NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983"

Átírás

1 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

2 ISSN A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság tagjai: DR. ZSÁMBOKI LÁSZLÓ tud. főmunkatárs, felelős szerkesztő HORNYÁK MIHÁLY a Tanulmányi Osztály vezetője DR. LEHOCZKY LÁSZLÓ egyetemi adjunktus Lektor: TAR SÁNDOR egyetemi docens Kiadja a Nehézipari Műszaki Egyetem Kiadásért felelős: Dr. Kozák Imre rektorhelyettes NME Sokszorosító Üzeme Nyomdaszám: Tu NME. Misko le-egyetemváros, Engedély száma: 50428/1982. DR. CZIBERE TIBOR REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉN (1980. szeptember 6.) Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Egyetemi Tanácsülés! A Nehézipari Műszaki Egyetem Tanácsa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm egyetemünk professzorait, oktató és nem oktató dolgozóinak kollektíváját és tanuló ifjúságát. Külön is köszöntöm az első évfolyamokra idén beiratkozott új hallgatóinkat, akik a középiskolában jól végzett tanulmányi munkájuk és sikeres felvételi vizsgájuk eredményeként egyetemünkre beiratkozhattak és akiket ma a karok dékánjai ünnepélyes keretek között kézfogással egyetemi hallgatókká fogadtak. Mély tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm egyetemünk jogelődjének a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának egykori diákjait, akiknek tanévnyitó ünnepségünkön hagyományosan aranyoklevelek adományozásával fejezzük ki az Alma Mater köszönetét és elismerését a sok évtizedes alkotó munkájukért, népünk és társadalmunk érdekében kifejtett eredményes mérnöki tevékenységükért. Tisztelettel köszöntöm tanévnyitó ünnepségünkön megjelent minden kedves vendégünket, közöttük az MSZMP megyei és városi Bizottsága, a Művelődési Minisztérium, a megyei és városi Tanács, a KISZ megyei és városi Bizottsága, a társadalmi szervezetek, az üzemek és intézmények képviselőit. Mindannyiunk nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm személy szerint is az elnökségben helyet foglaló Deme László elvtársat, az MSZMP B. A. Z. megyei Bizottságának titkárát, Drótos László elvtársat, az MSZMP Miskolc városi Bizottságának első titkárát, Csépányi Sándor elvtársat, kohó- és gépipari minisztethelyettest, Dr. Hermán József elvtársat, a Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztályának vezetőjét. Porkoláb Albert elvtársat, a B. A. Z. megyei Tanács elnökhelyettesét, Csótai János elvtársat, Miskolc város Tanácsának elnökhelyettesét. Varga Zoltán elvtársat, a KISZ Miskolc városi Bizottságának első titkárát. Tisztelt Ünneplő Közönség! A nyári szabadságról, vakációról visszatérve, mind testileg, mind szellemileg felfrissülve tanár, s diák számára megkezdődik a szorgos tevékenység: az oktató munka, s a tanulás periódusa. Ilyenkor az új tanévre új tervek készülnek, elhatározások születnek az el- 3

3 múlt tanév tapasztalataiból levont tanulságok alapján. Ezt teszi tanár, s diák egyaránt, aki munkája végzésében és kötelessége teljesítésében ismét becsülettel helytállni kíván. Ezt teszik új elsőéveseink is, bár nekik az egyetemi életről tapasztalataik még nem lehetnek, de tudják, hogy életük új szakasza kezdődik, amely már nem az eddig megszokott, s jól ismert környezetben folyik; s érzik, hogy új feladataik nagyobb erőfeszítéseket igényelnek tőlük. Tudjuk, hogy ez az átállás középiskolás diákból egyetemi hallgatóvá válni nem megy minden nehézség nélkül. Éppen ezért már hagyományossá vált, hogy tanévnyitó ünnepségünkön külön szólunk új elsőéveseinkhez. Tesszük ezt annál is inkább, hiszen ők az egyetem életében a folytonos megújulás követei, akiknek indulásától, illetve indíttatásától oktatással-tanulással töltött hosszú évek munkájának eredményessége függhet, s akiknek későbbi sikerei vagy sikertelenségei egyben a mi oktatói-nevelői tevékenységünk eredményeit vagy eredménytelenségét is jelentik. Kedves Elsőévesek! Önöket ma a karok dékánjai röviddel ezelőtt hagyományos kézfogásukkal hivatalosan az egyetemi hallgatóság soraiba iktatták, s most itt állnak egyetemi hallgatókként nem kis megilletődéssel és várakozással az elkövetkező hetekre, hónapokra. Nem ismeretlen ez az érzés nekünk, mert ez így volt a mi időnkben is, és így lesz a jövőben is, hiszen az egyetemi felvétel egyben életük egyik sorsfordulóját is jelenti: érett ifjakként elhagyva a felügyeletet, de egyben a biztonságot is'jelentő szülői környezetet, egy talán több szabadságot megengedő, de ugyanakkor nagyobb önállóságot és felelősségérzetet feltételező emberi közösségbe kerülnek. Az új környezetbe beilleszkedni tudjuk nem könnyű dolog. De a legtöbb zökkenőt általában mégiscsak az okozza, hogy az eredményes egyetemi ta nulmányokhoz az eddigiekben megszokottnál kevésbé ellenőrzött, de ugyanakkor annál fokozottabb ütemű munkavégzés elsajátítása szükséges. Ezekre való tekintettel ragadom meg most ez ünnepélyes alkalmat arra, hogy Önöknek néhány útbaigazítást adjak egyetemi tanulmányaik időszakára. Mindenekelőtt tisztában kell lenniük azzal, hogy hazánk és szocialista társadalmunk jövőbeni anyagi és szellemi fejlődése elsősorban attól függ, hogy fiataljaink mennyire képesek elsajátítani a korszerű szakismereteket, azaz tanulmányaik végzésével milyen szakemberekké válnak és utána szaktudásukat hogyan tudják a társadalmi termelésben kamatoztatni. Ez érvényes népgazdaságunk bármely területén, és a társadalmi munkamegosztás bármely szintjén dolgozókra egyaránt. És ennek fontossága külön kiemelendő ma, amikor a számunkra egyre nehezedő nemzetközi gazdasági feltételek mellett kell megteremtenünk további szocialista fejlődésünk anyagi alapját. Mindebből egyenesen következik, hogy aki a mérnöki pályát választotta, annak mint minden értelmiséginek a haza és a nép szolgálatát kell vállalnia. A mi társadalmunkban éppen ezért egyetemistának lenni nem jelent semmiféle kiváltságot, de jelent kemény tanulmányi munkával teli öt egyetemi esztendőt, felkészülést a mérnöki hivatásra, elkötelezettséget hazánk, a Magyar Népköztársaság iránt és hűséget a szocializmust építő magyar néphez. Ezt a magatartásformát joggal várják el az egyetemistától az őket felnevelő szülők, a hivatásuk gyakorlására őket felkészítő tanárok és nem utolsó sorban a taníttatásuk költségeit nagyobb részben viselő magyar állam. 4 Önök mától kezdve a Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatói, s így jogosultakká váltak az egyetem mindazon szolgáltatásait igénybe venni, amelyek itt Önöknek mérnökké válásukhoz rendelkezésükre állnak. Ugyanakkor kötelességükké vált szorgalommal, erős akarattal és okos időbeosztással munkálkodni tanulmányi előmenetelük érdekében, hogy öt év múltán a jól végzett munkájuk eredményeként mérnöki oklevelet nyerjenek, amit Önöknek szívből kívánok. Jól véssék emlékezetükbe: az, hogy kiből milyen mérnök lesz, nagymértékben attól függ, hogy egyetemi évei alatt milyen szorgalommal és hivatástudattal készül fel jövendő feladatainak ellátására. Ebben az ötéves kemény munkában mi az Önök tanárai-nevelői minden segítséget megadunk. A mi feladatunk az, hogy a népgazdaság feladataival összhangban Önökből olyan mérnököket neveljünk, akiknek életcélja a munka, az aktív alkotó tevékenység, akik rendelkeznek mindazon korszerű szakmai és társadalmi-politikai ismeretekkel, amelyek a mérnöki hivatás gyakorlásához elengedhetetlenül szükségesek. Már itt meg kell mondanom, hogy ehhez nemcsak a mi, hanem az Önök erőfeszítésére is szükség van; és e közös erőfeszítésnek a kölcsönös bizalmon kell alapulnia. Bíznia kell a hallgatónak abban, hogy tanára a legjobb tudását önzetlenül és feltétel nélkül igyekszik átadni tanítványának; de bíznia kell a tanárnak is abban, hogy tanítványa hivatástudattól serkentve becsülettel igyekszik helytállni. E kölcsönös bizalom jelenthet igazán vonzó környezetet tanítványnak s tanárnak egyaránt a közös munkára. Kedves Elsőévesek! A munkára épülő szocialista társadalmunk elvárja Önöktől, hogy választott hivatásukra nagy szorgalommal és kitartó munkával készüljenek fel. Ehhez nemcsak oktatói testületünk ad meg minden lehető segítséget, hanem e munkájukban az egyetem politikai és társadalmi szervezeteinek támogatását is élvezik. Az egyetem vezetése és oktató testülete a feladatok megoldása során partnernek tekinti a KISZ-szervezetet és igényli is annak a nevelő munkában való hatékony közreműködését. Az egyetem elsőrangú feladatának azt tekinti hogy Önökből marxista világnézetű, szakmailag kitűnően felkészült szocialista mérnököket képezzen. Ehhez természetesen nemcsak a megfelelő természettudományos alapok és a vonatkozó műszaki szakismeretek, hanem a kellő szintű társadalomtudományi és gazdasági ismeretek elsajátítása is szükséges. A mérnöki hivatás gyakorlásában ugyanis nem nélkülözhető az a készség, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, a haladót a maraditól, az erkölcsöst az erkölcstelentől; s ebben támaszul marxista világnézetük és szocialista erkölcsi tudatuk szolgál. Önök a mérnöki pályát választották élethivatásuknak. Szép hivatást választottak; de ugye, annak tudatában választották, hogy e pálya nemcsak szép, hanem nehéz is, egész embert kíván és nagy felelősséggel is jár. Itt nem lehet csak ímmel-ámmal dolgozni, felelőtlenül eljárni; a mérnök munkájától gyakran emberi sorsok, életek és nagy anyagi értékek függnek. Ezért csak az válassza a mérnöki pályát élethivatásul, akiben elegendő erkölcsi erő van a mindenkori becsületes helytállásra. Valóban szép és vonzó akár a bányamérnök tevékenysége, akinek munkáját nem nélkülözheti az emberi társadalom az ásványi kincseknek a föld mélyéből való felhozatalában akár a kohómérnök feladata, aki a föld kincseiből vasat olvaszt, acélt gyárt, színes 5

4 fémeket állít elő vagy akár a gépészmérnök munkája, aki a különböző fémekből és más szerkezeti anyagokból okos és hasznos munkát végző gépeket készít, hogy megsokszorozza az emberi" kéz munkáját. Igy szolgálják közösen és szorosan együttműködve a bánya- a kohó- és a gépészmérnökök az ember társadalmának folytonos előrehaladását. Tisztelt Ünneplő Közönség! Az új tanév kezdetén tanár s diák egyaránt jól teszi, ha az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatait számba veszi, s a megoldásukra tervet készít. Ez éppúgy vonatkozik az intézmény egészére, mint az egyes személyekre, akik annak keretei között fejtik ki oktató-nevelő és tudományos kutatótevékenységüket. Ajól és eredményesen végzett munkának fontos eleme a szervezettség, a rend és az attól elválaszthatatlan fegyelem. Ez adja a keretet, amelyben dolgozunk, és ettől nagymértékben függ tevékenységünk hatékonysága. Más szóval, ha rend van a tanulmányi munkában, az oktatásban és a nevelő munkában, a tudományos kutatásban és a gazdálkodásban, az eszközök és energiák takarékos felhasználásában, valamint a munkaidő kihasználásában, akkor nemcsak a reánk rótt követelményeknek tudunk megfelelni, mert sokrétű tevékenységünk eredményei nem maradnak el, hanem a jól végzett munka fölötti öröm részeseivé is válunk. Legyen szabad e helyről ez ünnepélyes percekben ismételten felhívni figyelmét minden hallgatónak és oktatótársamnak arra, hogy ha valahol, akkor a jövő vezető szakembereinek nevelésében rendkívül fontos a személyes példamutatással alátámasztott oktatói munkafegyelemnek a hallgatói tanulmányi fegyelemmel alkotott szoros egysége. Ez ugyanis oktató-nevelő munkánk hatékonyságának egyik alapvető feltétele. Az egyetemi oktató-nevelő munkának fontos feladata a tudományos kutatást a hallgatókkal is megismertetni és megszerettetni, de legalább annak a műszaki haladásban betöltött fontos szerepét elismertetni. E tanévben ez még különös hangsúlyt is érdemel, mert 1981 tavaszán egyetemünk lesz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia házigazdája, s ez a rendezésen túl azt a kötelezettséget is maga után vonja, hogy hallgatóságunk kellő arányban szerepeljen dolgozatokkal, illetve előadásokkal. Az egyetemi oktatókkal szemben támasztott követelményrendszer fontos feladatként írja elő a tudományos kutatómunkában való részvételt. Régi igazság ugyanis az, hogy egyetemi színvonalon igazán csak az tud oktatni, aki műveli saját tudományterületét, aki alkotó módon részt vesz annak továbbfejlesztésében, s aki így saját példamutatásával neveli hallgatóit a tudományos munka szeretetére és megbecsülésére. Ezért is támogatjuk minden rendelkezésünkre álló eszközzel oktatóink tudományos kutatási munkáját minden olyan témában, amelyek népgazdaságunk előrehaladását szolgálják. Ezzel kapcsolatban szeretnék rámutatni e tanév első félévében esedékes feladatra, amit az 1976/80. közti ötéves kutatási periódus lezárása és annak értékelése alapján a következő tervidőszak kutatási terveinek kidolgozása jelent számunkra. A félév elején a magdeburgi társegyetemmel fennálló 20 éves tudományos kapcsolat méltó megünneplésére ülésszakokat rendezünk Miskolcon és Magdeburgban egyaránt, amelyeken mindkét fél az együttműködésben elért eredményeiről számol be. A következő tanév legfontosabb szervezési feladatai az 1981/82-es tanévben egyetemünkön beinduló jogászképzéssel kapcsolatos teendők lesznek. Kormányzatunk ez év ta- vaszán hozott határozatában ugyanis egyetemünket jelölte ki hazánk negyedik Állam-és Jogtudományi Karának megszervezésére, miután a kar alapításához szükséges feltételek itt voltak a legkedvezőbbek. Az egyetem vezetése és professzori testülete ezt a határozatot és a vele járó feladatokat nemcsak vállalta, hanem megtiszteltetésnek vette és leendő negyedik egyetemi karunk megjelenését a Nehézipari Műszaki Egyetem fejlődése szempontjából igen jelentősnek értékelte. Tisztelt Ünneplő Közönség! Ez ünnepélyes percekben engedjék meg most nekem, hogy mindannyiunk legmélyebb tiszteletét és őszinte nagyrabecsülését fejezzem ki az Alma Mater egykori diákjainak, akik megjelenésükkel tanévnyitó ünnepi egyetemi tanácsülésünket megtisztelték. Egyetemünk történetében ma már hagyományosnak számít, hogy tanévnyitó ünnepségünkön az örök megújulás jegyében az új elsőévesek beiktatásával egyidejűleg nyújtjuk át az Alma Mater 50 évvel ezelőtti diákjainak a kitüntető aranyokleveleket. Ezzel is kifejezni kívánjuk az Alma Mater szép hivatását: a nagy elődök helytállásának példáin nevelni az utódokat, hogy így örökítsük át az utókornak mindazt, ami nemesnek és haladónak bizonyult a múltban. Kívánok Önöknek kedves kitüntetettjeink mindannyiunk nevében sok szeretettel és tisztelettel jó erőt és egészséget; a jól végzett munka és a becsületes helytállás után megérdemelt pihenésben még hosszú, boldog életet. Tisztelt Ünneplő Közönség! A Nehézipari Műszaki Egyetem 32. tanévét megnyitom. Kívánok egyúttal az egyetem minden oktatójának és kutatójának, technikai, gazdasági és adminisztratív dolgozójának és tanuló ifjúságának az új tanévre mindenekelőtt jó erőt és egészséget; helytállást a munkában, alkotókedvet, a jól végzett munka örömét és nem utolsó sorban elismert eredményeket. 6 7

5 I. A TANÉV TÖRTÉNETE

6 A TANÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI MISKOLCON szeptember 6-án 10,30 órakor volt az 1980/81. tanév megnyitó ünnepsége november 6-án ünnepelte az egyetem a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 63. évfordulóját. Ünnepi beszédet Bak István az MSZMP egyetemi Bizottsága titkára mondott. Rendkívüli ülésen 17 új műszaki egyetemi doktort avatott az Egyetemi Tanács. E napon adtak át 174 törzsgárda oklevelet március 6-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából az egyetemi tanácsteremben ünnepség volt március második felében került sor mindhárom karon kibővített kari tanácsülésen a tanulmányi emlékérem kiosztására, s a vele járó pénz- és könyvjutalmak átadására április 3-án hazánk felszabadulásának 36. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen az ünnepi beszédet Dr. Szentirmai László egyetemi tanár mondta. Rendkívüli ülésen 11 új műszaki egyetemi doktort avatott az Egyetemi Tanács június 6-án volt a pedagógusnapi ünnepség, amelyet a KISZ egyetemi Bizottsága szervezett június 26-án tartották végzős a hallgatóink hagyományos ballagásukat június 27-én 10,30 órakor volt a diplomakiosztó és tanévzáró ünnepség. DUNAÚJVÁROSBAN szeptember 5-én volt a tanévnyitó ünnepség november 5-én tartották a NOSZF ünnepségét március között rendezték meg a megyei főiskolai napokat április 1-én volt a felszabadulási ünnepség május 15-én ünnepélyes keretek között búcsúztatták a végzősöket. KAZINCBARCIKÁN szeptember 8-án tartották a tanévnyitó ünnepséget november 5.-én a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek. 11

7 1981. április 3.-án rendezték meg a felszabadulási ünnepséget június 27-én volt a tanévzáró és oklevélkiosztó ünnepség. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA MISKOLCON Az egyetemen folyó oktató-nevelő munka korszerűsítése és továbbfejlesztése az tanévben is tovább haladt. A tanév leglényegesebb oktatási feladata az 1975-ben elfogadott tantervek felülvizsgálata, NI. esetenkénti módosítása volt, melyet az Egyetemi Tanács elfogadott. A bevezetett tantervi változások a jövőben lehetőséget biztosítanak a számítástechnikai oktatás bizonyos mértékű egységesítésére, az idegen nyelvi oktatás hatékonyságának emelésére, az általános szociológiai tárgy oktatására, a kapcsolódó tárgyak jobb egymásraépülésére, a szervező szakemberképzés egyetemre háruló feladatainak megoldására. A tantervek felülvizsgálatával és módosításával egyidőben csökkent a szakirányok ill. ágazati irányok száma is. A Bányamérnöki Karon összevonásra került a hidrogeológiai és mérnökgeológiai ágazat. A Gépészmérnöki Karon megszűntek a rendszerszervezői ágazatok. Ezzel egyidőben módosult a termelési rendszer szak tanterve is. A jövőben ez a szak szolgálja a szervezőszakember képzést. A Gépészmérnöki Kar géptervező szakán 1981/82. tanévtől kezdődően folyamattervező ágazat indul. A Bánya- és Kohómérnöki Kar levelező tagozatán a gazdasági mérnök szak mellett szervező mérnök szakra is készült tanterv. Az 1981/82. tanévben az egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetében jogászképzés kezdődik. A képzés beindításának személy és tárgyi feltételei biztosítottak. A képzés tanterveit az Egyetemi Tanács elfogadta. Levelező tagozaton a Bányamérnöki és Kohómérnöki Kar nem indított minden évfolyamot, a Gépészmérnöki Karon folyamatos volt az oktatás. A műszaki oktatói szakon csökkent a képzési irányok száma. Ezzel egyidőben emelkedett a képzés időtartama és színvonala. A jövőben a végzett hallgatók az adott szakirányban főiskolai képesítést nyernek. E tanévben is az egyetem vezetése kiemelten foglalkozott a tárgyak korszerűsített tananyagának jegyzetekbe, tankönyvekbe való foglalásával. A jegyzetírás területén az utóbbi két évben örvendetes javulás jelentkezett, a tankönyvkiadás üteme azonban elmaradt az igényektől. A tanév 2. félévétől kezdődően oktatás szervezési változás következett 12 13

8 be, mivel a hétnapos oktatási ciklusról a 11 napos oktatási ciklusra tértünk át. Ennek alapvető célja a kéthetenkénti szabad szombat biztosítása volt. A munkaügyi és az oktatási miniszter együttes rendelete értelmében egyetemünk hallgatói a tanév őszén ismét részt vettek az őszi mezőgazdasági munkákban, a tanév oktatási rendjébe illeszkedő nevelési célú foglalkoztatás keretében. Az egyetemre jelentkezők létszámának több éve tartó csökkenése tovább folytatódott annak ellenére, hogy a Beiskolázási Bizottság az ország egész területén széles propaganda-tevékenységet fejtett ki. A Felvételeket Előkészítő Bizottság aktivistái tovább folytatták a fizikai dolgozók középiskolás gyeremekeinek egyetemi felvételi vizsgákra történő felkészítését. Levelező oktatás keretén belül 377 középiskolás diákkal, 50 diáktanár és 5 instruktor foglalkozott. Az oktatás hatékonyságának emelését szolgálta a téli és a tavaszi szünetben megrendezett bentlakásos tábor. Az Egyetemi Előkészítő Tanfolyamokon érettségi vizsgával rendelkezők részére matematikából, fizikából és az 1981/82. tanévtől induló jogászképzés miatt magyarból és történelemből folyt a felkészítés. A tanfolyamok eredményes munkájában 508 hallgató vett részt. A katonai szolgálatukat teljesítő ún. 0 évfolyamos" hallgatóinkkal a kapcsolattartás folyamatos volt. Ismereteik szintentartása, ill. emelése érdekében matematikai és fizika kon zultációkat szerveztünk. A kiemelkedő tanulmányi és társadalmi munkát végző hallgatóknak nyilvános kari tanácsüléseken ez évben is átadták az egyetem által alapított Tanulmányi Emlékérmet. Az érmek különböző fokozatait a Bányamérnöki Karon 33 fős, a Kohómérnöki Karon 22 fő és a Gépészmérnöki Karon 54 fő kapta meg. A pályázók közül 8-an könyvjutalomban részesültek. Nevelőmunka A tanév nevelési tevékenységét az a célkitűzés vezérelte, hogy leendő mérnökeink világnézeti, politikai arculata, hivatástudata és szakmaszeretete, műveltsége, közéletisége valamint jellembeli tulajdonságai szoros egységet alkossanak magasszintű szakmai képzettségükkel. A megelőző években elkészített dokumentumok megfogalmazták az ennek eléréséhez szükséges teendőket, ezért a tanévben a fő figyelmet e feladatok maradéktalan végrehajtására, a végzett munka következetesés rendszeres értékelésére fordítottuk. Alapvető változtatást egy részterületen sem végeztünk, ellenben meghatároztuk a kiemelt részfeladatokat, az oktatási kereteken belüli, azon kívüli és a kollégiumi nevelés területén, amelyek megvalósítására a tanévben nyugodt és kiegyensúlyozott nevelőmunka folyt. Fokozott szerepet kaptak a kari nevelésű bizottságok, amelyek sikeresen folytatták a döntéselőkészítés és elvi irányítás mellett az előző évben megkezdett operatív irányító munkát. Az Egyetemi Nevelési Bizottság pedig a legfontosabb időszerű nevelési kérdések rendszeres megvitatása mellett ez évben először értékelte egy-egy kar nevelési tevékenységét. A már meglevő rendszer keretein belül a tanszéki, kari és éves kollégiumi tervek alapján végzett és a patronálói munka színvonala ugyan tovább javult, de határozott törekvéseink ellenére sem sikerült döntően előrelépni az oktatói-hallgatói személyes kapcsolatokban, viszont pozitívan értékelhető a bányamérnöki karon az elmúlt tanévben beindított kisebb hallgatói létszám mellé rendelt patronálási rendszer. A nevelőmunka eredményeként a kialakult helyzet alapjában véve megnyugtató, hallgatóink között nem jelentkeztek azok a kedvezőtlen hatások ősjelenségek, amelyek más felsőoktatási intézményeknél a tanévben felmerültek. Ebben nagy szerepet játszott a KISZ felelősségteljes közreműködése is. A tanév során a kollégium életében két, a nevelőmunkát is kedvezően befolyásoló, jelentős esemény történt. Teljessé vált aszakkollégiumi rendszer azáltal, hogy a nőhallgatók is saját szakuknál nyertek elhelyezést, és befejeződött az E/2 kollégiumi épület felújítása, amely kényelmesebbé tette az elhelyezést. A nőhallgatók beilleszkedése a szakkollégiumba zavartalan volt. A tanév során elkezdődött at E/1 épület felújítása, amely átmenetileg az Állam és Jogtudományi Intézetnek is helyet ad és egyben a következő tanévtől a jogász szakkollégium épülete is lesz. A Párt, KISZ és társadalmi szervek hathatós támogatásával és hatékony közreműködésével, a karok szervező tevékenységének felhasználásával az egyetem vezetése továbbra is szorgalmazta a tanszékek és oktatók aktívabb bekapcsolódását szakkollégiumi részlegek munkájába. Tovább javult az önkormányzati szervek tevékenysége, megnyugtató a fegyelmi helyzet. A tanévben már a Bolyai Kollégiumban főállású kollégiumvezető-helyettes dolgozott. A kollégiumi éves nevelőmunka fő feladata a Kiváló Kollégiumi cím megtartásához szükséges szint fenntartása volt. Nevelési tevékenységünk jelentős elismerése volt, hogy 1980-ban az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség Műszaki Felsőoktatási Intézmények Országos Nevelési Munkaközössége ismét egyetemünket kérte fel egy országos anyag összeállítására, most a pedagógiai továbbképzés tapasztalatai témakörben és a Munkaközösség egyik ülésére is egyetemünkön került sor. Az egyetem rektora által vezetett delegáció vett részt az Ottó von Guericke Műszaki Egyetem által márciusában az NDK partnerrel barátsági szerződésben álló egyetemek vezetőinek részvételével rendezett konferencián, amelynek témája a nevelés helye a felsőfokú műszaki képzésben volt. A résztvevőktől nagy elismerést kapott egyetemünk rektora által A Nehézipari Műszaki Egyetem Egységes Nevelési Rendszere" c. előadás és a delegáció másik két tagjának felszólalása a pedagógiai továbbképzésről, valamint hallgatóink világnézeti neveléséről. A tanév során rendszert dolgoztunk ki, a hallgatói étkeztetés korszerűsítése keretében az indokoltan fel nem használt étkezési jegyek visszaváltására. A tanév közművelődési programja, változatos formákkal, sokszínű, tartalmas rendezvényekkel járult hozzá hallgatóink általános műveltségének szélesítéséhez, ízlés- és viselkedéskultúrájának javításához. Tovább fejlődött a klubhálózat működése és a KISZ kezdeményezésére és szervező tevékenységével az étterem épületében kialakításra került a Rock-well klub, 14 15

9 amely kultúrált körülmények között teremt lehetőséget hallgatóink szabadidő-tevékenységéhez. A klub megnyitása kapcsolódott a diákhagyományok pozitív irányú továbbfejlesztésében is kiemelkedő szerepet játszó III. Miskolci Egyetemi Napok-hoz, amely több mint hetven, színvonalas rendezvényével bizonyította a hallgatóinkban rejlő tehetséget, aktivitást, és megmutatta, hogy ezek felszínre hozása nagyban elősegítheti nevelési célkitűzéseink megvalósítását, a diákhagyományok új alapon, szocialista tartalommal való továbbfejlesztését. Döntően a KISZ szevezésében, példásan megrendezett MEN széles hallgatói réteget mozgatott meg. A hallgatói kezdeményezés és aktív részvétel kihasználása nevelési feladataink megoldását sokrétűen előmozdította. Hallgatóink körében a tanévben örvendetesen növekedett a rendszeres - tanrendi kötelezettségeken túli testedzési igény annak ellenére, hogy a tárgyi feltételek jelentősjavulására csak az épülő sportkombinát átadása után számíthatunk. 1980/81. tanévié beiratkozott hallgatók száma karonként és tagozatok szerinti bontásban B K G KFFK VAFK Műsz.o. összes. Nappali Levelező 12 féléves Levelező 8 féléves Levelező 1 féléves Műsz. tanár nappali lev. D.-újváros Ped. kiég. D.-újváros Gazdasági m. Szakm. szak összesen: 1980/81. tanévben oklevelet szereztek B K G KFFK VAFK Összes Nappali Levelező Levelező 8 féléves Levelező I. féléves 23 Gazd. m Szakm Műsz. okt. Miskolc Műsz. okt. D.-újvaros Műsz. tanár + kiég. D. új város összesen: DUNAÚJVÁROSBAN a felkészülés megtörtént az ipari hátterű képzés 1981/82 tanévi indítására. megindulta képzés aszervezésiszakszámítástechnikaiás munkaszervezési ágazatain. főiskolai szintre emelkedett a levelező tagozati műszaki oktatóképzés. súlyosabb fegyelmi vétség nem történt a tanévben. beiratkozott hallgatók száma: nappali 575 levelező: 667 oklevelet szerzett: 272 KAZINCBARCIKÁN 16 Elkészült illetve gyártás alatt vantöbb kisüzemi mérőkör, amelyek mindkét szakon és ágazaton javítják a gyakorlati képzés hatékonyságát. A Felvételi Előkészítő Bizottság diáktanárok bevonásával e tanévben is segítette levelező formában a jelentkezett középiskolai diákokat. A nyári tábort takarékossági okokból a miskolci egyetemen tartották. A tanévben beindult felvételi vizsgákra előkészítő tanfolyamra 32 fő jelentkezett. Az üzemmérnök továbbképző tanfolyamok a tanévben is beindultak a mérés- és automatizálási üzemmérnökök számára. 17

10 MISKOLCON A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK MUNKÁJA A tanszékeken működő diákkörökben az 1980/81 tanévben kiemelkedő eredmények születtek. A Tudományos Diákköri Tanács javaslatára a beadott és értékelt 134 dolgozat szerzői 56 I. díjat, 56 II. díjat és 20 III. díjat, összesen Ft-ot vehettek át a félévek végén rendezett ünnepélyes jutalmazásokon. A tanév során az alaptárgyi tanszékek és az Idegennyelvi Lektorátus által meghirdetett feladatmegoldó versenyeken 94 hallgató szerepelt eredményesen, számukra összesen Ft. jutalom kifizetésére került sor. A KISZ KB és a Művelődési Minisztérium megbízása alapján április én a Nehézipari Műszaki Egyetem adott otthont a XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományok Szekció ülésszakának. A Műszaki Szekció legfontosabb számszerű adatai: Résztvevő felsőoktatási intézmények száma: 22 Benyújtott pályaművek száma 442 Előadásra elfogadott pályaművek száma 441 Előadott pályaművek száma 388 Résztvevő hallgatók száma 565 Résztvevő oktatók száma 198 Nem felsőoktatási intézményekből felkért zsűritagok száma 59 Vendégek és szervezők száma 92 Összes résztvevők száma 915 Nívódíjas pályaművek száma 86 Dicséretben részesített pályaművek száma 37 Nívódíjak címén kifizetett összeg Ft. Az egyetemünkre vonatkozó összegzett adatokat a következő táblázat tartalmazza: ója o M 1) N m * O >. e -«g 0 o 3 H űsz aki t~ S >o o A c s á * c n * 9! *m :0 Diákk I CA s o c -a g 8 3 H CA O * >> fr4!* O $ 5$ ^ Ú o jj) s o T3 <N m ~H CT\ m o 4-» + cs m <^i (N fs C0 ÜH 1 O o o cd *o > is Z 73 iére * ~ N C/l a T3 o t <N * <N V > O H N N ÍN -H (S > d z* C3 "3... </> <D 0) >S (N * Tt o i O <ya O Q w> «vódíj z E VO X VI <N (N a M "ea N O " rn m 1 o SlOH a v> m - < 3 ed -*- 1 ta S Előadá elfogad Kar c-> v > ro r) ^ M H Vi oo oo m m ci yd mérnöki mérnöki mérnöki Bánya Kohói Gépész Tf ss z n-i o V) o M * ft. fr, w w SS z z 18

11 A Műszaki Szekció zsűriéinek összeállításánál sikerült az Országos Tudományos Diákköri Tanács október 29-i ülésének határozatát érvényesíteni. A 31 alszekció munkájában összesen 59 kutató- vagy tervező intézeti és vállalati szakember vett részt, ez a zsűrik összlétszámának (148 fő) 40%-a. Rangot adott a konferenciának, hogy mind a felsőoktatási intézmények, mind az ipari vállalatok, kutatóintézetek és tervezőintézetek részéről nagytekintélyű szakemberek foglaltak helyet a zsűrikben. A mélyebb elméleti ismeretekre épülő egyetemi pályaművek mellett, a főiskolák képviselői pályamunkáikkal, előadásaikkal most is bizonyították, hogy elsősorban gyakorlati ismereteket igénylő munkáikkal jelentős eredményeket értek el. Az egyetemekről benevezett dolgozatok közül 228 előadására került sor, ebből nívódíjban 57 részesült (25%K a főiskolákról benevezettek közül 156-ot adtak elő, ezek közül 28 pályamű szerzője (18%) kapott nívódíjat. Örvendetes tényként lehet megállapítani, hogy az előadásra elfogadott dolgozatok 94%-a bemutatásra került. A konferencia szakmai részéről megállapítható, hogy néhány kivételtől eltekintve, magas színvonalú, jól előkészített, a kapcsolódó tudományágakat sikeresen alkalmazó, a gyakorlathoz, üzemi problémákhoz, országos és tárcaszíntű célprogramokhoz is kapcsolódó, több újszerű (napenergia ipari és lakossági alkalmazása, stb) az oktatott tananyagot jelentősen meghaladó, színvonalas előadás hangzott el. Összességében a szekció munkája eredményesen szolgálta a fiatal műszakiak kutatófejlesztő tevékenységre történő céltudatos felkészítését. A nívódíjas tanulmányok eredeti ségükkel, szerzőik önálló kutatómunka végzésére való alkalmasságukkal külön is kitűntek. Megállapítható, hogy az ülésszakon résztvevő felsőoktatási intézmények nagy figyelmet fordítottak a konferencia előkészítésére. Az intézmények delegáció vezetőinek, a kapcsolattartóknak, kísérő oktatóknak és kutatóknak, az alszekciók titkárainak, a zsűrik tagjainak, valamint a szervezésben és előkészítésben közreműködőknek lelkiismeretes munkája tette lehetővé, hogy a konferencia jó légkörben, kiegyensúlyozottan végezhette munkáját, ezáltal jó lehetőséget adott a konferencia céljainak megvalósítására, a résztvevőknek szakmai tapasztalatok cseréjére, továbbá a kulturális programok keretében a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Marxizmus Leninizmus Filozófia Szekciója ülésein egyetemünk 4 dolgozattal szerepelt, melyek előadói közül 1 hallgató nívódíjban, 1 hallgató dicséretben részesült. A Kohómérnöki Kar hallgatói közül három alkalommal összesen nyolc hallgató tartott előadást a szocialista országokban megrendezett nemzetközi konferenciákon, diáktalálkozókon. A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából egyetemünk oktatói közül Dr. Drahos István tanszékvezető egyetemi tanár,, Dr. Kovács László egyetemi tanársegéd, Dr. Patvaros József egyetemi tanár és Dr. Szeidl György egyetemi adjunktus áldozatos konzulensi illetve szervezői munkájukért pénzjutalmat kaptak a Művelődési Minisztériumtól. DUNAÚJVÁROSBAN A főiskolai karon 19 dolgozat készült el. A TDK Tanács javaslata alapján I. díjban 4 II. díjban 5, III. díjban 3, KISZ-díjban 2 dolgozat szerzője részesült. A helyi TDK Konferencián novemberében 24 előadásra került sor. A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 15 előadás hangzottéi amelvből 3 nívódíjat, és 2 dicséretet kapott. ' 20 21

12 rint az 1980/81-es tanévben műveltségi vetélkedőt, a Magyar Rádió Ki nyer ma? " sorozatának egyik adását, múzeumlátogatásokat, nyírségi műemléklátogató kirándulást, politikai vitaköröket szervezett a titkárság. 1980/81-es tanév ideje alatt nyílt meg az Avason az Egyetem Étterem, amely különböző kulturális programoknak is helyt ad. E tevékenységben a Közművelődési Bizottság Titkársága nyújt segítséget, programösszeállításokkal, közönségszervezéssel (pl. nemzetiségi vacsoraestek műsorainak összeállításában, külpolitikai fórumok szervezésében stb.). A Központi Könyvtár rendezésében az alábbi kiállítások voltak: MISKOLCON MŰVELŐDÉS AZ EGYETEMEN A Közművelődési Bizottság évek óta központi feladatának tartja az egyetem területén kialakított klubok megfelelő színvonalon való működtetését. Ennek érdekében mindegyik klubban (3 nagyklub és 7 kisklub) kielégítő technikai feltételek mellett lehetőség van hallgatóinknak, valamint oktatóinknak és dolgozóinknak, hogy érdeklődésüknek megfelelő tevékenységi formákat öntevékenyen alakítsanak ki (pl. nyelvi klubok, népművészeti témakörű előadássorozat stb.). Minden klub élén vezetőség áll, amelynek munkáját a Klubtanács koordinálja, irányítja. Az es tanévben - az elmúlt évekhez hasonlóan - több művészeti csoport működött. Ezek közül vannak amelyek kiemelkednek eredményes tevékenységükkel a többi szakkör közül: pl. fotókör, tánczenekarok,: népi díszítőművészeti kör. Néhány szakkör mun kaját azonban ebben a tanévben - objektív körülmények miatt - ingadozás, nem megfelelő eredményesség jellemezte. Pl. csillagászati kör, közművelődési kör, filmkör, képzőművészeti kör. A Közművelődési Bizottság ben több kiemelkedő rendezvényt, kiállítást szervezett. Ezek közül említésre méltó: Tompa László, Jobba Gabi, Harsányi Gábor - Almási Éva, Bessenyei Ferend előadói estje, a BME pantomimműsora. Kiállításokat csak az első félévben lehetett rendezni a galéria átalakítása miatt. Jó visszhangja volt az egyetemi öntevékeny csoportok közös tárlatának (fotó, kerámia, képzőművészeti kör). Kondor Béla, Szőnyi István, Victor Vasarely kiállításának. Komolyzenei hangverseny is több alkalmommal volt egyetemünkön, a hangversenybérleti előadásokon kívül is. Az l-es előadatóterem felújítása miatt könnyűzenei rendezvények lebonyolítására nem volt lehetőség, de így is vendégünk volt a Benkó Dixieland Bánd, a Regtime. Schenek István prof. emlékkiállítása Mika József prof. emlékkiállítása Romwalter Alfréd prof. emlékkiállítása Faller Gusztáv prof emlékkiállítása Pattantyús Á. Imre prof. emlékkiállítása Fejér Lipótés Riesz Frigyes munkássága A kőtáblától az írógépig. A prágai Műszaki Múzeum kiállítása DUNAÚJVÁROSBAN A tanévben a következő rétegklubok működtek: Ifjúsági Klub; Világnézeti Kollégium; Pedagógiai Kollégium; Vezetéselméleti Kollégium; Fotó Kör; Dekorációs Kör; Filmkör; Filmklub; Pince Klub; Komolyzenei Klub; Könnyűzenei Klub. Az Ifjúsági Klub állandó rendezvényei: Komolyzenei rendezvények; TIT; Politikai tájékoztatók; Irodalmi Estek; Klubnap; Archívfilmekvetítése;Discó; Játékfilm vetítés. A Közművelődési Bizottság a tanévben folyamatosan kiállításokat rendez a főiskola I. emeleti aulájában, továbbá színházlátogatásokat szervez helyi, fővárosi és vidéki előadásokra. KAZINCBARCIKÁN A könyvtárszervezésében sikeres Műszaki Könyvnapokat és Politikai Könyvnapokat tartottak. Az Ifjúsági Klub vendégei voltak a tanévben: Avar János újságíró, a Pécsi Sándor Színpad, Bálint András színművész. Rendszeresen jelentkezett a kollégiumi stúdió politikai ismeretterjesztő és szórakoztató műsorokkal. Sorozataink továbbra is vonzóak: művészettörténeti előadássorozat, filmklub, szociofilm-sorozat, Balázs Béla Stúdió filmsorozat, Hétvégi Színház előadásai, sci-fi előadássorozat. A Közművelődési Bizottság idén is árusította a Miskolci Nemzeti Színházba szóló színházbérleteket, alkalmanként színházjegyeket. A közművelődés tágabb értelmezése sze

13 szakosztályok. Emellett biztosították a hallgatók széles körének sportolását is. Az Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságokon nyolc sportágban indultak az egyetem hallgatói. Országos bajnokaink: Lázár Rita Szabó Lajos B-104 úszás (100 m mellúszás, 100.m hát, 100 m pillangó) G-201 Tájékozódási futás F 21 A kategória Az egyetem rendezte a tájékozódási futás Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságát. MISKOLCON TESTNEVELÉS ÉS SPORTÉLET Az oktató-nevelő munka feltételei javultak. A tanév legfőbb feladata az új sportkombinát átadását követő minőségi változásra történő felkészülés volt, valamint az 1979-ben elhatározott felmérések folytatása és értékelése. Kiemelkedő feladatot jelentett a jogász-képzés indulásával kapcsolatos oktatásszervezés és előkészítés. A tömegsportmunka eredményes volt. Az indulók számának növekedése, valamint az új versenyrendszer, amely a nőhallgatók részvételét fokozottabban hangsúlyozta ki, igazolta az előzetes várakozásokat, mert nyíltabbá vált az Egyetemi Vándor Kupa végső helyezéseiért zajló küzdelem. Az E. V. K. 1980/81. tanévi csapatversenyének végeredménye: 1. Géptervezők 473,34 pont 2. Kohászok 443,77 pont 3. Bányászok 402,10 pont Az E. V. K.-t lezáró Sportnapon vették át a Jó tanuló jó sportoló" érmeket, okleveleket és jutalmat az évi teljesítményért: tö megsport kategór i ában 1. helyezésért Déri Miklós G pont 2. helyezésért Kolozsvári Gábor B pont 3. helyezésért Stocker László K ,5 pont DUNAÚJVÁROSBAN A főiskolai kar Haladás Sportkörének szakosztályai: kosárlabda (férfi) kosárlabda (női) kézilabda (férfi) sakk tollaslabda A tömegsport keretében tíz sportágban kiírt háziversenyen egész tanévben versenyeztek a hallgatók. Ez a versenyrendszer csaknem minden hallgatónak rendszeres sportolást biztosított az egész tanév folyamán. ' KAZINCBARCIKÁN A férfi kosárlabda csapat az NB II-ben a 14. helyet, a női csapat a megyei bajnokságban a 2. helyet szerezte meg. A női röplabda csapat a megyei bajnokságon első helyezett lett. Az egyetemi és főiskolai bajnokságon tájfutásban egy hallgatónk a 7. helyen végzett. Hallgatóink ezen kívül 4 saját és 5 más intézmény által rendezett tömegsportversenyen vettek rész. versenysport kategóriában 1. helyezést az egyetemi Sportbizottság nem adott ki. 2. helyezésért Bertóti Edgár G pont 3. helyezésért Balogh Sándor G ,5 pont A MEAFC egyetemünk sportegyesülete a korábbi évekhez hasonló kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A szövetségi bajnokságban minden tervezett versenyen részt vettek a 24 25

14 MISKOLCON KOLLÉGIUMI ÉLET A tanévben megvalósult a teljes szakkollégiumi elhelyezés. Egy-egy épületben helyezték el a szakok férfi és nő hal Igatóit első évtől ötöd évig. A Bolyai Kollégium a Hosszútávú Nevelési Tervekre épített Éves Nevelési Terv alapján végezte nevelésifeladatait.a Kollégiumi Bizott ság felhívással fordult a kollégistákhoz az Éves Nevelési Tervben rögzített feladatok teljesítésére és a tanév végén értékelte az éves munkát és a kollégium komfort szintjének emelésére fordítható pénzjutalomban részesítette a legjobb munkát végző szakkollégiumokat. Az értékelés eredménye: 1. Bányász Kollégium 2. Géptervező Kollégium 3-4. G. I. és Vegyigépész Kollégium. E tanévben az E/1 kollégium nem üzemelt és így sor kerülhetett az épület vizesblokkjának felújítására és festésére. Az épület felújítva és új bútorokkal várja a jogász hallgatókat és tanszékeket. A kollégium komfort szintje, ha lasabb: ütemben is, de az idén is növekedett. DUNAÚJVÁROSBAN A tanévben a főiskolai hallgatók 80%-a kapott kollégiumi elhelyezést. A kollégiumi komfort: szintje az átalakításokkal növekedett. Kollégiumunk továbbfejlesztette a társfőiskolák kollégiumaival kapcsolatait. A vezetői megbeszéléseken kívül, közös kulturális programokat is szerveztek. MISKOLCON TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA decemberében befejeződött az V. ötéves tervperiódus. Az egyetem, mint kutatási intézmény elkészítette az évek kutatásairól beszámolóját és az évekre szóló kutatási tervét. Az Egyetemi Tanács a beszámolót és a tervet is megvitatta és irányelveket fogadott el az egyetemi tanszéki kutatási beszámolók és tervek elkészítésére. Az ennek alapján elkészült tanszéki beszámolókat és terveket a kibővített kari tudományos bizottságok júniusában 11 vitaülésen értékelték. A Könponti Könyvtár, mint kutatóhely bekapcsolódott az egyetemi tudományos kutatásokba és elkészítette évi kutatási tervét, melyet a meghívott könyvtárügyi szakértők részvételével a Könyvtári Tanács értékelt. Bebizonyosodott, hogy a vitaülések jó alkalmat biztosítanak egy-egy kutatási periódus munkájának, illetve terveinek részletesebb áttekintésére. Beigazolódott a vitaüléseken a kutatómunka publicitásának szükségessége és jelentősége. Az intézményi középtávú beszámolót ésterveti a Művelődési Minisztérium jóváhagyta. A vitaülés határozatának megfelelően a beszámolót, ill. a tervjavaslatot a kutatóhely vezetője záradékolta. Ezzel a beszámoló lezárást nyert és a terv érvénybe lépett. A kutatóhelyek évi tudományos kutatási tervének témacsoportjai a 281 oldalon találhatók. A kutatási tervek: elkészítéséhez a Tudományos és Nemzetközi Osztály folyamatosan a tanszékek rendelkezésére bocsátotta az országos kutatási feladatokról Tudományszervezési és Informatikai Intézettől,OMFB-től, Országos Vízügyi Hivataltól, Országos Testnevelési és Sporthivataltól rendelkezésre álló anyagokat. Mindezek azonban ez ideig nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a tanszékek törekvéseikkel arányban bekeapcsolódhassanak az országos kutatási feladatok megoldásába. A tanév kutatás-szervező tevékenységének eseményei: - A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet részére rövid tájékoztatást adtunk néhány témáról, hogy azok bányászati vonatkozású információ-tartalmának érdemi és kutatás-tervezésre is kiterjedő hasznosítási lehetőségét megvizsgál

15 hassák (Ásványelőkészítési, Ásvány- és Kőzettani, Földtan-teleptam, Bányaművelési, Geodéziai és Bányaméréstani, Olajtermelési Tanszékek, Központi Könyvtár). Tájékoztatást kaptak tanszékeink az Országos Piackutató Intézet 1977-ben indult KOOPERÁCIÓ-KAPACITÁS KERESLETE-KÍNÁLATA elnevezésű, negyedévenként megjelenő kiadványáról, mellyel a gazdálkodó szervek kapacitás gondjain kívánnak enyhíteni. Az egyetem szolgálati szabadalmai közül a TV Delta műsorában a Módosított tirisztoros gyújtószerkezet (Elektrotechnikai Tanszék) és a Víz alól történő hidraulikus anyagkitermelés (Ásványelőkészítési Tanszék, témák bemutatásra kerültek. Az Északmagyarországi Tervező Vállalat együttműködésre és szakmai támogatásra kérte fel egyetemünketa Regionális Település Csendvédelmi Központ ÉSZAKCSEND" eredményes működtetése érdekében. A Központ speciális települési környezetvédelmi témával foglalkozik. A Pénzügyminisztérium az Országos Tervhivatallal, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal és az Országos Anyag- és Ár hivatallal közösen pályázatot hirdetett a technológiai energia-felhasználás és a termékek energiafogyasztásának értékelemzés sel történő csökkentésére. A pályázat lebonyolításához az Ipargazdaságtani Tanszéket, mint értékelemzési oktató-patronáló intézményt felvették. Az értékelemzési munkák irányítására a Tanszék több oktatója vállalkozott. Az Országos Mérésügyi Hivatal felkésérére részt vettünk A magyar mérésügy távlati fejlesztési koncepciója" c. - az OMFB Plénumán megtárgyalásra került tanulmány véleményezésében. Befejeződtek 1980-ban az állami megbízási szerződések keretében végzett kutatómunkák ban az egyetem eft kutatási támogatást használt fel. Az ÁMSZ keretében végzett kutatásokat a Tudományszervezési és Informatikai Intézet által felkért opponensek értékelték, illetve^ néhány esetben meghívott külső szakemberek jelenlétében műhelyviták keretében vizsgálták. Az újonnan kiírt állami megbízásokra egyetemünk sok tanszéke pályázott, a már ismeretes döntés alapján gyakorlatilag az es évekre az egyetem eft összegű támogatást nyert el, ebből eft-ot 60 eft-on felült beszerzésekre. ATFKA ÉS MŰFA támogatások 1980-ban és 1981-ben változatlan szinten maradtak: TKFA kb eft. MŰFA kb eft. Aspiránsképzésre 1980-ban Ft, 1981-ben Ft állt rendelkezésre. Az egyetem szerződéses munkák keretében folyt kutatási tevékenysége 1980-ban összességében tovább fokozódott, ezen belül azonban egyes területeken már visszaesés volt tapasztalható. Az is megfigyelhető 1981-ben, hogy az szm. munkák között a nagyobb pénzügyi értékű munkák aránya nő. Az egyetemi oktatók és kutatók aktivitásának fokozódása érezhető a megjelent publikációkban, az egyetemi doktori cím és a tudományos fokozatok elnyerését célzó kutatómunkákban. A tanév során szocialista szerződést kötött egyetemünk a Nehézipari Minisztériummal, az Országos Vízügyi Hivatallal és a Magyar Alumíniumipari Tröszttel, tanszékeink pe- 28 dig az INTRANSZMAS Magyar BolgárTársaság Budapesti Részlegével, a Tiszai Vegyi Kombináttal, az Ózdi Kohászati Üzemekkel és a Gyár- és Gépszerelő Vállalattal ben az Alkotó Ifjúság" keretében meghirdetett pályázatra 11 db önálló tudományos dolgozat és 6 db 1980-ban megjelent tudományos publikáció érkezett be. Szerzőik a Tudományos Tanács véleménye alapján pályadíjban részesültek. A Közlemények Szerkesztőségének gondozásában az július június 30. közötti időszakban megjelent kiadványok: Publ. Ser. C. Machinery Vol. 34/ nyomt. old. Közl. III. Gépészet, 26/2 4 Évkönyv 1977/ Évkönyv 1978/ Közi. II. Kohászat, 24/ Közi. I. Bányászat, 26/4 66 Publ. Ser. A. Mining, Vol. 35/ Közi. Bányászat, 28/ Publ. Ser. C. Machinery, 35/ Publ. Ser. B. Metallurgy, Vol. 34/ Publ. Ser. D. Natural Sciences, Vol 34/ Közi. I. Bányászat, 29/ Publ. Ser. A. Mining, Vol. 36/ Közi. I. Bányászat, 29/ Közi. II. Kohászat, 26/1 37 Az aspiránsok számának alakulásáról az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást. Ösztöndíjas Levelező Összesen Az NME oktatói közül aspirántúrát végez az NME-en 2-2 külföldön Más intézménytől az NME-re beosztott aspiráns belföldi külföldi 5-5 DUNAÚJVÁROSBAN A kar három tanszéke a pályázat útján elnyert ÁMSZ megbízásoknak csak részben tudott eleget tenni. A Pedagógiai Tanszék lezárta és pénzügyileg teljesítette, egyes részleteket önerőből továbbfejlesztik, míg az Alakítástechnológiai Tanszék és a Metallurgiai Tanszék különböző teljesítésig jutott el, a kísérleti konverterezésnél előre nem várt problémák 29

16 miatt sem a pénzügyi, sem a műszaki terv teljesítése nem sikerült. Uj pályázaiokról döntés még nincs. A tanszékek a központi előírásoknak megfelelően kidolgozták saját kutatási elképzeléseiket, azok ismertetése és Kari vitája megvolt, az elképzeléseket jóváhagyták. A TKFA lehetőségeink változatlanok, lényeges módosítás nem történt, csak a dotált tanszékek változtak. A szerződéses munkák során zömmel K + F jellegű megbízásokat vállalnak tanszékeink, de a I l-es kategóriájú megbízások is növekszenek. Jelentősen bővült oktatóink aktív részvétele a Veszprémi Egyetem Akadémiai Bizottság egyes szakágai csoportjában. Mind a társadalomtudományi, mind az egyes műszaki szervezetekben képviseletünk biztosított, részben vezetőket is adtunk két szakterületre. A Tudományos és Fejlesztési Tanács programját teljesíteni tudta, egyedül a Közlemények V. kötetének kiadása maradt az új tanévre. Együttműködési szerződéseink tovább bővültek, elsősorban a Dunai Vasmű Fémmunkás" Vállalattal. Nem került sor az Egyesült Izzóval tervezett szerződés aláírására a vállalat átszervezése és egyéb' gondjai miatt, ezzel szemben a Papíripari Vállalat Dunaújvárosi Gyárával várható az eddigi tárgyalások alapján még 1981-ben szerződés megkötése. Az SzM. szoc.-kult. alapjából a tanévben biztosítani tudtuk oktatóink aktív részvételét és támogattuk szakmai ismeretük bővítése érdekében továbbképzésüket is. Külföldi tudományos rendezvényeken részvételünk a barátsági és együttműködési szerződésben biztosított lehetőségeken felül nem volt, de MTESZ egyesületek lehetővé tették néhány fő kiutazását. Doktori cím megszervezésére a tanév lezárása előtt nem került sor. Hallgatóink a kari és otszágostdk rendezvényeken eredményesen szerepeltek. MISKOLCON NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Az egyetem nemzetközi kapcsolatai a tanévben nagyrészt a már régebben kötött barátsági és együttműködési szerződések alapján kiegyensúlyozottak voltak. Kapcsolatainkat tovább bővíti az januárjában a Moszkvai Acél- és Ötvözetek Egyetemmel aláírt barátsági és együttműködési szerződése. Az egyetem nemzetközi kapcsolatait egyrészt az egyes külföldi felsőoktatási intézményekkel fennálló szerződések, az államközi munkatervekben biztosított külföldi tanulmányutak, illetve hivatalos vendégek fogadása, másrészt nemzetközi konferenciákon való részvételek alkotják.. Az egyetem az alábbi külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött eddig barátsági és együttműködési szerződést: Freibergi Bányászati Akdadémia 1960 Magdeburgi Műszaki Egyetem 1960 Krakkói Bányászati és Kohászati Akadémia 1962 Harkovi Műszaki Egyetem 1964 Kassai Műszaki Egyetem 1966 Moszkvai Petrolkémiai és Gázipari Egyetem 1969 Moszkvai Bányászati Egyetem 1969 Osztravai Bányászati és Kohászati Akadémia 1970 Szófiai Bányászati és Geológiai Egyetem 1973 Limai Műszaki Egyetem 1973 Szófiai Gépészeti és Elektrotechnikai Egyetem 1973 Tuzlai Egyetem Bányászati és Geológiai Kara 1973 Riesai Mérnökiskola (KFFK) 1973 Rzseszowi Műszaki Egyetem 1974 Rossweini Mérnökiskola (KFFK) 1975 Zsdanovi Kohászati Egyetem

17 Holguini Műszaki Egyetem (Kuba) 1979 Moszkvai Acél- és Ötvözetek Egyetem 1981 A tanévben az egyetemet 119 hivatalos külföldi vendég, összesen 1669 napra látogatta meg. Az alábbi táblázat tájékoztatást ad az egyetem oktatóinak és kutatóinak hivatalos külföldi útjáról;: ezek anyagi fedezetét részben a Művelődési Minisztérium, részben más intézmények (MTA, OMBKE, MTESZ, OMFB, GTE, MÉLYÉPTERV stb.)) biztosították. Szervezeti egység Fő Kiküldetések száma Külföldön töltött napok száma Bányamérnöki Kar Kohómérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Központi szervek Az egyetem óta tagja az Egyetemek Nemzetközi Szövetségének (International Association of Universities: IAU) és óta tagja a Földtani Kiadványok Szerkesztői Európai Egyesületének (European Association of Earth-Science Editors: EDITERRA). A Központi Könyvtár tagja a Műszaki Egyetemi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (International Association of Technical Liberaries: IATUL). Az egyetemet 11 oktató 12 nemzetközi tudományos szervezetben képviseli. Az egyetem hallgatói közül 155-en vettek részt külföldi nyári szakmai gyakorlaton az alábbi intézményekben: Kassai Műszaki Egyetem Freibergi Bányászati Akadémia Magdeburgi Műszaki Egyetem Rossweini Mérnökiskola (KFFK) Riesai Mérnökiskola (KFFK) Moszkvai Bányászati Egyetem Moszkvai Petrolkémiai és Gázipari Egyetem Harkovi Műszaki Egyetem Moszkvai Acél- és Ötvözetek Egyetem Az egyetem e tanévben a Művelődési' Minisztérium engedélyével július 1-től június 30-ig az alábbi konferenciákat, illetve tudományos üléseket rendezte: - A Bányagéptani Tanszék augusztus között az Ásvány előkészítési Tanszékkel közösen rendezte meg a Bányagéptani tanszékek nemzetközi szemináriumá"-t. A szeminárium célja a rendező tanszékek oktatási és tudományos munkájának ismertetése, valamint egy kiválasztott téma nemzetközi megvitatása. A tapasztalatcsere témája az egyetem és az ipar tudományos kapcsolata. A szeminárium az egyetem és az ipar tudományos kapcsolata. A szemi náriumon az egyetem részéről hét, a vendégek részéről pedig hat előadás hangzott el. A szemináriumon lengyel, NDK, román és magyar szekemberek vettek részt. Vendégként részt vett az Aacheni RWTH II. sz. Bányászati Intézetének főmérnöke is. A szeminárium keretében a résztvevők üzemlátogatást is tettek a Visontai Thorez" Külfejtésben és a Borsodi Szénbányáknál. - A Magdeburgi Műszaki Egyetemmel a barátsági szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából Magdeburgban és Miskolcon jubileumi tudományos konferenciát rendeztünk, ahol a legintenzívebben együttműködő tanszékek előadásokon mutatták be kutatásaik eredményeit. A Nehézipari Műszaki Egyetem szeptember 8-11-én Maschinenbautechnik" címmel rendezett kollokviumán a magdeburgi társegyetem rektora, párt- és állami vezetője, valamint a kollokviumon előadást tartó oktatók, 12 fő vett részt. - Az Idegennyelvi Lektorátus megalakulásának 30. évfordulója alkalmából október között rendezett kiállítással egybekötött tudámányos ülésszakot. Ennek keretében az első napon került sor a MAB Nyelvtudományi Munkabizottságának felolvasó ülésére. A résztvevők száma kb. 180 fő volt. - A Bányamérnöki Kar január 20-án és 21-én Kassán és Miskolcon Faller Gusz táv Selmecbányái professzor halálának, 100. évfordulója alkalmából közösen szervezett emlékülést és síremlékavatást. A Kassán és Miskolcon is megrendezett emlékülés alkalmat adott a kapcsolatok teljes áttekintésére, mert ezen gyakorlatilag mindkét intézmény teljes vezető-oktató testülete részt vett. A rendezvények keretében szakmai konzultációkra is sor került. DUNAÚJVÁROSBAN A Kar külföldi, NDK-beli kapcsolatai változatlanul jók. A cseretermelési gyakorlatokon 9 fő vesz részt intézményenként (Riesa és Rosswein) vonatkozásában viszonossági alapon. A Karról 19-en vettek részt külföldi tanulmányúton, ill. konferencián, összesen 311 nap időtartamban. KAZINCBARCIKÁN Az ötéves időszakra előkészítettük a Német Demokratikus Köztársaság két Mérnökiskolájával (Riesa és Rosswein) a tervidőszak együttműködési szerződését. Más külföldi intézménnyel kapcsolat nem létesült. A szovjet fél kérésére a hagyományos kommunarszki kölcsönös építőtáborra nem került sor, míg az NDK két mérnökiskolájával a hagyományos cseretermelési gyakorlatokon (Riesa és Rosswein) kölcsönösen 9+ 1 fő vett részt intézményenként. A Karról összesen - 19 fő vett részt külföldi tanulmányutakon részben a két NDKbeli mérnökiskolával kötött szerződés, részben más vállalatok, illetve intézmények támogatásával, összesen 311 nap időtartammal. Nyári szakmai gyakorlatot folytatott le viszonossági alapon 8 főiskolai hallgató és 2 kísérő tanár a Moszkvai Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen

18 A dolgozóink és hallgatóink kikapcsolódását szolgáló Mályi vízitelep részleges felújítása, csinosítása befejezést nyert. DUNAÚJVÁROSBAN MISKOLCON AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSA A tárgyidőszak alatt a gazdasági környezet nem javult. A már évek óta tartó árváltozások miatt pénzügyi forrásaink mind nagyobb mérvű igénybevétele szükséges. Megállapítható azonban, hogy az előbbiek ellenére, megfelelő, rugalmas alkalmazkodással, az egész egyetemet átfogó takarékossági intézkedések bevezetésével és következet_j számonkérésével sikerült a fenntartás, az oktató-nevelő munka feltéleleit - szerényebb igények kielégítésére törekedve - biztosítani. A gép- és műszerbeszerzésre fordított összegek teljes volumene elsősorban a költségvetési kutatások, szerződéses munkák) - részben kényszerű - igénybevételével számszerűen jeszámlán kezelt összegek (költségvetés, tanszéki kutatások, szerződéses munkák) - részben kényszerű igénybevételével számszerűen jelentősen növekedett. ( évben 26 millió, évben 40 millió forint). Az árváltozások hatásai miatt azonban inkább csak a korszerűtlenné vált eszközök pótlását szolgálhatták. A beruházási jellegű (beruházás, MŰFA) pénzeszközök összege némi csökkenést mutat. Tanszék, digitális rajzgépe 2661 eft., a Szerszámgépek Tanszéke Poliax TC-3 megmunkáló központja eft. és Hottinger mérőlaboratóriumi nagyműszere eft. beszerzési összeggel. Az elhúzódó lebonyolítási idők, az előirányzatok biztosításának bizonytalansága és időbeli hosszúsága, az átfutási idők nagysága a beszerzési munka jelenleg is legnagyobb hátráltatói. Építési beruházásaink közül a sportlétesítmény kivitelezése jelenleg is folyamatban van, még a C/2 műhelycsarnok mögötti kis műhelycsarnok és laboratórium, valamint az E/7 kollégium duplex rendszerű felvonó egysége elkészült. Szerteágazó, tervszerű és szinte az egész egyetemet átfogó felújítási tevékenységünket leginkább a kivitelezői kapacitás hátráltatja. Legfontosabb felújítási munkálataink közül megemlíthetjük a jövőbe mutató út- és közvilágítási munkákat, valamint a parkfelújítás szemmel látható eredményeit. Figyelmet érdemel még a 1-sésVII-s előadók, az E/2 kollégium és az A/4 épület részleges felújítása is. A költségvetési előirányzat által biztosított pénzeszköz a tanév során jelentősebb mérvű színvonalemelkedést nem tett lehetővé. Az előirányzatnövelés csupán az ármozgások részbeni kiegyenlítését fedezte. Jelentős fejlődés viszont az étterem és egy oktatói épület elkészülte volt. Előbbi kulturált étkezési lehetőséget teremtett, utóbbi létesítménnyel tanteremgondjaink oldódtak meg. Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy az oktatási épület elkészültével annak alagsorában kialakítást nyert több, a Géptan tanszékhez tartozó laboratórium, illetve műhelyrész. Említett beruházások összértéke eft. volt. Befejeződött a számítóközpont épületének bővítése is. Ennek révén egy 60 fős korszerű előadóterem létesült, továbbá megkezdődhetett a munkatudományi laboratórium berendezése. A pénzügyi forrás ez esetben a szerződéses munkák fejlesztési alapja volt. Fenti beruházások következményeként szerény mértékben növekedett az egyéb dolgozói létszám is (2. fő). KAZINCBARCIKÁN Az oktatási épület,a kollégium,a laboratóriumok, valamint a központi raktár felújítására a tanévben több mint 5 millió Ft-ot fordítottunk. A Karon bérfejlesztésre januárjában 448 eft-ot fordítottunk. 34

19 MISKOLCON AZ EGYETEM HALOTTAI DR. GÁSPÁR GYULA Bálint Lajos Benedek Antal Dr. Gáspár Gyula Juhász János Kupecz József Radács Lászlóné DUNAÚJVÁROSBAN Szabados Ferenc ny. egy. tanár mechanikus ny. egy. tanár tanszéki mérnök önálló mechanikus előadó főisk. adjunktus A Matematikai Tanszék volt vezetője, a Nehézipari Műszaki Egyetem volt rektorhelyettese életének 64. évében május 17-én rövid szenvedés után váratlanul elhunyt december 13-án született Szegeden. Édesapja is matematika fizika szakos középiskolai tanár volt. Az általa is sokat emlegetett szülői házból kapott jó indítást, s hozta magával a matematika és tágabb értelemben a természettudományok iránti különösen erős vonzalmát. Elemi és középiskolai tanulmányait Mezőtúron, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. Mindvégig valamennyi osztályzata jeles volt ben tesz summa cum laude" minősítéssel doktorátust. Matematika-fizika szakos tanári oklevelét 1941-ben szerezte meg. Több középiskolában, majd megszakításokkal a Kolozsvári Egyetemen tanít ben kap docensi kinevezést egyetemünkre, 1964-től egyetemi tanár. Betegségére tekintettel 1974-ben nyugdíjba vonult. A háborús évek alatti és közvetlen utáni útkeresését maga mögött hagyva, egyetemünkön nyílik lehetősége szakmai, nevelői és szervezési ambícióinak megvalósítására ot követő konszolidáció éveiben számos jegyzetet ír, később rektorhelyettesi tisztéből fakadóan is nagy ambícióval szervezi az 1960-as évek elején bevezetésre került oktatás reformját. Jelentős szerepet vállal a Bányamérnöki Kar Miskolcra való áthelyezésének előkészítéséből és lebonyolításából. Tanszékvezető minőségében kiemelkedően fogékonynak bizonyult a Bányamérnöki Kar által kezdeményezett 9 féléves matematika oktatás bevezetésére, melynek mintájára később a Gépészmérnöki Karon is további 3 félévvel bővül a matematika oktatása. Bár közben sokat betegeskedik, mégis sok energiát és időt fordít a ma már közismert Műszaki Matamatika tankönyv sorozat I VII" szerkesztésére és társszerzőkkel való megírására. Szűkebb értelemben vett szakmai munkássága, doktori értekezésének témájához kapcsolódva, a determináns-elmélet területére esik. Különösen jelentősek és nemzetközileg is elismertek azok a dolgozatai, amelyek a determináns-fogalom axiomatikus bevezetésére irányulnak és e témakörben védte meg 1970-ben kandidátusi értekezését is. Részt vett a Pat- 37

20 tantyús-féle kézikönyv megírásában is, Mátrixszámítás műszaki alkalmazásokkal" címen pedig könyvet írt. Több mint 20 dolgozatot, csaknem ugyanannyi jegyzetet és tankönyvet további számos didaktikai vonatkozású cikket írt. Az 50-es évek elején a TIT-ben fejtett ki rendkívül sokoldalú szervezői és társadalmi tevékenységet, később 1955-től a Bolyai János Matematikai Társulat Borsodi Tagozatában az elnöki tisztet is ellátta. Az oktatásban és nevelésben, különösen pedig az oktatási reform végrehajtásában kifejtett eredményes tevékenységéért többször részesült magas kitüntetésben: 1959-ben az Oktatásügy KiválóDolgozója,1961-ben a Szocialista Munkáért Érdemérem, 1964-ben pedig a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetéseket kapta. Lehetetlen nem említést tenni Gáspár professzor kivételesen nagy olvasottságáról, intelligenciájáról, tájékozottságáról és széleskörűen érdeklődő bennünk maradandóan rögződött művelt és szellemes egyéniségéről. Ebből fakadóan a kiemelkedően egyéni humora, a célt sohasem tévesztő tréfás megjegyzései nemcsak a kellemes társalkodót juttatja eszünkbe, de felidézi volt hallgatóiban az altató stílust tagadó, élvezetes óráit, kollégáiban a tanács-. üléseket színező élceit, a Húzótüskék színvonalát emelő és hallgatósága által is szeretettel össze gyűjtött poénjait. Ezzel együtt volt ő teljes ember, aki sohasem gondolkozott regulákban, aki a konformizmust tudatosan tagadta és mindezekkel egyidejűleg volt kiemelkedően színes egyéniség. Emlékét kegyelettel őrizzük. BÁLINT LAJOS ( ) december 25-én elhunyt Bálint Lajos, a fáradhatatlanul munkálkodó technológus-tudós, az ifjúság oktatásának és nevelésének ügyéért égő tanár, a technikai haladásért küzdő nagy egyéniség, aki a gépgyártás és gépipar megalapozásának és fejlesztésének érdekeit szolgálta. Bálint Lajos április 19-én született Bukarestben Bálint Mihály bognármester és Balogh Terézia nyolcadik gyermekeként. Gépészmérnöki oklevelét 1938-ban a Bukaresti Műszaki Egyetemen szerezte. Pályafutását 1939-ben a bukaresti MALAXA" Műveknél kezdte ban Budapestre költözött és Magyarországon induló, majd fokozatosan magasra ívelő pályafutását a mai Csepel Művek Szerszámgyárában kezdte beosztott mérnökként. A felszabadulást követően a Csepel Vas- és Fémművek Szerszámgyárának igazgatója lett. Rövidesen a gépipar egyik irányító központjába, a Nehézipari Központ (NIK) Technológiai és Racionalizálási Osztályára, majd a Kohó- és Gépipari Minisztériumba került, osztályvezetőhelyettesi, osztályvezető és főmérnöki beosztásokba. A NIK-ben kifejtett jelentős irodalmi tevékenysége nemcsak az iparban, de a felsőoktatásban és tudományos körökben is ismertté vált ben az Állami Műszaki Főiskola, később a technológus mérnökképzés beindulásával a Budapesti Műszaki Egyetem meghívott előadó tanára. Közben 1952-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem 1949-ben alapított Gépészmérnöki Kara felkérte a Gépgyártástechnológia" és Készülékszerkesztés" c. tárgyak előadására ban egyetemi docens, 1962-ben egyetemi tanár ban a Műszaki Könyvkiadó Vállalat irodalmi vezetője volt. Bálint professzor egyetemi munkájának első évtizedében elévülhetetlen érdemeket szerzett a Miskolcon folyó gépészmérnökképzés megalapozásában, megerősítésében és országos szintű elismertetésében. A Gépgyártástechnológia" és Készülékszerkesztés" c. tárgyak oktatási anyaga, melyet úttörő módon teremtett meg, nagyon korszerű, élenjáró és iránymutató volt. A kiváló gyakorlati érzékkel rendel- 38

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1981/82. MISKOLC

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1981/82. MISKOLC Nehézipari Műszaki Egyetem *- ÉVKÖNYV 1981/82. MISKOLC 1984 - x - T A N É V N Y I T Ó Dr, Czibere Tibor rektor beszéde az egyetem tanévnyitó ünnepségén 1981. szeptember 5 Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Egyetemi

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1985/86 MISKOLC 1988.

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1985/86 MISKOLC 1988. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 985/86 MISKOLC 988. ^ A TANÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI MISKOLCON Az 985. szeptember -i tanévnyitó ünnepséggel kezdődött a magyar műszaki felsőoktatás megindulásának 50. évfordulója

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 11. számú melléklete A KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF!

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! Alapította: Dr. Rudas Imre, rektor Alapítás éve: 2005/2006. tanév FŐVÉDNÖK Dr. Rudas Imre, rektor VÉDNÖKÖK Dr. Patkó István, dékán (Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV-13-0001. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben