A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa"

Átírás

1 Pécs, július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1

2 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T S Z E R E T E T O T T H O N A P É C S, M A L O M V Ö L G Y I Ú T 2 1. SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Pécs, július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 4 II. II.1. II.2. A nyújtott szolgáltatások célja, feladata 9 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásaú 15 A más intézményekkel történő együttműködés módja 21 III. Az ellátandó célcsoport jellemzői 23 IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 27 V. Az ellátás igénybevételének módja 58 VI. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 64 VII. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 64 VIII. Záró rendelkezések 73 Mellékletek 1) Megállapodások 2) Házirend 3) Szervezeti és működési szabályzat 3

4 Szakmai program I. Általános rendelkezések A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (továbbiakban: Baptista Szeretetszolgálat) alapelveivel, valamint a szegények és rászorulók megsegítése érdekében vállalt jószolgálati tevékenységével összhangban szociális közfeladatok ellátásáról döntött. Ennek érdekében a Szociális törvény szerinti személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító integrált intézmény Pécsett történő fenntartásáról döntött. A Baptista Szeretetszolgálat, mint fenntartó nemcsak a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteihez tartozó, krízishelyzetbe került családoknak biztosít menedéket, hanem gyülekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől függetlenül lehetőségeihez mérten mindenki számára otthont nyújt. Meggyőződésünk, hogy hitünkkel, odafigyelésünkkel képesek leszünk elősegíteni az arra rászorulók életminőségének javítását. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona nem tud megoldani minden problémát, de enyhíti a rászorulók mindennapi nehézségeit, emberséggel, keresztényi törődéssel, szakszerű szervezeti működésével és rendjével együtt. Humanitárius és erkölcsi fejlődést elősegítő körülményt és gondoskodást nyújtunk lakóink számára. Tiszteletben tartjuk az otthonba beköltöző lakók lelkiismereti szabadságát és vallási meggyőződését. A Baptista Szeretetszolgálat által megbízott lelkipásztorok és munkatársak által az ellátottak igényeinek megfelelően az intézmény vezetésével történő egyeztetés alapján biztosítjuk a lelkigondozás, az életvezetési és egyéb tanácsadás igénybevételének lehetőségét. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona (továbbiakban: Baptista szeretetotthon) szociális szolgáltató szakmai programja az intézmény által nyújtott szociális alapellátásokra ( szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, támogatószolgáltatás,) és szakosított intézményi ellátásokra (időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása) vonatkozó információkat integráltan tartalmazza. Az egyes szolgáltatások speciális szabályai a szakmai program egyes szakaszaiban vannak feltüntetve. 4

5 Az intézmény alapadatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény rövidített megnevezése: Az intézmény alapítója: Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona Baptista Szeretetotthon Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Alapítás éve: Az intézmény fenntartója: A fenntartó székhelye, címe: A fenntartó nyilvántartási száma: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. EJSZ 2008/02. (Magyarországi Baptista Egyház) A fenntartó statisztikai számjele: A fenntartó adószáma: A fenntartó típusa: egyházi fenntartó Az intézmény székhelye: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Az intézmény telephelyei: 7624 Pécs, Xavér utca Pécs, Alkotmány utca Pécs, Barátság utca 18. Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító integrált intézmény Az intézmény tevékenységi köre: Tevékenységek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint: idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szakosított ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fogyatékos személyek otthona támogató szolgáltatás idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés biztosításával Az intézmény működési területe: helyi és országos ellátási területű, hatáskörű intézmény Az intézmény jogállása és gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó intézmény A feladatellátást szolgáló vagyon és működést biztosító ingatlanok: 5

6 A feladatellátást szolgáló vagyon a feladat ellátási normatíva, adományok, pályázati források. Az intézmény működéséhez szükséges ingatlanokat a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona haszonbérli. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés: A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthon joga az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A működési és felhalmozási kiadásokat az intézmény által évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott összesített költségvetésben kell előirányozni. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke nevezi ki. Az intézményvezető a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonával áll munkajogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat azonban a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke gyakorolja Az intézmény képviseletére jogosultak: Fenntartói feladatkörében, a Baptista Szeretetszolgálat képviseletében Szenczy Sándor Elnök. Az intézmény nevében általános képviseletre jogosult az intézményvezető. Őket távollétük esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettes képviseli. Az intézmény Alapító Okiratát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Igazgatótanácsa május 16-án kelt határozatával elfogadta. Alapító okirat kelte: május 16. Az intézmény ágazati azonosítója: S TB Törzsszáma: A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona a május 16,-án kelt alapító okirat szerint működik. Szakmai munkáját az évi III. törvényben valamint végrehajtási rendeletekben illetve az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott előírások szerint végzi. Az intézmény feladata, hogy az ellátási területén, az ellátást igénylők részére az alábbi szociális szolgáltatásokat és ellátásokat biztosítsa. Az intézmény típus szerinti besorolása: 3.a. Tevékenységei jellege alapján: Egyéb egyházi tevékenység 3.b. Közszolgáltató szerv fajtája: Egyházi Jogi Személy által fenntartott intézmény 3.c. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény A működési és felhalmozási kiadásokat az intézmény által évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott összesített költségvetésben kell előirányozni. 6

7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése valamint Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között létrejött ellátási szerződés alapján pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan látja el. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, meghatározó alaptevékenysége: Szociális alap és szakosított ellátás Alaptevékenységei: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás. Az intézmény a május 16.-án kelt alapító okiratban meghatározott feladatokat a többször módosított évi III. törvény, a módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete alapján végzi. ALAPTEVÉKENYSÉGEK Alapellátás keretében Szociális étkeztetés Támogató Szolgálat Nappali intézményi ellátás keretében Idősek nappali ellátása Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi keretében Idősek otthona Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye, ápoló gondozó otthon Demens betegeket ellátó intézmény Az Intézmény működési területe: helyi és országos ellátási területű, hatáskörű intézmény. Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona szervezeti egységei, szolgáltatásai: Székhely intézmény/központ - Igazgató - Titkárság - Pénzügyi, műszaki, ápolási, mentálhigiénés, humán, élelmezési, és szállítási csoport - gondnokság Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Tel.: 06-72/ , Fax: 06-72/ , 06-72/ Webcím: Támogató szolgáltatás 7

8 Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Tel. szám.: 06-72/ /201-es mellék Mobil: 06-20/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Telephelyek Xavér utca 10. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7624 Pécs, Xavér u. 10. Tel.: 06-72/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Alkotmány utca 79. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7624 Pécs, Alkotmány u. 79. Tel.: / , Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Barátság utca 18. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7628 Pécs, Barátság u. 18. Tel.: 06-72/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Az intézmény tevékenysége TEÁOR 08: szerinti megjelöléssel 8

9 TEÁOR száma: 8730 TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény meghatározó alaptevékenységének szakági besorolása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Az intézmény tevékenységei Alaptevékenységei: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Támogató szolgáltatás Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Kisegítő tevékenységei: Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkezés Egyéb vendéglátás Rövid távú közfoglalkoztatás Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenységek köre és mértéke, annak forrásai Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. II. A nyújtott szolgáltatások célja, feladata Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona (továbbiakban: Baptista Szeretetotthon) ellátási céljai, alaptevékenységei A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona mint szolgáltató az önmaguk ellátására részben,illetve a segítséggel élők kiegyensúlyozottabb életvitele, az idős emberek, saját lakókörnyezetben való maradásának, - beleértve a lakókörnyezetben való ellátást, szükség esetén a szakellátó rendszer felé 9

10 való motiválást, információnyújtást, tanácsadást, ellátást, gondozást illetve súlyosan beteg, önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek, teljes, egyénre szabott, fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés ellátást biztosít az egyén jobb életminőségének elősegítése érdekében. Az előzőekben leírt célcsoport részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 57. (1) bekezdésének c), h), f),pontjai, 62. -a, 65/C., 65/F., bekezdése szerinti alapszolgáltatások, illetve alapellátások, valamint a 66..-a, 68.. (1), 72..(1)-(2) c), 80..(1)-(3) a),szakosított ellátási formák megszervezésével, működtetésével biztosítjuk. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona működési köre tekintetében - a szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, demens betegek bentlakásos ellátása, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, időskorúak átmeneti ellátása - Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe; időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, esetében Magyarország egész közigazgatási területe. Alapellátás keretében A szociális étkeztetés célja, feladata Étkeztetés célja: hogy javítsa az ellátottak szociális helyzetét, biztosítsa a rendszeres, és öregkornak, valamint az egészségi állapotnak megfelelő táplálkozást, csökkentse a beszerzés és a főzés gondjait. Étkeztetés feladata:az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés formája: Napi 2x-i normál vagy diétás étkezés Helyben fogyasztással, Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. A támogató szolgáltatás célja, feladata A támogató szolgáltatás célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívül szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 10

11 egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, A személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás. a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. Nappali intézményi ellátás keretében Az idősek nappali ellátásának célja, feladata A nappali ellátás célja és feladata: Elsősorban a saját otthonukban élő a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása. - a hiányzó családi gondozás pótlása, - a nappali ellátásban lévők szociális helyzetének javítása, - kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, - tétlenség kóros következményeinek megelőzése, - egészségi és higiénés viszonyainak javítása A nappali ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A nappali ellátás szolgáltatásai: A személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás. Mentális gondozás: szabadidős, kulturális programok szervezése, sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, TV-, rádióműsorok biztosítása, A vallási, családi és egyéb ünnepek megtartása, (Pl. Karácsony, Húsvét, névnap, stb.) bálok kirándulások szervezése. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, Hivatalos ügyek intézésének segítése, Munkavégzés lehetőségének szervezése, 11

12 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése Érdeklődési körnek megfelelő tanfolyamok, képzések szervezése Egészségügyi ellátás körében: o felvilágosító előadások szervezése o tanácsadás az egészséges életmódról o gyógytorna lehetőségének biztosítása Szakosított intézményi ellátás keretében Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek elhelyezése és ellátása. A szolgáltatás feladata A szolgáltatás feladata, hogy az intézményben napi legalább háromszori étkezést, mentális gondozást, meghatározott szintű egészségügyi ellátást, valamint az ellátott lakhatásának, szükség esetén ruházat és egyéb textília (törölköző, ágynemű, stb.) biztosítása. Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: jelen szakmai programnak, az alapító okiratnak, a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint a házirendnek; a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladatellátási követelményeknek. Az intézmény az ellátási területén elvégzi: az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni. Az idősek otthonának feladatai: a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátása, napi háromszori étkezés biztosítása, ruházattal és textíliával való ellátás, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 12

13 mentálhigiénés ellátás biztosítása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását, megszervezi az ellátottak szocioterápiás foglalkozását. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a fogyatékos személyek otthona. Az idősek otthonában (ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható) meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ( napi 4 órát meghaladó) gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A demens betegek bentlakásos ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek teljeskörű elhelyezése és ellátása. A szolgáltatás feladata,hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai, s gondozóját igénybevevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. A szolgáltatás további feladata: a demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzésése a biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítása, ápolási-gondozási szükségleteinek kielégítése, az állapotának, az élethelyzetének és a pillanatnak adekvát kommunikáció alkalmazása, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megőrzésének támogatása, a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítése, az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítése, az izoláció elkerülése, a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása, az állandóság biztosítása, biztonságának megőrzése és a védelem, mely az esetleges (átmeneti) elkülönítés egyetlen lehetséges alapja, vagyis mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása melyek hozzájárulnak a demens ellátott jóllétének biztosításához. 13

14 - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátása, folyamatos monitoring az ellátottak egészségi állapotában, kötelező szűrő vizsgálatok lebonyolítása napi háromszori étkezés szükség esetén diéta biztosítása, ruházattal és textíliával való ellátás, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás (részben térítéssel) mentálhigiénés ellátás biztosítása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását, megszervezi az ellátottak szocioterápiás foglalkozását. A fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja olyan mozgásfogyatékkal élő személyek ellátása, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A szolgáltatás feladata, hogy a mozgásfogyatékkal élő személyek a gondozás során az általános feladatokon lakhatás, étkeztetés, ruházattal-textíliával való ellátás, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, mentálhigiénén- túl az alábbi speciális elemeket tartalmazó ellátásban részesüljenek. Önrendelkezés elvének tiszteletben tartása Akadálymentes környezet biztosítása Önellátási képesség szintjének megtartása, javítása o speciális eszközök, berendezések használatával o egyedi technikák alkalmazásával, megtanításával o mozgásterápiával o életvezetés segítségével, készségfejlesztő foglalkoztatásokkal igényeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő szabadidős programok szervezése (pl. színház, mozi, nyaralás, sport, koncert) terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás támogatása, intézményen kívüli foglalkoztatás támogatása humánus, normalizált körülmények biztosítása társadalmi integráció elősegítése II.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Intézmény célja, küldetése: Intézményünk működésének célja, a szolgáltatásainkat igénybevevők életminőségének javítása, a teljes körű gondoskodás, minőségi szolgáltatások folyamatos biztosítása. Minden egyes szolgáltatásunkat meghatározott értékek mentén biztosítjuk és működtetjük ellátottaink számára. A szolgáltatások tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait. 14

15 Alkalmazzuk a szakmai protokollokat, törekszünk új ellátási formák bevezetésére. Ösztönözzük és elismerjük az egyén terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásban való részvételét. Biztosítjuk az igénybe vevők aktív részvételét a segítő folyamatokban. Hosszú távú célkitűzésünk, a nyugodt, biztonságos és méltóságteljes ápolással, gondozással megszépítsük az idős kort. A szükségletnek megfelelő személyre szabott szolgáltatással az egészségi, fizikális állapot és az általános közérzet javítása a célunk. A fiziológiás szükségletek mellett nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy lakóinkat szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel segítsük a mindennapokban. Intézményünk alapvető célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai, s gondozóját igénybevevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Az intézmény tevékenységi köre: (küldetése) szakosított intézményi ellátás esetében a férőhely számának 90%-ban Pécs Megyei Jogú Város Közigazgatási területén élő és ellátást kérő személyek részére, 10 %-ban pedig az ország bármely településén élő és ellátást kérő személyek részére biztosít ellátást. Alapellátás keretében szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását, támogató szolgáltatást, szakosított intézményi ellátás keretében időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását, demens betegek bentlakásos ellátását, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátását biztosítjuk, amelynek során jelentős számban tudunk szolgáltatást nyújtani a súlyos fogyatékkal élőknek, idős és demens ellátásra szoruló személyeknek, a saját otthonukban élőknek, állapotuknak, igényeiknek, szociális helyzetüknek és szükségleteiknek megfelelő mértékben, annak érdekében, hogy önálló életvitelüket minél tovább megtarthassák, elősegítve ezzel is otthonmaradásukat, a fogyatékossággal élő személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások, közszolgáltatások elérésének segítése a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, életvitelük önállóságának megőrzését segíti mozgásfogyatékkal élő személyek esetében azoknak az ellátását biztosítjuk, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. szakosított szociális otthoni szolgáltatás keretén belül időskorúak teljes körű ápolásagondozása történik bentlakásos elhelyezési formában, székhely intézményünkben és telephelyeinken. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában létrejövő kapacitásai szolgáltatási formái székhely és telephelyenként 15

16 Székhelyintézmény 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 452 férőhelyen Lakhatás: Az intézmény Pécs város déli részén, kertvárosias övezetben fekszik. Az épületet gondozott park veszi körül, mely alkalmas sétára, pihenésre, levegőzésre és teret biztosít vidám programoknak. Az épület többszintes, 3 épületrészből áll, melyek egymással átjáró folyosókkal vannak összekötve, megfelel az akadálymentesség követelményeinek (lift, széles folyosók és ajtók, kapaszkodók, jelzések stb.). A lakószobák ágyasak, berendezésük, felszereltségük igazodik a lakók igényeihez. A lakók részére rendelkezésére állnak a közös helyiségek (teakonyha, foglalkoztató, terápiás szoba, tornaszoba, étkező, fürdő, mellékhelyiség stb.). Az intézményben osztályok kerültek kialakításra. Az épület szerkezeti tagozódása alapján 8 osztály működik. A lakhatási feltételeken túl kiszolgáló egységek is kapcsolódnak mosoda, konyha, fodrászat, portaszolgálat, műhely, gazdasági részleg, büfé. Higiéné: A személyi és környezeti higiéné biztosítása egyrészt az ápolási-gondozási tevékenység. Másrészt az intézmény saját dolgozói végzik a takarítást az épület összes helyiségében. A lakók számára a mosoda végzi a textília kimosását, szintén saját alkalmazottakkal. Ipari mennyiségben mosnak ágyneműt, hálóruhát és egyéb intézeti textíliát. Piperemosással biztosított a személyes használatú ruhaneműk tisztítása. Az intézmény a lakóit ellátja a szükséges tisztálkodó szerekkel fürdető szappan, sampon, borotválkozáshoz szükséges eszközök stb. Ruházat, textília biztosítása: Az intézmény rendelkezik az előírt textília mennyiségével, de az ágyneműk, törölközők, konyharuhák egy része kopott, elhasználódott, nem lehet a lakóknak használatra kiadni. Lakóink jó része saját ruhaneműt használ, melyhez ragaszkodik, így az intézeti felsőruházatra alig van igény. Étkezés: A teljes körű ellátás keretében a napi 3x-i étkezést saját konyha működtetésével biztosított. Orvosi javaslat alapján az ellátott ennél többszöri és/vagy diétás étkezése is megoldott. Kb. 17 féle diéta van, melynek nagy része konyhatechnikai megoldással elkészíthető. A lakók 20-25%-a cukorbeteg. Figyel a konyha a változatos étrendre, a hazai ízekre, az időskor speciális tápanyagszükségletére, a hagyományos ünnepi fogásokat elkészíti. A konyha munkáját a dietetikus segíti. Az elmúlt évben a vezetők felé alig érkezett panasz az étellel kapcsolatban. Fodrászat: 3 fő teljes munkaidős fodrász áll a lakók rendelkezésére, akik a telephelyeken is végzik munkájukat. Heti 2x van borotválás, igény szerint hajvágás. Hölgyek részére mosás, szárítás, berakás is térítésmentes szolgáltatás. Dauer, hajfestés, egyéb fodrászati szolgáltatás alapanyagait a lakónak meg kell vásárolnia. Egészségügyi ellátás: Orvosi ellátás: Hétköznapokon naponta van orvos az intézményben. 1fő sebész szakorvos, aki az intézmény alkalmazottja, fő feladata a sebészeti esetek ellátása, konzultáció, mozgásfogyatékosok részlegének általános orvoslása. Ezen túl helyben rendel a háziorvos akinek a lakók leadhatják kártyájukat. Háziorvosként ő jogosult a 16

17 vények felírására is és elsősorban a belgyógyászati jellegű eseteket látja el. Az osztályokon naponta tart mindkét doktor vizitet, mely az akut betegségek ellátását és a kontroll vizsgálatokat jelenti. Az otthonban az alábbi szakorvosi ellátást biztosítjuk heti vagy kétheti rendszerességgel: reumatológus, kardiológus, bőrgyógyász, pszichiáter, neurológus. Lakóink számára az intézmény gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Fogyatékossággal élők speciális szállítását a támogató szolgálat igénybevételével oldjuk meg, a többiek az intézeti gépkocsival vagy betegszállítóval jutnak el a kórházba, rendelőbe. A betegek mellé gondozói kíséretet biztosítunk amennyiben állapota szükségessé teszi. Lakóink egyre romló fizikai és egészségi állapota miatt nagyszámú a betegszállítás átlagosan napi 4-5 fő mely elég megterhelő a gondozói team számára, hisz aki kísér, gyakran a műszakja felét az ambulancián tölti, kiesik az osztályos munkából. Szűrések: A kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel a lakók részére megoldott. Az emlőszűrés folyamatos, a szűrőállomás értesítést küld az időpontról. A tüdőszűrést az ANTSZ rendelte el, és helyben történt, a speciális szűrőbuszon október közepén. Nem kötelező szűrések közül rendszeres a vércukor, vérnyomás, ált. labor. Az elmúlt évben történt még COPD, légzésfunkció, osteoporózis szűrővizsgálat is. Oltások: A lakók saját kérésükre és az orvos javaslatára a hagyományos és a pandémiás influenza elleni védőoltást megkapták. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: A szakmai szabályoknak megfelelően biztosítjuk a betegeknek a szükséges gyógyszereket. Az intézmény rendelkezik a térítésmentesen biztosítandó gyógyszerekkel, a gyógyszer lista a lakók számára bármikor megtekinthető. A nem listás gyógyszereket a lakók vagy a hozzátartozók váltják ki, szükség esetén a gyógyszer raktár munkatársai segítséget nyújtanak. Kiegészítő táplálásként néhány esetben kizárólagos táplálásként tápszert kapnak a betegek, melyet az intézet fizet. Az általunk biztosított gyógyászati segédeszközt vényre váltjuk ki pl.: kötszer, stix, katéter stb. Kerekesszék, járókeret, bot, szoba WC egyéb eszközök egy része a lakók saját tulajdona, de az intézet is rendelkezik ilyen alapvető eszközökkel. Ápolás-gondozás: Az egészségügyi ellátás keretében biztosított az alapápolási feladatok végzése, főként mosdatás, fürdetés, ürítés segítése, mobilizálás, kényelmi eszközök használata, étkezésben való segítés stb., bizonyos szakápolási feladatok végzése, mint injekciózás, stoma kezelése, katéteres beteg ápolása, oxigén terápia, gyógyszerelés, elsősegélynyújtás, vizsgálati anyagok levétele, vitális paraméterek mérése. A kötelező feladatokon túl kompetenciával rendelkező szakemberek végeznek még egyéb szakápolási tevékenységet is, mint infúzió bekötése, sebellátás, vérvétel, női beteg katéterezése, fizikoterápia. Ezt a plusz feladatot azért kell elvégezni, mert sok betegnél szükséges a beavatkozás, mindenkinek kényelmesebb és van rá megfelelő szakember. Az ápolásra szoruló betegeknek ápolási tervet készítünk. Lakóink elhelyezését 8 osztályon ágyas kényelmes, az egészségi állapotnak megfelelő bútorokkal felszerelt szobákban biztosítjuk. A fürdők, mellékhelységek közös használatúak. Az osztályokon az étkezőt, felszerelt tea-konyát lakóink szabadon használhatják. A kulturált és változatos időtöltésre az intézmény parkja, társalgó és foglalkoztató helyiségei, valamint a kupola- terem kínál lehetőséget. Az intézmény teljes területe akadálymentesített. 17

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben