A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány"

Átírás

1 A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA Döntés-elıkészítı tanulmány Védegylet

2 1. Bevezetés A patak állapotjavítására vonatkozó jelen tanulmány a Védegylet Egyesület programja keretében, a Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000 sz. EU Direktíva) megvalósítását, egyúttal a helyi védelem alatt álló vízfolyás gyakorlati természetvédelmi kezelését segíti. (A Védegylet 2008-ban indított programjának általános célja a magyarországi patakok rehabilitációjának társadalmi elımozdítása. A program mintaprojektje a Dera patak menti helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzatokkal partnerségben zajlik. Gyakorlati eredményei Pomázon és Csobánkán novemberében valósulnak meg.) A szentendrei tanulmány célja a védetté nyilvánító önkormányzat kezelési feladatainak segítése, a tulajdonos Magyar Állam, a kezelı (jobbpart: KDV KÖVIZIG, balpart: Szentendre Város Önkormányzata), a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi hatóság (KDV KTVF) és a társadalmi szervezetek megállapodása alapján a patakmente ökológiai értékeinek megırzése és javítása. (A VKI a vízfolyások jó ökológiai állapotának megırzését és elérését szorgalmazza). A megvalósítás egyes, látványos elemei nem kerülnek pénzbe ökológiai jelentıségük azonban nagy. E bevezetı általános összefoglalást követıen bemutatjuk az egyes szentendrei Dera-szakaszokat (2. fejezet), a rehabilitációs feladatokat és a költségtervet (3. fejezet). Mindezekhez ábra és fotómellékletet csatoltunk (2., 3. és 4. sz. melléklet). A patak szentendrei szakasza a 20/1993. (IX.13.) Önk. rendelet alapján helyi védettséget élvez. A évben készült természetvédelmi felülvizsgálat részletesebb adatokkal támasztja alá a védelem fenntartását és részleteiben, az alábbiakkal megegyezıen rögzíti a kezelési feladatokat. A védetté nyilvánítás oka a vegetáció természet-közeli állapota és a patak ökológiai folyosó szerepe. A természet-közeliség jelei: a patak medrében, közvetlen környezetében és a töltéseken megfigyelhetı különbözı növénytársulások mind jellemzıek a síkvidéki patakokra. Ugyanez mondható el a halfaunáról is. Az élıvilág állapota a mederviszonyoktól és a vízminıségtıl is függ. A víz kémiai állapotáról egy korábbi adatsorunk van: a pilisszentkereszti forrásvidéktıl az N- és P-formák koncentrációja nı és terheltségre utal. A meder morfológiája eltér a hajdani természetes viszonyokétól: az 1. sz. melléklet 1. ábráján, az 1780-as években készült elsı katonai felmérés térképén tanulmányozható a patak alsó néhány km-e. Láthatóan a Szentendre-Pomázi-sík (Tófenék) mocsaras-lápos-ártéri területének egyetlen,periférikus levezetése és árvízi kapuja volt a Dera alsó szakasza. A mai nyomvonal egyenes (ld. 1. sz. melléklet 2. ábráján), valószínőleg többszöri mederrendezés is érte (már az 1840-es években készült katonai felmérés térképén is a maihoz hasonló volt a nyomvonal). A kezelési munkák közötti idıszakokban a jellemzı élıvilág visszatelepült; minél hosszabb ez a ( pihentetett ) idıszak, annál nagyobb a természetes állapotra jellemzı fajgazdagság. A mai egyenes vonalvezetés ellenére (ill. mellett) a kisvízi meder mely a patak vízi élıvilágának az év nagy részében az élıhelye ökológiailag kedvezı: nem trapezoid, hanem csésze alakú, a csekély feltöltıdésnek és a vegetációnak köszönhetıen. A szentendrei Dera-szakasz a Duna árterülete: a folyó legnagyobb vizei 1,5 km hosszan felhatolnak a patakban. A patak menti töltések ezért nem a patak nagyvizeire, hanem a Dunáéra lettek méretezve. A patak és a Duna nagyvizeinek összejátszása nem jellemzı. Mindez rehabilitációs szempontból fontos. A Védegylet évi programjának célja az alacsony költségigényő, társadalmasítható rehabilitációs feladatok (ld. 3. fejezet: 1-5. sz. feladatok) elımozdítása, azok közül különösen az aktív, elıre mutató, fejlesztı feladattípusok megvalósítása: a fásítás, cserjésítés (3. sz. feladat) és kis medencék létrehozása (4. sz. feladat). 2

3 Nagyon fontosak a megırzı jellegő rehabilitációs lehetıségek: a kotrás elhagyása (1. sz. feladat), ezzel összefüggésben az egyensúlyi meder, a meglévı lágyszárú és fásszárú vegetáció megırzése (2. sz. feladat). Középtávon szorgalmazzuk egy, a halak vándorlását akadályozó mederlépcsı kiváltását (6. sz. feladat). 2. Patakszakaszok A szentendrei Dera három fı szakaszra osztható: szakaszok (kb) 1. sz., ártéri szakasz m m 2. sz. melléklet 2. sz., 11-es út alatti szakasz m m 3. sz. melléklet 3. sz., 11-es út feletti szakasz m m 4. sz. melléklet szöveges jellemzés A kisvízi meder iszapos, kanyarulatos, benne és a partszegélyen a lágyszárú vegetáció a szakasz nagy részén teljesen záruló lomb miatt hiányzik. A fák nem közvetlenül a kisvízi meder szegélyén nınek, hanem felette 0,5 1 m-rel. A meder közelében fehér főz, zöld juhar található, feljebb fehér nyár- és feketenyárligetek. Ezek a magyar Vörös könyv szerint veszélyeztetett, egyúttal Natura 2000 társulások; a torkolati szakasz a Duna és ártere elnevezéső Natura terület része. A torkolattól 100 m-re rendszeresen dunai uszadéktorlat alakul ki, melynek nagy része szemét (flakon, hordó). A rendszeres kaszálás miatt fás vegetáció nem jellemzı, így azonban a kisvizi meder szegélye sás-, káka- és gyékényfajokkal, kétoldali néhány méteres sávja, a rézső alsó fele náddal benıtt. A leírt társulások ma már ritkák, veszélyeztetettek, - a patak hajdani öntésterületének mocsarait idézik. Degradációs elemként az elızı szakasz határától az óriás japánkeserőfő, a szárazabb rézső oldalakban a parlagfő, az ürmök, disznóparéj említendı meg. Ennek oka az árnyékolás hiánya mellett az északi, balparti gáton futó kerékpárút közelmúltban történt kialakítása, a talaj bolygatottsága, az ezen gyomokhoz képest ritka kaszálás. A 11-es út hídjától felfelé a közigazgatási határig fátlan, lágyszárúakkal benıtt meder jellemzı. Látványként a szakasz zavartabb, sivárabb. A híd alatti árnyékolás miatt vegetáció nem alakul ki, ott nyílt iszapfelszín látható. A vízhez jobban kötött társulások helyett, mellett a patakmenti magaskórós fajok is gyakoribbak. A szakasz fontos kisvízi hidromorfológiai eleme egy, a Kı-hegy oldalának vizeit a Pomázi-síkon átvezetı Nádas-csatorna betorkollásánál létesített mederlépcsı. Alatta jellegzetes hagyma-alakú medence jött létre, mely a legjobb haltartó helyek egyike a Dera alsó néhány km-én. A mederlépcsı a kisvízi hosszirányú migrációt akadályozza, korlátozza; a ritka, nagyobb dunai árvizek emelik csak fölé a vízi élıvilágot. 3. A rehabilitációs feladatok és költségigényük A leírtak alapján ökológiai eredményeket lehet elérni a következı rehabilitációs feladatok megvalósításával (az eredeti kanyarulatos vonalvezetés kialakítása nem szükséges és irreális; fı cél a meglévı értékek megırzése és csekély fejlesztése): 1. a kisvízi meder kotrásának mellızése (jelenleg lokális, káros mértékő felhordalékosodás nincs, a csekély partszéli iszap a növényzettel egyensúlyi medret alakított ki); 3

4 2. a kisvízi meder kétoldali 1-2 m-es sávjában az egy ıszi kaszálásnál gyakoribb kaszálásának mellızése; 3. fásítás, cserjésítés, legalább a déli, jobbparti oldalon az 1. szakasz felsı végén most is megfigyelhetı módon (fehér főz-sor telepítése, kb. 5 méteres tıtávval, nagyjából egy magasságba, nem a töltésbe, hanem a bevágás rézsőjébe, vagyis a kisvízi medertıl 1 m-re /ez gyakorlatilag a 2. pontban említett sáv/); 4. medencék létrehozása (a kanyarok külsı ívén található mélyebb viző /10-40 cm mély, 3-10 m hosszú/ szakaszok, élıhelyek utánzására ; m-en ként egy darab); 5. tájidegen, allergén lágyszárú-vegetáció gyakoribb kaszálása, tájidegen fafajok fokozatos eltávolítása (az elızıkhöz képest kevésbé prioritás, de összefügghet a 4. ponttal); 6. a mederlépcsı átalakítása (mindenképpen vízjogi engedélyes feladat, azért bár rövidtávon hasznos lenne, középtávú feladat). Az 1-3. sz. feladatok a mai és potenciális fenntartási munkák átgondolását jelentik, összességében azok elhagyását, csökkentését így költségmegtakarítást is jelentenek. A fásítás, cserjésítés elınye az árnyékolás (ez a kerékpár úton haladók számára is elıny, és nem csak a fényigényes gyomok visszaszorítása miatt), a por megkötése, a szél erejének csökkentése. Ökológiai szempontból a fásítás, cserjésítés jelentısége a vízi és vízparti élıhelyek diverzifikálása, veszélyeztetett társulások életlehetıségeinek kialakítása (a hiányzó, ritka fafajok visszatelepítése), a patakparti fákhoz, ligetekhez, bokrosokhoz kötıdı madár-, emlıs-, ízeltlábú-,... fajok életterének, ökológiai folyosójának létrehozása, fejlesztése. A természetes, természet-közeli patakmentéken a fák a meder felé találhatóak (árnyékolásukat csak kevés cserjefaj tőri, ill. idıvel a fák alsó ágai is leszáradnak). Tılük kifelé élnek a fák és a fényigényes lágyszárúak. A fásításnak a patak nagyvizeire gyakorolt károsan duzzasztó hatása nincs, mert a fák ugyan a patak nagyvízi szelvényének felsı részébe kerülnek (a kisvíz szintjétıl 1 m magasan), de a felett még kb. 3 m- rel van a töltéskorona szintje (a töltések közti meder a Dunára van méretezve). A fásítás, cserjésítés lehetséges módjai: dugványozás: társadalmi munkában, egy-két fı is képes megvalósítani, egy-kétszeri feladat; elınye, hogy a helyi, ártéri erdı genetikai állományára épül; faültetés: társadalmi munkában, néhány fı is képes megvalósítani, az ültetési anyag méretétıl függıen, egy-kétszeri feladat; hátránya, hogy a faiskolai genetikai állomány tájidegen, ill. fehér főz esetén pillanatnyilag nem is kapható az alapfaj; kaszálás teljes elhagyása adott sávban: a spontán felverıdı magoncokból csak a tájhonos fajok magoncait lehet meghagyni, a többit ki kell húzni, vagy metszıollóval kivágni. Szintén társadalmi munkában megvalósítható, pár évig, évi egy-kétszeri bejárást igénylı, szakmailag egyszerő feladat ( zöldjuhar, akác,... kivágandó, fehér főz, nyarak,... maradnak ); cserjeültetés (a fás sávban vagy felette, csoportokban vagy magányosan). Két faiskola katalógusában talált fehér főz egyike sem az alapfaj vélhetıen azt nem keresik, ezért nem szaporítják. A 2-4 m-es, csüngı koronájú fajták csemetéinek ára 2,5-15 ezer Ft. Fásítási igény: 2. szakasz, déli oldal: 400 m/5 m-es tıtáv: 80 db 2. szakasz, déli és északi oldal: 160 db 3. szakasz, déli oldal (összesen: 700 m): 80 db 4

5 A fentiek alapján az elvi teljes költségigény: 0 Ft, ill. 960 e Ft (= 320 db x 3 e Ft). (A patak mente fásításával összefügghet a kerékpárúté: annak árnyékolásához a magasabbra ültetett, gyorsabban magasra növı fák célszerőek. A magasabb ártéri szintek növényfajai közül ilyen a fehér nyár, a feketenyár, feljebb a tölgy, a kıris, a szil. A fákat töltésen kívül is el lehet helyezni: ez a déli oldalon árnyékolást eredményez.) Cserjésítési igény: Ez esetben az elınevelt (faiskolai) anyag ültetése, a magvetés, a spontán újulat nevelése, ill. ezek kombinációja közül lehet választani. Utóbbi kettı költség-hatékony, elıbbi idı-hatékony. Bokrok ültetése ( nevelése ) a fás sáv külsı-felsı peremén javasolt, m-enként egy-egy cserjecsoporttal. 2. szakasz, déli oldal: 400 m/15 m-es táv: 25 csoport x 3 db/ csoport = 75 db 2. szakasz, déli és északi oldal: 150 db 3. szakasz, déli oldal (összesen 700 m): 75 db Az ültetési költség összesen: 300 db x br 500 Ft/db = 150 e Ft. (Egy darab elınevelt, tájhonos cserje cm magas, így a rendszeres kaszálás során odafigyelést igényel.) Költséghatékonysági és ökológiai szempontból a dugványozás és/vagy a foltokban, sávokban elhagyott kaszálás a legelınyösebb. Mindkét esetben a tájidegen újulat eltávolítása (kihúzás, elmetszés) csak a kívánt fajok megerısödéséig fontos. A fásítás folytatását a pomázi szakaszon az akadályozhatja, hogy a töltések közötti terület egyre szőkebb, és a patak is magas töltések és nem bevágásban halad. (A jobbparti töltésen kívül meglévı vegetáció (nádas sáv, cserjés nyárfasor) fejlesztése ezért lenne jelentıs; egyúttal megoldaná az átvezetést a pomázi természetközeli szakaszok felé.) A medencék létrehozásának (4. sz. feladat) célja az élıhely-fejlesztés: az álló vagy lassan áramló, nagyobb mélységő pataki vízterek élıvilágának kedvez, - így például egyes halaknak. A mederlépcsı alatti medence jól bemutatja ennek jelentıségét. Ha a medence felett fa is van, akkor annak víz fölé nyúló ága a védett, halevı jégmadár számára kiváló leshelyet biztosít. A medencék a kisvízi mederben ferdén elhelyezett rızse- vagy nádköteggel, rızsefonattal, rönkkel, deszkával olcsón létrehozhatók. Anyagot helyben, pl. az eltávolítandó zöldjuhar szolgáltatja. Ilyen terelımővek a feltöltıdésre hajlamos szakaszokon fenntartási munka keretében is célszerőek: a terelımővek lokálisan sebességnövekedést okoznak, ezzel a lerakódást megelızik. (Ez az önfenntartó meder lényege.) Ha tervezés-engedélyeztetés szükséges, az önállóan vagy a 6. sz. feladat terveztetésével összekapcsolható. Átlagosan száz méterenként egy darabbal számolva db medence alakítató ki, gyakorlatilag ingyen. A mederlépcsı kiváltása (6. sz. feladat) létesítési-kiviteli engedélyes tervet igényel; helyi védett területrıl lévén szó, elvben, környezetvédelmi engedélyt is. A mőtárgy átalakításának tervezésiengedélyezési és kivitelezési volumene alacsony (emiatt célszerő kérni a környezeti hatástanulmánytól és engedélytıl való eltekintést): néhányszázezer - kétmillió Ft lehet. A kb. 0,5 m-es szintkülönbség, pl. 10 m-en, kıszórásos, tálcás zúgóban elosztva könnyen átjárhatóvá teszi a medret a halak és más vízi állatok számára. (A patakból tájidegen halfajt eddig nem mutattak ki /elsısorban fejes domolykó és a védett kövi csík gyakori/, azok felfelé terjeszkedésének kicsi a jelentısége.) 5

6 1. ábra A Dera patak alsó szakasza az 1780-as években (torkolattól Pomázig, kb. 4 km) 1. sz. melléklet 2. ábra A Dera patak alsó szakasza az 1980-as/1990-es években (torkolattól Pomáz felé, kb. 1,5 km) a fejlesztési javaslatokkal Jelmagyarázat: Pomáz- Szentendreközigazgatás i határ Meglévı, megırzendı értékes fás vegetáció a fás vegetáció déli, jobbparti fejlesztése (csak jelzésértékő) szakaszhatár

7 Az 1. sz., ártéri erdei szakasz 2. sz. melléklet 1.kép (kb m, partszegély) A nagyfokú árnyékolás miatt a kisvízi meder és 2-3 m-es sávja növényzettıl mentes; nyílt iszapfelszín, fás növényi törmelékkel, uszadékkal jellemzi. A meder viszonylag változatos morfológiájú; kiszélesedı, mélyebb medencékben 1-1 hal, béka is található. Ahol több fény éri el a talajfelszínt és nem áll gyakori elöntés alatt, lágyszárú-foltok, kisebb fák, cserjék fejlıdnek a partoldalban. 2. kép (kb m, partszegély) Ahol kevésbé záródik a lombkorona (és a dunai elöntések hatása is kisebb), a lágyszárúak jobban megközelítik a partszegélyt. Fajgazdagságuk is nagyobb; a bolygatott részeken egyre gyakoribbá válnak a tájidegen fajok. 3. kép (kb m, töltéskorona) A töltéslábig (a bevágás rézsőjében) fejlıdhet az ártéri erdı, maga a töltés rendszeresen kaszált, fátlan. A magasabb fák a kerékpárutat is árnyékolják. A kaszált töltésrézső bolygatott részein allergén gyomok is gyakoriak.

8 A 2. sz., 11-es út alatti szakasz 3. sz. melléklet 1.kép (kb m, jobbpart, töltésoldal) A ártéri erdei és az urbanizáltabb szakasz határán készült a kép. A dunai nagyvízi meder alsó része még természetszerő (több éves nádas mozaikol a szakadozott sorban kialakult főzligettel), a töltésoldal rendszeresen kaszált. A meder mentén így mindkét oldalon 3-5 m széles, összesen kb. 10 m széles természetszerő patakmente alakult ki. Ennek minél hosszabb kialakítása a cél (tájidegen fajok nélkül). 2. kép (kb m) A patak márciusi nagyvize a nádast, gyékényest elfektette (és bennük sok flakont rakott le). A töltésoldal bevágásban lévı rézsőjében, az 1. képhez hasonló miliı kialakítása a cél (lehetıleg mindkét oldalon): A zöld vonalak közti sávban, elsısorban annak belsı oldalán fák ligetesen, külsı oldalán cserjék egyesével vagy csoportosan, ligetesen kerülnének telepítésre (ill. jelenhetnének spontán módon). A meder felıli sávban néhány ültetett fa mellett a nádas fennmaradna. 3. kép (kb m) Fátlan szakasz nyáron: tájidegen gyomok elnyomják a természetes lágyszárú vegetációt (innensı balparton aranyvesszı, a szemközti jobbparton óriás japánkeserőfő foltja, ill. sávja látható; a nádas ritka, a mederben kisebb gyékény és békabuzogány-, virágkáka-,... foltok élnek, fa nincs, az ecsetpázsitos gyep a bolygatatlan, de gyakrabban kaszált szemközti rézsőben nı), mely a töltéslábig fejlıdhetne (legfeljebb évi egyszeri kaszálás). A töltés rézsője sőrőbben kaszált (kizárólag allergén gyomok élnek itt).

9 A 3. sz., 11-es út feletti szakasz 4. sz. melléklet 1.kép (kb m, jobbpart) Mintául még egy kép az ártéri erdei szakasz végérıl (nagyvizes idıszak): ligetesnek is alig mondható fás vegetáció (tıtáv > 10 m) néhány m széles kétoldali nem (ritkán) kaszált sávval. A fák lefolyási akadályt nem képeznek, a töltéskorona több m magasan található. 2. kép (kb m m) Szintén márciusi kép: Dera a nagyvíz utáni állapotban, a 11-es út felett. A hó és a téli szelek, valamint az árvíz a nádast, magaskóróst elnyomta. A rézsőben felettük évente többször kaszált gyep található. A 2006 évi dunai árvíz utáni homokzsákok maradványai látszanak a jobb parti rézsőkoronán. A töltésezett szakasz feljebb kezdıdik. 3. kép (kb m) A mederlépcsı magasabb vízálláskor (2009. márciusi nagyvíz vége). Az alvízi és a felvízi magasság-különbség ekkor < 0,2 m volt. A szemközt a Nádas-csatorna torkolati zsilipje lépcsıvel, látható. A csı torkolata és a mederlépcsı alatti medence a magas vízállás miatt nem figyelhetı meg, de a medencét kialakító tényezık igen (az alábukó víztömeg miatt a lépcsı alatt hordalék nem rakódik le, azonban 5-8 m-rel lejjebb növényekkel benıtt, mozgatóerı csökkenése miatt kialakult torlat duzzasztja medencévé a patakot).

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Élıhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén Azonosító: KEOP-3.1.2/09-11 2013. február Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik térségében)

2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik térségében) Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (Szlovák villanyenergia átviteli hálózat, a.t.) Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011.

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 2. A Letenyei kistérség rövid bemutatása...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben