Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak"

Átírás

1 Panyola község értékvédelmi tanulmánya készítette: Fekete Anikó BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Istvánfi Gyula: A magyar falu építészete ıszi félév 1

2 Tartalomjegyzék I. Panyola község értékvizsgálata 1. Topográfia, történelem A község földrajzi fekvése, természeti viszonyai 3. A község története A falu jelene Panyola község napjainkban 5. Panyola településszerkezete 6. Panyola népi építészete 11. A református templom 17. A temetı 17. Irodalomjegyzék 18. Forrásjegyzék A falu településszerkezete 19. II. A falu értékelemzése Helyi védelmi javaslat 20. Függelék A hagyományos helyi építészet jegyeit hordozó épületek jegyzéke 21. 2

3 I. Panyola község értékvizsgálata 1. Topográfia, történelem A község földrajzi fekvése, természeti viszonyai A Szamos kanyargó vonala mentén található település a szatmári tájegység, azon belül a Szamoshát jegyeit hordozza. A szatmári tájegység Szabolcs Szatmár - Bereg megye része, az ország észak-keleti csücskében, a Felsı Tisza - vidék folyókban gazdag sík területe. Egykor Szatmár vármegye önálló közigazgatási egységként mőködött Nagykároly központtal, a trianoni szerzıdés értelmében azonban csak egyharmada maradt a magyar állam kezében és a beregi részekkel együtt Szabolcs megyéhez csatolták Nyíregyháza megyeszékhellyel. A szatmári síkság központja Fehérgyarmat lett. A szatmári tájat a Tisza és mellékfolyói formálják évezredek óta. A folyómenti települések az ármentes hátakon alakultak ki. Panyola lakóházai a Szamos mentén épültek meg, a Tisza-Szamos torkolattól 12 km - re délre. A község mellet halad el a Túr és 3 km - re északra a Tisza kanyarog a földek határában. Északnyugaton Olcsvaapátival, keleten Kisarral, délkeleten Kérsemjénnel szomszédos a település. Északi határát a Tisza folyó, délnyugati határát a Szamos folyó zárja le közvetlenül. A falu lakói együtt élnek e folyókkal, az árvizek pusztítása mellett a víz jótékony hatása is meghatározó a mindennapokban. Az öntéstalajokon a termény sokkal jobb minıségő, és a vízbıség is megkönnyítette a mezıgazdasági munkákat. A folyók, a vízállásos, mocsaras rétek és jellegzetes növényállományuk teszik változatossá a sík vidék megjelenését. A torkolatvidéken összefüggı állományt alkotó erdıségbıl az emberi tevékenység folytán már kevesebb egyedszámban a mocsári tölgy, szil, gyertyán, éger, főz és nyár a maradványokban ma is található. A folyók mentén pedig a fehér és szürke nyárfák ligetes csoportosulásai határozzák meg a jellegzetes táji képet. A térség mezıgazdaságának fontos terményei a dió, a szilva, a körte és az alma vadon is termettek ben Bél Mátyás arról tudósít, hogy az ártéri gyümölcsöket szekérszámra hordják eladni az itt lakók. 2 A folyók által formált természeti viszonyok között született település életében fordulópontot jelentett az 1845-ben elindított folyószabályozás. Az Öreg - Túrt a Tiszával összekötı Kis -Túr holtág lett, az átvágásokkal jelentısen csökkentették a Tisza és a Szamos kanyarulatait ben Sonkádtól a Tiszáig megépült a Túr-csatorna is, mely a Túr vízhozamát csökkentette jelentıs mértékben. A holt folyómedreket mővelésbe fogták, a holtágakban kialakult életfeltételek jó lehetıséget nyújtottak a halászathoz. Bár a szabályozásnak és a partvédımőveknek köszönhetıen a község lakói már kevésbé vannak kitéve a folyók áradásának, a gátır szerepe máig jelentıséggel bír a vizek falujában. A község története A lápos, mocsaras területek mindig nehéz megélhetést jelentettek. A történelem során az elzárt vidék falvaiban összetartó közösségek alakultak ki sajátos szokásokkal. Már a honfoglalás elıtti idıkben lakhattak a Szamos-Tisza közének mocsaras-erdıs vidékein. Feltáratlan terület a középkori templom környezete, a mai faluközpont területe. Az építési munkák közben eddig elıkerült leleteket nem azonosították. Bizonytalan eredető a 1 SZÉLES 2 I KATONAI LEÍRÁS 3

4 Szombathelyi utca 58. szám alatt talált lovas alakos kályhacsempe is. A Vásármezı-dombon végzett ásatások során több korszak emlékeit, rézkori és bronzkori leleteket és a népvándorlás korából egy földbe mélyített lakóépület nyomait is feltárták századi kis falu nyomaira bukkantak az Ásott-fok nevő régészeti lelıhelyen is ben fedezte fel Dr. Sıreg János a Tisza-partból kiálló gerenda- és cölöpsort a Zsarókert területén, az építmény eredete azonban ismeretlen maradt. A Kisar felé, a Tisza bal partján 1979-ben végzett ásatások során bizonyosodott be a Remeteszeg nevő település létezése az Árpád-korban. 3 Az államalapítás után a terület királyi tulajdonba került, majd királyi adományok révén a 11. század második felétıl alakulnak ki a nemzetségi birtokok. A lakosság zöme jobbágy vagy paraszti sorban élı kisnemes. A község elnevezése bizonytalan eredető. Szatmár vármegye monográfiájában Panyola kisközség a Panyolai család ısi birtokaként szerepel, 4 de Maksai a család nevét származtatja a helység nevébıl. 5 Elsı említése 1252-bıl való, mint irányt adó helynév tőnik fel Semjén felosztásakor. A 13. században Szabolcs vármegyébıl, Kállósemjén környékérıl a Balog-Semjén nemzetség a Szamoshát megszállásával egy idıben a Tisza Túr - Szamos egybefolyásának mocsaras, erdıs árterületére települ. Az itt fekvı helységek ırizték meg a letelepülı nemzetség nevét, Semjén ma Kérsemjén - és az anyaegyházzal bíró és Panyoláként is említett Semjén. 6 Panyolát még a 15. században is nevezik megkülönböztetve Nagysemjénként, bár az elnevezés vonatkozása bizonytalan. Az elsı okleveles említés bıl való. Panyolán és határán Tompa fia Benedek és Ubul fia Mihály osztozkodtak ben várat akartak építeni IV. László engedélyével ben a nemzetség többi ágának tiltakozása ellenére a panyolai ág a lerombolt vár helyével és két hajómalommal eladta birtokát a Borsa nemzetségbeli Kopasz erdélyi vajdának, de Ottó király rendeletére 1307 ben a család visszakapta a területet. Ettıl kezdve a Panyalaiak és a Kállayak osztoztak rajta. A 15. század folyamán a panyolai család foglalta el a közös birtokból Boroszlószeg és a Vásármezı nevő földeket, illetve a Keverese nevő halastavat ben a török fogságba került Panyolai Zsigmond felesége és leánya eladta a birtokot Panyolai Luczának és lányainak. Kállay Miklós 1424-ben részt kap benne, majd 1427 ben Zsigmond király Kállay Jánosnak adományozza az egészet. 8 A 19. század végéig Kállay-birtok, melynek központja Kálló volt, így a község sokáig Szabolcs vármegyéhez tartozott, s csak ban került vissza Szatmár-vármegyéhez. Késıbb a birtok részesei lett a Kende és a Dessewffy család is Panyola címere 10 3 SZÉLES 4 SZATMÁR VÁRMEGYE MONOGRÁFIÁJA 5 MAKSAI 6 MEZİ - NÉMETH 7 MŐEMLÉKVÉDELMI TOPOGRÁFIA 8 SZATMÁR VÁRMEGYE MONOGRÁFIÁJA 9 SZÉLES 10 Az 1796-os bélyegzılenyomatból vett motívumok a hal és a haránt irányú egymást keresztezı vonalak jelzik, hogy elıdeink vízjárta településen éltek, halásztak és szántóföldet mőveltek. A fent említett vonalak a keresztben szántott termıföldet szimbolizálják. A fölöttük található három hullámvonal jelenti a település életét jelenleg is meghatározó három folyó - Tisza, Szamos, Túr - közelségét. A templom képe jelzi, hogy a község lakosai a református egyház közösségéhez tartoznak. Forrás: 4

5 A 20. század folyamán a helyi gazdák vásárolták meg földeket. Panyola közigazgatásilag Kérsemjénnel együtt a nábrádi körjegyzıséghez tartozott, amíg 1945 áprilisában Nábrád község képviselıtestülete egyhangú határozattal kimondja, hogy hozzájárul ahhoz, miszerint Panyola község a nábrádi körjegyzıségbıl kilépjen és önálló nagy községgé alakuljon át A falu jelene Panyola község napjainkban A magyarországi falvakban 1990 óta jellemzı negatív hatások Panyola községben is megfigyelhetıek. A munkaerı-viszonyok változásai, a kistermelık nehéz helyzete a népesség folyamatos csökkenését eredményezte. A Magyarország történeti statisztikai helységnévtárában 12 szereplı adatokat összevetve a 2003-ban készült helységnévtár 13 adataival aggasztó képet kapunk. A lakosok számának csökkenése minden bizonnyal összefüggésbe hozható a települést sújtó nagy árvizek idejével is, 1912 és 1970 után fıvel is csökkent a népességszám. Panyola az 1900-as években volt a legnépesebb, ekkor 1597-en éltek a településen. Év Össznépesség abszolút bázis viszonyszám magyar szlovák román német cigány szám 1785=100% , , , , , , , , , , , , , , , , A legújabb statisztikai adatok alapján Panyola lakosainak száma 630 fı, melybıl 115 fı 18 év alatti, és 176 fı töltötte be 61. életévet. Meghatározó szerepe lehet a jövıre nézve a pálinkafızde felújításának, mellyel nem csak munkahelyeket teremtettek, hanem a helyi termelıknek is folyamatosan biztosítják a gyümölcs felvásárlását. A helyi piac serkentését és mai falvaink fenntarthatóságát szolgálja a turisztikai irányvonal is, melyet Panyolán a lelkes helyi fiatalokból alakult Szamos Bazár 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. VB Nábrád krjz. (Kérsemjén, Panyola) iratai TÖRTÉNETI HELYSÉGNÉVTÁR 13 HNT2003 5

6 Egyesület képvisel. Az évente megrendezésre kerülı Határmenti Világzenei Fesztivál, az országszerte elérhetı panyolai termékek egyre ismertebbé és népszerőbbé teszik a települést, piacot teremtve és megélhetést biztosítva az itt lakók számára. A turisztikai törekvéseknek köszönhetı az is, hogy a már lakatlan és pusztulásnak indult lakóházak vendégházként funkciót nyernek és így felújítják, karban tartják azokat. Panyola településszerkezete Panyola földrajzi fekvését és településszerkezetét legkorábban az ben készített katonai felmérések szelvényei és a hozzájuk tartozó leírások mutatják meg. Jellemzıen egyutcás aprófalvak találhatóak itt, a folyóparti települések sőrőn érik egymást, melyek gyakran a vízhez közel helyezkednek el. A Szamos folyót követı út a fı utcája Panyola községnek. A házak az útra merılegesen helyezkednek el, a ma jellegzetes hosszú szalagtelkek vonalát rajzolják ki. A templom valamivel arrébb helyezkedik el, de azon a területen, mely napjainkban is a falu központját képezi. A Szamoshoz vezetı út, a mai Szamosvég utca a folyó túlsó partján fekvı Szamosszeg felé vezet, átkelıhely mőködésére azonban nem utal a térkép. Leírás formájában a Panyolától 7 km-re délre fekvı Nábrád településrıl közöl további adatokat a felmérés. A folyó itt lépés széles, közepes vízállásnál 5-6 öl mély, 8-10 öl magas partja van Panyola és tágabb környezete az elsı katonai felmérés szemelvényein 15 A második katonai felmérés Panyolát ábrázoló térképszelvényén már jól kivehetı a révátkelıhely (Überfuhr), valamint a folyószabályozások nyomán a folyók túloldalára került területek, mint Szamosszeg oldalában a Básznai - Kert (a térképen Basna - Kert) és az Illyés- 14 I KATONAI LEÍRÁS ábra. Forrás: Az elsı katonai felmérés Térképszelvény: XXVII

7 Kert ( a térképen Illés Kert). A térképhez mellékelt statisztikai adatokból kiderül, hogy 112 lakóház és 42 istálló volt a faluban. A házak piros színnel vannak jelölve, vagyis kıbıl épültek, a gazdasági épületeket pedig feketével és fekete alapon pirossal ábrázolva láthatjuk, vagyis kıbıl és fából is építkeztek. 3. Panyola és tágabb környezete a második katonai felmérésen 16 A település határát folyószabályozások és az árvizek hatásai sokszor alakították. Egy 1970 elıtt készült felvételen még jól kivehetı a másodi katonai felmérésen is látható révátkelıhely, mely ma már nem mőködik és az ahhoz vezetı út is rövidebb lett. 4. A panyolai rév 1964-ben 17 A falu határának történeti elnevezésit Széles Gyula térképvázlatán figyelhetjük meg. A szalagtelkes falu belsı területén helyezkednek el a lakótelkek, elhatárolódva a külsıség területétıl ábra. Forrás: A második katonai felmérés Térképszelvény: XLVI ábra. Forrás: Szamos Bazár Egyesület fényképgyőjteménye 7

8 5. Panyola határának történeti földrajzi nevei ábra Széles Gyula összeírása alapján. Forrás: SZÉLES Gyula:Panyola község története. Panyola, Panyola Község Önkormányzatának Képviselı Testülete,

9 A falu történeti magját a Szamossal párhuzamos fı utca és a Szamosra kifutó mellékutca alkotja. A két utca keresztezıdése - a település legmagasabb pontja - jelöli ki a templom helyét, a település központját. A Szamosra kifutó mellékutca, a Szamosvég utca a fı utcát két részre osztja: Kérsemjén felé, a Nagymezı-dőlı irányába a Mezıvég utca, Olcsvaapáti felé, egy olykor tóvá alakuló holt folyómeder-ág mellett a Tóvég utca ma Szombathelyi utca - vezet. A Szamos töltése mellett, a Tóvég utcával párhuzamosan a késıbbiekben egy új utca, a Csonkavég utca alakult ki. A tıle keletre fekvı területek a Szamos egykori kanyarulatai által átölelt Básznai és az Illyés-kert, melyek a folyószabályozás óta a szamosszegi oldalon találhatóak. A Csonkavég utca Tóvég felıli része késıbb épült be. 6. Panyola 1783-ban Panyola 1859-ben Panyola ma 21 A folyószabályozások után a Mezıvég utca és a Tóvég utca mentén tovább terjeszkedhetett a falu. Az 1940-es években új utcasorral bıvült a község, a Tóvég utca végénél, arra merıleges Rákóczi és Dózsa György utcákkal. A 1970-es árvíz után azonban az új utcák menthetetlenné váltak és a magasabban fekvı Kismezı-dőlın mértek ki egy új utcasort, melyet a segítı veszprémiek tiszteletére Veszprémi utcának neveztek el. Ekkor kapta a Szombathelyi utcanevet a Tóvég utca is, melynek újjáépítésénél Vas megyei munkások is dolgoztak. 9. A veszprémi utca az építés idején A veszprémi utca ma A Szamos mentén kialakult úti falu egyrészt szalagtelkes szerkezetet mutat az út szántóföldek felé esı oldalán, de a teleklábas szerkezet is megfigyelhetı az új párhuzamos utcák és a fı utca közötti területen. A keresztirányú utcákról a telkek nem közelíthetıek meg, csupán az új utcák keresztirányú kapcsolatát biztosítják. Kivételt képez az egykori révátkelıhelyhez vezetı Szamosvég utca, ahol a fı utcához hasonlóan az útra merıleges hosszanti telkek találhatóak. A telkek beépítése általában egysoros, a hosszanti elrendezéső lakóházak mögött épültek meg az állattartás épületei egy gazdasági udvar után, majd a köztes ábra. Forrás: Az elsı katonai felmérés Térképszelvény: XXVII. 11. Részlet ábra. Forrás: A második katonai felmérés Térképszelvény: XLVI. 44. Részlet ábra. Forrás: ábra. Forrás: Panyola község folyóirata, Panyola.2010 IV./2. sz. 9

10 rész folyamatosan beépült: a nyári konyha, egy nyitott eresz, és a kemence is itt kaptak helyet. Szélesebb telkeken, fıleg a Csonkavég és a Szamosvég területén kétsoros elrendezésre is találhatunk példát. Itt a lakóházzal ellentétes oldalon valamilyen gazdasági tárolóépület kapott helyet. A központi terület közigazgatási épületei és néhány lakóház párhuzamosak az utca vonalával, de az utcavonalat a fésős beépítés határozza meg, az elıkert általános. A lakóház egy vagy kétablakos homlokzattal fordul az utca felé, az ablaktalan hátsó hosszfal pedig a szomszédos telek oldalkertjére néz. 11. Tóvég 12. Mezıvég 13. Szamosvég 14. A templom képe Mezıvég felıl 15. A templom mögötti füves tér 16. Közigazgatási épületek 17. A Mezıvég utca képe 18. egysoros elrendezéső telek 19. Kétsoros elrendezéső telek 20. Párhuzamos beépítéső lakóházak 21. Tápbolt a Csonakvég keresztutcájában 10

11 Panyola népi építészete A megyérıl készült 1987-ben kiadott mőemléki topográfia a református templomkert fazsindely fedéső kétszárnyú kapuján kívül a Szamosvég utca 36. szám alatti lakóépületet emeli ki: favázas, taposott sövényfalas, szabadkéményes, szalmatetıs szegényparaszti lakóház, 1912 után épül. 23 A két emlék közül ma már egyet sem láthatunk. Panyola építészeti hagyományait elbeszélések és archív fényképek nyomán, illetve a tájegység hasonló körülmények között fekvı települései épen maradt tájházai alapján rekonstruálhatjuk. A terület adottságai folytán elérhetı építıanyag volt a fa, a kötött talaj pedig alkalmas volt a földanyagú falazatok készítésére. A rendelkezésre álló építıanyag mellett az épületek szerkezetét az árvízveszély határozta meg. A lakóházakat erıs fa keretvázzal építették meg, a közöket zsilipelt pallóval, esetleg a vázra kívül-belül felszegelt lécrács közé tömött vályogsárral töltötték ki. Jellegzetes volt a paticsfal vagy pacsit, amikor főzfasuháng fonatot erısítettek a gerendák közé és azt vastag, törekkel kevert sárréteggel betapasztották. Az ár levonulása után a közöket kellett kijavítani, mivel a szerkezet rendszerint nem károsodott. A vályogfalú építkezéssel jelentek meg a beforduló tornácok, amikor az udvar felıl és az utca felıl is elhagytak a tetı alatt különbözı szélességő helyet, s a tetıt díszes oszlopokkal támasztották alá, a tehetısebbek kılábat rakattak. 24 A vert földes tornác egyrészt védte a falat, másrészt szárításra is kiváló hely volt. A szarufás tetıszerkezeteket meredeken, általában csonkakonttyal alakították ki és taposott szalmával, zsindellyel, deszkával vagy zsúppal fedték MŐEMLÉKVÉDELMI TOPOGRÁFIA 24 SZÉLES 11

12 Alaprajzi elrendezésben minden bizonnyal itt is a Felsı-Tiszavidékre jellemzı nyitott pitvaros, egysejtő lakóház volt jellemzı. Késıbb a pitvar bezárult és tulajdonképpen kéményaljaként szolgált, elıtte pedig nyitott eresz alakult ki (31. ábra). A nyitott eresz végül zárt elıtérré alakult át, de funkciója megmaradt. Az elıteret néhol az eresz beépítése is kihangsúlyozza (32. ábra). A tornácos házaknál jellegzetes volt, hogy a tornác egy részét lezárták és szobát alakítottak ki belıle 26 (33. ábra). 31.Szamosvég utca Csonkavég utca Csonkavég utca A felsı-tiszavidéki lakóház fejlıdése 27 Panyola építészeti arculatát az árvizek pusztítása jelentıs mértékben megváltoztatta ben összesen 217 épület vált menthetetlenné, az otthon nélkül maradt családok az akkor elfogadott típusházakba költözhettek be. 28 A sátortetıs, palafedéső épületek egy vagy ábra.1950 körül készült felvételek a falu lakóházairól. Forrás: Szamos Bazár Egyesület fényképgyőjteménye 26 GILYÉN MENDELE - TÓTH ábra. Forrás: GILYÉN Nándor MENDELE Ferenc TÓTH János: A Felsı-Tiszavidék népi építészete. Bp., Mőszaki, Forrás: Panyola község folyóirata, Panyola.2010 IV./2. sz. 12

13 kétszobás utcai homlokzata határozza meg napjainkban az utcaképet emlékeztetve az egykori sorscsapásra. 35. Egykori utcaképek Jellegzetes utcaképek napjainkban A falu magasabb pontjain kevés számban találhatunk 1970 elıtt épült vályogfalú lakóházakat is. Építési idejük a mőemléki topográfia leírása alapján 1912 utánra tehetı. 30 Az épületek nagy része vagy elhanyagolt állapotban van, vagy a modern hatások alatt történı felújítások következtében már csak kevéssé hordozzák a falu jellegzetes népi építészeti jegyeit. A még hagyományos módon épített épületek között négyféle típus különbeztethetı meg a tornác kialakítása szerint. A tornác nélkül épült házak tömege keskenyebb, egy vagy két ablakkal kialakított véghomlokzatuk fordul az utca felé. Homlokzati megjelenésükben a vakolt architektúra jellemzı, az oromzat lehet felfalazott vagy függélyes deszkázattal díszített. Felfalazott oromzat esetén általában a padlásszellızık is keretezést kapnak. A tetıforma minden esetben nyeregtetı csonkakonttyal vagy egyenes záródással kialakítva (37.,38.,39.) Jellegzetes típus a nyitott ereszes ház, melyet gyakran oszloppal vagy oszlopokkal tagolnak. Rövid ház esetén az eresz a gazdasági udvar felé nyitottá válik. Utcai homlokzatuk az elıbbivel teljesen megegyezı kialakítású (40., 41., 42.). A lakóházakat leggyakrabban oldaltornáccal (43.) építették, késıbb a tornác részben (44.) vagy teljes egészében (45.) beépült. A házak meghatározó jegye az oszlopok kialakítása: szépen faragott faoszlopok és egyszerő vakolt támaszok egyaránt elıfordulnak. Különbözı lehet a tornác utcai megjelenése. A nyitott tornác csak oldalról megközelíthetı, nyílását egy parapetfal zárja. A beépített tornác végénél a nyílást vagy befalazták vagy ablakkal látták el. Különleges típusnak számít napjainkban a beforduló tornác, hiszen mindössze két lakóháznál, a Szombathelyi utca 40. és 67. szám alatt jelenik meg ez az egykor jellegzetes tömeg.(46.,47.) ábra. Forrás:Szamos Bazár Egyesület fényképgyőjteménye 30 MŐEMLÉKVÉDEKMI TOPOGRÁFIA 13

14 37. Mezıvég utca 79, Csonkavég utca Szombathelyi utca Mezıvég utca Szamosvég utca Szombathelyi utca Csonkavég utca Csonkavég utca Szombathelyi utca Szombathelyi utca Szombathelyi utca 67. A Szombathely utca 40. szám alatti épület részleteiben is sok népi építészeti értéket hordoz még. A lakóházat 1910 körül építették. Tornácát szépen faragott oszlopok és gerenda keretezi, az oromzat deszkázatát függıleges lécezés tagolja és alulról díszes képzéső deszka zárja. Az ablakokat népies ihletéső tagozatokkal ékesítették. Az alaprajzi elrendezés háromosztatú, az elıtérbıl (konyha/pitvar) nyílik az alsó és a felsı ház, késıbb a tornác végét lezárták és itt is egy szobát alakítottak ki. 14

15 48. Az oromzat kialakítása 49. Faragott oszlop 50. Ablakdíszítés 51. A Szombathelyi utca 40. alaprajza. 1. Tornác, 2.Pitvar/Konyha, 3.Felsı ház, 4. Alsó ház, 5. Kamra Különleges kialakítású a mőemlékvédelem alatt álló Szamosvég utca 11. szám alatt található lakóház oromfala. Itt az erdélyi lakóházakra jellemzıen a végfallal párhuzamos főrészelt díszítés gazdagítja a homlokzatot. 52. Szamosvég utca

16 A vakolatdíszes lakóházak közül eredeti architektúrát ıriz a Szombathelyi utca 48. szám alatti épület népies átértékeléső barokk jellegő homlokzata (53), illetve a Szombathelyi utca 15. szám alatti lakóház klasszicista jellegő díszítése (54). 53. Szombathelyi utca Szombathelyi utca 15. Az új építkezések folytán a kétszintes épületek is megjelentek. Fıleg a Szamosvégen, a falu egyik történeti utcájában figyelhetı meg a városias utcakép kialakulása. 55. Tájidegen emeletes házak Szamosvégen A gazdasági épületek szerkezetei a faépítkezés hagyományit mutatják. Általában az 1950 körül épült csőrök, színek állványos tetıszerkezetét betonalapra készítették. A kisebb tárolóknál is jellemzı a faanyagú szerkezet használata, mely a termény szellızését is szolgálja. 56. Gazdasági épületek 16

17 A református templom Panyolán a reformáció a Kállay család pártfogása mellett ment végbe. Az évi katolikus templomösszeírás szerint a községnek református temploma van, és ugyanerrıl a templomról tájékoztat az évi templomösszeírás is ben a község a vármegyétıl kér segítséget, hogy a templomot tégla alapon újjáépíthesse. A ma látható templomot Major János nagykállói építımester tervezte. Az építés 1867-tıl 1869-ig tartott, de a belsı szerkezet ben még nem készült el, a szentelésre pedig szeptember 24-én került sor. A kelet-nyugati tengelyő templom tornya 32 méter magas, bádog sisakján mind a négy égtáj felıl látható az 1869-es évszám. A belsı tér keresztirányban 12, hosszirányban 20 méter széles, sík mennyezete vakolt kialakítású A református templom A temetı Régészeti leletek alapján egykor a templom melletti területen temetkeztek, ma a Mezıvég utcában található a temetı. Régebbi részében ma is láthatóak a református temetıkre jellemzı fa fejfák. A már alig olvasható vésett feliratok alapján az 1960-as években állították ıket. A négyzet alaprajzú oszlopos fejfák körülbelül 150 cm magasak, az épen maradt egyedek csúcsosan végzıdnek. 58. A régi református temetı egy kidılt kopjafája 59. ábra Rossz állapotban lévı,de még álló kopjafák a régi temetıben 31 VÁRADI 17

18 Irodalomjegyzék I. KATONAI LEÍRÁS GILYÉN-MENDELE -TÓTH Szatmár vármegye( ). Szerk.: PÓK Judit. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, é.n. GILYÉN Nándor MENDELE Ferenc TÓTH János: A Felsı- Tiszavidék népi építészete. Bp., Mőszaki, 1981 HNT2003 A Magyar Köztársaság helységnévtára Budapest, Forrás: MAKSAI MEZİ-NÉMETH MŐEMLÉKVÉDELMI TOPOGRÁFIA SZATMÁR VÁRMEGYE MONOGRÁFIÁJA SZÉLES TÖRTÉNETI HELSYÉGNÉVTÁR VÁRADI MAKSAI Ferenc: A középkori Szatmármegye. Bp., Stephaneum Nyomda, p (Település és népiségtörténeti értekezések, 4. sz.) MEZİ András - NÉMETH Péter: Szabolcs-Szatmár megye történetietimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, k.n., p Szabolcs-Szatmár megye mőemlékei II. Szerk.: ENTZ Géza. Bp., Akadémiai Kiadó, (Magyarország mőemléki topográfiája) Szatmár vármegye. Szerk.: BOROVSZKY Sámuel. Bp., Országos Monográfiai Társaság, (Magyarország vármegyéi és városai) SZÉLES Gyula:Panyola község története. Panyola, Panyola Község Önkormányzatának Képviselı Testülete, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Bp., Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Fıosztály, p (Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, 16. köt.) VÁRADI József: A Tiszántúl református templomai II. Debrecen, (Borsodi Református Egyházmegye Sajószentpéter), p Forrásjegyzék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. VB Nábrád krjz. (Kérsemjén, Panyola) iratai Az elsı katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfelbontású színes térképszelvényen ( ). Budapest, 2004, Arcanum. [DVD-ROM] A második katonai felmérés, A Magyar Királyság és a Temesi Bánság nagyfelbontású, színes térképei. Budapest, 2005, Arcanum. [DVD-ROM] Panyola község folyóirata, Panyola.2010 IV./2. sz. Szamos Bazár Egyesület, fényképgyőjtemény 18

ROHOD, PETNEHÁZA, ÓFEHÉRTÓ, NYÍRKARÁSZ NÉPRAJZA

ROHOD, PETNEHÁZA, ÓFEHÉRTÓ, NYÍRKARÁSZ NÉPRAJZA ROHOD, PETNEHÁZA, ÓFEHÉRTÓ, NYÍRKARÁSZ NÉPRAJZA A címben említett négy település a nyírségben található. A Nyírség hazánk második legnagyobb futóhomok területe és Szabolcs legnagyobb, legismertebb tájegysége.

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRİL SZÓLÓ 4/1999. (III.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY KŐBÁNYA KADA UTCA SÖRGYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ SZŐLŐFÜRTÖS FESZÜLET ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY Készítette: Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértı Eng.sz.:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Edelényi kistérség EDELÉNYI KISTÉRSÉG. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny.

Edelényi kistérség EDELÉNYI KISTÉRSÉG. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny. Edelényi kistérség Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. kisterseg@edeleny.hu A kistérség hazánk egyik legelmaradottabb, de egyben egyik legszebb, számos páratlan természeti

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

BAKONYKÚTI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BAKONYKÚTI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BAKONYKÚTI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE szítette: Beniczky Építésziroda BT. Székesfehérvár, Zichy liget 2. Bakonykúti, 2004. június hó ALÁÍRÓLAP Vezetı tervezı Beniczky Péter Okleveles Építészmérnök TT 1-07-0001/2001

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás) Tartószerkezetek megerısítése, átalakítása Elıadás BMGE Hidak és Szerkezetek Tanszéke 2008.09.22. 12 00 15 00 Kmf. 16. Elıadó: Iványi János okl. szerkezetépítı mérnök EUROPA-Mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

A magyar népi építészet szerkezetei 1. / falak

A magyar népi építészet szerkezetei 1. / falak ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 1. AZ ÉPÍTÉSZET KEZDETEI NÉPI ÉPÍTÉSZET A magyar népi építészet szerkezetei 1. / falak Rabb Péter PhD 2015 (Jancsó Miklós: Oldás és kötés, 1963) HÁZTÍPUSOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN háztípus

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Várak a Bódva völgyében

Várak a Bódva völgyében Várak a Bódva völgyében 2007-ben jelent meg a Castrum Bene Egyesület és a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadásában a Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az ıskortól a kuruc korig címő könyv, melyet Nováki Gyula,

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁRS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA Szolnok, 2005. június E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

A települések egészségügyét befolyásoló tényezık 1

A települések egészségügyét befolyásoló tényezık 1 Kapronczay Károly A települések egészségügyét befolyásoló tényezık 1 Urbanizáció A kiegyezést követı évtizedekben Magyarországon az ipari fejlıdés valóban addig nem tapasztalt fejlıdésnek indult, s ezzel

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny.

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. 1. Bibliográfia és források. 65-66. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 67-68. old. 3. Térképek. 69-71. old. 64 Irodalom. Nemesgörzsöny. * ALAPY 1917. 105. * BÉL Mátyás: Veszprém

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

20 éve nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház

20 éve nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház 20 éve nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház A Borsodi Tájház elsı épületegyüttesét, a Szathmáry-Horkay házat 1987-ben vásárolta meg az akkori Városi Tanács, hogy a város és a Bódva-völgy népi lakáskultúrájának

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009.

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009. MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA 2009. szeptember tartalomjegyzék koncepció problématérkép mőemlékvédelmi kérdések

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Magastetık energia-hatékony, fenntartható felújítása Szerkesztı: dr.tóth Elek DLA, egyetemi docens, BME. Magasépítési Tanszék Tartalom A magastetık ácsszerkezetének felújítása [1]... 1 A tetıfelület síkjának

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kiadó: Kalamáris Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8/35. Iroda: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. Levélcím: 4402 Nyíregyháza, Pf. 33.

Kiadó: Kalamáris Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8/35. Iroda: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. Levélcím: 4402 Nyíregyháza, Pf. 33. Kiadó: Kalamáris Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8/35. Iroda: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. Levélcím: 4402 Nyíregyháza, Pf. 33. Telefon/fax: 06 42 / 311-301 Mobil: 06 30 / 88-43-501 Támogatók:

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelı ZRT. H-1095 Budapest, Soroksári út 48. H-1118 Budapest, Szittya u. 3. Telefon: (+36-1) 215-8304 Mobil telefon: (+36) 20-320-5008 e-mail: info@komplex.hu

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben