A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása. Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása. Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett."

Átírás

1 A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása Kétszáz évig, ha éltek is protestánsok a faluban, számuk elenyészı lehetett.

2 Dr. Edelényi- Szabó Dénes :Komárom megye felekezeti és nemzetiségi a mohácsi vésztıl napjainkig Budapest, 1927, oldal Csak a szénbányászat kialakulása után betelepülı bányászok változtatták meg az arányt, de még így is az 1920-as népszámlálás adatai szerint a reformátusok aránya öt százalék alatt maradt ban a lakosság száma 2220, ebbıl református 61, 1910-ben 3638 lakosból 218 a református, 1920-ban 5005 lakosból A további változásokat, a reformátusok számának növekedését jól jelzik az 1938-ban megjelent vármegyei monográfia adatai: Ezek szerint Bánhida össznépessége 9800 lélek. Ebbıl 4800 lakott belterületeken, 4400 bányatelepen, 150 a villamos erımőtelepen, 100 Körtvélyespusztán, 90 Síkvölgypusztán és kb. 230 a MÁV állomáson. Vallási tekintetben 8300 lélek a r. kat., 850 a ref., 55 a g. kat., 320 az ág. ev. és 90 az izraelita egyház híve. [ ] A református egyház 1930-ban alakult. Elsı lelkésze Kiss Gyula missziós lelkész volt. Istentiszteleteket a községi tanácsteremben tartanak. Jelenlegi lelkésze Somogyi István. 1 1 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelıre egyesített vármegyék múltja és jelene. Bp p. 536.

3 36, Tárgyalás alá került Németh Zsigmond környei presbyter és társai, valamint a Bánhidán élı reformátusoknak az iránti kérelme, hogy a környei fiókegyházat önálló missziói egyházzá alakíthassák Környe központtal hogy Környén és vidékén, valamint a Bánhidán élı reformátusok megfelelı lelki gondozásban részesüljenek s az iskolás gyermekek hitoktatása is kellı képen teljesíthetı legyen. Egyhm. Kgy. örömmel látja a Környén és vidékén valamint a Bánhidán szétszortan élı reformátusoknak vallásunkhoz való hőségét és ragaszkodását, s azt a lelki szomjuságot, hogy lelkészi gondozás alá óhajtanak kerülni: tekintettel azonban arra, hogy a missziói egyházzá alakuláshoz szükséges elıkészületek nincsenek megtéve s egyelıre még a szükséges anyagi eszközök is hiányoznak, a kérdést csak ugy tudja megoldani, hogy a környei ref. hívek lelki gondozását a dadi lelkészre bízza s az ezen körzetben élı híveink lelki gondozásának késıbbi megoldását az egyházmegye elnökségére bízza és éber figyelmébe ajánlja. Errıl Németh Zsigmond környei presbyter értesítendı. 2 14/l. Esperes ur jelenti, hogy a Környe-bánhidai hívek lelkigondozásának kérdését sikerült megoldani missziói s. lelkészi állás megszervezésével Környe székhellyel s ezen állásra püspök ur kinevezése alapján Kis Gyula s.lelkész mőködik f. é. február hó 1 tıl dicséretreméltó buzgósággal. Bánhidán is megalakult a presbytérium, az egyház gondnokául Tóth Miklós jegyzı urat választották meg, kinek áldozatkészsége tette lehetıvé, hogy 300 P. értékben urasztali szt. edényeket vásároltak: egy ezüst tálcát és egy borkancsót pedig Tóth Miklós és neje adományoztak. A missziói s. lelkészi állás megszervezésérıl szóló jelentéssel kapcsolatban javasolja esperes ur, hogy mivel Kecskédet a környei missziói s. lelkész könnyebben gondozhatja, Dadtól csatoltassék a Környe-bánhidai missziói körzethez. Egyhm. Kgy. örömmel veszi tudomásul a Környe-bánhidai missziói s. lelkészi állás megszervezését és esperes urnak ezen ügyben tette szives fáradozásáért köszönetét nyilvánítja, de 2 A Tatai ref. egyházmegye közgyőlésének jegyzıkönyvébıl, Tata, július 17. Lelıhely: Tatai egyházmegye levéltára, Ács, Közgyőlési jegyzıkönyvek, Jegyzıkönyv , o.

4 köszönetét fejezi ki a bánhidai hívek áldozatkészségéért, mellyel az urasztali szt. edényeket beszerezték, fıként pedig Tóth Miklós községi jegyzı, gondnok urnak és nejének szíves adományáért, buzgóságáért, tettre-serkentı példaadásáért, mellyel ottani híveink lelkében is megindították az egyházunk iránti szeretetnek és ragaszkodásnak áldozathozatalban megnyilvánuló érzéseit. Tekintettel az esperesi jelentésben felhozott okokra Kgy. Kecskédet Dadtól a Környe-bánhidai missziói körzethez csatolja, mirıl a ftdı egyházkerületi közgyőlést tisztelettel értesíti. 3 Hosszú, nehéz munka vette kezdetét, azzal, hogy február 16-án Kiss Gyula református lelkész a bánhidai községházán megtartotta az elsı református istentiszteletet. A dátumot Miklós Dánielné, született Laposa Erzsébet jegyezte fel Bibliájába. 3 A Tatai egyházmegye közgyőlésének jegyzıkönyvébıl, Tata, július 23. Lelıhely: Tatai egyházmegye levéltára, Ács, Közgyőlési jegyzıkönyvek, Jegyzıkönyv , 75.o

5 Elıször szórvány gyülekezet volt, majd 1933-ban a környei egyház filiája lett, 1936-ban pedig társulva a környei reformátusokkal megalapították a Környe- Bánhidai Református Egyházközséget, amelyhez kilenc szórvány tartozott. Ekkor került többek között a vértesszılısi szórvány gyülekezet is a környebánhidai egyház gondozásában. Korábban Tatához tartozott. Somogyi István lelkipásztoré az érdem. Vállalta a nem kevés fáradsággal járó missziós tevékenységet, járta a környezı falvakat, pusztákat, felkereste a szórványban élı református családokat. Közöttük is ellátta a lelkipásztori szolgálatot. A szervezımunka mellett legfontosabb feladatának tartotta a templomépítést. Megindult a küzdelem a saját templomért és iskoláért, a gyülekezet országos győjtıakcióba kezdett. A bánhidai politikai község - egy a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent-hez írt kérelem alapján - nem szívlelte a községházán sokáig ıket: renoválás ürügye alatt onnan is kitettek bennünket. Ideiglenesen most az ágh. ev. templomban jövünk össze. Ez a templom azonban Bánhida szélén van és a reformátusainknak 3 irányból és 3 kilométert kell megtenniük amíg oda érnek.

6 Templom- és iskolaépítés Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent! Alulírottak azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes K., hogy a bánhidai ref. egyháznak templom és iskola építése befejezéséhez 6000 pengı közalapi segélyt nyújtani szíveskedjék. Kérésünk támogatásáért legyen szabad elıadnunk, hogy az 1930-ban missziói s. lelkész által elıször összehozott híveink 80 százalékban a legcsekélyebb keresetükbıl élnek. Csak három vitéz egyháztagnak van földje és 35 egyháztagnak saját háza. A többi bérbe lakik. Az egyház tagok már azzal, hogy Környével együtt anyagilag lehetıvé tették, hogy Környe-Bánhida név alatt 6 község és 14 külterület 1936-ban társegyház lehetett, bizonyosságot tettek arról, áldozatok árán is akarják az egyház fennállását, életét és virágzását. A Habsburg királyaink alatt folyó magyar és vallásüldözés teljesen elpusztította a bánhidai egyházat, vagyonából nem maradt más meg csak egy romállapotban lévı úrvacsorai ónkancsó. A református egyházi tagok közül pedig senki. Akik ma a bánhidai egyházat alkotják mind az utóbbi 30 év alatt költöztek Bánhidára. A 40? családból kettı sem jött ugyanabból a községbıl, egy asztaltól és egyházból.. Az egyháznak az alapja a sors útját az ország legkülönbözıbb részeibıl összeverıdött reformátusok a hite, gyülekezeti életét élni akaró vágya volt. Az istentiszteleteket pedig a községháza tanács termében tartottuk, ebben az évben azonban renoválás ürügye alatt onnan is kitettek bennünket. Ideiglenesen most az ágh. ev. templomban jövünk össze. Ez a templom azonban Bánhida szélén van és a reformátusainknak 3 irányból és 3 kilométert kell megtenniük amíg oda érnek. Az egyház már igen harcol azért, hogy iskola és templom legyen ben kérvényezett iskola felállításához személyes közbenjárást telén járult hozzá a minisztérium 6000 P. építési anyagot helyezett kilátásba. A politikai község, amely gondos bıkezőséggel támogatja a róm. kath. egyházat és iskolát, eddig minden kérésünket elutasította. Templom helyet sem adott. Azt is katolikus ember közvetítésével tudtuk csak venni megfelelı helyen öles telekért 500 pengıt kellett fizetnünk. A miniszteri döntés után újból a községhez fordultunk és kértük, hogy adjon három alkalmas telke közül egyet ref. egyháznak iskolájára számára és adjon létszámunknak megfelelı segélyt. A telek kérés elıl teljesen elzárkózott. Segélyképpen pedig 6000 pengıt, vagyis annyit szavazott meg, amennyit a minisztérium kilátásba helyezett. Megjegyezte még a képviselı testület, hogy az összeg jóval az arányon felül van. Hosszas tanulmányozás után sikerült kimutatni, hogy az iskolafejlesztés nem nyugszik a canonica visitátión, tehát a ref. egyháznak még pengı jár. Ezt a kérést azzal utasították el, hogy az új róm. kath. iskola telke s épülete sincs a róm. kath. egyház nevén, hanem a

7 községén, tehát azt nem adták segélyképpen az egyháznak. Ezt a határozatot megfellebbeztük azon az alapon, hogy a tulajdonjog kérdése a segítés tényét nem befolyásolja. A fellebbezés március óta a Komárom megyei törvényhatósági biztos elıtt van, és csak most hívták fel a községet új határozat hozatalára. Az iskola építésére kilátásba helyezett állami és községi segély módot nyújtott volna arra, hogy az iskola megépüljön, de nem volt hely. A templom helyet pedig az egyház sem akarta iskolával elfoglalni. Így alakult aztán az a terv, hogy az iskola és a templom egy helyre épüljön, s mivel a telek kicsiny, egymás fölé. Az elgondolást Szeghalmy Bálint miskolczi építész mővészien oldotta meg, s az építkezéshez a minisztérium is hozzájárult. Az épület templom jellege tökéletesen meg van ırizve, jóllehet a földszinten van az iskola és a tanítói lakás és az emeleten a templom. Az egyház bár évek óta a hívek önkéntes felajánlása alapján győjti a templom építésére a pénzt, alispáni engedéllyel hét vármegye területén is győjtött e célra, nem volt felkészülve az ilyen nagy építkezésre. Az eddig összegyőjtött 5000 pengıt telekért kellett odaadni. De szükségünk volt a helyre, hogy valahol megvethessük a lábunkat,. Az egyház, bár nem volt felkészülve erre az építkezésre, kénytelen volt belefogni, mert különben az állami és községi segély is elveszett volna. Újabb kérésre és közbenjárásra a kult. min pengıre emelte fel az államsegélyt. A községi segély 6000 pengı, 5000 pengıt pedig az egyház a Közalaptól vesz fel. Az egész építkezés pengıbe kerül. Egyelıre csak a legszükségesebb dolgok készülnek el. Az épületet a torony elhagyásával tetı alá kell hozni. Az iskola és tanítói lakás teljes elkészítését a minisztérium írta elı. E nélkül az államépítészeti hivatal nem eszközli a kifizetéseket. Ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez pengı kell. Állam: Községi 6000 Kölcsön 5000 Templomi kölcs Hívek felajánlása A biztosított fedezet, mely egy-két héten belül rendelkezésre is áll pengı. Komárom-Pest, Szolnok, Veszprém megyékbe a győjtés folyamatban. A győjtésbıl azonban a hiányzó összeget nem tudjuk elıteremteni. Mély tisztelettel kérjük azért a Fıtiszt. és Nagymélt. Egyetemes Konventet, hogy a semmiféle egyházi épülettel nem rendelkezı, nagy katolikus és nemzetiségi tengerben küzdı és harcoló, a maga erejébıl is nagy erıfeszítést tevı egyházat s kért segély megadásával támogatni, további munkájában bátorítani és segíteni kegyeskedjen. Ha kérésünket ott sem hallják meg, ahol ugyanaz a szív és ugyan az a lélek él és ırködik magyarnak megmaradásáért és megerısödésért, mi is harcolunk, akkor nem tudunk hová fordulni.

8 Ha kérésünk az elıadott formában nem volna teljesíthetı, kérjük a N. hogy a segély egy részét kegyeskedjenek most folyósítani, a többi részét pedig évi segély formájában 15 éven keresztül, úgy hogy az az pengıs közalapi kölcsön törlesztésére szolgáljon. Így az egyháznak a közalapi kölcsön törlesztésére lekötött összegei felszabadulnának, és az egyház más forrásból szerezhetne kölcsönt, vagy további közalapi kölcsönért folyamodna, hogy az építkezése addig a pontig juthatna, ahol a megépített részek pusztulása nélkül és a Kult. Min. elıírása szerint meg lehet állni. Kérésünket ismételten bölcs és megértı jóakaratába ajánlva maradunk a Fıtisztelető és Nagyméltóságú Egyetemes Konvent alázatos szolgája. Nem adtak megfelelı telket a reformátusoknak a templom és iskola céljára. Így a gyülekezet 5000 pengıért megvásárolta Smudla Ferenc 1820 öles telkét az Árpád út és a Síkvölgyi út sarkán. Az egész ügyletet egy Virágh Zsigmond nevő tatai ügyvéd intézte, aki az 5 pengı 80 fillér bélyegköltségen kívül semmilyen díjat nem számolt fel a bonyolításért. Ármai Ernıné így emlékezik Életképek gyülekezetünkrıl címő visszaemlékezésében:

9 Tehát az elutasításnak nemzetiségi oka és a Bánhidán sokáig pejoratív fogalomként használt gyüttment -ek elleni antipátia lehetett. De ne legyünk igazságtalanok az akkori bánhidaiakkal szemben, nem mellékes a gazdasági ok sem: a nagyközség hatalmas mértékben fejlıdött a harmincas években. Többek között óvoda, csendırlaktanya épült, ekkor emelkedett ki a földbıl Újbánhida, a villanyt be kellett vezetni, csatornázni kellett, stb. A politikai község újabb és újabb pótadók kivetésére kényszerült. 4 Az is igaz, hogy a katolikus hagyományok miatt a katolikus templomot és iskolát jobban támogatta a község, oly annyira, hogy az utóbbit saját maguk emelték. 4 Bánhida község költségvetések /47 (Tatabányai Levéltár)

10

11

12 1938-ban pedig presbiteri győlésen indítványozta, hogy a bánhidai egyház templomépítésre vegyen fel 5000 pengó közalapítványi kölcsönt. 5 Egy presbiteri győlésen bejelentette a lelkipásztor, hogy Lıke Károly esperessel a létesítendı iskola ügyében eljártak Zsindely Ferenc államtitkárnál, aki határozott ígéretet tett arra, hogy egyházunkat hathatósan támogatja az iskolalétesítés ügyében. E hír hallatára a presbitérium eltekintett a magán jellegő iskola felállításától. Ebbıl láthatjuk, hogy a presbiterek is fontosnak tartották felekezeti iskola alapítását augusztus 12-én vetıdött fel elıször hivatalosan is az iskolaalapítás gondolata. December 13-án rendkívüli győlést hívott össze a lelkipásztor, s ezen felolvasta a vallás- és közoktatási miniszter rendeletét, amely szerint a Bánhidán felállítandó református elemi iskolának 1 tanterem és 1 tanítói lakás építési költségéhez 6000 pengı építési államsegéllyel hajlandó hozzájárulni, ha az egyházközség kötelezettséget vállal arra, hogy a tantermet berendezve és felszerelve legkésıbb évi december hó 1-jére tanításra alkalmassá teszi, a szükséges tanítói állást megszervezi. 6 A presbiterek örömmel vették tudomásul a miniszter leiratát, s vállalták a kötelezettségeket is, bízva abban, hogy a község is segít majd. Iskolaépítés céljára a templomhely melletti Braunféle telket kívánták megszerezni, de erre nem volt lehetıség. Így a kb A bánhidai református egyház iratai. (A továbbiakban: B. R. E. I.). Jegyzıkönyvek: jún. 19.) 6 B. R. E. I. Jegyzıkönyv: dec. 13.

13 négyszögöles telken kellett felépíteni az iskolát is. Egy környei kımővessel már tervet is készíttettek. Az 5000 pengı közalapi segélyrıl, amit templomépítésre kértek, most úgy döntöttek, hogy iskolaépítésre fordítják. A következı közgyőlésen (1938. dec. 18.) Bagossy Béla fıgondnok ismertette a kilenc év óta fennálló egyház fejlıdését. hogyan lett szórványból fiókegyház, röviddel késıbb anyaegyház. A múlt évben templomtelket vettünk, most pedig elérkeztünk egyházi életünkben egy nagyon fontos állomáshoz, a református elemi iskola felállításához. Számba kellett venni a templom és iskola felépítésének anyagi feltételeit. Erre március 9-én került sor. A lelkipásztor összesítette a rendelkezésre álló, vagy csak remélt forrásokat. Az államsegélyt, a közalapi kölcsönt, Bánhida község támogatását, a hívek adományait és a győjtésbıl befolyó pénzt összesítve pengı lett a végösszeg. Ezek ismeretében már ezen a győlésen döntöttek arról is, hogy a bemutatott két terv közül melyiket fogadják el. Az egyik terv készítıje Vasvári László, egy budapesti építı cég mérnöke, a másik tervet pedig Szeghalmy Bálint okleveles mérnök, miskolci mőszaki tanácsos készítette. Mindkét terv elnyerte a bánhidai presbiterek tetszését. A választásban döntı szerepe volt az építési költségnek. Vasvári László 40 ezer pengı költséget tüntetett fel, Szeghalmy Bálint pedig ezer pengıt. Volt egy másik szempont is, amely befolyásolta a döntést. Mivel a községi képviselı-testület nem szavazta meg a kért segélyt, s nem biztosított telket az iskola felépítésére, így a korábban (1937-ben) templomépítés céljára vett mintegy 200 négyszögöles telken kellett felépíteni az iskolát, a tanítói lakást és a templomot is. Vasvári László emeletes épületet tervezett, Szeghalmy Bálint pedig elfogadva a lelkipásztor javaslatát, a templomot a tetıtérben tervezte kialakítani, s így az egész épület templom jellegét meg lehetett tartani. E két ok miatt a presbiterek egyhangúlag Szeghalmy Bálint tervét fogadták el. A háború is beleszólt a nagy lelkesedéssel és lendülettel elkezdett iskola- és templomépítésbe. A háborús körülményeknek és közhangulatnak is szerepe lehetett abban, hogy a községi képviselı-testület nem szavazta meg a presbitérium által kért segélyt, s az iskola céljára szükséges központi fekvéső helyet sem biztosította. A háború miatt az országos győjtést is abba kellett hagyni. Késıbb a Magyar a magyarért mozgalom keretében győjtöttek ugyan 103 pengıt, de az nem sokat segített. Közben újabb problémák is adódtak. Az erıfeszítéseket siker koronázta, az november 12-én délelıtt 10 órakor kezdıdı ünnepségen Lıke Károly esperes, felsıházi tag felszentelte az iskolát, amely templomként is mőködött Szeghalmy Bálint tervei alapján.

14

15

16

17 Szeghalmy Bálint Tevékenysége a két világháború közötti idıre esett. Azt a századforduló utáni eszmét képviselte, hogy egy épületet teljes egészében (berendezésével együtt), egységes szellemben kell megtervezni. Csak természetes anyagokat használt: követ, fát, vasat. A templomainak mérete szolid, a lelkes gyülekezetet tartotta családiasnak. Építészettörténetünk egyik legtermékenyebb tervezıje volt. 91, többségében pályamő nyertes épülettervet készített,- közötte 59 jobbára magyar stílusú protestáns templomtervet. A templom: Isten háza. Tehát legyen: tiszta, minden a maga természetes színében. A templom: Isten trónterme. Legyen jó természetes világítás. (Ez megszabja az ablakok méretét, elhelyezkedését.) Akusztikája természetes: a csendesen elmondott Ige is legyen mindenütt jól hallható. A református istentisztelet sok elembıl áll: istentisztelet, bibliaóra, szeretetvendégség, ifjúsági alkalmak, közmővelıdés. Mindennek legyen helye." Nagyváradon született ápr. 21 én, középiskolába is oda járt, 1912-ben a budapesti mőegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Már mint mőegyetemi hallgató 1911-ben elkészítette a Nagyvárad-Velence református templom építési tervét, azonban rövidesen kitört az elsı világháború, így a templomépítés nem valósulhatott meg. A fiatal építészhallgatót Kós Károly és építésztársainak munkássága bár a közvetlen kapcsolat eddig nem bizonyított nagyban befolyásolhatta és egy életre elkötelezetté tette a népi építészet iránt. A megismert erdélyi népi élményvilágból merített és alkalmazott építészeti elemek már elsı munkáinál megjelennek. (Egy Árpád-kori mőemlék. A mezıtelegdi réf. templom.a Vasárnapi Újság okt. 3.-i száma.) 1914-ben bevonult katonának az elsı világháborúba, de 1915-ös sebesülése után már nem kellett frontszolgálatot teljesítenie között Nagykanizsa városi mérnöke lett. Ezekben az években készültek a következı építészeti tervei: a karcagi kultúrház, a hódmezıvásárhelyi iparos-egylet székháza, a szombathelyi felsı kereskedelmi iskola épülete, a soproni evangélikus teológiai internátus épülete,

18 a nagykanizsai mozgószínház és kultúrház. Nagykanizsán az ı tervei alapján épült fel a Beák-villa, a Teutsch-kastély, a vásártér és a piaci árucsarnok május 1-tıl Miskolc fımérnökévé nevezték ki. Miskolci évei alatt készült munkái közül kiemelkedik a kalotaszegi stílusban tervezett Martinkertvárosi és Deszka-templom. A tetemvári temetıben a reformátusoknak már a XVII. századtól kezdve volt ravatalozójuk, majd templomuk. Fatemplom épült 1724-ben és 1781-ben, majd 1874-ben készült el az a kereszt alaprajzú épület, mely a jelenleginek közvetlen elıdje volt. Ennek romlása miatt írtak ki pályázatot új templom építésére, amelyet ı, az akkori városi fımérnök nyert meg, így az ı tervei alapján épült föl a templom 1938-ban. A tervezı erdélyi származása és Kós Károllyal való kapcsolata meghatározó volt a magyaros szecessziós épület tervezése során, hiszen zömök alsórésző, fiatornyos, galériás tornya meredektetıs, zsindelyezett, festıi tömege és boronafalat idézı külseje erdélyi emlékeket ébreszt a nézıben. Az épület térdhajtásos, ikerdúcolásosfüggesztéses szerkezete a székely építımesterek hagyománya. Templomai: Borsosgyır, Kenderes, Keszthely, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Pesterzsébet (Klapka tér), Révfülöp, Sümeg, Tapolca, Kisbér, Tihany, Zalaegerszeg, ( között Hévízen római katolikus kápolnát tervezett és épített. Enyingen evangélikus templomot 1938-ban. ) Világi épületei: a községháza Gelsén, kastély Palinban, szegényház Gyırben, kultúrház Szepetneken ben avatott Avasi kilátó után a Budapesti Mérnöki Kamara tagja. Szeghalmy késıbbi legfıbb bőne az lehetett, hogy ı tervezte a kormányzó, Horthy Miklós falujának a templomát és a községházát. Az 1945 elıtti utolsó, már a második világháború idıszakában befejezett és egyben a legnagyobb beruházásnak a községháza felépítése számított. A kormányzó ezt az ügyet minden korábbinál nagyobb érdeklıdéssel karolta fel, a tervezésbe és a kivitelezésbe személyesen is beavatkozott. Az elöljáróság vezetıi 1939 nyarán felkeresték Horthyt, és tájékoztatták elképzeléseikrıl. A reprezentatív és éppen ezért rendkívül drága épülethez a kormányzó támogatását azonnal megnyerték, de Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a magas költségek miatt nem hagyta jóvá a terveket, és inkább a régi községháza kibıvítését javasolta márciusában az elöljáróság egy újabb, egyszerőbb tervet terjesztett a kormányzó elé, amelyhez már a belügyminiszter is hozzájárult azzal a kikötéssel, hogy az építkezés a berendezéssel együtt sem kerülhet százhúszezer

19 pengınél többe. Horthy Miklósnak azonban, de talán még inkább nejének, a kormányzónénak nem tetszett igazán a magyaros stílusú, leegyszerősített tervezet, ezért a homlokzatot barokk stílusúra dolgoztatták át. A többletköltségeket a kormányzó magára vállalta, míg az építkezéshez szükséges pénz legnagyobb részét a község kölcsönbıl fedezte. Az épület alapkıletételét október 3-án maga Horthy Miklós végezte, s alig egy év múlva, október 25-én sor kerülhetett a Szeghalmy Bálint építészmérnök tervei alapján felépített községháza ünnepélyes átadására. A második világháború után Németországba menekült, végül feleségével Deggendorfban telepedett le, jún. 16-án halt meg október 29-én a hazahozták az ı és felesége hamvait és Miskolcon a Deszka templom közelében temették el. Nevét Keszthelyen a Szeghalmy Bálint Református Alapítvány és Miskolcon a Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány ırzi. Enying Evangélikus templom (1998) (1938) Hévíz (terv 1941, épült:

20 Kenderes Keszthely Keszthely- evangélikus templom Kisbér

21 Mersevát evangélikus templom Miskolc- Deszkatemplom Miskolc-Martin-kertváros Mosonmagyaróvár

22 Nagyatád Pesterzsébet /terv/ Sümeg Tapolca

23 Zalaegerszeg

24 A REFORMÁTUS ELEMI ISKOLA BÁNHIDÁN A közoktatási miniszter február 28-án hozzájárult a bánhidai református iskolánál az elsı számú tanítói állás megszervezéséhez azzal a feltétellel, hogy az egyház lakást ad vagy lakáspénzt, valamint kertet vagy kertilletményt a tanítónak, aki emellett a kezdı tanítói fizetés 20 százalékát kapja. A presbitérium a miniszteri rendeletet tudomásul vette, s annak megfelelıen állapította meg a tanító díjlevelét. A díjlevél a tanító kötelességét is meghatározta: a rábízott osztályok tanítása, valláserkölcsi nevelése, az összes kántori teendık végzése, valamint a lelkipásztornak segédkezés a belmissziói munkában. A tanítói állásra többen adtak be pályázatot. Ezek alapján a közben megalakult iskolaszék feladata volt a jelölés. A lelkész a korteskedés elkerülése végett nem engedte meg a jelöltek nyilvános bemutatkozását. Rápolthy Viktor lett a bánhidai református elemi iskola elsı tanítója, a következő presbiteri győlésen már ı vezette a jegyzıkönyvet. Ez a Környén október 21-én megtartott együttes presbiteri győlés azért volt jelentıs és emlékezetes, mert Somogyi István lelkipásztor ekkor jelentette be, hogy eltávozik a környe-bánhidai gyülekezetbıl, ugyanis Csıszre megválasztották lelkipásztornak. A bejelentést a presbiterek a legnagyobb sajnálattal és ıszinte fájdalommal vették tudomásul. Somogyi István lelkészi érdemeit jegyzıkönyvben megörökítik, neki fáradságos, önzetlen és jól végzett munkájáért köszönetet szavaznak [ ] és további pályafutásához a legjobbakat kívánják. 7 Bár a torony még nem készült el és a képen is látható módon még nem vakolták be a falakat, a tanítás 1940-ben kezdıdött Rápolthy Viktor tanítóval. A tanító úr, akit Szolnokon a két világháború közti jelentıs költıként is számon tartanak 8, csak rövid ideig maradt itt, december 2-án behívták katonai szolgálatra és késıbb már nem tért vissza Uo. Jegyzıkönyv: okt Én vagyok : versek / Rápolthy Viktor. Megjelenés: Szolnok : Verseghy Irod. Kör, 1938.

25 Rápolthy Viktor ( ) Pedagógus, költı, lektor A diákok önképzıköre, sportköre is jó eredményeirıl volt nevezetes. Öntevékenységük legkiemelkedıbb eredménye a Nagykırösi prepák lapja volt októberétıl szeptemberéig jelent meg öthetenként. Hírek rovata az iskola eseményeit, vagy olyan híreket közölt, amelyek érintették a tanulóifjúságot. Terjedelmének legnagyobb részét a diákok novellái, versei alkották. Szerkesztıi üzenetek és rejtvények tették színesebbé. A lapot azért indították, hogy segítségével kellı összeget elıteremtve rádiót vásárolhassanak az intézetnek. Ezt a feladatot azonban jóval túlnıtte a folyóirat. A lap szerkesztıi: Aradi Tivadar, Molnár Gábor, Péczeli Nagy Lajos, Rápolthy Viktor, Gócz Imre voltak. Az II. évfolyam 6. számával a lap új címmel jelent meg, ez a Jövı útja volt. Azért változott meg a cím, mert a prepa szó nem magyar eredető, és mert kellemetlen íz tapadt a szóhoz tıl Sport rovatot is indítottak novemberétıl közösen jelentették meg a kecskeméti tanítóképzı intézettel. Ekkortól tartalmában is változás állt be, kibıvült pedagógia témájú tanulmányokkal. A háború éveiben a folyóirat megszőnt forrás: az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusa 10 Nagykırös mővelıdési helyzetképe a két világháború között

26 Mővei 11 : A boldogság legendája (Szolnoki költõk a két világháború között) Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 2002 Debrecen : Kapitális Pelikán könyvek A Jászberényi Vasas Szakszervezeti Munkáskórus története : [ ] /... Bárdos István kórustitkár A Jászberényi Munkásénekkar története címő munkájának felhasználásával szerkesztette, az ig tartó részt és az elıszót írta Rápolthy Viktor. Megjelenés: [Jászberény] : [Jászberényi Vasas Szakszervezeti Munkáskórus], [1980] [Budapest] : [Vasas Soksz.] Ahol öröm volt tanulni Ref. L évf. No p. 12 Én vagyok : versek Szolnok : Verseghy Irod. Kör, Ének-zene 7. Alcím: Tankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára Rápolthy Viktor (Lektor) Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1971 Hogyan hozhatjuk közel Bartók Béla mővészetét a tanulókhoz? Folyóirat: É-Zene Tan.Megjelenés: évf. No p. 13 Hogyan segíthetik a zenei közmővelıdési feladatok megvalósítását az iskolák és a mővelıdési házak? Megjelenés: Szolnok : Pedagógus Továbbképzı Int., Mire jó az óravázlat? Köznevelés január-december I-II. Zenei emlékek Szolnok megyében Megjegyzések :Jászkunság 18. évf. ( ) 3. sz p. 14 Csizsek Istvánné (szül.:czérna Klára) visszaemlékezései szerint, aki ig járt a Bánhidai Református Iskolába : a mai gyülekezeti terem szolgált osztályteremként, elıl egy hatalmas vaskályha, katedra és harmónium állt. Tintatartós három padsorban tanult kb. 50 diák összevont 1-6 elemi osztályban. Tanítók: Rápolthy Viktor 15, Szabó Ilona, Szıcs Lenke, a háború 11 forrás: az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusa 12 Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár katalógusa 13 Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár katalógusa 14 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Corvina OPAC dec. 2-án behívták katonának, ezért helyettesíteni kellett.

27 alatt Slízs Alíz 16, Cserháti Ilona, a háború után Kun Aladár 17 voltak. Aki rosszalkodott kiállították a vaskályha mellé térdepelni, vagy 25 pálcaütést kapott, a csúnya írásért körmös járt. Egyetlen könyvet használtak írásra, olvasásra, számolásra és csak egy füzetet., az énekhez zsoltáros könyvet. A hittant Gyimóthy Géza 18 tartotta, aki Környérıl járt át. Vasárnaponként a mai gyerek hittan helyett vasárnapi iskolába mentek, amit a nagyobb lányok tartottak. Háború alatt gyakran kellett hazafutniuk légiriadókor. Legszomorúbb élménye Klári néninek az volt, amikor másodikos korában az egyik osztálytársa, Monok Éva egész családjával 19 a bánhidai vasútállomást ért szınyegbombázás áldozata lett 1944-ben. A család temetése is háborús körülmények között zajlott, amikor a lelkész a búcsúztatót tartotta, akkor is megszólaltak a szirénák és mindenki futott, a halottakat is sebtiben földelték el a sírásók. 1940/ Amikor márciusában bejöttek az oroszok, örömében az ablakban táncolt, a gyerekek pedig indulót énekeltek. Forrás: Csizsek Istvánné 17 Szovjet fogságból érkezett haza. Forrás: Csizsek Istvánné 18 Gyimóthy Géza ( ) református lelkész volt, elõszõr Környén, majd a naszályi gyülekezetben szolgált. Pápa környéki településen, Adásztevelen éltek. Középparaszti birtokukon gazdálkodtak, nyolc gyermekük közül egyedül az õt tudták felsõfokon taníttatni. Régi kálvinista família, mely a családihagyomány szerint még Mária Teréziától kapta az adómentességét. Felesége: Tálos Terézia ( )könyvelõi szakvizsgával rendelkezett, gyermekei születéséig bérelszámolóként dolgozott a pápai textilgyárban; 1952 után a háztartást vezette, és férje gyülekezetében szolgált haláláig. Forrás Monok Éva, Monok János, Monok Jánosné, Monok Sándor esett áldozatul.

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Prológus. Legyen Istené a dicsıség! Tatabánya-Bánhida, 2009. reformáció hava. Szilágyi Sándor lelkipásztor

Prológus. Legyen Istené a dicsıség! Tatabánya-Bánhida, 2009. reformáció hava. Szilágyi Sándor lelkipásztor Prológus Az egyház élete, szolgálata és bármilyen tevékenysége csak Istentıl való függésben, rá nézve valósulhat meg jól. Van, amikor úgy tőnik, Isten próbára teszi népét, vagy késlelteti az egyházban

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Eger első protestáns templomának terve

Eger első protestáns templomának terve Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Eger első protestáns templomának terve Eger első protestáns templomának terve [1] Hát nincs-e feltámadás? Eger első protestáns templomának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Törvényességi szempontból ellenırizte: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16 -án tartandó ülésére református

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok 63/2013. (IX. 12.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben