Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja."

Átírás

1 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. (Móricz Zsigmond) Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS; UTAZÓ TANÁRI-GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT AZ INTEGRÁLTAN NEVELENDŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA I.1. TANULÓINK SZOCIOLÓGIAI HELYZETKÉPE I.2. A NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE I.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I.4. JELENLEGI FOLYAMATOK I.5. TAGINTÉZMÉNYEINK I.5.1. Zichy utcai tagintézmény: I.5.2. Szentendrei tagintézmény Iskolánk alapfeladata a város és a vonzáskörzet enyhén értelmi fogyatékos tanulóinak oktatása és nevelése az 1-8. évfolyamban. Ellátjuk középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatását is I.6. JÖVŐKÉP I.7. INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSI NYILATKOZATA I.8. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI I.8.1. A szentendrei tagintézmény helyi céljai I.9. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT ÉRTÉKEK, MELYEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE AZ ITT FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATA: I.10. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAI ÉS MŰKÖDÉSE II. AZ ÓVODA PROGRAMJA II.1. BEVEZETŐ II.1.1. Óvodai nevelésünk története II.2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP II.3. ÁLTALÁNOS ELVEK II.4. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI II.5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE II.6. ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT II.7. VII. AZ ÓVODAI MUNKA TERVEZÉSE, ADMINISZTRÁCIÓJA: II.8. TÉRÍTÉS NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK: II.9. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI II.10. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK II.11. SÚLYOS FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II I. Bevezető II Az óvodai nevelés helye az oktatásban, célok, feladatok II Nevelési célok: II Az óvodai nevelés fő feladatai: Anyanyelvi nevelés:

4 Értelmi fejlesztés, nevelés: Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok kialakítás: Az egészséges életmód kialakítása: II Továbbhaladás feltételei, iskolaérettségi vizsgálat, a fejlődés jellemzői óvodás kor végére II.12. ENYHÉBB FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT NAGYOTHALLÓ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II IV. Továbbhaladás feltételei II.13. A HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Továbbhaladás feltételei II.14. A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II Továbbhaladás feltételei II.15. AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II A fejlesztés legfontosabb területei: II Továbbhaladás feltételei II A foglalkozások heti rendszeressége III. NEVELÉSI PROGRAM III.1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA III.1.1. Az általános iskolában tanuló sajátos nevelési igényű enyhe és súlyos fokban, valamint halmozottan sérült hallássérült tanulók, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1.1.a. A pedagógiai munka alapelvei III.1.1.b. A nevelő-oktató munka célja III.1.1.c. Kulcskompetenciák III.1.1.d. A nevelő- oktató munka kiemelt feladatai III.1.1.e. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai III.1.1.f. A magatartásra ható módszerek III.1.2. Személyiségfejlesztés III.1.3. Közösségfejlesztés feladatai, színterei III.1.3.a. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink

5 III.1.3.b. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése, megoldása III.1.3.c. A helyes önirányítás és önértékelés képességének kialakítása III.1.3.d. A társas kapcsolatok kialakítása és fejlesztése a tanulói közösségekben III.1.3.e. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése III.1.3.f. Az iskolán kívüli társas kapcsolatok fejlesztése III.1.3.g. A társadalomba való beilleszkedés segítése III.1.3.h. Tanórán kívüli fejlesztést szolgáló tevékenységek III.1.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségek prevenciója, kezelése III.1.4.a. Hallássérült tanulók III.1.4.b. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók III.1.5. Tehetséggondozás III.1.5.a. Speciális tanulási tevékenységek köre: III.1.5.b. Diákotthon, mint a tanulási- tanítási tevékenység speciális területe III.1.5.c. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.1.6. Gyermek- és Ifjúságvédelmi tevékenység III.1.7. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése III.1.8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek III.1.9. A szülő tanuló pedagógus együttműködésének formái, színterei III.2. A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA III.2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: III.2.2. Céljaink eléréséhez szükséges kulcskompetenciák III.2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.2.4. Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés III.2.5. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésére szolgáló tevékenységek III.2.6. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.2.7. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek III.2.8. A szülő-pedagógus együttműködésének formái, színterei III.3. A SZENTENDREI TAGINTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE A TANÓRÁK TARTALMI SZERVEZÉSÉNEK HAGYOMÁNYAI AZ ISKOLA EGÉSZÉT ÁTFOGÓ HAGYOMÁNYOK RENDSZERE IV. AZ EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL, KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL, FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÉS TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK IV.1. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM IV.1.1. Az egészségnevelés célja a tanulók megnyerése egészségük megtartására, fejlesztésére IV.1.2. A konkrét célok és feladatok: IV.2. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM IV.3. ZICHY UTCAI TAGINTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA I/5 ERŐFORRÁSOK ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK MÓDSZEREK

6 TANESZKÖZÖK ISKOLAI KÖRNYEZET KAPCSOLATRENDSZER, KOMMUNIKÁCIÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK IV.4. A SZENTENDREI TAGINTÉZMÉNY KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA KÜLSŐ ÉS BELSŐ KÖRNYEZETE A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI A KÖRNYEZETI NEVELÉS TANTERVI TERVEZÉSE A MEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI ESZKÖZEI A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉRTÉKELÉSI FORMÁI A HAGYOMÁNYOS ÓRAKERETEN KÍVÜL SZERVEZETT TANÍTÁS TANÓRÁN KÍVÜLI KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI JELES NAPOK A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN EGÉSZSÉGNEVELÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TEVÉKENYSÉGEK SZÍNTEREI A ROMA SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI FELADATOK IV.5. FOGYASZTÓVÉDELEM IV.5.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja IV.5.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei IV.5.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban IV.6. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK IV.6.1. Hallássérült tanulók IV.6.2. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók IV.6.3. Szentendrei tagintézmény V. HELYI TANTERV V.1. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL HASZNÁLT TANTERVEK V.2. ÓRATERVEK V.2.1. Általános iskola V.2.1.a. Súlyos fokban hallássérült tanulók óraterve, nem kötelező és rehabilitációs órák felosztása V.2.1.b. Halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók óraterve, nem kötelező és rehabilitációs órák felosztása 156 V.2.1.c. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók óraterve V.2.2. A szentendrei tagintézmény tantervválasztásának szempontjai, a választott tanterv V.2.3. Speciális szakiskola V.2.3.a. Tantárgyi óraszámok a tanulásban akadályozott tanulók részére V.2.3.b. Értelmileg akadályozott tanulók tagozatának tantárgyi rendszere V.2.3.c. Tantárgyi óraszámok az ép értelmű tanulók részére

7 V.3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 186 V.4. V.3.1. Általános Iskola és speciális szakiskola A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 187 V.4.1. Általános iskola V.4.1.a. Hallássérült tanulók V.4.1.b. Tanulásban akadályozott tanulók értékelési rendszere V.4.1.c. Értelmileg akadályozott tanulók értékelési rendszere V.4.2. Speciális szakiskola, szakiskola V.5. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS FORMÁI, RENDJE ÉS KORLÁTAI V.6. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI V.6.1. Szentendrei tagintézmény V.7. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE VI. SZAKMAI PROGRAM I.1. CÉLOK ÉS FELADATOK A SZAKISKOLAI KÉPZÉSBEN I.2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA KIEMELT FELADATAI: I.3. ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDSZERE I.4. A SZAKMAI TANTÁRGYAK ÉS AZ AZOKRA FORDÍTOTT HETI ÓRASZÁMOK VI.1.1. Habilitációs és rehabilitációs órák: VII. DIÁKOTTHON NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VII.1. DIÁKOTTHONI ALAPELVEK VII.1.1. Bevezető VII.1.2. A diákotthoni nevelés alapelvei VII.1.3. A diákotthoni nevelés céljai és feladatai VII.1.4. A diákotthon speciális feladatai: VII.1.5. A tanulók életrendje, tanulása, szabadidő szervezése VII.1.5.a. A diákotthoni tanulók életrendje VII.1.5.b. A tanulás megszervezésének alapelvei VII.1.5.c. A szabadidő megszervezésének alapelvei VII.1.6. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, meghatározó alaplevek VII.1.7. A tanulók pályaválasztását, önálló életkezdését elősegítő tevékenységek alapelvei VII.1.8. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei VII.1.9. A diákotthon hagyományai és kapcsolatai VII Gyermekvédelem VII Az iskolával, szülővel való kapcsolattartás, együttműködés VII A kollégistákkal kapcsolatos egészségügyi ellátások VII A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő felszerelések jegyzéke 226 VII.2. A DIÁKOTTHONI FOGLALKOZÁSOK TERVE

8 VII.2.1. A diákotthoni foglalkozások óraterve (KT. 53. (7)) VIII. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGEINK IX. VIII.1. SZOLGÁLTATÁSAINK: Vizsgálat Fejlesztés, tanácsadás Terápia, csoportok VIII.1.1.a. A konduktív pedagógia VIII.1.1.b. Szenzoros integrációs terápia (Ayres-módszer) VIII.1.1.c. Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztés VIII.1.1.d. A bazális stimuláció Szülői Konzultáció VIII.2. A HALLÁSSÉRÜLTEK KORAI FEJLESZTÉSE ÉS GONDOZÁSA VIII.2.1. Integrált gyermekek fejlesztése A SZÜLŐK ÉS TANULÓK ÁLTAL INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK: 240 X. MELLÉKLETEK XI. HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK FÉLÉVI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI XI.1. MAGATARTÁS: XI.2. SZORGALOM: XI.3. TÁRSAIHOZ VALÓ VISZONYA: XI.4. MUNKÁHOZ ÉS TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYA: XI.5. FELADATTUDATA, FELADATTARTÁSA: XI.6. FIGYELME: XI.7. MEGFIGYELŐKÉPESSÉGE: XI.8. EMLÉKEZETE: XI.9. GONDOLKODÁSA: XI.10. TANULÉKONYSÁGA: XII. I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, ANYANYELV TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONYA: XII.1. ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉSE: XII.2. TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK XII.3. MUNKATEMPÓ: XII.4. KOMMUNIKÁCIÓS MOTIVÁCIÓ: MÁSOK MONDANIVALÓJÁHOZ VALÓ VISZONYULÁS: KOMMUNIKÁCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MINŐSÉGE XII.5. BESZÉDMEGÉRTÉS XII.6. BESZÉDÉRTÉS: NEM ÉRTI NEHEZEN ÉRTI ÉRTI XII.7. HALLÁSI FIGYELEM: NINCS GYENGE MEGFELELŐ XII.8. REAKCIÓ MÁSOK BESZÉDÉRE: NEM REAGÁL RÉSZBEN REAGÁL MEGFELELŐEN REAGÁL

9 XII.9. BESZÉDÉRTHETŐSÉG XII.10. SZÓKINCS ÉS NYELVI SZERKEZETI SZINT XII.11. OLVASÁS ÍRÁS BETŰISMERET: ÖSSZEOLVASÁS (ANALÓG SZÓTAGOK): OLVASÁS (SZAVAK, RÖVID MONDATOK): NÉMA, ÉRTŐ OLVASÁS (RAJZ, ÖSSZEHÚZÁS, SZÍNEZÉS, VÁLASZADÁS...): XII.12. GRAFOMOTOROS KÉSZSÉG FINOMMOTORIKA: CERUZAFOGÁS: VONALVEZETÉS: ÍRÁSKÉP: BETŰFORMA KÖVETÉS ÉS ALAKÍTÁS: VONALKÖZBE HELYEZÉS BETŰKÖTÉS, KAPCSOLÁS KÜLALAK: ÍRÁS TEMPÓ MÁSOLÁS MÁSOLÁS NYOMTATOTT FORMÁRÓL ÍROTTRA MÁSOLÁS ÍROTT FORMÁRÓL ÍROTTRA TOLLBAMONDÁS: ESZKÖZSZINTŰ ÍRÁSHASZNÁLAT: XII.13. KÖRNYEZETBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS MEGFELELŐ BIZONYTALAN GYENGE IDŐI TÁJÉKOZÓDÁS FŐFOGALMAK, ELLENTÉTEK HASZNÁLATA ÖNMAGÁRA ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG ÉLŐLÉNYEK SAJÁTOSSÁGAINAK ISMERETE KÖRNYEZETÜNK VÁLTOZÁSAINAK ISMERETE: KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDŐ MAGATARTÁSA: XII.14. BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS ALAPSZABÁLYAINAK BETARTÁSA: XII.15. GYŰJTŐ ÉS KUTATÓMUNKA: XIII. II. MATEMATIKA TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONY: ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉSE: TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS: MUNKATEMPÓ MENNYISÉG ÉS SZÁMFOGALOM CSOPORTOSÍTÁS, ÖSSZEHASONLÍTÁS, SORBA RENDEZÉS: XIII.1. SZÁMKÖRI ISMERETEI SZÁMLÁLÁS

10 TÁJÉKOZÓDÁS AZ OSZTÁLYFOKNAK MEGFELELŐ SZÁMKÖRBEN: MŰVELETEK: SZABÁLY ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK FELISMERÉS: XIV. VIZUÁLIS NEVELÉS, TECHNIKA ÉLETVITEL, HALLÁS RITMUSNEVELÉS, TESTNEVELÉS TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONY ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉS: TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS: XV. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TÁJÉKOZOTTSÁG ESZKÖZHASZNÁLAT: MUNKAVÉGZÉS: A TANULT FOGALMAK ISMERETE: FELSZERELÉS KÖRNYEZETHEZ VALÓ VISZONY KREATIVITÁS, ALKOTÓKÉSZSÉG XVI. RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS SZÍN ISMERET: ÁBRÁZOLÁS: ALAPSZÍN ISMERET, FELHASZNÁLÁS: ESZKÖZHASZNÁLAT: A MUNKADARAB ESZTÉTIKÁJA: XVII. HALLÁS RITMUSNEVELÉS: RITMUSGYAKORLATOK: MONDÓKÁK, DALOK ISMERETE: A KÉZJELEK ISMERETE ZENEHALLGATÁS XVIII. TESTNEVELÉS: RENDGYAKORLATOK VÉGZÉSE GIMNASZTIKAI FELADATOK VÉGZÉSE XVIII.1. ÁLLÓKÉPESSÉG: KIVÁLÓ, ÁTLAGON FELÜLI JÓ, ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐ GYENGE TÁRSAIHOZ VALÓ VISZONY MOZGÁS: VISELKEDÉS: XVIII.2. ATLÉTIKA: XVIII.3. TORNA: XIX. LABDAGYAKORLATOK: XX. A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJA HALLÁSSÉRÜLT TANULÓKNÁL ÉVVÉGÉN. 256 SZOCIÁLIS VISELKEDÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELNŐTTEKKEL, GYERMEKEKKEL XX.1. SZORGALOM, FELADATTUDAT, FELADATVÉGZÉS

11 XXI. KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM XXI.1. KOMMUNIKÁCIÓS MOTIVÁCIÓ XXI.2. BESZÉDMEGÉRTÉS XXI.3. BESZÉDÉRTHETŐSÉG XXI.4. A SZÓKINCS ÉS A NYELVI SZERKEZETI SZINT KOMPLEX JELLEMZÉSE XXI.5. OLVASÁS XXI.6. SZÖVEGÉRTÉS XXI.7. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT XXI.8. NYELVTAN XXI.9. FOGALMAZÁS XXII. MATEMATIKA XXIII. TERMÉSZETISMERET XXIV. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK XXIV.1. HALLÁS RITMUS NEVELÉS, RAJZ VIZUÁLIS NEVELÉS, TECHNIKA, TESTNEVELÉS A/2 TISZTÁLKODÁS XXV. B: MUNKAKÉPESSÉG XXV.1.1. SZD összesítés XXV.1.2. SZD összesítés XXVI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 11

12 12 I. Bevezetés

13 A Pedagógiai Program érvényességi idejének meghatározása A Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény nevelőtestülete megvitatta, és 100 % igen szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a felülvizsgált és átdolgozott Nevelési- és Pedagógiai Programot az alábbiak szerint: Tagintézmények: Általános Iskola Szentendre: május 15.-én Zichy úti tagintézmény május 19.-én Székhely intézmény május én Érdekképviseleti szervek megvitatták az alábbiak szerint: Iskolaszék (Vác Cházár) május 18. -án Szülői szervezet (szentendrei tagintézmény) május 15.-én A Pedagógiai Programban foglaltak felülvizsgálata és értékelése A Nevelési- és Pedagógiai Program értékelését és felülvizsgálatát háromévenként a nevelőtestület elvégzi. A Pedagógiai Program módosítása A Pedagógiai Programot módosítani kell a jogszabály változásakor és az iskola alapító okiratának módosításakor. A módosítást kezdeményezheti fenntartó, igazgató, nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala és elhelyezése Az elfogadott Nevelési- és Pedagógiai Program egy-egy példánya megtalálható lesz a tanári szobákban, a könyvtárban, titkárságon és az igazgatói szobában. Elektronikus úton elérhető a helyi hálózaton és megjelenik az intézmény honlapján. Vác, május 19. Horákné Kovács Mária igazgató 13

14 113/2009. (03.27:sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (2600 Vác, Március 15. tér 6.) számára a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ban foglaltaknak megfelelően július 1-jei hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki egységes szerkezetben: 1. Az intézmény neve Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (rövidített elnevezés: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény) 2. Az intézmény székhelye, címe OM azonosító Vác, Március 15. tér Az intézmény Tagintézménye: telephelye: a. Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Vác, Zichy Hippolit u b. Általános Iskola, Szentendre, Kovács László u Penc, Rumányi u. 11. (lakásotthon) 2600 Vác, Pacsirta u. 31. (lakásotthon) 4. Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (óvoda, általános iskola, szakiskola, diákotthon, pedagógiai szakszolgálat) 5. Az intézmény működési területe Az oktatási-nevelési feladat tekintetében: elsősorban Pest megye közigazgatási területe, s a szabad kapacitás terhére felvehető gyermekek Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Nógrád megye közigazgatási területéről. A gyermekvédelmi-gyermekotthoni feladat tekintetében: Pest megye közigazgatási területe. 6. Az intézmény alapítója (eredeti) I. Ferenc király rendelete alapján Magyar Királyi Helytartó Tanács 14

15 7. Az alapítás éve (eredeti) Az intézmény fenntartója Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény felügyeleti szerve Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása Önálló jogi személy 11. Az intézmény gazdálkodása 12. Az intézmény tevékenysége Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ellátja a részben önállóan gazdálkodó - Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály u. 8.) - Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 5-7.) - Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (2170 Aszód, Hatvani u. 3.) - Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola (2600 Vác, Kossuth tér 3.) - Selye János Humán Szakközépiskola (2600 Vác, Jávorszky sétány 2.) - Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon (2600 Vác, Naszály u. 29.) gazdálkodását a) alaptevékenysége(i) Tanulásban akadályozott, értelmi sérült (enyhe és középsúlyos); érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló); valamint ép értelmű siket és nagyothalló gyermekek ellátása; b) kisegítő, kiegészítő tevékenysége(i) a szakiskolai feladatellátásban ép értelmű tanulók oktatása 8520 alapfokú oktatás óvodai nevelés és az iskolai életmódra való felkészítés általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 8560 gyógytestnevelés 8531 általános középfokú oktatás 15

16 8532 szakmai középfokú oktatás szakiskola: (9-10. évfolyam) szakiskola szakképző évfolyamai ( évfolyam) fogyatékos és ép értelmű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása könnyűipari szakmacsoport: varrómunkás textil-termék összeállító 11. évfolyamtól: nőiruha-készítő női szabó csecsemő- és gyermekruha-készítő (A évfolyami képzés a Király Endre Ipari Szki,. Szi. És Koll. Intézményben valósul meg.) faipari szakmacsoport: asztalosipari szerelő asztalosipari szerelő nyomdaipari szakmacsoport: segédkönyvkötő könyvkötő mezőgazdasági szakmacsoport: parkgondozó kerti munkás 5590 egyéb szálláshely szolgáltatás - diákotthon 5629 Egyéb vendéglátás 8790 egyéb bentlakásos ellátás: Otthont nyújtó különleges ellátás - gyermekotthon; utógondozói ellátás (gyermekotthon) 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység (pedagógiai szakszolgálat): a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; utazó tanári-gyógypedagógiai szolgálat az integráltan nevelendő gyermekek fejlesztésének támogatására 13. Az intézménybe felvehető maximális létszám Felvehető maximális óvodai gyermeklétszám: 30 fő Felvehető maximális általános iskolai tanulólétszám: 80 fő; A szakiskolai feladat szerint felvehető maximális tanulólétszám: 96 fő Vác, Zichy Hippolit u tagintézmény (általános iskola és speciális szakiskola) max. létszáma: 240 fő, Szentendre, Kovács László u. 3. tagintézményben: 100 fő azaz mindösszesen az oktatási feladatra felvehető tanulók 16

17 maximális létszáma: 546 fő; melynek belső megoszlása a mindenkori szükségletek szerint, a kiegyenlített ellátás alapján szervezendő a maximális gyermekotthoni férőhelyek száma: 16; a diákotthon maximális férőhelyszáma: Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nyilvános pályázat alapján határozott időre bízza meg. Az intézményvezető megnevezése: igazgató 15. Az intézmény képviseletére jogosult Az intézmény vezetője, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közalkalmazott. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon a) Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő, alábbi ingatlanvagyon: 2600 Vác, Március 15. tér 6., Vác belterület 3084 hrsz.; 2614 Penc, Rumányi u. 11., Penc belterület 246/7 hrsz Vác, Zichy Hippolit u. 16. Vác belterület 3233 hrsz Vác, Pacsirta u. 31. (lakásotthon) 2000 Szentendre, Kovács László u hrsz. b) A költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó vagyon. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga Pest Megye Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes rendelet szerint. 18. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Budapest, március 27. dr. Szép Tibor főjegyző sk P.H. dr. Szűcs Lajos elnök sk 17

18 Nevelési és Pedagógiai programunk tartalmazza intézményünk nevelési oktatási folyamatának jogszabályok által előírt területeit, valamint a fogyatékos emberről, a fogyatékos létről vallott filozófiánkat, melyek alapján érvényesíti azokat a sajátos nevelési irányokat, alapelveket, célokat és feladatokat, amelyeket nevelőtestületünk magáénak érez, elfogad, és megvalósítani kíván. I.1. Tanulóink szociológiai helyzetképe Regionális feladatokat látunk el, tanulóink Pest, Komárom-Esztergom, és Nógrád és Fejér megyéből kerülnek beiskolázásra, a szakértői bizottságok szakvéleménye alapján. Az elmúlt években emelkedni látszik azon tanulóinknak a száma, akiknek családi háttere sajnos a mai magyar társadalmi valóság összes negatívumával rendelkeznek. E hatások tükröződnek a tanulók lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint viselkedési és beszédkultúrájában egyaránt. A hátrányos helyzet az alulszocializáltság, a sajátos nevelési szükséglet miatt beilleszkedési zavarok is jelentkeznek. Kevés esély van arra, hogy a helyzet változzék, éppen ezért szükség van iskolánk mentális potenciáljának növelésére. Az ismeretek elsajátításán túl szociális készségfejlesztésre, mentális támogatásukra van szükség. Mindezek meghatározóak nevelési és pedagógiai feladataink célkitűzéseinél. Megvalósításukhoz egyénre szabott fejlesztési programok szükségesek. Elsősorban a szociális hátrányokból adódó helyzetet kell kompenzálnunk, alapvető higiénés szokások kialakítása, gátlások, szorongások oldása, a családok megsegítését szolgáló gyermekjóléti intézkedések megtétele. I.2. A nevelési program elkészítésének jogszabályi háttere A nevelési program elkészítése során jogforrásként felhasználásra kerültek: - a többször módosított évi tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról az1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról és az ezt módosító évi LXI. Törvény Az 1993 évi LXXVI. sz. törvény a szakképzésről és a hozzá tartozó rendeletek (OKJ) az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól es az esélyegyenlőségük biztosításáról a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. A módosított 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról A többször módosított 14/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a képzési kötelezettekről és pedagógiai szakszolgálatokról 18

19 A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve A 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az ezt módosító és az ezt módosító 202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet A 24/1997. (VI. 9.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsgaszabályzatról a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről es alkalmazásáról a évi CXXV. torvény az egyenlő bánásmódról es az esélyegyenlőség előmozdításáról A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Pest Megye Közoktatás-fejlesztési stratégiája Intézményünk alapító okirata I.3. Történeti áttekintés Az intézmény Pest megye északi részén, Vác legszebb barokk terén áll ben alapították Közép- Európában harmadikként, - hazánkban elsőként ez a siket oktatás bölcsője. Megalapításában nagy szerepe volt a környezeti tényezőknek, hiszen a hallássérültek oktatása nem, vagy csak részben volt megoldott. Cházár András ügyvéd, utazásai során Bécsben járt, melynek hatásáról így írt: Bétsnek minden ritkaságait semmissé tette előttem a siket némáknak oskolája Láttam, hogy azokban, kikben az ötödik érzékenység fogyatkozott, szólás helyett jelek segítségével kifejezhetik gondolataikat /Cházár András Esedező levél részlet/ E sokszor idézett levél nyomán kezdődött meg az áldozatos szervezőmunka, melynek eredményeként augusztus 15.-én az egykori püspöki palotában megnyitotta kapuit a Vátzi Királyi Magyar Siketnéma Intézet ig tiszta profilú intézmény volt, középpontjában a siketek óvodai nevelése (1903), alapfokú iskolai oktatása, és kollégiumi ellátása. A történelmi múltban az iskolai oktatás fő pedagógiai célkitűzése, - a bécsi intézet mintájára - a siket tanulókat az ujj-abc, jelek segítségével olyan hasznos ismeretek birtokába juttatni, mellyel az életben jól elboldogulnak. A hangos beszédre való oktatás a múlt század utolsó éveiben lépett be, a századfordulón a gyógypedagógiai tanárképzés feladatait is elláttuk. A tanulólétszám emelkedése szükségessé tette a műemléképület bővítését, illetve ban új iskolaépület felépítését ben nyílt meg a Hallássérültek Kisegítő Iskolája, mai nevén Simon Antal Általános Iskola és Diákotthon, melynek operatív gazdálkodási feladatait jelenleg is ellátjuk. A vecsési Róder Imre Általános Iskola és Diákotthon megszűnésével egyidejűleg az 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolánk tagintézményeként 19

20 működött között ben lett tagintézményünk az ban alapított Általános Iskola és Speciális Szakiskola ezzel iskolánk profilja a parkgondozó szakmával is bővült szeptember 1.-től vált tagintézménnyé a szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskola. Mindkét iskolában tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók oktatásanevelése folyik. Tudós tanáraink, igazgatóink nemzetközileg elismert szakmai munkájának jórészét a kápolnában kialakított múzeum őrzi. Tanulóink kiválóan helyt álltak a munkában, nem ritkán maradandót alkottak. Csak néhányukat említve: Oros Kálmán, Vaszari László, Nagy Ernő. I.4. Jelenlegi folyamatok Az es években indult el és napjainkban is tart az iskola profiljának bővítése, melyet a fiatalok számának közel két évtizede tartó csökkenése tett szükségessé. Miután az I. törvény legalizálta az iskolai innovációt, az iskolák önálló arculatának kialakítását, a problémák megoldására az alábbi tervek születtek, illetve valósultak meg. Az 1. sz. táblázat ezt szemlélteti. Terv Megvalósulás Alapítvány létrehozása Cházár András Alapítvány 1990 Speciális Szakiskola indítása Életkezdés, családi életre felkészítés 1991 * Hallássérültek felkutatása Korai fejlesztés sz. táblázat. * ez a képzési forma a 2001/2002 tanévben megszűnt A későbbiekben a következő képzési formákkal bővült iskolánk profilja. A 2. sz. táblázat ezt szemlélteti. Indítás éve Képzési forma Szakmunkásképző könyvkötő szakma * Segédkönyvkötő** Asztalosipari szerelő évfolyam Parkgondozó *** Varrómunkás**** Női ruhakészítő szakma oktatása évfolyam***** 2. sz. táblázat * Ez a képzési forma az 1996/97-es tanévben megszűnt. ** Könyvkötő 2008-tól 20

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben