A természetvédelem története. Természetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természetvédelem története. Természetvédelem"

Átírás

1 Természetvédelem

2 A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította azok fennmaradását. 2. az ókori és középkori természetbölcselők szemlélete, amely szerint a különleges, a nehezen megközelíthető a becses, az értékes. 3. a nemzeti érzés XIX. századi előtérbe kerülésével a természetben is a nemzeti történelemhez kapcsolódó természeti értékeket kívánták megjelölni és megőrizni. 4. a tudományos alapokon nyugvó természetvédelem kialakulásának és megvalósulásának időszaka.

3 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) :1-2 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) 3-4 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

4 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

5 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) A növényvilág védelme Az erdők védelme A természetes növénytakaró megóvásában a legnagyobb jelentősége évszázadokig az erdők megfelelő kezelésének volt. Az Árpád-házi királyok idejében az erdő- és vízóvók szervezetével igyekeztek az akkor még jórészt királyi birtokban lévő erdők megfelelő használatát biztosítani. A gazdasági érdek viszont különösen a tatárjárás után abba az irányba mutatott, hogy az erdős kerületek egy részét benépesítsék és ott mezőgazdasági művelést honosítsanak meg. Az Alföldön az emberi kultúra terjeszkedésének legelőször a löszhátak estek áldozatul. Növényviláguk, így erdőik is csak szigetszerűen maradtak fenn.

6 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) A növényvilág védelme Az erdők védelme A természetes növénytakaróra a bányászat erdőkkel, fával kapcsolatos igénye is jelentősen hatott. Éppen a bányaerdők voltak azok, amelyek megfelelő kezelését és fenntartását már a XV. században királyi rendeletben szabályozták. Zsigmond 1426-ban elrendelte, hogy az ólombányákhoz tartozó erdőkben minden esztendőben, meghatározott sorrendben, más és más erdőrészt kell kivágni, amelyet aztán fel kell újítani. I. Ferdinánd 1555-ben a bányaerdőkben megtiltotta a kecskelegeltetést, míg Miksa király 1565-ben a Garam menti rézbányák környékére vonatkozó erdőrendtartást adott ki. Ebben nemcsak a kecskelegeltetést tiltotta meg, hanem előírta az erdők tervszerű használatának és felújításának a kötelezettségét is.

7 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) A növényvilág védelme Az erdők védelme Az erdők szempontjából nagy jelentősége volt a XVI-XVII. sz. török háborúknak. Az ország hadszíntérré válásakor egész sor törvényben biztosították az erdők kihasználását akkor, amikor a faanyag különböző erődítési munkálatokhoz kellett. (Pl.: A XVII. században Temesvár várfalainak javítására, a korhadt farészek kicserélésére hetven falut rendeltek.) Mária Terézia 1769-ben kiadott országos erdőrendtartása az erdők vágásokra történő beosztásán, a vágásterületek felújításán kívül a fák ültetését, az új erdők telepítését is szorgalmazta. Ezzel a kor követelményeinek megfelelő, az okszerű erdőgazdálkodás alapjait teremtette meg, bár az ország jelentős részére nem kötelező érvénnyel, hanem csak uralkodói ajánlásként.

8 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) A növényvilág védelme Az erdők védelme A XIX. század legnagyobb hatású eseménye a jobbágy-felszabadítás, illetve az ezzel összefüggő polgári fejlődés volt. A jobbágyok a korábbi erdőhasználati (faizási) lehetőségükért erdőt kaptak, sőt egyes vidékeken a legelőhasználatért járó legelőt is erdőben ( legelőilletőségű erdő -ben) adták ki. Ez természetesen az erdők túlhasználatához, illetve az erdők területének a csökkenéséhez vezetett. Ugyancsak tovább csökkent az erdőterület akkor, amikor az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követően nagyarányú ipari fejlődés és városodás-városiasodás kezdődött el. A termőföldek kiterjesztésének ugyanis egyik módját a lecsapolások, vízrendezések és a futóhomok-megkötések mellett éppen az erdőirtások jelentették.

9 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) Az állatvilág védelme A vadászati korlátozások és kihaló állatfajok A vadászat korlátozására legelőször az állatősök tiszteletéből fakadó tilalmakat említhetjük meg. A vadászat és természetvédelem kapcsolatának magyarországi vonatkozásaival kapcsolatban az alábbi vadászati korlátozásokat kell megemlítenünk: I. (Szent) László 1092-ben megtiltotta a vasárnapi vadászatot. Ezzel ugyan nem a vadat akarta kímélni, hanem a hívők lelki üdvét szerette volna megmenteni, de közvetve a vad védelmét szolgálta. Ugyancsak vallási megfontolásból rendelkezett 1279-ben a budai zsinat úgy, hogy a szerzeteseket eltiltotta a vadászat és madarászat gyakorlásától.

10 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) Az állatvilág védelme A vadászati korlátozások és kihaló állatfajok Ez a korlátozás azonban nem volt elegendő egy-egy faj megmentésére. Így a mai természetvédelem legnagyobb problémájával, a fajok kipusztulásával már a középkortól kezdődően találkozunk. Az őstulok eltűnését a tatárjárás utáni időkre teszik. A jávorszarvas a XV-XVIII. században fordult elő utoljára. Az utolsó bölényt pedig feltehetően 1762-ben ejtették el Erdélyben. A XVIII. századra tehető az utolsó vadkecske elejtése is. Az említett vadfajok eltűnésében az élőhely változása (a lakosság szaporodásával összefüggő erdőirtások, lecsapolások stb.) és a vadászat egyenlő súllyal estek latba.

11 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) Az állatvilág védelme A vadászati korlátozások és kihaló állatfajok A középkori Magyarország pusztulása, a török kori romlás óriási károkat okozott a Kárpát-medence, annak is főleg középső része, vadállományában. A török kort követő újjáépítés időszakában, 1729-ben született az első olyan vadászati törvény, amely már tilalmi időket is tartalmaz. III. Károly dekrétuma elsősorban a szarvast és az őzsutát vette védelmébe, míg a telepített vadfajokat (például a fácánt) kizárólag a földbirtok tulajdonosa ejthette el.

12 Előtörténet (a XIX. Század közepéig) Az állatvilág védelme A vadászati korlátozások és kihaló állatfajok A jobbágyfelszabadítás és az években ismét hadszíntérré váló ország időszakában a vadon élő állatok is fogytak. Példaként a szarvast említhetjük meg, amely korábbi élőhelyein, csak szigetszerű állományokban maradt fenn. A fokozott vadászatot, illetve vadorzást ugyan az évi osztrákmagyar kiegyezést követő időszakban helyreálló alkotmányos rend igyekezett visszaszorítani, de ezzel egyidőben a természetátalakítással járó tőkés fejlődés az élőhelyek átalakulásához, romlásához vezetett. A vadászati kultúra fejlődése, a vadóvás, a vadtenyésztés azonban az élőhelyek leromlását részben ellensúlyozta.

13 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

14 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) Az időszakra általánosan jellemző volt: A megjelent számos jogszabály a természetvédelemmel csak másodlagosan, mellesleg foglalkozott jellemzően az erdők, a vadászat és a mezőgazdaság mellett. A kidolgozott javaslatok többsége a történelmi Magyarország területére vonatkozott. Az akkori jelentős értékek ma már határainkon kívülre kerültek. Egyes fajok a mai határainkon belül nem is fordulnak elő.

15 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) évi IV. törvénycikk (Az első vadászati törvény) A törvény új vadászati idényeket határoz meg, de több állatcsoport esetén is engedélyezi az állandó vadászatot: A seregekben vonuló vízimadarak, galambok, ragadozó madarak Ragadozó és kártékony állatok (pl.: medve, farkas, hiúz, vadmacska, ürge, vidra stb..) Ürge (Citellus citellus)

16 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A törvény fontosabb természetvédelmi vonatkozású intézkedései: A véderdőkben az erdőirtás és a tarvágás tilos. A véderdőket adókedvezményben kell részesíteni. Futóhomokon álló erdők és mezőgazdasági művelésre alkalmatlan erdők feltétlenül fenntartandók. A véderdőkben legeltetni, almot gyűjteni tilos évi XXXI. törvénycikk (Az első erdőtörvény) Véderdő a Haraszt-hegyen

17 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) évi XXXI. törvénycikk (Az első erdőtörvény) Természetvédelmi szempontból kedvezőtlen hatásai is voltak a törvénynek, elsősorban a kopár, illetve a futóhomok területek erdősítésének előírása miatt ban jelent meg A kopárfásítások ösztönzéséről rendelkező évi törvénycikk, mely a kopárok fásításának fokozottabb ütemét kívánta elősegíteni. Pilisvörösvári kopár talajelőkészített része (forrás: Erdészeti Lapok 1958 szeptember)

18 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A természetvédelmet is szolgáló legfontosabb előírásai: Általános vadászati tilalom februártól augusztusig, mely idő alatt hajtókutyákkal vadászni nem szabad. Korlátozva szabad vadászni szarvasra, őzre, dámra, zergére, siket- és nyírfajdra, császármadárra, fácánra, túzokra és fogolyra. Minden időben tilos vadászni éneklőmadarakra. Bizonyos kivételekkel nem szabad elfogni a madarak fiókáit, érinteni a fészküket és elszedni a tojásait. A tilalmak a párosodás és a költés ideje alatt a vándor- és vízimadarakra is kiterjednek. A tilalmi időn kívül sem szabad a vadat tőrrel, hálóval és hurokkal elfogni vagy megölni. Ezzel mintegy 140 énekes madárfaj védelmet kapott évi XX. törvénycikk a vadászatról

19 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A földművelésügyi miniszter VIII.1./1901. sz. rend. a mezőgazdaságra hasznos állatok oltalmazása érdekében (1901) Az 1899-ben megjelent törvény végrehajtásaként védelem alá helyezet 32 emlőst, valamint az évi vadászati törvényben megjelent madarakra vonatkozó rendelkezéseket pontosította és 132. madárfajt név szerint védelem alá helyezett. A rendelet fontosabb természetvédelmi előírásai: Aki a védelem alatt álló madarat pusztítja az pénzbüntetéssel sújtható. A védett fajokat csak tudományos céllal, hatósági engedéllyel lehet elfogni, ill. elpusztítani A rendelet előírásainak betartását a mezőőrök, az erdőőrök és az útfenntartási személyzet ellenőrizte.

20 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) Kaán Károly: A természeti emlékek fenntartása (A m. kir. Földművelésügyi miniszter 10/1909 sz. kiadványa) A minisztérium félhivatalos kiadványának tekinthető. Kaán Károly a kiadvány célját az alábbiakban fogalmazta meg: Jelen munka czélja a természeti emlékek fogalmának, különböző fajainak és sokoldalú jelentőségének megismertetése mellett főleg annak vázlatos megállapítása, hogy hazánk milyenféle természeti emlékei várnak gondos őrizetre és törvényes védelemre. Kaán Károly

21 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A szerző külföldi példák alapján javaslatot tesz a természeti értékek csoportosítására és sürgeti ezek védelmét. Az általa kidolgozott rendszer évtizedekig határozta meg a hazai természeti értékek kategorizálását. Az általa javasolt kategóriák: Történeti vonatkozású értékek Természeti emlék Természeti táj Kaán Károly: A természeti emlékek fenntartása (A m. kir. Földművelésügyi miniszter 10/1909 sz. kiadványa)

22 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A földművelésügyi miniszter /1912. FM sz. rendelete A rendelet öt vízimadár védelmét (köztük a nagy kócsagét!) mondja ki. Ezek védelmére azért került sor, mert pusztulófélben lévő természeti ritkaság -nak tekinthetőek. Ennek az öt fajnak a védetté nyilvánítása elvi fordulópontot jelentett a természetvédelemben, ugyanis a korábban védetté nyilvánított fajokkal ellentétben ezeknek a madarak, csak a természeti értékük alapján kerültek oltalom alá. Ez volt az utolsó védetté nyilvánítás a történelmi Magyarország területén. Nagy kócsag (Egretta alba)

23 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A természeti emlékek összeírása (1914) A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartásának kérdéséhez (Kaán Károly) Az 1909-ben megjelent írás folytatása, melyben tájékoztatást ad arról, hogy a korábbi tanulmányát a minisztérium az illetékeseknek szétküldte, és felhívta őket a fenntartásra érdemes természeti emlékek összeírására. Az összeírás korszakalkotó jelentőségű volt. Ez volt Magyarországon az első ilyen felmérés, ami nélkül a természetvédelmi törvény elkészítése elképzelhetetlen lett volna.

24 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A természeti emlékek összeírása (1914) A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartásának kérdéséhez (Kaán Károly) A felmérés és annak eredményei a világháború miatt örökre jelképesek maradtak. Az összeírt értékek közül kb. 250 található a mai határainkon belül, mintegy ha kiterjedésben, többségük idős, magános fa. A kötetben megemlíti, hogy az előkészítés alatt álló természetvédelmi törvényben gondoskodnak róla, hogy a magánbirtokon előforduló, de kellő védelemben nem részesülő értékek kisajátíthatóak legyenek. Javasolja az országos természetvédelmi bizottság létrehozását, hogy az a témával foglalkozó szervezeteket összefogja.

25 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) Természetvédelmi miniszteri biztos működési feltételeiről intézkedő sz. elnöki rendelet (1914) Az I. világháború kitörése a rendelet végrehajtását megakadályozta. (Más feladatkörrel ugyan, de az első miniszteri biztos kinevezésére 81 évvel később, 1996-ban került sor.) Az I. Világháború után a trianoni határokon belül az összeírt értékeknek mintegy 30%-a maradt. A korábbi legjelentősebbnek tekintett értékek jórészt a határainkon kívülre kerültek.

26 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) A trianoni határokon belül a Balaton és környéke vált a legjelentősebb értékké. A Balatoni Szövetség már 1915-ben javasolta a badacsonyi bányák megszüntetését és a hegy védelmét. A tulajdonos herceg Eszterházy Miklós: olyan messze már nem lehet menni a természeti szépségek megvédésében, hogy a sok millió értékű, európai hírességű badacsonyi bazalt teljesen kihasználatlanul hagyassék. Lóczy Lajos több tanulmányban bizonyította, hogy az itteni geológiai értékek Európa szerte egyedülállóak. A Badacsony a régi bánya nyomaival

27 II. Kezdeti szakasz ig (48 év) Schenk Jakab: A kócsag hajdani és jelenlegi fészkelő telepei Magyarországon (1918) Schenk Jakab (1918): A nagy kócsag a kipusztulás szélére jutott. Az akkori körülmények között egyedül a Kis-Balaton nyújtott számára fészkelési lehetőséget, így a területet mindenképen védelem alá kellet helyezni től Kócsagőrt is tudtak alkalmazni, melyet a hollandok fizettek (A hazai gyakorlati természetvédelem kezdete!) Táblákat helyeztek ki, és a csendőrséget is bevonták. (Emellett a terület lecsapolásának terve is készült) Schenk Jakab

28 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

29 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) A Balaton-felvidéki tanúhegyek védelme továbbra is megoldatlan maradt. Ezzel kapcsolatban jelent meg Herczeg Ferenc évtizedekkel később is gyakran idézett írása: Herczeg Ferenc (1929 szept. 23. Pest Hírlap): A magántulajdonra, a szerzett jog szentségére hivatkoznak azok, akik a Badacsony testéből lakmároznak! Van azonban valami, ami szentebb a magántulajdonnál és minden szerzett jognál, és ez: a nemzeti érdek! A természetvédelem társadalmi megnyilvánulása

30 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti emlékek (1931) A művet a hazai természetvédelem alapművének tekintjük. A könyv a korábbi írásainak tulajdonképpeni összefoglalója. A több mint 300 oldalas mű legmaradandóbb fejezete a rezervációra alkalmas helyek címet viselte. Az 1939 és 1969 közötti védetté nyilvánítások szinte kizárólag ebből a fejezetből építkeztek ig 17 ezer hektáron 378 területet nyilvánítottak védetté. Ezek közül számos fa, facsoport volt, melyek egy része (90 db) a háborúban megsemmisült.

31 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) Az erdőkről és a természetvédelemről szóló évi IV. tc. (1935) (A második erdő tv., az első természetvédelmi törvény) Hazánk első magas szintű természetvédelmi jogszabálya, mely közel harminc évig tartó előkészítést követően jelent meg. Az, hogy a törvény az erdőtörvénnyel közösen jelent meg azzal magyarázható, hogy a természetvédelemmel intézményesen csak az államerdészet foglalkozott. Tartalmazta az Országos Természetvédelmi Tanács felállításának szükségességét A természetvédelmi területek kijelölésének jogát a Földművelési Miniszter kapta A tájvédelmi körzeteket a miniszterelnök jelölhette ki. Lehetőséget adott a magántulajdon kisajátítására.

32 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) A földművelésügyi miniszter 35000/1938. sz. végrehajtási rendelete az erdőkről és a természetvédelemről törvény végrehajtásáról (1938) Az első természetvédelmi tv. végrehajtási rendeletére további 3 évet kellett várni. Végül a Budapesti Közlöny évi 97. számában jelent meg. Intézkedett a védendő növény- és állatfajok összeírásáról a területek összeírásáról a védetté nyilvánítási eljárásról a kisajátítás módozatairól Megfogalmazta a barlangok feltárásával kapcsolatos szabályokat a védett területek kijelölésének szabályait a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos szabályokat az Országos Természetvédelmi Tanács feladatát

33 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) A természetvédelmi törvény rendelkezik arról, hogy a földművelésügyi miniszternek, a szükséges szakértői közreműködés érdekében létre kell hoznia az Országos Természetvédelmi Tanácsot Az OTT feladata a védelemre érdemes értékek felkutatása védetté nyilvánítása A földművelésügyi miniszter 34615/1938. sz. rendelete (Országos Természetvédelmi Tanács) (1939) természetvédelmi területekre és tájvédelmi körzetekre javaslatot tenni természetvédelmi kérdésekben szakvéleményt alkotni

34 III. Előkészítő szakasz ig (25 év) A Debreceni Nagyerdő, az ország első védett területe (1939) Az első védett terület a Debreceni Nagyerdő egy 31 ha-os területe, mely a háború alatt elpusztult. A Debreceni Nagyerdő TT (forrás:

35 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

36 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A szakasz elválasztását az előző szakasztól a második világháború miatti kényszerszünet indokolta. A természetvédelem ügye továbbra is a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott. A minisztériumban továbbra is az államerdészet keretein belül, az évi törvény alapján folyt a természetvédelmi munka. Az erdők nagy részének államosításával és szervezeti átalakításokkal jött létre a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD). A MÁLLERD keretein belül működött tovább a OTT titkársága között védetté nyilvánítás nem történt, a gyakorlati természetvédelem lényegében szünetelt.

37 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) ig A második világháború óriási pusztítással járt. Hazánk területét ismét megcsonkították. A korábban védetté nyilvánított értékek egy része (területüket tekintve 54%-a) a határainkon kívülre került. A határainkon belül maradt 197 területből 78 terület megsemmisült. Az OTT széthullott. Tagjai vagy meghaltak, vagy szétszéledtek a világban. Aki itthon maradt, azok kivétel nélkül más munkát folytattak. A természetvédelmi munkát szinte a nulláról kellett újra kezdeni. Alapvető változás volt a földreformtörvény hatályba léptetése. Előírásai szerint hazánk erdeinek mintegy 90%-a állami tulajdonba vagy állami kezelésbe került. (Korábban ez az érték nem érte el az 5%-ot!)

38 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) ig A természetvédelemmel kapcsolatos feladatok is jogilag a MÁLLERDhez tartoztak, de a háború utáni években természetvédelmi kérdésekkel szinte senki nem foglalkozott. A természetvédelmi tevékenység újraszervezésének első lépéseként az OTT felélesztését jelölték meg. A szakemberek a természetvédelem újjászervezését a MÁLLERD keretein belül képzelték el, de ez az első időszakban nem sikerült. A MÁLLERD vezetésével végül az akkori köztársasági elnök fiát ifj. Dr. Tildy Zoltánt bízták meg. (Aki egy természetszerető, természetfotós és vadászó ember volt.) Az elnöknek két év alatt sikerült elérnie, hogy a MÁLLERD természetvédelmi feladatokat is kapjon.

39 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) ig A természetvédelmi feladatok ellátására létrehozott szakosztály feladatait az alábbiakban fogalmazta meg: A természetvédelem tárgyainak nyilvántartása Védetté nyilvánítás kezdeményezése Az OTT-vel való együttműködés A MÁLLERD idejében a természetvédelmi kezelési feladatokat a hazai tíz állami erdőigazgatóság látta el. Az erdők államosításával kapcsolatos óriási munka miatt a természetvédelmi feladatoknak csak részlegesen tudták megfelelni. Összességében a MÁLLERD időszak alatt a természetvédelem nem ért el jelentős eredményeket.

40 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Köztársaság Alkotmányát rögzítő évi XX. törvény (1949) Kimondja, hogy a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, az ország területén élőknek joguk van a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar köztársaság többek között az épített és a természeti környezet védelmével valósítja meg. Ezzel az alkotmány elismeri a természetvédelem szükségességét.

41 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A természetvédelmi feladatok ellátása (1949) Az államerdészet átszervezésével a helyi természetvédelmi feladatok végrehajtását az állami erdőgazdaságok feladatává tették. A védetté nyilvánítási jogkor az Országos Természetvédelmi Tanácshoz került. (Korábban csak javaslatot tehetett, de a védetté nyilvánítás a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozott.)

42 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Tihanyi Tájvédelmi Körzet, hazánk első védett tája (1952) Hazánk első tájvédelmi körzete a 260-ik védett terület Magyarországon. A védetté nyilvánításkor 1100 ha kiterjedésű volt. A tájvédelmi körzet 1997-ben beolvadt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba. Tihany

43 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 18. sz. törvényerejű rendelete a természetvédelemről A törvényerejű rendelet főbb előírásai: A természetnek azokat a tárgyait, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos vagy kulturális érték, védelem alá kell helyezni és óvni kell minden olyan hatástól, amely fennmaradásukat vagy sajátos természeti tulajdonságukat sérti vagy veszélyezteti. A barlangok külön határozat nélkül védelem alatt állnak. Meghatározza a természetvédelmi terület és tájvédelmi körzet fogalmát. Tiltja a védett természeti érték pusztítását, rongálását és jellegük megváltoztatását.

44 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 18. sz. törvényerejű rendelete a természetvédelemről A törvényerejű rendelet főbb előírásai: Kimondja, hogy a természetvédelem országos hatáskörű és ellenőrző szerve a Minisztertanács felügyelete alá tartozó Országos Természetvédelmi Hivatal (OTvH). A természetvédelem helyi feladatait első fokon a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya látja el. Az országos Természetvédelmi Hivatal mellett véleményező és tanácsadó szervként Természetvédelmi Tanács működik. A védett területek természetvédelmi kezelését az OTvH közvetlen vagy más szervek útján látja el. Természetvédelmi célra kisajátítást is végezhet.

45 IV. Átmeneti szakasz (17 év) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 18. sz. törvényerejű rendelete a természetvédelemről A törvényerejű rendelet tehát két alapvető kérdést rendez: Létrehoz első és másodfokú hatósági szervezetet. Megoldja a védett értékek kezelését. Alapvető változás, hogy innentől kezdve nem a földművelési tárca alá tartozik a természetvédelem ügye.

46 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

47 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) A szakasz kezdetének az 1961 évi törvényerejű rendelet 1962-es hatálybalépését tekintjük. Ebben a szakaszban kezdte meg a közvetlenül a kormány alá rendelt OTvH a működését. A szakma ezt az időszakot összességében az elszalasztott lehetőségek és a nagy csalódások időszakának tekinti. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy bár minden körülmény adott volt a nagyarányú védetté nyilvánítások megkezdéséhez, azok mégsem történtek meg. A természetvédelem első fél évszázadának átlagos védetté nyilvánításait alapul véve ebben az évtizedben több mint 90%-os alulteljesítés állt elő. Évente átlagosan kevesebb mint három terület került védelem alá.

48 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) A negatívumok főbb okai: Nem volt készítettek kellően átgondolt védetté nyilvánítási terveket. Nem építették ki a természetvédelem területi végrehajtó szervezetét. A hatósági feladatokat az egész országban a főhatóság végezte el. A kezelési teendőket továbbra is az erdőgazdaságok végezték. Összességében: Ebben az időszakban megteremtődtek a gyors előrelépés és a kibontakozás lehetőségét, de maga a kibontakozás elmaradt.

49 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) A természetvédelemről szóló, évi törvényerejű rendelet a kormány alá rendelve hozta létre az OTvH-t. Az OTvH lett a másodfokú hatóság. A Hivatal elnöke széleskörű jogosítványokat kapott. Az elnök jogkörébe tartozott a védetté nyilvánítás, annak eldöntése, hogy egy érték országos vagy helyi jelentőségű-e, a nemzeti park alapítás, a szervezet kialakítása, védett területek kisajátítása és vezetők kinevezése, felmentése. A Hivatal feladata a védelem alá helyezés, a védett értékek nyilvántartásba vétele, megóvása, fenntartása és a területek ellenőrzése, károkozás esetén a szükséges intézkedések megtétele volt. A Hivatal elnöke 1972-ig ifj. Tildy Zoltán volt. Az Országos Természetvédelmi Hivatal (OTvH)

50 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) A Természetvédelmi Tanács (TT) A természetvédelemről szóló, évi törvényerejű rendelet a Hivatallal egyidőben létrehozta a Természetvédelmi Tanácsot (TT), melynek az elnöke a Hivatal mindenkori elnöke volt. A Tanács szakmai tanácsadó, illetve véleményező feladatokat látott el. A Hivatal elnöke a Tanácsot nem működtette, amely később hozzá járult a korai felmentéséhez.

51 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) Nyugati szakemberek memoranduma a természetért (1967) 22 Nyugat-Európában élő természetvédelmi szakember A természetért címmel írt levelet a Magyar Népköztársaság Kormányzatának és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. A levél burkoltan, de bírálta a magyar természetvédelem elmaradottságát, és sürgették az Alföld természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzését. Magyar akadémikusok memoranduma a magyar természetvédelem ügyében Feltehetően a fenti levélek a hatására 1969-ben a az Akadémia a fenti címmel terjedelmes írást állított össze, mely lényege, hogy az OTvH jelenlegi elnöke nem alkalmas az elnöki tisztség betöltésére, helyette új vezetőt kell kijelölni.

52 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) Természetvédelmi kormányrendelet (1971) A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 12/1971. (IV.1.) sz. rendelete a természetvédelemről szóló évi 18. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról A rendelet fontosabb előírásai: Az országos jelentőségű értékek védelmét, fenntartását az OTvH hatáskörébe rendelte. A helyi jelentőségű értékek védelmét, fenntartását a megyei tanácsok hatáskörébe utalta. Tájvédelmi Körzetet csak az OTvH létesíthet. Nemzeti park létesítéséről az OTvH elnöke az érintett miniszterekkel egyetértésben határoz. (Itt jelenik meg első alkalommal a nemzeti park létesítésének lehetősége) A természeti értékek védelmére bárki javaslatot tehet. A védett fajok oltalmáról azok előfordulási helyének tulajdonosa is köteles gondoskodni. A természetvédelmet az oktatási intézményekben oktatni kell.

53 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) Természetvédelmi kormányrendelet (1971) A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 12/1971. (IV.1.) sz. rendelete a természetvédelemről szóló évi 18. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról A rendelet fontosabb előírásai: A védett természeti értékek természetvédelmi kezelésével a hatóság szükség szerint bármilyen szervet megbízhat. A megbízott szerv köteles a védetté nyilvánító határozatot végrehajtani és a rábízott természeti érték védelméről gondoskodni. A védett értékek védelmére természetvédelmi őröket kell alkalmazni. Kimondja, hogy 19 faj kivételével a vadonélő madarak külön védetté nyilvánító határozat nélkül természetvédelem alatt állnak. A kormányrendelet egy korszerű természetvédelmi munka lehetőségét teremtette meg. A Természetvédelmi Tanácsot újjá szervezték A rendelet megoldotta az évszázados hazai természetvédelem legnagyobb hiányosságát, vagyis lehetővé tette a nemzeti park létesítését.

54 V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) Helyi jelentőségű természeti értékek (1971) Az 1971-es kormányrendelet megteremtette az országos jelentőségű és a megyei (fővárosi, megyei városi) jelentőségű természeti értékek fogalmát. Az országos jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítását és fenntartását az országos főhatóság végezte, míg a helyi jelentőségű értékek esetén a megyék, a főváros, ill. a megyei jogú városok. A természeti érétkek jelentőségét a természetvédelmi főhatóság vezetője állapítja meg. A jogszabály értelmében a nemzeti park és a tájvédelmi körzet mindig országos jelentőségű.

55 A természetvédelem történetének főbb szakaszai I. Előtörténet (a XIX. Század közepéig) II. Kezdeti szakasz ig (48 év) III. Előkészítő szakasz ig (25 év) IV. Átmeneti szakasz (17 év) V. Megtorpanási szakasz ig (10 év) VI. Kibontakozási szakasz 1972-től (30 év)

56 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A szakasz kezdetének az első magyar nemzeti park megalakulását tekintjük, és napjainkban is tart. A korábbiakhoz képest szorosára emelkedett a védett értékek száma. Hazánk összes nemzeti parkja ebben a szakaszban létesült.

57 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A Minisztertanács 1972 júniusában Tildy Zoltánt elnöki beosztása alól felmentette és elnökhelyettesi pozícióba helyezte át. Az új elnök Rakonczay Zoltán erdőmérnök-közgazdász lett. Az új elnök az alábbi célokat tűzte ki: A védett területek kiterjedésének szorosára való emelése A veszélyeztetett fajok oltalom alá helyezése Legalább öt nemzeti park létesítése A természetvédelem területi szerveinek létrehozása Elnökváltás (1972)

58 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Hortobágyi Nemzeti Park (1973) Hazánk első nemzeti parkja, 1973-ban ha-on jött létre, debreceni székhellyel. A nemzeti park létrehozásáról szóló, az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1850/1972 OTvH sz. határozata a Tanácsok Közlönye XXI. évfolyamának 58. különszámában jelent meg, mely 1973 január 1- én váltk hatályossá. A nemzeti park létrehozását ötéves előkészítő munka előzte meg.

59 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A Magyar Madártani Egyesület (1974) A 70-es években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a természetvédelem ügyének a támogatására meg kell nyerni a lakosság rokonszenvét is. Ezzel a céllal, az OTvH támogatásával jan. 4-én Budapesten megalakult a Magyar Madártani Egyesület. Mivel a tevékenységük hamar túlnőtt az ornitológia területén ezért a nevüket Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületre változtatták. A gyakorlati természetvédelmen túl nagy hangsúly fektetnek az ismeretterjesztésre is.

60 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Kiskunsági Nemzeti Park (1975) Hazánk második nemzeti parkja, 1975-ben ha-on jött létre, kecskeméti székhellyel. Az összes nemzeti parkunk közül a kiskunsági alakult meg a leggyorsabban és leginkább zökkenőmentesen.

61 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Bükki Nemzeti Park (1977) Hazánk harmadik nemzeti parkja, 1977-ben ha-on jött létre, eleinte miskolci, majd egri székhellyel.

62 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) (1977) A Minisztertanács az Országos Környezetvédelmi Tanácsot és a Természetvédelmi Tanácsot megszüntette és helyettük a két szakterületet összefogó Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanácsot hozta létre. (Mely működése során a természetvédelem terén maradandót nem alkotott.) Ugyanekkor az OTvH-t és az Országos Környezetvédelmi Tanács Titkárságát is összevonták és ezzel jött létre az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH). Ezzel megszűnt a természetvédelem korábban kialakított, és jól működő, önálló szervezete ezért összességében természetvédelmi szempontból kedvezőtlen változásnak tekinthető. A hivatal általános elnökhelyettesének irányításával (Rakonczay Zoltán) hozták létre a Természetvédelmi Főosztályt.

63 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Büntető törvénykönyv (1978) A törvény kimondja, hogy szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel kell büntetni azt, aki: fokozott védelem alatt álló vagy nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növényt vagy állatot, annak bármely fejlődési szakaszában lévő egyedét vagy annak származékát jogellenesen megszerzi, külföldre juttatja, értékesíti vagy elpusztítja, valamint védett természeti területen jogellenesen, jelentős mértékben megváltoztat.

64 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A rendelet sok szempontból előrelépés volt és kb. ugyanannyi szempontból visszalépésnek minősíthető. Pozitívumok: bevezette a fokozottan védett fogalmát lehetővé tette a bírságolást megteremtette a társadalmi erők hatékonyabb bevonását Negatívumok: Természetvédelmi törvényerejű rendelet (1982) Az akkor védelem alatt álló mintegy 400 ezer ha terület a rendelet szerint elegendő volt, így a későbbiekben a védett területek növelése már nem cél. (Ezt az elvet a hivatal akkori elnöke már a rendelet előtt is betartotta, de a későbbi utódai ezt az előírást nem vették figyelembe.)

65 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Csere az OKTH elnöki székében Gonda György nyugdíjazását követően Ábrahám Kálmán gépészmérnököt nevezték ki a természetvédelem élére, aki egészen 1989-ig irányította a hazai természetvédelmet. A kifejezetten műszaki képesítése ellenére nagy rokonszenvel volt a természetvédelem iránt. Munkába lépése után szinte haladéktalanul aláírta az elődje hat éves hivatali ideje alatt felhalmozódott védetté nyilvánítási rendelkezés tervezeteket. Hivatali ideje alatt a természetvédelem szinte teljes szabadságot élvezett. (Erre az időszakra a természetvédők jó szívvel emlékeznek.)

66 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Aggteleki Nemzeti Park (1985) Hazánk negyedik nemzeti parkja, 1985-ben ha-on jött létre, jósvafői székhellyel.

67 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Létrehozása (1987) A Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról alkotott törvény értelmében az OKTH és az Országos Vízügyi Hivatal összevonásával megalakult a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, mely 1990-ig a természetvédelem legfelső irányító szerve is volt, az irányítás a környezetvédelmi miniszter feladatkörébe tartozott. Ez volt hazánk első környezetvédelmi minisztériuma A döntés szakmailag helyes volt, de a gyakorlatban a természetvédelmet a környezetvédelemnek és a vízgazdálkodásnak is alárendelték.

68 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumban létrehozták a Természetvédelmi Főosztályt, melyet egy olyan miniszterhelyettes irányít, akinek a fő feladata természetvédelem (természetvédelmi miniszterhelyettes) Ezt a tisztséget Rakonczay Zoltán vállalta. Természetvédelmi Főosztály (1989)

69 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A rendszerváltás során a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium helyett létrehozták a Környezetvédelmi Minisztériumot. A változtatások zökkenőmentesen zajlottak. Környezetvédelmi Minisztérium (1990) A nyugdíjba ment természetvédelmi miniszterhelyettes helyére a szakmai múlttal rendelkező Tardy János került helyettes államtitkár pozícióban. Szakmai szempontból a leginkább negatívnak ítélhető döntés a vízügyi ágazatnak a minisztériumból történő kiválása. Pozitívumként értékelendő, hogy a minisztérium belső szervezeteként létrehozták a Természetvédelmi Hivatalt, illetve, hogy a korábbi természetvédelmi felügyelőségeket természetvédelmi igazgatóságokként újjászervezték.

70 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (1990) A természetvédelem számára kedvező változás volt, hogy a minisztérium szervezeti egységeként, helyettes államtitkár irányításával létrehozta a Természetvédelmi Hivatalt. (Bár az elnevezése hasonlít az egykori OTvH-hoz, de összehasonlíthatatlanul más jogkörei voltak!)

71 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től 1990 végén Tardy János nevezték ki a Hivatal élére, mely posztot 12 éven át töltötte be. A Hivatal szervezeti felépítése: Földtani és Tájvédelmi Főosztály Élővilágvédelmi Főosztály Természetvédelmi Hivatal (1990)

72 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Természetvédelmi szervezet (1990) 1990-ben kiadott KTM rendelet a természetvédelmi közigazgatás önálló jogi személyiséggel rendelkező, saját költségvetéssel és bérgazdálkodással bíró szervekként létrehozta a nemzeti park és a természetvédelmi igazgatóságokat. Az igazgatóságokat a Természetvédelmi Hivatal irányította. Az igazgatóságok elsőfokú hatósági és szakhatósági jogkört gyakoroltak.

73 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Fertő-tavi Nemzeti Park (1991) Hazánk ötödik nemzeti parkja, 1991-ben ha-on jött létre, sarródi székhellyel.

74 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Az önkormányzatok természetvédelmi feladata (1991) 1991-ben hozott, az önkormányzatok feladatait meghatározó törvény értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete nyilvánítja védetté a helyi jelentőségű természeti értékeket és gondoskodik ezek megóvásáról, fenntartásáról, bemutatásáról, helyreállításáról és őrzéséről. A természetvédelmi hatáskörök egy részének önkormányzati hatáskörbe történő átadása szakmailag kedvezőtlennek tekinthető, az önkormányzatok nagy száma (több mint 3000) és az ott dolgozó természetvédelmi szakemberek hiánya miatt.

75 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Kárpótlási törvény (1991) A törvény általános szabályként rögzíti, hogy a kárpótlásra kiadásra kerülő termőföldet védett természeti területen kívül kell kijelölni. Ha az így rendelkezésre álló földterület a kárpótláshoz nem bizonyulna elegendőnek, akkor nemzeti park, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, valamint fokozottan védett területek kivételével a szövetkezeti tulajdonban lévő védett természeti terület is kijelölhető, ha ehhez az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárul. A törvény természetvédelmi szempontból a természetvédelem eddigi hazai történetében a legtermészetvédelem-ellenesebb magas szintű jogszabály. Ellenkezik a nemzetközi gyakorlattal és törekvésekkel és a józan ésszel is.

76 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A szövetkezeti törvény (1992) A törvény alapján képzendő alkalmazotti, részaránytulajdonosi és kárpótlási földalapokba a szövetkezeti földeket úgy kell kijelölni, hogy a lakott tanyákhoz tartozó termőföld kivételével nemzeti park, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, ill. fokozottan védett terület, valamint szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és erdő művelési ágú termőföld kivételével egyéb védett természeti terület ne kerüljön bele. A földalapba ki nem jelölhető védett, ill. védelemre tervezett természeti területeken az illetékes nemzeti park (vagy természetvédelmi) igazgatóságnak kezelői joga keletkezik. A törvény legnagyobb hibája, hogy megengedte a védett területeken álló erdők kárpótlásra történő kijelölését.

77 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Tartósan állami tulajdonban maradó földterületek (1992) A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről hozott kormányrendelet meghatározza, hogy az Állami Vagyonkezelő Rt. induló vagyoni köréhez tartoznak azok a jelenleg állami tulajdonban lévő erdők, valamint meghatározott természetvédelmi tilalom alatt álló földterületek, amelyek az Állami Vagyonkezelő Rt.-hez tartozó gazdálkodó szervezetek kezelésében vannak. A rendelet a KTM-hoz rendelte a Hortobágyi Állami Gazdaság tulajdonosi jogainak gyakorlását, megjelölve azt is, hogy a szervezet 100%-os állami tulajdont élvez. Az elképzelések szerint a Hortobágyi ÁG a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság birtokába került volna, de végül a gazdálkodói feladatokat egy közbeiktatott szervezet - a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht. - látta el.

78 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Vagyonpolitikai irányelvek (1993) Az irányelv értelmében az Állami Vagyonügynökség bevételéből, többek között a védett vagy védelemre tervezett területekkel kapcsolatos kártalanítás is finanszírozható. Egy ilyen rendelkezés a természetvédelemre nézve nagyon kedvező lett volna, ha az ebből származó bevételek újabb területek felvásárlását szolgálták volna. Valójában azonban arról volt szó, hogy a korábban meggondolatlanul és eléggé el nem ítélhető módon magánkézbe adott védett területek egy részét visszavásárolja az állam.

79 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Fertő-Hanság Nemzeti Park (1994) A Hansági Tájvédelmi Körzet területét a korábban kialakított Fertőtavi Nemzeti Parkhoz csatolták és ennek megfelelően a nevét is módosították.

80 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A védett területek privatizációjának megakadályozása (1994) Az Alkotmánybíróság 33/1994. (VI. 17.) AB sz. határozatával kiegészített 28/1994. (V. 20.) AB sz. határozata megállapítja, hogy az Alkotmány 18. -ában megállapított, az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az Állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve ha ez más alapjog, vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.

81 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A védett területek privatizációjának megakadályozása (1994) Ugyanez az Alkotmánybíróság határozat megállapítja, hogy az 1992-es szövetkezeti törvény egyes rendelkezései alkotmányellenesek. Természetvédelmi szempontból a legfontosabb, hogy a védett területen lévő erdők kárpótlásra történő kiosztását alkotmányellenesnek nyilvánították és visszamenőlegesen megsemmisítették. Ugyanez az Alkotmánybíróság határozat megállapítja, hogy az 1993-as földrendező- és földosztó bizottságokról szóló törvény egyes rendelkezései alkotmányellenesek, ezeket visszamenőlegesen megsemmisíti.

82 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A védett területek privatizációjának megakadályozása (1994) Az AB azt is megállapítja, hogy azok a természetvédelmi oltalom alatt álló területek, melyekre nézve a fenti rendelkezések nem eredményezik a természetvédelem eredeti szintjének helyreállítását, az állami tulajdonba és természetvédelmi szervek kezelésébe vételükre vonatkozó szabályozás hiánya alkotmányellenes helyzetet teremt. Ezért az AB felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának november 30-ig tegyen eleget. Az AB ezzel hatályon kívül helyezte a természetvédelem érdekeit messzemenőkig sértő rendelkezéseket.

83 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A védett természeti területek kisajátítása (1995) Az Alkotmánybíróság 33/1994. (VI. 17.) AB sz. határozatával kiegészített 28/1994. (V. 20.) AB sz. határozata értelmében az Országgyűlés a természetvédelem számára kiemelkedően fontos törvényt alkotott a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról címmel. A törvény mintegy 260 ezer ha védett, ill. védelemre tervezett természeti terület állami tulajdonba vételét rendelte el, ill. tette lehetővé. Az intézményesített hazai természetvédelem megteremtése óta a területek természetvédelmi kezelésbe vétele terén ez volt a legkiemelkedőbb jelentőségű jogszabály.

84 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Miniszteri biztos kinevezése a védett területek kisajátításának végrehajtására (1996) A kellően végig nem gondolt privatizáció következtében 200 ezer ha körüli védett természeti terület került magántulajdonba. A kedvezőtlen helyzet megoldására alkotott törvény végrehajtására Rakonczay Zoltán személyében miniszteri biztos jelöltek ki között kedvező áron kb. 100 ezer ha területet vásároltak vissza. A miniszter cserét követően a miniszteri biztos munkakörét megszűntették és a visszavásárlásokat radikálisan csökkentették, majd meg is szüntették. Ennek következtében a hat évre tervezett munka mind a mai napig nem fejeződött be.

85 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Duna-Dráva Nemzeti Park (1996) Hazánk hatodik nemzeti parkja, 1996-ban ha-on jött létre, pécsi székhellyel.

86 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) (1996) Az első önálló természetvédelmi törvény hazánkban. A törvény sok tekintetben újat alkotott és előrelépést hozott. Megalkotta a természeti értékek és területek általános védelmének fogalmát. A törvény erejénél fogva kiemelt oltalmat kaptak a források, lápok, víznyelők, szikes tavak, kunhalmok és földvárak. Előírja a védett területek kezelési terveinek elkészítését és tízévenkénti felülvizsgálatát. Minden védett erdőt természetvédelmi erdőnek minősít (vagyis az elsődleges rendeltetése a védelmi rendeltetés). Törvényi szinten is megerősítette a nemzeti park igazgatóságok létét.

87 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) (1996) A törvénnyel kapcsolatban negatívum, hogy az előírt feladatok elvégzésére, és az adott határidők betartására nem volt elegendő a természetvédelemben dolgozók létszáma, így sok előírás csak jelentős késésekkel teljesült. Ugyancsak probléma, hogy a törvény számos kérdést nem rendez, csak kijelöli azokat a jogalkotókat akiknek ezeket a kérdéseket meg kell oldani, ennek megfelelően 55 egyéb jogszabályt kéne megalkotni.

88 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Körös-Maros Nemzeti Park (1997) Hazánk hetedik nemzeti parkja, 1997-ben ha-on jött létre, szarvasi székhellyel.

89 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997) Hazánk nyolcadik nemzeti parkja, 1997-ben ha-on jött létre, veszprémi székhellyel.

90 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Duna-Ipoly Nemzeti Park (1997) Hazánk kilencedik nemzeti parkja, 1997-ben ha-on jött létre, Budapest-Esztergom székhellyel.

91 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től A kisajátítással kapcsolatos 1995-ben alkotott törvény a kisajátítások lebonyolítására 2001-ig szabott határidőt. Eleinte gördülékenyen, évi ha-t vásároltak fel, de később a kisajátítási folyamatok erősen akadozni kezdtek, és a határidőt folyamatosan módosították. A folyamat még napjainkban is zajlik. Védett területek kisajátítása (1999)

92 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Őrségi Nemzeti Park (2002) Hazánk tizedik nemzeti parkja, 2002-ben ha-on jött létre, őriszentpéteri székhellyel.

93 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ( ) A Minisztérium a Környezetvédelmi Minisztérium utódjaként működött. Több mint egy évtized után újra egy minisztériumhoz tartozott a vízügy és a környezetvédelem ügye.

94 VI. Kibontakozási szakasz 1972-től Vidékfejlesztési Minisztérium (2010-) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megszűnését követően a természetvédelem ügye a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került.

95 A természetvédelem arcképcsarnoka Kaán Károly (Nagykanizsa, 1867 Budapest, 1940) Miután Selmecbányán erdőmérnöki oklevelet szerzett 1892-ben állt munkába, így közel fél évszázadon át szolgálta az államerdészetet. Az első jelentős természetvédelmi munkája A természeti emlékek fenntartása címmel jelent meg 1909-ben, tehát a természetvédelem ügyét mintegy 30 éven át szolgálta. Kaán Károly

96 A természetvédelem arcképcsarnoka Az erdészek Bedő Albert után a szakma második legnagyobb alakjának tartják, míg a természetvédők az elsőnek. Munkásságának %-a az erdészethez kötődik. A 92 legfontosabb művéből csak 4 foglalkozik a természetvédelemmel, de ezek hordereje elég volt ahhoz, hogy a természetvédelem legnagyobb alakjává tegye. Ő kezdeményezte az erdőkről és a természetvédelemről szóló évi IV. tc. megalkotását. Életének utolsó évében ő látta el az Országos Természetvédelmi Tanács elnöki teendőit. Kaán Károly (Nagykanizsa, 1867 Budapest, 1940) Kaán Károly

97 A természetvédelem arcképcsarnoka Rakonczay Zoltán (Nyésta, 1929 ) Erdőmérnökként ig eleinte a Dél-Mátrai Állami Erdőgazdaságnál, majd a Mátrai Állami Erdőgazdaságnál dolgozott ben az Országos Erdészeti Főigazgatóságra helyezték ahol több átszervezést követően is vezető beosztást töltött be között megszerezte a külkereskedelmi közgazdász mérnök oklevelet ben az Országos Természetvédelmi Tanács elnökévé nevezték ki. Az OKTH létrehozásakor között államtitkári teendőket látott el tól kilenc éven át államtitkár-helyettesként dolgozott. A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumban miniszterhelyettesi posztra nevezték ki, majd innen 1990-ben nyugdíjazták.

98 A természetvédelem arcképcsarnoka Rakonczay Zoltán (Nyésta, 1929 ) között az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán egyetemi docensként a Környezetvédelmi Tanszék vezetője volt. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1996-ban felkérte a magánkézbe került természeti területek állami birtokbavételének irányítására és kinevezte miniszteri biztossá, amely megbízatás ben járt le. Szakmai tárgyú írásainak száma meghaladja a háromszázat. Rakonczay Zoltán

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1

1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1 AZ ERDO 1990. MÁRCIUS XXXIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AZ 1862-BEN ALAPÍTOTT ERDÉSZETI LAPOK L T 1 V L I 1T1 T A R T A L O M Rakonczay Zoltán: ötvenéves az első hazai védett terület 93 Dr. Lakics Éva: A természetvédelem

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében megnevezésű ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű pályázat A környezeti büntetőjog

Részletesebben

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BEZDÁN ANIKÓ JUDIT A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok PhD értekezés Konzulens: Dr. Tóth Judit egyetemi docens Szeged 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelentés az OBH 3631/2003. számú ügyben

Jelentés az OBH 3631/2003. számú ügyben dr. Juhász Orsolya Nagy Tiborné Dr. Somosi György I. Az eljárás megindulása Jelentés az OBH 3631/2003. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa részére az Országgyűlés Önkormányzati Bizottságának

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE. - Schiberna Endre - Sopron, 2006.

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE. - Schiberna Endre - Sopron, 2006. A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE - Schiberna Endre - Sopron, 2006. A magán-erdőgazdálkodás működőképességének gazdasági értékelése Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Készítette: Gerda Anikó Konzulens: Dr. Olajos István Miskolc

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története

A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Crisicum 8: 7 15. (2014) A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története Tirják László Abstract The History of the Institution of Körös-Maros National Park: The publication is about the history of

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben