TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete 1"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete 1 az építészeti értékek helyi védelméről (módosítással egybefoglalva és lezárva: május 23.) Tapolca Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. -ban hozott felhatalmazása alapján az országos védelem alá nem helyezhető, de a város történeti múltját és építészeti kultúráját magában hordozó, és a városban élők önbecsülését elősegítő épületcsoportok, épületek, építmények, illetve azok egyes részei megőrzése érdekében a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A helyi védelem meghatározása 1. Helyi védelem tárgyát képezi mind az az érték, amelyet a jóváhagyott rendezési terv, ennek hiányában az önkormányzat rendelkezése településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy régészeti értéke miatt védendőnek minősít. (2) A helyi védelemnek két fajtája van: területi és egyedi. a) A területi védelem a település olyan összefüggő részére terjedhet ki, amely a jellegzetes településszerkezet (utcák vonalvezetése, beépítettsége) történelmi folyamatosságát képviseli. A területi védelem a jellemző településszerkezet megtartására vonatkozik. b) Az egyedi védelem: aa) kiterjed az épület, építmény teljes egészére, továbbá a hozzátartozó földrészletre, ab) az épület vagy építmény valamely részértékére, ac) képzőművészeti alkotásokra és emléktáblákra. A védetté nyilvánítás és megszüntetés 2. (1) A város területére készítendő valamennyi új rendezési tervnek és a településrészekre jóváhagyott rendezési tervek felülvizsgálatának amennyiben a korábbi ezt nem tartalmazta rendelkeznie kell építészeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja a helyi védelemben való döntésnek. (2) A védetté nyilvánításról a képviselő-testület rendeletében dönt. 1 Hatályba lépés napja: november 02.

2 2 (3) 2 A védetté nyilvánítás, illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó eljárás indulhat hivatalból, szakmai illetve társadalmi szervezet, továbbá állampolgári javaslatra. A bejelentést Tapolca város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodájának Építéshatósági csoportjának kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a védendő épületre, épületrészre, területre vonatkozó adatokat (helyrajzi szám, vagy utca, házszám, tulajdonos, használó) továbbá a védetté nyilvánítás valószínű indokát. (4) 3 A döntés előkészítését a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodájának Építéshatósági csoportja közreműködésével végzi: a testületi előterjesztést az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményével kell a testület elé terjeszteni. A döntés előkészítésére építészeti értékvizsgálatot kell készíteni. 3. (1) A védetté nyilvánításról, illetve a védelem megszüntetéséről írásban értesíteni kell: a) az ingatlan tulajdonosát, b) a védetté nyilvánításra, illetve az annak megszüntetésére javaslatot tevőt, (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan esetleges használóját értesíteni a testületi döntésről. Terület védelme esetén a rendezési tervezési eljárás szabályaiban előírtaknak megfelelően kell az érdekelteket értesíteni a védett nyilvánításról, de a döntést közölni kell az érintett utat, közműveket létesítő, üzemeltető szervekkel is. 4 (3) Az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Építéshatósági csoportja a testületi döntés alapján a helyi védelem alatt álló építményekről, építményrészekről és területekről nyilvántartást vezet és törzslapot készít (helység, utca és helyrajzi szám, tulajdonos, használó, rövid indokolás, valamint az építmény, terület értékeit bemutató fotók). A nyilvántartásba vételről értesíteni kell az érintett tulajdonosokat. A nyilvántartás jelen rendelet 1. számú melléklete. A védett területek és építmények hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása 4. (1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat. (2) A védett területeken meg kell őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal-vezetését, épületeit, építményeit, kerítés- és kapuformáit, természeti értékeit. (3) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, megőrizve a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat. (4) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével összhangban kell lenni. (5) A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők, de az eredeti szerkezeteket és belső értékeket tiszteletben kell tartani. 2 Módosította a 13/2007. (IV. 16.) Tapolca önkormányzat rendelet 1. -a. Hatályba lépés napja: IV Módosította a 13/2007. (IV. 16.) Tapolca önkormányzat rendelet 2. -a. Hatályba lépés napja: IV Módosította a 13/2007. (IV. 16.) Tapolca önkormányzat rendelet 3. -a. Hatályba lépés napja: IV. 16.

3 3 (6) Védett épület csak a védettség törlése után bontható el. A bontás előtt az épület tulajdonosának kötelessége az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítése és a bontási engedélykérelemhez történő csatolása. (7) Ha az építészeti értéket az épület tömege képezi, úgy a bontás után a helyére azonos tömegű, vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú, tetőidomú épület építhető. (8) A védett épületek, építmények környezetében az új épületek, építmények tömegarányait, főbb méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni. 5. (1) A védett építményen külső, vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, továbbá a védett épület jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás (falkutatás) végzéséhez az építési hatóság engedélye szükséges, kivéve amennyiben a felújítási, helyreállítási munkák az épülethomlokzat eredeti állapotának a helyreállítását eredményezik. Ezekben az esetekben a felújítási munkák megkezdését 8 nappal megelőzően a polgármesteri hivatal építésügyi hatósági feladatokat ellátó belső szervezeti egységénél írásban be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell az épület tervezett építési munkákat megelőző állapotáról készült fotódokumentációt. Az építési munkák elvégzését követően szintén be kell nyújtani az építési hatósághoz a felújított, helyreállított épületről készült fotódokumentációt. A fotódokumentációkat a hatóság műszaki nyilvántartásába helyezi. Amennyiben a védett építményen végzett munkálatok során eltérnek a bejelentésben foglaltaktól, az épülethomlokzat nem az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre, a hatályos építésügyi jogszabályok szerint kell eljárni. (2) Védett épületek korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat. (3) Védett területre (utcák, utcarészek, természeti területek) építési engedély csak úgy adható, hogy a munkák a terület jellegét ne változtassák meg. A fenntartásra kötelezés szabályai 6. (1) Az építésügyi hatóság gondoskodik a védett területek és épületek állapotának ellenőrzéséről. (2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, az építésügyi hatóság elrendelheti: a) a védett építmény állagának felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, a jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, továbbá az engedély nélkül létesített a védett épület megjelenését zavaró épületrészek (hozzáépítések, később alkalmazott díszítések, tetőátalakítás, vakolat, cégtábla, kirakat szekrény stb.) eltávolítását. b) az évi állagmegőrzés tapasztalatait és a tett intézkedéseket a védett épület, létesítmény törzslapjára fel kell vezetni.

4 4 Záró rendelkezések 7. A Képviselő-testület felkéri a város lakosságát, a civil szervezeteket, egyesületeket, az egyházakat és a tömegtájékoztatás fórumait, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lét hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 8/1998. (IV. 1.) Kr. számú rendelet hatályát veszti. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 9. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, október 29. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, május 23. Dr. Imre László jegyző

5 5 1. számú melléklet 5 I. Műemlékek Ssz. Utcanév Házszám Hrsz. Megjegyzés Tapolca A Templom domb 55 templom, rk. B Fő tér előtt /2 Szentháromság-szobor C Csobánc u plébániaház D Fő tér lakóház E Martinovics Ignác u , 684 vizimalomegyüttes Tapolca-Diszel F István u lakóház G István u templom, rk. H Hajagos dűlő 7311 présház I Miklós u kőhíd II. Helyi védelemre javasolt épületek a.) Az egész épület Ssz. Utcanév Házszám Hrsz. Megjegyzés Tapolca 1. Ady Endre u /3 kórház-sebészet 2. Arany János u Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Kirendeltsége 3. Batsányi János u Szakorvosi rendelőintézet 4. Batsányi János u lakóház 5. Batsányi János u lakóház 6. Batsányi tér régi strandépület 7. Batsányi tér Gabriella szálloda 8. Csányi László u lakóház 9. Csányi László u lakóház 10. Csányi László u ,87 lakóház 11. Csobánc u lakóház 12. Csobánc u lakóház 13. Csobánc u lakóház 14. Csobánc u /1 lakóház 15. Darányi Ignác u templom 16. Deák Ferenc u. 5/I üzlet 5 Módosította a 24/2007. (V. 21.) Tapolca önkormányzat rendelet 1. -a. Hatályba lépés napja: május 21.

6 6 17. Deák Ferenc. u zeneiskola 18. Fő tér /1 üzlet 19. Fő tér 4. 1 irodák+üzlet 20. Fő tér üzlet 21. Fő tér 6. 2/1 üzlet+irodák 22. Fő tér /2 üzlet+irodák 23. Fő tér 8. 2/1 üzlet+lakás 24. Fő tér üzlet+lakás 25. Fő tér Kinizsi Takarékszövetkezet 26. Fő tér lakóház 27. Hősök tere földhivatal 28. Hősök tere városháza 29. Iskola u volt zsinagóga 30. Keszthelyi út lakóház 31. Keszthelyi út 1579/1 temetőkápolna 32. Kisfaludy u Szentgyörgy panzió 33. Kossuth Lajos u üzletek+lakások 34. Kossuth Lajos u üzlet+lakás 35. Kossuth Lajos u /1 iroda+lakás 36. Kossuth Lajos u tekeklub 37. Kossuth Lajos u iskola 38. Köztársaság tér bíróság 39. Templom domb 6. 52/1 iskola 40. Templom domb /2 múzeum 41. Templom domb 51 vár és udvarház romjai 42. Templom domb 54 rendház 43. Tópart 2/4 volt könyvtár épület, ma Marton Galéria 44. Darányi Ignác u víztorony 45. Kisfaludy S. u Tavasbarlang épület 46. Köztársaság tér Marton László szülőháza 47. Csobánc u Régi parasztház (Bakos lányok háza) Tapolca-Diszel 48. Derkovics Gy. u lakóház/malom 49. Miklós u lakóház 50. Miklós u lakóház 51. Szabó E. u volt jegyzői lakás b.) Az épület részei Ssz. Utcanév Házszám Hrsz. Megjegyzés Tapolca 52. Arany János u /3 utcai homlokzat egységes utcakép, térfal

7 7 53. Arany János u ,23 külső lépcsők 54. Arany János u tópart felőli homlokzat, térfal 55. Arany János u utcai homlokzat 56. Batsányi János u. 6/II. 9 tópart felőli homlokzat, térfal 57. Batsányi János u utcai homlokzat 58. Batsányi tér tópart felőli homlokzat, térfal 59. Batsányi tér tópart felőli homlokzat, térfal 60. Deák Ferenc u utcai homlokzat egys. utcakép, térfal 61. Deák Ferenc u /1 utcai homlokzat egys. utcakép, térfal 62. Deák Ferenc u pince 63. Fő tér /2 utcai homlokzat egys. utcakép, térfal 64. Fő tér tópart felőli homlokzat, térfal 65. Fő tér /1 utcai homlokzat egys. utcakép, térfal 66. Fő tér utcai homlokzat egys. utcakép, térfal 67. Fő tér utcai homlokzat egys, utcakép, térfal 68. Kossuth Lajos u /2 födémrendszer 69. Kossuth Lajos u. 11/I. 128 kapuzat 70. Kossuth Lajos u. 11/IV. 133 kapuzat 71. Tópart 20 tópart felőli homlokzat, térfal 72. Tópart 23 tópart felőli homlokzat, térfal 73. Tópart 25,26,28 tizennégylyukú támfal III. Helyi védelemre javasolt növényzetek Ssz. Utcanév Házszám Hrsz. Megjegyzés Tapolca 74. Fő tér 6,8 2/3 közpark 75. Tópart 48 közpark 76. Petőfi liget közpark FŐ TÉR Helyi védelemre javasolt képzőművészeti alkotások és emléktáblák 1./ BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ Mészkő, bányász alakokkal Városközponti Irodaház előtt Marton László Elhelyezve: szeptember 2. 2./ KISKIRÁLYLÁNY Bronz figura Fő tér 8. sz. ház előtt Marton László

8 8 3./ GLÁZER SÁNDOR EMLÉKTÁBLÁJA Mészkő emléktábla Glázer Sándor arcképével Fő tér 15. sz. ház, volt Glázer Patika Mayer István Felállítva: november 19. Készítette: Városszépítő Egyesület EBBEN A HÁZBAN VOLT EGY ÉVSZÁZADON ÁT A GLÁZER CSALÁD OROSZLÁN PATIKÁJA. ITT SZÜLETETT ÉS ÉLT IG GLÁZER SÁNDOR PATIKUS. AKI MINT VÁROSBÍRÓ SOKAT TETT VÁROSUNK FEJLŐDÉSÉÉRT. VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET / IVÓKÚT Anyag bronz. Készítette: Fő tér 15. sz.. Lottózó előtt Raffay Béla szobrászművész DEÁK FERENC UTCA 5./ WOLLÁK TIBOR EMLÉKTÁBLÁJA Bronz tábla Deák F. u. 6. sz. épületben az ABC bejáratánál WOLLÁK TIBOR BOLTIGAZGATÓ EMLÉKÉRE. TAPOLCA VÁROSÁBAN KIFEJTETT KERESKEDELMI ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉÉRT TAPOLCA VÁROS PANNONKER TANÁCSA VÁLLALAT

9 9 6./ JÁRDÁNYI PÁL EMLÉKTÁBLÁJA Bronz dombormű arcképpel Deák F. u. 16. sz. épület belső udvarán Zeneiskola falán Felállítva: október 21. A Zeneiskola avatásakor Bányai József Felirat: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL relif JÁRDÁNYI PÁL / IVÓKÚT Bazalt oszlop arcképpel Készítette: Deák F. u. Posta előtti parkoló Raffay Béla szobrászművész 8./ DEÁK FERENC DOMBORMŰ Deák F. u. 21. sz. alatti épület fala Kollátor János Anyaga: bronz Állíttatta: Tapolca Város Önkormányzata 9./ OLIMPIKONOK Deák F. u. Posta előtt Állítatta: Tapolca Város Önkormányzata augusztus OLIMPIAI EMLÉKTÁBLA, CSERMÁK JÓZSEF KALAPÁCSVETÉS I., HELSINKI, MÁDL ILDIKÓ SAKKCSAPAT I., THESSALONIKI, SAKKCSAPAT I., NOVI SAD, SZALAY GYÖNGYI PÁRBAJTŐR III ATLANTA. KOSSUTH LAJOS UTCA 10./ ISKOLAI EMLÉKTÁBLA Fekete gránit, felirattal Kossuth L. u. 15. sz. épület, volt Batsányi János Általános Iskola Állítatta: Városszépítő Egyesület Felállítva: május 11. AZ ÉPÜLET FÖLDSZINTJE 1875-BEN KÉSZÜLT A FELSŐ NÉPISKOLA SZÁMÁRA, AMELY 1895-BEN POLGÁRI FIÚISKOLA, 1945-BEN ÁLTALÁNOS ISKOLA LETT A KÖRNYÉKÜNK GEOLÓGIÁJÁNAK ÉS ÉLŐVILÁGÁNAK JELES KUTATÓJA

10 10 REDL GUSZTÁV TŐL AZ ISKOLA TANÁRA, MAJD IG IGAZGATÓJA VOLT / IVÓKÚT Fej bronzból Kossuth L. u. 15. sz., épület, volt Batsányi János Általános Iskola Raffay Béla Felállítva: / KOSSUTH LAJOS bronz dombormű Kossuth L. u. 1. sz. épület Mayer István Elhelyezve: Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca HŐSÖK TERE 13./ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ Mészkő posztamensen a hősi halottak nevével, rajta bronz katonaalak zászlóval a kezében Maugsch Gyula Felállítva: június 22. Oldalán az I. világháború hősi halottainak névsora. 14./ METAMORFÓZIS Eredetileg műkőből készült szökőkút, most növényzettel beültetve. A szobor rozsdamentes acélból R. Kiss Lenke 15./ SZOMORÚ TÖRTÉNELMÜNK Bazaltkőből épült romfal előtt bronz női alak Marton László Felállítva: A falon a II. világháború hősi halottainak névsora. Gránit tábla. Állíttatta:q Városszépítő Egyesület Tapolca és Tapolca Város Önkormányzata

11 11 BATSÁNYI JÁNOS UTCA 16./ BATSÁNYI JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJA Márvány táblán bronz dombormű Szántó Géza tapolcai szobrász-festő Batsányi J. u. 12. sz. ház külső falán. E helyen állt Batsányi János egykori szülőháza Felállítva: október 25. Létrehozásában dr. Nagy Jenőnek van érdeme ITT SZÜLETETT MÁJUS 9-ÉN VÁROSUNK BÜSZKESÉGE AZ ÚJ MAGYAR IRODALOM ÚTTÖRŐJE, KIVÁLÓ TUDÓS KÖLTŐJE BATSÁNYI JÁNOS AZ ELNYOMATÁS GYÁSZOS ÉVEIBEN IZZÓ HAZAFIASÁGGAL ÉS TÖRHETETLEN HŰSÉGGEL KÜZDÖTT A HALADÁSÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT KUSTEINBEN ÉS BRÜNNBEN VÁRFOGSÁGOT SZENVEDETT, S SZÁMŰZÖTTKÉNT HALT MEG LINZBEN MÁJUS 12-ÉN MUNKÁS ÉS ÁLDOZATKÉSZ ÉLETE, HARCOS HAZASZERETETE LEGYEN PÉLDA SZÁMUNKRA TEMPLOMDOMB 17./ MÚLTUNK (SZOBOR) Márvány posztamensen bronz guggoló figura Marton László Templomdombi Iskola előtt Felállítva: május / BATSÁNYI JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJA Márvány alapon bronz dombormű Marton László Városi Múzeum árkádja EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULTA MEG A BETŰVETÉS ÉS OLVASÁS ALAPJAIT BATSÁNYI JÁNOS ( )

12 12 19./ NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR Magas mészkő posztamensen homokkő szobor Erősen kopott, hiányos Ismeretlen 1806-ban állíttatta egy Tóth nevű tapolcai család Restaurálásra szorul Megjegyzés: Eredetileg az Arany J. u. 3. számú ház mellett állt. Az 1960-as években került erre a helyre. 20./ MADONNA Mészkő posztamensen mészkő szobor. Szűz Mária karján a kis Jézussal Ismeretlen Eredeti helye: A zárda előtti kert északi végében volt. Egy magas hengeres oszlopon állt eredetileg. A szobrot az 1950-es években lebontották. A mai helyére, a plébánia előtti parkba 1988-ban került. BATSÁNYI JÁNOS TÉR 21./ BATSÁNYI JÁNOS SZOBRA Mészkő posztamensen egész bronz alak Segesdy György szobrász diplomamunkája A főváros ajándéka A Nagy-tó körüli sétány észak-nyugati része Felállítva: május / SZENTKÚT Batsányi János tér Készült: 1750-es években A fülkében Udvarhelyi Erzsébet szép Madonnája van. Eredeti helye Véndek hegy lábánál. Összedőlt 1984-ben. A Városszépítő Egyesület állíttatta fel. 23./ BATSÁNYINÉ BAUMBERG GABRIELLA SZOBRA Mészkő posztamensen mellszobor bronzból Kocsis András A Kis-tó nyugati partja Elhelyezve: május / SZENT ISTVÁN SZOBOR Bronz, homokkő alapon. Templomdomb Állítatta: Tapolca Város Önkormányzata Készítette: Raffay Béla szobrászművész

13 13 25./ IVÓKÚT Bazalt oszlopon bronz kos köpőfej Raffay Béla Felállítva: június Felső Malomtó dél-nyugati sarkánál VÁROSI PANTEONFAL 26./ SALLAY MISI EMLÉKTÁBLA Márványtábla, Sallay Misi cigányprímás és nótaszerző Készítette: a Megyei Cigány Ifjúsági Egyesület és a tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat / TÖRÖK ANTONIUSZ FLÓRIÁN EMLÉKTÁBLA Felirat: TÖRÖK ANTÓNIUSZ FLÓRIÁN HONVÉD SZÁZADOS SZÉKESFŐVÁROS ALKAPITÁNYA HELYŐRSÉGPARANCSNOKSÁG / DR. FELLETÁR EMIL EMLÉKTÁBLÁJA Márvány emléktábla DR. FELLETÁR EMIL GYÓGYSZERÉSZDOKTOR A TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSI KÉMIA ÉS TOXIKOLÓGIA KÍVÁLÓ MŰVELŐJE, AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI VEGYÉSZETI INTÉZET MEGALAPÍTÓJA, TAPOLCA NAGY SZÜLÖTTE EMLÉKÉRE VÁROSI TANÁCS-HAZAFIAS NÉPFRONT MÁJUS / CENTENÁRIUMI EMLÉKTÁBLA 1848/1948. Felirat: TAPOLCA NAGYKÖZSÉG

14 14 30./ TÖRÖK JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJA Márvány emléktábla felirattal TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDÁSZ ÉS PUBLICISTA A SZABADSÁGHARC ALEZREDESE TAPOLCA JELES FIA EMLÉKÉRE MÁJUS 17. VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA HAZAFIAS NÉPFRONT VÁROSI BIZOTTSÁGA 31./ DR. PAPP PÁL EMLÉKTÁBLÁJA Márvány emléktábla felirattal Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragó Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca Elhelyezés ideje: augusztus 20. DR. PAPP PÁL ÉMLÉKÉRE AKI TAPOLCA ATLÉTIKÁJÁT FELVIRÁGOZTATTA / CSERMÁK JÓZSEF EMLÉKTÁBLA Állítatta: Tapolca Város Önkormányzata CSERMÁK JÓZSEF A HELSINKI OLIMPIA KALAPÁCSVETŐ BAJNOKA ÉS A VÁROS DÍSZPOLGÁRA EMLÉKÉRE (2001.) 33./ FILLOXERA LEKÜZDÉSÉNEK EMLÉKTÁBLÁJA Márvány tábla Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragó Készíttette: Városszépítő Egyesület Tapolca Elhelyezve: december 17. A MÚLT SZÁZAD UTOLSÓ ÉVTIZEDÉBEN PUSZTÍTOTTA SZŐLŐINKET A FILLOXERA EMLÉKEZZÜNK AZOKRA, KIK A VÉSZT LEKÜZDÖTTÉK: A FILLOXERA ELLEN VÉDEKEZŐ EGYESÜLETRE A VINCELLÉRISKOLÁRA A KÉTKEZI MUNKÁSOKRA HÁLÁS UTÓKOR 1994.

15 15 ISKOLA UTCA 34./ ZSINAGÓGA EMLÉKTÁBLÁJA Márvány emléktábla a volt zsinagóga falán. A volt zsinagóga ma a Városi Művelődési Ház épületrésze. Elhelyezve: július 7-én Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragó mester VOLT IZRAELITA ZSINAGÓGA ÉPÜLT 1863-BAN NEOGÓTIKUS STÍLUSBAN JÚNIUS 15-ÉN E HELYRŐL HURCOLTAK AUSCHWITZBA 734 ZSIDÓT, AKIKET HITÜKÉRT, SZÁRMAZÁSUKÉRT MEGGYILKOLTAK 35./ ZSIDÓ ISKOLA EMLÉKTÁBLÁJA Emléktábla a volt zsidó iskola utcai homlokzatán fekete gránit tábla felirattal Elhelyezve: július 2. Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca TAPOLCÁN AZ IZRAELITA FELEKEZETI OKTATÁS 1847-BEN KEZDŐDÖTT EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT 1855-TŐL 1944-IG AZ ISKOLA ÉS SOK ÉVEN ÁT AZ ÓVODA IS KÖZTÁRSASÁG TÉR 36./ PÁSZTORFIÚ Márvány posztamensen bronz fiúalak Marton László szülőháza előtt Marton László ADY ENDRE UTCA 37./ DR. DEÁK JENŐ EMLÉKMŰVE Negyedkör alakú építményen bronz relif A Kórház előtti park

16 16 Felállítva: szeptember 25. DR. DEÁK JENŐ M.KIR.E.Ü.TANÁCSOS, TB. MEGYEI TISZTIORVOS HARMINC ÉVES TAPOLCA NEMES ÉS ÁLDOZATOS ORVOSI MŰKÖDÉSÉNEK EMLÉKÉRE EMELTE EZT A MŰVET TAPOLCA ÉS VIDÉKE HÁLÁS KÖZÖNSÉGE AZ ARANYSZÍVŰ EMBER ÉS KÓRHÁZIGAZGATÓ SOHA EL NEM MÚLÓ ÉRDEMEINEK MEGÖRÖKÍTÉSÉRE SZEPTEMBER HÓ 38./ KLEIN GYULA EMLÉKTÁBLÁJA Márvány táblán bronz relif A Kórház folyosója Elhelyezve: július hó NÉHAI DR. KLEIN GYULA KÓRHÁZI ORVOSNAK, KÓRHÁZUNK MEGÁLMODÓJÁNAK, AKI RAGYOGÓ TOLLAL HARCOLT VALÓRA VÁLÁSÁÉRT ÉS MINDEN TUDÁSÁVAL A FEJLESZTÉSÉÉRT. EMLÉKÉT ÖRÖKÍTI MEG AZ UTÓKOR SZÁMÁRA HÁLÁS BETEGEI ÉS TISZTELŐI TAPOLCA, JÚLIUS HÓ 39./ A KÓRHÁZ ÉPÍTÉSÉNEK EMLÉKTÁBLÁJA Márvány tábla felirattal A Kórház déli fala E KÓRHÁZ ÉPÜLET A MKIR. KORMÁNY ÁLLAMSEGÉLYE ÉS A TAPOLCA VIDÉKI KÓRHÁZEGYESÜLET LELKES HÖLGYEI GYŰJTÉSE MELLETT A NAGYKÖZÖNSÉG KÖZADAKOZÁSÁBÓL ÉVBEN

17 17 40./ AZ ADOMÁNYOZÓK EMLÉKTÁBLÁJA Márvány tábla felirattal A Kórház déli fala E KÓRHÁZ LÉTESÍTÉSÉHEZ NAGYOBB ADOMÁNNYAL JÁRULTAK VIDÉKI JÁNOS CSIGÓ ISTVÁN GR. ESZTERHÁZY PÁL ÖZV. VASTAGH JÁNOSNÉ SZABÓ ELEMÉR DR. DARÁNYI IGNÁC DR. WINKLER KÁROLY TAKÁCS JENŐ TAPOLCA-I TAKARÉKPÉNZTÁR 41./ DR. HORVÁTH TIBOR EMLÉKTÁBLÁJA Márvány felirattal Gyógybarlang 42./ VAS PÁL EMLÉKTÁBLA Márvány felirattal Állítatta: Tapolca Város Önkormányzata VAS PÁL ( ) MŰTŐS ASSISZTENS. NÉGY ÉVTIZEDEN ÁT VÉGZETT, ÁLDOZATOS MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL. 43./ MENTŐSÖK EMLÉKTÁBLÁJA AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSÁNAK 55. ÉVFORDULÓJÁN KOPCSÁNDI ISTVÁN, GEÖRCH EDE A TAPOLCAI MENTŐÁLLOMÁS ELSŐ DOLGOZÓI ÉS NÉMETH LÁSZLÓ A MENTŐÁLLOMÁS MEGSZERVEZŐJE EMLÉKLRE ÁLLÍTATTA TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖRÖK JÁNOS NÉPFŐISKOLA 2003.

18 18 44./ DR. WINKLER KÁROLY EMLÉKTÁBLA Gipsz emléktábla Alkotója és adományozója: Tóth József DR. WINKLER KÁROLY IGAZGATÓ, SEBÉSZ FŐORVOS ÚTTÖRŐ UTCA 45./ TORNÁSZÓ FIÚ Műkő posztamensen alumínium fiúalak Deák László szobrászművész Bárdos Lajos Általános Iskola udvara Elhelyezve: / TANÍTÓNŐ Kerámia női alak gyermekkel Marton László szobrászművész Bárdos Lajos Általános Iskola udvara Kapta az Iskola 1958-ban. 47./ BÁRDOS LAJOS EMLÉKTÁBLÁJA Márvány táblán bronz relif Marton László szobrászművész Az Iskola lépcsőháza Elhelyezve: november 10. BÁRDOS LAJOS A TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZETI NAGYSÁG ALAPJA IS UGYANAZ: AZ IGAZ EMBER VIR JUSTUS (KODÁLY Z.) 48./ PETŐFI RELIF Gipsz dombormű Alkotója. Készült: Tóth József 1948-ban. Az iskolában 1957-től. Petőfi terem KISFALUDY UTCA

19 19 49./ DÍSZKÚT Mészkő R. Kiss Lenke Tavasbarlang előtt 50./ NÉMETH FERENC EMLÉKTÁBLÁJA Márvány tábla felirattal A barlang lejárata NÉMETH FERENC KŐMŰVESMESTER EMLÉKÉRE AKI 1902-BEN A BARLANGOT FELFEDEZTE 51./ SZENT BORBÁLA BRONZSZOBOR Városi Művelődési Ház előtt (Kisfaludy u. 2-6.) Állíttatta: Bakonyi Bauxit Bánya Kft. Alkotó: Marton László szobrászművésze SZENT BORBÁLA A BÁNYÁSZOK VÉDŐSZENTJE. MARTON LÁSZLÓ SZEGFŰ UTCA 52./ SALLAY MISI SZÜLŐHÁZÁNAK EMLÉKTÁBLÁJA Szegfű u. 7. Itt élt Sallay Misi. PETŐFI UTCA 53./ PETŐFI FÜLKESZOBOR Deák F. u. 20. számú épület Raffay Béla Állíttatta: Városszépítő Egyesület BAROSS GÁBOR UTCA 54./ BAROSS GÁBOR EMLÉKTÁBLÁJA Baross G. u. 16. (12. épületben) Adományozó: MÁV

20 20 BAROSS GÁBOR ( ) VASMINISZTER MÁV VASÚTÁLLOMÁS 55./ 100 ÉVES A TAPOLCAI VASÚTÁLLOMÁS EMLÉKTÁBLÁJA Az állomásépület fala Elhelyezve: május / MÁRVÁNYTÁBLA Mészkő oszlopon Fűtőház mellett HŐSI HALLOTTAINK BARANDIK KÁROLY KOVÁCS LÁSZLÓ II RUTSAY GÁBOR MV / MÁRVÁNYTÁBLA Bazalt, vörös homokkő Tapolca V. üzenet kétezernek május / MÁRVÁNYFELIRAT Bazalt, vörös homokkő A táblán egy Nohab mozdony A tábla a Nohab M.61 emlékére készült / KOSSUTH FERENC EMLÉKTÁBLÁJA Állomás épület peron felüli oldalán Tábla: Nyári Zsolt Bronz dombormű: Tóth József Ideje: augusztus 18. Állíttatta: Városszépítő Egyesület KOSSUTH FERENC KERESKEDELMI MINISZTER AZ ÉSZAK-BALATON-PARTI VASÚT MEGVALÓSÍTÓJA,

21 21 TAPOLCA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE ÉS DÍSZPOLGÁRA TEMETŐ 60./ AZ ARADI VÉRTANUK ÉS BATTHYÁNY LAJOS EMLÉKMŰVE OKTÓBER 6. REGGEL 5 ÓRAKOR ARADON KIVÉGZETT 13 HONVÉD TÁBORNOK EMLÉKÉRE. AULICH LAJOS DAMJANICH JÁNOS DESSEWFFY ARISTID KISS ERNŐ KNÉZICH KÁROLY LAHNER GYÖRGY LÁZÁS VILMOS GRÓF LEININGEN WESTENBURG KÁROLY NAGYSÁNDOR JÓZSEF LOVAG PÖLTENBERG ERNŐ SCHWIDEL JÓZSEF TÖRÖK IGNÁC GRÓF VÉCSEY KÁROLY OKTÓBER 6. DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR PESTEN AZ ÚJÉPÜLETBEN KIVÉGZETT GRÓF BATTHYÁNY LAJOS MINISZTERELNÖK EMLÉKÉRE. 61./ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKOSZLOPAI Betonból készült alacsony oszlopok a hősi halottak neveivel zománc táblán. Eredeti helye: A temető előtti tér fái tövénél. Elhelyezve: A Szovjet emlékmű elhelyezésekor kerültek a temetőbe 62./ BATSÁNYI JÁNOS SÍREMLÉKE Márvány Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragó mester A megrongálódott eredeti linzi síremlék helyett azonos szöveggel. Az eredeti rész a múzeumban van. Az eredetit 1934-ben, a mostanit májusában helyezték el. Állíttatta: Batsányi János Emlékbizottság A kápolna mellett

22 22 63./ MILTÉNYI JÓZSEF SÍREMLÉKE Márvány síremlék felirattal Állították: ITT NYUGSZIK MILTÉNYI JÓZSEF ÜGYVÉD, FÖLDBIRTOKOS ÉS VOLT 1848/49-ES HONVÉD HUSZÁRKAPITÁNY SZÜL: DECEMBER 31-ÉN MEGH: DECEMBER 8-ÁN DICSŐTELJES ÖNVÉDELMI HARCUNK 14 CSATÁJÁBAN KÜZDÖTT HAZÁNK FÜGGETLENSÉGÉÉRT ÉS KARDDAL VÉSTE BE NEVÉT TÖRTÉNELMÜNK ARANYLAPJAIRA! 64./ 26 ISMERETLEN ÁLDOZATOK SÍREMLÉKE Homokkő síremlék márvány lappal Készítette a márványlapot: Gelencsér Ferenc kőfaragómester Készíttette: Városszépítő Egyesület Tapolca Temető keleti végén Felállítva: március 27. ITT NYUGSZIK A II. VILÁGHÁBORÚ 26 ISMERETLEN ÁLDOZATA ÁLLÍTTATTA AZ EMLÉKEZŐ UTÓKOR 65./ MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ Mészkő-márvány Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragómester Készíttette: Tapolca Város Önkormányzata Felállítva: / KATONAI EMLÉKPARK A II. Világháborúban elesett tapolcai, amerikai, német és orosz katonák emlékére avatták fel június 07-én. Felállítását támogatták: Régi temető mellett Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Tapolca Város Önkormányzata MH. Tapolcai Kiképző Központ és számos vállalkozás

23 23 67./ MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉS ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREK POLGÁRI ÁLDOZATAINAK EMLÉKTÁBLÁJA Fekete márványtábla A Kápolnától balra A HÁBORÚ ÁLDOZATAI Áldozatok névsora MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 68./ SZÉCHENYI ISTVÁN MELLSZOBRA SZISZI előtt (Móricz Zs. u. 8.) Állítatta: SZISZI november 30-án. Kollátor János IZRAELITA TEMETŐ 69./ AUSCHWITZI EMLÉKMŰ Bazalt márvány Állították: A visszatért zsidók A temetőben Felállítva: 1947-ben 1944 AUSCHWITZ ŐRIZZE EZEN EMLÉKMŰ TAPOLCA ÉS VIDÉKÉRŐL JÚNIUS 19-ÉN ELHURCOLT 800 MÁRTÍRHALÁLT HALT TESTVÉRÜNK EMLÉKÉT EMELTE A 12 ÉLETBENMARADOTT GYILKOS KEZEK ELPUSZTÍTOTTAK BENNETEKET LELKETEK NEM SZÁLLT EL A FÜSTTEL ÖRÖKKÉ EMLÉKEZÜNK VÉRES JÚNIUSÁRA 70./ EMLÉKTÁBLÁK AZ ELPUSZTÍTOTTAK NÉVSORÁVAL A temető ravatalozójában Márvány táblák nevekkel Elhelyezési ideje: / FESZENKÓ EMLÉKMŰ Vörös homokkő SZERGEJ PETROVICS FESZENKÓ 1945.

24 24 72./ KAZINCZY EMLÉKKŐ Tóth József és Nyári ózsef Kazinczy tér 4. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola udvara Bronz dombormű. KAZINCZY FERENC JÓT SZÓLJ! EBBEN ÁLL A NAGY TITOK. 73./ EMLÉKTÁBLA Móricz Zs. u. 8. sz., Széchenyi István Szakképző Iskola A TANONC ÉS SZAKMUNKÁSKÉPZÉS 100. ÉVES EMLÉKÉRE HELYEZTE EL A KERESKEDELMI ÉS IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET / EMLÉKTÁBLA Móricz Zs. u. 8. sz., Széchenyi István Szakképző Iskola Itt gyulladt ki először október 14-én a FÖLDGÁZ amely Tapolca város, az OKGT, a GOV és a KÖGÁZ összefogásával megépített vezetéken érkezett a városban KÖGÁZ NAGYKANIZSA 75./ LÖVÉSZKATONA Bronzszobor Helyőrségi Művelődési Otthon előtt Állíttatta: Honvédség Elhelyezve: / BATSÁNYI DOMBORMŰ Anyaga: Márvány alapon, bronz Készítette: Marton László Batsányi János Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola Elhelyezve: május 7.

25 25 DISZEL 77./ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ Vörös homokkő Trápli István szobrászművész (diszeli születésű) Diszel közepe Elhelyezés ideje: / HOMLOKKŐSZOBOR Templom-kert Felállítva: / TAPOLCAI GETTÓ EMLÉKTÁBLA CSÁNYI LÁSZLÓ UTCA Középszürke gránit Alíttatta: Török János Népfőiskola Emlékezünk A tapolcai zsidók június 15-ig óvodának, iskolának, kulturális egyesületnek teremtettek otthont. Istennek zsinagógát, az élőknek szép polgárházakat, halottaiknak temetőt építettek. Az első helyi nyomdában újságot és könyvet nyomtattak. Megalapozták Tapolca borkereskedelmét. Tavasbarlangunk feltárását. láthatóvá tétlét segítették. Dr. Halpert Salamon Tapolca utolsó rabbija önként ment haláltáborba. A városunkat gazdagító életükre a Holocaust 60. évfordulóján kegyelettel emlékezik Tapolca lakossága. 80./ IVÓKÚT Bazalt oszlopon bronz köpőjel (Nap) Raffay Béla Batsányi János Általános Iskola, Stadion u.

26 26 V. Helyi értékvédelmi területek 1. Tó környék (Nagytó és Kistó) és Templomdomb 2. Fő tér környezete 3. Petőfi liget

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet)

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2002.(V.29.), 37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.),

Részletesebben

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. április 28. Előterjesztést készítette és előterjeszti: Bahil Emilné dr./buzgó

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről

Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről Szatymaz községi Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1) bek. a.) pontja,

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1

Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1 Hatályos: 2015. július 3. napjától Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1 Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testület az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről egységes szerkezetben a 11/2012. (V. 11.) önkormányzati

Részletesebben

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2007.(VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről módosította: 49/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, 27/2011.(VI.30.)

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(XI.12.) számú rendelete. Az építészeti örökség egyedi védelméről

Hagyárosbörönd község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(XI.12.) számú rendelete. Az építészeti örökség egyedi védelméről Hagyárosbörönd község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(XI.12.) számú rendelete Az építészeti örökség egyedi védelméről Hagyárosbörönd község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Veszprém Rk. Veszprém Rózsa u.-cholnoky u.-lóczi u. kereszteződés LIDL

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e Helyi értékvédelmi rendelet Vatta Községi Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (X.03.) Ökr. számú rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről szóló

Részletesebben

Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1. Általános rendelkezések

Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1. Általános rendelkezések Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1 Martonvásár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. ( X. 1. ) rendelete a gyöngyösoroszi 468/1 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezéséről (Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e

Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e a helyi építészeti értékek védelméről és támogatásáról, valamint építészeti esztétikai díj évenkénti kiadásáról A módosításokkal

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORNMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2003. (XII.10.) KT. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORNMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2003. (XII.10.) KT. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORNMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2003. (XII.10.) KT. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsüd Nagyközségi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. június 28. 6. szám R E N D E L E T E K 27/2012. (VI.29.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-8/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. június 23-ai ülésének J

Részletesebben

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen Adatkezelő szerv Adatkezelés megnevezése Adatkezelő /Adatkezelés nyilvántartási száma A képfelvevő helye 1. oldal A megfigyelt területre vonatkozó adatok Pest MRFK Dabasi RK Alsónémedi 1 Fő út - Somogyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8..(1) bekezdése,

Részletesebben

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép

É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép É p ü l e t e k Kategória N/Sz/E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 1 Ép Alkotmány u. 4. Babó ház 3887/2 1 Ép Alsószállás Alsószállási pusztai iskola 1 Ép Bundzsák I. u. 10. főépület 191 1/N N Bundzsák I. u.

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Község Önkormányzatának 16/2008. (X. 11.) önk.sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2004. (III. 4.) önk. sz. rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

2004-38. A rendelet hatálya

2004-38. A rendelet hatálya 2004-38 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2004.(IX.20.)számú rendelete a Budapest VI. kerület Andrássy út - Nagymező utca - Ó utca - Jókai utca - Aradi utca - Teréz körút

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2009. december 17 11. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2009. december 17 11. szám RENDELETEK 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2009. december 17 11. szám RENDELETEK 67/2009 (XII. 18.) sz. önk. rendelet Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról 68/2009 (XII. 18.)

Részletesebben

A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL. Békéscsaba

A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL. Békéscsaba A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT JELENTŐSEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJA, KIEGÉSZÍTVE A HELYI VÉDETTSÉGEKKEL Készült a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia 6. számú mellékleteként Békés A református templom

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 2014. Tapolca Város Önkormányzata által kötött szerződések

SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 2014. Tapolca Város Önkormányzata által kötött szerződések SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 2014. Vegyes, megállapodások, megbízási ek, támogatási ek, vállalkozási ek, tervezési ek, építési ek, adásvételi, bérleti ek Tapolca Város Önkormányzata által kötött ek Ssz.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1999. (III.23.) rendelete a község képe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. A tervezési terület beépítésre szánt területei:

4. A tervezési terület beépítésre szánt területei: Pécel Város Önkormányzatának 12/2006 (VI30) számú rendelete a Pécel, Csatári-dűlő helyi építési szabályzatáról szóló 11/2002 (V22) számú rendelet módosításáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 2 1. 3

Általános rendelkezések 2 1. 3 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 19/1996.(VI.5.) KGY. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 26/2008. (XII.18.) rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról

Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 26/2008. (XII.18.) rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 26/2008. (XII.18.) rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról Lakitelek Nagyközség Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról ( módosítással egységes szerkezetben)

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról ( módosítással egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 23/2010. (XII.01.), 28/2012.(IX.12.), 8/2015.(IV.08.) és a 13/2015. (V.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2006.(V.26.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál Judit,,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben