Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós"

Átírás

1 Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán Menyhárt Miklós Ipoly és a határ elválaszt, a történelem összeköt A két falu történetéről több kiváló tanulmány jelent meg. Jelen dolgozatban a téglaégetés és -gyártás szemüvegén át nézve kívánjuk bemutatni e falvak XVIII XX. századi történetét. Mindkét község az Alsó Ipoly mentén helyezkedik el, előbbi a jobb, az utóbbi pedig a bal partján. A környék évezredek óta lakott terület, melyre bizonyíték a Pásztón talált i.e. V II. évezredből keltezhető kőbalta és edény 1, illetve a Mikolához közeli (egyébként a trianoni békediktátumig Pásztóhoz tartozó) István-majorban feltárt szkíta temető. 2 Ipolypásztó eddig ismeretes első írásos említése a XII. században kelt, Vámosmikoláról pedig 1075-ben Mikolafalu néven tesz említést a Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország vármegyéi és városai c. monográfia. 3 A trianoni békeszerződésig mindkét település Hont vármegyéhez tartozott. Ipolypásztó (Pastovce) az időközben megalakult Csehszlovák Köztársaság részévé vált, majd 1938 és 1944 között átmenetileg ismét Magyarország része lett. Vámosmikola ugyancsak Hont vármegye községe volt, sőt, két időszakban ( , ) annak egyik járási székhelyeként is funkcionált. Trianon után a megcsonkított vármegyéket összevonták, így került sor több ízben is a közigazgatási határok megváltoztatására. Ezáltal került 1923 után Nógrád és Hont k.e.e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített), majd 1938-tól Bars és Hont k.e.e., és 1945-től Nógrád és Hont vármegyébe. Ez utóbbi időszaktól harmadik esetben is járási székhely volt, egészen az 1950-es megyerendezésig, amikor Pest megyéhez csatolták. 4 Az agyag felhasználása, megmunkálása, kiégetése ezen a vidéken is több ezer éves hagyományra épül. Több régészeti feltárásra került sor az utóbbi évszázadban, melyek során agyagedények, azok töredékei, illetve Ipolypásztón, a római korból származó számozott és betűjelekkel ellátott téglák kerültek elő. 5 Néhány éven keresztül a község régiségtárában tárolták ezeket a bélyeges téglákat, melyek nagy szomorúságunkra a II. világháború alatt eltűntek. Vidékünkön a téglából való építkezés szélesebb körben csak a török hódítók kiűzése után terjedt el. A tégla kezdetben elsősorban egyházi és földesúri építkezéseken, másodsorban pedig, körülbelül a XVIII XIX. századtól, a polgári vagy módosabb paraszti építkezéseken jelent meg. A török hódoltság éveit követően a XVII. század végén, mint a lévai vár tartozékai, királyi adományként, a környékbeli falvak, köztük Ipolypásztó és Vámosmikola is, a herceg Esterházy család tulajdonába kerültek. 6 Az évi XCV. törvénycikk értelmében Ipolypásztó és a hozzá tartozó helységekből (Vámosmikola, Szakállos, Perőcsény, Zalaba és Szokolya) megalakul a Vámosmikolai Uradalom, mely egészen 1868-ig az Esterházy hercegi hitbizomány birtoka marad. 7 Az egymást 1. ábra: Esterházy Pál követő birtokosok közül számunkra herceg Esterházy Pál Antal ( ) tábornagy (1. ábra) és Antal (forrás: internet) testvéröccse, galántai Esterházy Miklós József ( ) herceg (2. ábra), tábornagy a lényeges. 8 Pál Antal építette a XVIII. század közepén a vámosmikolai kastélyt és templomot. Vámosmikolán és az Ipolyszakálloshoz tartozó Szakállos-majorban találtunk nagyméretű, domború HEP feliratú téglákat, melyeknek feloldása nagy valószínűséggel Herczeg Esterházy Pál (1 2. kép) ben bekövetkezett halála után, mivel gyermekei nem születtek, testvére, Miklós József vette át a birtokok igazgatását. Az ő nevéhez fűződik a vámosmikolai plébánia építése. A két községben, de a környező településeken is, sok helyen fellelhető a nagyméretű, domború VM betűkkel jelzett tégla, aminek valószínűsíthető jelentése Vámos Mikola (3 4. kép). A XVIII XIX. században írták ebben a formában a község nevét. 9 Lévén ebben az időszakban Esterházy birtok, így valószínűleg valamelyik helybéli téglaégetőjében készülhettek ezek a darabok. További érdekesség, hogy van a községnek német neve, Lorenzen. 10 Németeket a XVIII. század első felében telepítettek Mikolára. A középkori templom védőszentje a XIV. században Szent Lőrinc vértanú volt. Vélhetően innen ered a német településnév. Itt is, de a környék községeiben is találtunk nagyméretű téglákat kör alakú mélyítésben mélyített nagy L betűvel (5. kép). Elképzelhető, hogy 2. ábra: Esterházy Miklós 1770-es évek (forrás: a német név kezdőbetűjét jelenti a téglákon található L betű. A századforduló környékén gyárthatták ezt a fajta téglát valamelyik helybéli égetőben. A kiegyezést követő években az Esterházy-féle hitbizomány internet) a birtok egy részének eladására kényszerült, így a vámosmikolai uradalom baráti Huszár István ( ) tulajdonába került A lektor megjegyzése: A monográfia ezen adata vélhetően a közeli Garammikolára vonatkozik. Az újabb keletű okleveles kutatásra alapozott történeti földrajzi, helytörténeti irodalom villa Mikula néven 1300-ra teszi a község első írásos említését. Lásd: Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza III. kötet. Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság. Budapest, p Borovszky Samu (1896) Magyarország vármegyéi és városai - Arcanum DVD könyvtár IV. 7. Reiszig Ede (1896): Hont vármegye nemes családjai - Arcanum DVD könyvtár IV 8. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása, Bp Vályi András (1796): Magyar országnak leírása, Buda

2 Második házasságából született leánya, Gabriella, férjezett, gróf Pongrácz Vilmosné 1886-ban hozományul kapta az ipolypásztói és zalabai birtokot. Gyermekei, Jenő, Vilmos és István; az utóbbiakról az Ipolypásztó és Zalaba közti Vilmos-major, illetve a mikolai (Trianonig Ipolypásztó határa) István-major kapta a nevét. Huszár István halála után fia, Béla ( ) örökölte a maradék birtoktestet. Bélának négy gyermeke született: Tibor, Elemér, Aladár és Miklós. Halála után a legidősebb fiúra, Tiborra 11 szállt a vámosmikolai uradalom, amihez ekkor Vámosmikola, Perőcsény és Ipolyszakállos tartozott, mintegy magyar holdnyi területtel. 12 A vámosmikolai uradalom és kastély utolsó tulajdonosa Huszár Károly volt. Téglaégető Ipolypásztón 1 3. ábra: Ipolypásztó évi kataszteri térkép; 1 - téglaégető, 2 - vályogvetőhely (Nyitrai Állami Levéltár) 4. ábra: Az ipolypásztói téglagyár a III. katonai felmérés térképén 2 Az eddig fellelhető információk és téglabélyegek alapján állítható, hogy legalább 120 éven keresztül, szinte folyamatosan működött Ipolypásztón téglaégető. A Nyitrai Állami Levéltár tulajdonában lévő Ipoly Pászthó elkülönített határának térképén, amely 1864-ben készült, látható (3. ábra), hogy Máj-hegy (vagy más néven Pinczés) északnyugati lábánál 1073-as számon Téglaégető néven jelölnek egy helyet. Területe a térkép arányait figyelembe véve körülbelül 1,5 hektár. Az agyagot a hegy lábánál termelték ki, magát a téglaégetőt és a hozzátartozó sík területet patak szegélyezi, ahonnan a vizet nyer ték az agyag megmunkálásához. Az égető területétől északabbra, szintén a patak mellett, nevezik meg a Vályogvető helyét. Ezt a részt, valószínűleg pont a téglaégetés és a vályogvetés miatt Agyigácsónak is nevezik. Mivel az előzőekben említett térkép az Esterházyak idejében készült, így a téglaégető is az ő tulajdonuk volt; ezután került a baráti Huszár család tulajdonába. A III. katonai felmérés térképe (4. ábra) között készült; ebbe az időszakba esik a tulajdonváltás. Ezen a térképen is jelölik már a téglaégető helyét. Ekkor (és korábban is) a téglaégető munkaerő szükségletét körülbelül egy család szolgáltatta. Tudomásunk van helyben talált nagyméretű, domború HI feliratú tégláról (6. kép), melynek valószínűsíthető feloldása Huszár István. Ez a tégla a rajta lévő bélyeg elkészítési módja miatt valószínűleg a kezdetekben készülhetett. A későbbiekben gróf Pongrácz Vilmosné üzemeltette a téglaégetőt, ahol a helyben és a környék falvaiban nagy számban előkerült domború és mélyített PV, illetve CrPV jelű téglák készülhettek (7 11. kép). A téglaégetőről olvashatunk Zalabai Zsigmond könyvében: Vasútállomása, postája, távirdája van a községnek; később orvosa, sőt 1935-től gyára is, mivelhogy a századfordulón létrehozott, korábban Huszár vámosmikolai nagybirtokos tulajdonában lévő téglaégetőt ekkorra korszerűsítette az állam. Az újjáépített gyár évi teljesítménye tégla egynéhány családfőnek ipari foglalkozást nyújtott már. 13 Ezt a forrást pontosítani szükséges: nem a Huszár család hozta létre a téglaégetőt, hanem korábban építették, amit a fentebb hivatkozott, 1864-ben készült térkép is bizonyít; az Esterházyak idejében is működött már a téglavető. A Csehszlovák állam nem a Huszár, hanem a Pongrácz-családtól vehette át a téglaégetőt, mivel 1886-tól már ők voltak a község birtokosai. A Csehszlovák állam által átvett téglaégetőt 1935-ben Csernák János irányítása alatt építették át a kor követelményeinek megfelelően és 1954 között épült fel a mostani téglagyár, modern gépekkel, szárítóval. Ebben az időszakban épült fel az 51,5 m magas kémény. Éves termelése db tömör és lyukacsos tégla. A gyár működéséhez szükséges munkaerő az első időkben 7 8, ma ember december 31-ig egyetlen ipari vállalkozásként működött a környéken a PONITRIANSKÉ TEHELNE n.p. ZLATÉ MORAVCE vállalat üzemeként január 1-től az ipolyszakállosi székhelyű Csehszlovák Magyar Barátság Egységes Földműves Szövetkezet irányítása alá kerül melléküzemágként. 14 A gyár termelési értékeit a nyolcvanas évekből ismerjük bővebben: 1980-ban az 500 ezer db tervezett helyett db téglát gyártott; 1982-ben a 250 ezer tervezett tégla helyett db-ot gyártottak; 1983-ban 350 ezer tervezett tégla helyett 351 ezret készítettek, 351 ezer Kčs értékben; 1984-ben a téglagyár termelését nem darabban, de értékben tervezik, a 350 ezer koronás tervet túllépve 500 ezer korona értéket termelnek; 1985 a téglagyár ebben az esztendőben nem működött. (A krónikás semmilyen magyarázatot nem fűz ehhez az egyetlen mondatnyi megállapításhoz.) 1986 az elavult gépi berendezések miatt a téglagyár ebben az évben sem működött a krónika ezzel az évvel zárul, a téglagyárról már nem esik említés. 15 Az utóbbi 11. Kempelen Béla ( ): Magyar nemes családok - Arcanum DVD könyvtár IV. 12. Borovszky Samu (1896): Magyarország vármegyéi és városai - Arcanum DVD könyvtár IV. 13. Zalabai Zsigmond (1985): Hazahív a harangszó - Bratislava, p Ipolypásztó krónikája: december 19-től vezetik, másolati példányát B. Szabó Márta bocsátotta rendelkezésemre, a szlovák nyelvről való fordítást is neki köszönhetem. Az idézett fordítás és 1976-ból való. 15. Ipolypásztó krónikája,

3 mondatokból következően a gyár utoljára 1984-ben működött, a soron következő évektől kezdődően nincs információnk a téglagyártásról. A helyszíni terepbejáráskor szembetűnő a már messziről árulkodó 51 m magas kémény (5. ábra). Közvetlen köze lében helyezkednek el a kemencék marad ványai, melyek száma hét. Az egyik kemencénél még épségben megvolt a kéményhez vezető füstjárat nyílása (6. ábra). A kemencék közelében található egy 5. ábra: Az ipolypásztói téglagyár kéménye 6. ábra: A kéményhez vezető füstjárat téglaépület maradványa. A téglagyár mögött van a Máj-hegy, melynek lábánál bányászták a gyártáshoz szükséges agyagot. Ennek nyomai ma is láthatók, kb m hosszan, m szélességben van kitermelve a talaj, némely helyeken akár m magasságban. Találtunk a helyszínen többféle domború H (Huszár) ( kép), PV és GrPV (v.ö.: kép) betűkkel ellátott nagyméretű téglát és azok töredékeit. Legnagyobb számban azonban az utolsó időszak jelöletlen nagyméretű és lyukacsos téglái voltak itt fellelhetők. Téglaégetők Vámosmikolán Az I. katonai felmérés ( ) térképén (7. ábra) látható Z.O. jelölésű téglaégető helyén (amennyire azt a mai viszonyok mellett be lehet azonosítani), pincék, présházak épültek. Ezen a helyen a téglaégetés nyomai a több mint kétszáz év elteltével ma már nem láthatók. A térképen található épületek tulajdonosa, ill. kegyura ebben az időszakában herceg Esterházy Miklós József volt, ebből következően az ő birtokainak szükségleteihez készülhettek itt a téglák. Jelenleg nem ismerünk innen hozzá köthető téglabélyeget. A községben élő szájhagyomány szerint a templom és a plébánia tégláinak égetéséhez felhasznált agyagot Szabó Tibor portája és a mai temető közötti gödörből termelték ki. A gödröt az 1970-es években indult intézményes szemétszállítás során hulladékkal töltötték fel. Ez a terület Esterházy Pál Antal idejében még az akkori falu szélére esett. 8. ábra: Vámosmikola környéke 1842-ben (II. katonai felmérés térkép) 7. ábra: Vámosmikola környéke ben (I. katonai felmérés térkép) Az itt készült téglákból építhették a templomon kívül a kastély földszintes részét (bár a főfalak nagy kövekből épültek, a boltozat és a kémények viszont téglából) valamint a magtárt. A temető ekkor még az Ipolyparton volt. A mostani temető az 1800-as évek első felében került ide ábra: A Sas-féle téglaégető helye (= Források alján ) A II. katonai felmérés (1842) térképén (8. ábra) található Z.S. jelölésű téglaégető a Tilalmas-árok mellett helyezkedik el. A patak baloldalán található dűlő neve: Forrás úti dűlő, Forrásoki dűlő; a jobboldalon lévő: Halászpart. Ez lehet Szatmáry István dolgozatában a Források alján hellyel említett téglaégető, amit valamikor 1945 előtt Skulan (Sas) Pál újból megnyitott, és egy fafűtéses téglaégetőt 17 épített. Ezt a helyet azonosította és mutatta meg Olexa József 1993-ban dr. Koczó Józsefnek 18, ez a hely a II. katonai felmérés térképén is látható 19. A katonai térkép a faluból külön ide vezető utat, az árkon keresztül ívelő hidat és három épületet jelöl. Az Esterházy hitbizomány az 1870-es évek elejéig birtokolta Vámosmikolát, tehát a térkép készítésének idejében még az ő tulajdonuk lehetett az égető. Később, 1918-ban, mikor a kastélyt bővítették, illetve amikor Bauer ügyvéd házát építették, akkor már Huszár Tiboré volt az uradalom, tehát ebben az időszakban ők használhatták az égetőt. Ekkor készülhettek a környék falvaiban fellelhető nagyméretű, domború HT betűkkel ellátott téglák ( kép). Személyesen is megkerestük az égető helyét, mára a természet visszahódította magának a környéket. Több gödröt látni még ma is ezen a helyen, ezek vagy az agyag kinyerésére szolgáltak, vagy a tábori kemencék helyei voltak (9. ábra 20 ). A területen sok téglatöredéket leltünk, ezek közül voltak olyan darabok, melyeken a bélyeg bizonyos részein 16. Dr. Koczó József közlése, köszönet érte 17. Szatmáry István (1966): Vámosmikola 1945 előtt c. kézirata 18. Dr. Koczó József bocsátotta rendelkezésemre a Szatmáry kéziratot és Olexa József közléseit 19. Olexa József közlése, melyet Dr. Koczó József jegyzett fel, köszönet érte 20. A kép közepén álló személy (Gáspár János barátom, segítségével találtuk meg az orzsányi téglaégetők helyét, téglagyűjteményemben sok téglát köszönhetek neki) érzékelteti a gödör nagyságát. 83

4 a SAS felirat valamely része volt beazonosítható. Ez is azt bizonyítja, hogy az adatközlőink valós információk birtokában voltak, amit szerencsénkre megosztottak velünk. Még a Börzsöny-patak mellett, a Szlábi-kereszt helyén (1934-ben állították a keresztet) is téglaégető volt, amely az első világháború idején szűnt meg 21. A területet bejárva, mára a környezet már nem árulkodik az egykori téglaégető helyéről. Csak a patak közelsége és az agyagtalaj utalhat arra, hogy itt valamikor téglaégetéssel foglalkoztak. Szatmáry szerint Esterházy Pál Antal létesített egy téglaégetőt Orzsányban. Ez az égető az országút felső oldalán, a céllövő pálya bal szélén volt. 22 Ez biztosan nem egyezik meg a II. katonai felmérés térképén jelölt égetővel (több száz méter különbség van a két helyszín között), tehát ez már az ötödik terület a faluban (10. ábra), ahol téglakészítés történt. A terület mostani bejárásakor nagyobb mennyiségben különböző méretű tükrös MB (BM?) betűkkel ellátott nagyméretű téglatöredékeket találtunk ( kép). Volt olyan töredék is, amelyiken a tégla szélén a H betű függőleges és vízszintes szára látszott, ebből következően Huszár család valamelyik tagjának, vélhetően Tibor téglájának darabját találtuk meg. Természetesen, időben elkülönülten, különböző időszakokban működhettek ezek a téglaégetők. 10. ábra: Az Esterházy téglaégető helye Orzsányban Érdekes, hogy mindkét faluban van Agyigácsó (Ipolypásztó), illetve Hagyigácsó (Vámosmikola) nevű dűlő, mely helyeken vályogvetéssel foglalkoztak. Ipolypásztó dűlőneveit Zalabai Zsigmond közli: Agyigácsó: a nyelvjárási alakváltozat az Agyagásó nevet fedi ban, a tagosításkor jelölték ki helyét a Máj-szőlők alatt. Tapasztáshoz, a döngölt földű konyhák csapásához szolgáltatott nyersanyagot. Említi továbbá, hogy a Máj-hegy a község főútjával szemben lévő, a Börzsönyre, Ipolyra néző domb. Valahol ennek lábánál létesült a téglagyár is. 23 Vámosmikola határában a Hagyigácsó nevű dűlő a Börzsöny-patak baloldalán fekszik, a malomtól nem messzire, az első katonai felmérés térképén jelölt téglaégetőtől északabbra. Vélelmezhető, hogy a pásztói példa nyomán kapta ez a terület is a nevét. Vámosmikola régi, téglából készült épületei Az egykori Esterházy-, majd Huszár-kastélyt (ma iskola) 1750 körül barokk stílusban építtette Esterházy Pál Antal. A kastély emeletes, neobarokk épületszárnyát ( ) egy balassagyarmati Jung nevű építész tervezte (a Kossuth u.-ban lévő Bauer-házzal most Hártó Sándor tulajdona együtt 24 ) (11. ábra). A kastély tégláit Orzsányban égették ki, kifejezetten erre a célra létesített téglaégetőben (Halászpart). A rőzsét az erdőből hordták, a tégla nyersanyagát a helyszínen termelték ki. A kastély ekkor baráti Huszár Tiboré, így nyilvánvaló, hogy a téglaégető is az uradalomé volt. A kastély es felújításakor két különböző fajta nagyméretű téglát találtak, az 11. ábra: Esterházy-Huszár kastély Vámosmikolán 12. ábra: A Pobori-féle szeszfőzde egyiken téglalap alakú mélyítésben domború SZOB feliratú, a másikon domború IPP betűk láthatók ( kép). A Szob feliratú tégla valamikor a XX. század első felében készülhetett Luczenbacher Pál gyárában 25, ebben az időszakban kerülhetett ide valamilyen átalakítási munkák alkalmával. Az utóbbi tégla, melyen az IPP felirat látható, korban körülbelül a XVII XVIII. századból származhat, jelentését nem ismerjük. A Rákóczi utcában legtovább működő Pobori-féle szeszfőzde (12. ábra) (még az ÁFÉSZ is üzemeltette, az 1990-es években szűnt meg, az épület még ma is áll) tégláit a Forrásoknál égették. Az épületet 13. ábra: Vasasra égetett darabok a szeszfőzde udvarán személyesen is megnézhettük, mai tulajdonosa, Molnár Pál engedélyével, köszönet érte. A szeszfőzde épülete kisméretű SAS feliratú téglából készült, de találtunk az udvar kikövezett részei között is ún. vasasra égetett darabokat (13. ábra). A pincéje nagyméretű téglával van boltívezve, ennek fajtáját nem ismerjük. Csak megbontással lehetne megállapítani, milyen jelzésű téglából készült. Padlózatánál szintkülönbség látható, ahol nagyméretű, mélyített DL betűkkel jelölt téglák vannak beépítve (24. kép). Ezeket a közeli Perőcsényben, Darányi Lajos téglavetőjében készítették a XX. század elején. 26 A házigazda elmondása szerint a szeszfőzde és a pince lejárata között volt 21. Szatmáry István i.m. 22. u.o. 23. Zalabai Zsigmond (1984): Mindenekről számot adok - Bratislava, p Dr. Koczó József közlése, köszönet érte 25. Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2009): Menyhárt Miklós: Szülőfalum, Bernecebaráti téglái, p u.o. 84

5 egy kisebb támfal, amit elbontott. Az innen származó nagyméretű téglákat téglalap alakú mélyítésben mélyített HI betűkkel jelölték meg (25. kép). 27 A nagyméretű, domború, tükrösen íródott HI betűkkel ellátott téglák (26. kép) is Huszár István téglaégetőjében készülhettek. A ház átépítésekor viszonylag nagyobb mennyiségben került elő kisméretű, ovális mélyítésben mélyített VI betűkkel ellátott tégla (27. kép). A környék falvaiban ezt a téglát is megtalálhatjuk, gyártójára csak tippelni tudunk. Budapesten a X. kerületi Gergely utca 40. szám alatt működött a XX. század első felében Vincze István és Társa cég; téglagyártással foglalkoztak, telephelyük Szécsény Öreghegyen működött. Elképzelhető, hogy a VI betűk Vincze Istvánt jelentik, és ha ez így van, akkor km-t utaztak ezek a téglák. A magtár a Huszár-uradalom idején is szerves részét képezte a gazdaságnak, a 18. században é pül hetett (az Esterházyak idejében). A magtár méteres, háromszintes épü let volt holdról az összes megtermett gabona elfért benne. Az első és második katonai fel mé rés térképén is a község legnagyobb épületeként jelölik. A II. világháború után csak falai ma rad tak meg, melyeket a helybéliek széthordtak építőanyagnak, helyén jelenleg kertek találhatók. 28 A barokk római katolikus templom az évi Batthyány-féle canonica visitatio jegyzőkönyve szerint Vámosmikolán a felséges Herceg Esterházy Pál Antal kegyúr jóvoltából épült (ezt erősíti meg az évi főesperesi látogatás is). A jegyzőkönyvben többek között az alábbiak olvashatók: Ez a templom kőből épült, zsindellyel van fedve, négyszögű kövek borítják, elölnézetből szilárd kiképzésű torony (Fordította: Róka Lajos református lelkész, Balassagyarmat). Ezen jegyzőkönyv utóbbi állításával ellentétben áll a vámosmikolai római katolikus egyházközség élete c. feljegyzésben leírtakkal: Az új templom a község közepén, szép téren épült, minden irányból megközelíthető, kőből és kemény téglából épült (Plébániahivatal, Vámosmikola). A templom néhány évvel ezelőt ti külső renoválásakor készített fotón jól láthatók a nagy számban felhasznált téglák (14. ábra 29 ). A plébániát 1797-ben kezdte építeni az akkori kegyúr: Esterházy Miklós herceg, a nép által készített nyers téglából. A feljegyzés írója, Kajmó plébános úr az évi főesperesi látogatás jegyzőkönyvét használta fel. A plébános úr jóvoltából személyesen is megtekinthettük a plébánia épületét, környezetét. A ház kertjében találtunk HEP, GrPV, SAS jelölésű téglatöredékeket. Az egyik fészerben PV és nagyméretű, téglalap alakú mélyítésben domború BT betűkkel ellátott téglákat tároltak (28. kép). Ez utóbbi tégla a Bekő és Társa Esztergomi Tégla és Cserép Agyagárugyár terméke a XX. század elejéről. 30 A padlására is felmehettünk, ahol közvetlenül a feljáró 14. ábra: A vámosmikolai templom tatarozása (Fotó: Dr. Koczó) 15. ábra: A vámosmikolai p lébánia kiégetetlen téglái lépcsőnél álló tűzfal kiégetetlen, jelölés nélküli agyag téglákból állt (15. ábra). A padláson találtunk nagyméretű téglalap alakú mélyítésben mélyített WSF feliratú téglákat (29. kép), ezeket valószínűleg az épület átépítésekor hozhatták ide Ipolyságról. A tégla gyártója a Winter Sándor és Fiai cég, amely a XIX XX. század fordulóján működött. 31 Skulan Pál téglagyáros Vámosmikolán született 1894-ben, apja Skulan Pál 32, anyja Szmolka Ilona. Felesége Mészáros Mária. Kőművesmesterként ő készítette 1918-ban a vámosmikolai kastély kő kerítését, illetve 1945 előtt ő nyitotta meg a Források alján lévő téglaégetőt. Amikor 1993-ban Olexa József ( ) említette a nevét Dr. Koczó Józsefnek, jegyzeteiben zárójelbe tette a Sas nevet. Emlékezete sze rint azért tette ezt, mert vagy ragadvány név volt, vagy névmagyarosítás történt. Nagy Kálmán (Perőcsényben született 1923-ban, 1945 után dolgozott Skulan/Sas kőműves mesternél) közlése szerint névmagyarosítás történt, a Skulan nevet változtatta Sasra. Megyes Ferenc vámosmikolai lakos (az 1930-as években született) közlése szerint két különböző család volt a Sas és Skulan, előbbi volt a téglaégető, az utóbbi pedig kőműves mester). Helyben is, de a környék falvaiban több helyen is találtunk kisméretű, téglalap ala kú mélyítésben domború SAS feliratú téglákat (30. kép). Nagy valószínűséggel ezeket a téglákat készítette Sas Pál. A vámosmi ko lai temető mellett betemetett téglaégető gödrének bejárásakor találtunk egy kisméretű téglalap alakú mélyítésben domború SKP betűkkel ellátott téglát (31. kép), ennek jelentése Skulan Pál. Ez utóbbi téglával még soha eddig nem találkoztunk, eléggé kis darabszámba készülhetett. Az adatközlők visszaemlékezéseiből nem állapítható meg egyértelműen, hogy egy, vagy esetleg több sze mélyről van-e szó. Ha névmagyarosítás történt, akkor az SKP jelölésű tégla készülhetett előbb, és csak ezután gyártották SAS fel irattal a tégláikat. Amennyiben két különböző családról van szó, akkor az is elképzelhető, hogy az SKP jelzéssel ellátott téglákat bér be készítette a Sas család Skulan kőművesnek. Persze, az is eléggé fura, hogy mind két esetben Pálról 27. Kaptam ugyanilyen téglát a közelben lévő Kemencéről is, Sinka László kedves barátomtól. A gyűjteményem sok más tégláját is neki köszönhetem. 28. Olexa József közlése, melyet Dr. Koczó József jegyzett fel, köszönet érte 29. A fotóért köszönet Dr. Koczó Józsefnek. 30. Esztergom és Vidéke folyóirat LVII. évfolyam, június 21-i példánya, p Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2009): Menyhárt Miklós: Šahy (Ipolyság) téglagyárosai a XIX-XX. században, p https://familysearch.org/search/record/results#count=20&query=%2bgivenname%3ap%c3%a1l~%20%2bsurname%3askulan~&collection_id=

6 van szó. Az is biztos, mára sem a Skulan, sem a Sas családnak nem élnek Mikolán leszármazottai. Ipolypásztó nevezetesebb épületei 16. ábra: Ipolypásztó templomtornya a villámcsapás után (forrás: internet) A Szent György tiszteletére szentelt román stílusú temploma kezdetben a premontreieké volt. Később a templomot gótikus stílusban átépítették, a 18. század második felében pe dig bő vítették. Fatornya 1774-ben egy tűzvészben leégett, a mai kő torony 1817-ben épült; 2008-ban villám csapott bele, 2010-ben fejezték be a felújítását. 33 Villámcsapás után készültek fotók a templomról, illetve annak tornyáról (16. ábra 34 ). A fotón látható, hogy nem csak kőből, hanem téglából is készült a torony falazata. A fotó készítője több képet is készített a károkról, de azt egyiken sem láthatjuk, hogy volt-e valamilyen jelzés a téglákon. A torony készítésének idejét alapul véve, ebben az időszakban az Esterházyak voltak a falu birtokosai. Elképzelhető, hogy az ő téglaégetőjükből származó téglával egészítették ki az építkezést. Az ipolypásztói téglaégetőről először 1864-ből van írásos emlékünk. Nem tudjuk, működött-e már azelőtt is az itteni téglavető, viszont biztos információnk van a vámosmikolai téglaégetőről. Akár innen is hozhatták a téglákat. Kastélyát az Agyigásó dűlőben készített téglából Plachy György építtette 1888-ban, neoklasszicista stílusban. 35 Ebben az évben már Pongrácz Vilmos volt a község birtokosa, az előbbiekben írt helyen működött téglaégető, amiben készültek a PV és GrPV betűkkel ellátott téglák. Valószínűleg ezekből a téglákból épült fel a kastély. A két faluban fellelt ismert vagy ismeretlen egyéb téglák 36 : Mélyített E és J betűk között mélyített Kossuth-címer (32. kép), egy másik példányon téglalap alakú mélyítésben domború EJ betűk láthatók (33. kép), Eggenhoffer József esztergomi téglagyárában készültek a XX. század elején. 37 Ovális mélyítésben mélyített EM betűs téglák (34. kép) Engelhardt Mihály ipolysági téglagyárából származnak a XIX XX. század fordulójáról. 38 Domború GB betűk (35. kép): ezt gróf Breuer 39 nagypeszeki földbirtokos téglaégetőjében készíthették. Mélyített pajzsokban domború G és T betűk, közöttük mélyítésben domború Kossuth-címer (36. kép): a Grünwald-testvérek téglagyárában készült Esztergomban a XIX XX. század fordulóján. 40 Mélyített H és HI betűk ( kép): nagy valószínűséggel az Ipolyságon működő Holczer Ignác téglagyárában égették a XIX. században. 41 Domború HZ betűk (39. kép) feloldását nem ismerjük, gyártásának vélhető ideje körülbelül a XVIII XIX. század. Domború IS betűk feloldását nem ismerjük ( kép), valószínűleg a XVIII XIX. században készültek. Téglalap alakú mélyítésben Istv. felirat, egy másikon IT betűk ( kép): Basaharcon a XX. század elején működött István téglagyár terméke. Kisméretű tégla, benne téglalap alakú mélyítés (45. kép), gyártója ismeretlen, körülbelül a XX. század első felében gyártották. 42 Szintén kisméretű tégla a következő, rajta téglalap alakú mélyítésben domború MAROS 3 F felirat látható (46. kép), nagymarosi téglagyár terméke volt Fischer Lipót idejéből, az 1930-as évek után. 43 Domború N betű (47. kép), jelentését nem ismerjük, készítésének időpontja körülbelül a XVIII. század. Ovális mélyítésben mélyített PJ betűk (48. kép), jelentése Polmülner Jenő; Kemencén volt téglaégetője a XX. század elején. 44 Téglalap alakú mélyítésben domború RG betűk (49. kép), feloldása Renner Gáspár; Párkányban volt téglagyára a XIX XX. század fordulóján. 45 Téglalap alakú mélyítésben domború S&G NB felirat (50. kép), jelentését nem ismerjük, a XX. században gyárthatták. Téglalap alakú mélyítésben domború SJ NB felirat (51. kép), feloldása ismeretlen, körülbelül a XX. században gyártották. Ovális mélyítésben domború SZI NB feliratú tégla ( kép), jelentését nem ismerjük, valószínűleg ez is a XX. században készült. Téglalap alakú mélyítésben domború VISEG- RÁD MB felirat (54. kép), Bergmann Mihály visegrádi gyárában készült a XIX XX. században. 46 A dolgozatban bemutatott téglák a következő személyektől származnak: Gáspár János (Bernecebaráti): 3, 48, 49; Dr. Herczig Béla (Baj): 6; Megyes Ferenc (Vámosmikola): 7, 10, 22, 32, 33, 36, 43, 44, 46, 54; Menyhárt Gábor (Bernecebaráti): 5, 39, 42; Sinka László (Kemence): 19, 20, 25, 26, 52,53. A többi a szerző tulajdona Azon tégláknál, ahol nem jelöltem meg a méretet, mindenütt nagyméretű tégláról írok. 37. Esztergom és Vidéke folyóirat XLVIII. évfolyam, november 14-i példánya, p Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2009): Menyhárt Miklós: Šahy (Ipolyság) téglagyárosai a XIX-XX. században, p Borovszky Samu (1896): Magyarország vármegyéi és városai - Arcanum DVD könyvtár IV 40. Esztergom és Vidéke folyóirat XIV. évfolyam május 29-én kiadott példánya, p Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2009): Menyhárt Miklós: Šahy (Ipolyság) téglagyárosai a XIX-XX. században, p Esztergom és Vidéke folyóirat XLVIII. évfolyam november 14-i példánya, p Jeles téglák, jeles emlékeink, Az III. és IV. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2010): Herczig Béla: A- tól Zs-ig: helységnevek téglákon, p.120, Jeles téglák, jeles emlékeink, Az I. és II. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2009): Menyhárt Miklós: Szülőfalum, Bernecebaráti téglái, p u.o. 46. Jeles téglák, jeles emlékeink, Az III. és IV. Bélyeges Tégla Napok előadásai (2010): Herczig Béla: A-tól Zs-ig: helységnevek téglákon, p.117,132 86

7 1. kép: D HEP felirat = Herceg Esterházy Pál 2. kép: D HEP felirat = Herceg Esterházy Pál 3. kép: D VM felirat = Vámos Mikola 4. kép: D VM felirat = Vámos Mikola 5. kép: MM L betű = talán a község német neve Lorenzen 6.kép: D HI felirat = talán Huszár István 7. kép: D PV felirat = Pongrácz Vilmosné 8. kép: D PV felirat = Pongrácz Vilmosné 9. kép: D GPV felirat = Gróf Pongrácz Vilmosné 10. kép: M PV felirat = Pongrácz Vilmosné 11. kép: MD Gr.PV felirat = Gróf Pongrácz Vilmosné 12. kép: D H betű = Huszár 13. kép: D H betű = Huszár 14. kép: D H betű = Huszár 15. kép: D H betű = Huszár 16. kép: D H betű = Huszár 17. kép: D HT felirat = Huszár Tibor 18. kép: D HT felirat = Huszár Tibor 87

8 19. kép: D tükrös MB felirat = ismeretlen 20. kép: D tükrös MB felirat = ismeretlen 21. kép: D tükrös MB felirat = ismeretlen 22. kép: MD SZOB felirat = a gyártás helye 23. kép: D IPP felirat = ismeretlen 24. kép: MM DL felirat = Darányi Lajos 25. kép: MM HI felirat = Huszár István 26. kép: D tükrös HI. felirat = Huszár István 27. kép: MM VI felirat = talán Vincze István 28. kép: D BT felirat = Bekő és Társa 29. kép: MM WSF felirat = Winter Sándor és Fiai 30. kép: MD SAS felirat = Sas Pál 31. kép: MD SKP felirat = Skulan Pál 32. kép: MD EJ + címer = Eggenhoffer József 33. kép: MD EJ felirat = Eggenhoffer József kép: MM EM felirat = Engelhardt Mihály 35. kép: D GB felirat = Gróf Breuer 36. kép: MD GT + címer = Grünwald Testvérek

9 37. kép: M H betű = Holczer 38. kép: M HI felirat = Holczer Ignác 39. kép: D HZ felirat = ismeretlen 40. kép: D IS felirat = ismeretlen 41. kép: D IS felirat = ismeretlen 42. kép: D IS felirat = ismeretlen 43. kép: MD 2 Istv. 3 felirat = István Tgy. 44. kép: MD IT felirat = István Tgy. 45. kép: Jeltelen mélyítés 46. kép: MD Maros 3 F felirat = Nagymaros, Fischer 47. kép: D N betű = ismeretlen 48. kép: MM PJ felirat = Polmülner Jenő 49. kép: MD RG felirat = Renner Gáspár 50. kép: MD S&G NB felirat = ismeretlen 51. kép: MD SJNB felirat = ismeretlen 52. kép: MD SZINB felirat = ismeretlen 53. kép: MD SZINB felirat = ismeretlen 54. kép: MD Visegrád MB felirat = Bergmann Mihály Visegrád 89

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Záhorszki Mónika fotója

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Záhorszki Mónika fotója BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 11. szám, 2012. november "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Záhorszki Mónika fotója Tartalom:

Részletesebben

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban LUGIO contra FLORENTIAM DUNASZEKCSÔ ÉS DUNAFALVA A RÓMAI KORBAN 2 D unaszekcsô és környéke az elôkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az ôskortól kezdve

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK. Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből

MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK. Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből Sződi Helytörténeti Füzetek 5. MESÉLŐ GÖDI KÉPES LEVELEZŐLAPOK Válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből SZŐD 2012 Kiadta: Sződi Helytörténeti Alapítvány Cím: H-2134 Sződ, Árpád út 10. www.helytortenet.szod.hu

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN BUDAÖRS, 2005 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester

Részletesebben

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor Tanulmányok Horváth Ferenc: A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE Előzmények: római és népvádorláskor Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mocsaras területből kiemelkedő szigetek

Részletesebben

Újpest. akkor és most

Újpest. akkor és most Újpest akkor és most Újpest akkor és most Szerkesztette: Ádám Tamás és Bangha Katalin (2012 2014 között) Tanácsadó szakértők: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténeti

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV ALÁTÁMASZTÁSÁRA ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám:

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben