A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa"

Átírás

1 Pécs, július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1

2 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T S Z E R E T E T O T T H O N A P É C S, M A L O M V Ö L G Y I Ú T 2 1. SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Pécs, július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 4 II. II.1. II.2. A nyújtott szolgáltatások célja, feladata 9 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásaú 15 A más intézményekkel történő együttműködés módja 21 III. Az ellátandó célcsoport jellemzői 23 IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 27 V. Az ellátás igénybevételének módja 58 VI. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 64 VII. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 64 VIII. Záró rendelkezések 73 Mellékletek 1) Megállapodások 2) Házirend 3) Szervezeti és működési szabályzat 3

4 Szakmai program I. Általános rendelkezések A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (továbbiakban: Baptista Szeretetszolgálat) alapelveivel, valamint a szegények és rászorulók megsegítése érdekében vállalt jószolgálati tevékenységével összhangban szociális közfeladatok ellátásáról döntött. Ennek érdekében a Szociális törvény szerinti személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító integrált intézmény Pécsett történő fenntartásáról döntött. A Baptista Szeretetszolgálat, mint fenntartó nemcsak a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteihez tartozó, krízishelyzetbe került családoknak biztosít menedéket, hanem gyülekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől függetlenül lehetőségeihez mérten mindenki számára otthont nyújt. Meggyőződésünk, hogy hitünkkel, odafigyelésünkkel képesek leszünk elősegíteni az arra rászorulók életminőségének javítását. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona nem tud megoldani minden problémát, de enyhíti a rászorulók mindennapi nehézségeit, emberséggel, keresztényi törődéssel, szakszerű szervezeti működésével és rendjével együtt. Humanitárius és erkölcsi fejlődést elősegítő körülményt és gondoskodást nyújtunk lakóink számára. Tiszteletben tartjuk az otthonba beköltöző lakók lelkiismereti szabadságát és vallási meggyőződését. A Baptista Szeretetszolgálat által megbízott lelkipásztorok és munkatársak által az ellátottak igényeinek megfelelően az intézmény vezetésével történő egyeztetés alapján biztosítjuk a lelkigondozás, az életvezetési és egyéb tanácsadás igénybevételének lehetőségét. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona (továbbiakban: Baptista szeretetotthon) szociális szolgáltató szakmai programja az intézmény által nyújtott szociális alapellátásokra ( szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, támogatószolgáltatás,) és szakosított intézményi ellátásokra (időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása) vonatkozó információkat integráltan tartalmazza. Az egyes szolgáltatások speciális szabályai a szakmai program egyes szakaszaiban vannak feltüntetve. 4

5 Az intézmény alapadatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény rövidített megnevezése: Az intézmény alapítója: Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona Baptista Szeretetotthon Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Alapítás éve: Az intézmény fenntartója: A fenntartó székhelye, címe: A fenntartó nyilvántartási száma: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. EJSZ 2008/02. (Magyarországi Baptista Egyház) A fenntartó statisztikai számjele: A fenntartó adószáma: A fenntartó típusa: egyházi fenntartó Az intézmény székhelye: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Az intézmény telephelyei: 7624 Pécs, Xavér utca Pécs, Alkotmány utca Pécs, Barátság utca 18. Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító integrált intézmény Az intézmény tevékenységi köre: Tevékenységek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerint: idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szakosított ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fogyatékos személyek otthona támogató szolgáltatás idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés biztosításával Az intézmény működési területe: helyi és országos ellátási területű, hatáskörű intézmény Az intézmény jogállása és gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó intézmény A feladatellátást szolgáló vagyon és működést biztosító ingatlanok: 5

6 A feladatellátást szolgáló vagyon a feladat ellátási normatíva, adományok, pályázati források. Az intézmény működéséhez szükséges ingatlanokat a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona haszonbérli. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés: A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthon joga az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A működési és felhalmozási kiadásokat az intézmény által évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott összesített költségvetésben kell előirányozni. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke nevezi ki. Az intézményvezető a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonával áll munkajogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat azonban a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke gyakorolja Az intézmény képviseletére jogosultak: Fenntartói feladatkörében, a Baptista Szeretetszolgálat képviseletében Szenczy Sándor Elnök. Az intézmény nevében általános képviseletre jogosult az intézményvezető. Őket távollétük esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettes képviseli. Az intézmény Alapító Okiratát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Igazgatótanácsa május 16-án kelt határozatával elfogadta. Alapító okirat kelte: május 16. Az intézmény ágazati azonosítója: S TB Törzsszáma: A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona a május 16,-án kelt alapító okirat szerint működik. Szakmai munkáját az évi III. törvényben valamint végrehajtási rendeletekben illetve az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott előírások szerint végzi. Az intézmény feladata, hogy az ellátási területén, az ellátást igénylők részére az alábbi szociális szolgáltatásokat és ellátásokat biztosítsa. Az intézmény típus szerinti besorolása: 3.a. Tevékenységei jellege alapján: Egyéb egyházi tevékenység 3.b. Közszolgáltató szerv fajtája: Egyházi Jogi Személy által fenntartott intézmény 3.c. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény A működési és felhalmozási kiadásokat az intézmény által évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott összesített költségvetésben kell előirányozni. 6

7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése valamint Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között létrejött ellátási szerződés alapján pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan látja el. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, meghatározó alaptevékenysége: Szociális alap és szakosított ellátás Alaptevékenységei: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás. Az intézmény a május 16.-án kelt alapító okiratban meghatározott feladatokat a többször módosított évi III. törvény, a módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete alapján végzi. ALAPTEVÉKENYSÉGEK Alapellátás keretében Szociális étkeztetés Támogató Szolgálat Nappali intézményi ellátás keretében Idősek nappali ellátása Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi keretében Idősek otthona Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye, ápoló gondozó otthon Demens betegeket ellátó intézmény Az Intézmény működési területe: helyi és országos ellátási területű, hatáskörű intézmény. Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona szervezeti egységei, szolgáltatásai: Székhely intézmény/központ - Igazgató - Titkárság - Pénzügyi, műszaki, ápolási, mentálhigiénés, humán, élelmezési, és szállítási csoport - gondnokság Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Tel.: 06-72/ , Fax: 06-72/ , 06-72/ Webcím: Támogató szolgáltatás 7

8 Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. Tel. szám.: 06-72/ /201-es mellék Mobil: 06-20/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Telephelyek Xavér utca 10. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7624 Pécs, Xavér u. 10. Tel.: 06-72/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Alkotmány utca 79. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7624 Pécs, Alkotmány u. 79. Tel.: / , Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Barátság utca 18. szám alatti telephely Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Szolgáltatásnyújtás helye, elérhetőségek: 7628 Pécs, Barátság u. 18. Tel.: 06-72/ Fax: 06-72/ baptistasegely.hu Webcím: Az intézmény tevékenysége TEÁOR 08: szerinti megjelöléssel 8

9 TEÁOR száma: 8730 TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény meghatározó alaptevékenységének szakági besorolása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Az intézmény tevékenységei Alaptevékenységei: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Támogató szolgáltatás Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Kisegítő tevékenységei: Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkezés Egyéb vendéglátás Rövid távú közfoglalkoztatás Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenységek köre és mértéke, annak forrásai Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. II. A nyújtott szolgáltatások célja, feladata Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona (továbbiakban: Baptista Szeretetotthon) ellátási céljai, alaptevékenységei A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona mint szolgáltató az önmaguk ellátására részben,illetve a segítséggel élők kiegyensúlyozottabb életvitele, az idős emberek, saját lakókörnyezetben való maradásának, - beleértve a lakókörnyezetben való ellátást, szükség esetén a szakellátó rendszer felé 9

10 való motiválást, információnyújtást, tanácsadást, ellátást, gondozást illetve súlyosan beteg, önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek, teljes, egyénre szabott, fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés ellátást biztosít az egyén jobb életminőségének elősegítése érdekében. Az előzőekben leírt célcsoport részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 57. (1) bekezdésének c), h), f),pontjai, 62. -a, 65/C., 65/F., bekezdése szerinti alapszolgáltatások, illetve alapellátások, valamint a 66..-a, 68.. (1), 72..(1)-(2) c), 80..(1)-(3) a),szakosított ellátási formák megszervezésével, működtetésével biztosítjuk. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona működési köre tekintetében - a szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, demens betegek bentlakásos ellátása, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, időskorúak átmeneti ellátása - Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe; időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, esetében Magyarország egész közigazgatási területe. Alapellátás keretében A szociális étkeztetés célja, feladata Étkeztetés célja: hogy javítsa az ellátottak szociális helyzetét, biztosítsa a rendszeres, és öregkornak, valamint az egészségi állapotnak megfelelő táplálkozást, csökkentse a beszerzés és a főzés gondjait. Étkeztetés feladata:az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés formája: Napi 2x-i normál vagy diétás étkezés Helyben fogyasztással, Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. A támogató szolgáltatás célja, feladata A támogató szolgáltatás célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívül szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 10

11 egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, A személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás. a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. Nappali intézményi ellátás keretében Az idősek nappali ellátásának célja, feladata A nappali ellátás célja és feladata: Elsősorban a saját otthonukban élő a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása. - a hiányzó családi gondozás pótlása, - a nappali ellátásban lévők szociális helyzetének javítása, - kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, - tétlenség kóros következményeinek megelőzése, - egészségi és higiénés viszonyainak javítása A nappali ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A nappali ellátás szolgáltatásai: A személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás. Mentális gondozás: szabadidős, kulturális programok szervezése, sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, TV-, rádióműsorok biztosítása, A vallási, családi és egyéb ünnepek megtartása, (Pl. Karácsony, Húsvét, névnap, stb.) bálok kirándulások szervezése. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, Hivatalos ügyek intézésének segítése, Munkavégzés lehetőségének szervezése, 11

12 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése Érdeklődési körnek megfelelő tanfolyamok, képzések szervezése Egészségügyi ellátás körében: o felvilágosító előadások szervezése o tanácsadás az egészséges életmódról o gyógytorna lehetőségének biztosítása Szakosított intézményi ellátás keretében Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek elhelyezése és ellátása. A szolgáltatás feladata A szolgáltatás feladata, hogy az intézményben napi legalább háromszori étkezést, mentális gondozást, meghatározott szintű egészségügyi ellátást, valamint az ellátott lakhatásának, szükség esetén ruházat és egyéb textília (törölköző, ágynemű, stb.) biztosítása. Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: jelen szakmai programnak, az alapító okiratnak, a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint a házirendnek; a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladatellátási követelményeknek. Az intézmény az ellátási területén elvégzi: az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni. Az idősek otthonának feladatai: a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátása, napi háromszori étkezés biztosítása, ruházattal és textíliával való ellátás, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 12

13 mentálhigiénés ellátás biztosítása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását, megszervezi az ellátottak szocioterápiás foglalkozását. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a fogyatékos személyek otthona. Az idősek otthonában (ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható) meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ( napi 4 órát meghaladó) gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A demens betegek bentlakásos ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek teljeskörű elhelyezése és ellátása. A szolgáltatás feladata,hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai, s gondozóját igénybevevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. A szolgáltatás további feladata: a demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzésése a biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítása, ápolási-gondozási szükségleteinek kielégítése, az állapotának, az élethelyzetének és a pillanatnak adekvát kommunikáció alkalmazása, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megőrzésének támogatása, a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítése, az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítése, az izoláció elkerülése, a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása, az állandóság biztosítása, biztonságának megőrzése és a védelem, mely az esetleges (átmeneti) elkülönítés egyetlen lehetséges alapja, vagyis mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása melyek hozzájárulnak a demens ellátott jóllétének biztosításához. 13

14 - a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, ápolási, gondozási feladatok ellátása, folyamatos monitoring az ellátottak egészségi állapotában, kötelező szűrő vizsgálatok lebonyolítása napi háromszori étkezés szükség esetén diéta biztosítása, ruházattal és textíliával való ellátás, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás (részben térítéssel) mentálhigiénés ellátás biztosítása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását, megszervezi az ellátottak szocioterápiás foglalkozását. A fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátásának célja, feladata A szolgáltatás célja olyan mozgásfogyatékkal élő személyek ellátása, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A szolgáltatás feladata, hogy a mozgásfogyatékkal élő személyek a gondozás során az általános feladatokon lakhatás, étkeztetés, ruházattal-textíliával való ellátás, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, mentálhigiénén- túl az alábbi speciális elemeket tartalmazó ellátásban részesüljenek. Önrendelkezés elvének tiszteletben tartása Akadálymentes környezet biztosítása Önellátási képesség szintjének megtartása, javítása o speciális eszközök, berendezések használatával o egyedi technikák alkalmazásával, megtanításával o mozgásterápiával o életvezetés segítségével, készségfejlesztő foglalkoztatásokkal igényeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő szabadidős programok szervezése (pl. színház, mozi, nyaralás, sport, koncert) terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás támogatása, intézményen kívüli foglalkoztatás támogatása humánus, normalizált körülmények biztosítása társadalmi integráció elősegítése II.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Intézmény célja, küldetése: Intézményünk működésének célja, a szolgáltatásainkat igénybevevők életminőségének javítása, a teljes körű gondoskodás, minőségi szolgáltatások folyamatos biztosítása. Minden egyes szolgáltatásunkat meghatározott értékek mentén biztosítjuk és működtetjük ellátottaink számára. A szolgáltatások tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait. 14

15 Alkalmazzuk a szakmai protokollokat, törekszünk új ellátási formák bevezetésére. Ösztönözzük és elismerjük az egyén terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásban való részvételét. Biztosítjuk az igénybe vevők aktív részvételét a segítő folyamatokban. Hosszú távú célkitűzésünk, a nyugodt, biztonságos és méltóságteljes ápolással, gondozással megszépítsük az idős kort. A szükségletnek megfelelő személyre szabott szolgáltatással az egészségi, fizikális állapot és az általános közérzet javítása a célunk. A fiziológiás szükségletek mellett nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy lakóinkat szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel segítsük a mindennapokban. Intézményünk alapvető célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai, s gondozóját igénybevevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Az intézmény tevékenységi köre: (küldetése) szakosított intézményi ellátás esetében a férőhely számának 90%-ban Pécs Megyei Jogú Város Közigazgatási területén élő és ellátást kérő személyek részére, 10 %-ban pedig az ország bármely településén élő és ellátást kérő személyek részére biztosít ellátást. Alapellátás keretében szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását, támogató szolgáltatást, szakosított intézményi ellátás keretében időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását, demens betegek bentlakásos ellátását, fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátását biztosítjuk, amelynek során jelentős számban tudunk szolgáltatást nyújtani a súlyos fogyatékkal élőknek, idős és demens ellátásra szoruló személyeknek, a saját otthonukban élőknek, állapotuknak, igényeiknek, szociális helyzetüknek és szükségleteiknek megfelelő mértékben, annak érdekében, hogy önálló életvitelüket minél tovább megtarthassák, elősegítve ezzel is otthonmaradásukat, a fogyatékossággal élő személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások, közszolgáltatások elérésének segítése a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, életvitelük önállóságának megőrzését segíti mozgásfogyatékkal élő személyek esetében azoknak az ellátását biztosítjuk, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. szakosított szociális otthoni szolgáltatás keretén belül időskorúak teljes körű ápolásagondozása történik bentlakásos elhelyezési formában, székhely intézményünkben és telephelyeinken. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában létrejövő kapacitásai szolgáltatási formái székhely és telephelyenként 15

16 Székhelyintézmény 7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 452 férőhelyen Lakhatás: Az intézmény Pécs város déli részén, kertvárosias övezetben fekszik. Az épületet gondozott park veszi körül, mely alkalmas sétára, pihenésre, levegőzésre és teret biztosít vidám programoknak. Az épület többszintes, 3 épületrészből áll, melyek egymással átjáró folyosókkal vannak összekötve, megfelel az akadálymentesség követelményeinek (lift, széles folyosók és ajtók, kapaszkodók, jelzések stb.). A lakószobák ágyasak, berendezésük, felszereltségük igazodik a lakók igényeihez. A lakók részére rendelkezésére állnak a közös helyiségek (teakonyha, foglalkoztató, terápiás szoba, tornaszoba, étkező, fürdő, mellékhelyiség stb.). Az intézményben osztályok kerültek kialakításra. Az épület szerkezeti tagozódása alapján 8 osztály működik. A lakhatási feltételeken túl kiszolgáló egységek is kapcsolódnak mosoda, konyha, fodrászat, portaszolgálat, műhely, gazdasági részleg, büfé. Higiéné: A személyi és környezeti higiéné biztosítása egyrészt az ápolási-gondozási tevékenység. Másrészt az intézmény saját dolgozói végzik a takarítást az épület összes helyiségében. A lakók számára a mosoda végzi a textília kimosását, szintén saját alkalmazottakkal. Ipari mennyiségben mosnak ágyneműt, hálóruhát és egyéb intézeti textíliát. Piperemosással biztosított a személyes használatú ruhaneműk tisztítása. Az intézmény a lakóit ellátja a szükséges tisztálkodó szerekkel fürdető szappan, sampon, borotválkozáshoz szükséges eszközök stb. Ruházat, textília biztosítása: Az intézmény rendelkezik az előírt textília mennyiségével, de az ágyneműk, törölközők, konyharuhák egy része kopott, elhasználódott, nem lehet a lakóknak használatra kiadni. Lakóink jó része saját ruhaneműt használ, melyhez ragaszkodik, így az intézeti felsőruházatra alig van igény. Étkezés: A teljes körű ellátás keretében a napi 3x-i étkezést saját konyha működtetésével biztosított. Orvosi javaslat alapján az ellátott ennél többszöri és/vagy diétás étkezése is megoldott. Kb. 17 féle diéta van, melynek nagy része konyhatechnikai megoldással elkészíthető. A lakók 20-25%-a cukorbeteg. Figyel a konyha a változatos étrendre, a hazai ízekre, az időskor speciális tápanyagszükségletére, a hagyományos ünnepi fogásokat elkészíti. A konyha munkáját a dietetikus segíti. Az elmúlt évben a vezetők felé alig érkezett panasz az étellel kapcsolatban. Fodrászat: 3 fő teljes munkaidős fodrász áll a lakók rendelkezésére, akik a telephelyeken is végzik munkájukat. Heti 2x van borotválás, igény szerint hajvágás. Hölgyek részére mosás, szárítás, berakás is térítésmentes szolgáltatás. Dauer, hajfestés, egyéb fodrászati szolgáltatás alapanyagait a lakónak meg kell vásárolnia. Egészségügyi ellátás: Orvosi ellátás: Hétköznapokon naponta van orvos az intézményben. 1fő sebész szakorvos, aki az intézmény alkalmazottja, fő feladata a sebészeti esetek ellátása, konzultáció, mozgásfogyatékosok részlegének általános orvoslása. Ezen túl helyben rendel a háziorvos akinek a lakók leadhatják kártyájukat. Háziorvosként ő jogosult a 16

17 vények felírására is és elsősorban a belgyógyászati jellegű eseteket látja el. Az osztályokon naponta tart mindkét doktor vizitet, mely az akut betegségek ellátását és a kontroll vizsgálatokat jelenti. Az otthonban az alábbi szakorvosi ellátást biztosítjuk heti vagy kétheti rendszerességgel: reumatológus, kardiológus, bőrgyógyász, pszichiáter, neurológus. Lakóink számára az intézmény gondoskodik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Fogyatékossággal élők speciális szállítását a támogató szolgálat igénybevételével oldjuk meg, a többiek az intézeti gépkocsival vagy betegszállítóval jutnak el a kórházba, rendelőbe. A betegek mellé gondozói kíséretet biztosítunk amennyiben állapota szükségessé teszi. Lakóink egyre romló fizikai és egészségi állapota miatt nagyszámú a betegszállítás átlagosan napi 4-5 fő mely elég megterhelő a gondozói team számára, hisz aki kísér, gyakran a műszakja felét az ambulancián tölti, kiesik az osztályos munkából. Szűrések: A kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel a lakók részére megoldott. Az emlőszűrés folyamatos, a szűrőállomás értesítést küld az időpontról. A tüdőszűrést az ANTSZ rendelte el, és helyben történt, a speciális szűrőbuszon október közepén. Nem kötelező szűrések közül rendszeres a vércukor, vérnyomás, ált. labor. Az elmúlt évben történt még COPD, légzésfunkció, osteoporózis szűrővizsgálat is. Oltások: A lakók saját kérésükre és az orvos javaslatára a hagyományos és a pandémiás influenza elleni védőoltást megkapták. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: A szakmai szabályoknak megfelelően biztosítjuk a betegeknek a szükséges gyógyszereket. Az intézmény rendelkezik a térítésmentesen biztosítandó gyógyszerekkel, a gyógyszer lista a lakók számára bármikor megtekinthető. A nem listás gyógyszereket a lakók vagy a hozzátartozók váltják ki, szükség esetén a gyógyszer raktár munkatársai segítséget nyújtanak. Kiegészítő táplálásként néhány esetben kizárólagos táplálásként tápszert kapnak a betegek, melyet az intézet fizet. Az általunk biztosított gyógyászati segédeszközt vényre váltjuk ki pl.: kötszer, stix, katéter stb. Kerekesszék, járókeret, bot, szoba WC egyéb eszközök egy része a lakók saját tulajdona, de az intézet is rendelkezik ilyen alapvető eszközökkel. Ápolás-gondozás: Az egészségügyi ellátás keretében biztosított az alapápolási feladatok végzése, főként mosdatás, fürdetés, ürítés segítése, mobilizálás, kényelmi eszközök használata, étkezésben való segítés stb., bizonyos szakápolási feladatok végzése, mint injekciózás, stoma kezelése, katéteres beteg ápolása, oxigén terápia, gyógyszerelés, elsősegélynyújtás, vizsgálati anyagok levétele, vitális paraméterek mérése. A kötelező feladatokon túl kompetenciával rendelkező szakemberek végeznek még egyéb szakápolási tevékenységet is, mint infúzió bekötése, sebellátás, vérvétel, női beteg katéterezése, fizikoterápia. Ezt a plusz feladatot azért kell elvégezni, mert sok betegnél szükséges a beavatkozás, mindenkinek kényelmesebb és van rá megfelelő szakember. Az ápolásra szoruló betegeknek ápolási tervet készítünk. Lakóink elhelyezését 8 osztályon ágyas kényelmes, az egészségi állapotnak megfelelő bútorokkal felszerelt szobákban biztosítjuk. A fürdők, mellékhelységek közös használatúak. Az osztályokon az étkezőt, felszerelt tea-konyát lakóink szabadon használhatják. A kulturált és változatos időtöltésre az intézmény parkja, társalgó és foglalkoztató helyiségei, valamint a kupola- terem kínál lehetőséget. Az intézmény teljes területe akadálymentesített. 17

18 fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 28 férőhelyen mozgásfogyatékossággal élők ellátottaink elhelyezését 1 osztályon 2 ágyas kényelmes, az egészségi állapotnak megfelelő bútorokkal felszerelt szobákban biztosítjuk. A fürdők, mellékhelységek közös használatúak. Az osztályon az étkező, felszerelt tea-konyhát lakóink szabadon használhatják. A kulturált és változatos időtöltésre az intézmény parkja, társalgó és foglalkoztató helyiségei, valamint a kupola- terem kínál lehetőséget. Az intézmény teljes területe akadálymentesített. támogató szolgáltatás szolgálatunk működéséhez akadálymentesített irodahelyiség, internet, telefon, fax, számítógép, nyomtató, fénymásoló és nemenkénti akadálymentesített illemhely biztosított. Személyszállításra 1 db Toyota Hiace Combi típusú 8 személyes akadálymentesített, rámpával, kapaszkodóval, beépített fellépővel (lépcsővel) vonóhoroggal szükség esetén utánfutóval felszerelt személygépjármű áll rendelkezésre. A vállalt feladat 3000 feladategység, melyből 1200 egység személyi segítségnyújtás Telephelyek 7624 Pécs Xavér u. 10. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 88 férőhelyen Az idősek ellátása ágyas szobákban az intézmény főépületében két külön osztályon, illetve az udvaron elhelyezkedő paviloni részen történik. Minden lakószobában bútorzat, hűtő és televízió biztosított. személyi higiénia biztosításához közös használatú fürdők, zuhanyzók, WC-ék, tisztálkodáshoz szükséges anyagok napi háromszori étkezés biztosítása, melyből napi egyszeri meleg étkezés. Az intézményben a évben a Környezetvédő Kft-től vásárolt étkezéssel biztosítottuk ezt az ellátást. Szükség esetén az intézmény tálalókonyháin az étel újramelegítésére lehetőség van október 1-től a tálalókonyhákon a feladatellátást a vállalkozó látja el, előtte intézményünk gondozó személyzete végezte ezt a feladatot évben orvosi javaslatra az alábbi diétás étkeztetéseket biztosítottuk: diabeteses, pépes, diab-pépes, diab-tejmentes, foly.pépes, epés, ulcusos, epés-ulcusos, epés-pépes, koleszterinszegény ágynemű, törölköző, és szükség szerint évszaknak megfelelő alsó-, felső ruházat biztosítása évben nem volt szükséges az intézménynek biztosítani az alsó- és felsőruházatot egyik ellátottnál sem rendszeres takarítás biztosítása mosodai varrodai szolgáltatás biztosítása helyben. Az Alkotmány utcai Idősek Otthona mosodai és varrodai feladatait is a Xavér utcai telephely látta el évben. férfi-női fodrászat biztosítása. A fodrászati szolgáltatás anyagköltsége a gondozottakat terheli. A kulturált és változatos időtöltésre az intézmény parkosított udvara, társalgója és foglalkoztató helyisége kínál lehetőséget. 18

19 7624 Pécs, Alkotmány u. 79. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 56 férőhelyen A kétszintes épülethez zárt udvar, kert tartozik. A földszinten 14 fő, míg az emeleten 42 fő számára tudunk teljes ellátást nyújtani 24 órában. Lakószobáink kettő és négy ágyasak, közös fürdőhelyiséggel. Az intézményben két szinten, 15 szobában laknak időseink. Szobáink 4, illetve 2 ágyasak. Az emeletei szobák inkább ápoláshoz vannak berendezve, mivel az itt lakók teljes ellátást igényelnek, melybe beletartozik a higiénés szükségletek kielégítése (mosdatás, fürdetés, hajmosás, borotválás, körömápolás, bőrvédelem, a környezet rendbetétele), a folyadékpótlás, étkeztetés, mobilizálás, paraméterek ellenőrzése, szakápolási feladatok, kapcsolattartás elősegítése, egyéni és csoportos foglalkoztatás,programszervezés. Háromszori főétkezést biztosítunk lakóinknak, ebből az ebéd mindig meleg étel. A lakók állapotának és betegségének megfelelő diétákat (epés. diabeteszes, ulcusos, fehérjeszegény, gombamentes), az előírtaknak megfelelően rendeljük meg. Havonta jön a fodrász a központi intézményből és 3 nap alatt a lakók kérésének megfelelően, vágja a hajakat és készíti a frizurákat. Minden hónap végén pedikűrös teszi rendbe lakóink lábát. Szórakozási lehetőséget a földszinten, a társalgóban található könyvtár, televízió, DVD lejátszó nyújtja, míg az emeleti szobákban televíziók vannak felszerelve Pécs, Barátság u. 18. időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 24 férőhelyen Öt négyágyas és két kétágyas szoba áll rendelkezésre, közös fürdő blokkal. A társalgónk könyvtárral DVD-vel, televízióval felszerelt. Az ebédlő tágas, mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető. Parkosított kert, betonozott udvarrész, sátorral, kerti bútorral áll a lakók rendelkezésére. Fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, a részlegben külön mosodai szolgáltatás biztosítja a lakók textíliájának, felsőruházatának mosását, vasalását, javítását, illetve a dolgozók védőruhájának tisztítását, fertőtlenítését, mosását. Személyi higiéné biztosítása, napi mosdatással és heti,mozgáskorlátozottak részére kialakított fürdőszobában történő fürdetéssel. Havonta igénybe lehet venni, térítés ellenében fodrászt és pedikűröst. A megfelelő diétát biztosítjuk amely alkalmazkodik a szolgáltatást igénybevevők korához, egészségi állapotához. Az igénybe vehető diéták: könnyű vegyes, epés, szénhidrátszegény, fehérje szegény, sószegény, pépes idősek nappali ellátása 20 férőhelyen Az Idősek Klubja egy épületben működik a Barátság utcai Idősek Otthonával. A társalgónk könyvtárral DVD-vel, televízióval felszerelt. Az ebédlő tágas, mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető. Parkosított kert, betonozott udvarrész, sátorral, kerti bútorral áll a lakók rendelkezésére. 19

20 Létfontosságú személyi szükségletek kielégítése, amennyiben az szükséges, illetve meleg élelem biztosítása igény szerint. szociális étkeztetés Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítunk, illetve igény esetén napi háromszori étkezést illetve diétát biztosítunk biztosítjuk az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiséget. az intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló személyek részére történő segítségnyújtással Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartal-mának alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM- FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) melléklete tartalmaz-za. Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet. Étkezés biztosítása: Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatti intézmény főzőkonyhájáról történik. Tálalókonyha: közösen használjuk az idősek otthonával, mérete: 21,9 m 2 Étel szállítás: a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának autójával 7.00 reggeli ebéd, uzsonna II.2. A más intézményekkel történő együttműködés módja Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona munkája során együttműködik és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen: a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központtal, az együttműködés során az intézmény: segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani intézmény által folyatott szakmai ellenőrzésekben. Együttműködés az intézmény fenntartójával: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy - mint fenntartó, Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa - mint az intézmény felügyeleti szerve, 20

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegző helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idő: Hétfő és

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben