MultiMédia az oktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MultiMédia az oktatásban"

Átírás

1 DR. KÓNYA JÓZSEF Motivációk és ellenmotivációk az e-learningben Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Az e-learning konferenciák elıadói és résztvevıi többnyire az elektronikus eszközöket jól ismerı, azok alkalmazása iránt elkötelezett szakemberek. Így van az a mai konferenciánkon is, bár úgy tőnik a megszokottnál kevesebben képviselik magukat. Természetesnek vesszük, hogy az általuk elmondottak többnyire az elektronikus oktatást ügyét támogató vélemények és javaslatok, amelyek azonos felfogású résztvevık között hangzanak el, legtöbbször ugyanazon elıadók szájából. Véleményem szerint ez a fajta belterjesség nem kedvez az elektronikus oktatás ügyének, mert nem kapnak hangot az elektronikus oktatás ellenzıi és az alkalmazkodástól idegenkedı kollégák vagyis nem hallgattatik meg a másik fél. Nem mintha tolonganák az e-learning konferenciák ajtaja elıtt, hogy elmondják véleményüket, inkább a passzivitást, a közömbösséget választják véleményük kifejezésére. Ez a fajta magatartás, a közömbösség és az elzárkózás az egyik oka annak, hogy a látványos eredmények ellenére sem mondhatjuk el: az e-learning közkedvelt és elterjedt oktatási módszerré lett a felsı- és a közoktatásban. Elıadásomban azokat a motivációkat és ellenmotivációkat szeretném kifejteni, amelyek az oktatás szereplıinek viszonyulását befolyásolhatják. Individualitás és elidegenedés Kétségtelen tény, hogy az elektronika megjelenése az oktatásban gyökeresen megváltoztatta az oktatási környezetet. Elsısorban, mint az oktatás megváltozott eszközrendszere jelentett új kihívást a tanárok számára, hiszen a verbális tananyag kifejtés mellett új lehetıségként megjelent a képi- és auditív szemléltetés. Az audió-videó eszközök megjelenése új motivációkat igényelt a napi oktatásban: a modern irányzatokkal lépést tartani akaró oktató rákényszerült arra, hogy maga készítse el szemléltetı anyagait, amelyet teljes egészében saját oktatási tapasztalata, tanári habitusa szerint állított össze. A 70 -es évek taneszköz reformja még lehetıvé tette, hogy az oktató maga programozza be a visszacsatoló berendezéseket, maga rajzolja írásvetítı fóliáit, válassza ki szemléltetı képeit, készítse el dia-képeit és hangosított dia sorait,

2 amelyet késıbb a tanórai munka során személyesen alkalmazott. Az oktató pozitív motiváltsága abban fejezıdött ki, hogy individuális értéket hozott létre a tárgyi tudása, pedagógiai módszertani felkészültsége és technikai készségei összekapcsolásával és az így létrehozott alkotások bizonyítottan saját személyi tulajdonát képezték. Az alkalmazott technikai színvonala nem igényelt különösebb felkészültséget, mint az eszközök ki-be kapcsolásának tudományát, no meg egy kis ötletességet, mővészi érzéket. Mindezek a körülmények pozitív motivációt eredményeztek, amelynek birtokában szinte valamennyi oktató képessé vált ezen eszközök alkalmazására. A mai multimédiás eszközök világában az oktatók, az oktatott tárgyak ismeretanyaga és a tananyag rendszerek egyre inkább elválnak egymástól. Az oktató központú oktatástól egyre inkább az eszköz központú oktatás felé haladunk, ugyanakkor nincsenek kidolgozva azok a módszerek, amelyek a szereplık harmonikus együttlétét eredményeznék. Érzésem szerint a mai fejlesztési célkitőzések nem a szinergia elvét alkalmazzák, hanem még jobban elkülönítik a szereplıket azzal, hogy a központosított tantervekhez, központosított tananyagokat és normákat rendelnek hozzá, majd ezek alkalmazását kötelezıvé teszik a kidolgozási folyamatból teljesen kizárt oktatók számára. Kétségtelen tény azonban, hogy az így elkészített profi tananyagok technikai színvonala, tartalmi értéke lényegesen magasabb, mint az oktatók által saját kezőleg készítetteké, azonban különösen a gyorsan változó tananyag tartalom esetében rugalmatlanok és hamar elveszítik aktualitásukat. Ezért fontos feladatnak tartom a multimédia tananyagok rugalmasságának és helyi adaptálhatóságának biztosítását elsısorban a kurzust felügyelı oktató bevonásával. Nem tartatom helyesnek, ha az e-learning keretrendszerét amolyan mőtanárnak tekintenénk, vagyis a pedagógia feladatokat rábíznánk az egyébként sokoldalúan hasznosítható elektronikus eszközökre. Vélhetıen az oktatói munkával konkuráló e-learning felfogások ellenmotivációt váltanak ki, ezért a pedagógusok egy részénél önmegvalósítást akadályozó tényezıként, végsı soron a munkahelyüket veszélyeztetı jelenségként mutatkozhat amelynek nyomán nem számíthatunk arra, hogy az e-learning ügyét önzetlenül támogassák. Leszőkült látótér Az oktatási ügyek menedzselésében az utóbbi idıszakban erıs központosítási törekvések figyelhetık meg. Az egyes képzési formák jogszabályokkal történı szabályozása egyre szőkíti

3 az intézmények-, a vezetık- és az oktatók önállóságát, ugyanakkor hatásukra egyenletesebbé válnak a követelményrendszerek, állandósulnak a képzési célok, ekvivalensekké válnak a tantárgyak és a tananyag tartalmak. Ezeken kívül egységes formát öltöttek a képzési dokumentumok, bıvültek az ismerethordozó eszközök, javult az oktatástechnikai eszközök menynyisége és minısége is. Összességében az oktatásügyek menedzselése kikerült az intézmények hatáskörébıl, sıt az akkreditációs eljárások bevezetésével nekik kellett igazolni az oktatási követelményeknek való megfelelésüket. Maga az e-learning rendszer is a központosító törekvéseket támogatja. Az e-learning motorjának tekintett keretrendszerek bár több is létezik belılük nagyjából azonos elvi alapokon mőködnek, és ezzel az oktatási módszereket egységesítik. Sajnos hiányoznak azok a szabványok, amelyek meghatároznák a keretrendszerek pedagógiai célú szolgáltatásait, ezért a fejlesztésekben igen komoly eltérések tapasztalhatóak. Ezek egy része már nem is a pedagógiai célokat szolgálja, hanem az oktatási feladatoktól függetlenül olyan adatokat generálnak, amelyek komoly problémákat vetnek fel a személyes adatok védelme terén. Ez a megnövekedett háttér-információ mennyiség sem az oktatók, sem a hallgatók körében nem eredményez motiváltságot, hiszen a keretrendszerek naplózása révén személyes tevékenységük, oktatásban történı jelenlétük nyomon követhetı amit egyesek az oktató-hallgatói szabadságuk megsértésének tekintenek. Az elektronikus oktatás kétségtelenül egyaránt nagy fegyelmezettséget követel az oktatóktól és a hallgatóktól. A képzési célok, a tantárgyi struktúrák, a tanórai munka terve, a tananyagok nyilvánosságra kerülése követhetıvé teszi az oktatók munkáját, soha nem látott ellenırzési feltételeket teremt a hallgatók és az oktatási menedzsment számára. Ez a szoros felügyelet és maga a nyilvánosság elsısorban azokat az oktatókban vált ki ellenmotivációt, akik szakmai, vagy módszertani felkészültségük hiányosságait az oktatói munka misztikussá tételével leplezték és ez a lehetıség megszőnt számukra. Ugyanilyen okból kaphatnak ellenmotivációt a hallgatók is, mivel a keretrendszerek rideg adminisztrációs szolgáltatásai kíméletlenül leleplezik passzivitásukat, a határidık túllépését, kimutatják a nem önállóan megoldott feladatokat is. Teljesen új dimenziót kapott a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció. Az új, elektronikusan támogatott tevékenységek (különösen: a csevegés, fórum, feladat, lecke, teszt, konferencia) a korábbitól teljesen eltérı kommunikációs csatornák kialakítására adnak lehetıséget és ezek a csatornák naplózzák a rajtuk keresztül továbbított információkat. Önmagában már ez a lehetıség is ellenszenvet válthat ki a résztvevık körében, de ez az ellenszenv foko-

4 zódhat akkor, ha a kommunikáció során pontatlan, téves, vagy összehasonlításra is alkalmas információk is megjelennek és ezekkel a résztvevık szembesülnek. Kényelmetlen velejárója lehet a verbális kommunikáció hibáinak, valamint a helyesírás-, fogalmazási-, feladatmegoldó készség hibáinak mindenki elıtt történı felfedése is amely az érintettek körében kellemetlen érzéseket válthat ki. Az új kommunikációs csatornákon történı pedagógiai célú visszacsatolások is jelentıs többletmunkát jelentenek az oktatók számára. A hallgatók munkájának folyamatos értékelése és oktatói kommentálása ugyan könnyebbé válik a keretrendszerek szolgáltatásaival, de a rendszer megköveteli a minden tekintettben körültekintı és korrekt szöveges válaszok kidolgozását. Az oktatók értékelı munkája a naplózás miatt követhetı és ellenırizhetı ennek tudata ugyancsak ellenmotivációk forrása lehet. Az e-learning oktatás minıségét jelentısen meghatározzák a keretrendszerek által kezelt multimédiás tananyagok. Az oktatási ipar új szereplıi a tananyagokat központilag elıállító manufaktúrák, amelyek piaci termékként árulják a modern számítógépes technikával, az oktatók meghatározott körének bevonásával elkészített multimédiás tananyagaikat. Ezekhez hasonló anyagokat korábban az oktatók saját kezőleg készítették el és díjmentesen, vagy a szokásos szerzıi honorárium fejében bocsátották a felhasználók rendelkezésére. Az e-learning keretrendszerben oktató tanárok kénytelenek a központi tananyagokhoz igazodni, oktatói szerepkörük többnyire a tananyag tartalmak helyi interpretálására szorítkozik. Maguk a tananyagok is olyan technikával készülnek, hogy lehetetlen a tartalmuk módosítása, pontosítása a helyi eszközökkel. Ráadásként a helyben rendelkezésre álló eszközökkel készített tananyagok technikai színvonala lényegesen alacsonyabb, mint a központilag készítetteké, így az oktatók versenybe hozása a tananyag készítése terén szinte reménytelen vállalkozás. Az oktatók számára nem marad más megoldás, mint a központilag biztosított tananyagok körülépítése a rendelkezésre álló szerény eszközökkel, oktatási módszerekkel. Az oktatói munka új szerepfelfogása természetesen nem mindenki által elfogadható. Egyes vélemények szerint az e- Learning és a multimédia eszközökkel támogatott oktatás az oktatói munka devalválásával jár, amelynek bizonyítására felhozzák az oktatás-technikai menedzsment egyre nagyobb befolyását az oktatómunkába, a képzett pedagógusok helyett az oktatási folyamatot igazgató tutorok (online oktatók, koordinátorok) számának gyors növekedését. A központilag biztosított tananyagok mellett megjelentek a sztenderdizált ellenırzıvisszacsatoló programok (tesztek, felmérések) is, amelyek a központilag megfogalmazott képzési célok teljesítésének szintjét hivatottak megállapítani. Ezek az e-learning keretrend-

5 szerek szolgáltatási között is megtalálhatóak, vagyis az oktatói önállóság korlátozása a hallgatói teljesítmények megítélése terén itt is tetten érhetı. Összességében az e-learning oppoziciós megközelítésben az oktatás hatókörének szőkítését, az oktatók szakmai látókörének korlátozását jelenti, amelynek okát egyesek az oktatási módszer szabályozatlan alkalmazásában, az oktatói és hallgatói tevékenységek erıs felügyeletében, a technikai rendszer centralizált felépítésében, valamint a központi tananyag ellátásban látják. Jogszabályi háttér Egy jogállamban fontos szerepet kapnak az intézményei mőködést szabályozó jogszabályok köztük természetesen az oktatás klasszikus és új módszereinek jogszerőségét szavatolóak. A Magyar Köztársaságban az e-learning jogszabályi keretei abszolút megformálatlanok, noha a gyakorlati megvalósítás során számos más jogszabályi elıírás betartása elengedhetetlen követelmény. Különösen a személyes adatok kezelésének szabályozása, az egyes képzési formákra elıírt jogszabályi elıírások érvényesítése veti fel e sajátos oktatási módszer alkalmazásához kapcsolható komplex szabályozás szükségét. Reálisan azonban nem várhatjuk el, hogy ilyen tartalmú önálló jogszabály megszülessen. Tálán célszerőbb lenne, ha az oktató munkához kapcsolódó jogszabályok egészülnének ki az e-learning által igényelt szabályozások körével, amelyek közül elsısorban a módszer legalizálását, a keretrendszerek szabványosítását, az akkreditálási feltételek meghatározást emelném ki elsınek. A legalizálás elsı lépésének tekinteném a módszer önálló képzési formaként történı meghatározását, vagyis a jelenleg érvényes részidıs képzés hatókörébıl kiemelve, a keretrendszerek szabványosításával, a minıségi követelmények és az elégséges feltételek meghatározásával új képzési formaként történı elismerését javaslom. Az e-learning alkalmazásban szakmai kompetenciákkal rendelkezı szakemberek feladata lenne az errıl szóló jogszabályok szakmai elıkészítése és a hatókörének meghatározása. A jogi szabályozás másik kulcs kérdése, az oktatás során keletkezett személyes adatok kezeléséhez, tárolásához és nyilvánosságra hozatalával összefüggı kérdések szabályozása. Az e- Learning alkalmazása során nagyon sok olyan adat keletkezik, amelynek nyilvánosságra kerülése sértheti a hallgatók érdekeit. Különösen a személyi adatok, a hallgatói teljesítmény értékelése, az elektronikus jelenlétrıl szóló adatok, az azonosító adatok tartoznak ezek közé

6 amelyek felelıs kezelésének, felhasználásának, archiválásának és hálózati védelmének kérdéseit egységesen kellene szabályozni. Összegezve a jogszabályi háttér bizonytalanságbál eredı hatásokat elmondhatjuk, hogy noha állami szinten deklaráltan támogatott az elektronikus oktatás, a gyakorlati elterjedésének és a bevezetésben kiemelkedı szerepet betöltı oktatási menedzsment motiváltságának nem kedvez a szabályozatlan környezet. Ilyen körülmények között nehezen tárulnak fel az oktatási módszer elınyös oldalai, nem alakul ki megfelelı érdekeltség sem az oktatók, sem a hallgatók körében. Szabványügyi problémák A jelenleg alkalmazott e-learning keretrendszerekre bár többnyire azonos mőködési elveket követnek nincs érvényes szabványügyi elıírás. Az 2001-ben megalakult E-Learning Szabványelıkészítı Szakbizottság 1 amely elsısorban az e-learning fejlesztésekben érintett vállalkozásokat képviseli célul tőzte ki a szükséges szabványok megalkotását, illetve adaptálását, szoros összefüggésben az EU szabványosítási törekvéseivel 2. Ezek a kezdeményezések sikeresen szabályozták az elektronikus tananyagok készítésének követelményeit, azonban a pedagógia szolgáltatások meghatározásában már kevésbé látványos eredményeket értek el. Ezért fordulhat elı, hogy az e-learning alkalmazások többnyire egy kiválasztott keretrendszerekre épülnek, kialakulnak elkülönült alkalmazói csoportok /Moodle, Ilias, ilearning/ és kialakulnak a hozzájuk kapcsolódó intézményi és támogatói rendszerek is. Tekintettel arra, hogy a keretrendszerek adatokkal és tananyagokkal történı feltöltése az alkalmazások legfontosabb eleme, a keretek váltása nagyon körülményes és az oktatási folyamatban szinte lehetetlen feladat. A szabványosítás hiánya a keretrendszerek moduljainak mérhetetlen bıvülését, sok esetben az oktatási folyamatba nem illeszthetı szolgáltatások megjelenését eredményezte, amely egyben bonyolulttá tette a keretrendszerek kezelését is. Annak ellenére, hogy az elektronikus tananyagok készítéséhez rendelkezésre állnak a megfelelı szabványok 3, nem terjedtek el a szabványos tananyagok készítéséhez szükséges felhasználói programok, illetve ezek magas ára miatt használatuk többnyire a profit orientált tananyag fejlesztı társaságoknál kifize A gyakran alkalmazott szabványok betőszavai: AICC, IMS, SCORM, IEEE

7 tıdı. Továbbra is hiányoznak az oktatók körében tömegesen alkalmazható tananyagfejlesztı programok. A szabványosítás hiánya miatt nem lehet csodálkozni azon, hogy az oktatási menedzsment az e-learning bevezetésében nagyobb kockázatot érez, mint a hagyományos képzések esetén, ezért a döntéshozó vezetık egy részének ellenmotiváltsága érthetı. Az oktatási környezet rugalmassága Ugyancsak fontos a képzéshez szükséges minimális technikai feltételek meghatározása, a minıségbiztosítás szempontjából azoknak a paramétereknek a megállapítása, amely az adott képzési formában elégséges alapul szolgálnak ahhoz, hogy e-learning oktatásról beszélhessünk. A mostaninál részletesebben kellene meghatározni az e-learninggel támogatott képzések, tantárgyak akkreditálási követelményeit is. Új elszámolási rendszert kellene bevezetni az oktatók és a hallgatók munkateljesítményének meghatározásakor, jobban figyelembe kellene venni az oktatatók és a hallgatók megváltozott tevékenységét és elfoglaltságát. Az eddigieknél rugalmasabb munka- és tanulmányi rend bevezetésére lenne szükség, amelynél szakítani kellene a jelenléti oktatás merev tanórai- és munkaidı rendszerével. Sokkal inkább a kreditrendszerben használt munkaórákhoz kellene igazítani az e-learningben egyébként nagyon könnyen összegezhetı hallgatói és oktatói munkaidı ráfordításokat. Természetesen ezeknek az igényeknek a kielégítése nem igényelne központi szabályozást, hanem az intézmények vezetıinek rugalmasabb munkaszervezésével is megoldható lenne. Sajnos az oktatási tapasztalatokkal rendelkezı oktatók nem tudják érvényesíteni ilyen irányú érdekeiket, mivel ezek az igények a szakirodalom által nincsenek megfelelıen alátámasztva, így a vezetık számára nem eléggé bizonyított a változtatás szükségessége. Ugyancsak hiányoznak azok normák, amelyeket a vezetıknek az e-learninges oktatást folytató munkatársak számára elı kell írni és amelyek alapján a vezetıi ellenırzése szakszerően lefolytatható. Tekintettel arra, hogy ez a módszer megbontja az intézmények belsı munkarendjét és menedzselése új normákat és követelményeket támaszt amelyek ráadásul kidolgozatlanok egy újabb ellenmotiváció forrást jelenthet az intézményi vezetés körében.

8 Mőszaki-technikai mőveltség Ha áttekintjük az alkalmazott oktatás-technikai eszközök körét, akkor gyökeres átrendezıdést figyelhetünk meg. Maga az oktatás számítógépek és perifériáik segítségével valósul meg, vagyis a hardverek és szoftverek mennyiségi és minıségi mutatói döntı szerepet töltenek be a minıség kialakításában. Természetesen továbbra is központi szerepet töltenek be az eszközöket alkalmazó munkatársak, akiknek számítógép alkalmazói felkészültsége nélkülözhetetlen. Az ECDL 4 bizonyítvánnyal igazolt ismeretszinten túlmenıen ismerni kell a keretrendszerek programozását és pedagógiai elvek szerinti használatát is. A munkatársak ilyen irányú többletteljesítményének elismerésére sajnos nem sok lehetıség van, vagyis az oktatási menedzsment kezében nincsenek olyan eszközök, amelyekkel hatékonyan tudnák a munkatársakat motiválni a többletmunkák vállalására. Ezért inkább az oktatási szakemberek helyett a számítógépes szakemberek kapnak egyre nagyobb szerepet a gyakorlati megvalósítás során, mivel az eszközkezelés szakember szükséglete erısebb, mint az oktatott tartalomé. Ugyanakkor az intézményeknél folyó technikai innováció különösen ha megfelelı anyagi forrásokkal rendelkezik gyorsabb és látványosabb eredményeket képes produkálni, mint a tartalomfejlesztés és ez a körülmény még jobban elválasztja egymástól az oktatás szereplıit. Összegezve tehát ahogy az e-learning konferenciák résztvevıi is elmondják az informatikai háttét biztosításában résztvevı szakember gárda szakmai motivációja erısebbnek tekinthetı, mint a szakmai tartalmat oktatóké. Koordinálatlanság, párhuzamos fejlesztések Konferenciáinkon résztvevı kollégáink gyakran beszámolnak azokról az eredményeikrıl, amelyeket intézményeiknél elértek. Ezek a helyi fejlesztések sok esetben intézményi keretekbıl, pályázati támogatással jönnek létre és valóban: az intézményben folyó oktatás hasznára válnak. A szakirodalomban azonban találkozhatunk olyan elképzelésekkel is, amelyek az e- Learning alkalmazások országos, illetve Európai Unió szintő koordinálását célozzák meg, többek között az összetartozó képzési területek közös tantárgyi alapozását, a moduláris képzést támogató központi tartalomfejlesztéseket, közös elektronikus tananyag könyvtár létreho- 4 Az ECDL (European Compiuter Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány

9 zását vetik fel. Sajnos ezekbıl a központi, kormányzati szinten megvalósításra váró elképzelésekbıl szinte semmi sem valósult meg, helyette az e-learning piacosításával találkozhatunk. A koordinálatlan tananyagfejlesztések nagyon sokszor párhuzamos munkát és felesleges kiadásokat eredményeznek. Ebben a helyzetben az intézmények joggal érezhetik azt, hogy a tartalomfejlesztésekben magukra maradnak és a szőkös kapacitásaikkal a tananyagok csak kis hányadát tudják elektronikus úton lefedni. Különösen igaz ez a kisebb szakok esetében, mert itt még a társ intézmények közötti együttmőködés sem segíthet az elektronikus tananyagok közös létrehozásában. Ez a kilátástalan helyzet nem ad megfelelı motivációkat az e- Learninghez főzött remények valóra váltásához. Bizonytalan hatékonysági mutatók Az e-learning alkalmazások oktatási és gazdasági hatékonyságáról a szakmai konferenciákon sok szó esik. Ezek a vélemények általában az oktatási menedzsment szempontjából közelítik meg a problémát, azonban az egyes képzési formákhoz és tanulói életkorokhoz igazodóan kevés szó esik a tanulás-lélektani problémákról, illetve a tanulókat terhelı költségekrıl. Pedig a megváltozott környezeti hatások elsısorban más médiák által közvetített tartalmak vélhetıen megváltoztatták a hallgatók ismeret befogadó és integráló képességeit és ezek e- Learningben történı hasznosulásáról is keveset tudunk. Ugyancsak hiányosak az ismereteink a módszerrel megszerzett tudás rögzülésének tartósságáról és más ismeretekbe történı integrálásáról. A felvetett problémákon kívül nyilván valamennyi képzési formának és képzési szaknak meg vannak a sajátos kérdései a módszer alkalmazhatóságával kapcsolatban, amelyekre a választ csak központilag támogatott kutatások eredményei adhatnak. Külön vizsgálatot érdemelne az e-learning képzés gazdaságosságának bizonyítása. Az eddig megismert számítások többnyire az intézmények költségeinek csökkenését mutatták ki, ellenben nem szóltak azokról a költségekrıl, amelyek a hallgatók körében jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy a hazai e-learning alkalmazások többnyire blended, azaz a hagyományos képzést kiegészítı alkalmazások, ezért a hallgatókat egyaránt terhelik a hagyományos és az elektronikus úton folytatott oktatás járulékos költségei. Ezek között megjelenik az elektronikus taneszköz a számítógép és szoftverek beszerzésének és üzemeltetésének, valamint hálózati kapcsolat bérlésének költsége is, amelyek a hallgatók megélhetési költségeivel együtt akár jelentıs összeget is kitehetnek. Annak sem lennék ellenzıje, ha valamilyen formában

10 szabályozva lenne, hogy az elektronikus tananyagok milyen aránya esetén szükséges az intézményeknek és milyen aránya esetén a hallgatóknak biztosítani a számítógépes hátteret és természetesen ezeknek az arányoknak az oktatási költségekben és támogatásokban is ki kellene fejezıdnie. Összefoglalva elıadásom lényegét: azokkal a tényezıkkel kívántam foglalkozni, amelyek az e-learning alkalmazások terén motiváló-, vagy ellenmotiváló hatásokat válthatnak ki. Az idı rövidsége és a bizonyító kutatások hiánya miatt elsısorban olyan hipotéziseket tudtam felállítani, amelyet a környezet- és maga az oktatási módszer szinte evidenciaként vet fel, illetve oktatói tapasztalataim alapján vélelmezek. Szükségesnek tartom a vizsgálatokat az intézmények és a hallgatók szempontjából is elvégezni. A magam részérıl tovább szeretném folytatni a téma vizsgálatát és elsısorban az intézményi vezetık számára összegezni az e- Learning rendszerek bevezetésével és menedzselésével összefüggı tapasztalatokat.

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet SZAKDOLGOZAT Az IKT eszközök az oktatásban Konzulens: Dr. Papp Zoltán egyetemi adjunktus Készítette: Békési Attila informatika levelezı szak Debrecen

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Az együttmőködés kényszere

Az együttmőködés kényszere Az együttmőködés kényszere A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának közös kutatása Kutatásvezetı: Knausz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS GYAKORLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben