Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó"

Átírás

1 Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: , honlap: PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, szeptember

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA AZ INTÉZMÉNY ÖNMEGHATÁROZÁSA HELYZETKÉP SZERVEZETI LEÍRÁS AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI ALAPELVEINK ÉRTÉKRENDÜNK KIEMELT CÉLJAINK INTÉZMÉNYÜNK TÁVLATI CÉLJAI HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ÉLETKORI SZAKASZOKHOZ RENDELT OKTATÁSI, NEVELÉSI, KÉPZÉSI CÉLOK FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK A TELJESÜLÉS KRITÉRIUMAI A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁSAINK KÖRE A TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉLET SZERVEZETI FORMÁI AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A SZOCIALIZÁLTSÁGI, A NEVELTSÉGI MUTATÓK ERŐSÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TANULÁS A KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCOKNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA A TEHETSÉG ÉS A KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KULCSKOMPETENCIÁK, MINT A FEJLESZTÉS TERÜLETEI ÚJ TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK OSZTÁLYBAN TÖRTÉNŐ MEGSEGÍTÉSE A HEFOP UNIÓS PROJEKT 5 ÉVRE SZÓLÓ PROGRAMJA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐ, A TANULÓ, ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSAINK... 53

3 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ELLÁTJA AZ ALAPÍTÓ OKIRATUNK ÉRTELMÉBEN A pedagógiai szakszolgálat célja A célokból fakadó intézményi feladatok Alkalmazott terápiák, eljárások és módszerek RÁHANGOLÓ GYAKORLATOK 62 ZENÉS BLOKK 62 MOZGÁSOS BLOKK 63 KÉPZŐMŰVÉSZETI BLOKK 63 Lovak a gyógyítás szolgálatában Alkalmazás Hazai helyzet A gyógylovaglás eredményeinek bemutatása INTÉZMÉNYÜNK ALAPÍTÓ OKIRATÁBAN MEGJELÖLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A pedagógiai szakmai szolgáltatás célja A célokból adódó feladatok Személyi feltételeink, szakmai kompetenciáink a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás feladatainak megvalósításához SZÁMOS PÁLYÁZATOT NYERT INTÉZMÉNYÜNK KULTÚRA, SPORT, ESZKÖZFEJLESZTÉS, A SZAKMAI- ÉS SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, VALAMINT AZ EURÓPAI SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÉN TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERÜNK A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 12. HELYI TANTERV A HELYI TANTERV FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELV ÉS PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ Alapelvek A helyi tanterv pedagógiai koncepciója Tantárgyak és óraszámok a teljes képzési időre az évfolyamokhoz rendelten a tanulásban akadályozottak részére... Hiba! A könyvjelző nem létezik Autista összevont csoport A TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓK ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE Az ellenőrzési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel A tanulók tudásának mérése A tanulmányi munka értékelése, minősítése A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, VALAMINT BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSÁNAK FELTÉTELE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 92 MELLÉKLETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

4 3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító nevelés- oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazó intézménynek valljuk magunkat. Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Intézményünk nyitott szemléletű, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Munkakultúránkat a nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Intézményünk minden területén fontos a folyamatos fejlődés, önfejlesztés. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk. A mindennapi oktatásban, és a fejlesztő és terápiás tevékenységben alkalmazzuk az IKT eszközöket. Szervezeti kultúránkra, pedagógiai gyakorlatunkra jellemző a team munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Érzelmekben gazdag iskolai légkör megteremtésére törekszünk. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Egyéni fejlesztési tervek szerint, a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve, az elmaradt képességek fejlesztésére hangsúlyt fektetve, a közvetlen megtapasztalást segítő komplex fejlesztést biztosító intézmény vagyunk. Az inkluzív pedagógiai szemléletet az együttnevelésben résztvevő és közvetve érintett szakemberek és partnerek körében folyamatosan alakító intézmény vagyunk Először tedd, ami szükséges, azután, ami lehetséges, és máris megteszed a lehetetlent. Assisi Szent Ferenc

5 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA Olyan vagyok, mint bárki más és mégis olyan, mint senki más Stella 1. Intézményünk az empátia, a szeretet és az emberiesség értékeinek mentén működik. 2. Minden tanuló személyisége egyszeri és megismételhetetlen érték, lehetőség arra, hogy az egyéni bánásmód és a differenciált, specifikus fejlesztés segítségével kiteljesedjék egyénisége. 3. A pedagógusok magas szakmai kompetenciával, precízen, és az etikai kódex elvárásai szerint dolgoznak. 4. Az intézmény minden dolgozójának munkáját áthatja a humanitás és az odafigyelés. 5. Az intézmény elsődleges célja a tanulók életre való felkészítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. 6. Fontosnak tartjuk minden területen a folyamatos fejlődést, nyitottságot, a korszerűség és innováció szükségességét. 7. Intézményünk partnerközpontú.

6 5 3. AZ INTÉZMÉNY ÖNMEGHATÁROZÁSA 3.1. Helyzetkép Intézményi adatok Az intézmény hivatalos neve: OM azonosítója: Intézmény típusa: többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Székhelye: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Az intézmény alapító okiratának kiállítója, az engedély száma és kelte: Budapest-Zugló Önkormányzata az 1095/2012 (XII.06.), 516/2011. (V.27.), 50/2011. (I.27.), 2088/2010. (XII.15.), 1199/2009. (IX. 15.), 464/2008. (IV.22.), 844/2007. (X. 02.), 562/2007. (VI.26.), 141/2005 (II.22.), 275/2004. (III.23.), 313/2001. (VI.19.), 695/2000. (XI.21.), 231/1999. (V. 18.), 300/1998. (V.28.), 202/1998. (III.31.) 174/1997. (VI.25.) sz. határozatokkal módosított 1263/1994. (XI.08.) sz. testületi határozatával július 01-vel jóváhagyott Alapító Okirat. A hatálybalépés ideje: szeptember 1. Az intézmény működési területe: Budapest Módszertani intézményünk Iskolai intézményegysége 1-8 évfolyamos, sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos, autista és integráltan középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat ellátó, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. 1 óvodai és 1 autista csoportot is működtetünk szeptemberétől az 1. és 5. osztálytól kezdve, szeptembertől az 5-8. osztályokban, - osztályonként 1-2 tanulóval - vállaljuk a középsúlyos értelmi tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelését, oktatását és fejlesztését. Intézményünk beiskolázási területe elsősorban a főváros XIV. kerülete, és annak vonzáskörzetei (XV., X., XVI. ker.). Szülői kérésre a szabad iskolaválasztási jogot figyelembe véve vesszük fel tanulóinkat. Tanulóink a Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatai alapján kerülnek beiskolázásra. Ennek értelmében intézményünk tanulólétszáma a mindenkori áthelyezés függvénye. Intézményünk az utazó gyógypedagógiai szolgálat segítségével ellátja a kerület valamennyi nevelési és oktatási intézményében az integrált sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátását. A logopédiai szakszolgálat segítségével ellátja a nyelvi és beszédfejlettségi zavarral küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését, és prevenciós tevékenységet fejt ki. A gyógytestnevelői szakszolgálat keretében ellátja a kerület intézményeiben az előírt fejlesztéseket.

7 6 A pedagógiai szakmai szolgálat keretében segíti valamennyi intézmény pedagógusainak munkáját, versenyeket, különböző rendezvényeket szervez, munkaközösségeket működtet. Pedagógiai Programunk a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján készült. Pedagógiai munkánk tartalmát így pedagógiai programunkat, helyi tantervünket is alapvetően meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, autista valamint integráltan középsúlyos) tanulókat nevelünk és oktatunk. Ennek értelmében gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű (enyhén, illetve középsúlyos értelmileg sérült és autista) tanulók iskolai nevelését, oktatását. Iskolai intézményegységünk 2013 szeptemberétől egész napos oktatásszervezeti formában működik. Vállaljuk az ügyeletek, szakkörök, sportkörök, nyári táborok megszervezését. Egyéni fejlesztő foglakozásokat, logopédiai, gyógytestnevelői, iskolaorvosi, védőnői szolgáltatást, az igények felmérését követően hitoktatást biztosítunk. Gondoskodunk a tanulók étkeztetéséről is. A 2003/2004-es tanévtől kezdődően, meghatározott óraszámban iskolapszichológus segíti a pedagógiai munkánkat, és támogatást nyújt a szülők számára is a nevelési problémák sikeresebb megoldásában. Intézményünk nevelőtestülete 1991-ben létrehozta a Sorskérdést Alapítványt, amely támogatást nyújt az intézmény célkitűzéseinek megvalósításához, a gyermekek szabadidős programjaihoz, táborozásához. Az iskola tanulónépessége Tanév Tanulólétszám Iskolás Óvodás Összesen 2004/ / / / / / / / / Valamennyi tanulónk hátrányos helyzetű, mert értelmileg-érzelmileg sérült, és több mint a fele veszélyeztetett. Tanulóink jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, az alacsony jövedelmi és fogyasztási szint, a rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsága és műveltségi szintje miatt. A veszélyeztetettség oka, hogy a szülő vagy gondozó környezet nem biztosítja a gyermekek számára a testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges körülményeket. Esetükben jellemző az elhanyagoló nevelés, a családban a devianciák halmozódása. A veszélyeztetett családok számára sokszor a megélhetés egyetlen forrását jelentik a segélyek, a családtámogatások. Esetükben jellemző, hogy egyszerre küzdenek anyagi nehézséggel, munkanélküliséggel, valamint életvezetési problémákkal, hivatalos ügyintézési és jogi gondokkal. Problémát jelent a gyors társadalmi és gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás. Mostoha lakáskörülmények jellemzőek tanulóink harmadára (alacsony komfort fokozat, önkényes lakásfoglalás, szívességlakás, átmeneti szállás). Feladatunk, hogy vonzó napirenddel megszerettessük az iskolát, a tanulást. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, beszélgetések révén segítünk a gyerekekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is támogatjuk a családokat. Az intézményünkbe járó gyermekek kb %-a roma származású, sokuk rendszertelenül jár iskolába. Szocializációjuk sajátos problémát és feladatot jelent nevelőmunkánkban.

8 7 Fontosnak tartjuk, hogy a roma és a magyar gyerekek együtt ismerkedjenek bizonyos tantárgyakon belül és a szabadidős tevékenységek alkalmával, a cigányság kultúrájával, irodalmával, történelmével, néphagyományaival, képzőművészetével, zenéjével. Ezeken az élményeken keresztül barátkozzanak a gyerekek a másság elfogadásával, a különböző kultúrák együttélésének lehetőségével. A pedagógusok a tanév elején a tanmenetek készítésekor az egyes tantárgyakban magyar, osztályfőnöki, ének-zene, rajz és kézművesség megjelenítik a kisebbség kultúrájával foglakozó elemeket. Évente család-háttérvizsgálatot, felméréseket és elemzéseket végzünk, melynek értékelését a gyermekvédelmi tevékenységben hasznosítjuk, az osztályfőnöki munkánkban, egyéni fejlesztési terveinkben, nevelési célkitűzéseinkben felhasználjuk Az intézmény kapcsolatai Intézményünk korrekt és eredményes kapcsolatot alakított ki a kerületi és fővárosi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A XIV. kerületi Önkormányzat étkezési és tankönyvtámogatást, beiratkozási és egyéb segélyt nyújt a rászoruló tanulóinknak, a nyári táborokhoz anyagi támogatást biztosít. Gyámügyi és szociális kérdésekben is nyitottságot, segítőkészséget tapasztaltunk. Naprakész információáramlás és együttműködés jellemző a következő intézményekkel: I. II. III. IV. számú Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottságokkal valamennyi kerületi nevelési és oktatási intézménnyel a TETRA kutyaterápiás alapítvánnyal, Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesülettel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámügyi Csoporttal a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.-vel, az Iskolaorvosi hálózattal, Az EGYMI-k Országos Egyesületével a gyermek - szakrendelőkkel, drogambulanciával, a civil szervezetekkel Educatioval Valamennyi budapesti EGYMI-vel az ESZA Nonprofit Kft-vel Intézményünk nyitottságát rendkívül fontosnak tartjuk. Rendszeresen tartunk kerületi és fővárosi szervezésű órabemutatókat. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Szegedi és Győri Főiskolák hallgatóinak gyakorlati képzésében is részt veszünk. Autista fejlesztő csoportunk kiemelkedő szakmai eredményei következtében az Országos Autizmus Hálózat továbbképző báziscsoportja. Folyamatos továbbképzési lehetőséget nyújtunk az érdeklődő szakembereknek fővárosi és országos viszonylatban is. Tagja vagyunk a Magyarországi Montessori Egyesületnek, és tagszervezete az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének. A fővárosi és az országos szakmai szervezetekkel is eredményes az együttműködésünk. (Módszertani Intézmények Országos Egyesülete, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége, Fogyatékosok Közalapítványa). Szakmai kapcsolatban vagyunk a vidéki Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekkel.

9 8 Nemzetközi kapcsolataink során láttuk vendégül európai pedagógusok egy-egy csoportját. Továbbra is nyitottak vagyunk, igyekszünk külföldi kapcsolatainkat szélesíteni, bővíteni Az iskola-felhasználók igényei, elvárásai Intézményünk közvetlen partnereinek igény-elégedettség vizsgálatára 2001-ben került sor, majd évente a trend vizsgálatra. Kérdőíves felméréseket, SWOT-analízist és klíma tesztet alkalmaztunk. Az ismételt felmérések is megerősítették az iskola felhasználók által megfogalmazott igényeket, elvárásokat. Az alábbi igények és elvárások kaptak prioritást: A.) Tanulóknál: a számítógép, az Internet használata szélesebb tanulói körben valósuljon meg, és a tanórán kívüli tevékenységekbe is épüljön be, igényük és elvárásuk az iskola és a közvetlen környezet rendezettsége, tisztasága, a tanulók igénylik az iskolai életükben a biztonságot, és az elfogadó légkört, szabadidős programjaikban szélesebb körű választékot szeretnének. B.) Szülőknél: nagy az igény a fejlesztés különböző területeire, amely a tanuló egyéni adottságaihoz igazodik, többségük fontosnak tartja, hogy a pedagógus ügyeljen a gyermekek biztonságára, optimális fejlődésére, a szülők is világosan látják gyermekeik magatartási problémáit, és ehhez segítséget várnak. C.) Munkatársaknál: a nevelő-oktató munkát segítő taneszközök szélesebb körű biztosítását várják el, a nevelési problémák megoldásához speciális szakemberek segítéségét kérik (pszichológus, pszichiáter, stb.), egységes nevelési követelmények, elvárások és szakmai színvonal megvalósítása, együttműködő kapcsolatot várnak el a szülőktől a gyermek legoptimálisabb fejlődése érdekében, pedagógiai munkájukban megjelenik a team munka az egyes tanulók/tanulócsoportok sikeres előmenetele érdekében, vagy egy-egy project megvalósítása érdekében a pedagógusok és a kisegítő dolgozók jobb együttműködése szükséges. Munkánk során elsősorban a tanulók és a szülők igényeinek kielégítésére kell törekednünk, közvetlen partnereink elvárásainak kell megfeleljünk. Pedagógiai programunk cél- és feladatrendszerének meghatározásakor a fentieket vettük figyelembe.

10 9 Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ Igazgatóhelyettes I. általános Igazgatóhelyettes II. szakszolgálati Nevelési Tanácsadó int.egység vezető Pedagógiai Szakmai Csoport vezetője Iskola 1-8. osztály pedagógusai Fejlesztő autista csoport vezetője és munkatársai Óvoda vezetője és pedagógusok Szabadidőszervező Pedagógiai szakszolgálatok vezetői és munkatársak (gyógypedagóguso k,logopédusok gyógytestnevelők) Nevelési Tanácsadó munkatársai Pedagógiai Szakmai Csoport munkatársai Könyvtáros DÖK Pedagógiai munkát segítők Technikai dolgozók, gondnok Érdekvédelmi szervek Minőségirányítási csoport Gyermekvédelem Ügyviteli munkatársak, iskolatitkár Intézményünk életét, szabályozását az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, az éves Munkaterv tartalmazza. Az intézmény munkájának szervezésében, irányításában részt vesz a több szintű vezetőség, melynek élén az igazgató áll. Az igazgató vezetői tevékenységét önállóan, valamint közvetlen munkatársai - az általános igazgatóhelyettes, a pedagógiai szakszolgálatok irányításáért felelős igazgatóhelyettes, a nevelési tanácsadó intézményegység-vezető, és a pedagógiai szakmai szolgálat irányításáért felelős vezető közreműködésével lát el. Meghatározott kérdésekben a szakszolgálatok - gyógytestnevelés, logopédusok vezetői közreműködésével. Az iskolai intézményegységben az iskolai vezetőség tagjaival: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezetők (4 fő), óvodai és az autista

11 10 csoport vezetői, a diákönkormányzat vezetője, KAT és szakszervezet vezetője, iskolaszék elnöke, minőségügyi vezető, Sorskérdés Alapítvány nevelőtestületi képviselője Szervezeti leírás Igazgató Feladatköre az intézmény pedagógiai munkájának irányítása. Hatásköre az intézmény tervező, szervező, irányító, ellenőrző, értékelő feladatainak ellátása. Az intézmény képviselete, a pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók szakmai képviselete. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása az intézmény jog szerinti működtetése, irányítása a KLIK központi szervének utasítása alapján. Kapcsolattartás a KLIK-kel annak helyi szervezetével a Tankerülettel, az önkormányzattal, a szülők és diákok szervezetével. Megbízás időtartama: öt év Megbízó: Budapest-Zugló Képviselő Testület. Igazgatóhelyettesek Feladatkörük, hatáskörük vezetői feladatok ellátása, az igazgató irányításával, egymással együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban. A vezetői munkamegosztásban, feladat megjelölésben szervezési, irányítási, ellenőrzési jogokkal rendelkeznek. Megbízatásuk időtartama: visszavonásig szól. Megbízó: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatója. Nevelési Tanácsadó Intézményegység-vezető Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Nevelési Tanácsadóban folyó szakmai munkát. Segíti a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését. Felelős a vizsgálatok, a tanácsadás és terápia, a fejlesztés, valamint a konzultációk irányításáért és ellenőrzéséért. Szorosan együttműködik minden tekintetben az intézmény igazgatójával, annak irányítása alatt végzi tevékenységét. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás vezetője Ellátja a beosztás szerinti szaktanácsadói feladatokat és a kerületi munkaközösségek gondozását. Az iskolai munkaközösség vezetők meghívása alapján segíti a munkaközösségi munkaterv, a tantárgyi tanmenetek összeállítását, a választott oktatócsomagok és a helyi tantervek összehangolását. Pedagógiai tájékoztatást végez és segíti a hozzá tartozó felső tagozatos munkaközösség vezetők és tanárok munkáját. Szakszolgálatok vezetői: A logopédiai és gyógytestnevelői szakszolgálatok vezetői az igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzik munkájukat. Egyéb pedagógiai vezetők munkaközösségek vezetői, a munkaközösség tagjai által választott, szakmai vezetők Az iskolában működő szakmai közösségek életét szervezik, irányítják, koordinálják éves terveik szerint. Szakmai tanácsadói és képviseleti jogokkal rendelkeznek, az intézményi vezetőség tagjai. Munkájukat közvetlenül az igazgató, igazgatóhelyettesek irányításával végzik. Tevékenységükről folyamatos tájékoztatással tartoznak. Megbízás időtartama: tanévenkénti megerősítéssel a visszavonásig szól. Minőségügyi vezető Gondoskodik az intézményi minőségirányítási program működtetéséről, összefogja és irányítja a minőségfejlesztési team tagjainak munkáját. Hatás és jogköre az intézmény minden dolgozójára kiterjed. Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. Megbízatás időtartama: visszavonásig szól.

12 11 Megbízó: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatója. Az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés formái, fórumai A szakalkalmazotti érdekképviselet Intézményünkben szakszervezet működik, a Pedagógus Szakszervezethez csatoltan. A szakszervezeti főbizalmi a XIV. kerületi Pedagógus Szakszervezet közvetlen útmutatása alapján tevékenykedik. A KAT a dolgozókat 3 tagú vezetőséggel képviseli. A tanulói érdekérvényesítés A Diákönkormányzat egy megbízott pedagógus vezetésével működik az igazgató irányítása alatt. Az osztályok megbízottjait a diáktanács vezetője képviseli a vezető tanár és az iskolavezetés felé. A diáktanács véleményezési jogkörrel rendelkezik egyes a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben, mint a házirend, a diáktanács éves programja, értékelés, jutalmazás, elmarasztalás, fegyelmi büntetés, rendezvények, iskolarádió működése, a diákújság megjelentetései, iskoladekoráció, kirándulások szervezése, stb. Az iskolavezetés és a diáktanács közösen dönt az évi egy diákfórum megrendezéséről. A Diákönkormányzat javaslatot tesz a tanév egy tanításnélküli munkanapjának programjára és időpontjára. A szülői érdekérvényesítés A szülők legfontosabb érdekérvényesítési szervei iskolánkban az iskolaszék és a szülői munkaközösség. A szülők ezen szervezeti kereteken keresztül informálódnak és nyilvánítják ki véleményüket az iskolai életet érintő kérdésekben (SZMSZ, pedagógiai program, igazgatóválasztás, szervezési kérdések, financiális kérdések), a pedagógusokkal együttműködve részt vesznek az iskolai ünnepélyek, hagyományos rendezvények, és egyéb programok szervezésében. A szülők a fogadóórákon, szülői értekezleteken és fórumokon, az iskolai rendezvényeken tájékozódhatnak az iskolában folyó munkáról, a tanulók teljesítményeiről, eredményeiről. 4. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI 4.1. Alapelveink Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük tanulóinkat is. Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg. A legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. Fontosnak tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást, a felfedezés örömét jelentse a gyermekek számára. Minden gyermekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az oktatás egész folyamatában az iskoláztatás tartama alatt mindvégig érvényesítjük. Differenciáltan alkalmazott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat.

13 12 Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy életterük, az iskola kellemes, barátságos esztétikus legyen. Változatos, élmény dús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas megszervezéséről gondoskodunk. Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének növelésére. Megváltozott társadalmi gazdasági - pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban szükségesnek tartjuk az együttnevelés megvalósítását. Intézményünk elkötelezett a folyamatos önfejlesztés iránt. Ennek érdekében önértékelési rendszert működtetünk, melynek keretében mérjük partnereink elégedettségét, vizsgáljuk tanulóink teljesítménymutatóit, értékeljük pedagógusaink teljesítményét. Mindennapi pedagógiai gyakorlatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a közös munkavégzésre, a team-, projektmunkára, a munkaközösségek színvonalas működtetésére Értékrendünk Az eddigi munkánk során megfogalmaztunk néhány olyan alapértéket, amelyeket a jövőben is szeretnénk közvetíteni: emberiesség, szeretet, tolerancia, önfegyelem, őszinteség, bizalom, egymás tisztelete, segítőkészség, becsületesség Kiemelt céljaink Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító nevelés- oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazása. A kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítjuk tanulóink különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelését-oktatását, fejlesztő felkészítését, tehetséggondozását. Különös hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, a személyre szóló fejlesztésre, és a tehetséggondozásra. A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével differenciált és egyéni fejlődést biztosító tanulásszervezési eljárások keretében juttatjuk el egyéni képességeik maximumára. Az oktatás keretében felkészítjük diákjainkat az eredményes szocializációra, pályaválasztásra, az önálló életvitelre. Elősegítjük a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra megvalósulását. A mindennapi oktatásban, és a fejlesztő és terápiás tevékenységben az IKT eszközök alkalmazása. Referenciaintézményként az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását segítjük kerületi, fővárosi és regionális szinten. Pedagógiai gyakorlatunkban a team munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés a jellemző. A külső-belső szakmai kapcsolati formák, a hálózati tevékenység erősítése. Segítő, szolgáltató hálózat kiépítése, a szolgáltatások körének bővítése, szakmai feladatok széleskörű felvállalása. A helyi szükségletek, igények összehangolása a hozzáférhető szak- és szakmai szolgáltatásokkal. A HEFOP uniós programban kidolgozott szakmai tartalom fenntartása. A TÁMOP és uniós pályázatokban kifejlesztett Jó Gyakorlatok, Szakmai műhelyek, képzések, protokollok, kapcsolati rendszerek, hálózati tevékenységek folyamatos alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

14 Az életkori szakaszokhoz rendelt oktatási, nevelési, képzési célok Az óvodai nevelés szakasza: Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű - csoportos és egyéni - képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzéssel, a szociális tanulás feltételeit biztosítva kell elérni, hogy az óvodások biztonságban érezzék magunkat, testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlődjenek. Egyénre szabottan biztosítjuk az óvodás gyermekek szociális érzelmi és értelmi szükségleteinek kielégítését, az iskolai, potenciális tanulási zavarok megelőzését egyéni- és kiscsoportos formában. A pszichikus funkciók prevenciós, habilitációs - és rehabilitációs fejlesztésével segítjük a tanulási képességek kialakulását- az iskolába lépés érdekében. A tanulási képességek célzatos fejlesztésével minden gyermeket egyéni lehetőségeihez mérten felkészítünk a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Ezért fejlesztjük mindazokat a készségeket, képességeket, amelyekre az iskolai életben való boldoguláshoz szükségesek. Ennek megvalósításához gyermek- és emberközpontú, érzelmekben gazdag óvodai légkör megteremtésén fáradozunk. Az iskolára felkészítés célja kialakítani az egyéni fejlettségi szinthez igazodva az iskolaérettséget, azaz o a gyerekek rendelkezzenek alapvető testi fejlettséggel, o a pszichikus folyamatok fejlettségével, o megfelelő szociális fejlettséggel az iskolai életre. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést, a terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az óvodai oktató, nevelőmunka egész folyamatában mindvégig érvényesítjük. Differenciáltan alkalmazott készségfejlesztő ismeretanyaggal és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, fejlesztjük a jobbakat. A Lépésről lépésre program folyamatos bevezetését tervezzük. Mindezek mellett törekszünk: o a szokásrendszer széleskörű kialakítására és megerősítésére, o a személyiség komplex fejlesztésére, o az egyéni bánásmód maximális érvényesítésére, o az általános viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésére, o a társadalmi normák, értékek elsajátíttatására. o gyermekeink érzelmi-erkölcsi nevelésére, értékközvetítéssel, o pozitív, érzelmekben gazdag óvodai légkör biztosítására. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, és a testi- és lelki egészség nevelésére. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 1., Alsó tagozat: az első évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig adaptációs időszak megteremtése az intézménybe kerüléskor; a szokásrendszer megalapozása, kiépítése az iskolai élet és a társas kapcsolatok terén; a feladat és szabálytudat erősítése; az érdeklődés felkeltése, ébrentartása, aktivitás fokozása a tevékenységek iránt; az ismeretszerzés, a felfedezés örömének megtapasztalása a tanulásban; az önismeret alapozása, a saját fejlődési ütem elfogadása; a közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása; a játék megszerettetése, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárs csoport felfedezése; pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok gyengítése;

15 14 tervszerű készség- és képességfejlesztéssel a kulturális, szociális hátrányok csökkentése, az integráció elősegítése; 2., Felső tagozat: az ötödik évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig iskolán kívüli társas kapcsolatok erősítése. az önismeret erősítése, reális énkép, egészséges önbizalom kialakítása; saját lehetőségek, korlátok felismerése és elfogadása; a kommunikáció, az önálló véleményalkotás, -nyilvánítás elsajátítása; reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén; általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése; az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás alkotóképes felhasználása a gyakorlatban; egészségmegőrző, környezetvédő magatartás kialakítása; a személyiség érzelmi, akarati oldalának megszilárdítása; a jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása; a kitartó munkavégzés feltételeinek megteremtése; saját és mások másságának elfogadása, vállalása; a felnőtt életvezetési technikákkal való megismerkedés, a családi életre való felkészülés, a felelősségérzés fejlesztése; felkészítés a társadalmi szerepre, a magánélet szerepére, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, a konfliktusok kezelésére; a kulturális és szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása; a befogadás, az elfogadás erősítése a családdal közösen Alapvető IKT ismeretek megszerzése 5. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK Óvodai nevelés szakasza: a szokásrendszer széleskörű kialakítása és megerősítése, a személyiség komplex fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése; a gyermekek közösségi magatartásának kialakítása, a konfliktusmentes iskolai beilleszkedés iskolai megalapozása; a praktikus ismeretek, készségek-, képességek fejlesztése a mindennapi életben szükséges egyszerűbb tevékenységek elsajátíttatása; az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sport, és mozgás megszerettetése; az igény felkeltése az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 1., Alsó tagozat: az első évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig eredményes tanulási és helyes szabadidős szokások kialakítása és megerősítése; tanulóink erkölcsi-érzelmi nevelése, értékközvetítés, pozitív érzelmekben gazdag iskolai légkör biztosítása; a gyerekek fogékonyságának kialakítása, saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a tágabb társadalom értékei iránt; hogy képessé váljanak az értékek befogadására, megteremtésére, megóvására; a környezetvédelemre, testi és lelki egészségre való nevelés.

16 15 korszerű és továbbépíthető alapműveltség nyújtása, mely elősegíti a képességek minél teljesebb kibontakoztatását; az általános viselkedés és magatartáskultúra fejlesztése, társadalmi normák, értékek elsajátítása; a tanulók közösségi magatartásának fejlesztése úgy, hogy szívesen legyenek együtt, képesek legyenek közös célért együttműködni, alkalmazkodni, konfliktust kezelni, megoldani; 2., Felső tagozat: az ötödik évfolyamtól a nyolcadik évfolyam végéig egészséges, edzett fiatalok nevelése, akiknek szükséglete a mozgás, sport; annak érdekében, hogy egészséges életmódjuk, életvitelük legyen; éljenek harmóniában környezetükkel és védjék azt; törekszünk olyan elemi értékrend kialakítására a család segítségével a tanulókban, melyre tisztességes életvitel építhető; e tanulók gyakorlati készségeinek megalapozása, a praktikus ismeretek és képességek kibontakoztatása, a munka megszerettetése; a hazafias nevelés feladatainak megvalósításával a nemzeti identitás fejlesztése; a roma kultúra fontosabb elemeinek megjelenítése a tantárgyakban és a szabadidős tevékenységekben; tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, a pályaorientációs feladatok megoldása a korszerű infokommunikációs technológiai eszközök megismertetése, alapfokú alkalmazása 6. A TELJESÜLÉS KRITÉRIUMAI A teljesülés kritériumait a tanulók életkorához igazodva értelmezzük. A gyermekek jól érzik magukat az iskolában, csökkennek az igazolatlan hiányzások. Tisztában vannak a tanulás hasznával; érdeklődnek a különböző ismeretek iránt; a foglalkozásokon aktívak. Önmagukhoz képest fejlődnek, tudásuk nő. Eligazítással képesek önállóan tanulni, szeretnek olvasni. Fejlődik önismeretük, felismerik értékeiket, hibáikat, korlátaikat. Ha tudnak, segítenek, szükség esetén elfogadnak vagy kérnek segítséget. Kultúrált kommunikációt folytatnak a felnőttekkel és társaikkal. Szabadidejüket képesek kellemesen, hasznosan eltölteni. Higiéniai alapelveket betartják. Reális elképzeléseik, terveik vannak a továbbtanulással kapcsolatban. A szakiskolában csökken a lemorzsolódás. Ellenőrzési formák: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, beszélgetések, cselekedet-, viselkedéselemzés, felmérés, nevelési eredményvizsgálat, nyomon követés. Ellenőrzésben résztvevők: a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, a munkaközösség vezetők, az intézmény vezetői. 7. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 7.1. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói

17 16 Fontos, hogy az intézmény munkatársai gyermekszerető, humanista emberek legyenek. Képesek legyenek, és akarjanak fejlődni, kreativitással és szakmai elhivatottsággal neveljék, oktassák a gyerekeket. A pedagógus személyiségének kiteljesedése érdekében minden jó ötletet, minden innovációs lehetőséget az intézmény a mindenkori rendelkezésére álló eszközeivel támogat. Az újonnan belépő kollégák, rendszeres segítséget kapnak. Team megbeszélések, hospitálások állnak rendelkezésükre. Fontos a pedagógiai munka szabadsága, mindemellett az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: társadalmi elvárások pedagógus etikai kódex az iskola szabályozási dokumentumai minőségügyi elvárások A pedagógusokat munkavégzés közben megilleti pszichikai, jogi és fizikai védelem. Természetes elvárás, hogy a pedagógus a szülőkkel való kapcsolattartásával pozitív irányban erősítse az iskolához, illetve a tanulócsoporthoz való viszonyulást. Célunk egy olyan intézmény működtetése, ahol a pedagógus biztonságban érzi magát, így a gyermekek nevelése-oktatása elfogadó, szerető környezetben biztosított. A továbbképzéseknél figyelembe vesszük, hogy iskolánk Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, így a továbbképzések tekintetében prioritást kapnak a következők: differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projekt módszer, speciális fejlesztő terápiák, fejlesztő pedagógia, számítástechnika, valamint a mérésmetodikai ismeretek. A tanórán kívüli és rehabilitációs célú fejlesztési feladatokat a felkészültség (szakosodás, specializáció, tanfolyami képesítés, önképzés) az adottságok, az önkéntes vállalások alapján látják el a pedagógusok. A napköziben gyógypedagógiai feladatot végző pedagógus aktívan bekapcsolódik a tanórák vezetésébe is, és az egyéni kiscsoportos fejlesztő munkába. A nevelő-oktató közösség szakmai felkészültsége Pedagógusaink túlnyomó többsége szakmailag jól képzett, innovatív magatartású, a sérült gyermekek fejlesztése ügyében elkötelezett, nagyfokú empátiával rendelkező munkatárs. Munkájukat heti hat órában iskolapszichológus segíti. Kollégáink rendszeresen részt vesznek a gyógypedagógiai szakterület fővárosi és országos szintű rendezvényein. A minőségbiztosítás előtérbe kerülésével az oktató-nevelő feladatokon túl egyre több időt szánunk a pedagógiai szakmai kérdések megvitatására. Technikai dolgozóink, ügyviteli munkatársaink lelkiismeretesen, felelősséggel végzik munkájukat, segítik az iskola nevelő-oktató munkáját Tárgyi feltételek Intézményünk 1976-ban épült, zöldövezeti, családi házas környezetben. Az egy emeletes épületben 13 tanteremben, 5 szakteremben folyik a nevelő-oktató munka. A világos, derűs tantermek tanuló elhelyezésére alkalmasak. A tantermekhez beépített ruhás és polcos szekrények állnak rendelkezésre a tanulók ruhái és a taneszközök elhelyezésére. A tantermekben a 6 szaktanterem kivételével a délutáni foglalkozások is zajlanak. Játszószőnyeg, mesesarok, könyvkuckó kialakítására mindenhol van lehetőség. A foglalkoztatás egyéb terei A tantermeken kívül a kiscsoportos és egyéni fejlesztésre szervezett foglalkozásokat szolgálják kisebb termeink, illetve helyiségeink (logopédiai szoba, fejlesztőterem, gyermekvédelmi felelős terme, klubhelyiség, gyógytestnevelői szoba, kondicionáló terem, szertár, öltözők, orvosi szoba, stb.).

18 17 Technikai tevékenységeket, gyakorlati foglalkozást egy szaktanteremben szervezünk (fiú-, és lány munkaterem). A szaktantermekben a berendezés tudatosan válogatott, és a célzott tevékenységet szolgálja. Kiemelt szerepe van a számítástechnika, a művészetterápiás valamint a természet ismereti szaktantermeinknek. Közös helyiségeink A tágas aulánk a közös ünnepélyek, csoportközi foglalkozások és az ügyeleti zsibongó színtere. Belső átrium udvarunk pihenésre, szabadidős tevékenységre szolgál. Könyvtárunk alkalmas a szakkönyvek és a tanulói könyvállomány elhelyezésére könyvtári órák megtartására. Melegítőkonyhával rendelkezünk. Az ebédlőnk barátságos, otthonos, biztosítja a kultúrált étkezések lebonyolítását. A tornaterem a célnak megfelelő, a sportolási lehetőséget a nagy sportudvar biztosítja. Labdarúgó-, kosárlabda pályánk van, szabadtéri színpad, a kicsiknek játszóudvar homokozóval, hintával áll rendelkezésre. Az elmúlt években korszerű fajátékokkal bővítettük és gumiörleményes burkolattal láttuk el az óvodai udvarunkat, valamint a szabadtéri színpadunk üléseit, ami a tartalmas, és balesetmentes szabadidős-, és játéktevékenység eltöltését szolgálja. Eszközállományunk, technikai felszereléseink, berendezéseink elhasználódása miatt folyamatos cserére, pótlásra szorulnak. 8. ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A tanórán kívüli szolgáltatások és programok, a szabadidős tevékenységek, a tanulók képességfejlesztését és a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. Az étkezések és a táborok kivételével ingyenesek, a szülők tájékoztatásával esetenként részvételükkel szerveződnek. Ezek a tevékenységek mintát adnak a tanulóknak a tartalmas szabadidőtöltésre, képességeik kibontakoztatására. Az iskola által nyújtott szolgáltatás a magatartási, beilleszkedési zavart mutató tanulók helyzetén is javít azzal, hogy tartalmas elfoglaltságot kínál, viselkedési mintákat ad számukra a különböző élethelyzetekben, sikerélményhez juttatja őket, társas kapcsolataikat ápolja, szélesíti. Szakköreinket szívesen veszik igénybe tanulóink. A számítógép teremben tartott informatikai számítástechnikai foglalkozások nagyon népszerűek. Iskolánk Internetes kapcsolattal is rendelkezik, mely a tanulók számára is hozzáférhető. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az alapvető ismeretekkel, melyek segítségével a számítógépet, mint a mindennapi kommunikáció és ismeretszerzés eszközét használni tudják. A tanórán kívüli tevékenységben bőven kínálkozik lehetőség a kulturális, a szociális háttér miatt hiányosságokat mutató tanulók felzárkóztatására. Az érintkezési formák, elvárások bemutatásával, játékos gyakorlásával, a test, a ruházat tisztántartásának elsajátításával, a kulturált étkezési szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken történő viselkedés szabályainak gyakorlásával és számtalan praktikus ismerettel igyekszünk elfogadásukat, befogadásukat segíteni Szolgáltatásaink köre

19 18 A tanulók reggeli és délutáni ügyeletének ellátása, tanítás nélküli munkanapokon programok szervezése. Napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd és uzsonna), igény és rászorultság szerint kedvezmény biztosítása. A mindennapi testedzés lehetősége a tornateremben, a kondicionáló teremben vagy a szabadban. A könyvtár használata, könyvek kölcsönzése, könyvtári foglalkozások igénybevétele. Felkészítés kulturális és sportversenyekre, vetélkedőkre, tanulóknak hirdetett iskolai és iskolán kívüli (kerületi, fővárosi, országos) versenyekre. Szakkörök, iskolai sportkörök a tehetséggondozásra, hobbitevékenységre és képességfejlesztésre. Eseti és igény szerinti egészségügyi ellátás a házon belül, és a szakrendelés igénybevételéhez nyújtott segítség. A környező (könnyen megközelíthető) kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele múzeumok, kiállítások, műemlékek megtekintése, mozi- és színházlátogatás alkalmanként. Táborok, túrák szervezése, lebonyolítása tanévben és szünidőben. Lehetőségeink arányában erdei iskola szervezése. A többségi általános iskolákban az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók utazótanári ellátása. Pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás nyújtása az alapító okirat szerint. Lovas terápia és gyógyúszás szervezése. Szülőklub szervezése, melynek keretében lehetőséget adunk a szülőknek arra, hogy megismerjék terápiás, fejlesztő módszereinket, tanácsot adunk az otthoni fejlesztéshez, megfogalmazhatják az iskola felé elvárt igényeiket, konkrét segítséget nyújtunk az általuk felvetett problémákra, meghívott szakemberek válaszolnak kérdéseikre, közös programokat szervezünk, pl. játszóház, családi sportnap. Az iskola pedagógiai munkáját iskolapszichológus is segíti A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái 1. Napközis csoportok A napközis időszakban tudatosan tervezett heti és napirend alapján változatos tevékenységeket biztosítunk az alábbiak szerint: szabadidős tevékenység, készség- és képességfejlesztő foglalkozások, mindennapos testnevelés, csoportközi foglalkozások, könyvtárlátogatás, iskolán kívüli programok (séták, múzeumlátogatás), manuális és kulturális tevékenység, játéktanítás, vetélkedők, játszóházak, egy óra tanulásra, gyakorlásra, a házi feladatok elvégzésére. 2. Szakkörök A gyermekek érdeklődése, a rendelkezésre álló órakeret figyelembevételével szerveződnek. Különböző korosztályból és évfolyamból vesznek rajta részt a tanulók. A szakkörök vezetője ismerteti a tanulókkal a szakkörök programját. A választás az egyes tevékenységformák között egyéni érdeklődés alapján történik. A szakkörök programjai tudatos fejlesztési lehetőséget biztosítanak az egyes készségek, képességek terén.

20 19 Számítástechnika Tehetséggondozás Énekkar Művészeti terápia Hittan Ritmusfejlesztő (dob) szakkör ÖKO szakkör Ulwila 3. Sportkörök A tanórai testnevelést, sportéletet egészítik ki. A mindennapos testnevelés biztosításának lehetőségét szolgálják. Céljuk a fizikai állóképesség, erőnlét, ügyesség fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. Lehetőség van az egyes sportágak versenyére sportkörön belül felkészíteni a tanulókat. Fiú-leány bontású csoportokat szervezünk sportágak szerint. Sportköreink: labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, kosárlabda, korfball speedminton judo 4. Egyéb tevékenységi formák A képességek fejlesztését, a tehetséggondozást szolgálják. Az egyéni érdeklődést figyelembe véve szerveződnek: viselkedéskultúra és kommunikációs készségfejlesztés szín-kör-játék, bábjátszás, illemtan, a kreativitást, gondolkodást fejlesztő tevékenységek, eszközök használata Montessori, számítógépes programok, zenei, művészeti jellegű tevékenységek énekkar, tánc, régi gyermekjátékok, gyerekszínjátszás, kézműves technikák, logopédiai fejlesztés, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások évfolyamok közötti átcsoportosítása (a törvény szerint) a tanulócsoportok igénye, szükséglete szerint történik. Az iskolakezdés idején, az alapvető kultúrtechnikák alapozása éveiben a sérült funkciók működőképességének helyreállítására, a képességek fejlesztésére, korrektív hatások érvényesítésére, kompenzáló, terápiás megoldások alkalmazására nagyobb szükség van, mint a felsőbb évfolyamokon. gyógytestnevelés: az iskolai testnevelés és fejlesztés egyik formája. Gyógytestnevelésben részesült az a tanuló, akit az iskolaorvos javasol. Továbbiakban a tanuló megjelenése és aktív részvétele kötelező. Az iskolaorvos és a szakorvos javaslata alapján szerveződnek a csoportok. A napközi az alsó tagozatos sérült kisgyermekek számára a tapasztalatszerzés, az örömszerzés színtere. Nagy szerepet szánunk az óvodai életből az iskolába történő átvezetésnek. Ezért meghatározó tevékenységük a játék, amely a közös, az együttes élményszerzést és tevékenységet is biztosítja. Előtérbe kerülnek a szerepjátékok, az egyszerű szabályjátékok, a mozgásos játékok. A választható tanórákat kötelezően építettük be helyi tantervünkbe, mivel pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, a manuális készségek kialakítására, mindennapos testedzésre és szülői igény alapján az informatikai ismeretek bővítésére.

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben