Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése"

Átírás

1 ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról előírja, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Szt. 92. (8) bekezdése kimondja, hogy a megyei önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a működési területén lévő szolgáltatástervezési koncepciót készítő települési önkormányzattal. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megtárgyalta és azt elfogadta. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elkészítette szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát, amelyet véleményezésre megküldött. A koncepció átfogó képet nyújt a megye szociális ellátásainak változásairól, az elképzelésekről, a fejlesztésekről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatával értsen egyet! H a t á r o z a t i j a v a s l a t: 1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr-Moson-Sopron Megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatával egyetért. Felelős: Balogh József polgármester Határidő: Győr, január 4. Dr. Schmidt Péter alpolgármester

2 - 2 - Az előterjesztést véleményezte: Szociális Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:... jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda Az előterjesztést látta: Balogh József polgármester

3 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata (első olvasat) 2005.

4 Tartalomjegyzék Bevezetés. 2. oldal I. Jogszabályi keretek..3. oldal II. A Győr-Moson-Sopron megyei szociális szolgáltatások változásai között. 4. oldal II.1. A szociális alapszolgáltatások 4. oldal II.2. Szakosított szociális szolgáltatások 5. oldal II.3. A működési engedélyezéssel összefüggő helyzetértékelés 7. oldal II.4. A kistérségi társulások szerepe a szociális szolgáltatásokban 8. oldal II.5. A települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalata oldal III. A Győr-Moson-Sopron Megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei oldal III.1. A szociális törvény módosításából adódó feladatok oldal III.2. A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai.12. oldal III.3. A fejlesztések forrásai oldal IV. Érdekvédelmi szervezeteket érintő változások oldal V. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények..17. oldal VI. Következtetések 26. oldal Mellékletek

5 Bevezetés A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezése alapján évben megalkotta Győr- Moson-Sopron megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepciót a megyei közgyűlés december 19-én fogadta el. A koncepció részben már teljesítette küldetését, hiszen összeállításával először készült teljes körű áttekintés a megyei szociális szolgáltatásokról. A települési önkormányzatok 90 %-a szolgáltatott adatot a helyzetelemzéshez, és ezzel sok településen először készült felmérés pl. a szociális szolgáltatást igénybevevők számáról. Valószínűleg újszerű volt a szociális intézményfejlesztés területén az a középtávú előretekintés is, amelyről a jövőkép kialakításához kértünk információkat, illetve amelyeket a települési koncepciók is tartalmaznak. A most kézben tartott felülvizsgálathoz a korábbi adatfelmérésünket a megváltozott jogszabályi követelmények figyelembevételével szűkebb információtartalommal megismételtük. A felmérés 93 %-ban eredményes volt. A helyzetelemzésből látható, hogy nem teljesült valamennyi kitűzött cél, sok elmaradást kell még pótolni, pótolnunk. A hiányosságok mellett is úgy látjuk azonban, hogy mind a megyei, mind a települési koncepciók, valamint az elkészítésük során szerzett tapasztalatok, ismeretek hozzájárultak megyénk szociális szolgáltatásainak fejlődéséhez, a szociális gondoskodásra szorulók ellátásához. A felülvizsgálat során elsősorban az elmúlt közel két évben történt kapacitásbeli változásokra, valamint a szociális törvény január 1-jén hatályba lépett módosításaira helyeztük a hangsúlyt. Fontosnak tartottuk emellett áttekinteni a kistérségek szerepvállalását, valamint újragondolni a kötelező feladatok teljesítésének helyzetét. Azokat a fejezeteket, információkat, amelyekben számottevő változás nem következett be, vagy számszerű változás nincs, általában nem fogalmaztuk újra. Ennek megfelelően e felülvizsgálat a korábbi alapkoncepcióval együtt értelmezendő, együtt használandó, illetve az eltéréseknél a felülvizsgálati koncepció a mérvadó. Munkamódszerünk a felülvizsgálatnál is az alapkoncepció során alkalmazott széleskörű adatgyűjtés, szakmai és társadalmi véleményeztetés volt. Ezúton is köszönetet mondunk a megkeresett szervezeteknek példaértékű közreműködésükért! A koncepció évben megfogalmazott fő célja nem változott. A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akik színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését.

6 I. Jogszabályi keretek A helyzetkép megítélését is befolyásolja a szociális törvényt január 1-jei hatállyal módosító évi CXXXVI. törvény több pontja, ezért indokoltnak tartjuk először áttekinteni a törvénymódosításnak az alapkoncepciót azon belül is a szociális alapellátásokat érintő legfontosabb szabályait. A szociális törvény a korábbi szociális alapellátásokat és a nappali ellátásokat január 1-jétől kezdődően egységesen szociális alapszolgáltatások elnevezés alatt kezeli. A szociális alapszolgáltatások az alábbiak: - falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, - szociális információs szolgáltatás, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - utcai szociális munka, - nappali ellátás. Az ellátási formák átstrukturálása mellett január 1-jétől módosult az önkormányzatok kötelező feladatainak köre is. Alapszolgáltatások: Valamennyi települést érintően lakosságszámtól függetlenül kötelező feladatellátást jelent a szociális információs szolgáltatás, melyet július 31-ig kötelező volt létrehozni. Korábban valamennyi települési önkormányzat kötelezett volt támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, valamint családsegítés működtetésére, január 1-jét követően a családsegítést 2000 lakos felett, a támogató szolgáltatást és a közösségi ellátásokat csak lakos felett kötelező működtetni. Egyidejűleg lakos felett újként belépett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének kötelezettsége. Az utcai szociális munka megszervezése lakos helyett az főnél nagyobb településeknek kötelező feladat. A nappali ellátást nyújtó intézmények közül az idősek nappali ellátását 2000 lakos felett írták elő, míg a fogyatékkal élő személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményét lakos felett, a hajléktalanok nappali melegedőjét fő felett. A törvénymódosítás szerint 3000 lakos felett kötelező legalább egy ellátotti csoport számára a nappali ellátás biztosítása, ugyanakkor nem ad egyértelmű iránymutatást a további ellátotti csoportok számára szolgáltatást nyújtó nappali intézmények működtetésének kötelezettségére. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás kiépítésének határideje a kötelezett települések számára december 31.

7 Szakosított ellátások: Az átmeneti ellátást nyújtó intézmények közül az idősek gondozóházának működtetése a lakos feletti települések kötelező feladata maradt, az éjjeli menedékhely megszervezése a főnél nagyobb lakosságú települések helyett a fő feletti települések kötelezettsége lett. Itt még a fogyatékkal élő személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a hajléktalanok átmeneti otthonát is működtetni kell. A tartós bentlakást nyújtó intézmények működtetése továbbra is a megyei önkormányzatok, illetve részlegesen a megyei jogú városok kötelező feladata. II. A Győr-Moson-Sopron megyei szociális szolgáltatások változásai években II.1. A szociális alapszolgáltatások A szeptember 30. szerinti állapotot rögzítő adatgyűjtésünk alapján az étkeztetést és a házi segítségnyújtást évhez hasonló kapacitással működtetik a települések. Az ellátottak száma mellett az ellátottak köre is hasonló, hiszen mindenekelőtt az idősek számára nyújtanak segítséget e szolgáltatások keretében. Bár a szociális törvény hangsúlyozza, hogy az egyéb ellátandó csoportok fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek számára is biztosítani kell az étkeztetést és házi segítségnyújtást, ennek megvalósulása továbbra is esetleges, a tudatos ellátásszervezéssel történő szolgáltatásbővítés nem jellemző e csoportok irányába. Hasonlóképpen nincs számottevő változás az idősek nappali gondozását biztosító intézményhálózat, illetve a családsegítés esetében sem. Kisebb mértékű szolgáltatásbővítés a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások terén érzékelhető. Jelentős növekedés figyelhető meg a támogató szolgáltatások esetében, hiszen a szeptember 30-i állapot szerint 22 településen volt elérhető ez a szolgáltatási forma. Feltehetően az is szerepet játszott elterjedésében, hogy a szociális törvény január 1-jén hatályba lépett módosítását megelőzően a támogató szolgáltatás létrehozása valamennyi településre nézve kötelező feladatként szerepelt. Győr-Moson-Sopron megyében a közösségi pszichiátriai ellátást, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátását Csorna és Sopron városok működtetik.

8 Elkezdődött és folyamatos a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terjedése is megyénkben. A felmérés időpontjában 33 településen volt lehetőség jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére. Az immár szociális alapszolgáltatások körébe tartozó egyéb nappali ellátási formák közül egyedül Ágfalván létesült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye. Az egyes települések által működtetett szociális alapszolgáltatásokat, valamint a hiányzó szolgáltatási formák létrehozásának az önkormányzat által jelzett tervezett évét az 1 sz. melléklet tartalmazza. II.2. Szakosított szociális szolgáltatások A bentlakásos intézményi ellátások területén továbbra sem biztosított az átmeneti elhelyezés lehetősége pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, valamint fogyatékossággal élők számára. Az idősek tekintetében 70 férőhellyel nőtt az átmeneti elhelyezési kapacitás. A tartós bentlakásos intézményi férőhelyek esetében 2003 óta csupán az idősellátás tekintetében figyelhető meg jelentősebb változás. Bár egyes településeken fejlesztések történtek, ugyanakkor intézmények hatósági előírás alapján végleges jellegű férőhelycsökkentésre kényszerültek, vagy önként hajtottak végre. Ugyanakkor mivel a fejlesztések elsősorban a minőségi elhelyezés kialakítására irányultak, e profilban az emelt szintű elhelyezést nyújtó férőhelyek száma növekedett. A bentlakásos intézményi férőhelyekre vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja: Idősek otthona Fogyatékos személyek otthona Pszichiátriai betegek otthona Hajléktalanok otthona Összesen Engedélyezett férőhelyszám Ebből: - lakóotthoni férőhely emelet szintű elhelyezést nyújtó férőhely - rehabilitációs int-i férőhely Várakozók

9 száma Ebből: - soron kívüli várakozók sz Férőhely kihasználtság 94,8 % 87,5 % 99,9 % 97,5 % - Szakdolgozók szakképzettségi aránya 90,1 % 81,9 % 74,5 % 88,3 % - A évi állapottal összehasonlítva látható, hogy az akkori összesen 730 fős várakozói létszám megduplázódott, az októberi állapotnak megfelelően 1596 főre emelkedett. Ezen belül legnagyobb számban az idősotthoni elhelyezésre várakozók száma növekedett. A várakozók 85 %-a idősek otthonaiba, 3 %-a fogyatékkal élő személyeket ellátó intézményekbe, 10,7 %-a pszichiátriai betegeket ellátó otthonokba, 1,3 %-a hajléktalanok otthonába várakozik. Újként létesült az elmúlt időszakban Győrújbaráton az alapítványi fenntartású Szent Anna Idősek Otthonának új épülete 77 férőhellyel, Sopronban két egyházi fenntartású Szent Benedek Idősek Háza 33 otthoni, illetve 29 gondozóházi férőhellyel, valamint a Soproni Evangélikus Nyugdíjasház 49 férőhellyel. Alapítványi fenntartásban működik Ravazdon az Izabella Idősek Otthona 25 férőhellyel, és fogyatékkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthona jött létre alapítványi fenntartásban a nyúli Márton Lakóotthon 12 férőhellyel. Több intézmény jelezte, hogy év során megkezdi a demens idősek gondozását az arra kialakított férőhelyeken. A tartós bentlakásos intézményi ellátás biztosítása teljes körűen a megyei önkormányzat kötelező feladata. A megyei jogú városoknál az idősellátás mellett legalább két intézménytípus feladatait kell biztosítani. Ebben az ellátási formában igen jelentős a települések, az egyház és a non-profit szervezetek szerepvállalása. A rendelkezésre álló férőhelyek 34 %-át tartja fenn a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 32,7.%-át a települési önkormányzatok, 12,3.%-át az egyházak, 18,7 %-át az alapítványok és 2,3 %-át egyéb fenntartók. Az új tartós bentlakásos intézményeket, illetve új gondozási egységeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. II.3. A működési engedélyezéssel összefüggő helyzetértékelés A bentlakásos intézmények által kitöltött adatlapok szerint a felmérés időpontjában az alábbiak szerint rendelkeztek működési engedéllyel a bentlakásos intézmények: Intézmény típusa Határozott idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények száma Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények száma

10 Idősek Otthona Fogyatékosokat ellátó intézmények 2 2 Fogyatékosokat ellátó rehabilitációs intézmény 1 - Pszichiátriai betegek 2 - otthona Hajléktalanok otthona 3 - Számszerűleg több a kiadott működési engedélyek száma, mivel a külön telephelyen lévő intézményi egységeknek így a lakóotthonnak is külön működési engedélyt adott ki a Közigazgatási Hivatal. A fenti táblázat szemlélteti, hogy intézménytípusonként közel azonos a határozott, illetve határozatlan idejű engedélyek száma. Mutatja azt is, hogy még jelentős számú hiányosságot kell pótolni a működtetés területén. Amennyiben a fenntartók oldaláról nézzük a működési engedélyeket, akkor a következő arányokat láthatjuk: az állami fenntartású intézmények (24) 65 %-a határozott, 35 %-a határozatlan idejű, azaz végleges működési engedéllyel rendelkezik. Az egyházi fenntartású intézményeknél (7) ez az arány: 29 % határozott, 71 % határozatlan működési engedély birtokosa. Az alapítvány által fenntartott intézmények (9) esetében 25 % határozott, 75 % határozatlan működési engedéllyel rendelkezik, míg az egyéb (pl. Kft.) fenntartású intézmények (2) mindegyike határozatlan idejű működési engedélyt kapott. A működési engedélyekben jelzett leggyakoribb hiányosságok: - szakdolgozói létszám hiánya, - szakképzettségi arány javítása, - jogszabálynak megfelelő lakóterület (6 m 2 /fő) biztosítása, - a lakószobában elhelyezettek száma maximum 4 fő legyen, - ingatlan használatának módját tükrözze a tulajdoni lap, - tárgyi feltételek hiánya, - akadálymentes közlekedés hiánya Előfordul, hogy a szakmai program, illetve a házirend, továbbá egyes szabályzatok, nyilvántartások nem felelnek meg a szakmai előírásoknak, illetve a jogszabályok ismertében továbbra is tapasztalhatóak hiányosságok. Az utóbbi két év alatt bekövetkezett változások ugyanakkor azt mutatják, hogy a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben javították a tárgyi felszereltséget, növekedett a szakdolgozók szakképzettségi aránya. Az adatszolgáltatást nyújtó intézmények tárgyi körülményei tekintetében a bentlakásos intézményekhez hasonló problémák tapasztalhatóak. A személyi feltételek területén azonban magasabb a szakképzetlenek aránya, és az előíráshoz képest jelentősen alacsonyabb a szakdolgozók száma. Szintén nagyobb arányban fordulnak elő az adminisztrációs problémák, pl. a szakmai program és a házirend tartalma nem megfelelő, hiányoznak a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodások, stb. II.4. A kistérségi társulások szerepe a szociális szolgáltatásokban A kistérségi társulásokra vonatkozó törvényi szabályozás nyomán egye több társulás vállal

11 szociális szolgáltatási feladatokat. Megyénkben a legkiterjedtebb szolgáltatásokat eddig négy, a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, a Kapuvár és Térsége Kistérségi Többcélú Társulás, a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás és a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás vállalta fel. Több társulás esetében folynak a kistérségi, illetve mikrotérségi egyeztetések a felvállalni kívánt szolgáltatások fajtáiról, működtetésének módjáról. Természetszerűleg az egyes kistérségi, vagy mikro-térségi központokban már működő szolgáltatások kiterjesztése tervezett legnagyobb számban. Tekintettel arra, hogy a szociális szolgáltatásokat felvállaló társulásoknál a tényleges feladatellátás második felében kezdődött, egyelőre nem számszerűsíthetők az ellátott feladatok. A visszajelzések szerint egyes települések a következő ellátási formák működtetését tervezik társulásban: - szociális információs szolgáltatást 5 település - étkeztetést 6 település - házi segítségnyújtást 17 település - családsegítést 30 település - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település - fogyatékosok nappali ellátását 1 település - idősek átmeneti elhelyezését 1 település A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulást 26 település alkotja. A többcélú kistérség július 1-jétől látja el feladatait. A többcélú kistérségi társulás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához évben kapott ösztönző támogatást, melyet a társulás által létrehozott intézményben eszközbeszerzésre fordítottak. A gyermekvédelmi feladatok ellátására évben kapott normatív támogatást, melyet működtetésre, eszközbeszerzésre és intézmény felújításra fordítanak. A gyermekjóléti feladatok ellátása 14 településre terjed ki, amely 54 %-os lefedettséget jelent. A szociális alapszolgáltatásokat 19 településen látják el, ami 73 %-os lefedettséget jelent. A többcélú kistérség szervezése kapcsán jó együttműködés alakult ki. Az önkormányzat biztosította a működéshez szükséges tárgyi feltételeket és elfogadták a módszertani útmutatásokat. A kistérség által megfogalmazottak szerint problémát jelent: - az elzártabb települések megközelítése, - a személyi feltételek nem adottak szakember hiányból adódóan a gyermekjóléti szolgáltatás terén a prevencióra nem tudnak megfelelő hangsúlyt fektetni, - a tárgyi feltételek hiányoznak a kistérségi feladatok ellátásához kizárólag e célra használatos gépjárműre lenne szükség, - a térségben fogyatékosok nappali intézményének létrehozása szükséges. A Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás november 29-én jött létre 19 település részvételével. A társulás évben sem gyermekvédelmi, sem szociális ellátásokra vonatkozóan nem részesült ösztönző támogatásban évben normatív működési támogatásban részesültek, melyet működtetésre fordítottak az intézményfenntartó társulások gesztortelepüléseinél. Ebben az évben eszközök beszerzésére, intézmény felújításra és bővítésre irányuló támogatási igényt nyújtottak be. A kistérség által felvetett problémák: - a 19 település érdekeinek koordinálása, - az együttműködés összehangolása a települési önkormányzatokkal,

12 - a térségben támogató szolgálat létrehozása szükséges. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás június 17-től 39 településen működik. Időskorúak számára átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt tart fenn. A szociális feladatellátás a kistérség 34 települését fedi le. A társulás évben normatív működési támogatásban részesült, melyet működtetésre, intézményi felújításra és bővítésre használnak fel. A kistérség által jelzett gond: - a településekkel való kapcsolattartás, kommunikáció, - a települések szociális feladatai ellátásának megfelelő biztosítása személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti és szociális ellátási formákat nyújt 33 település lakói számára. A társulás évben kapott normatív támogatást intézmény felújításra használta fel. A kistérség feladatellátásában tárgyi feltételek hiányoznak, a nélkülözhetetlen személygépkocsi sem áll rendelkezésre. Kedvező tendenciaként értékelhető a kistérségek szerepvállalása a szociális szolgáltatásokban, hiszen ezzel nem csak a kötelező feladatok teljesülhetnek racionálisabb ellátásszervezéssel, hanem bővül a területen az igénybe vehető szolgáltatások köre, ezzel számottevően javul a lakosság ellátása. A szociális törvény 92. (3) bekezdése alapján a kistérségi társulások számára is kötelező szociális szolgáltatástervezési koncepció készítése december 31-ig. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve az érintett települések koncepcióinak illeszkednie kell a társulás által készített koncepcióhoz. II.5. A települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalatai A szociális szolgáltatástervezési koncepció készítésére kötelezett 30 településből október végéig 22 települési önkormányzat küldte meg koncepcióját véleményezésre. A teljesítő települések közül kettő még a szociális törvény év végi módosítása előtti követelményrendszer szerint készítette el a koncepciót, ezért azok felülvizsgálatra szorulnak. Társulásoktól még nem érkezett véleményezésre szolgáltatástervezési koncepció. A koncepciók lényegét érintő egyik hiányosság, hogy az érintett települések mintegy 50 %-a nem mérte fel, hogy a település lakosságából hány fő él fogyatékossággal, mennyi a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg. Szintén gyakori probléma a tervezett fejlesztések ütemezésének elhagyása, és még nagyobb arányban hiányzik a tervezett fejlesztések költségeinek megjelölése. Ez nyilvánvalóan összefügg az igényfelmérés elmaradásával, hiszen az alapozná meg a konkrét fejlesztésitervezési feladatokat. Több koncepció nem tartalmazza, hogy melyek a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás keretében hagyományosan időseket látnak el, más rászorulót fogyatékossággal élőket, pszichiátriai vagy szenvedélybetegeket csak esetlegesen, azaz nem tudatos ellátásszervezés útján. Bár az egyéb rászoruló csoportok ellátása e két alapszolgáltatási forma keretei között már évek óta szerepel a szociális

13 törvényben, nem történt meg az átállás erre az új szemléletre és gyakorlatra, és ez a feladat a koncepciók szintjén sem jelenik meg a települések többségénél. A koncepciók többségében rögzítik a szakemberek hiányát, azonban ritkán jelölik meg az utat a probléma megoldására, a humán erőforrás fejlesztésének tervezése általában elmarad. Van olyan település is, ahol önként vállalt feladatként tervezik kisebb férőhelyszámú idősotthon létesítését, azonban a kötelező feladatukat még nem teljesítették. A koncepciókkal kapcsolatos pozitív tapasztalat, hogy készítői a törvényi kötelezés hatására átfogó ismereteket szereztek a településről, szembesültek a problémákkal, az ellátórendszer hiányosságaival és az ebből adódó feladatokkal. Többségük áttekintette a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, érzékeltetve a fokozódó igényeket és az anyagi lehetőségeik szűkös voltát. Általánosságban jellemző, hogy kevesen számítanak a civil szféra, illetve a helyi közintézmények együttműködésére. A koncepciókból az is kitűnik, hogy néhány kivételtől eltekintve nem tervezik a helyi humán szolgáltatókkal, szervezetekkel való szorosabb kapcsolatfelvételt a szolgáltatásfejlesztés érdekében, pedig az említett szervezetekkel való együttműködésben emberi, szakmai, gazdasági tartalékok rejlenek. Továbbra sem számottevő a települések egymás közötti összefogása, az ellátási szerződések kötése, de egyes szolgáltatási formák esetében jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatások elmozdulás mutatkozik ebbe az irányba. Megjelent több koncepcióban a kistérségi társulásban való gondolkodás. A gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti feladatok helyzetelemzését a települések mintegy fele építette be a koncepcióba. Összességében megállapítható, hogy elsősorban a már működő szociális szolgáltatások bemutatása jellemzi a települési koncepciókat, illetve azok összevetése történik a törvényi kötelező feladatokkal. A többletigények kezelése, a valamennyi ellátotti csoportok érdekében indokolt fejlesztések, illetve a működési engedélyekben megfogalmazott követelmények teljesítésének konkrét terve többségében hiányzik, részben ezzel is összefüggésben a források megjelölése is elmarad. III. Győr-Moson-Sopron megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei III.1. A szociális törvény módosításából adódó feladatok A szociális törvény január 1-jén hatályba lépett módosítása valamennyi település kötelező feladatait érinti. A változások közül a valamennyi települési önkormányzatot érintő szociális információs szolgáltatás létrehozásának határideje július 31. volt. Ahol ezt nem szervezték meg, ott sürgős feladatként kell kezelni. Hasonlóan fontos feladat a évi alapkoncepcióban már rögzítettekkel összhangban az étkeztetés és házi segítségnyújtás tudatos ellátásszervezés útján történő kiterjesztése az időseken kívüli egyéb ellátotti csoportokra. Az elkészült települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók kisebb része a szociális törvény említett módosítása előtt készült, ezért nem a jelenlegi törvényi szabályozásnak

14 megfelelően tartalmazza a kötelező feladatokat. Valamennyi település esetében indokolt, hogy konkrét fejlesztések megvalósítása előtt tekintsék át a törvény szerinti kötelező feladataikat, és lehetőség szerint azok függvényében vállaljanak további tevékenységeket, azaz ajánlatos a kötelező feladatok előnyben részesítése. Ugyanakkor a már megszervezett, bár nem kötelező, de a településen jól hasznosuló szolgáltatási formák továbbműködtetése célszerű, nem javasolt azok automatikus megszüntetése. (Megfigyelhető, hogy egyre több település működtet támogató szolgáltatást. Egy részük még akkor kezdte a működtetést, amikor kötelező feladatként nevesítette számára a szociális törvény, de olyan település is akad, aki már tudta, hogy nem kötelező feladata, de így is fontosnak tartja, ezért kistérségi együttműködés keretében tervezi. Mivel ez egy valóban hiánypótló szolgáltatás, célszerű folytatni önként vállalt feladatként is.) A fentiekre figyelemmel indokolt a települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók felülvizsgálata. A szociális törvény kétévenként teszi kötelezővé a felülvizsgálatot, célszerű a jelentős törvénymódosításból fakadó megváltozott feladatok átvezetése. III.2. A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai A fejlesztési irányok tekintetében ma is érvényesek a évi alapkoncepcióban meghatározottak. Az elmúlt évek, valamint a települési szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalatai alapján indokolt nagyobb figyelmet fordítani az alapszolgáltatások esetében a speciális ellátotti csoportokra. Így az alapszolgáltatások terén a fogyatékossággal élőkre, a pszichiátriai és szenvedélybetegekre, a hajléktalan személyekre, a szakosított ellátások terén a dementiában szenvedőkre és a speciális egyéni ellátást igénylőkre (a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket, magatartászavart mutató személyekre. Biztosítani szükséges a méltó életfeltételeket, a társadalmi integráció lehetőségét, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést azok számára, akik betegségük, fogyatékosságuk, életkoruk miatt nem kapcsolódhatnak be a foglalkoztatásba. Különösen a fogyatékkal élő személyeket, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó intézményekben fontos az ellátottak új típusú foglalkoztatási lehetőségének biztosítása, a rehabilitációs célú intézményekben külső férőhelyek létesítése, az utógondozás megszervezése. Az intézmények hosszú távon történő fenntarthatósága, racionális működtetése érdekében is meg kell vizsgálni a más szervezeti formában történő működtetés (KHT, ellátási szerződés), illetve egyes feladatok (élelmezés, mosatás, takarítás, stb.) kiszerződtetés lehetőségét. Egyes szolgáltatások megszervezését, illetve továbbműködtetését célszerű többcélú kistérségi társulás keretében biztosítani, kihasználva az ebben rejlő szervezési és finanszírozási lehetőségeket. Fontos a szociális ágazatban a minőségügyi rendszerek kiépítése, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az igénybevevők elvárásainak megfelelő szolgáltatás-nyújtás.

15 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a közszolgáltatások biztosításában. A jogszabályban előírt létszámfeltételek az önkéntes foglalkoztatással nem teljesíthetők, azonban az adott területen ismert igények alapján az önkéntesek közreműködésére, személyi segítségére nagy szükség lehet. III.3. A fejlesztések forrásai Az utóbbi időben az önkormányzatok, az egyházi és nem állami fenntartók saját forrásainak szűkössége miatt felértékelődött a pályázati úton nyerhető támogatások jelentősége. Tapasztalható az is, hogy szociális ágazat szakmai irányítását végző minisztériumnak a szociális szolgáltatások fejlesztésére rendelkezésre álló pályázati kerete évről évre csökken. A szociális alapszolgáltatások tekintetében megjelentek az európai uniós források (pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap), melyek e ciklusban elsősorban a foglalkoztatottság, társadalmi integráció növelésével, a nappali ellátást nyújtó intézmények kialakításával kapcsolatban nyújtanak segítséget. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város 200 M Ft-ot meg nem haladó szociális célú fejlesztéseit korábban támogató rekonstrukció program sajnos megszűnt. A bentlakásos intézmények korszerűsítését és kiváltását szolgáló 250 M Ft feletti beruházások egyelőre csak a címzett támogatási pályázat keretében nyerhetnek támogatást. IV. Érdekvédelmi szervezeteket érintő változások IV. 1. Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Közhasznú szervezet, mely az évi CLVI. törvény alapján működik Győr-Moson- Sopron megye 138 településén. Taglétszámuk meghaladja a 4100 főt. Négy önálló klub tevékenykedik (sclerosis multiplex, csontritkulásos betegek, ART kulturális és psoriasis klub). Ifjúsági csoport széles korosztályt ölel fel, az óvodás korúaktól a felnőtt fiatalokig. Az egyesületben rehabilitációs foglalkoztató október 1-jétől kezdte meg működését, ahol jelenleg 20 fő dolgozik a győri telephelyen. Ingatlannal nem rendelkeznek, a győri önkormányzat tulajdonát képező épületet bérlik. A sportéletük szervezett, 1986 decemberében létrehozták a Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sportegyesületét. Az óvoda konduktív csoportja Győr, Magyar u. 4. szám alatt működik 14 éve. Az iskoláskorúak komplex rehabilitációja a Győr, Fekete István Általános Iskolában folyik szintén 14 éve, ahol úszásoktatás, edzés biztosított számukra. A Kormány kezdeményezésére évben 12 megyében létrehozták az esélyegyenlőségi koordinációs irodákat, az esélyek házát. Győr városában is megkezdődött szervezése az iroda létrehozására. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az ÉFOSZ megyei

16 Egyesülete után a mozgáskorlátozottak egyesületét kérte fel a szervezési, működtetési feladatok ellátására. Az ágazati minisztérium átszervezésével az új miniszter leállíttatta a Nyugat-dunántúli megyékben az esélyek házának létrehozását és az ehhez rendelt költségek biztosítását. Az elmúlt két évben pozitív módon érintették az egyesület tagjait a fogyatékossági támogatási rendelet bővítése, illetve a július 1-jével bevezetett Európai Uniós rendszerű gépkocsi parkolási engedélyek. A közhasznú épületek akadálymentesítése terén kiemelendő Győr, Csorna, Kapuvár és Tét városok önkormányzatának partneri viszonya, kikérik az egyesület munkatársainak tervekkel kapcsolatos véleményét. Az egyesület gondot fordít a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szorgalmazására. A MEOSZ öt évvel ezelőtt elkészítette a közlekedési és gépkocsi szerzési támogatásra vonatkozó koncepcióját. Hátrány számukra a évi normatív támogatások összegének csökkentése. Folyamatosan szorgalmazzák a szociális jellegű támogatási rendszerek egységesítését az Európai Uniós normáknak megfelelő, testre szabott, hátránykompenzációs szolgáltatások rendszerének átalakítását. Terveik között szerepel más civil szervezetekhez hasonlóan a Fogyatékossági Tanács létrehozása megyei szinten, melynek célja, hogy a helyi, megyei, regionális szociális feladatokat koordinálja, illetve javaslatait a megfelelő hatóságok felé továbbítsa. IV.2. Vakok és Gyengén-látók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Az országban elsőként nyert bejegyzést a megyei bíróságnál, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület. A Sopron, Csorna, Mosonmagyaróvár és Győr városokban létrehozott kistérségi csoportok a megyei elnökségbe képviselik a területükhöz tartozó látássérült sorstársaik érdekeit. A megyei egyesület közgyűlése munkatervének középpontjában az érdekvédelem és a szolgáltatás-nyújtás áll. Az egyesületnek a 67 %-ot meghaladó látássérült lehet a tagja. Megyénkben 1144 fő súlyos látássérült ember részesül fogyatékossági támogatásban. Az egyesület 200 fő gyengén látó taggal is rendelkezik. Különböző munkaadóknál csupán 60 fő dolgozik. Az elmúlt évben zajlottak a Rehabilitációs Központ Győr, Szigethy A. u kialakításának előkészítő munkálatai, az átadásra június 17-én került sor. A központ első olyan intézmény az országban, amely a gyermekkortól a fiatal felnőttkoron, majd az idős koron át elősegíti a habilitációt, illetve a rehabilitációt a különböző fokban látássérülést szenvedettek számára. Több területen segít a sorstársak képzésében (kézműves képzés, informatikaképzés, braille írás-olvasás oktatása, hangos-könyvtár, kondi terem). Az érdekvédelem területén odafigyelnek és szóvá teszik azokat a hibákat, melyek sértik a látássérült emberek érdekeit (pl. a Győr, Bartók Béla úti körforgalom építése, számos akadályt állított a sorstársak elé). Nem sikerült elérniük, hogy az eddigi minimális helyen található hangjelzéssel ellátott rendőrlámpákból a szükségesnek megfelelő vagy azt megközelítő helyen kerüljenek megvalósításra. Megnyugtató számukra, hogy Győrött a Rehabilitációs Központ és a Szentlélek Templom mellett már működik a hangjelzéssel ellátott rendőrlámpa. Az egyesület célszerűnek tartja, ha a létesítmények tervezésekor előzetes egyeztetés történik az érdekvédelmi szervekkel. Sajnálatos, hogy évtől az állami támogatás nem emelkedett, sőt ez évben csökkent,

17 ami a legszűkösebb működési kiadásaikat fedezi. Az eredményes pályázati támogatásuk fele maradványképzés címén elvonásra került, másik felét két részben csak utófinanszírozással fogják megkapni. IV.3. Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Az elmúlt időszakban az ÉFOÉSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete életében változás történt. A szervezet október 31-ével megszűnt és megalakult az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete. Alapszabálya, cél és feladatrendszere a fogyatékkal élő személyek életminőségének javítására irányuló nemzetközi elvek, szakmai tendenciák szellemében megújult, megőrizve a korábbi hagyományokat. Az egyesület közhasznú, önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezet, mely működését a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az évi II. törvény, valamint az egyesület alapszabálya alapján fejti ki. Célja a megye területén élő értelmileg sérült emberek és családtagjaik társadalmi megkülönböztetésének csökkentése, érdekeik érvényesítése, valamint védelmének elősegítése. Feladata társaik emberi és állampolgári jogainak védelmét képviselni, szociális biztonságukat növelni, illetve a társadalmi integrációjukat és rehabilitációjukat támogatni. Jó munkakapcsolatot alakítottak ki a társegyesületekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, vállalatokkal, magánemberekkel, akik anyagi és egyéb támogatásban részesítették az egyesületet. A jogelőd évben a megyei önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött. Az egyesület megalakulásakor 450 fős taglétszámot regisztrált. Létszámuk jelenleg 700 fő, ami folyamatosan emelkedik. IV.4. Siketek és Nagyothallók Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete A közel 100 éves múltú Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége kiemelkedően közhasznú, társadalmi, érdekvédelmi szervezet. A szövetség segíti a siket és nagyothalló embereket a társadalmi beilleszkedésben és az egyéni érvényesülésben. Kiadásait állami költségvetési támogatásból, adományokból és pályázatokból fedezi. Klubokat Győrött, Sopronban, Mosonmagyaróváron és Győrszemerén működtetnek. Taglétszámuk a megyében 337 fő, mely 18,4 %-kal kevesebb a évi taglétszámhoz képest. A helyi szervezetek segítséget nyújtanak tagjaik számára a tanuláshoz, a munkavégzéshez, lehetőséget biztosítanak a kulturális- és sportéletben való részvételhez, támogatják tagjaikat a nem hivatalos gépjárművezetői jogosítvány megszervezéséhez, szervezik az alap- és középfokú jelnyelvi tanfolyamokat, kérésre jelnyelvi tolmácsot biztosítanak. A több mint három éve működő Máltai Szeretetszolgálat Regionális Jeltolmács-szolgálatától sok segítséget kapnak és számítanak a jövőbeni közreműködésükre is. Megoldást várnak, remélnek meglévő problémáikra: - a rendelőintézetekben sorszám kijelző rendszer működésére, - a munkanélküliség enyhítésére, - közösségi programjaik, rendezvényeik lebonyolítására Győr városában a jelenlegi nedves pincehelyiség másik, hasonló méretű helyiségcseréjére, - Tv hírműsorainak jeltolmácsolására. IV.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri területi Központjánál július 1-jétől szervezeti, regionális átalakulás történt, igazodva a közigazgatási területhez. Az előző két

18 megye Győr-Moson-Sopron, illetve Komárom-Esztergom helyett Vas, Zala és Győr- Moson-Sopron megyék alkotják az MMSZ Nyugat-Dunántúli Régió ellátási területét. A régió központja ahonnan irányítják és segítik a csoportok, intézmények tevékenységét Győr maradt. Zala megyében 4, Vas megyében 6, Győr-Moson-Sopron megyében 13 csoport működik. Szolgáltató intézményhálózatuk széles körű és folyamatosan fejlődik ban meglévő intézmények: Mozgáskorlátozottak Napközi Otthona Győr Sorstárs Támogató Szolgálat Győr Jelzőrendszeres házi gondozás Győr Regionális Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Vas, K-E, GYMS, Veszprém megyékben (2003 óta működik minisztériumi pályázati támogatással) Mentori szolgálat 1995 óta működik 2004-ben indított új intézmények, pályázati programok: Támogató Szolgálat Kapuvár, Csorna, Mosonmagyaróvár, Komárom, Tata, 2. Győr, Pannonhalmi Kistérségi OFA Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás pályázati program: Kapuvár, Fertőd, Csorna helyszínekkel. 4M Brit-magyar Rehabilitációs munkaerő-piaci program Kapuvár, Győr helyszínekkel 2005-ben indított intézmények, pályázati programok: Idősek Napközi Otthona Mosonmagyaróvár HEFOP 1.1. Munkaerő-piaci szolgáltatás Sopron, Kapuvár, Csorna, Mosonmagyaróvár, Győr helyszínekkel Téti Kistérségi Támogató Szolgálat Jelzőrendszer bővítése 30 készülékkel Révész program, Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár Ellátási szerződés Kapuvár önkormányzatával Tervezett ellátási szerződések: Tét kistérség, Csorna város ÖTLET 2005 OFA pályázati program, regionális koordináló szervezetként ban tervezett intézmények: Kapuvár Kistérségi Támogató Szolgálat Beled mikro-térség Jelzőrendszeres házi gondozás: Kapuvár és kistérsége Szenvedélybetegek közösségi ellátása Nagykanizsa Fogyatékosok nappali intézménye Keszthely Idősek Napközi Otthona Szombathely HOSPICE szolgálat - Sopron Az MMSZ Nyugat-Dunántúli Régió, mint intézmény fenntartói és munkáltatói jogokat gyakorló központ jelenleg 104 alkalmazottja közül 18 megváltozott munkaképességű. A megye minden településén, ahol intézményi szinten jelen vannak, jó a kapcsolat a helyi önkormányzattal és a településen működő szociális ellátórendszerrel. A jövőbeni tevékenységükkel is hiánypótló szerepet kívánnak betölteni. V.

19 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények Az intézmények jellemzése, a jelenlegi fejlesztési törekvések A megyei önkormányzat fenntartásában álló intézmények köre 2003 óta nem változott. A megyei fenntartású férőhelyek profil szerinti jelenlegi megoszlását a következő diagram szemlélteti: A megyei fenntartású szociális intézményi férőhelyek profilonkénti megoszlása % 34% 5% 26% Idősotthoni férőhely Fogyatékkal élők ellátását szolgáló férőhely Fogyatékkal élők rehabilitációs ellátását szolgáló férőhely Pszichiátriai betegek ellátását szolgáló férőhely A 6 intézmény közül 2 élén a korábban érvényes jogi szabályozás alapján megbízott határozatlan időre kinevezett igazgató áll, 4 intézményvezető 5 év határozott időre kapott megbízást. Valamennyi intézményvezető iskolai végzettsége megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamennyien eleget tettek szociális szakvizsga kötelezettségüknek. Az eltelt időszak eredményei és lehetőségei szerint került átdolgozásra a megyei fenntartású szociális intézmények fejlesztésére vonatkozó középtávú fejlesztési terv és ütemezés, melyet a 3. sz. melléklet mutat be. A évi szociális szolgáltatástervezési koncepció óta eltelt időben a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények tekintetében a minőségi fejlesztés dominált. Kapacitásbővítés nem történt. Az utóbbi 2 év fejlesztéseit a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes szociális intézményekkel kapcsolatos helyzetelemzést, a jelenleg folyó és a következő időszakra vonatkozó fejlesztéseket: Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta)

20 Alapfeladata: Számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő személyek ápolása, gondozása, teljes körű ellátása, értelmi fogyatékos személyek gondozása, foglalkoztatása, valamint a megyei módszertani feladatok ellátása. Működésének kezdő éve: Az intézmény vezetésére július 1. napjától új intézményvezető kapott határozott idejű megbízást. A férőhelyek száma 350, a várakozók száma 145 fő. Az átlagos várakozási idő három év. A férőhelyek kihasználtsága 100 %. A teljes dolgozói létszám 149 fő, ebből a szakdolgozók száma 74 fő. A létszámnorma teljesítéséhez 10 fő ápoló-gondozó alkalmazása szükséges. A szakképzettségi arány 82 %. Az intézmény lakói három a fenntartó tulajdonában álló épületben kaptak elhelyezést. Az 1882-ben épült kastélyépület két szintjén, 75 férőhelyen nagyméretű szobákban ember él együtt, az épület részben alkalmas az ellátás biztosítására. Az A épület 1986-ban épült és 197 fő gondozását biztosítja. A szobák 5-6 ágyasak, itt találhatók a házaspárok, élettársak elhelyezésére szolgáló szobák. A B épület 1962-ben épült gazdasági épületként, mely jelenleg 78 fő ellátottnak nyújt lakóteret. Szakmai tevékenységükben a lakók aktivitása mellett történő komplex gondozásra, ápolásra helyezik a hangsúlyt. Foglalkoztatás fizikai tevékenységben, nem munka jellegű fizikai tevékenységben és szabadidős sport, kulturális, szórakoztató foglalkoztatásban nyilvánul meg. A közösségteremtő, bensőséges kapcsolatban élő lakók, és az otthonosságot sugárzó szobák némileg ellensúlyozzák a zsúfolt elhelyezést. Az intézmény az ápoló-gondozó tevékenysége mellett ellátja a megyei módszertani feladatokat is. Az intézmény december 31-ig érvényes, ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A határozatlan idejű működési engedély kiadásának feltétele: - az egy lakóra jutó 6 m 2 alapterület biztosítása; - a lakószobákban 4 személy elhelyezése, - a létszámnorma biztosítása. Az intézmény fejlesztése magába foglalja a kastélyépület külső, belső felújítását, a C épület lapos tető felújítását, szigetelését és a homlokzat felújítását. Megoldásra vár a kastélyépület szobái zsúfoltságának megszüntetése is. A jövőbeni pályázati lehetőségek igénybevételével ütemezni kell a még hiányzó rehabilitációs részleg kialakítását, valamint egy 12 férőhelyes lakóotthoni elhelyezési forma kialakítását, mely szükségszerű és megoldásra váró feladat. A pszichiátriai betegek ellátása szakmai módszereinek korszerűsítése A szociális intézmények működésére vonatkozó jogszabályi változások alapvetően meghatározzák a szakmai célkitűzéseket. Az intézményben alapvető szempont a személyre szóló gondoskodás, ezért a fokozatos fejlesztéssel kívánatos elérni a feltételek javítását, korszerűsítését, valamint az új típusú módszerek és ellátási formák bevezetését. A évtől kísérleti jelleggel indult egy speciális csoport az alacsony intellektusú, elégtelen szocializáltságú, a magasabb rendű humán érzelmek vonatkozásában is fogyatékos lakók számára. Ennek folytatásaként két éve hoztak létre egy pszichoterápiás kiscsoportot,

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/350-14/2010. TÁRGY: AZ INTEGRÁLT NAPPALI SZO- CIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK, VALAMINT MŰ- KÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓ- DOSÍTÁSA, ILLETVE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁ- SA MELLÉKLET:

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben