10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, Védett növények az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az"

Átírás

1 10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, Védett növények az Európai Unióban.

2 A természetvédelem története Magyarországon Kezdetek Zsigmond király (1426) rendelkezése a kíméletes erdőhasználatról Erdőrendtartási törvények (1565, 1669) II. Lipót Dekrétuma (1790) az erdők védelméről III. Károly dekrétuma (1729) a vadászat és madarászat szabályairól

3 Az intézményes természetvédelem első szakasza évi XXXI. törvény - első önálló magyar erdőtörvény vadászati és halászati törvény Magyar Ornitológiai Központ évi XII. tc. 57. és 58. -a: a mezőgazdaság számára hasznos állatok, ill. a hasznos növények védelme Emlékfák, tájképek szépségét emelő faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációját előíró /1900. FM rendelet A madarak és fák napjának bevezetése (26.120/1906. VKM rendelet) Az első természetvédelmi törvénytervezet

4 A természetvédelem átfogó szabályozásának kialakítása évi tv. a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről évi tv. az erdőkről és természetvédelemről - meghatározta a védett természeti területeken, ill. a védett fajokkal kapcsolatban tiltott tevékenységeket - engedélyköteles beavatkozások körét - kártalanítási és kisajátítási szabályokat - rendelkezett a védetté nyilvánítási eljárás legfontosabb elemeiről, a természetvédelmi igazgatási rendszerről Országos Természetvédelmi Tanács - (Nagyerdő egy részének védetté nyilvánítása) 1950-ig 219 területet nyilvánítottak védetté

5 Természetvédelem a II. világháborútól napjainkig első tájvédelmi körzetünk a Tihanyi félszigeten különvált az erdők és a természetvédelem jogi szabályozása A barlangok ex lege védett természeti értékekké váltak Országos Természetvédelmi Hivatal 12/1971 (VI: 1.) kormányrendelet különválasztotta a helyi és országos jelentőségű természeti értékek védelmét és lehetővé tette nemzeti parkok létesítését Hortobágyi Nemzeti Park 1972-ben Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal

6 megalakultak a környezet- és természetvédelmi felügyelőségek az első korszerű természetvédelmi jogszabály - meghatározták a természetvédelem feladatát - a védelem létrehozásának eljárási szabályait - a védett természeti területek típusait a védett növényfajok számát 340-ben állapították meg 1988-ban 415-re emelkedett Sorozatos szervezeti változások következtek.

7 A rendszerváltozás után eltelt időszak Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1996.évi LIII. törvény (nem csak a védett területeken érvényesíti a természetvédelmi szempontokat, de kiterjeszti a védelmet nem védett természeti területekre is) 5 új nemzeti park alakult Környezetvédelmi Minisztérium A védett területek az ország területének mintegy 10%-a, nőtt a védett fajok száma 20-21% Az EU-nak megfelelve kialakult a nemzeti ökológiai hálózat (Natura 2000) és a környezetileg érzékeny területek (KÉT-ESA) hálózata

8 Az évi TERMÉSZETVÉDELMI TÖRVÉNY KIEMELÉSEI A BOTANIKA OLDALÁRÓL I. rész 1. E törvény célja II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme 8. A vadon élő élővilág általános védelme 9. GMO növények Az erdőkről - tilos a mohák gyűjtése 42. Előírások, engedélyek + definiciók őshonosságról, veszélyeztetettségi kategóriákról, vegyi anyagok használatáról, eszmei érték pénzben kifejezett érték, szállítás, mellékletek

9 Fő kategóriák és járulékos területek Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, védett természeti területek, természeti emlékek... ER, Bioszféra Rezervátum, Tudományos Rezervátum, Fokozottan Védett Területek Natura 2000 re esik 21%

10 A hatályban lévő természetvédelmi törvény kiemelései a botanika oldaláról I. rész 1. E törvény célja: a) A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; ökoszisztéma szolgáltatások b) A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

11 II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme 8. A vadon élő élővilág általános védelme A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani A törvény gazdálkodási és művelési megszorításokat vethet ki a védelmet nem élvező területeken is az ún. természeti területeken: erdő, gyep, nádas, művelésre alkalmatlan területek

12 9. - GMO Tilos a vadon élő szervezetek genetikai állományának mesterséges úton történő megváltoztatása, az így keletkezett egyed terjesztése, életközösségek közötti szándékos áthurcolása Új élő szervezet betelepítése akkor engedélyezhető ha a hazai életközösségekben nem módosítják a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására A biológiai sokféleséget befolyásoló, genetikailag módosított szervezetek létrehozása, az azokkal folytatandó kísérletek, tenyésztésük, terjesztésük, az országból történő kivitelük és behozataluk e törvény rendelkezéseivel összhangban külön torvényben meghatározott feltételekkel és módon történhet

13 16. Erdők Erdő telepítése ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. 33. Védett természeti területeken erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon és a termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető Védett természeti terülteken lévő, nem őshonos fafajokból álló erdőben a természetközeli állapot kialakítására a pótlás, az állománykiegészítés, az erdőszerkezet átalakítása, a fafajcsere, az elegyarány szabályozás és a monokultúrák felszámolása útján kell törekedni

14 Igazgatóság engedélye szükséges védett, illetve-ha nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfaj: a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; b) Egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez c) Egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához; d) Egyedének preparálásához; e) Egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő betelepítéséhez, termesztésbe vonásához; f) Egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérletekhez;

15 g) Egyedének biotechnológiai célú felhasználásához; h) Természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez i) Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásához, védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezéséhez az igazgatóság engedélye szükséges Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez az igazgatóság engedélye szükséges.

16 Más paragrafusokban, vadon élő szervezetek szállítása, növényvédelmi szerek, egyéb vegyi anyagok használatáról, vízgazdálkodásról, talajvédelemről Eszmei érték helyett pénzben kifejezett érték - A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetén Külön mellékletben (7. sz.) vannak az 1. és 3. sz. mellékletekben nem szereplő, de az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok

17 Védett fajok begyűjtésére csak korlátozott számban adható engedély kutatási, oktatási, újratelepítési célokból, mesterséges szaporításhoz ill. egyéb közérdekből. A 7. sz. mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként Ft. Megjegyzések, vélemények: vannak felesleges korlátozások, amik nem vihetők át, vagyis nem érnek célt. A magyar flóra kb. egyharmada védett ennyi faj komoly védelme nem oldható meg nem jó út a természetvédelmi kihívások megoldására. A szépség és gyűjtés kapcsolata sem mindig indokol védelmet. Kevesebb komolyabban vett megkötés? A védett fajok között egyesek kereskedelmi forgalmát szabályozni kellene. Egyesek vadon gyűjtése is lehetséges lenne termesztésből származó egyedek forgalmazása nem tiltható be.

18 Definiciók 1. Veszélyeztetettségi kategóriák meghatározása 1) Kipusztult vagy eltűnt: kipusztult: 50 éve nem került elő, azelőtt rendszeresen szaporodott, pl. magyar mézpázsit. Eltűnt: 10 éve nem kimutatható 2) Közvetlenül veszélyeztetett: rendkívül kis létszám, izolált állományok, nemzetközi jelentőség pl. tornai vértő. 3) Aktuálisan veszélyeztetett: kis létszám, csökkenő tolerancia, megszűnő élőhely, peremhelyzet. Pl. kis holdruta 4) Potenciálisan veszélyeztetett: peremhelyzet, szigetszerű előfordulás, érzékeny, ritka, szép. Pl. tavaszi hérics

19 2. Őshonosság kérdése 1) Őshonos fajok-két évezrede a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában élnek nem behurcolás v. betelepítés eredményeként 2) Behurcoltak vagy betelepítettek-amelyek az ember nem tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) tevékenysége folytán váltak a hazai élővilág részévé 3) Tájidegen fajok, amelyek növény-és állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak 4) Visszatelepülők azok az őshonos élő szervezetek, amelyek hazánk területéről eltűntek, de természetes elterjedésük folytán ismét megjelennek hazánk természetes élővilágának részeként.

20 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet. Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok sora 80 új fajjal bővűlt 576-ra emelkedett A 80 között hazai csak a hóvirág (Galanthus nivalis) van, természetvédelmi értéke Ft/egyed A hazai fokozottan védett növényfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke növekedett, Ft Ft-ra módosult Változott a védett és fokozottan védett fajok száma

21 Harasztok 2 46 Nyitvatermők 1 1 Zárvatermők Növények Mohák 0 78 Zuzmók 5 Gombák 35

22 Szabályozásokat és listákat módosító 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet Az eddigi 633 védett növényfajt tartalmazó 1. számú melléklet 27 ÚJ FAJJAL egészült ki. A védett növényfajok körének bővítését az indokolta, hogy egyes, eddig nem védett fajok természetvédelmi HELYZETE MEGVÁLTOZOTT, valamint 2001 ÓTA JÓ NÉHÁNY ÚJ NÖVÉNYFAJ KERÜLT ELŐ hazánk területéről. Mivel populációik általában kicsik és veszélyeztetettek, a megőrzésük szükségessé vált. Három fajról - szerpentinfodorka (Asplenium cuneifolium), cseplesz látonya (Elatine hexandra) és mocsári tárnicska (Gentianella uliginosa) - bebizonyosodott, hogy hazánk területén NEM FORDULNAK elő, ezért jogi védelmük fenntartása nem indokolt, így az új védett növényeket felsoroló lista E FAJOKAT MÁR NEM tartalmazza. Az elmúlt időszakban néhány növényfaj természetvédelmi helyzetében olyan mértékű változás állt be, amely indokolttá tette a rájuk vonatkozó jogi védelem szigorítását. A 3. számú melléklet, vagyis a FOKOZOTTAN VÉDETT FAJOK LISTÁJA TOVÁBBI 8 FAJJAL GYARAPODOTT, amelyek korábban az 1. számú mellékleten, védett fajként szerepeltek.

23 Egyes DISZNÖVÉNYKÉNT és GYÓGYNÖVÉNYKÉNT (10 védett faj) használt fajok TERMESZTETT ill. MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT példányainak behozatalához, szállításához, forgalmazásához NEM KELL KÜLÖN ENGEDÉLY árnika, fekete ribiszke, homoktövis, kálmos, palástfű, vidrafű, vörös áfonya, Dracena draco, egyes nárciszok. ÚJONNAN VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT NÖVÉNYFAJOK HARASZTOK Erdei zsurló, Equisetum sylvaticum, Télipáfrány, Anogramma leptophylla, Hármaslevelű páfrány - (Tölgyespáfrány) Gymnocarpium dryopteris, 5000

24 ZÁRVATERMŐK Csermelyaszat, Cirsium rivulare, Csipkés gyöngyvessző, Spiraea crenata, Csőrös sás, Carex rostrata, Dunántúli sás, Carex fritschii, Gyíkvirág, Cnidium dubinum, Halvány sáfrány, Crocus vittatus, Horgas bogáncs, Carduus hamulosus, Hosszúlevelű veronika, Pseudolysimachion longifolium, Illatos hunyor, Helleborus odorus, Karcsú zsombor, Sisymbrium polymorphum, Kisvirágú hunyor, Helleborus dumetorum, Kisvirágú pacsirtafű, Polygala amarella, Lápi ibolya, Viola stagnina, Lapp ujjaskosbor, Dactylorhiza lapponica, Magyar zörgőfű, Crepis pannonica, Mocsári kígyófű, Triglochin palustre, Mocsári kocsord, Peucedanum palustre, Pécsvidéki aszat, Cirsium boujartii, Piros pozdor, Scorzonera purpurea, Szagtalan rezeda, Reseda inodora, Termetes habszegfű, Silene bupleuroides Üstökös sárma, Ornithogalum pannonicum, Vízilófark, Hippuris vulgaris, Vizitorma, Nasturtium officinale, 2 000

25 ÚJONNAN FOKOZOTTAN VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT NÖVÉNYFAJOK HARASZTOK Királyharaszt, Osmunda regalis, ZÁRVATERMŐK Csengettyűvirág, Adenophora liliifolia, halvány ujjaskosbor, Dactylorhiza ochroleuca, sápadt lednek, Lathyrus pallescens, bugás veronika, Pseudolysimachion spurium, szakállas orbáncfű, Hypericum barbatum, nagy aggófű, Senecio umbrosus, fénylő zsoltina, Serratula lycopifolia,

26 tól 2008-től Védett Ebből fokozottan védett

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTETTE: BARANYAI

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében megnevezésű ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű pályázat A környezeti büntetőjog

Részletesebben

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nimfea Természetvédelmi Egyesület az IUCN, a CEEWEB, és a Föld Barátai Magyarország tagja kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Túrkeve, Ecsegi u. 22. 5421, Túrkeve, Pf: 33. +36/56/361-505 info@nimfea.hu

Részletesebben

I. sz. jogszabályi melléklet. A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt

I. sz. jogszabályi melléklet. A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt I. sz. jogszabályi melléklet A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Miniszteri

Részletesebben

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó

Részletesebben

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye, és javaslatai Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról szóló kormány előterjesztésről (A vélményezés az FVM által kiadott,

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. 1 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Felelős kiadó: Haraszthy László helyettes államtitkár Összeállították: Papp Beáta ökológiai felügyelő (Duna-Ipoly Nemzeti

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM A Puszta 1998. 1/15, pp. 115-128. TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM KIALAKÍTÁSA PÓSTELEK HATÁRÁBAN HANYECZ KATALIN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1998 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Az erdôrezervátumkutatás

Az erdôrezervátumkutatás Az erdôrezervátumkutatás eredményei Results of the Forests Reserve Research ER 2001 1. évfolyam, 1. szám MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy

Részletesebben