A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása. Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása. Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett."

Átírás

1 A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett.

2 Dr. Edelényi- Szabó Dénes :Komárom megye felekezeti és nemzetiségi a mohácsi vésztıl napjainkig Budapest, 1927, oldal Csak a szénbányászat kialakulása után betelepülı bányászok változtatták meg az arányt, de még így is az 1920-as népszámlálás adatai szerint a reformátusok aránya öt százalék alatt maradt ban a lakosság száma 2220, ebbıl református 61, 1910-ben 3638 lakosból 218 a református, 1920-ban 5005 lakosból A további változásokat, a reformátusok számának növekedését jól jelzik az 1938-ban megjelent vármegyei monográfia adatai: Ezek szerint Bánhida össznépessége 9800 lélek. Ebbıl 4800 lakott belterületeken, 4400 bányatelepen, 150 a villamos erımőtelepen, 100 Körtvélyespusztán, 90 Síkvölgypusztán és kb. 230 a MÁV állomáson. Vallási tekintetben 8300 lélek a r. kat., 850 a ref., 55 a g. kat., 320 az ág. ev. és 90 az izraelita egyház híve. [ ] A református egyház 1930-ban alakult. Elsı lelkésze Kiss Gyula missziós lelkész volt. Istentiszteleteket a községi tanácsteremben tartanak. Jelenlegi lelkésze Somogyi István. 1 1 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelıre egyesített vármegyék múltja és jelene. Bp p. 536.

3 36, Tárgyalás alá került Németh Zsigmond környei presbyter és társai, valamint a Bánhidán élı reformátusoknak az iránti kérelme, hogy a környei fiókegyházat önálló missziói egyházzá alakíthassák Környe központtal hogy Környén és vidékén, valamint a Bánhidán élı reformátusok megfelelı lelki gondozásban részesüljenek s az iskolás gyermekek hitoktatása is kellı képen teljesíthetı legyen. Egyhm. Kgy. örömmel látja a Környén és vidékén valamint a Bánhidán szétszortan élı reformátusoknak vallásunkhoz való hőségét és ragaszkodását, s azt a lelki szomjuságot, hogy lelkészi gondozás alá óhajtanak kerülni: tekintettel azonban arra, hogy a missziói egyházzá alakuláshoz szükséges elıkészületek nincsenek megtéve s egyelıre még a szükséges anyagi eszközök is hiányoznak, a kérdést csak ugy tudja megoldani, hogy a környei ref. hívek lelki gondozását a dadi lelkészre bízza s az ezen körzetben élı híveink lelki gondozásának késıbbi megoldását az egyházmegye elnökségére bízza és éber figyelmébe ajánlja. Errıl Németh Zsigmond környei presbyter értesítendı. 2 14/l. Esperes ur jelenti, hogy a Környe-bánhidai hívek lelkigondozásának kérdését sikerült megoldani missziói s. lelkészi állás megszervezésével Környe székhellyel s ezen állásra püspök ur kinevezése alapján Kis Gyula s.lelkész mőködik f. é. február hó 1 tıl dicséretreméltó buzgósággal. Bánhidán is megalakult a presbytérium, az egyház gondnokául Tóth Miklós jegyzı urat választották meg, kinek áldozatkészsége tette lehetıvé, hogy 300 P. értékben urasztali szt. edényeket vásároltak: egy ezüst tálcát és egy borkancsót pedig Tóth Miklós és neje adományoztak. A missziói s. lelkészi állás megszervezésérıl szóló jelentéssel kapcsolatban javasolja esperes ur, hogy mivel Kecskédet a környei missziói s. lelkész könnyebben gondozhatja, Dadtól csatoltassék a Környe-bánhidai missziói körzethez. Egyhm. Kgy. örömmel veszi tudomásul a Környe-bánhidai missziói s. lelkészi állás megszervezését és esperes urnak ezen ügyben tette szives fáradozásáért köszönetét nyilvánítja, de 2 A Tatai ref. egyházmegye közgyőlésének jegyzıkönyvébıl, Tata, július 17. Lelıhely: Tatai egyházmegye levéltára, Ács, Közgyőlési jegyzıkönyvek, Jegyzıkönyv , o.

4 köszönetét fejezi ki a bánhidai hívek áldozatkészségéért, mellyel az urasztali szt. edényeket beszerezték, fıként pedig Tóth Miklós községi jegyzı, gondnok urnak és nejének szíves adományáért, buzgóságáért, tettre-serkentı példaadásáért, mellyel ottani híveink lelkében is megindították az egyházunk iránti szeretetnek és ragaszkodásnak áldozathozatalban megnyilvánuló érzéseit. Tekintettel az esperesi jelentésben felhozott okokra Kgy. Kecskédet Dadtól a Környe-bánhidai missziói körzethez csatolja, mirıl a ftdı egyházkerületi közgyőlést tisztelettel értesíti. 3 Hosszú, nehéz munka vette kezdetét, azzal, hogy február 16-án Kiss Gyula református lelkész a bánhidai községházán megtartotta az elsı református istentiszteletet. A dátumot Miklós Dánielné, született Laposa Erzsébet jegyezte fel Bibliájába. 3 A Tatai egyházmegye közgyőlésének jegyzıkönyvébıl, Tata, július 23. Lelıhely: Tatai egyházmegye levéltára, Ács, Közgyőlési jegyzıkönyvek, Jegyzıkönyv , 75.o

5 Elıször szórvány gyülekezet volt, majd 1933-ban a környei egyház filiája lett, 1936-ban pedig társulva a környei reformátusokkal megalapították a Környe- Bánhidai Református Egyházközséget, amelyhez kilenc szórvány tartozott. Ekkor került többek között a vértesszılısi szórvány gyülekezet is a környebánhidai egyház gondozásában. Korábban Tatához tartozott. Somogyi István lelkipásztoré az érdem. Vállalta a nem kevés fáradsággal járó missziós tevékenységet, járta a környezı falvakat, pusztákat, felkereste a szórványban élı református családokat. Közöttük is ellátta a lelkipásztori szolgálatot. A szervezımunka mellett legfontosabb feladatának tartotta a templomépítést. Megindult a küzdelem a saját templomért és iskoláért, a gyülekezet országos győjtıakcióba kezdett. A bánhidai politikai község - egy a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent-hez írt kérelem alapján - nem szívlelte a községházán sokáig ıket: renoválás ürügye alatt onnan is kitettek bennünket. Ideiglenesen most az ágh. ev. templomban jövünk össze. Ez a templom azonban Bánhida szélén van és a reformátusainknak 3 irányból és 3 kilométert kell megtenniük amíg oda érnek.

6 Templom- és iskolaépítés Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent! Alulírottak azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes K., hogy a bánhidai ref. egyháznak templom és iskola építése befejezéséhez 6000 pengı közalapi segélyt nyújtani szíveskedjék. Kérésünk támogatásáért legyen szabad elıadnunk, hogy az 1930-ban missziói s. lelkész által elıször összehozott híveink 80 százalékban a legcsekélyebb keresetükbıl élnek. Csak három vitéz egyháztagnak van földje és 35 egyháztagnak saját háza. A többi bérbe lakik. Az egyház tagok már azzal, hogy Környével együtt anyagilag lehetıvé tették, hogy Környe-Bánhida név alatt 6 község és 14 külterület 1936-ban társegyház lehetett, bizonyosságot tettek arról, áldozatok árán is akarják az egyház fennállását, életét és virágzását. A Habsburg királyaink alatt folyó magyar és vallásüldözés teljesen elpusztította a bánhidai egyházat, vagyonából nem maradt más meg csak egy romállapotban lévı úrvacsorai ónkancsó. A református egyházi tagok közül pedig senki. Akik ma a bánhidai egyházat alkotják mind az utóbbi 30 év alatt költöztek Bánhidára. A 40? családból kettı sem jött ugyanabból a községbıl, egy asztaltól és egyházból.. Az egyháznak az alapja a sors útját az ország legkülönbözıbb részeibıl összeverıdött reformátusok a hite, gyülekezeti életét élni akaró vágya volt. Az istentiszteleteket pedig a községháza tanács termében tartottuk, ebben az évben azonban renoválás ürügye alatt onnan is kitettek bennünket. Ideiglenesen most az ágh. ev. templomban jövünk össze. Ez a templom azonban Bánhida szélén van és a reformátusainknak 3 irányból és 3 kilométert kell megtenniük amíg oda érnek. Az egyház már igen harcol azért, hogy iskola és templom legyen ben kérvényezett iskola felállításához személyes közbenjárást telén járult hozzá a minisztérium 6000 P. építési anyagot helyezett kilátásba. A politikai község, amely gondos bıkezőséggel támogatja a róm. kath. egyházat és iskolát, eddig minden kérésünket elutasította. Templom helyet sem adott. Azt is katolikus ember közvetítésével tudtuk csak venni megfelelı helyen öles telekért 500 pengıt kellett fizetnünk. A miniszteri döntés után újból a községhez fordultunk és kértük, hogy adjon három alkalmas telke közül egyet ref. egyháznak iskolájára számára és adjon létszámunknak megfelelı segélyt. A telek kérés elıl teljesen elzárkózott. Segélyképpen pedig 6000 pengıt, vagyis annyit szavazott meg, amennyit a minisztérium kilátásba helyezett. Megjegyezte még a képviselı testület, hogy az összeg jóval az arányon felül van. Hosszas tanulmányozás után sikerült kimutatni, hogy az iskolafejlesztés nem nyugszik a canonica visitátión, tehát a ref. egyháznak még pengı jár. Ezt a kérést azzal utasították el, hogy az új róm. kath. iskola telke s épülete sincs a róm. kath. egyház nevén, hanem a

7 községén, tehát azt nem adták segélyképpen az egyháznak. Ezt a határozatot megfellebbeztük azon az alapon, hogy a tulajdonjog kérdése a segítés tényét nem befolyásolja. A fellebbezés március óta a Komárom megyei törvényhatósági biztos elıtt van, és csak most hívták fel a községet új határozat hozatalára. Az iskola építésére kilátásba helyezett állami és községi segély módot nyújtott volna arra, hogy az iskola megépüljön, de nem volt hely. A templom helyet pedig az egyház sem akarta iskolával elfoglalni. Így alakult aztán az a terv, hogy az iskola és a templom egy helyre épüljön, s mivel a telek kicsiny, egymás fölé. Az elgondolást Szeghalmy Bálint miskolczi építész mővészien oldotta meg, s az építkezéshez a minisztérium is hozzájárult. Az épület templom jellege tökéletesen meg van ırizve, jóllehet a földszinten van az iskola és a tanítói lakás és az emeleten a templom. Az egyház bár évek óta a hívek önkéntes felajánlása alapján győjti a templom építésére a pénzt, alispáni engedéllyel hét vármegye területén is győjtött e célra, nem volt felkészülve az ilyen nagy építkezésre. Az eddig összegyőjtött 5000 pengıt telekért kellett odaadni. De szükségünk volt a helyre, hogy valahol megvethessük a lábunkat,. Az egyház, bár nem volt felkészülve erre az építkezésre, kénytelen volt belefogni, mert különben az állami és községi segély is elveszett volna. Újabb kérésre és közbenjárásra a kult. min pengıre emelte fel az államsegélyt. A községi segély 6000 pengı, 5000 pengıt pedig az egyház a Közalaptól vesz fel. Az egész építkezés pengıbe kerül. Egyelıre csak a legszükségesebb dolgok készülnek el. Az épületet a torony elhagyásával tetı alá kell hozni. Az iskola és tanítói lakás teljes elkészítését a minisztérium írta elı. E nélkül az államépítészeti hivatal nem eszközli a kifizetéseket. Ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez pengı kell. Állam: Községi 6000 Kölcsön 5000 Templomi kölcs Hívek felajánlása A biztosított fedezet, mely egy-két héten belül rendelkezésre is áll pengı. Komárom-Pest, Szolnok, Veszprém megyékbe a győjtés folyamatban. A győjtésbıl azonban a hiányzó összeget nem tudjuk elıteremteni. Mély tisztelettel kérjük azért a Fıtiszt. és Nagymélt. Egyetemes Konventet, hogy a semmiféle egyházi épülettel nem rendelkezı, nagy katolikus és nemzetiségi tengerben küzdı és harcoló, a maga erejébıl is nagy erıfeszítést tevı egyházat s kért segély megadásával támogatni, további munkájában bátorítani és segíteni kegyeskedjen. Ha kérésünket ott sem hallják meg, ahol ugyanaz a szív és ugyan az a lélek él és ırködik magyarnak megmaradásáért és megerısödésért, mi is harcolunk, akkor nem tudunk hová fordulni.

8 Ha kérésünk az elıadott formában nem volna teljesíthetı, kérjük a N. hogy a segély egy részét kegyeskedjenek most folyósítani, a többi részét pedig évi segély formájában 15 éven keresztül, úgy hogy az az pengıs közalapi kölcsön törlesztésére szolgáljon. Így az egyháznak a közalapi kölcsön törlesztésére lekötött összegei felszabadulnának, és az egyház más forrásból szerezhetne kölcsönt, vagy további közalapi kölcsönért folyamodna, hogy az építkezése addig a pontig juthatna, ahol a megépített részek pusztulása nélkül és a Kult. Min. elıírása szerint meg lehet állni. Kérésünket ismételten bölcs és megértı jóakaratába ajánlva maradunk a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent alázatos szolgája. Nem adtak megfelelı telket a reformátusoknak a templom és iskola céljára. Így a gyülekezet 5000 pengıért megvásárolta Smudla Ferenc 1820 öles telkét az Árpád út és a Síkvölgyi út sarkán. Az egész ügyletet egy Virágh Zsigmond nevő tatai ügyvéd intézte, aki az 5 pengı 80 fillér bélyegköltségen kívül semmilyen díjat nem számolt fel a bonyolításért. Ármai Ernıné így emlékezik Életképek gyülekezetünkrıl címő visszaemlékezésében:

9 Tehát az elutasításnak nemzetiségi oka és a Bánhidán sokáig pejoratív fogalomként használt gyüttment -ek elleni antipátia lehetett. De ne legyünk igazságtalanok az akkori bánhidaiakkal szemben, nem mellékes a gazdasági ok sem: a nagyközség hatalmas mértékben fejlıdött a harmincas években. Többek között óvoda, csendırlaktanya épült, ekkor emelkedett ki a földbıl Újbánhida, a villanyt be kellett vezetni, csatornázni kellett, stb. A politikai község újabb és újabb pótadók kivetésére kényszerült. 4 Az is igaz, hogy a katolikus hagyományok miatt a katolikus templomot és iskolát jobban támogatta a község, oly annyira, hogy az utóbbit saját maguk emelték. 4 Bánhida község költségvetések /47 (Tatabányai Levéltár)

10

11

12 1938-ban pedig presbiteri győlésen indítványozta, hogy a bánhidai egyház templomépítésre vegyen fel 5000 pengó közalapítványi kölcsönt. 5 Egy presbiteri győlésen bejelentette a lelkipásztor, hogy Lıke Károly esperessel a létesítendı iskola ügyében eljártak Zsindely Ferenc államtitkárnál, aki határozott ígéretet tett arra, hogy egyházunkat hathatósan támogatja az iskolalétesítés ügyében. E hír hallatára a presbitérium eltekintett a magán jellegő iskola felállításától. Ebbıl láthatjuk, hogy a presbiterek is fontosnak tartották felekezeti iskola alapítását augusztus 12-én vetıdött fel elıször hivatalosan is az iskolaalapítás gondolata. December 13-án rendkívüli győlést hívott össze a lelkipásztor, s ezen felolvasta a vallás- és közoktatási miniszter rendeletét, amely szerint a Bánhidán felállítandó református elemi iskolának 1 tanterem és 1 tanítói lakás építési költségéhez 6000 pengı építési államsegéllyel hajlandó hozzájárulni, ha az egyházközség kötelezettséget vállal arra, hogy a tantermet berendezve és felszerelve legkésıbb évi december hó 1-jére tanításra alkalmassá teszi, a szükséges tanítói állást megszervezi. 6 A presbiterek örömmel vették tudomásul a miniszter leiratát, s vállalták a kötelezettségeket is, bízva abban, hogy a község is segít majd. Iskolaépítés céljára a templomhely melletti Braunféle telket kívánták megszerezni, de erre nem volt lehetıség. Így a kb A bánhidai református egyház iratai. (A továbbiakban: B. R. E. I.). Jegyzıkönyvek: jún. 19.) 6 B. R. E. I. Jegyzıkönyv: dec. 13.

13 négyszögöles telken kellett felépíteni az iskolát is. Egy környei kımővessel már tervet is készíttettek. Az 5000 pengı közalapi segélyrıl, amit templomépítésre kértek, most úgy döntöttek, hogy iskolaépítésre fordítják. A következı közgyőlésen (1938. dec. 18.) Bagossy Béla fıgondnok ismertette a kilenc év óta fennálló egyház fejlıdését. hogyan lett szórványból fiókegyház, röviddel késıbb anyaegyház. A múlt évben templomtelket vettünk, most pedig elérkeztünk egyházi életünkben egy nagyon fontos állomáshoz, a református elemi iskola felállításához. Számba kellett venni a templom és iskola felépítésének anyagi feltételeit. Erre március 9-én került sor. A lelkipásztor összesítette a rendelkezésre álló, vagy csak remélt forrásokat. Az államsegélyt, a közalapi kölcsönt, Bánhida község támogatását, a hívek adományait és a győjtésbıl befolyó pénzt összesítve pengı lett a végösszeg. Ezek ismeretében már ezen a győlésen döntöttek arról is, hogy a bemutatott két terv közül melyiket fogadják el. Az egyik terv készítıje Vasvári László, egy budapesti építı cég mérnöke, a másik tervet pedig Szeghalmy Bálint okleveles mérnök, miskolci mőszaki tanácsos készítette. Mindkét terv elnyerte a bánhidai presbiterek tetszését. A választásban döntı szerepe volt az építési költségnek. Vasvári László 40 ezer pengı költséget tüntetett fel, Szeghalmy Bálint pedig ezer pengıt. Volt egy másik szempont is, amely befolyásolta a döntést. Mivel a községi képviselı-testület nem szavazta meg a kért segélyt, s nem biztosított telket az iskola felépítésére, így a korábban (1937-ben) templomépítés céljára vett mintegy 200 négyszögöles telken kellett felépíteni az iskolát, a tanítói lakást és a templomot is. Vasvári László emeletes épületet tervezett, Szeghalmy Bálint pedig elfogadva a lelkipásztor javaslatát, a templomot a tetıtérben tervezte kialakítani, s így az egész épület templom jellegét meg lehetett tartani. E két ok miatt a presbiterek egyhangúlag Szeghalmy Bálint tervét fogadták el. A háború is beleszólt a nagy lelkesedéssel és lendülettel elkezdett iskola- és templomépítésbe. A háborús körülményeknek és közhangulatnak is szerepe lehetett abban, hogy a községi képviselı-testület nem szavazta meg a presbitérium által kért segélyt, s az iskola céljára szükséges központi fekvéső helyet sem biztosította. A háború miatt az országos győjtést is abba kellett hagyni. Késıbb a Magyar a magyarért mozgalom keretében győjtöttek ugyan 103 pengıt, de az nem sokat segített. Közben újabb problémák is adódtak. Az erıfeszítéseket siker koronázta, az november 12-én délelıtt 10 órakor kezdıdı ünnepségen Lıke Károly esperes, felsıházi tag felszentelte az iskolát, amely templomként is mőködött Szeghalmy Bálint tervei alapján.

14

15

16

17 Szeghalmy Bálint Tevékenysége a két világháború közötti idıre esett. Azt a századforduló utáni eszmét képviselte, hogy egy épületet teljes egészében (berendezésével együtt), egységes szellemben kell megtervezni. Csak természetes anyagokat használt: követ, fát, vasat. A templomainak mérete szolid, a lelkes gyülekezetet tartotta családiasnak. Építészettörténetünk egyik legtermékenyebb tervezıje volt. 91, többségében pályamő nyertes épülettervet készített,- közötte 59 jobbára magyar stílusú protestáns templomtervet. A templom: Isten háza. Tehát legyen: tiszta, minden a maga természetes színében. A templom: Isten trónterme. Legyen jó természetes világítás. (Ez megszabja az ablakok méretét, elhelyezkedését.) Akusztikája természetes: a csendesen elmondott Ige is legyen mindenütt jól hallható. A református istentisztelet sok elembıl áll: istentisztelet, bibliaóra, szeretetvendégség, ifjúsági alkalmak, közmővelıdés. Mindennek legyen helye." Nagyváradon született ápr. 21 én, középiskolába is oda járt, 1912-ben a budapesti mőegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Már mint mőegyetemi hallgató 1911-ben elkészítette a Nagyvárad-Velence református templom építési tervét, azonban rövidesen kitört az elsı világháború, így a templomépítés nem valósulhatott meg. A fiatal építészhallgatót Kós Károly és építésztársainak munkássága bár a közvetlen kapcsolat eddig nem bizonyított nagyban befolyásolhatta és egy életre elkötelezetté tette a népi építészet iránt. A megismert erdélyi népi élményvilágból merített és alkalmazott építészeti elemek már elsı munkáinál megjelennek. (Egy Árpád-kori mőemlék. A mezıtelegdi réf. templom.a Vasárnapi Újság okt. 3.-i száma.) 1914-ben bevonult katonának az elsı világháborúba, de 1915-ös sebesülése után már nem kellett frontszolgálatot teljesítenie között Nagykanizsa városi mérnöke lett. Ezekben az években készültek a következı építészeti tervei: a karcagi kultúrház, a hódmezıvásárhelyi iparos-egylet székháza, a szombathelyi felsı kereskedelmi iskola épülete, a soproni evangélikus teológiai internátus épülete,

18 a nagykanizsai mozgószínház és kultúrház. Nagykanizsán az ı tervei alapján épült fel a Beák-villa, a Teutsch-kastély, a vásártér és a piaci árucsarnok május 1-tıl Miskolc fımérnökévé nevezték ki. Miskolci évei alatt készült munkái közül kiemelkedik a kalotaszegi stílusban tervezett Martinkertvárosi és Deszka-templom. A tetemvári temetıben a reformátusoknak már a XVII. századtól kezdve volt ravatalozójuk, majd templomuk. Fatemplom épült 1724-ben és 1781-ben, majd 1874-ben készült el az a kereszt alaprajzú épület, mely a jelenleginek közvetlen elıdje volt. Ennek romlása miatt írtak ki pályázatot új templom építésére, amelyet ı, az akkori városi fımérnök nyert meg, így az ı tervei alapján épült föl a templom 1938-ban. A tervezı erdélyi származása és Kós Károllyal való kapcsolata meghatározó volt a magyaros szecessziós épület tervezése során, hiszen zömök alsórésző, fiatornyos, galériás tornya meredektetıs, zsindelyezett, festıi tömege és boronafalat idézı külseje erdélyi emlékeket ébreszt a nézıben. Az épület térdhajtásos, ikerdúcolásosfüggesztéses szerkezete a székely építımesterek hagyománya. Templomai: Borsosgyır, Kenderes, Keszthely, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Pesterzsébet (Klapka tér), Révfülöp, Sümeg, Tapolca, Kisbér, Tihany, Zalaegerszeg, ( között Hévízen római katolikus kápolnát tervezett és épített. Enyingen evangélikus templomot 1938-ban. ) Világi épületei: a községháza Gelsén, kastély Palinban, szegényház Gyırben, kultúrház Szepetneken ben avatott Avasi kilátó után a Budapesti Mérnöki Kamara tagja. Szeghalmy késıbbi legfıbb bőne az lehetett, hogy ı tervezte a kormányzó, Horthy Miklós falujának a templomát és a községházát. Az 1945 elıtti utolsó, már a második világháború idıszakában befejezett és egyben a legnagyobb beruházásnak a községháza felépítése számított. A kormányzó ezt az ügyet minden korábbinál nagyobb érdeklıdéssel karolta fel, a tervezésbe és a kivitelezésbe személyesen is beavatkozott. Az elöljáróság vezetıi 1939 nyarán felkeresték Horthyt, és tájékoztatták elképzeléseikrıl. A reprezentatív és éppen ezért rendkívül drága épülethez a kormányzó támogatását azonnal megnyerték, de Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a magas költségek miatt nem hagyta jóvá a terveket, és inkább a régi községháza kibıvítését javasolta márciusában az elöljáróság egy újabb, egyszerőbb tervet terjesztett a kormányzó elé, amelyhez már a belügyminiszter is hozzájárult azzal a kikötéssel, hogy az építkezés a berendezéssel együtt sem kerülhet százhúszezer

19 pengınél többe. Horthy Miklósnak azonban, de talán még inkább nejének, a kormányzónénak nem tetszett igazán a magyaros stílusú, leegyszerősített tervezet, ezért a homlokzatot barokk stílusúra dolgoztatták át. A többletköltségeket a kormányzó magára vállalta, míg az építkezéshez szükséges pénz legnagyobb részét a község kölcsönbıl fedezte. Az épület alapkıletételét október 3-án maga Horthy Miklós végezte, s alig egy év múlva, október 25-én sor kerülhetett a Szeghalmy Bálint építészmérnök tervei alapján felépített községháza ünnepélyes átadására. A második világháború után Németországba menekült, végül feleségével Deggendorfban telepedett le, jún. 16-án halt meg október 29-én a hazahozták az ı és felesége hamvait és Miskolcon a Deszka templom közelében temették el. Nevét Keszthelyen a Szeghalmy Bálint Református Alapítvány és Miskolcon a Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány ırzi. Enying Evangélikus templom (1998) (1938) Hévíz (terv 1941, épült:

20 Kenderes Keszthely Keszthely- evangélikus templom Kisbér

21 Mersevát evangélikus templom Miskolc- Deszkatemplom Miskolc-Martin-kertváros Mosonmagyaróvár

22 Nagyatád Pesterzsébet /terv/ Sümeg Tapolca

23 Zalaegerszeg

24 A REFORMÁTUS ELEMI ISKOLA BÁNHIDÁN A közoktatási miniszter február 28-án hozzájárult a bánhidai református iskolánál az elsı számú tanítói állás megszervezéséhez azzal a feltétellel, hogy az egyház lakást ad vagy lakáspénzt, valamint kertet vagy kertilletményt a tanítónak, aki emellett a kezdı tanítói fizetés 20 százalékát kapja. A presbitérium a miniszteri rendeletet tudomásul vette, s annak megfelelıen állapította meg a tanító díjlevelét. A díjlevél a tanító kötelességét is meghatározta: a rábízott osztályok tanítása, valláserkölcsi nevelése, az összes kántori teendık végzése, valamint a lelkipásztornak segédkezés a belmissziói munkában. A tanítói állásra többen adtak be pályázatot. Ezek alapján a közben megalakult iskolaszék feladata volt a jelölés. A lelkész a korteskedés elkerülése végett nem engedte meg a jelöltek nyilvános bemutatkozását. Rápolthy Viktor lett a bánhidai református elemi iskola elsı tanítója, a következő presbiteri győlésen már ı vezette a jegyzıkönyvet. Ez a Környén október 21-én megtartott együttes presbiteri győlés azért volt jelentıs és emlékezetes, mert Somogyi István lelkipásztor ekkor jelentette be, hogy eltávozik a környe-bánhidai gyülekezetbıl, ugyanis Csıszre megválasztották lelkipásztornak. A bejelentést a presbiterek a legnagyobb sajnálattal és ıszinte fájdalommal vették tudomásul. Somogyi István lelkészi érdemeit jegyzıkönyvben megörökítik, neki fáradságos, önzetlen és jól végzett munkájáért köszönetet szavaznak [ ] és további pályafutásához a legjobbakat kívánják. 7 Bár a torony még nem készült el és a képen is látható módon még nem vakolták be a falakat, a tanítás 1940-ben kezdıdött Rápolthy Viktor tanítóval. A tanító úr, akit Szolnokon a két világháború közti jelentıs költıként is számon tartanak 8, csak rövid ideig maradt itt, december 2-án behívták katonai szolgálatra és késıbb már nem tért vissza Uo. Jegyzıkönyv: okt Én vagyok : versek / Rápolthy Viktor. Megjelenés: Szolnok : Verseghy Irod. Kör, 1938.

25 Rápolthy Viktor ( ) Pedagógus, költı, lektor A diákok önképzıköre, sportköre is jó eredményeirıl volt nevezetes. Öntevékenységük legkiemelkedıbb eredménye a Nagykırösi prepák lapja volt októberétıl szeptemberéig jelent meg öthetenként. Hírek rovata az iskola eseményeit, vagy olyan híreket közölt, amelyek érintették a tanulóifjúságot. Terjedelmének legnagyobb részét a diákok novellái, versei alkották. Szerkesztıi üzenetek és rejtvények tették színesebbé. A lapot azért indították, hogy segítségével kellı összeget elıteremtve rádiót vásárolhassanak az intézetnek. Ezt a feladatot azonban jóval túlnıtte a folyóirat. A lap szerkesztıi: Aradi Tivadar, Molnár Gábor, Péczeli Nagy Lajos, Rápolthy Viktor, Gócz Imre voltak. Az II. évfolyam 6. számával a lap új címmel jelent meg, ez a Jövı útja volt. Azért változott meg a cím, mert a prepa szó nem magyar eredető, és mert kellemetlen íz tapadt a szóhoz tıl Sport rovatot is indítottak novemberétıl közösen jelentették meg a kecskeméti tanítóképzı intézettel. Ekkortól tartalmában is változás állt be, kibıvült pedagógia témájú tanulmányokkal. A háború éveiben a folyóirat megszőnt forrás: az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusa 10 Nagykırös mővelıdési helyzetképe a két világháború között

26 Mővei 11 : A boldogság legendája (Szolnoki költõk a két világháború között) Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 2002 Debrecen : Kapitális Pelikán könyvek A Jászberényi Vasas Szakszervezeti Munkáskórus története : [ ] /... Bárdos István kórustitkár A Jászberényi Munkásénekkar története címő munkájának felhasználásával szerkesztette, az ig tartó részt és az elıszót írta Rápolthy Viktor. Megjelenés: [Jászberény] : [Jászberényi Vasas Szakszervezeti Munkáskórus], [1980] [Budapest] : [Vasas Soksz.] Ahol öröm volt tanulni Ref. L évf. No p. 12 Én vagyok : versek Szolnok : Verseghy Irod. Kör, Ének-zene 7. Alcím: Tankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára Rápolthy Viktor (Lektor) Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1971 Hogyan hozhatjuk közel Bartók Béla mővészetét a tanulókhoz? Folyóirat: É-Zene Tan.Megjelenés: évf. No p. 13 Hogyan segíthetik a zenei közmővelıdési feladatok megvalósítását az iskolák és a mővelıdési házak? Megjelenés: Szolnok : Pedagógus Továbbképzı Int., Mire jó az óravázlat? Köznevelés január-december I-II. Zenei emlékek Szolnok megyében Megjegyzések :Jászkunság 18. évf. ( ) 3. sz p. 14 Csizsek Istvánné (szül.:czérna Klára) visszaemlékezései szerint, aki ig járt a Bánhidai Református Iskolába : a mai gyülekezeti terem szolgált osztályteremként, elıl egy hatalmas vaskályha, katedra és harmónium állt. Tintatartós három padsorban tanult kb. 50 diák összevont 1-6 elemi osztályban. Tanítók: Rápolthy Viktor 15, Szabó Ilona, Szıcs Lenke, a háború 11 forrás: az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusa 12 Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár katalógusa 13 Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár katalógusa 14 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Corvina OPAC dec. 2-án behívták katonának, ezért helyettesíteni kellett.

27 alatt Slízs Alíz 16, Cserháti Ilona, a háború után Kun Aladár 17 voltak. Aki rosszalkodott kiállították a vaskályha mellé térdepelni, vagy 25 pálcaütést kapott, a csúnya írásért körmös járt. Egyetlen könyvet használtak írásra, olvasásra, számolásra és csak egy füzetet., az énekhez zsoltáros könyvet. A hittant Gyimóthy Géza 18 tartotta, aki Környérıl járt át. Vasárnaponként a mai gyerek hittan helyett vasárnapi iskolába mentek, amit a nagyobb lányok tartottak. Háború alatt gyakran kellett hazafutniuk légiriadókor. Legszomorúbb élménye Klári néninek az volt, amikor másodikos korában az egyik osztálytársa, Monok Éva egész családjával 19 a bánhidai vasútállomást ért szınyegbombázás áldozata lett 1944-ben. A család temetése is háborús körülmények között zajlott, amikor a lelkész a búcsúztatót tartotta, akkor is megszólaltak a szirénák és mindenki futott, a halottakat is sebtiben földelték el a sírásók. 1940/ Amikor márciusában bejöttek az oroszok, örömében az ablakban táncolt, a gyerekek pedig indulót énekeltek. Forrás: Csizsek Istvánné 17 Szovjet fogságból érkezett haza. Forrás: Csizsek Istvánné 18 Gyimóthy Géza ( ) református lelkész volt, elõszõr Környén, majd a naszályi gyülekezetben szolgált. Pápa környéki településen, Adásztevelen éltek. Középparaszti birtokukon gazdálkodtak, nyolc gyermekük közül egyedül az õt tudták felsõfokon taníttatni. Régi kálvinista família, mely a családihagyomány szerint még Mária Teréziától kapta az adómentességét. Felesége: Tálos Terézia ( )könyvelõi szakvizsgával rendelkezett, gyermekei születéséig bérelszámolóként dolgozott a pápai textilgyárban; 1952 után a háztartást vezette, és férje gyülekezetében szolgált haláláig. Forrás. 19 Monok Éva, Monok János, Monok Jánosné, Monok Sándor esett áldozatul.

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944)

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944) Dr. Lénárt Béla Nagykálló (1930 1944) 2 1. A település a 30-as években Lénárt István 1931-1944 között Nagykálló vezetı(fı) jegyzıjeként élt, dolgozott a járási székhely funkcióját is betöltı nagyközségben,

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Doktori dolgozat az egyháztörténet tárgykörébıl ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Tıkés Zoltán református lelkész DEBRECEN 2 004 1 Csizmadia Zsigmond emlékére 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Mottó: A jelen tartozik a múltnak és a jövınek. 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai 2. A templom építésének elızményei 3. A Szent István

Részletesebben

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában Nincs többé szükség a társadalom e naplopóira, mert azokat a funkciókat, melyeket eddig végeztek (tanítás, szociális gondoskodás, egészségügyi szolgálat), immár a szocialista állam veszi át. [ ] El vagyunk

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben