Hatályosság:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályosság: 2010.12.10 -"

Átírás

1 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatai felhasználásának átmeneti szabályairól Hatályosság: (1) A Nemzeti Erıforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatainak évi felhasználása során az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM), az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), mint jogelıd fejezetek (a továbbiakban: jogelıd fejezetek) fejezeti kezeléső elıirányzatai évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási feladatait meghatározó, a jogelıd fejezeteket irányító szerv vezetıjének miniszteri rendelkezésével kiadott, 1. számú mellékletben felsorolt, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24. (9) bekezdése szerinti belsı szabályzatainak (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzatok) rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen utasításban foglalt eltérésekkel. (2) Azon fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználására, amelyek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. (1) bekezdés ic)pontjában foglaltakkal összhangban, a Tv. 4. (2) bekezdésében szereplı felhatalmazás alapján kerülnek átcsoportosításra a megszőnt Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) fejezetbıl a NEFMI fejezethez, a jelen utasításban, a jogelıd OKM fejezetre meghatározott szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: a) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 5. számú mellékletben felsorolt kormánytisztviselık jogosultak. b) A kötelezettségvállalás teljesítése alá tartozó feladatok tekintetében (különösen a kötelezettségvállalás- bejelentés, bejelentésmódosítás, pénzügyi teljesítés utalványozása, ellenjegyzése, érvényesítése és fıkönyvi könyvelése) a jogelıd OKM fejezeti kezeléső elıirányzatok Számviteli Politika, Számlarend szabályzataiban foglaltak az irányadók azzal, hogy az adott feladatokat az ÖM szabályzataiban az adott feladat teljesítésére vonatkozó eljárásrend szerint arra jogosultak kezdeményezhetik. c) A sportcélú fejezeti kezeléső elıirányzatok célja, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogkörök megnevezése és a Magyar Köztársaság elızı évekre vonatkozó költségvetésérıl szóló törvényekben meghatározott, ÖM fejezethez tartozó sportcélú fejezeti kezeléső elıirányzatok célja, valamint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogkörök megnevezése vonatkozásában továbbra is az ÖM szabályzatai, illetve az azokat módosító szabályok az irányadók. (3) A jogelıd SZMM fejezeti kezeléső elıirányzataira vonatkozóan a) a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 6. számú mellékletben felsorolt kormánytisztviselık jogosultak; b) a kötelezettségvállalás teljesítése alá tartozó feladatok tekintetében az utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési jogköröket, valamint az ezen jogkörökhöz tartozó egyéb jogosítványokat a jogelıd OKM gazdálkodási szabályzatai szerint kell alkalmazni.

2 (4) A Tv. 4. (2) bekezdésében szereplı felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium fejezettıl a NEFMI fejezethez átcsoportosított fejezeti kezeléső elıirányzat tekintetében jelen utasításban a jogelıd OKM fejezetre meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (5) A gazdálkodási szabályzatokat a támogatási kérelmek elintézése vonatkozásában a jelen utasítás 2. számú mellékletét képezı, a támogatási kérelmek alapján történı kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés eljárásrendje címő folyamatleírásban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni azzal, hogy társadalmi szervezet, alapítvány és közalapítvány törvény vagy kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában kizárólag pályázati úton és csak abban az esetben támogatható, ha az közhasznú, vagy kiemelkedıen közhasznú szervezet. 2. (1) A NEFMI fejezet fejezeti kezeléső elıirányzatainak terhére kötelezettséget vállalni kivéve, ha a kötelezettségvállaló a közigazgatási kizárólag a közigazgatási elızetes engedélyével lehetséges. (2) Ahol a gazdálkodási szabályzatok döntéshozót vagy kötelezettségvállalót említenek, azon az ott meghatározott elıirányzatok tekintetében a 3. számú melléklet szerinti személyeket kell érteni. Az ágazati és a közigazgatási jogosult a 3. számú melléklet szerinti döntési, kötelezettségvállalási jogkörét írásban az ágazati helyettes ra, vagy a NEFMI vezetıi munkakört betöltı kormánytisztviselıjére delegálni. A kötelezettségvállalási dokumentumok aláírása a jogelıd tárcák szabályzataiban foglaltak szerint történik. (3) A kötelezettségvállalás esetén a jogelıd fejezetek ide tartozóan az 1. (2) bekezdésében megjelölt jogelıd elıirányzatokat is a kötelezettségvállalás folyamatában a nem állami vezetı javaslattevık, szakterületi kontrollt ellátó személyek, elızetes fedezet vizsgálatra jogosultak, szakmai teljesítést igazolók, valamint a kötelezettségvállalás teljesítés folyamatában a nem állami vezetı személyek pénzügyi ellenjegyzési érvényesítési, utalványozási, valamint teljesítésigazolási, pénzügyi intézkedés kezdeményezési jogát a ha a felügyeleti terület vezetıje eltérıen nem rendelkezik jelen utasításban foglalt rendelkezések nem érintik. A kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzésére (jogi megfelelıség írásbeli igazolására) a jogi, személyügyi és nemzetközi ügyekért felelıs helyettes, illetve általa a Jogi Fıosztály írásban megjelölt kormánytisztviselıi jogosultak, aláírásminta szerint. (4) Ahol a gazdálkodási szabályzatok a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve a) a jogelıd fejezetek gazdálkodási szervezeti egységeit említik, ott a NEFMI fejezet gazdálkodási szervezetét, illetve annak megfelelı szervezeti egységeit; b) a jogelıd SZMM fejezet esetében koordinációs szakt, a jogelıd OKM fejezet esetében fejlesztési és gazdasági szakt, illetıleg a jogelıd EüM fejezet esetében közgazdasági szakt említenek, ott a gazdasági ügyekért felelıs helyettes t; c) állami vezetı -t, szakmailag felelıs felsıvezetı -t vagy a b) pontban foglalt kivételekkel szakt említenek, ott a 3. számú mellékletnek megfelelıen ágazati t vagy közigazgatási t;

3 d) t említenek, ott közigazgatási t; e) Igazgatást említenek, ott NEFMI Igazgatást; f) a jogi megfelelıség írásbeli igazolását, jogi ellenjegyzést említenek, ott egységesen jogi ellenjegyzést kell érteni. (5) A fejezeti kezeléső elıirányzatoknak a jelen utasítás hatálybalépését követı felhasználása során kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdésébıl eredı egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat 1. számú mellékletében meghatározott címrendet, illetve a 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámokat kell alkalmazni. 3. (1) A jogelıd OKM Fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata (a továbbiakban: OKM szabályzat) a) pontjában foglaltakat azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyi intézkedések utalványozója a gazdasági ügyekért felelıs helyettes által írásban kijelölt nem vezetıi munkakört betöltı kormánytisztviselı is lehet; b) az egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások felhasználásának speciális szabályait meghatározó pontjait nem kell alkalmazni. (2) Az OKM szabályzat pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Lebonyolító szerv részvételével megvalósított pályáztatás esetén, a pályázat lebonyolításával járó költséget az OKM a) az államháztartáson belüli lebonyolító szervek részére a pályázati évben megvalósítandó pályázatok tekintetében a megállapodásban foglalt kiemelt elıirányzati bontásban, elıirányzat-átcsoportosítással mőködési kiadásként; b) államháztartáson kívüli lebonyolító szerv esetében az I. fejezet 3. pontjában foglaltakra is figyelemmel vásárolt szolgáltatás ellenértékeként biztosítja az együttmőködési megállapodásban foglaltakra tekintettel. 4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Az utasítás hatálybalépésével egyidejőleg az /2010. iktatószámú miniszteri intézkedés 2. pontja hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erıforrás miniszter

4 1. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A Nemzeti Erıforrás Minisztérium jogelıd fejezeteinek szabályzatai Jogelıd Oktatási és Kulturális Minisztérium 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól 7/2010. számú belsı miniszteri rendelkezés az Oktatási és Kulturális Minisztérium évi fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatának kiadásáról Megszőnt Önkormányzati Minisztérium Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2040. (II. 18.) ÖM rendelet A fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásának rendjérıl szóló 2/2010. (II. 10.) ÖM utasítás Jogelıd Egészségügyi Minisztérium 32/2010. (V. 13.) EÜM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól XXI. fejezet Egészségügyi Minisztérium évi gazdálkodási szabályzata a felügyeleti szervi hatáskörök gyakorlásának rendjérıl, valamint a fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról (2010. évben is ez a hatályos) Jogelıd Szociális és Munkaügyi Minisztérium 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról 16/2010. (V. 20.) SZMM utasítás a fejezeti kezeléső elıirányzatok évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

5 2. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A támogatási kérelmek alapján történı kötelezettségvállalás és a pénzügyi teljesítés eljárásrendje december 10-étıl 1. Támogatási szerzıdés kezdeményezése A fejezeti kezeléső elıirányzat felett rendelkezı szakmai szervezeti egység (a továbbiakban: szakmai szervezeti egység) a beérkezı támogatási kérelem alapján intézkedik a kötelezettségvállalás javaslattételi dokumentum elkészítésérıl, az elıirányzatnak megfelelı jogelıd fejezet gazdálkodási szabályzatában (a továbbiakban: jogelıd gazdálkodási szabályzat) foglaltak szerinti módon és formában. A jogelıd SZMM fejezeti kezeléső elıirányzatai tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet 12. (2) bekezdésében megjelölt bírálati bizottság tagjait a ifjúságügyi ágazati jelöli ki. a) Elızetes fedezetvizsgálat A fedezetvizsgálat végrehajtására a jogelıd gazdálkodási szabályzatban meghatározott személyek (szakterületi kontrollt ellátó személyek) jogosultak, az abban foglaltak szerinti módon és formában. A fedezetigazolással ellátott szakmai ügyirat továbbításáról a szakmai szervezeti egység intézkedik a 3. számú melléklet szerinti döntéshozó, kötelezettségvállaló (a továbbiakban: ) felé. b) Támogatási döntés Az dönt a fedezetigazolással ellátott támogatási kérelem kezdeményezés engedélyezésérıl, vagy elutasításáról a jogelıd gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerinti formában. A döntés a támogatási kérelem okiratára történı rájegyzéssel is történhet. Támogatási kérelem elutasítása Az nemleges döntését tartalmazó ügyirat alapján a szakmai szervezeti egység írásban értesíti a kérelmezıt a kérelem elutasításáról. Támogatási kérelem elfogadása Az támogató döntését tartalmazó ügyirat alapján a jelen eljárásrend további pontjaiban foglaltak kerülnek alkalmazásra. 2. Szerzıdéskötési feladatok a) A kötelezettségvállalás dokumentumának elıkészítése Az támogató döntése esetén a szakmai szervezeti egység elkészíti a támogatási szerzıdéstervezetet (amelyen egy példányon fel kell tüntetni a minisztérium példánya szövegrészt), a NEFMI Igazgatás részére elıirányzat-átcsoportosításról/átadásról szóló dokumentumot, illetve a fejezeten belüli vagy fejezetek közötti megállapodástervezetet az elıírtak szerinti módon és formában. Intézkedik a szerzıdéskötés feltételeként a jogelıd gazdálkodási szabályzatban elıírt dokumentumok, továbbá a szerzıdéstervezet jogi ellenjegyzés céljából történı megküldésérıl. A jogelıd gazdálkodási szabályzatban meghatározott szervezeti egység veszi nyilvántartásba az elızetes kötelezettségvállalás adatait. A szakmai ügyiratba csatolni kell a közigazgatási i engedélyt kérı a támogatásra vonatkozó rövid ismertetését, valamint az engedélyezem/nem engedélyezem megjelölést tartalmazó feljegyzést. b) Jogi ellenjegyzés A 2. a) pontban foglaltak alapján, a szakmai szervezeti egység által érdemben elıkészített szerzıdéstervezetet a Jogi Fıosztály jogi diplomával rendelkezı jogi ellenjegyzésre jogosult

6 munkatársa egyetértése esetén jogi szempontú megfelelıséget tanúsítva a szerzıdéstervezet minden példányának utolsó oldalát, illetve a minisztériumi példányként kezelt szerzıdéstervezet minden oldalát jogi ellenjegyzéssel látja el. Amennyiben a tervezet jogi ellenjegyzéssel nem látható el, a jogi ellenjegyzı észrevételt téve visszaküldi azt módosításra a kezdeményezı szakmai szervezeti egység részére. Jogi ellenjegyzést követıen a tervezetet pénzügyi ellenjegyzésre kell továbbítani. Jogi ellenjegyzés hiányában a szerzıdés nem aláírható. c) Pénzügyi ellenjegyzés A szervezeti és mőködési szabályzatban, vagy a jogelıd gazdálkodási szabályzatban ellenjegyzési jogkörrel felruházott személy (gazdasági vezetı), vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre. A költségvetési szervezeti egység pénzügyi ellenjegyzésre írásban kijelölt munkatársa végrehajtja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat a jogelıd gazdálkodási szabályzat szerinti módon és formában, illetve a szerzıdés utolsó oldalán történı aláírással. Továbbá a minisztériumi példányként kezelt szerzıdéstervezet minden oldalát pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni. Ezt követıen intézkedik a tervezet megküldésérıl a közigazgatási i engedélyezésre. Amennyiben a tervezet pénzügyi ellenjegyzésre nem alkalmas, a tervezetet indoklással visszaküldi a kezdeményezı szakmai szervezeti egység részére. A továbbiakban az államháztartás mőködési rendjére vonatkozó hatályos szabályok szerint kell eljárni. Pénzügyi ellenjegyzés nélkül kötelezettség nem vállalható. d) A közigazgatási elızetes engedélye A közigazgatási egyetértése esetén a támogatási javaslatra vonatkozó feljegyzés aláírásával engedélyezi a kötelezettségvállalást. Amennyiben a közigazgatási nem engedélyezi a kötelezettségvállalást, azt írásbeli indoklással küldi vissza a szakmai szervezeti egység részére. Az ügy további elintézése során ezen indoklásnak megfelelıen kell eljárni. e) Szerzıdés aláírása A kötelezettségvállalás közigazgatási i engedélyezése esetén a szakmai szervezeti egység gondoskodik a szerzıdés mindkét fél (kötelezettségvállaló és kedvezményezett) által történı aláíratásáról. Az aláírt eredeti szerzıdés 1 példányát megırzi, 1 példányát továbbítja a kedvezményezett részére, 3 példányát megküldi a költségvetési szervezeti egység számára. Ezzel egyidejőleg a jogelıd gazdálkodási szabályzatok szerint a szükséges és még rendelkezésre nem álló a folyósítás feltételeként meghatározott dokumentumokat is beszerzi és továbbítja költségvetési szervezeti egység részére 3. Kötelezettségvállalás-bejelentés, pénzügyi teljesítés a) Kötelezettségvállalás bejelentés A költségvetési szervezeti egység intézkedik a Magyar Államkincstár felé a kötelezettségvállalás elektronikus úton történı bejelentésérıl, valamint a visszaigazolás nyilvántartásáról a jogelıd szabályzatokban foglaltak szerint. b) Szakmai teljesítés igazolása A jogelıd gazdálkodási szabályzatnak megfelelı, támogatott beszámolójának elfogadását tartalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: teljesítésigazolás) kibocsátására jogosult személy a jogelıd gazdálkodási szabályzatban elıírt módon és formában igazolja a szerzıdésben foglaltak teljesítését. A teljesítésigazolást megküldi a költségvetési szervezeti egység részére. Amennyiben a kifizetés nem igényel teljesítésigazolást (pl. elsı elıleg, elıfinanszírozás), a szakmai szervezeti egység vezetıje a központi egység vezetıje részére írt feljegyzésben kezdeményezi a kifizetést. c) Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés Pénzforgalmi teljesítés esetén a költségvetési szervezeti egység a jogelıd gazdálkodási

7 szabályzat szerint elkészített utalványrendelet alapján elkészíti a kincstári kiegészítı bizonylatot, valamint az átutalási megbízást. A költségvetési szervezeti egység illetékes munkatársai, továbbá a fejezeti központi beruházások elıirányzat-felhasználási keretszámla esetén a Vagyongazdálkodási Fıosztály munkatársai a jogelıd fejezetek számviteli és/vagy gazdálkodási szabályzataiban meghatározott eljárásrend szerint végrehajtják az érvényesítési, ellenjegyzési és utalványozási feladatokat, valamint intézkednek a Magyar Államkincstár felé bejelentett módon a pénzügyi teljesítésrıl. 4. Kötelezettségvállalás elszámolásának szakmai és pénzügyi elfogadása A fejezeti kezeléső elıirányzatot kezelı szakmai szervezeti egység végrehajtja a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban foglaltak szerinti módon és formában a támogatások elszámoltatását. A teljesítésigazolásra jogosult személy az elszámolás alapján a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban foglaltak szerint írásban intézkedik az elfogadásról, illetve annak keretében az esetleges visszafizetési kötelezettség megállapításáról és a visszafizetés elrendelésérıl. Intézkedik a teljesítésigazolás másolatban történı megküldésérıl a költségvetési szervezeti egység részére. Amennyiben a pénzügyi teljesítés (részben vagy teljes egészében) elszámolás elfogadásához kötött, akkor a jelen eljárásrendet a folyamatnak megfelelı pontok alkalmazásával kell végrehajtani. 5. A fejezeti kezeléső elıirányzatok nyilvántartása A fejezeti kezeléső elıirányzatokkal való gazdálkodás folyamatait a jogelıd fejezeteknél az elıirányzatok nyilvántartására alkalmazott rendszerekben, a jogelıd gazdálkodási szabályzatokban elıírtak szerint kell rögzíteni.

8 3. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz

9 4. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz A Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezeti számlái Fejezeti elıirányzat-felhasználási keret elosztási számla Fejezeti maradvány-elszámolási számla Fejezeti befizetési számla Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti célelszámolási forintszámla Fejezeti központi beruházások elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti feladatfinanszírozási elıirányzat-felhasználási keretszámla Fejezeti letéti számla Fejezeti devizaszámla (EUSZA árvízkárok elhárítása) HU Fejezeti devizaszámla (kiemelt nemzetközi sportesemények ) HU Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla, Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla; ESZA Fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla alszámla, kríziskezelı program Fejezeti fedezetbiztosítási számla peres ügyek

10 5. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz NEFMI Sport szakterület kötelezettségvállalói, szakmai javaslattevıi és pénzügyi ellenjegyzıi Új címrend szerinti Cím Alcím Jogcím- Jog- csoport cím ÁHT Megnevezés Kötelezettségválallásra jogosult Megállapodással kezelendı elıirányzatok esetében a döntésbe bevonandó Pénzügyi ellenjegyzı Nemzetközi tagdíjak 4. részfeladat: Sporttagdíjak megállapodással átvett Kurucz Ildikó, Janics Noémi Utánpótlás-nevelési feladatok Iskolai, diák és felsıoktatási sporttámogatások Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok Versenysport Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése Kiemelt nemzetközi sportesemények Nemzeti Sporttanács Magyar Olimpiai Bizottság mőködési Magyar Paralimpiai Bizottság mőködési Nemzeti Sportszövetség mőködési Nemzeti Szabadidısport Szövetség mőködési Sportegyesületek Országos Szövetsége mőködési Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mőködési

11 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mőködési Szabadidısport Sport népszerősítésével összefüggı kiadások Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidısport- és diáksport-programok ) Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mőködtetése és projektjei Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel Kiemelt stratégiai célok megvalósítása Fogyatékkal élık sportjának Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggı évi úszó Európabajnokság létesítményfejlesztési program Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történı fejlesztése Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása Magyar Sport Háza program

12 6. számú melléklet a 10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasításhoz NEFMI Szociális, család- és ifjúságügyi szakterület kötelezettségvállalói, szakmai javaslattevıi és pénzügyi ellenjegyzıi december 10-étıl Cí m Új címrend szerinti Jogcím- Alcím Jog- csoport cím ÁHT Megnevezés Kötelezettségválallásr a jogosult Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások ÚMFT-s fejlesztések elıkészítése, porjektek kifolgozása Európai uniós programok elıfinanszírozása A kábítószerfogyasztás megelızésével kapcsolatos feladatok Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. Budapesti Európai Információs Központ fejlesztése Gyermek és ifjúsági célú pályázatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Gyermek és Ifjúsági Alapporgram Szociális alap- és szakosított ellátások, közigazgatási Megállapodással kezelendı elıirányzatok esetében a döntésbe bevonandó közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter Pénzügyi ellenjegyzı ESZA Nonprofit Kft. Kornélia) ESZA Nonprofit Kft. Kornélia) ESZA Nonprofit Kft.

13 módszertani feladatok A kisösszegő, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és mőködtetése Kornélia) Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok Otthonteremtési támogatás ) Gyermektartásdíjak megelılegezése ) Mozgáskorlátozotta k közlekedési ) Mozgáskorlátozotta k szerzési és átalakítási ) Gyesen, gyeden lévık hallgatói hitelének célzott ) Gyermekjólési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Kornélia Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások

14 és jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Szociális szolgáltatások kiegészítı Országos Fogyatékosügyi Tanács mőködtetése A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését elısegítı programok Országos Esélyegyenlıségi Hálózat mőködését elısegítı tevékenységek Krízisellátó rendszer mőködését elısegítı tevékenységek Nık és férfiak társadalmi egyenlıségét elısegítı tevékenységek Fogyatékos személyek esélyegyenlıségét elısegítı programok Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány közigazgatási és igazságügyi miniszter megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl megállapodással visszakerülı sor KIM-tıl ESZA Nonprofit Kft. Kornélia Kornélia Kornélia Kék Vonal

15 Gyermekkrízis Alapítvány Kornélia Hajléktalanokért Közalapítvány ) Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány ) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Kornélia) Idısügyi programok Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Szövetségének Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Mozgáskorlátozotta k Egyesületeinek Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

16 Autisták Országos Szövetsége Nagycsaládosok Országos Egyesülete Kornélia Magyar Lelki Elsısegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége Kornélia Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége Kornélia Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kornélia) Magyar Tanya- és Falugondnoki Szolgálat Kornélia) Elızı évek maradványa közigazgatási Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez Szociális intézményi foglakoztatás MÁK tranzakciós díj közigazgatási Lakóotthonfejlesztés Kríziskezelı program

17 ) Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı bértámogatás megállapodással visszakerült sor NGM-tıl Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával összefüggı költségkompenzáció megállapodással visszakerült sor NGM-tıl

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 176. OLDAL 2012. január 13. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben