JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT"

Átírás

1 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/ Tervező Völgyzugoly Műhely Kft Solymár, Bimbó u. 20. Tel/fax: Mobil: 20/ ; 70/ Településrendezés: Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező TT/1É /06 Ronyecz Zsófia tájrendező és kertépítő mérnök Tájrendezés: Szilágyi Hajnalka okl. tájépítészmérnök TK Közlekedés: Tóth Attila - közlekedéstervező K1d Vízi közművek, energiaközművek, Hanczár Emőke okl. építőmérnök (MK: ) távközlés: (KÉSZ Kft.) Munkatárs: Fotók: Lugos-Hidvégi Nóra okl. tájépítészmérnök Korsós Renáta településmérnök hallgató Ronyecz Zsófia Lugos-Hidvégi Nóra Lőrinczné Deák Eszter december VZM 1226/1/13 Jobbagyi_vizsg_131114

2 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 ELŐZMÉNYEK... 4 A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 4 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK... 5 I. HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ... 6 KÖZSÉGI ALAPADATOK TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT... 8 A TELEPÜLÉS REGIONÁLIS FEKVÉSE, BETAGOZODÁSA TERVI ELŐZMÉNYEK TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELŐÍRÁSAI ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT) NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA, TÁRSADALMI ELLÁTÁS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA ÁLLANDÓ- ÉS LAKÓNÉPESSÉG ALAKULÁSA 1870-TŐL 2001-IG A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE TÉNYLEGES SZAPORULAT LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ( ) A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE TELEPÜLÉSI IDENTITÁS HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉG A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA GAZDASÁG A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI TURIZMUS, IDEGENFORGALOM A TELEPÜLÉS TURISZTIKAI SZEREPKÖRE TURISZTIKAI JELLEMZŐK GAZDASÁGI SZEREPLŐK TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE, VERSENYKÉPESSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZEI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS TÁJI-TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK DOMBORZATI VISZONYOK, FÖLDTANI ADOTTSÁGOK TALAJTANI JELLEMZŐK ÉGHAJLAT VÍZRAJZ NÖVÉNYZET TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JOBBÁGYI SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN TÁJSZERKEZET TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM... 38

3 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 7.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK A TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE ÉPÍTETT KÖRNYEZET TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK TELEPÜLÉSSZERKEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOK ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI A TELEPÜLÉS KILAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT HÁLÓZATI KAPCSOLATOK A TELEPÜLÉS TÁGABB TÉRSÉGE KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS A TELEPÜLÉS BELSŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATÁNAK ÉS LÉTESÍTMÉNYEINEK VIZSGÁLATA CSOMÓPONTOK KIALAKÍTÁSA A TELEPÜLÉS FORGALMI VIZSGÁLATA UTAK ÁLLAPOTA KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS PARKOLÁS KÖZMŰVIZSGÁLAT VÍZI KÖZMŰVEK VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS ENERGIAELLÁTÁS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS FÖLDGÁZELLÁTÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VEZETÉKES HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT, A TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KORLÁTOZÓ KÖZMŰADOTTSÁGOK KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE A TALAJ VÉDELME A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM HULLADÉKKEZELÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM II. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA EREDMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK MELLÉKLETEK... 63

4 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK Jobbágyi hatályos településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra. A község önkormányzatának képviselő-testülete májusában a településrendezési terv felülvizsgálatáról döntött. A munkával a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési munka augusztusában kezdődött. Jelen munkarészben dokumentálásra kerül a helyzetelemzés előkészítéseként végzett adatgyűjtés, előzményiratok és tervek feldolgozása és értékelése, valamint a tervezési folyamat ismertetése. A TERVEZÉSI FOLYAMAT A helyzetelemzés munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött adatok értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A vizsgálat a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező munkarész, azonban a további tervfázisok elkészítéséhez nélkülözhetetlen. A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati területfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség javulását, a faluközösség gyarapodását, a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A településfejlesztési koncepció a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak, valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. A település alakításának, védelmének lehetőségeit, a fejlesztés irányait meghatározó terv. Meghatározza a település egyes területrészeinek felhasználási módját, a műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását, az egyes országos, térségi és más módon érdekelt települési érdekek, jogok és rendezési tervek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. Jelen tervkészítés során a Szerkezeti tervet, a Szabályozási terv megkezdése előtt előzetesen a képviselőtestület megvitatja, egyeztetésre azonban csak a Szabályozási tervvel és a Helyi építési szabályzattal együtt kell megküldeni. Jóváhagyni csak a véleményezési eljárás befejeztével, a Szabályozási tervvel együtt lehet. A következő tervfázis a Szabályozási terv (SZT) és a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek célja a település környezetének, a fejlődés térbeli kereteinek alakítása és az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a település igazgatási területének használatával és beépítésével, valamint a természeti, táji és épített értékek védelmével összefüggő és az egyes tömbök telkeihez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapítani. A SZT és HÉSZ a település teljes igazgatási területére, illetve egy részére készülő terv és szabályzat, melyet a képviselőtestület rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes telektulajdonosokra. Alapja a Szerkezeti terv. A Szerkezeti és a Szabályozási tervhez közös alátámasztó munkarészek készülnek.

5 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 5 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK Légifotó A tervkészítés folyamatában jelentős segítséget nyújt a Google által készített műholdas fotó. A légifelvétel nagy magasságból készített, méretarányos kép, így egy viszonylag aktuális térképként is felfogható, s a digitális térképállomány alá vetíthető. A légifelvételen követhetők az alaptérképen (még) nem ábrázolt beépítések, vagy területhasználatok. A légifotó segítségével természetesen könnyebben átlátható a település szerkezete, kapcsolatai is. Fotódokumentáció A vizsgálatok elvégzéséhez, bemutatásához további segítséget nyújtanak a településről készített digitális fotók. Ezek a felvételek a helyszíni bejárás során készülnek, és a település egészének bemutatását segítik.

6 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 6 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

7 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 7 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÖZSÉGI ALAPADATOK Jobbágyi község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat a következő táblázat rögzíti. Települési alapadatok 1. Terület (ha) 1783,3 - Belterület 131,9 - Volt zártkert 116,7 - Külterület 1534,7 Lakosság (fő) munkaképes korúak száma regisztrált munkanélküliek száma 161 Lakásállomány (db) 862 Üdülőállomány (db) - Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, szeptember Jobbágyi infrastrukturális, kulturális, szociális és egészségügyi ellátottságára vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Települési alapadatok Közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások aránya ~99% Közüzemi csatornahálózatba kapcsolt lakások aránya 0% Közüzemi gázhálózatba kapcsolt lakások aránya 80% Távbeszélő fővonalak aránya ~51% Működő háziorvos 1 Működő gyógyszertár 1 Működő iskola 1 Működő óvoda 1 Működő bölcsőde - Idősek klubja /nappali ellátás/ - Könyvtár (Művelődési otthon) 1 Mozi - Postahivatal 1 Bankfiók (Takarék szövetkezet) 1 Mentőállomás - Rendőrőrs - Teleház (Művelődési házban) - Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, szeptember

8 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 8 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT A TELEPÜLÉS REGIONÁLIS FEKVÉSE, BETAGOZODÁSA Jobbágyi Nógrád megye déli részén, a megyehatáron fekvő település, Heves megyével határos. A község további 25 településsel (Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc) a Pásztói kistérséghez, továbbá ugyanezen településekkel a Pásztói járáshoz tartozik. A település a megyeszékhelytől, Salgótarjántól 38 km-re, a kistérségi központtól, Pásztótól 12 km-re fekszik. A település önálló jegyzőséggel bír. Jobbágyin egy óvoda és egy általános iskola található, középiskola, felsőoktatási intézmény nem található a faluban. Önkormányzati társulás keretein belül működik a településen a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, amelyhez Jobbágyin kívül Palotás, Egyházasdengeleg és Kisbágyon tartozik. Közlekedési szempontból Jobbágyi kedvező helyzetben van, hiszen a települést észak-déli irányban szeli át a 21. sz. országos főút, amely Hatvant és egyben az M3-as autópályát köti össze a megyeszékhellyel, Salgótarjánnal és a magyar-szlovák határral, Somoskőújfaluval. A község az M3-as autópályától mindössze 20 km-re, a megyeszékhelytől pedig 38 km-re helyezkedik el. A településiés főúthálózat következtében a település tömegközlekedése kiváló. Jobbágyi rendelkezik vasúti kapcsolattal, a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal halad át a településen. A településen a helyközi járatok mellett napi távolsági buszjárat közlekedik, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak Budapesttel, Salgótarjánnal, Hatvannal, Pásztóval. Jobbágyi térségi elhelyezkedése Forrás:

9 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2. TERVI ELŐZMÉNYEK 2.1. TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEI Országos területfejlesztési koncepció (OTK) (Elfogadva a 97/2005. (XII.25.) OGY határozattal) Az Országos Területfejlesztési Koncepció általános célokat irányoz elő az Észak-Magyarországi régióra (versenyképes gazdaság megteremtése, regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása, a minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése). Az Országos területfejlesztési koncepció nem említi konkrétan sem Jobbágyit, sem a Pásztói kistérséget. Észak-Magyarországi Régió fejlesztési stratégiája Az Észak-Magyarországi Régi fejlesztési stratégiája nem említi konkrétan sem Jobbágyit, sem a Pásztói kistérséget. A fejlesztési stratégia fő programjai megfelelnek az országos célkitűzéseknek. A tervezett regionális fő programok: A versenyképes gazdaság megteremtése program Regionális turisztikai hálózatok kialakítása az Észak-Alföldi Régióval közösen A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése 1. A versenyképes gazdaság megteremtése program (TECHNO-RÉGIÓ) célja: Az ipari és szolgáltatások területén a gazdasági teljesítőképesség növelése, húzóterületek kijelölése A régió későbbi gazdasági szerkezetét, jellegét meghatározó gazdasági ágak fejlesztése Kreatív, innovatív régió arculatának kialakítása. A lehetséges növekedési pályák lehetőségeinek maximális kihasználása. 2. Regionális turisztikai hálózatok kialakítása az Észak-Alföldi Régióval közösen A program célja: Versenyképes, nemzetközileg is meghatározó turisztikai régió kialakítása Hazai és nemzetközi ismertség, elfogadottság növelése Partnerség és hálózati együttműködési szemlélet kialakítása. A vendégéjszakák számának növelése. Közös regionális klaszter központ létrehozása a turisztikai szektorban A kialakítandó hálózati rendszerek egymást erősítő hatásának kihasználása 3. A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése A program célja: Harmonikus és fenntartható fejlődésre alkalmas település hálózat kialakítása, a gazdaságitársadalmi funkciók praktikus felosztása Megfelelő szintű életminőség lehetőségének biztosítása mindenki számára (munkahelyteremtés, élhető környezet biztosítása és a lakosságot közvetlenül érintő szolgáltatások) Nógrád megye területfejlesztési koncepciója Nógrád megye jelenleg készülő területfejlesztési koncepciója térségre vonatkozó fő céljai megfeleltethetők az országos területfejlesztési koncepció Észak-Magyarországi régióra vonatkozó elhatározásainak. Átfogó céljai között szerepel a gazdaság fejlesztése, egy aktív, kreatív, együttműködő társadalom kialakítása, marasztaló élettér biztosítása a megye lakosai számára. Specifikus célkitűzései a következők: 1. Fejlődő gazdaság: KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozói aktivitása Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása, megerősítése Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság Meglévő potenciálokra építő innovációs centrumok létrehozása, megerősítése 2. Aktív, kreatív, együttműködő társadalom Társadalmi depresszió kezelése, felkészülés a munkára

10 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 10 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató képzési rendszer Fiatalok elvándorlásának mérséklése Integrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére 3. Marasztaló élettér Egészséges, vonzó, emberközpontú, megfizethető lakó- és pihenő környezet Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer, egyenlőtlenségek csökkentése Modern, szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér Közlekedési csomópontok gyors elérése Fokozódó környezetbiztonság A Cserhátalja és a Nyugat-Mátra Európában Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoportba a Pásztói járás összes települése és a Balassagyarmati járás egy települése tartozik. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára 2011-ben került sor, majd 2013-ban módosították. Fő célkitűzései megfelelnek az országos és megyei szintű terveknek (a gazdaság fejlesztése, az életminőség javítása, a humán erőforrás fejlesztése, a turizmus fejlesztése). Pásztói kistérség területfejlesztési koncepció A Pásztói Kistérség Fejlesztési Programjában négy fő prioritás mentén kerültek megállapításra a feladatok: I. A helyi gazdaság fejlesztése II. A turizmus fejlesztése III. A humánerőforrás fejlesztése IV. A környezeti állapot javítása A prioritások megvalósítását 19 intézkedés szolgálja. I. A helyi gazdaság fejlesztése I.1. A kistérség iparterületeinek fejlesztése, piacképességük javítása I.2. Kistérségi menedzsmentszervezet létrehozása a fejlesztések koordinálására I.3. Térségi marketing-tevékenyég fejlesztése I.4. Korszerű agrár- és vidékfejlesztések megvalósítása, komplex fejlesztési programok kidolgozása és végrehajtása I.5. Az életképes kistérségi vállalkozások fejlesztése II. A kistérségi turizmus fejlesztése II.1. A kistérség turisztikai vonzerőinek elsősorban a Mátrához, Cserháthoz kötődő fejlesztése tématerületek meghatározása II.2. A turisztikai fogadókapacitás és háttér-infrastruktúra fejlesztése II.3. Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása II.4. A turisztikai marketing fejlesztése III. Humánerőforrás fejlesztése III.1. A közoktatás és a közművelődés alapfeltételeinek megteremtése, fejlesztése III.2. Át- és továbbképzések, valamint a szakképzési rendszer fejlesztése III.3. A kistérségi hátrányos helyzetű roma népesség társadalmi integrációjának erősítése III.4. Az egészségügyi ellátás fejlesztése III.5. A sport és a rekreációs tevékenységek alapfeltételeinek megteremtése, fejlesztése IV. Környezeti állapot fejlesztése IV.1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése IV.2. A szennyvízelvezetés és kezelés rendszereinek fejlesztése IV.3. Vízrendezés és vízkárelhárítás IV.4. A vezetékes- ivóvízellátás fejlesztése IV.5. A hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése, hatékonyságának növelése Jobbágyi több intézkedés keretén belül említésre kerül a koncepcióban:

11 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT II.1. A kistérség turisztikai vonzerőinek elsősorban a Mátrához, Cserháthoz kötődő fejlesztése tématerületek meghatározása A karakter szempontból lehatárolt területek közül Jobbágyi a kastélyok, kúriák, a vadászat és a horgászat térségéhez tartozik, amely a Pásztói kistérség déli, ellaposodó domborzatú területét érinti. III.3. A kistérségi hátrányos helyzetű roma népesség társadalmi integrációjának erősítése Jobbágyi területén a roma kisebbség száma és aránya jelentős, a fiatalabb korosztályokban pedig meghatározó. A fejlesztési koncepció célja a Jobbágyin és a hozzá hasonló településeken a cigány lakosság társadalmi, gazdasági életesélyeinek növelése, és a társadalmi sokszínűség megőrzése, amelyet a területfejlesztési program többi intézkedése is (pl.: munkahelyteremtés, iparterületek fejlesztése, mezőgazdaság fejlesztése, képzés, átképzés, stb.) elősegít. IV.2. A szennyvízelvezetés és -kezelés rendszereinek fejlesztése Jobbágyi településén ez az intézkedés a hagyományos szennyvízkezelés objektumainak kiépítésével és szennyvízkezelési-társulások létrehozásával valósítható meg. A gazdaságosság, valamint a forrásszerző pályázatokon való sikeresebb indulás reményében, a hagyományos közcsatorna-hálózatot és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztító-telep kiépítését a kistérség néhány települése összefogás keretében együttműködve, közös projektek megvalósításával, szennyvízkezelési-társulások létrehozásával kell, hogy végrehajtsa. IV.4. A vezetékes ivóvízellátás fejlesztése A kistérség települései közül többek között Jobbágyin figyelhető meg a belső vezetékes ivóvízhálózatának leromlott állapota. Jobbágyin a vezetékek és más kiegészítő rendszerelemek, illetve berendezések rendkívül rossz műszaki állapota miatt a teljes hálózat rekonstrukciója indokolt. A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programja (2004) A kistérség vidékfejlesztési programja hosszú távú általános célkitűzése a lakosság életminőségének javítása, speciális célkitűzése a kistérség jövedelmi szintjének javítása. A célokhoz kapcsolódóan négy prioritást fogalmaz meg: Mezőgazdasági szektor versenyképességének javítása Vidéki infrastruktúrafejlesztés Emberi erőforrás fejlesztés Környezet és egészségügyi állapot javítása A célkitűzések megvalósulását az alábbi alprogramok szolgálják: Mezőgazdasági beruházások támogatása Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Környezetterhelés csökkentése, infrastruktúra fejlesztése Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása Falufejlesztés és felújítás, a vidéki tárgyi és szellemi örökségek védelme és megőrzése Foglalkoztatás fejlesztése, diverzifikált jövedelemszerzés Turisztikai potenciál erősítése 2.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELŐÍRÁSAI ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT) 1 A törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezésével összhangban kell kialakítani. Az összhang megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési) területrendezési tervek készítésénél az OTRT egymásra épülő területfelhasználási kategória rendszert hozott létre. Így az országos területfelhasználási kategóriák 1 Módosítva a évi L törvénnyel

12 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 12 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban (OTÉK - 253/1997. /XII.20/ Korm. rendelet) meghatározott települési területfelhasználási egységeket lehet kijelölni. Ezáltal az OTRT lehetővé teszi azt, hogy az országos övezetek határai a térségi, a megyei és a települési szintű területrendezési tervekben pontosíthatók legyenek. (OTRT 1-4.) A törvény szellemének megfelelően a jogalkotó létrehozta az országos térségi területfelhasználási kategóriákat (OTRT 5..) és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat (OTRT 6..). Az országos területfelhasználási kategóriák: a) legalább 1000 ha területű térségek: erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes területfelhasználású térség, települési térség; b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: vízgazdálkodási térség, építmények által igénybe vett térség, települési térség. Az OTRT Szerkezeti Terve Jobbágyi közigazgatási területén a következő területfelhasználási kategóriákat határozza meg: Erdőgazdálkodási térség: Jobbágyi külterületének keleti részét a szerkezeti terv erdőgazdálkodási térségként határozza meg. Az OTRT 6.. (1) bekezdésének a) pontja alapján az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%- ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén - a városi ranggal rendelkező települések kivételével - városias települési térség nem jelölhető ki. Mezőgazdasági térség: Jobbágyi külterületének legnagyobb részét az OTRT mezőgazdasági térségként jelölte ki. Az OTRT 6.. (1) bekezdésének b) pontja alapján a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén - a városi ranggal rendelkező települések kivételével - városias települési térség nem jelölhető ki. Települési térség: A területfelhasználási kategória a település jelenlegi nyugati belterületére terjed ki. Az OTRT 6.. (1) bekezdésének d) pontja alapján a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell sorolni. Vízgazdálkodási térség: A szerkezeti terv a Zagyvát vízgazdálkodási területként jelöli. Az OTRT 6.. (1) bekezdésének e) pontja alapján a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki. Építmények által igénybevett térség: A szerkezeti terv a 21-es gyorsforgalmi utat (Hatvan-Somoskőújfalu), a település főbb útjait, a községen áthaladó, Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal területét, valamint az országos kerékpárút törzshálózatba tartozó Hatvan-Salgótarján kerékpárút községen áthaladó részét sorolja ebbe a térségbe. Az OTRT 6.. (1) bekezdésének f) pontja alapján az építmények által igénybevett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. A módosított évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről meghatározza az ország egyes térségeinek területfelhasználási feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

13 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 13 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Az országos területfelhasználási térségeken belül az OTRT 12.. (1) bekezdésében az alábbi térségi övezeteket hozta létre és megalkotta a rájuk vonatkozó szabályokat (OTRT ): országos ökológiai hálózat, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, országos jelentőségű tájképvédelmi terület, kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe, ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, együtt tervezhető térségek, kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. Az OTrT övezetei közül Jobbágyi területét az alábbiak érintik: országos ökológiai hálózat, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. Jobbágyi közigazgatási területén az OTRT által meghatározott országos térségi övezetek közül az alábbi öveztek találhatók: Országos ökológia hálózat övezete Jobbágyi területén a Nagy-Hársas-hegy nagy része, a Zagyva folyó menti területek, a 21-es út északi szakasza és a Zagyva folyó közötti terület, valamint a Szuha-patak menti területek képezik az ökológiai hálózat részét. 13. (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások

14 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 14 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT alkalmazásával lehet. (3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Jobbágyi területén a Nagy-Hársas-hegy északi, északkeleti és déli részén több kisebb erdőfolt, valamint a 21-es út nyugati oldalán egy kisebb terület tartozik ebbe az övezetbe. 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 42/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyva (Tervező: VÁTI Nonprofit Kft.) A megye szerkezeti terve meghatározza a megyei területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastrukturális hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit. A 2011-ben módosított Megyei területrendezési terv az Országos Területrendezési Tervvel összhangban készült. A rendelet célja a megye területén érintett települési önkormányzatok, szakmai, gazdasági, társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezési tervben foglaltaknak megfelelően a területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak megállapítása, a megye egyes térségeiben a területfelhasználás feltételeinek és a műszaki infrastrukturális hálózatok térbeli rendjének meghatározása, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti és kulturális adottságok megőrzésére és védelmére. A megye térségi szerkezeti tervében ábrázolt térségi területfelhasználási elemeket az Országos Területrendezési Tervben meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. a) erdőgazdálkodási térség, b) mezőgazdasági térség, c) vegyes területfelhasználási térség, d) városias települési térség, e) hagyományosan vidéki települési térség, f) vízgazdálkodási térség, g) építmények által igénybe vett térség.

15 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 15 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A megye szerkezeti terve Jobbágyi területén mezőgazdasági térséget, erdőgazdálkodási térséget és városias települési térséget jelöl. Mezőgazdasági térség: A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. A terv Jobbágyi területén a 21-es úttól nyugatra fekvő külterületi részeket, az egykori zártkert területét, a keleti belterülettől északra fekvő területet, valamint a 21-es út és a Zagyva közötti területet sorolja ebbe az térségbe. Erdőgazdálkodási térség: Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A terv a település kelti és északi részén fekvő erdőterületeket, valamint a Zagyva és a vasút közti terület északi részét sorolja ebbe a térségbe. Városias települési térség: A városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. A terv ebbe a térségbe sorolja a település két belterületét, valamint a Zagyva és a vasút közötti terület déli részét és annak környezetét. A település területén a megyei terv az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül a 21. sz. gyorsforgalmi utat, a 2129 sz. és a sz. főutat, a vasút nyomvonalát, és az országos kerékpárút törzshálózat nyomvonalát ábrázolja. Országos jelentőségű építmények közül árvízvédelmi fővonalat ábrázol még a terv a Zagyva déli szakasza mentén mindkét oldalon. A terven ábrázolt főút a honvédségi területen is átvezet, ám ezen a területen az átjárás jelenleg nem engedélyezett, közút nem halad keresztül a területen. A térségi jelentőségű infrastruktúra-hálózati elemek közül mellékutat, térségi kerékpárút-hálózat elemét, 120 kv-os elosztóhálózatot és térségi szénhidrogén szállítóvezetéket ábrázol a terv a település területén. A megyei terv által meghatározott térségi övezetek lehatárolását a rendelet mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. A térségi övezetek közül Jobbágyi területét az Országos Ökológiai Hálózat Magterület és Ökológiai folyosó övezete, a Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, a

16 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 16 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, az Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete és a Vízeróziónak kitett terület övezete érinti. A térségi övezetek közül az alábbiak érintik Jobbágyi közigazgatási területét: Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó övezete Az övezetbe a Zagyva folyó menti területek, a település dél-nyugati határán a Szuha-patak menti területek tartoznak, valamint a település keleti határán egy kisebb terület, amely a Szücsi közigazgatási területén folyó Ágói-patak körüli ökológiai folyosó területhez tartozik. 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Országos Ökológiai Hálózat Magterület övezete Az övezetbe a Nagy-Hársas-hegy területe tartozik. 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos

17 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 17 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. (6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az övezetbe a Nagy-Hársas-hegy erdőterületeinek egy része tartozik. Az Országos Területrendezési Terven kiváló termőhelyi adottságú erdőként ábrázolt 21-es út menti erdőfoltot a megyei terv nem jelöli kiváló termőhelyi adottságú erdőként. 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Az övezetbe a közigazgatási terület déli részén található hulladéklerakó tartozik. 20. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.

18 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 18 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Az övezetbe Jobbágyi közigazgatási területének északkeleti és keleti része, valamint a Szuha-patak menti területek tartoznak. 21. (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

19 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 19 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Vízeróziónak kitett terület övezete Az övezetbe tartozik a település teljes közigazgatási területe. 26. Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Az övezetbe tartozik a település közigazgatási területének nyugati részén, a Nagy-Hársas-hegy lábánál fekvő erdőterületek egy része. 19/A. Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

20 JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 20 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2.3. SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI A szomszédos települések hatályos településrendezési tervei többségében nem tartalmaznak Jobbágyit jelentősen befolyásoló fejlesztési szándékokat illetve korlátozásokat. Kivételt jelent ezalól a tervezett 21. sz. főút négynyomúsítása, melynek nyomvonala egyaránt érinti a szomszédos Szurdokpüspöki, Zagyvaszántó és Apc településeket. A szomszédos települések településrendezési tervein az új nyomvonal átvezetésre került HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK A település nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jobbágyi Településrendezési terv Tervező: Nógrádterv Kft. Felelős tervező: Sugár Gizella Jóváhagyás: A községre 2004-ben készült új, OTÉK alapú településrendezési terv, amely településszerkezeti tervből, belterületi szabályozási tervből, külterület szabályozási tervből, zártkert szabályozási tervből és helyi építési szabályzatból áll. A településrendezési terv áttanulmányozása során hiányosságok voltak észlelhetők benne, amelyek a készítése óta eltelt jogszabályi változások, szakmai módszertani változásokból adódtak, így szükségessé vált a terv módosítása. Jobbágyi sajátos településszerkezettel rendelkezik: két belterülete van, amelyeket egy - a terv készítésének idején számmal jelzett - bekötőút kötött össze, amely jelenleg a 2405 j. országos mellékút. A hatályos rendezési terv jelentős lakóterületi fejlesztéseket céloz meg a belterület határának kibővítésével. A fejlesztések során mintegy 21 ha új lakóterület került kijelölésre. Az újonnan kijelölt lakóterületek többsége falusias lakóterület besorolásba került, kivétel ez alól a település nyugati részén elhelyezkedő 5 ha-os terület, amely tartalék lakóterület besorolású. A lakóterületi fejlesztési területek nagy része a hatályos terv készítése óta eltelt időszakban nem került felhasználásra. Önálló településközpont terület nem található a településen, a falu központi részeit településközpont vegyes/falusias illetve kisvárosias lakóövezetbe sorolja a terv. Ezekbe az övezetekben található a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, a faluház, a templom és a lakótelep környezete. A terv Jobbágyi területén az alábbi beépítésre szánt övezeteket különbözteti meg: - Falusias lakóterület - Kisvárosias lakóterület - Településközponti vegyes terület - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - Ipari gazdasági terület - Különleges terület (temető) - Különleges terület (sportterület) - Különleges terület (szeméttelep) - Különleges terület (honvédségi) A település helyi építési szabályzata a lakóterületeken oldalhatáron-, illetve szabadonálló beépítést szabályoz 4,5 m-es valamint kialakult építménymagassággal. A telkek nagyságát 300 illetve 1200 m 2 - ben határozta meg. A település központi funkciókkal rendelkező területeit településközponti vegyes területként jelölték ki, amelyek egyben falusias vagy kisvárosias lakóterületek is (Vt/Lf és Vt/Lk). Ezekben az övezetekben oldalhatáron- és szabadonálló, valamint zártsorú beépítés lehetséges. A kialakítható legkisebb telekméretet 1400 és 600 m 2 között határozta meg, a maximális építménymagasság minden esetben a kialakult.

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ Megbízó Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó MÓDOSÍTÁSÁRA

ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó MÓDOSÍTÁSÁRA ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA Tartalom: 1. Összefoglaló 2. Tervező 3. Részletes

Részletesebben