A Tiszazug természeti adottságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tiszazug természeti adottságai"

Átírás

1 A Tiszazug természeti adottságai A Tisza és a Körös szögletében fekvő kistáj Martfű-Öcsöd vonalában határolható el a szomszédos Nagykunságtól. Eredetét tekintve egyedülálló vidéke a tiszai alföldnek, ugyanis létrehozásában a Duna feltöltő tevékenysége játszott főszerepet. A Duna a Tiszazug érintésével, lényegében a mai AlsóTisza medrében haladt dél felé, a Tisza viszont az Ér és Berettyó vonalánál érte el a körösök vidékének mocsaras süllyedékét. A mai vízhálózat 10 ezer éve kezdődött holocén korszak kéregmozgásainak eredményeként alakult ki. A Duna elhagyta vidékünket, a Tisza pedig a Nyírség kiemelkedése miatt előbb észak felé kényszerült, majd visszafordulva a Hortobágy keleti szélén talált utat a Körösvidék felé. Az Alföld tengelyében kialakuló süllyedékek azonban tovább módosították a Tisza vonalát. A folyó egyre nyugatabbra húzódott és elfoglalta jelenlegi helyét éve az Alföld felszínét a Tisza és mellékfolyói az áradások miatt 2-4 méter üledékkel látták el. a Körös-medence egyenletes süllyedésének, valamint a szél munkájának következményeként, magasabb ármentessé vált árterek, illetve parti dűnék, homokdombok és löszhátak jöttek létre. A Tisza ez időszaki maradványai alapvetően meghatározták a Hármas-Körös medrét, a folyó vízállását. Jól érzékelhető ez Kunszentmárton és Szelevény magasságában, ahol a Tisza, a Körös és a Hortobágy lefűződött és a folyószabályozással levágott egykori medrei óriási labirintussá ölelkeznek össze.

2 Az erdélyi hegyekből érkező Körösök. medencét alakítottak ki, Hármas-Körösként egyesülve szűk keresztmetszettel törték át a felszínt A Hármas-Körös mai medervonulatát csak éve érte el. Öcsödtől a Körös elfoglalta a Tisza egykori medrét és a két folyó Csongrádnál egyesülve kialakította a jelenleg létező Tiszazugot. A Tiszazug felszínének jelenlegi képének kialakításában a Tisza és a Hármas-Körös is részt vett. A Tisza, amikor a holocén folyamán nyugat felé húzódott homok- és löszfelszín jelentős részét letarolta, s a mélyebb fekvésű részeket saját üledékével töltötte fel. A felszín kialakulásában mutatkozó kettősség a természetes növényzetben is tükröződik: magasabb fekvésű homokterületei a Duna-Tisza köze, alacsonyabb részei viszont a Tiszántúlé flórajárásához tartoznak. Ma már hiába keressük az ősi, eredeti növénytakarót. Napjainkban azonban biztonsággal tudunk válaszolni arra, milyen is lehetett ez a táj kialakulása után? Erdőkkel, mocsarakkal, lápokkal tarkított táj volt a Tiszazug, hiszen az év nagy részében különböző mélységű vizek borították, s a visszahúzódó vizek megmaradtak a mélyebb fekvésű területeken akár a következő áradásig is. A magasabb fekvésű területeken / a szintkülönbség 1-2 méter / lösz és homokpuszta foltok alakultak ki.

3

4 Jelenleg a Tiszazug legmagasabb része az Istvánházi-puszta, Cserkeszölő, Cibakháza, Tiszaföldvár, Martfű vonalon húzódik. Egy védelmet érdemlő földrajzi képződmény is megfigyelhető a tiszaugi bokros-puszta délnyugati szélén. Itt húzódik az 1-2 méter magasságú tereplépcső, amely a Tisza szabályozás előtti árteret választja el a folyó óholocén teraszától. A Tisza medrének változásait különböző korú morotvák jelzik. Némelyikük már szinte feltöltődött, s helyét csupán egy horpadás jelzi a szántón. Vannak melyek jelenleg élik fénykorukat gazdag mocsári vegetációval, pl. a Tiszakürttől délre lévő csukás- morotva.

5 A szabályozások után a Tiszazug növényvilága is jelentős változásokon ment keresztül. Az ártereken a mai természetes növényzetet fű-nyár ligeterdők és ártéri rétek alkotják. Az ármentesített területeken szikesedés indult meg, pl. Istvánházi-puszta, tiszaugi Bokros-puszta. A kistáj lösznövényzete az idők során teljesen megsemmisült, helyét agrárkultúra váltotta fel, majd a legtöbbje parlagon maradt. Egyik másik növényfaj fennmaradt foltokban az utak mentén, pl. Cibakháza határában a taréjos búzafű ( Agropiron pectinatum ), de igazi lösztársulások nincsenek. Visszaszorult a homoki pusztavegetáció is. Egyedüli képviselőjeként a homoki rozsnokgyeppel ( Brometum tectorum ) találkozhatunk, pl. Tiszakürttől délkeletre. A Tiszazug jellegzetes társulásai Fás társulások ( erdők ) Fátlan társulások Fűz-nyár ligeterdők ( Salicetum albae- Homoki gyepek fragilis ) Bokorfüzesek Szikesek Vízi növényzet Nádasok Magassásosok Mocsárrétek Láprétek Magaskórós társulások Társulások jellemzése 1.Fás társulások A Tisza és Hármas-Körös ártereire is jellemzőek a következő társulások. 1.1 Fűz-nyár ligeterdő Az árterek mélyebb fekvésű területein kialakuló erdőtársulás, a hullámtér legelterjedtebb állománya. A társulás leggyakoribb természetes fafajai a fehér nyár, a fekete nyár, a fehér fűz és a törékeny fűz. Az őshonos fafajokból álló állományok jó élőhely adottságokkal rendelkeznek. Kiváló madárfészkelőhelyek. A legnagyobb kiterjedésű, háborítatlan erdőkben a szürkegémek alkotnak

6 kolóniákat. Csatlakoznak a telepekhez kiskócsagok, selyemgémek is. Szívesen költ a fekete gólya és a réti sas is ezen területeken. A fehér nyárak jól odvasodnak, ezért gazdag az odúlakó faunájuk is. A medertől távol eső területeken a kitermelt fűz helyét gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőris foglalja el. 1.2 Bokorfüzesek Az árterek mélyebben fekvő részein több formája is létezik. A legelterjedtebb a mandulalevelű fűz bokorfüzese. Általában a mederpartokon alakulnak ki. Megtelepedésükkel együtt néhány szál fehér fűz, fekete nyár, és fehér nyár is partot fog, melyek később növésben lehagyják az alacsonyabb bokorfüzeseket. Az alacsony bokrokra fészkelő énekes madarak kedvelt búvóhelyei. A vonuló füzikék a meder parti fűzgalériákon bujkálva haladnak végig a folyó vonalán. A több hektár kiterjedésű bokorfüzesekben alakultak ki hazánk legnagyobb bakcsó fészektelepei. E társulás az egyedüli élőhelye a Tisza mentén, dél felől terjeszkedő halvány gezének is. Fátlan társulások 2.1 Homoki gyepek A homoki gyepek fajai között uralkodnak az egyévesek, a hagymás-gumósok, de sok a félcserjés növény is. A homoki szukcesszió pionír társulása a rozsnokos pusztagyep. Rendszerint csupasz homokon, főleg egyéves fajok alkotják. A társulás jellegzetes növénye a királydinnye. A gyepszint laza záródású, gyakoriak a homok felszínen megjelenő moha-zuzmó foltok. Homoki rozsnokgyeppel Tiszakürttől délkeletre találkozhatunk. 2.2 Szikesek Alföldünkön időszakosan túlzottan átnedvesedő, nyáron kiszáradó egykori öntésterülerületein Na-sók a szélsőséges, igen meleg-száraz klímában a talaj felé vándorolnak és felhalmozódnak.

7 Így alakultak ki az ősi szikes társulások termőhelyei, amelyeknek a területei napjainkra a vízrendezések és erdőirtások hatására tovább nőt. A Tiszazug legjellegzetesebb szikese, szikes tava a Csépai-fertő. 2.3 Holtágak/ Vízi növényzet, magaskórós társulás, mocsárrét / A Tisza és Körösök medrének változása, valamint a vízrendezések következménye az a sok morotva holtág melyek az árterületeken belül ma is megtartották változatos élővilágukat. A Holtágak jelenlegi helyzet nagyban függ a vízellátottságuktól, feltöltődésük mértékétől. A nagyobb kiterjedésűek gazdag vízi növényzettel / lebegő hínárok, gyökerező hínárok / rendelkeznek. Partjaikon nádasok, magaskórós társulások jelennek meg. A Tiszakürttől délre lévő morotva gazdag mocsári vegetációt őriz. Vizének felszínét nyár derekán már tömött szőnyegként borítják a lebegő hínárnövények. Óriási tömegben tenyészik itt az apró békalencse, a rucaöröm és a legkisebb virágos növényünk a vízidara. A meder teljes szélességében előfordul nád. A sekély parti vízben magassásrét húzódik, megtalálható a villás sás, s helyenként a sárga nőszirom is díszlik. A Tiszazug védett területei Védetté nyilvánítás ideje Közép-Tiszai Tájvédelmi 1978 Körzet Körösvölgy Természetvédelmi kezelő szerv Hortobágyi NP Körös-Maros NP Hortobágyi NP Tiszakürti Arborétum Csépai fertő Természetvédelmi terület Cerkeszőlő-aranyosi 1987 tölgyfák Csépai Fertő Hortobágyi NP

8 A Tiszántúl szikes vizei elsősorban szulfátokban gazdag. A Csépai-fertő a Duna-Tisza köze sziksótól /Na2CO3/ lúgos tavaival mutat hasonlóságot, ami a két táj azonos eredetére is utal. A fertő sekély lejtésű mélyedésben terül el. Egyik oldalról homokhátak, másik oldalról teraszos szikesek határolják. Partja természetes lejtéssel megy át a mederfenékbe, a szikesek felőli oldalán régi vályogvetőgödrök tagolják a part egy részét. Középen egy mesterséges árok húzódik keresztül, amelynek partján alacsony vízállás esetén a belső részek is megközelíthetőek. Vize a nátrium-karbonáttól erősen lúgos ph értéke 11, a természetes vizeink ph értéke7-8,5 között van -, s a nyári szárazság idején a part egyes részein kivirágzik a sziksó. Mélysége nem haladja meg az 1 métert. A szikesek jellegzetes időbeni és térbeli mozaikos társulásokat hoznak létre. A szélsőséges ökológiai viszonyok / sótartalom, vízháztartás, talajfizikai adottságok, hőingás / nagy alkalmazkodást kíván az itt előforduló élőlényektől. A sóhatás leginkább fajszegényedést eredményez, a hasonló kiterjedésű és mélységű vizek élővilágához képest. A Csépai- fertő vízfelületén a növényzet dominál, főként nádas formájában. A szélén zsiókás húzódik. A partján egyfelől sziki száraz rét terül el, másfelől fűz- nyár ligeterdő maradványa. A vizet tavasszal szívesen keresik fel a környék kétéltűi párzás idején. Jellemző a kecskebéka ( Rana esculenta ) és a vöröshasú unka ( Bombina bombina ) nagyszámú előfordulása. Fészkelő madarai jellegzetes mocsári nádi fajok, kis vöcsök ( Podiceps ruficollis ), törpegém ( Ixobrychus minutus ), cigányréce ( Aythya nyroca ) szárcsa ( Fulica atra ),vízityúk ( Gallinula chloropus ), barna rétihéja ( Circus aeruginosus ). Énekes madarak közül gyakori a nádi tücsök madár ( Locustella luscioides ), nádirigó ( Acrocephalus arundinaceus ), cserregő és énekes nádiposzáta ( Acrocephalus scirpaceus, A.palustris )és a nádi sármány ( Embrezia schoeniclus ). A környék kisemlősei között előforduló erdei egér ( Apodemus sylvaticus ) a Tiszavidékén igen ritka, úgy mint az aprószemű erdei egér ( Apodemus microps ).

9 Cserkeszőlő Aranyosi Tölgyfák Cserkeszőlőtől délnyugatra, a település központjától 7 km-re áll az aranyosi erdő. Ez a Tiszazug legmagasabban fekvő vidéke. A szabálytalan alakú buckákkal, dűnékkel tagolt homokfelszínt főként ültetett akácosok ( Robinietum cultum ) és nemesnyárasok ( Populetum cultum ) borítják A helyi hagyomány szerint a fák abból az 1850 táján történt makkvetéses erdőtelepítésből maradtak meg, amelyet az akkor rendkívüli tömegben elszaporodott mezei pockok szinte teljesen elpusztítottak. A vetéshez használt tölgymakkot minden bizonnyal a közelben gyűjthették, így a fák lényegében az ősi növényzet képviselőinek tekinthetők. Csodálatosak lehettek a hajdani zárt tölgyesek a Tiszazugban, melynek morzsái ma még három évvel ezelőtt is így néztek ki. A privatizáció során a terület magántulajdonba került, (? ) a tulajdonos a fák kitermelése mellett döntött. Újra telepítés nem történt. A terület ma erdészeti szempontból műveletlen. A kitermelt fák helyét betelepült, agresszíven szaporodó fajok / keskenylevelű ezüstfa, gyalogakác / vették át. A Cserkeszőlő-aranyosi tölgyfák melyet 1987-ben helyi jelentőségű védett területnek minősítettek, 2000-ben már nem létezik ilyen minőségében. Tiszakürti Arborétum Az arborétum telepítésének gondolata a Szarvason arborétumot alapító Bolza József Kürtre nősülő gyermeke Péter, és fia József nevéhez fűződik. Mindig tiszteletben tartották azt, amit a természet alkotott, meghagyták és beépítették elképzeléseikbe azokat a természeti elemeket, melyek még a kert megépítése előtt keletkezett. A park építése és továbbfejlesztése során a család a következőket tartotta fontosnak: A vízrendezés után kialakult új környezeti feltételeknek megfelelően gyöngyvirágos kocsányos tölgyes irányába változó tölgy-kőris-szil ligeterdő fáit megóvták, a legszebb példányokat az erdőből kibontva jó léptékű tereket formáltak ki, míg máshol a klímateremtő zárt állományokat érintetlenül meghagyták, sőt új telepítésekkel bővítették. Kihasználva a magas hőösszeg és a talajban folyamatosan jelenlévő vizet, a kocsányostölgy mérettartományával összecsengő, ahhoz léptékében jól illő növényeket választottak szoliternek így szubtrópusi észak-amerikai klímaigényű vörös-,bíbor-és mocsári tölgyet, platánt, feketediót, törökmogyorót.

10 Nem aprózták fel bokrokkal, tájidegen fajokkal. Meghagyták a pázsit és az óriás fák közvetlen találkozását. Tartózkodtak a szélsőségesen elütő formáktól, színektől. Az arborétum területe ma 60 ha, kb 1500 taxon található a kert területén. A kert főbb értékei az Öregkerti részen található famatuzsálemek, elsősorban a kocsányos tölgyek, platánok, bíbor tölgy, vörös tölgyek. Az újabb telepítések ritkaságai a jegenyefenyők, mocsári ciprusok, ezüstfenyők és a tavaszi virágokat ontó cserjék mellett az Alföldön szokatlan alhavasi hangulatot idéző Rhododendronok. Körösvölgy A növénytakaró valamikor igen gazdag és változatos volt. Az ár és belvízmentesítési munkálatok okozta változások miatt a vízigényes mocsári vegetáció eltűnt. Ennek a növényzetnek eredeti társulásait ma már a védett területeken sem találjuk meg. A föliszapolódott morotvákat nagyhínárok, illetve tündérrózsa, sulyom és tündérfátylas társulások foglalják el. Nagy tömegben maradt fenn a nagyobb alkalmazkodóképességű rókasás és szittyófajok sárga nőszirommal tarkítva. Igen értékes növénytakaró az ártéri erdő, bokros ligetes állományú füzes-nyárasok. Ezek a növények határozzák meg a táj arculatát. Nagy területet foglalnak el az ártéri rétek és legelők is. Jellemzőek az ecsetpázsit-kaszálók. A hullámtéri flóra sok értékes állatfajnak nyújt életteret.a szabályozott Körösök hullámtere, a jellegében megváltozott folyóvizek és az ember által kialakított másodlagos élettérben egyedülállóan sajátos élővilág alakult ki. A Körösvölgy emlős állataiból az Európa-szerte szigorúan védett vidra jelenti a ritkaságot. Madarakból az itt telepesen fészkelő kis kócsag és üstökös gém, réti füles bagoly kiemelten kezelt természetvédelmi érték. A hullámtéri állattársulások közül a madárvilágban lombkoronaszinten jellemzőek a gémfélék, fatörzsszinten az odúlakó baglyok, harkályok, bankafélék, seregély, kerti rozsdafark stb. együttese. Talajszinten valamennyi fészkelő vadrécefaj, vízszegélyeken pedig a guvatfélék, vöcskök és nádi énekesek változatos fajgazdagsága található. A Körösök egyrészt iránymutató szerepet töltenek be a Kárpát-medencei madárvonulásban, másrészt gyülekező, táplálkozó és jeges időszakban telelő területet képezik a vízimadarak változatos sokaságának. A gémfajok és a fekete gólya vonulásában az alföldi folyóvölgyek

11 karakter szerepet játszanak. A csak nagyon rövid időre jéggel borított, vagy egész télen át jégmentes folyómedrek pedig az európai vadrécetelelés szempontjából töltenek be jelentős ökológiai feladatot. A Körösvölgy Mesterszállás, Öcsöd, Kunszentmárton szakasza 1980 óta helyi védettségű, 1987-től természetvédelmi terület. A Körös-Maros Nemzeti park megalakulása óta / 1997 / a terület egy része az igazgatóság kezelésében van. Felhasznált irodalom Magyarország legfontosabb Magyar arborétumok és botanikus arborétumai és botanikus kertjei kertek szövetsége, 1999 Szerkesztő: Tóth Imre Növényföldrajz, társulástan és ökológia Tankönykiadó,Bp.1981 Szerkesztő: Hortobágyi Tibor Szolnok megye természeti értékei Szolnok,1989 Szerkesztő: Zelenyanszki András Természetvédelem Szerkesztette: Tardy János Természetvédelmi Hivatal, 1994

Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 5000 Szolnok Verseghy park 1. ÉDENKE(RT) projekt. Édenke(rt) projekt. Információs CD

Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 5000 Szolnok Verseghy park 1. ÉDENKE(RT) projekt. Édenke(rt) projekt. Információs CD Édenke(rt) projekt Információs CD Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések természetvédelmi és turisztikai lehetőségeiről általános és középiskolák számára 2010 Abádszalók Tiszafüredtől délnyugatra, 25

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. Ma a nemzeti park igazgatósága kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

PUSZTAI BARANGOLÁSOK

PUSZTAI BARANGOLÁSOK kigyo_layout 1 2010.03.10. 6:08 Page 1 PUSZTAI BARANGOLÁSOK A Pannon régió pusztáinak természeti és kulturális értékei A Kék vércse védelme a Pannon régióban című LIFE Nature projekt területeinek bemutatása

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

Magyarország jellemző élőhelytípusai

Magyarország jellemző élőhelytípusai Magyarország jellemző élőhelytípusai Bokorerdők Többnyire délies kitettségű, sekély talajú, száraz-meleg hegyoldalakon fejlődnek állományaik, mindig sztyeppfoltokkal mozaikot alkotva. A lombkoronaszint

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1 TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN Deák József Áron 1 Absztrakt: 2002-től kezdődően elkezdtem Csongrád megye aktuális és történeti élőhelytérképének

Részletesebben

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály).

Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). Darvak (Fotó: Bodnár Mihály). A VÓKONYAI PUSZTÁK ÉLÔHELYEINEK KEZELÉSE A MADÁRVILÁG VÉDELMÉÉRT A HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET LIFE-NATURE PROGRAMJA A HORTOBÁGYON 2002 2006 Balmazújváros, 2006 A

Részletesebben

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Borito kül. Világörökségünk a Tisza-tó Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Ízelítő túraajánlatainkból: Madárrezervátum túra: 75 perces vagy 2 órás

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2013. június ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Ne vegyük a dolgot, amint lennie kellene, hanem amint van, s úgy az embereket. (Széchenyi István) Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Hejõbába,

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI Környezetvédõ Egyesület Érd, 2011. ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI 2011. Írták: Halász Antal, Kállayné Szerényi Júlia, Kovács Sándor és dr. Szerényi Gábor Szerkesztette:

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

Röszke egyedi tájérték katasztere

Röszke egyedi tájérték katasztere egyedi tájérték katasztere Ladányi Zsuzsanna V. környezettudományi szak Témavezető: Dr. Rakonczai János SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszék - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE IV. EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 1.) VIZSGÁLAT, TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény, illetve annak végrehajtásáról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító

Részletesebben

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább!

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább! 124 125 Ott tenyészik a bús árvalányhaj, S kék virága a szamárkenyérnek, Hűs tövéhez nyári nap hevében Megpihenni tarka gyíkok térnek. Petőfi Sándor: Az Alföld Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi

Részletesebben