TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY"

Átírás

1 TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

2 Örökségvédelmi hatástanulmány 2 Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Régészet: Dr. Csányi Marietta régész, örökségvédelmi szakértő Épített örökség helyi védelme: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök TT-1/ /2006 Természetvédelem: Szászné Várkonyi Adrienn okl. tájépítész mérnök K-2/ /2001 Gyula, május hó

3 Örökségvédelmi hatástanulmány 3 Településtörténet

4 Örökségvédelmi hatástanulmány 4 A település rövid története Tiszavárkony a Tisza jobb partján fekvő, gazdag történelmi múlttal rendelkező község. Az ember jelenlétének nyomait már a korai időkből is megtaláljuk itt, valószínűleg már a rézkorban és a szarmata korban is laktak itt emberek. Edénytöredékek kerültek elő az avar korból, az 1952-ben végzett ásatásokon. Egyidejűleg feltárás indult a szomszédos Tószegen is. Előkerültek az avar korból különböző eszközök: horog, nyílhegy, kés, csákány stb... Tiszavárkony ÉK-i része, de főleg a Tószegi rész nemzetközileg is ismert régészeti lelőhely. A Hugyin-part Várkony és Tószeg közötti félúton, a rétparton terül el. Jelenleg 1 méterre emelkedik ki ez a domb a környezetéből, melyben az 1952-es gátmagasítás alkalmával, 95 avar sírt tártak fel. Az 1450-es években Várkony koronabirtok volt, sókirakodó hely és fontos átkelőhely szerepét töltötte be. Só- és fakereskedelemmel korábban is foglalkozhattak a várkonyiak, mert a Várdomb körüli sírokban található koporsók bőséges faanyagot tartalmaznak. A török hódoltság kezdetén jelentős hely volt, akkoriban a község megőrizte önálló közigazgatását. Az es török bérkimutatásban még említik Várkonyt, tehát a község még megvan, de a 15 éves háború során elnéptelenedik; lakói Borsod megyébe költöznek menekülnek. A község területén a Rákóczi-szabadságharc idején már egy kevés lakosság letelepedhetett, de a rácok, akik állandóan keresztezték Rákóczi terveit, többször feldúlták környéküket. Ezekben a csatározásokban pusztult el Várkony is 1708-ban. A település csak 1715 után kezd kialakulni, majd 1723-ban több nemes telepedett le. A községben a mai római katolikus templom helyén 1738-ban felépült fából és sárból az új templom. A nyugalom következménye, hogy gyors ütemben megindul a török által elnéptelenedett Alföld benépesítése. Mindenki keresi a neki megfelelő helyet, azután védi azt ben hivatalosan is kiutasítottak a letelepedni szándékozókat Várkonyból. A vallási türelmetlenség évszázada után 1812-ben építeni kezdik a római katolikus templomot és iskolát. A református vallásúak is letehetik templomuk alapkövét az egész község jelenlétében, 1816-ban. A magyar közigazgatás évi nagy reformjának nyomán Tiszavárkony nagyközségi státuszt kapott ban, az új megyerendszer kialakításakor Jász- Nagykun-Szolnok települése ben került kidolgozásra a Gerje-Perje-Körös-éri vízgyűjtőterületének átfogó rendezési terve. Ettől kezdve rengeteg helyi embernek adott megélhetési lehetőséget a folyamatosan épülő, alakuló gátrendszer. Az I. Világháború emberveszteségei mellett a református templom is találatot kapott. Az emberi pusztítást az árvíz tette teljessé, május 12-én elöntötte a község határát a megduzzadt folyó. A faluban másfél méter magasan hömpölygött a víz, súlyos károkat okozva a lakosoknak ban átadták a községházát, amely közel száz évig szolgálta a falut. A 2000-es árvíz után az épületet le kellett bontani, majd 2001 ben a helyén felépült új községháza vette át a szolgálatát. A hajóállomás, a kőút, és a vasút megépítésével Tiszavárkony összeköttetése a külvilággal sokat javult. A személy- és teherforgalom közúton, vasúton és vízi úton

5 Örökségvédelmi hatástanulmány 5 egyaránt fellendült. A hajókikötő 1967-es megszüntetésével megszűnt a rendszeres hajójárat. A falukép kialakítására is egyre nagyobb figyelmet fordítottak ben a községháza, a római katolikus templom közötti területet megvették piactérnek. A piactér a falu legforgalmasabb pontja volt, a tér központi szerepét tovább hangsúlyozta, hogy itt készítették el a község első ártézi kútját. A község 1977-ig önálló közigazgatási egység, ekkor összevonták Tószeggel. Társult községi státuszban volt 1992-ig. Az 1989-es választások után bekövetkezett rendszerváltás Tiszavárkony életében is változást hozott. A falu 1992 óta ismét önálló község. A településszerkezet kialakulása A falu az ártérből kiemelkedő magasparton fekszik, a beépített rész átlagos tengerszint feletti magassága 87-89m. Ez a magasan fekvő rész a mindenkori Tisza part volt, peremén, felszínén ideális lakóhelyet talált az ember a régmúltban csakúgy, mint a mai időkben. A régészeti ismeretek, a történeti térképek alapján ismert, hogy a mai belterület jelentős területe lakott hely volt. A mellékelt katonai felmérések keretében készült térképeken jól látszik, hogy az említett magasparton hogyan alakult a település út- és telekhálózata. Szépen kirajzolódnak a Tiszára rávezető közök, melyek folytatásában találhatjuk a kiépült utcákat. Az utcahálózat is tulajdonképpen merőleges a Tiszára, bár nyilván a magaspart adta lehetőségekhez mérten legyezőszerűen megnyílik az utcaszerkezet. Ez a régi szerkezet jól beazonosítható a jelenlegi úthálózattal, így azt mondhatjuk, hogy a mai Tisza Bajcsy-Zsilinszky utca Árpád utca által határolt terület az, amely a település történeti magját jelenti. Ezt a történetileg kialakult hálózatot helyi területi védelemre javasoljuk.

6 Tér és Terület Bt Első katonai felmérés Örökségvédelmi hatástanulmány 6

7 Tér és Terület Bt Második katonai felmérés Örökségvédelmi hatástanulmány 7

8 Tér és Terület Bt Harmadik katonai felmérés Örökségvédelmi hatástanulmány 8

9 Örökségvédelmi hatástanulmány 9 Régészet

10 Örökségvédelmi hatástanulmány 10 I. Módszertani kérdések (A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvényben foglaltak alapján) A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény 66. (2) bekezdése kimondja: Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás (a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) során. Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, építkezések, beruházások, tekintettel a lelőhelyek ex lege védettségére, lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket (2001. évi LXIV. törvény 22. ), vagy ha az mégis elkerülhetetlen, akkor azokat előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárást az örökségvédelmi törvény 22. (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. -a értelmében a beruházónak szerződést kell kötnie a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságával. A KÖH Budapesti Regionális Irodájának észrevétele szerint nagyon fontos, hogy a régészeti örökségvédelmi hatástanulmányban kellőképpen különüljenek el a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a régészeti ek. E szempont figyelembe vételével készült e tanulmány. A régészeti védettség Tiszavárkonyban előforduló két főformája, a nyilvántartott régészeti lelőhely és a régészeti a beruházóra nézve másmás jogi kötelezettséggel jár, ezért hangsúlyozott megkülönböztetésük indokolt. Számozásuk azonban mindezek ellenére folyamatos, mivel a tervlapokon egyébként is nagyon sok jel ill. számjegy szerepel, s csak zavart okozna. A megkülönböztetésre ezért azt a módszert követtem, hogy a számsor elejét a nyilvántartott régészeti lelőhelyek kapták meg, a másik felét a régészeti ek. Így a folyamatos számozás ellenére egy egy elkülöníthető tömbben található a védettség e két formája (így tanulmányozható a táblázatban is). Tiszavárkony esetében ez azt jelenti, hogy 1-4. sorszámon a régészeti lelőhelyek, sorszámon a régészeti ek szerepelnek. A különbséget formálisan is igyekeztem kifejezni. A régészeti érdekű területek mellé írott számot a munkatérképen, a szöveges részben és a táblázatban zárójelben szerepelnek, egyidejűleg pedig elhagytam a megtévesztő lelőhely megnevezést. A munkatérképen a lelőhelyek ill. régészeti ek körberajzolásában is különbség van. (L. később a mellékletek magyarázatánál!) Mindezt azért hangsúlyoztam ilyen részletességgel, mert fontos, hogy az általam (általunk) alkalmazott megkülönböztető jelek vagy csoportosítások megfelelően tükröződjenek a településrendezési terv szöveges részeiben és tervlapjain egyaránt. A KÖH Budapesti Regionális Irodájának javaslata, hogy a régészeti lelőhelyeket R, a régészeti eket RE jelöléssel lássák el. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének kiindulópontja a konkrét fejlesztések vizsgálata, mégpedig abból a szempontból, hogy a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő módosításoknak, fejlesztéseknek mi a várható hatása a régészeti örökség egyes elemeire nézve, s ez milyen kötelezettségeket jelent a beruházó számára. Tekintve azonban, hogy a településfejlesztés állandó és soha le nem záruló folyamat, szükséges a fejlesztésekkel egyelőre nem érintett területeken is:

11 Örökségvédelmi hatástanulmány Az adott településre vonatkozóan valamennyi, a múzeumi adattárakban, esetleg helytörténeti gyűjteményekben, szakirodalomban, levéltárakban fellelhető vagy helyi lakosok közléseiből nyert információk alapján megismert és valamilyen módon nyilvántartott régészeti lelőhelyek számba vétele. 2. Az adott településre vonatkozóan minden olyan hely számba vétele, ahol régészeti lelőhely valószínűsíthető. Ezek a régészeti ek. Egy-egy terület régészeti lelőhelyeinek gyakorisága, azaz a régmúlt idők településsűrűsége a földrajzi környezet teremtette életfeltételek függvénye. Az ismert, múzeumokban, közgyűjteményekben nyilvántartott lelőhelyek száma azonban mindenkor a vidék kutatottságán múlik. Ha a hatástanulmány elkészítésénél a nem megfelelő évszak, vagy az állandóan sürgető határidő miatt a módszeres terepbejárásra nincs mód, a régészeti kutatottság hiányosságait geomorfológiai megfigyelésekkel ellensúlyozhatjuk. Tehetjük ezt azért, mert évek, évtizedek terepkutatásaiból mára már körvonalazódtak azok a törvényszerűségek, melyek korról korra szabályozták a letelepedés rendjét. A vízközelség és árvízmentesség például alapkövetelmény volt minden otthont kereső közösségnél meg is találták e helyeket. Ezért a tévedés kockázata nélkül bátran régészeti nek határozhatjuk meg azokat a helyeket, melyeket domborzati, vízrajzi adottságai szinte minden korban letelepedésre alkalmassá tettek, s melyeken eszerint régészeti lelőhely valószínűsíthető. A településrégészeti kép azonban így sem lesz teljes, mivel ez a geomorfológiai megfigyeléseken alapuló módszer csak az általános szabályoknak megfelelő régészeti érdekű helyek kiválasztására használható, egyedi esetekre nem. Pedig terepbejárási tapasztalataink azt mutatják, hogy a valóságban előfordul, hogy általunk alkalmatlannak ítélt helyet is birtokba vettek elődeink - nem egyszer az ártérben komoly fejtörést okozva ezzel az indítékaikat csak találgató mai kutatónak. Az itt vázolt, teljességre törekvő komplex módszerrel becsléseink szerint a valóságban meglévő régészeti lelőhelyeknek mintegy 70 %-át tudjuk feltűntetni. A minél teljesebb településrégészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek megmentése, védelme, mint a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára, a feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy lehetőség szerint csak elvétve fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt. Tájékoztató adat: a feltárások évi költsége országosan 3400 és 4800 Ft/m 2 ár között mozog, mely ár folyamatosan változik (nő). Mindig a beruházónak kell mérlegelnie, hogy a tervezett létesítménnyel járó előnyök kellőképpen ellensúlyozzáke a lelőhelyek feltárásával járó hátrányokat. A régészeti védettség fenti, törvényben definiált két formájába tartozó területek Tiszavárkonyban a beruházóra háruló kötelezettségek szempontjából három kategóriába sorolhatók. Az első két kategória a nyilvántartott lelőhelyek körén belül található, a 3. kategória a régészeti ekkel azonos. Bár a beruházásokkal érintett területeken végzendő régészeti tevékenységről a Kulturális Örökségvédelmi

12 Örökségvédelmi hatástanulmány 12 Hivatal határoz, az alábbi csoportosítás a törvény előírásainak figyelembe vételével készült. Nyilvántartott lelőhelyek: 1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési helyek) (A természet védelméről szóló évi LIII.. törvény alapján természetvédelem alatt is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű lelőhelyek. A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani. ek: 3. t, próbaásatást, esetleg szakfelügyeletet igénylő helyek: Geomorfológiai sajátosságok alapján (pl. egykori vagy ma is élő folyómedrek árvízmentes partjai, árterek kis kiemelkedései, vizenyős rétek kiemelkedő földnyelvei stb.) régészeti érdekűnek definiált területek, ahol régészeti lelőhely valószínűsíthető olyan településeken, ahol módszeres terepbejárások nem folytak. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal dönt arról, hogy adott esetben e területeken a fentiek közül milyen régészeti munkát tart szükségesnek. Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti kutatásokra, azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. Egyedi esetekben felállíthatunk további alkategóriákat javaslataink, tanácsaink vagy éppen sajátos helyi körülmények alapján. Ilyen lehet pl. olyan lelőhely, mely nagyon intenzívnek mutatkozik már a felszíni megfigyelések alapján is, s ezért feltárása igen költséges és időigényes. A beruházás nem tilos e helyeken, csupán nem javasolt. Tiszavárkony területén a kutatottság hiányosságai miatt egyelőre ilyen területet nem ismerünk. II. Földrajzi bevezetés és általános településrégészeti jellemzők (NKÖM Melléklet) régészeti örökségre vonatkozó részeiből az 1.a), b), h) pontnak megfelelő fejezet. Tiszavárkony a Tisza jobb partján, Szolnoktól délre fekvő, Szolnok vonzáskörzetéhez tartozó, a megyeszékhelytől 17 km-re lévő település. Élő vize a Tisza és a Tószeg irányából a Tisza kanyarulatánál beömlő Perje csatorna. Határának talaja legnagyobb részt kötött, fekete és szürke agyagos. A Szolnoki-ártér kistáj része, mely m közti tengerszint feletti, lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Közigazgatási határa 3562 hektár. A falu az ártérből kiemelkedő magasparton fekszik, a beépített rész átlagos tengerszint feletti magassága Ez a magasan fekvő rész a mindenkori Tisza part

13 Örökségvédelmi hatástanulmány 13 volt, peremén, felszínén ideális lakóhelyet talált az ember a régmúltban csakúgy, mint a mai időkben. Természetföldrajzi képét természetesen a nagy folyó határozza meg. Módszeres régészeti kutatások Tiszavárkonyban nem folytak, arra azonban, hogy a magyarok bejövetelét megelőző évezredekben sem volt e terület lakatlan, néhány, földmunka során véletlenszerűen előkerült lelet, kisebb leletmentés vagy leletbejelentést követő helyszíni szemle ad információt. Tiszavárkony területéről és határából a neolitikus kultúra népességéből származó leletek a legkorábbiak. Agyagedény-töredékek kerültek elő Tiszavárkony-Szőlők nevű területéről, belterületről és Tiszavárkony-Tyúkfarm néven nyilvántartott területről. Újkőkori, késő bronzkori és római kori településre utaló leletek kerültek napvilágra Tiszavárkony-Gát melléke nevű lelőhelyen. Szisztematikus ásatás egyedül Hugyinparton folyt, ahol egy avar-kori temető és egy középkori település részletének feltárása történt. (A hugyinparti lelőhely valójában Tószeg területéhez tartozik, a lelőhely déli nyúlványa áthúzódik Tiszavárkony területére. A szakirodalom Tiszavárkony-Hugyinpart néven ismeri ezt a lelőhelyet. Ezért foglaltam bele a tanulmányba.) A község nevét 1301-ben említik először Varkun alakban. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy a név a magyarokhoz csatlakozott idegen néptöredéket (avarok) takar. A névadás természetéből következően a települést XII. század előttinek, a honfoglaláskor már lakott helynek vélhetjük. A IX-XII. századi leletek, illetve a falu fekvése, átkelőhely jellege a korai megszállást valószínűsíti. Jelentős település lehetett az Árpád-kor folyamán, ha I. András és Béla herceg találkozóhelyéül szolgált 1059-ben, melyet a bécsi Képes Krónika említ. Az is az igazsághoz tartozik, hogy a krónika elbeszéléséből nem derül ki egyértelműen, hogy a nevezetes találkozó színhelye azonos-e a Tiszamenti településsel, mivel az ország területén több Várkony nevű hely is létezik. A község hagyományai azonban régóta igazoltnak tekintik az azonosságot. Ezt a tényt látszik alátámasztani a község belterületén lévő lelőhelyről előkerült IX-XII. századi bogrács- és edénytöredékek, Árpád-kori téglák és orsókarikák, illetve egy XV. századi kályhaszem is. Vagy az ismeretlen lelőhelyről előkerült és a MNM-ba beszolgáltatott kard és pallos. 1 III. A településtervezési koncepcióban szereplő módosítások és a régészeti védettség viszonya (NKÖM Melléklet: 3. a), d) pontjához) Beépítésre szánt területek Gazdasági fejlesztés a község DNy-i határán (bel- és külterület találkozásánál). A terv szerint a belterülettel határos külterületből kell elvonni. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint, ámde a IV.1. fejezetben foglaltak alapján az egész belterület régészeti érdekűnek tekinthető. A tervezett fejlesztés közelében konkréten jelölve is van két régészeti (8. Zártkert I., 9. Zártkert II.) Megvalósulás 1 Adatok Szolnok megye történetéből, II. kötet. Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, Szerk. Botka János,

14 Örökségvédelmi hatástanulmány 14 esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. Gazdasági fejlesztés a községtől É-ra a Tószegre vezető út mentén. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem, de régészeti et érint. (23. terület, Tanya-földek 2 ) Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. Gazdasági fejlesztés a községtől Ny-ra a Jászkarajenőre vezető út mentén. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti et várhatóan nem érint. Megvalósulás esetén a KÖH előírása az irányadó. Lakóterület fejlesztés a község Ny-i határán. lelőhelyet nem érint, itt régészeti et sem valószínűsítettünk, tehát régészeti érdekeket várhatóan nem sért. Megvalósulás esetén a KÖH előírása az irányadó. Ökológiai folyosó Az ökológiai folyosó kialakítása nyilvánvalóan nem jelen a régészeti lelőhelyekre nézve veszélyt. Mindadazonáltal fontosnak tartjuk, hogy e helyeken is számba vegyük a régészeti területeket. Tisza-menti sáv. A falutól É-ra lévő 3. (Hugyin-part) 3 és a 4. (Nagy- Hugyin) régészeti lelőhely ill. a déli részen található 21.(Tiszavárkonyicsatorna mellék III.) régészeti esik e sávba. Amennyiben mégis történik itt valamilyen földmunkával járó természetátalakítás, a régészeti tennivalókról, lelőhelyek esetében várhatóan megelőző feltárásról a KÖH határoz. A Jászkarajenővel határos Ny-i rész. lelőhelyet, régészeti et várhatóan nem érint. Amennyiben mégis történik itt valamilyen földmunkával járó természetátalakítás, a régészeti tennivalókról a KÖH határoz. Közlekedés fejlesztés Jászkarajenő felé építendő út. A tervezett fejlesztés érinti a 7. (Szőlőújtelep), és 13. (Beretvás) régészeti et, megközelíti a 12. (Kutya-halom) környéke) régészeti et. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a közelben található Kutya-halom semmiképpen sem bolygatható, nehogy útéptésnél anyagnyerőhelyként kiszemelje valaki. Megvalósulás esetén a KÖH előírása az irányadó. É-D-i irányú (Tószeg ill. Tiszajenő felé) a falun is átvezető út ill. a vele párhuzamos kerékpárút építése. A tervezett fejlesztés érinti a belterületen lévő 2. és a tószegi határnál lévő 4. lelőhelyet (Gát melléke vagy Nagy- Hugyin), utóbbi várhatóan az útig nyúlik. Az út belterületen is 2 Az eredeti tanulmányban, mivel a dűlőnevet nem ismertem, Tiszavárkonyi csatorna-mellék néven szerepel. 3 A térképen hibásan 4. számon szerepel, ami azt a zavart okozza, hogy két 4. sz. régészeti lelőhely van feltűntetve.

15 Örökségvédelmi hatástanulmány 15 végigvonul így a jelölt 6. régészeti mellett is várhatóan régészeti objektumokat érint majd. A falutól D-re az út nyomvonalába esik a 20. (Radics-dűlő III.) régészeti. Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. A községet Ny-ról megkerülő É-D-i irányú út. A tervezett az út nyomvonalába esik a 22. (Útkereszteződés) és 23. (Tiszavárkonyicsatorna-mellék) régészeti. Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. IV. A régészeti védettség formái Tiszavárkony területén (NKÖM Melléklet: 1.a), f, g) pontnak megfelelő fejezet) IV.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek IV.1.1. Belterületen E tanulmányok célkitűzését figyelembe véve, a belterület, azaz jelen esetben maga a falu és a Jászkarajenővel határos Szőlők nevű területrész kritikus vagy még inkább, ellentmondásos területnek tekinthető. Minden település, így Tiszavárkony is, előreláthatólag a legtöbb fejlesztést, beruházást a belterületen kívánja megvalósítani: itt épülnek a házak, üzletek, létesülnek parkok stb. minden, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A település központja, majd a köré csoportosuló épületek sora, az alapító ősök bölcsességének köszönhetően, az esetek többségében a földrajzilag legoptimálisabb területet foglalja el. Feltételezhetjük tehát, hogy a mai településen, az álló házak alatt-között őskori, ókori, népvándorlás kori, középkori lelőhelyek bújnak meg, melyeket éppen a beépítettség miatt nem tudunk feltérképezni, s csak földmunka során véletlenül kerülhetnek felszínre. Mindezek folytán az a furcsa helyzet áll elő, hogy a múzeumi nyilvántartások alapján éppen a letelepedésre mindenkor legalkalmasabb terület tűnik lelőhelymentes vagy régészetileg ritkán lakott övezetnek. A valóságban azonban a belterületen minden kapavágásnál számítani kell leletek előkerülésével. Jó példa erre az alább ismertetett 2. lelőhely. IV.1.1.a. Feltétlenül kikerülendő lelőhely (1. kategória) 1. lelőhely, Kutya-halom: A Szőlők nevű belterületi területrészen, a Tiszavárkony- Jászkarajenő-főcsatornától délre elhelyezkedő rézkori kurgán. 4 IV.1.1.b. Megelőző feltárást igénylő lelőhelyek (2. kategória) 2. lelőhely, Belterület: A falu belterületén közelebbről pontosan nem azonosítható helyen Tiszavárkony középkori előzményére utaló szórványleletek kerültek elő. 5 4 Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai Zounuk 3 (1988) DJM RégAd Kaposvári Gyula: Kiszállási jelentés Tiszavárkonyból

16 Örökségvédelmi hatástanulmány 16 IV.1.2. Külterületen IV.1.2.a. Feltétlenül kikerülendő lelőhelyek (1. kategória) Ilyen nem szerepel a nyilvántartásban. IV.1.2.b. Megelőző feltárást igénylő lelőhelyek (2. kategória) 3. lelőhely, Hugyinpart: (=Tószeg-Nagylapos-dűlő vagy Alsó-rét) Tószegtől keletre, a Tiszavárkony közigazgatási terület határán, a Nagylapos-dűlő keleti peremén fekszik, az élő Tisza partján, közvetlenül a gát alatt-mellett ben a gátépítéskor a gát nyomvonalában és a töltéshez szükséges anyagnyerőhelyen avar temető és középkori falu maradványai kerültek elő. A leletmentés során a veszélyeztetett sávban a régészeti objektumokat feltárták, de természetesen nem teljes lelőhelyet.6 4. lelőhely: Gát melléke: Tiszavárkonytól északnyugatra kb. 1 km-re, a Tószeg Tiszavárkony műúttól keletre, az éles szögben megtörő tiszai töltés egy 90 tszf. magasságú kiemelkedést fog közre. Az így képződött háromszög alakú területen intenzív újkőkori, késő bronzkori és római kori településre utaló leletek szóródtak szét a szántásban. 7 IV.2. ek (3. kategória) IV.2.1. Belterületen A belterületre vonatkozó megállapításaink értelmében az egész belterület régészeti nek tekinthető, melyet a térképen színes vonalkázás szemléltet. A Tisza mellett végig húzódó magaspartot a vonalkázott részen belül is elkülönítettem. A beépítettség miatt itt régészeti terepbejárás vagy próbaásatás nem igazán célravezető. Beruházás esetén a földmunkát kísérő szakfelügyelet javasolt. (5) Belterület I. (6) Belterület II. (7) Szőlőújtelep (8) Zártkert I. (Posta-dűlő) (9) Zártkert II. (Iskola-dűlő) (10) Zártkert III. (Keresztes-dűlő) (11) Zártkert IV. (Keresztes-dűlő) (12) Kutya-halom környéke IV.2.2. Külterületen (13) Beretvás (14) Bábolna-dűlő (15) Öntözött-terület I. 6 DJM RégAd , Csalog Zsolt: kutatómunka Szolnok megyében, Jászkunság (Szolnok) IX/2 (1963) DJM RégAd Csányi Marietta: hatástanulmány A hullámtéri beavatkozáshoz a Tisza Szolnok és Tiszajenő közti szakaszán

17 Örökségvédelmi hatástanulmány 17 (16) Öntözött-terület II. (17) Alsószigeti tehenészet (18) Radics-dűlő I. (19) Radics-dűlő II. (20) Radics-dűlő III. (Emlékmű) (21) Tiszavárkonyi-csatorna melléke I. (22) Belterület határa (23) Tiszavárkonyi-csatorna melléke II. (24) Vasút melléke (25) Tiszavárkonyi-csatorna melléke III. (26) Domokos-föld IV. 3. Azonosítatlan régészeti lelőhelyek I. lelőhely, Tyúkfarm: A Tyúkfarm területről terepbejárási szórványanyagként rézkori edénytöredékek és szarmatakori cserépmaradványok kerültek be a Damjanich János Múzeumba. 8 II. lelőhely, Vár: A község alatt a Tisza gátja mellett helyezkedik el a lelőhely. Egy helyi lakos bejelentése alapján egy temető és telep nyomaira bukkantak. 9 III. lelőhely, Szántóföld: Szórványleletként egy ismeretlen korú kard került be a község területéről a MNM-ba 1934-ben. 10 IV. lelőhely, Belterület: Szórványleletként egy középkori pallos került be a község területéről a MNM-ba 1907-ben. 11 V. Összefoglalás (NKÖM Melléklet: 4. pontjához) A község közigazgatási határa nem nagy, 3562 hektár. Ezzel a ténnyel valamint a régészeti kutatás hiányosságaival magyarázható, hogy kedvező földrajzi adottságai ellenére viszonylag kevés lelőhelyet vehettünk csak számba. A 4 nyilvántartott régészeti lelőhely amennyiben a beruházások érintik feltárásra kötelezett egykori telep vagy temető és egy kurgán, mely feltétlenül elkerülendő. A kutatatlan területeken 22 régészeti et határoztunk meg. Ezeken a területeken a KÖH régészeti állapotfelmérést esetleg próbaásatást rendelhet el vagy javasolhat, ill. a munkát régészeti szakfelügyelethez kötheti. (27) számon a táblázatban a teljes belterület szerepel, mivel földrajzi adottságai folytán mindenkor alkalmas lehetett a letelepedésre. Fontos tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik földben nemcsak a felsorolt helyeken, hanem bárhol a felszín alatt megbújhatnak leletek. Ezért a földmunkával járó beruházásoknál mindenkor figyeljenek a földből kiforduló 8 Adatok Szolnok megye történetéből, II. kötet. Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, Szerk. Botka János, DJM RégAd Illyés Endre levele 10 MNM RégAd: 143.T.II. Jelentés régészeti leletről, Tiszavárkony MNM RégAd: 4.N.I. Jelentés régészeti leletről, Tiszavárkony 1907.

18 Örökségvédelmi hatástanulmány 18 tárgyakra, apró cseréptöredékekre, kövekre, csontokra, s jelentsék előkerülésüket a helyi jegyzőnél vagy a Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságánál. Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy - a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a régészeti örökségvédelmi hatástanulmány a címlapon ill. az alul feltűntetett időpontban érvényes állapotot tükrözi. A régészeti kutatások a megye területén továbbra sem állnak meg, a fenti településrégészeti kép ezért módosulhat. Szolnok, december 15. Rövidítések: DJM = Damjanich János Múzeum RégAd = Adattár KÖH = Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ltsz.: leltári szám MNM.: Magyar Nemzeti Múzeum VI. Mellékletek (NKÖM Melléklet: 1.a), f), g), h); 3.d) pontjához) VI.1. Magyarázat a mellékletekhez VI.1.1.Összesítő táblázat: Az első oszlopban a lelőhelyek sorszáma szerepel A második oszlopban a dűlőnév A harmadik oszlopban a lelőhely jellege (Pl.: telep, temető, régészeti érdekű hely stb.) A negyedik oszlopban a szükséges ill. javasolt intézkedés Az ötödik oszlopban az EOV (Egységes Országos Vetület) térképlap száma A hatodik oszlopban a lelőhely középponti EOV koordinátái A hetedik oszlopban a lelőhely tengerszint feletti magassága A nyolcadik oszlopban a lelőhely állapota, ha van rá adat. A kilencedik oszlopban a KÖH azonosítási száma amennyiben szerepel az adatbázisban. VI.1.2. Térkép 1 db 1: méretarányú részletből áll össze. Földhivatali térkép, fénymásolatban, rajta kézzel berajzolva a régészeti lelőhelyek. Készül 1 példányban a megrendelő számára. színes foltok jelzik a nyilvántartott lelőhelyeket színes kerettel jelölt üres közepű mezők a régészeti eket Nyilvántartott azonosítatlan lelőhelyek Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép-lap Koordi-náták Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azonosító I. Tyúkfarm Szórványlelet Nem lokalizálható II. Vár Szórványlelet Nem lokalizálható 30061

19 Örökségvédelmi hatástanulmány 19 Nyilvántartott azonosítatlan lelőhelyek Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép-lap Koordi-náták Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azonosító III. Szántóföld Szórványlelet Nem lokalizálható IV. Belterület Szórványlelet Nem lokalizálható Feltétlenül kikerülendő lelőhely (1. kategória) Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép-lap Koordi-náták Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azonosító 1 Kutyahalom Kunhalom Kikerülendő X= y= Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória) 90 Bolygatott Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép-lap Koordináták Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azonosító 2 Belterület Falu Megelőző feltárárs x= y= m Bolygatott Hugyinpart Temető, Falu Megelőző feltárárs x= y= m Bolygatott, Részben feltárt Gátmellék Telep Megelőző feltárárs x= y= m Bolygatott ek (3. kategória) Szám Dűlőnév (5) Belterület I. (6) Belterület II. Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép -lap Koordi-náták x= y= x= y= Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azon osító (7) Szőlőújtelep x= y= (8) Zártkert I X= y= (9) Zártkert II x= y=

20 Örökségvédelmi hatástanulmány 20 ek (3. kategória) Szám Dűlőnév (10) Zártkert III. (11) Zártkert IV. (12) Kutya-halom környéke (13) Beretvás (14) Bábolna-dűlő (15) (16) (17) Öntözött terület I. Öntözött terület II. Alsószigeti tehenészet (18) Radics-dűlő I. (19) Radics-dűlő II. (20) (21) Radics-dűlő III. Emlékmű Tiszavárkonyicsatorna mellék I. (22) Útkereszteződés (23) Tiszavárkonyicsatorna mellék II. Lelőhely jellege Intézkedés EOV térkép -lap Koordi-náták x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= Tszf. m A lelőhely állapota KÖH azon osító (24) Vasút mellék x= y= (25) Tiszavárkonyicsatorna mellék III x= y= (26) Domokos-föld x= y=

TISZVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TISZVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TISZVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Régészet: Dr. Csányi Marietta Régész, Örökségvédelmi Szakértő Épített örökség

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

KARCAG VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

KARCAG VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Szolnok, 2005. január E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Szigetbecse TSZT módosítása

Szigetbecse TSZT módosítása Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. augusztus I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben