Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja."

Átírás

1 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. (Móricz Zsigmond) Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Nevelési és Pedagógiai Programja

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS; UTAZÓ TANÁRI-GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT AZ INTEGRÁLTAN NEVELENDŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA I.1. TANULÓINK SZOCIOLÓGIAI HELYZETKÉPE I.2. A NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE I.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I.4. JELENLEGI FOLYAMATOK I.5. TAGINTÉZMÉNYEINK I.5.1. Zichy utcai tagintézmény: I.5.2. Szentendrei tagintézmény Iskolánk alapfeladata a város és a vonzáskörzet enyhén értelmi fogyatékos tanulóinak oktatása és nevelése az 1-8. évfolyamban. Ellátjuk középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatását is I.6. JÖVŐKÉP I.7. INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSI NYILATKOZATA I.8. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI I.8.1. A szentendrei tagintézmény helyi céljai I.9. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT ÉRTÉKEK, MELYEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE AZ ITT FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATA: I.10. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAI ÉS MŰKÖDÉSE II. AZ ÓVODA PROGRAMJA II.1. BEVEZETŐ II.1.1. Óvodai nevelésünk története II.2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP II.3. ÁLTALÁNOS ELVEK II.4. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI II.5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE II.6. ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT II.7. VII. AZ ÓVODAI MUNKA TERVEZÉSE, ADMINISZTRÁCIÓJA: II.8. TÉRÍTÉS NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK: II.9. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI II.10. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK II.11. SÚLYOS FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II I. Bevezető II Az óvodai nevelés helye az oktatásban, célok, feladatok II Nevelési célok: II Az óvodai nevelés fő feladatai: Anyanyelvi nevelés:

4 Értelmi fejlesztés, nevelés: Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok kialakítás: Az egészséges életmód kialakítása: II Továbbhaladás feltételei, iskolaérettségi vizsgálat, a fejlődés jellemzői óvodás kor végére II.12. ENYHÉBB FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT NAGYOTHALLÓ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II IV. Továbbhaladás feltételei II.13. A HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Továbbhaladás feltételei II.14. A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II Továbbhaladás feltételei II.15. AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMJA II Bevezető II Célok II Feladatok II A fejlesztés legfontosabb területei: II Továbbhaladás feltételei II A foglalkozások heti rendszeressége III. NEVELÉSI PROGRAM III.1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA III.1.1. Az általános iskolában tanuló sajátos nevelési igényű enyhe és súlyos fokban, valamint halmozottan sérült hallássérült tanulók, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1.1.a. A pedagógiai munka alapelvei III.1.1.b. A nevelő-oktató munka célja III.1.1.c. Kulcskompetenciák III.1.1.d. A nevelő- oktató munka kiemelt feladatai III.1.1.e. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai III.1.1.f. A magatartásra ható módszerek III.1.2. Személyiségfejlesztés III.1.3. Közösségfejlesztés feladatai, színterei III.1.3.a. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink

5 III.1.3.b. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése, megoldása III.1.3.c. A helyes önirányítás és önértékelés képességének kialakítása III.1.3.d. A társas kapcsolatok kialakítása és fejlesztése a tanulói közösségekben III.1.3.e. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése III.1.3.f. Az iskolán kívüli társas kapcsolatok fejlesztése III.1.3.g. A társadalomba való beilleszkedés segítése III.1.3.h. Tanórán kívüli fejlesztést szolgáló tevékenységek III.1.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségek prevenciója, kezelése III.1.4.a. Hallássérült tanulók III.1.4.b. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók III.1.5. Tehetséggondozás III.1.5.a. Speciális tanulási tevékenységek köre: III.1.5.b. Diákotthon, mint a tanulási- tanítási tevékenység speciális területe III.1.5.c. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.1.6. Gyermek- és Ifjúságvédelmi tevékenység III.1.7. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése III.1.8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek III.1.9. A szülő tanuló pedagógus együttműködésének formái, színterei III.2. A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA III.2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei: III.2.2. Céljaink eléréséhez szükséges kulcskompetenciák III.2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.2.4. Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés III.2.5. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésére szolgáló tevékenységek III.2.6. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.2.7. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek III.2.8. A szülő-pedagógus együttműködésének formái, színterei III.3. A SZENTENDREI TAGINTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE A TANÓRÁK TARTALMI SZERVEZÉSÉNEK HAGYOMÁNYAI AZ ISKOLA EGÉSZÉT ÁTFOGÓ HAGYOMÁNYOK RENDSZERE IV. AZ EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL, KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL, FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÉS TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK IV.1. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM IV.1.1. Az egészségnevelés célja a tanulók megnyerése egészségük megtartására, fejlesztésére IV.1.2. A konkrét célok és feladatok: IV.2. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM IV.3. ZICHY UTCAI TAGINTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA I/5 ERŐFORRÁSOK ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK MÓDSZEREK

6 TANESZKÖZÖK ISKOLAI KÖRNYEZET KAPCSOLATRENDSZER, KOMMUNIKÁCIÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK IV.4. A SZENTENDREI TAGINTÉZMÉNY KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA KÜLSŐ ÉS BELSŐ KÖRNYEZETE A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI A KÖRNYEZETI NEVELÉS TANTERVI TERVEZÉSE A MEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI ESZKÖZEI A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉRTÉKELÉSI FORMÁI A HAGYOMÁNYOS ÓRAKERETEN KÍVÜL SZERVEZETT TANÍTÁS TANÓRÁN KÍVÜLI KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI JELES NAPOK A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN EGÉSZSÉGNEVELÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TEVÉKENYSÉGEK SZÍNTEREI A ROMA SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI FELADATOK IV.5. FOGYASZTÓVÉDELEM IV.5.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja IV.5.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei IV.5.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban IV.6. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK IV.6.1. Hallássérült tanulók IV.6.2. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók IV.6.3. Szentendrei tagintézmény V. HELYI TANTERV V.1. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL HASZNÁLT TANTERVEK V.2. ÓRATERVEK V.2.1. Általános iskola V.2.1.a. Súlyos fokban hallássérült tanulók óraterve, nem kötelező és rehabilitációs órák felosztása V.2.1.b. Halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók óraterve, nem kötelező és rehabilitációs órák felosztása 156 V.2.1.c. Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók óraterve V.2.2. A szentendrei tagintézmény tantervválasztásának szempontjai, a választott tanterv V.2.3. Speciális szakiskola V.2.3.a. Tantárgyi óraszámok a tanulásban akadályozott tanulók részére V.2.3.b. Értelmileg akadályozott tanulók tagozatának tantárgyi rendszere V.2.3.c. Tantárgyi óraszámok az ép értelmű tanulók részére

7 V.3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 186 V.4. V.3.1. Általános Iskola és speciális szakiskola A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 187 V.4.1. Általános iskola V.4.1.a. Hallássérült tanulók V.4.1.b. Tanulásban akadályozott tanulók értékelési rendszere V.4.1.c. Értelmileg akadályozott tanulók értékelési rendszere V.4.2. Speciális szakiskola, szakiskola V.5. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS FORMÁI, RENDJE ÉS KORLÁTAI V.6. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI V.6.1. Szentendrei tagintézmény V.7. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE VI. SZAKMAI PROGRAM I.1. CÉLOK ÉS FELADATOK A SZAKISKOLAI KÉPZÉSBEN I.2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA KIEMELT FELADATAI: I.3. ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDSZERE I.4. A SZAKMAI TANTÁRGYAK ÉS AZ AZOKRA FORDÍTOTT HETI ÓRASZÁMOK VI.1.1. Habilitációs és rehabilitációs órák: VII. DIÁKOTTHON NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VII.1. DIÁKOTTHONI ALAPELVEK VII.1.1. Bevezető VII.1.2. A diákotthoni nevelés alapelvei VII.1.3. A diákotthoni nevelés céljai és feladatai VII.1.4. A diákotthon speciális feladatai: VII.1.5. A tanulók életrendje, tanulása, szabadidő szervezése VII.1.5.a. A diákotthoni tanulók életrendje VII.1.5.b. A tanulás megszervezésének alapelvei VII.1.5.c. A szabadidő megszervezésének alapelvei VII.1.6. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, meghatározó alaplevek VII.1.7. A tanulók pályaválasztását, önálló életkezdését elősegítő tevékenységek alapelvei VII.1.8. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei VII.1.9. A diákotthon hagyományai és kapcsolatai VII Gyermekvédelem VII Az iskolával, szülővel való kapcsolattartás, együttműködés VII A kollégistákkal kapcsolatos egészségügyi ellátások VII A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő felszerelések jegyzéke 226 VII.2. A DIÁKOTTHONI FOGLALKOZÁSOK TERVE

8 VII.2.1. A diákotthoni foglalkozások óraterve (KT. 53. (7)) VIII. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGEINK IX. VIII.1. SZOLGÁLTATÁSAINK: Vizsgálat Fejlesztés, tanácsadás Terápia, csoportok VIII.1.1.a. A konduktív pedagógia VIII.1.1.b. Szenzoros integrációs terápia (Ayres-módszer) VIII.1.1.c. Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztés VIII.1.1.d. A bazális stimuláció Szülői Konzultáció VIII.2. A HALLÁSSÉRÜLTEK KORAI FEJLESZTÉSE ÉS GONDOZÁSA VIII.2.1. Integrált gyermekek fejlesztése A SZÜLŐK ÉS TANULÓK ÁLTAL INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK: 240 X. MELLÉKLETEK XI. HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK FÉLÉVI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI XI.1. MAGATARTÁS: XI.2. SZORGALOM: XI.3. TÁRSAIHOZ VALÓ VISZONYA: XI.4. MUNKÁHOZ ÉS TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYA: XI.5. FELADATTUDATA, FELADATTARTÁSA: XI.6. FIGYELME: XI.7. MEGFIGYELŐKÉPESSÉGE: XI.8. EMLÉKEZETE: XI.9. GONDOLKODÁSA: XI.10. TANULÉKONYSÁGA: XII. I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, ANYANYELV TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONYA: XII.1. ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉSE: XII.2. TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK XII.3. MUNKATEMPÓ: XII.4. KOMMUNIKÁCIÓS MOTIVÁCIÓ: MÁSOK MONDANIVALÓJÁHOZ VALÓ VISZONYULÁS: KOMMUNIKÁCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MINŐSÉGE XII.5. BESZÉDMEGÉRTÉS XII.6. BESZÉDÉRTÉS: NEM ÉRTI NEHEZEN ÉRTI ÉRTI XII.7. HALLÁSI FIGYELEM: NINCS GYENGE MEGFELELŐ XII.8. REAKCIÓ MÁSOK BESZÉDÉRE: NEM REAGÁL RÉSZBEN REAGÁL MEGFELELŐEN REAGÁL

9 XII.9. BESZÉDÉRTHETŐSÉG XII.10. SZÓKINCS ÉS NYELVI SZERKEZETI SZINT XII.11. OLVASÁS ÍRÁS BETŰISMERET: ÖSSZEOLVASÁS (ANALÓG SZÓTAGOK): OLVASÁS (SZAVAK, RÖVID MONDATOK): NÉMA, ÉRTŐ OLVASÁS (RAJZ, ÖSSZEHÚZÁS, SZÍNEZÉS, VÁLASZADÁS...): XII.12. GRAFOMOTOROS KÉSZSÉG FINOMMOTORIKA: CERUZAFOGÁS: VONALVEZETÉS: ÍRÁSKÉP: BETŰFORMA KÖVETÉS ÉS ALAKÍTÁS: VONALKÖZBE HELYEZÉS BETŰKÖTÉS, KAPCSOLÁS KÜLALAK: ÍRÁS TEMPÓ MÁSOLÁS MÁSOLÁS NYOMTATOTT FORMÁRÓL ÍROTTRA MÁSOLÁS ÍROTT FORMÁRÓL ÍROTTRA TOLLBAMONDÁS: ESZKÖZSZINTŰ ÍRÁSHASZNÁLAT: XII.13. KÖRNYEZETBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS MEGFELELŐ BIZONYTALAN GYENGE IDŐI TÁJÉKOZÓDÁS FŐFOGALMAK, ELLENTÉTEK HASZNÁLATA ÖNMAGÁRA ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG ÉLŐLÉNYEK SAJÁTOSSÁGAINAK ISMERETE KÖRNYEZETÜNK VÁLTOZÁSAINAK ISMERETE: KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDŐ MAGATARTÁSA: XII.14. BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS ALAPSZABÁLYAINAK BETARTÁSA: XII.15. GYŰJTŐ ÉS KUTATÓMUNKA: XIII. II. MATEMATIKA TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONY: ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉSE: TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS: MUNKATEMPÓ MENNYISÉG ÉS SZÁMFOGALOM CSOPORTOSÍTÁS, ÖSSZEHASONLÍTÁS, SORBA RENDEZÉS: XIII.1. SZÁMKÖRI ISMERETEI SZÁMLÁLÁS

10 TÁJÉKOZÓDÁS AZ OSZTÁLYFOKNAK MEGFELELŐ SZÁMKÖRBEN: MŰVELETEK: SZABÁLY ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK FELISMERÉS: XIV. VIZUÁLIS NEVELÉS, TECHNIKA ÉLETVITEL, HALLÁS RITMUSNEVELÉS, TESTNEVELÉS TANTÁRGYHOZ VALÓ VISZONY ÖNMAGÁHOZ MÉRT FEJLŐDÉS: TANTERVI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS: XV. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TÁJÉKOZOTTSÁG ESZKÖZHASZNÁLAT: MUNKAVÉGZÉS: A TANULT FOGALMAK ISMERETE: FELSZERELÉS KÖRNYEZETHEZ VALÓ VISZONY KREATIVITÁS, ALKOTÓKÉSZSÉG XVI. RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS SZÍN ISMERET: ÁBRÁZOLÁS: ALAPSZÍN ISMERET, FELHASZNÁLÁS: ESZKÖZHASZNÁLAT: A MUNKADARAB ESZTÉTIKÁJA: XVII. HALLÁS RITMUSNEVELÉS: RITMUSGYAKORLATOK: MONDÓKÁK, DALOK ISMERETE: A KÉZJELEK ISMERETE ZENEHALLGATÁS XVIII. TESTNEVELÉS: RENDGYAKORLATOK VÉGZÉSE GIMNASZTIKAI FELADATOK VÉGZÉSE XVIII.1. ÁLLÓKÉPESSÉG: KIVÁLÓ, ÁTLAGON FELÜLI JÓ, ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐ GYENGE TÁRSAIHOZ VALÓ VISZONY MOZGÁS: VISELKEDÉS: XVIII.2. ATLÉTIKA: XVIII.3. TORNA: XIX. LABDAGYAKORLATOK: XX. A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJA HALLÁSSÉRÜLT TANULÓKNÁL ÉVVÉGÉN. 256 SZOCIÁLIS VISELKEDÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELNŐTTEKKEL, GYERMEKEKKEL XX.1. SZORGALOM, FELADATTUDAT, FELADATVÉGZÉS

11 XXI. KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM XXI.1. KOMMUNIKÁCIÓS MOTIVÁCIÓ XXI.2. BESZÉDMEGÉRTÉS XXI.3. BESZÉDÉRTHETŐSÉG XXI.4. A SZÓKINCS ÉS A NYELVI SZERKEZETI SZINT KOMPLEX JELLEMZÉSE XXI.5. OLVASÁS XXI.6. SZÖVEGÉRTÉS XXI.7. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT XXI.8. NYELVTAN XXI.9. FOGALMAZÁS XXII. MATEMATIKA XXIII. TERMÉSZETISMERET XXIV. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK XXIV.1. HALLÁS RITMUS NEVELÉS, RAJZ VIZUÁLIS NEVELÉS, TECHNIKA, TESTNEVELÉS A/2 TISZTÁLKODÁS XXV. B: MUNKAKÉPESSÉG XXV.1.1. SZD összesítés XXV.1.2. SZD összesítés XXVI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 11

12 12 I. Bevezetés

13 A Pedagógiai Program érvényességi idejének meghatározása A Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény nevelőtestülete megvitatta, és 100 % igen szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a felülvizsgált és átdolgozott Nevelési- és Pedagógiai Programot az alábbiak szerint: Tagintézmények: Általános Iskola Szentendre: május 15.-én Zichy úti tagintézmény május 19.-én Székhely intézmény május én Érdekképviseleti szervek megvitatták az alábbiak szerint: Iskolaszék (Vác Cházár) május 18. -án Szülői szervezet (szentendrei tagintézmény) május 15.-én A Pedagógiai Programban foglaltak felülvizsgálata és értékelése A Nevelési- és Pedagógiai Program értékelését és felülvizsgálatát háromévenként a nevelőtestület elvégzi. A Pedagógiai Program módosítása A Pedagógiai Programot módosítani kell a jogszabály változásakor és az iskola alapító okiratának módosításakor. A módosítást kezdeményezheti fenntartó, igazgató, nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala és elhelyezése Az elfogadott Nevelési- és Pedagógiai Program egy-egy példánya megtalálható lesz a tanári szobákban, a könyvtárban, titkárságon és az igazgatói szobában. Elektronikus úton elérhető a helyi hálózaton és megjelenik az intézmény honlapján. Vác, május 19. Horákné Kovács Mária igazgató 13

14 113/2009. (03.27:sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (2600 Vác, Március 15. tér 6.) számára a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ban foglaltaknak megfelelően július 1-jei hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki egységes szerkezetben: 1. Az intézmény neve Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (rövidített elnevezés: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény) 2. Az intézmény székhelye, címe OM azonosító Vác, Március 15. tér Az intézmény Tagintézménye: telephelye: a. Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Vác, Zichy Hippolit u b. Általános Iskola, Szentendre, Kovács László u Penc, Rumányi u. 11. (lakásotthon) 2600 Vác, Pacsirta u. 31. (lakásotthon) 4. Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (óvoda, általános iskola, szakiskola, diákotthon, pedagógiai szakszolgálat) 5. Az intézmény működési területe Az oktatási-nevelési feladat tekintetében: elsősorban Pest megye közigazgatási területe, s a szabad kapacitás terhére felvehető gyermekek Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Nógrád megye közigazgatási területéről. A gyermekvédelmi-gyermekotthoni feladat tekintetében: Pest megye közigazgatási területe. 6. Az intézmény alapítója (eredeti) I. Ferenc király rendelete alapján Magyar Királyi Helytartó Tanács 14

15 7. Az alapítás éve (eredeti) Az intézmény fenntartója Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény felügyeleti szerve Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u Az intézmény jogállása Önálló jogi személy 11. Az intézmény gazdálkodása 12. Az intézmény tevékenysége Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ellátja a részben önállóan gazdálkodó - Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály u. 8.) - Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 5-7.) - Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (2170 Aszód, Hatvani u. 3.) - Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola (2600 Vác, Kossuth tér 3.) - Selye János Humán Szakközépiskola (2600 Vác, Jávorszky sétány 2.) - Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon (2600 Vác, Naszály u. 29.) gazdálkodását a) alaptevékenysége(i) Tanulásban akadályozott, értelmi sérült (enyhe és középsúlyos); érzékszervi fogyatékos (siket és nagyothalló); valamint ép értelmű siket és nagyothalló gyermekek ellátása; b) kisegítő, kiegészítő tevékenysége(i) a szakiskolai feladatellátásban ép értelmű tanulók oktatása 8520 alapfokú oktatás óvodai nevelés és az iskolai életmódra való felkészítés általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 8560 gyógytestnevelés 8531 általános középfokú oktatás 15

16 8532 szakmai középfokú oktatás szakiskola: (9-10. évfolyam) szakiskola szakképző évfolyamai ( évfolyam) fogyatékos és ép értelmű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása könnyűipari szakmacsoport: varrómunkás textil-termék összeállító 11. évfolyamtól: nőiruha-készítő női szabó csecsemő- és gyermekruha-készítő (A évfolyami képzés a Király Endre Ipari Szki,. Szi. És Koll. Intézményben valósul meg.) faipari szakmacsoport: asztalosipari szerelő asztalosipari szerelő nyomdaipari szakmacsoport: segédkönyvkötő könyvkötő mezőgazdasági szakmacsoport: parkgondozó kerti munkás 5590 egyéb szálláshely szolgáltatás - diákotthon 5629 Egyéb vendéglátás 8790 egyéb bentlakásos ellátás: Otthont nyújtó különleges ellátás - gyermekotthon; utógondozói ellátás (gyermekotthon) 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység (pedagógiai szakszolgálat): a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; utazó tanári-gyógypedagógiai szolgálat az integráltan nevelendő gyermekek fejlesztésének támogatására 13. Az intézménybe felvehető maximális létszám Felvehető maximális óvodai gyermeklétszám: 30 fő Felvehető maximális általános iskolai tanulólétszám: 80 fő; A szakiskolai feladat szerint felvehető maximális tanulólétszám: 96 fő Vác, Zichy Hippolit u tagintézmény (általános iskola és speciális szakiskola) max. létszáma: 240 fő, Szentendre, Kovács László u. 3. tagintézményben: 100 fő azaz mindösszesen az oktatási feladatra felvehető tanulók 16

17 maximális létszáma: 546 fő; melynek belső megoszlása a mindenkori szükségletek szerint, a kiegyenlített ellátás alapján szervezendő a maximális gyermekotthoni férőhelyek száma: 16; a diákotthon maximális férőhelyszáma: Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nyilvános pályázat alapján határozott időre bízza meg. Az intézményvezető megnevezése: igazgató 15. Az intézmény képviseletére jogosult Az intézmény vezetője, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közalkalmazott. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon a) Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő, alábbi ingatlanvagyon: 2600 Vác, Március 15. tér 6., Vác belterület 3084 hrsz.; 2614 Penc, Rumányi u. 11., Penc belterület 246/7 hrsz Vác, Zichy Hippolit u. 16. Vác belterület 3233 hrsz Vác, Pacsirta u. 31. (lakásotthon) 2000 Szentendre, Kovács László u hrsz. b) A költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó vagyon. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga Pest Megye Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes rendelet szerint. 18. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Budapest, március 27. dr. Szép Tibor főjegyző sk P.H. dr. Szűcs Lajos elnök sk 17

18 Nevelési és Pedagógiai programunk tartalmazza intézményünk nevelési oktatási folyamatának jogszabályok által előírt területeit, valamint a fogyatékos emberről, a fogyatékos létről vallott filozófiánkat, melyek alapján érvényesíti azokat a sajátos nevelési irányokat, alapelveket, célokat és feladatokat, amelyeket nevelőtestületünk magáénak érez, elfogad, és megvalósítani kíván. I.1. Tanulóink szociológiai helyzetképe Regionális feladatokat látunk el, tanulóink Pest, Komárom-Esztergom, és Nógrád és Fejér megyéből kerülnek beiskolázásra, a szakértői bizottságok szakvéleménye alapján. Az elmúlt években emelkedni látszik azon tanulóinknak a száma, akiknek családi háttere sajnos a mai magyar társadalmi valóság összes negatívumával rendelkeznek. E hatások tükröződnek a tanulók lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint viselkedési és beszédkultúrájában egyaránt. A hátrányos helyzet az alulszocializáltság, a sajátos nevelési szükséglet miatt beilleszkedési zavarok is jelentkeznek. Kevés esély van arra, hogy a helyzet változzék, éppen ezért szükség van iskolánk mentális potenciáljának növelésére. Az ismeretek elsajátításán túl szociális készségfejlesztésre, mentális támogatásukra van szükség. Mindezek meghatározóak nevelési és pedagógiai feladataink célkitűzéseinél. Megvalósításukhoz egyénre szabott fejlesztési programok szükségesek. Elsősorban a szociális hátrányokból adódó helyzetet kell kompenzálnunk, alapvető higiénés szokások kialakítása, gátlások, szorongások oldása, a családok megsegítését szolgáló gyermekjóléti intézkedések megtétele. I.2. A nevelési program elkészítésének jogszabályi háttere A nevelési program elkészítése során jogforrásként felhasználásra kerültek: - a többször módosított évi tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról az1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról és az ezt módosító évi LXI. Törvény Az 1993 évi LXXVI. sz. törvény a szakképzésről és a hozzá tartozó rendeletek (OKJ) az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól es az esélyegyenlőségük biztosításáról a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. A módosított 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról A többször módosított 14/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a képzési kötelezettekről és pedagógiai szakszolgálatokról 18

19 A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve A 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az ezt módosító és az ezt módosító 202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet A 24/1997. (VI. 9.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsgaszabályzatról a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről es alkalmazásáról a évi CXXV. torvény az egyenlő bánásmódról es az esélyegyenlőség előmozdításáról A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Pest Megye Közoktatás-fejlesztési stratégiája Intézményünk alapító okirata I.3. Történeti áttekintés Az intézmény Pest megye északi részén, Vác legszebb barokk terén áll ben alapították Közép- Európában harmadikként, - hazánkban elsőként ez a siket oktatás bölcsője. Megalapításában nagy szerepe volt a környezeti tényezőknek, hiszen a hallássérültek oktatása nem, vagy csak részben volt megoldott. Cházár András ügyvéd, utazásai során Bécsben járt, melynek hatásáról így írt: Bétsnek minden ritkaságait semmissé tette előttem a siket némáknak oskolája Láttam, hogy azokban, kikben az ötödik érzékenység fogyatkozott, szólás helyett jelek segítségével kifejezhetik gondolataikat /Cházár András Esedező levél részlet/ E sokszor idézett levél nyomán kezdődött meg az áldozatos szervezőmunka, melynek eredményeként augusztus 15.-én az egykori püspöki palotában megnyitotta kapuit a Vátzi Királyi Magyar Siketnéma Intézet ig tiszta profilú intézmény volt, középpontjában a siketek óvodai nevelése (1903), alapfokú iskolai oktatása, és kollégiumi ellátása. A történelmi múltban az iskolai oktatás fő pedagógiai célkitűzése, - a bécsi intézet mintájára - a siket tanulókat az ujj-abc, jelek segítségével olyan hasznos ismeretek birtokába juttatni, mellyel az életben jól elboldogulnak. A hangos beszédre való oktatás a múlt század utolsó éveiben lépett be, a századfordulón a gyógypedagógiai tanárképzés feladatait is elláttuk. A tanulólétszám emelkedése szükségessé tette a műemléképület bővítését, illetve ban új iskolaépület felépítését ben nyílt meg a Hallássérültek Kisegítő Iskolája, mai nevén Simon Antal Általános Iskola és Diákotthon, melynek operatív gazdálkodási feladatait jelenleg is ellátjuk. A vecsési Róder Imre Általános Iskola és Diákotthon megszűnésével egyidejűleg az 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolánk tagintézményeként 19

20 működött között ben lett tagintézményünk az ban alapított Általános Iskola és Speciális Szakiskola ezzel iskolánk profilja a parkgondozó szakmával is bővült szeptember 1.-től vált tagintézménnyé a szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskola. Mindkét iskolában tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók oktatásanevelése folyik. Tudós tanáraink, igazgatóink nemzetközileg elismert szakmai munkájának jórészét a kápolnában kialakított múzeum őrzi. Tanulóink kiválóan helyt álltak a munkában, nem ritkán maradandót alkottak. Csak néhányukat említve: Oros Kálmán, Vaszari László, Nagy Ernő. I.4. Jelenlegi folyamatok Az es években indult el és napjainkban is tart az iskola profiljának bővítése, melyet a fiatalok számának közel két évtizede tartó csökkenése tett szükségessé. Miután az I. törvény legalizálta az iskolai innovációt, az iskolák önálló arculatának kialakítását, a problémák megoldására az alábbi tervek születtek, illetve valósultak meg. Az 1. sz. táblázat ezt szemlélteti. Terv Megvalósulás Alapítvány létrehozása Cházár András Alapítvány 1990 Speciális Szakiskola indítása Életkezdés, családi életre felkészítés 1991 * Hallássérültek felkutatása Korai fejlesztés sz. táblázat. * ez a képzési forma a 2001/2002 tanévben megszűnt A későbbiekben a következő képzési formákkal bővült iskolánk profilja. A 2. sz. táblázat ezt szemlélteti. Indítás éve Képzési forma Szakmunkásképző könyvkötő szakma * Segédkönyvkötő** Asztalosipari szerelő évfolyam Parkgondozó *** Varrómunkás**** Női ruhakészítő szakma oktatása évfolyam***** 2. sz. táblázat * Ez a képzési forma az 1996/97-es tanévben megszűnt. ** Könyvkötő 2008-tól 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben