Hatályosság:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályosság: 2010.12.10 -"

Átírás

1 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatai felhasználásának átmeneti szabályairól Hatályosság: (1) A Nemzeti Erıforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatainak évi felhasználása során az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM), az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), mint jogelıd fejezetek (a továbbiakban: jogelıd fejezetek) fejezeti kezeléső elıirányzatai évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási feladatait meghatározó, a jogelıd fejezeteket irányító szerv vezetıjének miniszteri rendelkezésével kiadott, 1. számú mellékletben felsorolt, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24. (9) bekezdése szerinti belsı szabályzatainak (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzatok) rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen utasításban foglalt eltérésekkel. (2) Azon fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználására, amelyek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. (1) bekezdés ic)pontjában foglaltakkal összhangban, a Tv. 4. (2) bekezdésében szereplı felhatalmazás alapján kerülnek átcsoportosításra a megszőnt Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) fejezetbıl a NEFMI fejezethez, a jelen utasításban, a jogelıd OKM fejezetre meghatározott szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: a) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 5. számú mellékletben felsorolt kormánytisztviselık jogosultak. b) A kötelezettségvállalás teljesítése alá tartozó feladatok tekintetében (különösen a kötelezettségvállalás- bejelentés, bejelentésmódosítás, pénzügyi teljesítés utalványozása, ellenjegyzése, érvényesítése és fıkönyvi könyvelése) a jogelıd OKM fejezeti kezeléső elıirányzatok Számviteli Politika, Számlarend szabályzataiban foglaltak az irányadók azzal, hogy az adott feladatokat az ÖM szabályzataiban az adott feladat teljesítésére vonatkozó eljárásrend szerint arra jogosultak kezdeményezhetik. c) A sportcélú fejezeti kezeléső elıirányzatok célja, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogkörök megnevezése és a Magyar Köztársaság elızı évekre vonatkozó költségvetésérıl szóló törvényekben meghatározott, ÖM fejezethez tartozó sportcélú fejezeti kezeléső elıirányzatok célja, valamint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogkörök megnevezése vonatkozásában továbbra is az ÖM szabályzatai, illetve az azokat módosító szabályok az irányadók. (3) A jogelıd SZMM fejezeti kezeléső elıirányzataira vonatkozóan a) a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 6. számú mellékletben felsorolt kormánytisztviselık jogosultak; b) a kötelezettségvállalás teljesítése alá tartozó feladatok tekintetében az utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési jogköröket, valamint az ezen jogkörökhöz tartozó egyéb jogosítványokat a jogelıd OKM gazdálkodási szabályzatai szerint kell alkalmazni.

2 (4) A Tv. 4. (2) bekezdésében szereplı felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium fejezettıl a NEFMI fejezethez átcsoportosított fejezeti kezeléső elıirányzat tekintetében jelen utasításban a jogelıd OKM fejezetre meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (5) A gazdálkodási szabályzatokat a támogatási kérelmek elintézése vonatkozásában a jelen utasítás 2. számú mellékletét képezı, a támogatási kérelmek alapján történı kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés eljárásrendje címő folyamatleírásban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni azzal, hogy társadalmi szervezet, alapítvány és közalapítvány törvény vagy kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában kizárólag pályázati úton és csak abban az esetben támogatható, ha az közhasznú, vagy kiemelkedıen közhasznú szervezet. 2. (1) A NEFMI fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatainak terhére kötelezettséget vállalni kivéve, ha a kötelezettségvállaló a közigazgatási kizárólag a közigazgatási elızetes engedélyével lehetséges. (2) Ahol a gazdálkodási szabályzatok döntéshozót vagy kötelezettségvállalót említenek, azon az ott meghatározott elıirányzatok tekintetében a 3. számú melléklet szerinti személyeket kell érteni. Az ágazati és a közigazgatási jogosult a 3. számú melléklet szerinti döntési, kötelezettségvállalási jogkörét írásban az ágazati helyettes ra, vagy a NEFMI vezetıi munkakört betöltı kormánytisztviselıjére delegálni. A kötelezettségvállalási dokumentumok aláírása a jogelıd tárcák szabályzataiban foglaltak szerint történik. (3) A kötelezettségvállalás esetén a jogelıd fejezetek ide tartozóan az 1. (2) bekezdésében megjelölt jogelıd elıirányzatokat is a kötelezettségvállalás folyamatában a nem állami vezetı javaslattevık, szakterületi kontrollt ellátó személyek, elızetes fedezet vizsgálatra jogosultak, szakmai teljesítést igazolók, valamint a kötelezettségvállalás teljesítés folyamatában a nem állami vezetı személyek pénzügyi ellenjegyzési érvényesítési, utalványozási, valamint teljesítésigazolási, pénzügyi intézkedés kezdeményezési jogát a ha a felügyeleti terület vezetıje eltérıen nem rendelkezik jelen utasításban foglalt rendelkezések nem érintik. A kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzésére (jogi megfelelıség írásbeli igazolására) a jogi, személyügyi és nemzetközi ügyekért felelıs helyettes, illetve általa a Jogi Fıosztály írásban megjelölt kormánytisztviselıi jogosultak, aláírásminta szerint. (4) Ahol a gazdálkodási szabályzatok a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve a) a jogelıd fejezetek gazdálkodási szervezeti egységeit említik, ott a NEFMI fejezet gazdálkodási szervezetét, illetve annak megfelelı szervezeti egységeit; b) a jogelıd SZMM fejezet esetében koordinációs szakt, a jogelıd OKM fejezet esetében fejlesztési és gazdasági szakt, illetıleg a jogelıd EüM fejezet esetében közgazdasági szakt említenek, ott a gazdasági ügyekért felelıs helyettes t; c) állami vezetı -t, szakmailag felelıs felsıvezetı -t vagy a b) pontban foglalt kivételekkel szakt említenek, ott a 3. számú mellékletnek megfelelıen ágazati t vagy közigazgatási t;

3 d) t említenek, ott közigazgatási t; e) Igazgatást említenek, ott NEFMI Igazgatást; f) a jogi megfelelıség írásbeli igazolását, jogi ellenjegyzést említenek, ott egységesen jogi ellenjegyzést kell érteni. (5) A fejezeti kezeléső elıirányzatoknak a jelen utasítás hatálybalépését követı felhasználása során kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdésébıl eredı egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat 1. számú mellékletében meghatározott címrendet, illetve a 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámokat kell alkalmazni. 3. (1) A jogelıd OKM Fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata (a továbbiakban: OKM szabályzat) a) pontjában foglaltakat azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyi intézkedések utalványozója a gazdasági ügyekért felelıs helyettes által írásban kijelölt nem vezetıi munkakört betöltı kormánytisztviselı is lehet; b) az egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások felhasználásának speciális szabályait meghatározó pontjait nem kell alkalmazni. (2) Az OKM szabályzat pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Lebonyolító szerv részvételével megvalósított pályáztatás esetén, a pályázat lebonyolításával járó költséget az OKM a) az államháztartáson belüli lebonyolító szervek részére a pályázati évben megvalósítandó pályázatok tekintetében a megállapodásban foglalt kiemelt elıirányzati bontásban, elıirányzat-átcsoportosítással mőködési kiadásként; b) államháztartáson kívüli lebonyolító szerv esetében az I. fejezet 3. pontjában foglaltakra is figyelemmel vásárolt szolgáltatás ellenértékeként biztosítja az együttmőködési megállapodásban foglaltakra tekintettel. 4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Az utasítás hatálybalépésével egyidejőleg az /2010. iktatószámú miniszteri intézkedés 2. pontja hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erıforrás miniszter

4 1. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A Nemzeti Erıforrás Minisztérium jogelıd fejezeteinek szabályzatai Jogelıd Oktatási és Kulturális Minisztérium 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól 7/2010. számú belsı miniszteri rendelkezés az Oktatási és Kulturális Minisztérium évi fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának kiadásáról Megszőnt Önkormányzati Minisztérium Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2040. (II. 18.) ÖM rendelet A fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásának rendjérıl szóló 2/2010. (II. 10.) ÖM utasítás Jogelıd Egészségügyi Minisztérium 32/2010. (V. 13.) EÜM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól XXI. fejezet Egészségügyi Minisztérium évi gazdálkodási szabályzata a felügyeleti szervi hatáskörök gyakorlásának rendjérıl, valamint a fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról (2010. évben is ez a hatályos) Jogelıd Szociális és Munkaügyi Minisztérium 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról 16/2010. (V. 20.) SZMM utasítás a fejezeti kezeléső elıirányzatok évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

5 2. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A támogatási kérelmek alapján történı kötelezettségvállalás és a pénzügyi teljesítés eljárásrendje december 10-étıl 1. Támogatási szerzıdés kezdeményezése A fejezeti kezeléső elıirányzat felett rendelkezı szakmai szervezeti egység (a továbbiakban: szakmai szervezeti egység) a beérkezı támogatási kérelem alapján intézkedik a kötelezettségvállalás javaslattételi dokumentum elkészítésérıl, az elıirányzatnak megfelelı jogelıd fejezet gazdálkodási szabályzatában (a továbbiakban: jogelıd gazdálkodási szabályzat) foglaltak szerinti módon és formában. A jogelıd SZMM fejezeti kezeléső elıirányzatai tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet 12. (2) bekezdésében megjelölt bírálati bizottság tagjait a ifjúságügyi ágazati jelöli ki. a) Elızetes fedezetvizsgálat A fedezetvizsgálat végrehajtására a jogelıd gazdálkodási szabályzatban meghatározott személyek (szakterületi kontrollt ellátó személyek) jogosultak, az abban foglaltak szerinti módon és formában. A fedezetigazolással ellátott szakmai ügyirat továbbításáról a szakmai szervezeti egység intézkedik a 3. számú melléklet szerinti döntéshozó, kötelezettségvállaló (a továbbiakban: ) felé. b) Támogatási döntés Az dönt a fedezetigazolással ellátott támogatási kérelem kezdeményezés engedélyezésérıl, vagy elutasításáról a jogelıd gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerinti formában. A döntés a támogatási kérelem okiratára történı rájegyzéssel is történhet. Támogatási kérelem elutasítása Az nemleges döntését tartalmazó ügyirat alapján a szakmai szervezeti egység írásban értesíti a kérelmezıt a kérelem elutasításáról. Támogatási kérelem elfogadása Az támogató döntését tartalmazó ügyirat alapján a jelen eljárásrend további pontjaiban foglaltak kerülnek alkalmazásra. 2. Szerzıdéskötési feladatok a) A kötelezettségvállalás dokumentumának elıkészítése Az támogató döntése esetén a szakmai szervezeti egység elkészíti a támogatási szerzıdéstervezetet (amelyen egy példányon fel kell tüntetni a minisztérium példánya szövegrészt), a NEFMI Igazgatás részére elıirányzat-átcsoportosításról/átadásról szóló dokumentumot, illetve a fejezeten belüli vagy fejezetek közötti megállapodástervezetet az elıírtak szerinti módon és formában. Intézkedik a szerzıdéskötés feltételeként a jogelıd gazdálkodási szabályzatban elıírt dokumentumok, továbbá a szerzıdéstervezet jogi ellenjegyzés céljából történı megküldésérıl. A jogelıd gazdálkodási szabályzatban meghatározott szervezeti egység veszi nyilvántartásba az elızetes kötelezettségvállalás adatait. A szakmai ügyiratba csatolni kell a közigazgatási i engedélyt kérı a támogatásra vonatkozó rövid ismertetését, valamint az engedélyezem/nem engedélyezem megjelölést tartalmazó feljegyzést. b) Jogi ellenjegyzés A 2. a) pontban foglaltak alapján, a szakmai szervezeti egység által érdemben elıkészített szerzıdéstervezetet a Jogi Fıosztály jogi diplomával rendelkezı jogi ellenjegyzésre jogosult

6 munkatársa egyetértése esetén jogi szempontú megfelelıséget tanúsítva a szerzıdéstervezet minden példányának utolsó oldalát, illetve a minisztériumi példányként kezelt szerzıdéstervezet minden oldalát jogi ellenjegyzéssel látja el. Amennyiben a tervezet jogi ellenjegyzéssel nem látható el, a jogi ellenjegyzı észrevételt téve visszaküldi azt módosításra a kezdeményezı szakmai szervezeti egység részére. Jogi ellenjegyzést követıen a tervezetet pénzügyi ellenjegyzésre kell továbbítani. Jogi ellenjegyzés hiányában a szerzıdés nem aláírható. c) Pénzügyi ellenjegyzés A szervezeti és mőködési szabályzatban, vagy a jogelıd gazdálkodási szabályzatban ellenjegyzési jogkörrel felruházott személy (gazdasági vezetı), vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre. A költségvetési szervezeti egység pénzügyi ellenjegyzésre írásban kijelölt munkatársa végrehajtja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat a jogelıd gazdálkodási szabályzat szerinti módon és formában, illetve a szerzıdés utolsó oldalán történı aláírással. Továbbá a minisztériumi példányként kezelt szerzıdéstervezet minden oldalát pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni. Ezt követıen intézkedik a tervezet megküldésérıl a közigazgatási i engedélyezésre. Amennyiben a tervezet pénzügyi ellenjegyzésre nem alkalmas, a tervezetet indoklással visszaküldi a kezdeményezı szakmai szervezeti egység részére. A továbbiakban az államháztartás mőködési rendjére vonatkozó hatályos szabályok szerint kell eljárni. Pénzügyi ellenjegyzés nélkül kötelezettség nem vállalható. d) A közigazgatási elızetes engedélye A közigazgatási egyetértése esetén a támogatási javaslatra vonatkozó feljegyzés aláírásával engedélyezi a kötelezettségvállalást. Amennyiben a közigazgatási nem engedélyezi a kötelezettségvállalást, azt írásbeli indoklással küldi vissza a szakmai szervezeti egység részére. Az ügy további elintézése során ezen indoklásnak megfelelıen kell eljárni. e) Szerzıdés aláírása A kötelezettségvállalás közigazgatási i engedélyezése esetén a szakmai szervezeti egység gondoskodik a szerzıdés mindkét fél (kötelezettségvállaló és kedvezményezett) által történı aláíratásáról. Az aláírt eredeti szerzıdés 1 példányát megırzi, 1 példányát továbbítja a kedvezményezett részére, 3 példányát megküldi a költségvetési szervezeti egység számára. Ezzel egyidejőleg a jogelıd gazdálkodási szabályzatok szerint a szükséges és még rendelkezésre nem álló a folyósítás feltételeként meghatározott dokumentumokat is beszerzi és továbbítja költségvetési szervezeti egység részére 3. Kötelezettségvállalás-bejelentés, pénzügyi teljesítés a) Kötelezettségvállalás bejelentés A költségvetési szervezeti egység intézkedik a Magyar Államkincstár felé a kötelezettségvállalás elektronikus úton történı bejelentésérıl, valamint a visszaigazolás nyilvántartásáról a jogelıd szabályzatokban foglaltak szerint. b) Szakmai teljesítés igazolása A jogelıd gazdálkodási szabályzatnak megfelelı, támogatott beszámolójának elfogadását tartalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: teljesítésigazolás) kibocsátására jogosult személy a jogelıd gazdálkodási szabályzatban elıírt módon és formában igazolja a szerzıdésben foglaltak teljesítését. A teljesítésigazolást megküldi a költségvetési szervezeti egység részére. Amennyiben a kifizetés nem igényel teljesítésigazolást (pl. elsı elıleg, elıfinanszírozás), a szakmai szervezeti egység vezetıje a központi egység vezetıje részére írt feljegyzésben kezdeményezi a kifizetést. c) Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés Pénzforgalmi teljesítés esetén a költségvetési szervezeti egység a jogelıd gazdálkodási

7 szabályzat szerint elkészített utalványrendelet alapján elkészíti a kincstári kiegészítı bizonylatot, valamint az átutalási megbízást. A költségvetési szervezeti egység illetékes munkatársai, továbbá a fejezeti központi beruházások elıirányzat-felhasználási keretszámla esetén a Vagyongazdálkodási Fıosztály munkatársai a jogelıd fejezetek számviteli és/vagy gazdálkodási szabályzataiban meghatározott eljárásrend szerint végrehajtják az érvényesítési, ellenjegyzési és utalványozási feladatokat, valamint intézkednek a Magyar Államkincstár felé bejelentett módon a pénzügyi teljesítésrıl. 4. Kötelezettségvállalás elszámolásának szakmai és pénzügyi elfogadása A fejezeti kezeléső elıirányzatot kezelı szakmai szervezeti egység végrehajtja a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban foglaltak szerinti módon és formában a támogatások elszámoltatását. A teljesítésigazolásra jogosult személy az elszámolás alapján a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban foglaltak szerint írásban intézkedik az elfogadásról, illetve annak keretében az esetleges visszafizetési kötelezettség megállapításáról és a visszafizetés elrendelésérıl. Intézkedik a teljesítésigazolás másolatban történı megküldésérıl a költségvetési szervezeti egység részére. Amennyiben a pénzügyi teljesítés (részben vagy teljes egészében) elszámolás elfogadásához kötött, akkor a jelen eljárásrendet a folyamatnak megfelelı pontok alkalmazásával kell végrehajtani. 5. A fejezeti kezeléső elıirányzatok nyilvántartása A fejezeti kezeléső elıirányzatokkal való gazdálkodás folyamatait a jogelıd fejezeteknél az elıirányzatok nyilvántartására alkalmazott rendszerekben, a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban elıírtak szerint kell rögzíteni.

8 3. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz

9 4. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezeti számlái Fejezeti elıirányzat-felhasználási keret elosztási számla Fejezeti maradvány-elszámolási számla Fejezeti befizetési számla Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti célelszámolási forintszámla Fejezeti központi beruházások elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti feladatfinanszírozási elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti letéti számla Fejezeti devizaszámla (EUSZA árvízkárok elhárítása) HU Fejezeti devizaszámla (kiemelt nemzetközi sportesemények ) HU Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla, Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla; ESZA Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla, kríziskezelı program Fejezeti fedezetbiztosítási számla peres ügyek

10 5. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz NEFMI Sport szakterület kötelezettségvállalói, szakmai javaslattevıi és pénzügyi ellenjegyzıi Új címrend szerinti Cím Alcím Jogcím- Jog- csoport cím ÁHT Megnevezés Kötelezettségválallásra jogosult Megállapodással kezelendı elıirányzatok esetében a döntésbe bevonandó Pénzügyi ellenjegyzı Nemzetközi tagdíjak 4. részfeladat: Sporttagdíjak megállapodással átvett Kurucz Ildikó, Janics Noémi Utánpótlás-nevelési feladatok Iskolai, diák és felsıoktatási sporttámogatások Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok Versenysport Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése Kiemelt nemzetközi sportesemények Nemzeti Sporttanács Magyar Olimpiai Bizottság mőködési Magyar Paralimpiai Bizottság mőködési Nemzeti Sportszövetség mőködési Nemzeti Szabadidısport Szövetség mőködési Sportegyesületek Országos Szövetsége mőködési Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mőködési

11 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mőködési Szabadidısport Sport népszerősítésével összefüggı kiadások Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidısport- és diáksport-programok ) Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mőködtetése és projektjei Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel Kiemelt stratégiai célok megvalósítása Fogyatékkal élık sportjának Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggı évi úszó Európabajnokság létesítményfejlesztési program Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történı fejlesztése Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása Magyar Sport Háza program

12 6. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz NEFMI Szociális, család- és ifjúságügyi szakterület kötelezettségvállalói, szakmai javaslattevıi és pénzügyi ellenjegyzıi december 10-étıl Cí m Új címrend szerinti Jogcím- Alcím Jog- csoport cím ÁHT Megnevezés Kötelezettségválallásr a jogosult Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások ÚMFT-s fejlesztések elıkészítése, porjektek kifolgozása Európai uniós programok elıfinanszírozása A kábítószerfogyasztás megelızésével kapcsolatos feladatok Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. Budapesti Európai Információs Központ fejlesztése Gyermek és ifjúsági célú pályázatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Gyermek és Ifjúsági Alapporgram Szociális alap- és szakosított ellátások, közigazgatási Megállapodással kezelendı elıirányzatok esetében a döntésbe bevonandó közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter Pénzügyi ellenjegyzı ESZA Nonprofit Kft. Kornélia) ESZA Nonprofit Kft. Kornélia) ESZA Nonprofit Kft.

13 módszertani feladatok A kisösszegő, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és mőködtetése Kornélia) Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok Otthonteremtési támogatás ) Gyermektartásdíjak megelılegezése ) Mozgáskorlátozotta k közlekedési ) Mozgáskorlátozotta k szerzési és átalakítási ) Gyesen, gyeden lévık hallgatói hitelének célzott ) Gyermekjólési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Kornélia Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások

14 és jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Szociális szolgáltatások kiegészítı Országos Fogyatékosügyi Tanács mőködtetése A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését elısegítı programok Országos Esélyegyenlıségi Hálózat mőködését elısegítı tevékenységek Krízisellátó rendszer mőködését elısegítı tevékenységek Nık és férfiak társadalmi egyenlıségét elısegítı tevékenységek Fogyatékos személyek esélyegyenlıségét elısegítı programok Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány közigazgatási és igazságügyi miniszter megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl ESZA Nonprofit Kft. Kornélia Kornélia Kornélia Kék Vonal

15 Gyermekkrízis Alapítvány Kornélia Hajléktalanokért Közalapítvány ) Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány ) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Kornélia) Idısügyi programok Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Szövetségének Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Mozgáskorlátozotta k Egyesületeinek Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

16 Autisták Országos Szövetsége Nagycsaládosok Országos Egyesülete Kornélia Magyar Lelki Elsısegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége Kornélia Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége Kornélia Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kornélia) Magyar Tanya- és Falugondnoki Szolgálat Kornélia) Elızı évek maradványa közigazgatási Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez Szociális intézményi foglakoztatás MÁK tranzakciós díj közigazgatási Lakóotthonfejlesztés Kríziskezelı program

17 ) Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı bértámogatás megállapodással visszakerült sor NGM-tıl Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı költségkompenzáció megállapodással visszakerült sor NGM-tıl

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

hatályos: 2011.12.14 -

hatályos: 2011.12.14 - 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezésérıl, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növelésérıl hatályos: 2011.12.14-1. A Kormány

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. Kríziskezelı Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. ESZA Nonprofit Kft. Budapest Pf. 818. 1385 Tárgy: Tisztelt Gottgeisl Dóra! Ezúton kezdeményezem az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.3.3-08/

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás

1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás 1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár normatív utasításai, valamint egyéb szabályozó eszközei elıkészítésének és kiadásának eljárási rendjérıl hatályos: 2013.04.16 - A

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a kincstári körbe tartozók költségvetési elıirányzatai évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjérıl Az államháztartásról

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

2/2011. Rektori Utasítás a 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározatban elrendelt maradványtartási kötelezettség végrehajtásához

2/2011. Rektori Utasítás a 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározatban elrendelt maradványtartási kötelezettség végrehajtásához ÓBUDAI EGYETEM Rektor OE-RH-1946/2011 Budapest, 2011. szeptember 26. 2/2011. Rektori Utasítás a 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározatban elrendelt maradványtartási kötelezettség végrehajtásához A Kormány

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 10., péntek 143. szám Tartalomjegyzék 226/2010. (IX. 10.) KE 1186/2010. (IX. 10.) Korm. 1187/2010. (IX. 10.) Korm. 1188/2010. (IX. 10.)

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben