a csengő cim.balom kíséretében kastélyok báltermeinek hangulatát varázsolta elénk. z, hogy a xvi. kerületben egy ilyen különleges koncert részesei lehettünk, legfőképpen annak köszönhet6, hogy a Rácz ladár Zeneiskola saját.csembalóval rendelkezik.. világszerte reneszánszát élő régi zene Sylvia Leidemann koncertjével valószínűleg nálunk is még több mvet szerzett magának. S hatására a mátyásföldi zeneiskola - országos viszonylatban is különlegességnek számító.- csembaló tanszakára bizonyáía még több növendék iratkozik be. Országos táncversenyfogyatékkal élőknek z Erzsébetligeti Színházban Fogyatékossággal Élők Országos Hagyomány teremtő T~cversenye címmel rendeztek egész napo,s musort február 12-én. MÉSZÁROS TIBOR z ország legkülönböz6bb - ponljairól, többek között Debrecenb6l, Kecskemétról és Tiszajöldvárról is érkeztek résztvevők az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesülete (ÉFFE) felli.ívására az Erzsébetligetbé. Nevezni lehetett a legkülönböz6bb táncstílusokkal, így keringőveli siliávai, 'hiphoppal, balettel, hastánccal, egyszóval mindennel, amit ritmusra lehet csinálni. Huszonhárom együttes iratkozott fel a fellépők névsorára. fiatalok zömmel intézmények színeiben BOldogság és sikerélmény. z ország legkülönbözőbb pontja i ról érkeztek az Erzsébetligetbe érkeztek, de voltak egyéni nevezők is. produkciók hossza legfeljebb öt perc lehetett. Elbírálásukban Ráfi-Rózsa Ágnes,.az ÉFFE alelnöke, László ttila táncpedagógus, a tánc közismert professzora jaival. Ennek jól bevált eszköze a fellépés, a tánc, amely sikerélményhez jutta~a a produkcióban részt vevő szereplőket. teljesítmenyek elbírálásának szempontnapos rendezvénysorozat végén a zsűri ugyan hirdetett eredményt, de ebben az esetben valóban inkább a részvétel, mint a gy6zelem volt a fontos. z eredményhirdetés getben. kkor nemzetközi táncversenyre kerül sor az ÉFFE rendezésében. És minél több ilyen rendezvény lesz a világban, annál köny. és Lakatos Mariann, az Energy jai a követk.ezők voltak: a koreog inkább csak az ajándékok elnyebben megér~ük, hogy a fogetben. Dance stúdió vezetője vett részt:. ráfia színvonala, az összhatás, az osztásának ürügyéül szolgált, gyatékossággai él6kkel egy világot Téri ndikó, az ÉFFE elnöke kér- előadásmód, végül pedig az, hogy mert a fellépők sikertól boldog arcát használunk, de nem egyfor" désemre elmondtt, legfőbb céljuk az előadás mennyire volt segítőka látva biztosak lehettünk ben ma es-éllyel. Hogy ez az esélykü fiatalok önérvényesítésenek e16- höz kötve_.. ne, hogy ennek a versenynek valóban lönbség minél kevésbé érződjön, segítése, továbbá a fogyatékosság- Téri Ildikó örömmel fedezett fel nem volt vesztese. az viszont a többség felelőssége a gal él6k elfogadtatásának elősegí- sok új arcot a nézőtéren, és új szetése folytatás április 22-én követ fogyatékkal élő kisebbség gel az egészsé~es társadalom tag- replőket is a színpadon. z egész kezik ugyancsak az Erzsébetli- szemben.

10 , KULTUR Fennállásának ötvenedik évfordulójára készül a Corvin Művészklub z' alapitók Rözös kiállítása Corvin Művészklub közeledik ötvenedik születésnapjához. Ebből az alkalomból öt alapító tag immár ősz hajjal és tele nosztalgiával közös kiállitással emlékezett a kezdetekre a Corvin Művelődési Ház Harmórua termé:" ben. kiállítás február 3-án nyílt meg. MÉSZÁROS TIBOR z alapítók csaknem ötven évvel ezel6tt tették le annak a művészklubnak az alapjait, amelyet ma a XVI. kerület legnagyobb múltú művészeti csoportosulásaként Corvin Művészklub néven ismerünk. Egy klubról, amelynek öt évtizedes múllja van, elmondhaljuk, kiállta az id6k próbáját. És annak az öt alapító tagnak a művészete is dacol az id6vel, akik egymás mellett ülve, kissé talán meghatódva tekintettek Polgárportré Hőna Gusztáv harsonaművész Sashalmon él. Tavaly júliusban a Nemzetközi Harsona Szövetség elnökétől a legmagasabb szakmai elismerést vehette át. RIERSCH TMÁS H őna Gusztáv harsoi1aművész a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának szólóharsonása. Emellett inunár harmadik ciklusban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára. Nemzetközi Harsona Szövetség 2010 júliusában a texasi ustinban tartotta hagyományos nemzetközi fesztiváljál i eseményre Hőna Gusztáv is hivatalos volt, aki ezen a_rangos eseményen vehette át az életműdíjal - Márciusban értesítettek arról, hogy én kapom majd a díjat - mesélte a kitüntetett. - Ez a díj a legrangosabb elismerés, amit egy z 6 világa egy picit jobban hagyatkozik a színekre, míg férje a formák mestere. Zsuráffy Mária műveit a kékek, zöldek és lilák által uralt színvilág jellemzi, amitől művei olyan egyéniek, hogy alá sem kellene írnia 6ket, akkor is ráismernénk vissza az elmúlt ötven évre. Életúljukat Ádámffy Pál művésztanár, a Corvin Művészklub tagja az alkotóra. Ö is nagy elődöktől jellemezte néhány mondattal. kapott útravalót, Hincz Gyulától.korelnök, Kocsi Miklós, Bt;r- és Paór Bertalantól, majd a tőlük nát urél és Barcsay Jenő tanítvá- kapott ismereteket húsz éven kenya volt a Képzőművészeti Főis- - resztül adta tovább növendékeikolán. Portréiról olyan tekintetek nek. H. Kálmán Edit a Szegedi néznek a szemünkbe, mintha élő Képzőművészeti Főiskolán sajáemberek volnának a vásznon. titotta el a képi ábrázolás mester Nmcs ez másképpen felesége, fogásait, majd Budapesten to Gopcsa Paula esetében sem, aki vább képezte magát. Harminc hasonló tehetséggel megáldva, évig tanított..kultúráért érde mégis férjét kissé előreenged- demérem kitüntetetlje. Szabó Gáve járta végig az elmú.ít ötven bor szobrászművésznek is volt évet. Harminckét évig tan!tott. honnan örökölnie a tehetséget. harsonaművész valaha is megkaphat. z indoklásban az szerepelt, hogy művészi és tanári pályám, illetve a világ harsona előadó-művészetére gyakorolt hatásom miatt ítélték nekem ezt a szakmai elismerést. texasihoz hasonló f~ztiválokra minaen évben sort keritenek, hol az Egyesült Államok, hol pedig Európa ad otthont ezeknek a rangos eseményeknek. Életműdíjat minden évben csak egy személynek adnak át. Hőna Gusztávnak adott kitüntetés egyben a magyar zenei élet elismerése is volt ~ban ösztöndíjasként jártam először merikában. z első három hónapos kurzusomat a következő évben egy újabb nyári szemeszter követette. Innentől kezdve egészen 1992-ig minden évben hosszabb-rövidebb időt a tengerentúlon töltöttem, ahol egyrészt a legnevesebb professzoroktól tanulhattam, másrészt a magyar harsonaműveket is népszerűsíteni tudtam. Később Legendás művészcsalád sarja. Gábor Móricz fest6művész unokájaként és szobrászművész édesapa gyermekeként látta meg a napvilágot. Művei a NeID?eti Galériában, a Nemzeti Múzeumban és a Kiscelli Múzeumban is megtekinthet'ők, emellett jelentosen kiveszi részét a művészeti élet szervezéséb61 is. Ök tehát a nagy alapítók közül azok, akik megjelentek 'a kiállitásmegnyitón. Nem' vállalta a részvételt Csiby Mihály, aki befejezettnek "tekinti művészi pályáját, pedig a megjelentekéhez hasonló, értékes életmű áll a háta mögött. És nem jelenhetett meg Farkas Sándor díszmúkovács, Geibinger.Béla fafaragó és Koncz Vilmos fafaragó sem, mert ők már nincsenek velünk. együtteseimmel, a Modern.Rézfúvós sal és a Hőna Harsona Quartett-~el is gyakran turnéztam az US-ban. Hőna Gusztáv 2010-ben, 38 és fél év után elköszönt a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarától. nyugdfjas harsanaművész azóta sem unatkozik, a trombitával próbálkoztam, és tanítás és a nemzetközi meglúvá- csak egy véletlennek volt köszönsok minden ídejét lefoglaiják. hetó, hogy a padláson a nagybá. - Sashalom a szülőföldem, sze- tyám régi harsonáját megtaláltam. rencsém van, mert mind a mai na- Most már nyugodtan elmondpig a szülői ház közelében lakha- haljuk, nagy szerencse volt, hogy tok. pályafutásomat is a keru- a kisfiú akkor rálelt arra a hangletnek köszöiilietem, hisz az édes-. szerre. Hőna Gusztávból mára a apám, aki ismert díszítő szobrász- világ egyik legismertebb harsonaművész volt, nagyon szeretett ze- művésze lett. z erról szóló e1isnélnl Együttesével számos bálon merésre pedig nemcsak Sashajáts.zott. Számomra természetes 'lom, hanem a XVI. kerület, a fóvávolt, hogy magam is a zenei pá- ros és az ország műértő közönsélyát választom, ám elóször a ge is büszke lehet.

11 .., HELYTORTENET. Hogyan mulattak elődeink Czinkotán? Így farsang táján talán nem illetlen- Vidéke folyóiratból, hogyan is mu-pet, az örömöt, a táncot az adomáség, ha rovatunk szolid keretek kö- lattak elődeink Czinkotán, a század- nyozással, iskolák, templomok, zött, de ellazul. Mint mindig, most is forduló előtt nem sokkal nagyköz- egyesületek javára gyűltek össze, és a múltba tekintünk vissza, mégpedig séggé alflkult településen. zt kér- a korcsmárosok örömmel adták toegészen a XX. század első évtizedébe. dezhetné bárki, hiszen hogy mulat- vább bevételük egy részét a köz javá Történelmi kaleidoszkópunk tükrei tak volna? Ugyanúgy, mint mi, ettek, ra, mulatozóink szó szerint összetánközé szórunk néhány színes üveg- ittak, táncoltak. De látni fogjuk, ők coltájc a köz számára szükséges cserepet: híreket a korabeli Rákos legtöbbször összekötötték az ünne- pénzösszeget. SZÉMN RICHÁRQ H a végignézzük a Rákos Vidéke kérdéses évtizedében megj~ent oldalait, számtalan ilyen eseményre bukkanhatunk. Több helyszínenfolytak a bálok, ismerkedési estek. - Ekkor még Cinkotához tartozott a mai Nagyicce területén álló híres Czinkotai Nagyitze csárda, valamint az épp kialakuló mátyásföldi nyaralótelepen, az erdő s.zélére épített Nagyszálló., Sopronyi Lajos Tulipánkerthez címzett vendéglője a Cinkotai állomáshoz állt közel Nem sok kellett hozzá, hogy gyalog egy percre tőle 1905-ben, a nádfedeles fogadó helyén, felépüljön Weisz Ignác szállodája és vendéglője (ma gyógyszertár). falu el6kelőségei az 1906-ban felépült árvaház dísztermében ismerkedtek a tanárokkal, 1907-ben pedig felépült az Árpád (ma Rádió) utcában a 48-as Füg-. getlenségi Kör épülete, amelynek termei szintén sokszor adtak helyet a táncosoknak. Vegyük. először a Czinkotai Nagyitzét, az augusztus 13-i számból. "... történelmi nevezetességú hely,... régi idő óta már csak a korcsmábo1 és. annak lábánál elterülő kisebb erdócskébo1 áll, hol a régi nagy idők emlékeibe merülve szürcsolgeijük nyáron át a jáféle hűsítő ita/okat s a pompás levegőjű esti órákban restaurál ja Budapest és környékének apraja-nagyja fogyate'kos erejét. Évtizedek óta ide rándul ki Budapest társadalmának. minden rétege, itt tartják az iskolák növendékei majálisaikat, és a budapesti iparosok nyári' mulatságaikat. (.. T vendéglő óriási kertudvara naponként egész országos vásárt táj: szemünk elé, ahol a fáváros felé igyekvő gyümölcsökkel - szárnyasokkal- teliia/usi szekerek állanak rendelkezésünkre, hogy magunkat mindezekkel elláthassuk." Sommerer-féle ve~déglő épülete mára elvesztette korabeli monumentális báját, a mai Erzsé- Férfiak bál után betliget szélén álló Corvin Gimnázium néhány ívelt ablaka idézi csak az egykori nagyszállót. "Mátyásföldi nagyvendéglő a fávárosi közönség legkedveltebb kiránduló helye, kitűnő konyhfl, valódi magyar hegyi borok, részvénys'crfózdei sör,' legpontosabb kiszolgálás. Fedett tekepálya. Vasár és ünnepnapokon egy kedvelt nemzeti zenekarnak hangversenye. Gyönyörű naglj táncz- és melle'ktermeim különösen iskolaigazgato'k és társulatok vezetőinek, majálisok és ünnepelyek rendezésére igen alkai11j-asak. Dijtalanul állnak rendelkezésére a nagyközönségnek. czinkotai h. é. vonat (keleti pályaudvarnál) minden félórában közl~kedik. Számos látogatásért esd Sommerer György vendéglős" - áll a hetilap korabeli reklámjában. "Mulatság a Caprera fürtk?oen. Caprera fürdő ifjúsága folyó hó 22-én (vasárnap) delután özv. Benitzkyné (sicl), szül. Batthyány nona grófnő Jóvédnöksége ala'tt az újonncmfelállítandó tenniszpálya költségeinekfedezésére úszóversennyel összekötött zöldi mulatságot szervez. z úszóverseny színhélye a jenntnevezett fürdő, míg az utána megtartandó táncmula.tság Sopronyi Lajos, czinkotai tulipán vendéglője külön termében fog megtartatni. zenét - már az úszóverseny alatt is - egy kiváló czigánybanda fogja szolgáltatni. " (1906. július 15.) következő hir szintén ból, de már az újonnan épült Weisz Ignác-féle vendégl6ről: Kerti ünnepség "... a czinkotai függetlenségi 48-as kör minapi mulatsága a szó teljes értelmében fényesen sikerült. Már csak azért is fényesen, mert olyan ragyogó, pompás, modem helyiség, mint Weisz 19nácz új czinkotai fogadója még nem fogadta magába soha a helybeli közönséget, melya "tulipán" gyu1ésrólhatalmas töntegben rajzott Weisz pompás új helyiségébe. Elegáns, parkettes, minden igénynek megfelelő terem ez (...) Gyönyörű közönség töltötte meg; élén Beniczkyné Batthyány nona grójnável, a kör illusztris védnökivel, ki éjfel után egy óráig ott szórakozott. mulatságot a Kör építendő saját helyiségének költségei" czeljára rendezte 'k, s nem hiába, mert az est 180 kor. tiszta jövedelemmel zárult. u (1906. november 4.) Voltak, akiknek nagy kergül< miatt megadatott, hogy saját házuknál tartsák a mulatságot, végezettijlássuk tehát egy korabeli házibuli junius 21-i vidám leírását:. "Karolin-estély Cziflkotán. Nagyszabású névestelyt tartott Keller Mihály Rona-telepi nyaralá-tulajdonos; f hó 14-én nejének névünnepét ünnepelve, melyen Czinkota község intelligenciájának nagl)része s a fávárosból is többen voltak jelen. mulatság a vendégszerető házigazda házánál csaknem reggelig tartott czigányzene mellett, melynek folytatása még ugyanazon éjjel reggel 8 óráig Ádámffy V. Pál a függetlenségi kör elnöke vendégszerető házánál ig~n vidám hangulatban folytatódott, hol egy szép árnyas diófiínak is nagy szerep jutott. Ugyanis több vendég a bandával egtjütt a fa tetején telepedett le s ott húzatta a kedves nátáit vidám kvaterkázás közben. Ezt csinál ják meg a városbeli gavallérok!" ( cikkben szereplő két korabeli kép csak illusztráció, nem Cinkotán készültek.)

12 JÁNLÓ (1165 Budapest, Hunyadvár.utca 43/b. Telefon: SZIN HÁZ «rr rf'~ CoMn Mfrt'etödHl Hb. Március 6., vasárnap Én és akisöcsém - zenés vígjáték két részben. Rendező: Koltai Róbert. Jegyek 2200 és 2.00 Ft-os áron elővételben kaphatók. Március 15., kedd Ünnepi díszelőadás - tánczmester - táncjáték egy részben a Honvéd Táncszfnház előadásában. z előadásra jegyek a kulturális láncreakció láncszemeként március 6-ig januári, februári szlnházjegy felmutatása esetén kedvezményes, 600 Ft-os áron kapható k, szfnházjegy nélkül, és március 6. után mindenkinek 1000 Ft. PÓDIUM Február 27., vasárnap Tehetséggel sáfárkodók - ŐSZinte ~ széigetés tehetségr61, elhivatottságrór, karrlerr61, családfá1 havonta egy alkalommal, egy órában. Vendég: Papadimitriu thlna, házigazda: Sáfár Mónika. Jegyek l.300 Ftos áron elóvételben kaphatók. GYERMEKSzfNHÁZ - GYEREKPROGRMOK Március 13., vasárnap Gyermekmula~ - KOlompos táncház : Táncház a Kolompos együttessel, : Varázsműhely kézmo'ves Játszóház. Jegyek 2 éves kortól 850 Ft-os áron elóvételben kaphatók. KIÁLLfTÁSOK: Március 3., csütörtök 18 óra - Kiállítás a s szabadságharc emlékére a XVI. karojeti Patasz és az rt16 Művészcsoporf szervezésében. Megtekinthető: március 16-ig a Napfény Galériában. Március 4., péntek 18 óra - Veréb Zsuzsa festő Spirit on the Canvas c ímű kiállltása. kiállítást megnyitja: mbrus Gábor. Közreműködik a Fat Cat Band zenekar és a Char oe Loarn Trio. Megtekinthet6: március 31-ig a Harmónia Galériában. Március 7., hétf G' 18 óra - Götcze Judit kiállítása. Megtekinthet6: április 3~lg a Kovács ttila Galériában (Önkormányzat, I. emelet). Március 10., csotörtik 18 óra - Színháztörténeti kiállftás a 2009/2010- es évad jelmeztervelbftl. Megtekinthetó: április 5-ig a Corvin Galériában. ZENE: _ G8)aróHemeZl'lémutatfQ Erzséfi&tllgetbent Mirclu. s;.'n 20.3o-tél RagyszabásO lemezbemutató koncertet tart a XVI. kerületi rocklegenda, a Gesarol együttes, vadonattlj slámokkil, meglepetésvendégekkel. Jegyek m~ kaphatók 1800 Ft-os áron. Vendég-aDiorit együttes tól. Kapunyifás 1-8.~t61. Márclas 8' J kedd N6napi masor DOlhai ttilával. Jegyek hölgyeknek 1500 Ft-os, uraknak 2000 Ft-os áron el6vételben kaphatók. Március 11., pántek Jazzliget - Cserner Boglárka Quartet. Jegyek 900 Ft os áron elővételben kapbatók. I (1164 Budapest, Vidámvásár.u. 73.). ~ Március 5-én tÓI NÉPTÁNCHÁZ! Helyszín: Cinkotai Művelődési Ház XVI. ker., Vidámvásár utca 72. (Batthyány Ilona és a Vidámvásár utca sarok) Élőzene, táncoktatás, büfé! Belépő: 400 Ft. Bográcsgulyás: 300 Ft. -z 1848-as forradalom és szabadságarc tiszteletére rendezett hagyományőrző cinkotai történelmi séta - az eddigiektől eltérően, alkalmazkodva a hosszú hétvégéhez - ezúttal március 12-én lesz. Gyülekező a szokott helyen, a szokott időben : az öreg temető bejáratánál kor. Útvonal: Történelmi sírok felkeresése az öreg temetőben, evangélikus parókia, Petőfiház, végül megemlékezés a '48-as emlékmünél.(régi nevén Országzászlónál). rendezők nem csak cinkotai résztvevőkre számítanak, minden hazafias érzelmű kerületiakó csatlakozhat a menethez. Holdvilág Kamaraszínház (1161 Rákosszentmihály, Ságvári u ) Március 2'1 szerda Rettentő görög vitéz - Csip Csup Csodák 1-2., Huncutka ts Manoda 4., Sünik bérlet - Stúdió-K vendégjátéka. 3., csütörtök Rettentő görög vitéz - Hermann Ottó- XVI. és Jókai - XIV. bérlet - Stúdió-K vendégjátéka (telt ház!). 6., vasárnap 15.00"': négyszögletű kerek erdő - Holdacska bérlet - Főn i x Műhe l y vendégjátéka. 8., kedd Holle anyó - Újváros park bérlet. 9., szerda Halle anyó Cilinder, Játszókert-1., Katicák, Manoda-1., Méhecskék-2.,Pillangók bérlet. 10., csütörtök Holle anyó - pásztói Dózsa György bérlet. 11., pán.tek Halle anyó - Csip Csup Csodák-1. és Szent János bérlet. Rácz ladár Zeneiskola (1165 Budapest, Táncsics u. 7.. Telefon: , ) Március 7., hétffi 18 óra - Kicsinyek hangversenye (5. bérletes hangverseny). musorban közreműködnek a Rácz ladár Zeneiskola legifjabb növendékei, valamint a Perpetuum Mobile Fúvószenekar, az rco Piccola Vonószenekar és a Tremolito Gitárzenekar. -Helyszín: Erzsébetligeti Színház, 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B. Március 11., péntek 18 óra - Lakatos György fagottmúvész hangversenye. Helyszín: Rácz ladár Zeneiskola hangve!senyterme. XVI. Kerületi Vöröskereszt (Veres Pétet út 27. Telefon: , délelőtt.) Március 3., csütörtök 9 órától 12 óráig egészségnap. Helyszín: XVI. Veres Péter u. 27. Ingyenes vérnyomás-,vércukor- és koleszterinmérés, gyógyító eszközök bemutatása, életmód-tanácsadás. Pofosz XVI. kerületi szervezete (1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Telefon: Mihala Tibor, ) Március 3., csütörtök 18 óra - Erzsébetligeti Színház, es emlékkiállítás megnyitója az rt16 Művészcsoporttal közös rendezésben. Rendezi:. Bak Péter, megnyitja Mihala Tibor. Március 7., héuö 16 óra, székház -1. megemlékezés az es szabadságharcról, 2. Épített világunk, beszélgetés Tóth Miklós városi főépítésszel. Házigazda Mihala Tibor. Március 11., péntek: találkozás 9.30-kor az Örs vezér téri metróbejárónál. Szecesszió Magyarországon. Látogatás az Iparművészeti Múzeumban (Eszterházy ruhakincsek). Vezeti: Mihala Tibor.

13 KÖZLEMÉNY Corvini Domini felhívása Corvini Domini Ház- és Lakástulajd9n9s9k,Egyesülete Mátyásföldért és a mátyásföldiekért végzi tevékenységet. Kérjük mindazokat, akik szeretnék támogatni környezetvédelmi, kulturális, sport, érdekvédelmi és értékőrző munkánkat, személyi jövedelemadójuk 1 százalékáról a következő minta alapján rendelkezzenek: Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról. kedvezményezett adószáma: kedvezményezett neve (ennek kitöltése.nem kötelező) : Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete. Támogatásukat előre is köszönjük. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Polgárok Köre (1161 Budapest,.Rákosi út 71.) Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre nevében köszönjük a felajánlott szja 1 Százalékát forintot -, melyet karitatfv célra hasznájtunk fel. Kédük ebben az évben ls éljenek felajálllásukkal. dószámunk Tisztelt Választópolgárokf Budapest Főváros XVI. kerület 10. számú egyéni választókerületében március 6. napjára (vasárnap) kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselóválasrtással kapcsolatban az alábbiak ról kfvánom Önöket tájékoztatni. Szavazni lakóhely (tartózkodási hely) alapján a 46., 47. szavazókörökben a Tiszakömlő u (iskola), valamint a 48.,49. és 50. szavazókörökben a Táncsics u (iskola) szám alatt kialakított szavazóhelyiségekben lehet március 6-án reggel 6 'órától este 19 óráig. mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napját megelőzően a helyi választási irodától (postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.), a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságtól írásban mozgóumát kérhet. z időköz i helyi önkormányzati választás alkalmával igazolással szavazásra nincs.mód.. választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt a személyazonosságát és a lakcímét igazolnia kell a következő érvényes igazolvány(ok) valamelyikével: a) alakcím igazolására is alkalmas, "régi típusú" személyazonosító igazolvány, vagy. b) lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy ' útlevél vagy január i-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély vagy az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetében útlevél és EGT tartózkodási engedely. mennyiben a "régi típusú" személyazonosító igazolvány tulajdonosa január 1. óta új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa mellé lakcímigazo.lványt kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van. Érvényesen szavazni az alábbi nyilvántartásba vett jelöltek valamelyikére lehet: Ács nikó - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt Kispál Sándor - JOBBIK Magyarországért Mozgalom Környei Ákos - Lehet Más a Politika Nemes Miklós - Magyar Szocialista Párt l választási kampány a szavazás napjának kezdetéig tart. szavazás napján O órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend). Tájékoztatom Önöket, hogya polgármesteri hivatalban választási információs szolgálat működik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011 :777, ben: További információkat találhatnak az időközi önkormányzati választással kapcsolatban a weboldalon is. ncsin László a helyi választási iroda vezetője Indul az útépítés hogy az időjárás lehetővé teszi, elkezdődnek a munkák kerületünk közterületein.. v z Ilona utcában (Csömöri út és Rákosi út között) február végén elindul a csapadékcsatorna épftése, azt követően pedig a teljes szélességű burkolatfelújítás munkálatai. munkálatok a vízvezeték cseréjével, félpályás útlezárással indulnak, ezután pedig a csapadékcsatornát építik ki kisebb.szakaszokban, mozgó lezárással. munkálatok május 31 -ig korlátozzák az Ilona utca közlekedését, melyben rövid ideig tartó teljes lezárás is várható. Elkezdődnek az első fél évre tervezett útépítési munkák is az alábbi utcákban: Gödölye u. (Barátság u. - Zsákutca vége között), Bekecs u. (Fácánkert u. - Budapesti út között), Paradicsom u. (Vezekény u. - Fürge u. között), Guzsaly u. (Hősök fasora - Pesti határút között), Iskola utca (Erik u. - Iglói u. között), Szilágyi D. u. (Csömöri út - Baross u. között}, Bács u. (Rákóczi u. - József u. között), Béla u. (Gelléri. E. u. - Rákóczi u. között). munkák március közepétől június végéig tartanak, az ütemezés a márciusi szerződéskötés után pontosítható. közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosait a kivitelező lakossági fórumon tájékoztatja a pontos ütemezésről, a részleges és teljes lezárások időtartamáról pedig mindenki írásos értesítést kap. Segítség a nyugdíjas lakosságnak XVI. kerületi önkormányzat nyugdijassegftő szolgálata az alábbi szolgáltatásokkai segfti kerületi nyugdfjasainkat:.lnljyenesen elv~gzi a kisebb, ház körül adódó, szakembert nem igénylő javftási munkákat. Tavasszal és ny4r.on kérhetnek fi1nylrás~ sövénynyfrást. szolgálat gépkocsival térités nélkül elviszi a kerületi szakrendelőbe a mozgásukban kortátozottabb Id6Seket. Szakembert igénylő munkákhoz megbizható kerületi Iparosokat ajánl. Jelentkezni kizll'ó1ag kerületi vezetékes telefonon lehet a o-g01 telefonon, mely üzenetrögzft6vel működik. Számitógép-felhasználOk bejelentkezhetnek a e-maii címen is. Batthyány Ilona lapítvány közleménye z elmúlt évben egyéni adományokból, illetve a személyi' jövedelemadó egy százalékának felajánlásából forint érkezett a Batthyány ilona lapítvány számlájára. befolyt összeget hátrányos helyzetű tanulóink támogatására, tehetséggondozásra és iskolai programok lebonyolításának segítésére (Cinkota 7, farsang, táborok, Ki-mit-tud, gyermeknap) fordítottuk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal támogatták alapítványunkat. Ha tehetik, kérjük, támogassanak minket a jövőben is. dószám: Bankszámlaszám: Köszönettel: Dr. Csánkné Melegh Judit, a kuratórium elnöke Lapunk én megjelent számában, a 11. oldalon, a fenti címmel közöltük a 1163 Bp. Margit utca 33-ban rendelő hátiorvosok 2011-től érvényes rendelési idejét és helyettesítési rendjét. közleménybe sajnálatos módon Dr. Tóth Teréz Nikolett doktorné neve hibásanjelent meg, amiért ezúton is elnézést kérünk. közlemény helyesen a következő: Dr.Tóth Teréz Nikolett délelőtt rendel kedden és csürörtökön, délután rendei hétfőn és szerdán, péntek pedig páros héten délután, páratlan héten délelőtt. háziorvost távollétében a vele azonos rendelési időben dolgozó kolléga helyettesiti az alábbiak. szerint: Dr. Tóth Teréz Nikolett helyettesítője Dr. Varga Judit, Dr. Varga Judit helyettesítője Dr. Tóth Teréz Nikolett.

14 CIVIL Megállapodott egymással a rendőrség és a helyi I:"0ma közösség EgyOOtt a, es a endorség Terdik Tamás százados, a kerületi kapitányság vezetője fontosnak tartotta, hogy felvette a kapcsolatot a kerületi cigány kisebbségi önkormányzattal. kerület közbiztonságának az erősítése mellett a rendőri munkát is szeretnék népszerűsíteni a roma fiatalok körében. RIERSCH TMÁS febr.uár 14-i megbeszélésen a rendőrség részéről Terdik Tamás kapitány mellett Makula GyörgJj, az ORFK szóvivője és Bán Ga~riella törzsőrmester, a XVI. kerűleti rendőrkapitányság közrend védelmi. osztályának roma származású ügyeletese, a roma vezet6k részér61 pedig Szendrei Gyula, a XVI. kerületi CKO elnöke, Raduly Iván alelnök, Lakatos László, az oláh cigányok vajdája és Balról Makula György, Terdik Tamás, Morzsa László, Lakatos László, Raduly Iván, Széndrei Gyula és Bán Morzsa László korábbi CKÖ-el- Gabrlltlla nök vettek részt. - megbeszélésen a legfőbb téma a roma fiatalok előtt álló lehetőségek szerveknél is) egyre nagyobb a lapodnunk a helyi roma vezet6kroma származásúak aránya. z kel: egy hónapon belűl - nagyjáleti cigány kisebbségi önkormányzat között. megvitatása volt - eddigi tapasztalatok, azt mutat- ból március első felében - a rend Komoly lehetőséget látunk eb mondta a kerűlet rendőri vezetője ják, hogy kiválóan megállják a 6rség Veres ~éter úti épűletében. ben az együt~muködésben...:. XVI. kerületben a búnel helyüket. Ezt a tényt Terdik Ta- egy újabb tanácskozásra kerűl jövőben ugyanis- a közös követ6k között egyáltalán nem más is megerősítette, aki el- majd sor. Erre viszont már vármondta, jár6rözésekre és a közös szabadi kirívó a roma származásúak aránya. hogy a kerületi (end6r- nánk a helyi cigány fiatalokat, a dos programókra is hangsúlyt Ugyanakkor a kerűletben is ség állományában két roma szár- szűleiket és a pedagógusokat is. helyezhetünk. Kijelentheljük, élnek cigány fiatalok, akik számára mazású rendőr is található, akik- Szendrei Gyula örömtelinek hogy a kerűletben nincs cigány szeretnénk a rendőri pályát nek a munkájával maximálisan találta ezt a kezdeményezést. probléma. Ez természetesen nem népszerűsíteni. Makula György szerint a rend (de más egyenruhás őrségnél elégedett. Szerinte ugyanis már tíz éve vá- - február 14-i megbeszélé- ratott magára ez a fajta együttsen egy dologban sikerűlt megál-.. működés a rendőrség és a kerü- azt jelenti, hogy nincs is semmi teendője a Cigány Önkormányzatnak.,'.;" Bálint gazda súlyos balesetet szenvedett RIERSCH TMÁS B álinf György "kertészmérnököt február IS-én este 18 óra után néhány perccel egy személyautó elütötte sashalmi otthonától alig pár méternyire. Bálint gazda 91' éves, számára minden sérülés, baleset súlyosabb következményekkel járhat, mint egy fiatalabb embernek. kertészmérnök szabályo- 14 san, a gyalogátkelóhelyen próbált az újszász utcán átmenni, mikor szemtanúk szerint az autó fékezés nélkűl elütötte. balesetnek nem csak Bálint gazda volt az áldozata: az ámokfutó egy nőt is elütött a zebrán, 6 könnyebb sérűléseket szenvedett. Bálint György már majdnem átért a túloldalra. Nyílt lábszártörést szenvedett, megsérűlt a csípője ~s a feje is. gázoló egy 64 éves férfi volt, aki a zebrán. történt balesetért komoly büntetésre számíthat. Bálint Györgyöt a ment6k a Péterfy Sándor utcai kórház intenzív osztályára szállították, ahol aznap este többször megműtötték. Bálint gazdát Iapzártánkkor még az intenzíven ápolták. Állapota stabil volt, a műtétek sikeresek voltak.

15 SPORT Szabálytalanság miatt kizárták az első három helyezett csapatot irkózóbotrány a diá olimpián grundbirkózás második legjobban a házigazda iskola fiúéve otthonos a keruj.etben. és lánycsapata szerepelt, a Néri Tavaly a kerületi iskolák még Szent Fülöp iskola és a Szentcsak próbaképp vettek részt a Györgyi lbert iskola csapatai is diákolimpia küzdelmeiben,. jól teljesítettek. három intézhiszen a kerületi győztesek mény január l4-én a csepeli Kazinnem mentek tovább a buda- czy Ferenc Általános Iskola tornapesti fordulóba, ám az idén termében is swnyegre lépett. már komoly célokkal vágtak budapesti dönt6ben végül a Jókai neki a sorozatnak. RIERSCH TMÁS kerületi grundbirkózók egy év alatt rengeteget fejlődtek. kerületi testnevelők egyre több időt és energiát áldoznak diákjaik felkészítésére, ForratJ ttila, a Kertvárosi Birkózó SE edzője pedig a gyerekek szakmai felkészítéséből vette ki a részét. kerületi fordulót ősszel tartották. Jókai Mór iskola tornatermében megrendezett versenyen lánycsapata az első, a fiúcsapata a negyedik helyen végzett. versenyen több furcsaságot is tapasztaihattunk - mondta Kulcsár Józsefné, a Jókai testnevelője. - z eligazításon hangsúlyozták, hogy a birkózóversenyeken elfogadott válldobás okat nem lehet alkalmazni. Ez furcsa volt, hiszen a diákolimpiai grundbirkózást olyan gyerekeknek írták ki, akik eddig nem birkóztak, tehát a válldobásokat semismerhetik. versenyen mégis azt tapasztaltam, hogy egyes iskolák fittyet hánytak ennek az előírásnak, leigazolt birkózókat neveztek a versenyre. Később megtudtam, hogy a Stromfeld urél Általános Iskola csapatának 14 nevezett diákjából12 igazolt birkózó, közülük még a leggyengébb is országos 1!armadik hellyel rendelkezik. Kulcsár Józsefné jelezte észrevételeit a versenyt szervező Budapesti Diáksport Szövetségnek. S bár felajánlották neki, hogy negyedik helyezett fiúcsapatát is nevezheti az országos elődönt6be, a sashalmi pedagógus ilyen körülmények között kétségesnek vélte a részvételt - Nemcsak az volt a baj, hogy az ellenfelek többségében. képzett birkózók voltak, hanem az is, hogy ezek a sportolók olyan fogásokatis ismertek, amelyekkel fájdalmat okozhattak az ellenfeleiknek. Nem akartam kitenni a diákjaimat egy esetleges sérülésnek. Január végén telefopon hívták a Budapesti Diáksport Szövetségból a sashalmi testnevelőt, akinek elmondták, hogy súlyos szabálytalanság miatt a budapesti diákolimpia első három helyezett csap~tát kizárták, így a Jókai fiúcsapata nyerte a budapesti fordulót, a Szent'-Gyöigyi a harmadik helyre jött fel. - Testnevelő kollégáktól megtudtam, már évek óta ez a szabálytalanság jellemezte a sportágat. Egyes csapatok ráadásul ugyanazt a versenyzőjüket egy mérkőzésen kétszer is szőnyegre léptették - mesélte a testnevelő. Jókai fiú- és lánycsapata február 13-án már tiszta körülmények között vérzett el az Egerben rendezett országos elődönt6ben. lányok a 3., a fiúk az 5. helyen végeztek. sashalmi pedagógus harca a sportág megtisztítása érdekében nem volt értelmetlen: a BDSZ az országos elődönt6höz hasonlóan a inárciusi országos döntőn is szigorúan ellenőrzi majd a nevezéseket. kard csapat is bemutatkozott a vívóiskolában Móra Ferenc Általános Iskolát lassan már vívóiskolaként emlegetik. Két éve ugyanis az intézmény aulájában alakult meg a Kertvárosi Vívó SE, amely sportklub vívóterem híján az idei tanévben az iskola, tornatermében rend~zi a haladó edzéseket. RIÉRSCH TMÁS szentmihályi iskola kötódése a víváshoz két dologra vezethető vissza: egyrészt az intézmény vezet6je, Jeszenszkyné Ga/lai Gabriella a vívósport nagy rajongója, másrészt a Kertvárosi Vívó ~E versenywje, a világbajnok kardvívó Decsi Tanuís is valamikor ennek az iskolának volt a tanulója. Február 10-tól az iskola egy újabb szállal kötődik a víváshoz. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör ugyanis az Ida utcai iskola aulájában tartotta legutóbbi rendezvényét Ennek az eseménynek a témája a magyar kardvívás jelene és jövője volt. meghívottak pedig nem mások voltak, mint a magyar kardvívó-válogatott tagjai, illetve a nemrégiben kinevezett szövetségi kapitány, Kovács Tamás. Balról Lontay Balázs, Szilágyi Áron, Decsi Tamás és Iliász MikoláS! magyar kardvívás mindig reflektorfényben van. z utóbbi idóben azonban nem az olimpiai sikerek miatt került rivaldafénybe a sportá& hanem sokkal inkább a kudarcok, nemegyszer pedig a botrányok miatt. Szerencsére Kovács Tamás, a frissen megválasztott szövetségi kapitány nem így gondolkodik. z új sportvezető rendkívül szigorú szabályokat vezetett be. Decsi Tamás, Lontay Balázs, Szilágyi ron és Iliász NikoMsz alkotta magyar válogatott tagjai már nemcsak délután, hanem délelőtt is edzenek, sfuúsödtek a tatai edz6táborok, és minden versenyre úgy készülnek, mintha az már az olimpia lenne. Erról, illetve sok más érdekességről esett szó február 10-én a Móra Ferenc Általános Iskola aulájában. magyar kardcsapat iráii.ti érdeklődést támasztotta alá, hogy a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezvénye iránt az országos média is érdeklődést mutatott. De az érdeklődés a nézők számában is megmutatkozott, hisz a 2007-ben alakult baráti kör egyetlen korábbi rendezvényén sem voltak annyiari, mint a kardcsapat február 10-i bemutatkozásán. vívás népszerúségét persze már a Kertvárosi Vívó SE is megalapozta.. Decsi István vezette klub az elmúlt két évben. közel 150, kerületi gyereknek nyújtott sportolási lehetőséget. z edzések már több iskolában, az ranyban, a Táncsicsban, a Batthyányban, a Jókaiban és ci Mórában zajlanak, ez utóbbi helyen már a versenyekre 'készítik fel a legjobbakat. - kerületi önkonnányzat akkor is a sport mellé állt, amikor a kormány megvonta a támogatásokat - utalt Kovács Rm;n1und alpolgármester a Bajnai-kormány megszorító intézkedéseire, amelyek a sportot sem kímélték. - Mi Peking után is támogatást adtunk az élversenyzőinknek. Kiss Dani gátfutó és Decsi Tamás kardvívó ezt meg is hálálták, az előbbi ugyanis Európa-bajnoki bronzérmes, utóbbi pedig kétszeres világbajnoki bronzérmes lett. Tamást 2009-ben, Danit pedig tavaly választották a sportág legjobbjává. támogatásokat idén is biztosítani szeretnénk számukra, ezenkívül a sportolási feltételeken is javítani kívánunk. Idén nyáron az atléták számára építenénk egy rekortánfutópályát, jövőre pedig a vívótermet szeretnénk megépíteni.

16 HIRDETÉS ~EGFJ:ÍVé> Győri-:Molná r Lajos a Jobbik önkormányzati képviselőj e szeretettel várja a kerü let lakóit tná rcius 02-án, s z~ rdán órakor l akossági f ó r u m.r a. Vendé ge: Balczó Z oltán az Orszá ggyűlés alelnöke, a Jobbik alelnöke és Kispál Sándor a I D-es választók erület k-ép v is e l őjelö ltje _ HelyszÍn.: Jókai út. 6 o, a Szolgál tatóház n.agytern:1.e o Műszaki vizsga: Ft! BEST~ Márkafüggetlen Szerviz b Mű szaki Vizsgaállomás 1165 Budapest, rany János u. 55. Tel.: es meliék Mobil: 06-20/ E-maiI: c;; otpéf!epk Tresánszky István Tel.: 403-'0256 Mobil: 06-30/ Lakás-és jejzáloghitelek, re lújí tá s i -kor s zer űsítés i hitelek, bitelkiváltás, Jakáslízing, OTP Lakástakatékpénztár, Ingyenes ügyintézés otthonában is. -.r. ' ~MÉTISZ -- '\.cm.7 Tanulj és nvelwizsyázz nálunk! 1161 BII. HOSOK TERE 6. ~ Tel : 1/ WWW. IIIClisl.hll -. c-;;,- Cserépkályha, kandalló terve.zés, építés, átépítés, tisztítás 10 % "edvezmény_ GRNCI VL KERFSÜNK-KfNÁLUNK eladó, kiadó ingatlanokat a XVl. kerületre specializálódva , , qázkészülékek cseréje, FEG gázkészülékek javítása, víz és fút9sszere)é~,, gépi E>UgULSELHRITS_ , VíZ-, gáz-, fű tés-, vjzóraszerelés ügyintézéssel, fürd6siobák f!!lújitása. Javftások garanciával Nonstop duguláselhárltás (INc, fürdőszoba stb.) az év minden n apján. Speciális gépekkel, kedvezményes árakkal. Hlvjon bizalommal! Könyvelés, bérszámfejtés, beszámolók, ad6bevallások készltése, teljes körű pénzügyi szolgáltatás , Szem élyszállitást vállalok 19 fós MER CEDES au tób usszal. Szabó Lajos, Olcsón eladó 710 kg-ig terhelhet6 utánfutó vizsga nélkül 50 E Ft-ért ZÁRCSERE, JTÓ-, BLKJ vtrás, SZIGETELÉS, BÚTORJ vtrás, GONDNO KSÁG TÉVÉJ vtr ÁS ZONNL, HEL YSn NEN! Villamqsmérnök végzettséggel, garanciával Magánének-oktatás a kerületben 25. éves tapasztalattal, kezd6kn.ek is PC-, laptopszerviz ZONNL! ln- GYENES kiszállással 'Bud apesten SORBONNE-on D IPLOMÁZOTI FRNCI NYELVTNÁR BFSZÉDCENTRIKUS ÓRÁKT V ÁL- LL HLDÓ, KÖZÉP- ÉS FEL5Ó- FOKÚ NYELVTNI GYKORL- TOKKL ngol-német nyelv tanítás, korrepetálás, vizsgára felkészítés. Házhoz is megyek! , Tet6fed6-bádogod-ács-tet6szigetel6 munkákat vállalok garanciával,- köztile teknek is , Magyar Nemzeti Bank névértékes pénzérméi (Olimpia, Bartók, Tokaji Botvidék) 9,5 E Ft eladók , I~UGULÁ"LRÁRjTÁS '\ FLBO NT ÁS NÉLKŰ L. v i z, GÁZ, FÜTÉSSZEREL És./ , Zuglóban, Léka utcában. U. emeleti, bú torozott, gépesitett lakás 66 E Ft+ rezsi kiadó , Hibátlan, sorszámozott figurális porcelánok 8 E Ft, vázák 4,5 E Ft eladók KÓNYVEKET. (régit. újabbat) KÓNYVTRKT, 45 elötti képeslapokat. fényképeke N'flKVÁRlUMUNKNK vá árolok! Díjtalanul.házhoz megyek T: Fakivágás elszállitással is, tavaszi metszés, kertrendezés, -építés, füvesítés, fűsz~6zte tés. Sz_akszeruen, olcsón, garanciával. 30-2& ,ww. g ozon.h~ Bádogos-tet6fed6-tet6szigetel6 új munkát és felújltást is vállal , FESTÉS-MÁZOLs-TPÉTÁZÁS garanciával, ked vezménnyel, ingyenes felméréssej , SZTLOSMUNKÁK-BÚTORKÉSz f TÉS konyhabú torok, javítások és kisebb- nagyobb munkák xv Kerületi Újság Budapest F6város XVI. Kerületi önkormányzat kétheti lapja Megjelenik példányban Felelős kiadó, főszerkesztő : Vitézy Zsófia Tö.rdeló.szerkeszt6: Imrik László Levélcím: 1163 Havashalom u foszerkeszto bp16.hu szerkeszt6ségi fogadóóra szerdánként óráig a polgármesteri hivatalban; (1163 H avashalom u. 43.) Tel./fax: Red6nyök szúnyoghálórendsz-erekkel. napellenz6k szerelése, javl1ása. BemutatótermUnk: Csömöri u. - Szlovák u. sarok_ , , DÓBEV LLÁS KÉSZÍl'ÉSÉT, DÓ TNÁCSDÁST, KÖNYVELÉSI' vállal regisztrált ad6tanáosadó, mérlegképes könyvel Kandalló-, cserépkályha-ép ítés 10% kedvezménnyel, Bökényfölcli u. 87. bemutatótermünkben megiekintheti kinálatunkat , ONTÉ'NERES SITT-, S D, TERMÓFÖLDSZÁLUTÁS ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉNERRE , Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Bt Veszprém, Házgyári u. 12. Fele16s vezet6: Jens D1inhardt Terjeszti: MXI-BOX 2007 m. Bozsányi Kálmánné 1042 Bp., Rózsa uzca ~ 28-O463 Hirdetésfelvétel: vagy szerkeszt6ségünkbe beküldátt kéziratokat szerkesz tve jelenteljuk meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásilkra. Kézil'atokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küld unk vissza. Ingyenes aptóhirdetéseket. csak a hely függvényében je1entettink meg. Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerlresztésére vagy - hely hiányában - kihagyására.

17 HIRDETÉS jógaliget és fitness stúdió jóga.gyorsan haf', Már néhány alkalom után is érezni fogod a kedvező hatását. Rendszeres gyakorlással súlyfelesleged, szebb alakod lesz Buda pest, Újszász u, Tel,: Budapest BSHLOM, LBÁN UTC 21. Tel.: 07-70/ tavaszán a következő ajánlattal várunk: Március 4-én óráig GEMINI klub 1500 Ft/fő Március S-éo óráig Zenés, táncos est Belépő 500 Ft NEM CSK 10 ÉVESEKÉ VILÁG! Március ll-én 20-24' oráíg Karaoke klub 800 Ft vezeti FEDOR modeu, énekesnő Március I2-éo óráig Piros rózsák beszélgetnek - nótaest vacsorával 2500 Ft/fő Március l8-án óráig Sándor-Józsefzenés est vacsorával 3500 Ft MárciuS' 25-én péoteken és 26-án szombaton Szeressük egymást gyerekek! Jsmerkedési buli 2.c;~If}f;'t/fl!. l-éo óráig GEMINI klub 1500 Ft/fő Érdeklődni és asztalt foglalni Lukács Gábor klubvezetőnél: 06-70/ as vagy a 06-70/ es tejefonon. Rendszeres programjaink mellett családi.. és munkahelyi rendezvények, esküvők teljes körű megrendezését is vállalj uk. tár mo t k~etsz I nyárra. amikor rözötáborok indulnak: I. turnus: 20n. JÚDius 2O-tóljóUu 8-ig, 2. torou : 20U.Július 11-«11 július 22-ig, 3. tumu : jóhu! 2S-tal ajl :ltus.s:.jg. khlbtagll1nlk, minden 'értesitünk. Eladó ingatlanokat Ingatlan keresünk és kínálunk! Tel.:

18 HIRDETÉS fogászati implantátumok nemzetközi szakértője KCiÓK 1. Minden kezeléshez ajándék fogékszer! 2. Fogfehérítés féláron I. 3. Implantátum akciói (részletek a honlapon és ügyfélszolgálat.unkon) XVi.ker. Kenéz u BTORFI '.

19 h, HIRDETES VrrLITÁSFoGÁSZn KOZPONTrso=~~s~r~t o - vnáiiiil o INGYENES fovászati szarjssel : ~ és konzultácioval vlírjuk Ont! o T Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 24 órás folyamatos telefonos segítségnyújtás Fizetési módok: készpénz, bankkártya, egészségpénztór Master of Oral Medicine Implantolágusok Méltó' k ' Panoráma röntgen készítése _ n,,?s ara Fémmentes esztétikus tömések átlagon feluli szmvonalt l egko rszerűbb cirkónium koronák Több ezer elégedett Ogyféll 1162 Bp., ttila utca 68. Telefonos bejelentkezés: , NYELVOKTTS Nyelvtanulás profi környezetben, tapasztalt tanárok vezetésével! Mátyásfóld Árpádfóld ngol liyiiva tartás: H-P: ; sz: Tel./fax: +36-1/" info: autoflsuzuklgusztav.hu Budapest, TImur u tel,: (1) mobil.:(30) 8)3-)636 H-P: 9-13,15-20 XVI. kerületi munkahelyre keresek: '. CNe gépkez.elat, programozási, gépbeállítási alapismeretekkel, CNe esztergagépte, CNC rnarógépre, Hagyományos esztergára eszibrgájyost - nyugdíjas is lehet, anyagel3ké$zftö-danlboló munkatársat - nyugdijas is lehet, anyagismeret, fémipari gyártási ismeret I tapasztalat, targoncavezetői vizsga szükséges, beszerz6 munkatársat, B kategóriás jogositvánnyaj nyugdijas is lehet, IakatDst ( szerltezeti vagy géplakatost) nyugdíjas is lehet. Pallasz Patika Tel.: Budapest, Rákosi út 90. Nyitva: H-P: ig~ Szo.: 8-12 óráig BNKKÁRTY ÉS EGÉSZSÉGKÁRTY ELFOGDÓ HELY E14nyelnk: Vev41Dk számára INGYENESEN! biztositott áltaunos eghzségullapot felmér6 gépflnk baudihta. gép. mért értékeket kinyomtatja (BMI Index, test.zsfr százauk. Érdeklődni:. vérnyomás. stb.) h mudkathsaink seghenek Misko1czY ~ 06-20/ klhtékelhben r---.:.:..;.: GodolJo. Uzlt>n Park irt.~"'f. ~ :' I.,, '4'j~' ',',~. 1...: - 'I,.,., '.' " Gödöllői Üzleti Park területe közmavesltett telkek már m 2 -tő l, részletfiletéssel isi IlJépitésa iroctlik 20 nr-tm raktár 1000 nr-ig, 80 nr-es m4he1ye1c azonnali költözéssell

20 HIRDETÉS, RUSZTIKUS, KLSSZIKUS ÉS MODERN BÚTORO.K KIS- ÉS NGYKERESKEDELME I imllortór. ", Áruházunk: BPi~~a~~vl~~6. " ROFOSBOLT a Rakosl uton,.., 1161 Rákos út 110/a. Tel.: 4Ó Nyitva: H-P 9-18-ig, szo 9-13-ig. Ismét - már harmadik alkalommal- ÁRC SI JÁ D'K üzletünket szerető, visszatérő és új vevőink számára. az alábbi csütörtöki és szomba- 4 napokon: 3 -anes ', 5' -en.. Gyapjúpaplan, 9Y,apjúpárna, _.. lepedő, ágynemuhuzat 10-én és 12-én Fényáteresztő fiiggöny,. ágytakaró 17-én és 19-én Fehérnemű, hálóing, pizs~a, zokni 24-én és 26-án szlarerító, tirülkizó, díszítóterítő, díszpárna ' *- '01.10,Ol,10 % fenti akcióban felsorolt árukra egyéb kedvezmény nem Igényelhető.

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2008. június KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből 35/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Cinkotai Huncutka Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 5. 36/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Gyerekkuckó Óvoda alapító

Részletesebben

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2016. március 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Díjazzák a kiváló diákokat

Díjazzák a kiváló diákokat VI. évf. 21. szám 2016. november 14. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a Fotó: xv média, Nagy botond Díjazzák a kiváló diákokat Átadták a kínai iskolát hajléktalanellátás

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület Készítette: Bucella Gézáné 203. június 26 -i ülésére! Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE (hsjsqaz- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 27-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József Sport referens ülésre Tárgy: Javaslat az Atlétikai Reménységekért

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó a 2001. január 23-án (kedden) 9. 00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagytermében (Bp.

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Hajdúszoboszló. 3 Szabó László Alapfokú XI. Pünkösdi Sokadalom Észak-Alföldi és határon Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszló. 3 Szabó László Alapfokú XI. Pünkösdi Sokadalom Észak-Alföldi és határon Hajdúszoboszló KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP KULTÚRA PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben