MultiMédia az oktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MultiMédia az oktatásban"

Átírás

1 DR. KÓNYA JÓZSEF Motivációk és ellenmotivációk az e-learningben Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Az e-learning konferenciák elıadói és résztvevıi többnyire az elektronikus eszközöket jól ismerı, azok alkalmazása iránt elkötelezett szakemberek. Így van az a mai konferenciánkon is, bár úgy tőnik a megszokottnál kevesebben képviselik magukat. Természetesnek vesszük, hogy az általuk elmondottak többnyire az elektronikus oktatást ügyét támogató vélemények és javaslatok, amelyek azonos felfogású résztvevık között hangzanak el, legtöbbször ugyanazon elıadók szájából. Véleményem szerint ez a fajta belterjesség nem kedvez az elektronikus oktatás ügyének, mert nem kapnak hangot az elektronikus oktatás ellenzıi és az alkalmazkodástól idegenkedı kollégák vagyis nem hallgattatik meg a másik fél. Nem mintha tolonganák az e-learning konferenciák ajtaja elıtt, hogy elmondják véleményüket, inkább a passzivitást, a közömbösséget választják véleményük kifejezésére. Ez a fajta magatartás, a közömbösség és az elzárkózás az egyik oka annak, hogy a látványos eredmények ellenére sem mondhatjuk el: az e-learning közkedvelt és elterjedt oktatási módszerré lett a felsı- és a közoktatásban. Elıadásomban azokat a motivációkat és ellenmotivációkat szeretném kifejteni, amelyek az oktatás szereplıinek viszonyulását befolyásolhatják. Individualitás és elidegenedés Kétségtelen tény, hogy az elektronika megjelenése az oktatásban gyökeresen megváltoztatta az oktatási környezetet. Elsısorban, mint az oktatás megváltozott eszközrendszere jelentett új kihívást a tanárok számára, hiszen a verbális tananyag kifejtés mellett új lehetıségként megjelent a képi- és auditív szemléltetés. Az audió-videó eszközök megjelenése új motivációkat igényelt a napi oktatásban: a modern irányzatokkal lépést tartani akaró oktató rákényszerült arra, hogy maga készítse el szemléltetı anyagait, amelyet teljes egészében saját oktatási tapasztalata, tanári habitusa szerint állított össze. A 70 -es évek taneszköz reformja még lehetıvé tette, hogy az oktató maga programozza be a visszacsatoló berendezéseket, maga rajzolja írásvetítı fóliáit, válassza ki szemléltetı képeit, készítse el dia-képeit és hangosított dia sorait,

2 amelyet késıbb a tanórai munka során személyesen alkalmazott. Az oktató pozitív motiváltsága abban fejezıdött ki, hogy individuális értéket hozott létre a tárgyi tudása, pedagógiai módszertani felkészültsége és technikai készségei összekapcsolásával és az így létrehozott alkotások bizonyítottan saját személyi tulajdonát képezték. Az alkalmazott technikai színvonala nem igényelt különösebb felkészültséget, mint az eszközök ki-be kapcsolásának tudományát, no meg egy kis ötletességet, mővészi érzéket. Mindezek a körülmények pozitív motivációt eredményeztek, amelynek birtokában szinte valamennyi oktató képessé vált ezen eszközök alkalmazására. A mai multimédiás eszközök világában az oktatók, az oktatott tárgyak ismeretanyaga és a tananyag rendszerek egyre inkább elválnak egymástól. Az oktató központú oktatástól egyre inkább az eszköz központú oktatás felé haladunk, ugyanakkor nincsenek kidolgozva azok a módszerek, amelyek a szereplık harmonikus együttlétét eredményeznék. Érzésem szerint a mai fejlesztési célkitőzések nem a szinergia elvét alkalmazzák, hanem még jobban elkülönítik a szereplıket azzal, hogy a központosított tantervekhez, központosított tananyagokat és normákat rendelnek hozzá, majd ezek alkalmazását kötelezıvé teszik a kidolgozási folyamatból teljesen kizárt oktatók számára. Kétségtelen tény azonban, hogy az így elkészített profi tananyagok technikai színvonala, tartalmi értéke lényegesen magasabb, mint az oktatók által saját kezőleg készítetteké, azonban különösen a gyorsan változó tananyag tartalom esetében rugalmatlanok és hamar elveszítik aktualitásukat. Ezért fontos feladatnak tartom a multimédia tananyagok rugalmasságának és helyi adaptálhatóságának biztosítását elsısorban a kurzust felügyelı oktató bevonásával. Nem tartatom helyesnek, ha az e-learning keretrendszerét amolyan mőtanárnak tekintenénk, vagyis a pedagógia feladatokat rábíznánk az egyébként sokoldalúan hasznosítható elektronikus eszközökre. Vélhetıen az oktatói munkával konkuráló e-learning felfogások ellenmotivációt váltanak ki, ezért a pedagógusok egy részénél önmegvalósítást akadályozó tényezıként, végsı soron a munkahelyüket veszélyeztetı jelenségként mutatkozhat amelynek nyomán nem számíthatunk arra, hogy az e-learning ügyét önzetlenül támogassák. Leszőkült látótér Az oktatási ügyek menedzselésében az utóbbi idıszakban erıs központosítási törekvések figyelhetık meg. Az egyes képzési formák jogszabályokkal történı szabályozása egyre szőkíti

3 az intézmények-, a vezetık- és az oktatók önállóságát, ugyanakkor hatásukra egyenletesebbé válnak a követelményrendszerek, állandósulnak a képzési célok, ekvivalensekké válnak a tantárgyak és a tananyag tartalmak. Ezeken kívül egységes formát öltöttek a képzési dokumentumok, bıvültek az ismerethordozó eszközök, javult az oktatástechnikai eszközök menynyisége és minısége is. Összességében az oktatásügyek menedzselése kikerült az intézmények hatáskörébıl, sıt az akkreditációs eljárások bevezetésével nekik kellett igazolni az oktatási követelményeknek való megfelelésüket. Maga az e-learning rendszer is a központosító törekvéseket támogatja. Az e-learning motorjának tekintett keretrendszerek bár több is létezik belılük nagyjából azonos elvi alapokon mőködnek, és ezzel az oktatási módszereket egységesítik. Sajnos hiányoznak azok a szabványok, amelyek meghatároznák a keretrendszerek pedagógiai célú szolgáltatásait, ezért a fejlesztésekben igen komoly eltérések tapasztalhatóak. Ezek egy része már nem is a pedagógiai célokat szolgálja, hanem az oktatási feladatoktól függetlenül olyan adatokat generálnak, amelyek komoly problémákat vetnek fel a személyes adatok védelme terén. Ez a megnövekedett háttér-információ mennyiség sem az oktatók, sem a hallgatók körében nem eredményez motiváltságot, hiszen a keretrendszerek naplózása révén személyes tevékenységük, oktatásban történı jelenlétük nyomon követhetı amit egyesek az oktató-hallgatói szabadságuk megsértésének tekintenek. Az elektronikus oktatás kétségtelenül egyaránt nagy fegyelmezettséget követel az oktatóktól és a hallgatóktól. A képzési célok, a tantárgyi struktúrák, a tanórai munka terve, a tananyagok nyilvánosságra kerülése követhetıvé teszi az oktatók munkáját, soha nem látott ellenırzési feltételeket teremt a hallgatók és az oktatási menedzsment számára. Ez a szoros felügyelet és maga a nyilvánosság elsısorban azokat az oktatókban vált ki ellenmotivációt, akik szakmai, vagy módszertani felkészültségük hiányosságait az oktatói munka misztikussá tételével leplezték és ez a lehetıség megszőnt számukra. Ugyanilyen okból kaphatnak ellenmotivációt a hallgatók is, mivel a keretrendszerek rideg adminisztrációs szolgáltatásai kíméletlenül leleplezik passzivitásukat, a határidık túllépését, kimutatják a nem önállóan megoldott feladatokat is. Teljesen új dimenziót kapott a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció. Az új, elektronikusan támogatott tevékenységek (különösen: a csevegés, fórum, feladat, lecke, teszt, konferencia) a korábbitól teljesen eltérı kommunikációs csatornák kialakítására adnak lehetıséget és ezek a csatornák naplózzák a rajtuk keresztül továbbított információkat. Önmagában már ez a lehetıség is ellenszenvet válthat ki a résztvevık körében, de ez az ellenszenv foko-

4 zódhat akkor, ha a kommunikáció során pontatlan, téves, vagy összehasonlításra is alkalmas információk is megjelennek és ezekkel a résztvevık szembesülnek. Kényelmetlen velejárója lehet a verbális kommunikáció hibáinak, valamint a helyesírás-, fogalmazási-, feladatmegoldó készség hibáinak mindenki elıtt történı felfedése is amely az érintettek körében kellemetlen érzéseket válthat ki. Az új kommunikációs csatornákon történı pedagógiai célú visszacsatolások is jelentıs többletmunkát jelentenek az oktatók számára. A hallgatók munkájának folyamatos értékelése és oktatói kommentálása ugyan könnyebbé válik a keretrendszerek szolgáltatásaival, de a rendszer megköveteli a minden tekintettben körültekintı és korrekt szöveges válaszok kidolgozását. Az oktatók értékelı munkája a naplózás miatt követhetı és ellenırizhetı ennek tudata ugyancsak ellenmotivációk forrása lehet. Az e-learning oktatás minıségét jelentısen meghatározzák a keretrendszerek által kezelt multimédiás tananyagok. Az oktatási ipar új szereplıi a tananyagokat központilag elıállító manufaktúrák, amelyek piaci termékként árulják a modern számítógépes technikával, az oktatók meghatározott körének bevonásával elkészített multimédiás tananyagaikat. Ezekhez hasonló anyagokat korábban az oktatók saját kezőleg készítették el és díjmentesen, vagy a szokásos szerzıi honorárium fejében bocsátották a felhasználók rendelkezésére. Az e-learning keretrendszerben oktató tanárok kénytelenek a központi tananyagokhoz igazodni, oktatói szerepkörük többnyire a tananyag tartalmak helyi interpretálására szorítkozik. Maguk a tananyagok is olyan technikával készülnek, hogy lehetetlen a tartalmuk módosítása, pontosítása a helyi eszközökkel. Ráadásként a helyben rendelkezésre álló eszközökkel készített tananyagok technikai színvonala lényegesen alacsonyabb, mint a központilag készítetteké, így az oktatók versenybe hozása a tananyag készítése terén szinte reménytelen vállalkozás. Az oktatók számára nem marad más megoldás, mint a központilag biztosított tananyagok körülépítése a rendelkezésre álló szerény eszközökkel, oktatási módszerekkel. Az oktatói munka új szerepfelfogása természetesen nem mindenki által elfogadható. Egyes vélemények szerint az e- Learning és a multimédia eszközökkel támogatott oktatás az oktatói munka devalválásával jár, amelynek bizonyítására felhozzák az oktatás-technikai menedzsment egyre nagyobb befolyását az oktatómunkába, a képzett pedagógusok helyett az oktatási folyamatot igazgató tutorok (online oktatók, koordinátorok) számának gyors növekedését. A központilag biztosított tananyagok mellett megjelentek a sztenderdizált ellenırzıvisszacsatoló programok (tesztek, felmérések) is, amelyek a központilag megfogalmazott képzési célok teljesítésének szintjét hivatottak megállapítani. Ezek az e-learning keretrend-

5 szerek szolgáltatási között is megtalálhatóak, vagyis az oktatói önállóság korlátozása a hallgatói teljesítmények megítélése terén itt is tetten érhetı. Összességében az e-learning oppoziciós megközelítésben az oktatás hatókörének szőkítését, az oktatók szakmai látókörének korlátozását jelenti, amelynek okát egyesek az oktatási módszer szabályozatlan alkalmazásában, az oktatói és hallgatói tevékenységek erıs felügyeletében, a technikai rendszer centralizált felépítésében, valamint a központi tananyag ellátásban látják. Jogszabályi háttér Egy jogállamban fontos szerepet kapnak az intézményei mőködést szabályozó jogszabályok köztük természetesen az oktatás klasszikus és új módszereinek jogszerőségét szavatolóak. A Magyar Köztársaságban az e-learning jogszabályi keretei abszolút megformálatlanok, noha a gyakorlati megvalósítás során számos más jogszabályi elıírás betartása elengedhetetlen követelmény. Különösen a személyes adatok kezelésének szabályozása, az egyes képzési formákra elıírt jogszabályi elıírások érvényesítése veti fel e sajátos oktatási módszer alkalmazásához kapcsolható komplex szabályozás szükségét. Reálisan azonban nem várhatjuk el, hogy ilyen tartalmú önálló jogszabály megszülessen. Tálán célszerőbb lenne, ha az oktató munkához kapcsolódó jogszabályok egészülnének ki az e-learning által igényelt szabályozások körével, amelyek közül elsısorban a módszer legalizálását, a keretrendszerek szabványosítását, az akkreditálási feltételek meghatározást emelném ki elsınek. A legalizálás elsı lépésének tekinteném a módszer önálló képzési formaként történı meghatározását, vagyis a jelenleg érvényes részidıs képzés hatókörébıl kiemelve, a keretrendszerek szabványosításával, a minıségi követelmények és az elégséges feltételek meghatározásával új képzési formaként történı elismerését javaslom. Az e-learning alkalmazásban szakmai kompetenciákkal rendelkezı szakemberek feladata lenne az errıl szóló jogszabályok szakmai elıkészítése és a hatókörének meghatározása. A jogi szabályozás másik kulcs kérdése, az oktatás során keletkezett személyes adatok kezeléséhez, tárolásához és nyilvánosságra hozatalával összefüggı kérdések szabályozása. Az e- Learning alkalmazása során nagyon sok olyan adat keletkezik, amelynek nyilvánosságra kerülése sértheti a hallgatók érdekeit. Különösen a személyi adatok, a hallgatói teljesítmény értékelése, az elektronikus jelenlétrıl szóló adatok, az azonosító adatok tartoznak ezek közé

6 amelyek felelıs kezelésének, felhasználásának, archiválásának és hálózati védelmének kérdéseit egységesen kellene szabályozni. Összegezve a jogszabályi háttér bizonytalanságbál eredı hatásokat elmondhatjuk, hogy noha állami szinten deklaráltan támogatott az elektronikus oktatás, a gyakorlati elterjedésének és a bevezetésben kiemelkedı szerepet betöltı oktatási menedzsment motiváltságának nem kedvez a szabályozatlan környezet. Ilyen körülmények között nehezen tárulnak fel az oktatási módszer elınyös oldalai, nem alakul ki megfelelı érdekeltség sem az oktatók, sem a hallgatók körében. Szabványügyi problémák A jelenleg alkalmazott e-learning keretrendszerekre bár többnyire azonos mőködési elveket követnek nincs érvényes szabványügyi elıírás. Az 2001-ben megalakult E-Learning Szabványelıkészítı Szakbizottság 1 amely elsısorban az e-learning fejlesztésekben érintett vállalkozásokat képviseli célul tőzte ki a szükséges szabványok megalkotását, illetve adaptálását, szoros összefüggésben az EU szabványosítási törekvéseivel 2. Ezek a kezdeményezések sikeresen szabályozták az elektronikus tananyagok készítésének követelményeit, azonban a pedagógia szolgáltatások meghatározásában már kevésbé látványos eredményeket értek el. Ezért fordulhat elı, hogy az e-learning alkalmazások többnyire egy kiválasztott keretrendszerekre épülnek, kialakulnak elkülönült alkalmazói csoportok /Moodle, Ilias, ilearning/ és kialakulnak a hozzájuk kapcsolódó intézményi és támogatói rendszerek is. Tekintettel arra, hogy a keretrendszerek adatokkal és tananyagokkal történı feltöltése az alkalmazások legfontosabb eleme, a keretek váltása nagyon körülményes és az oktatási folyamatban szinte lehetetlen feladat. A szabványosítás hiánya a keretrendszerek moduljainak mérhetetlen bıvülését, sok esetben az oktatási folyamatba nem illeszthetı szolgáltatások megjelenését eredményezte, amely egyben bonyolulttá tette a keretrendszerek kezelését is. Annak ellenére, hogy az elektronikus tananyagok készítéséhez rendelkezésre állnak a megfelelı szabványok 3, nem terjedtek el a szabványos tananyagok készítéséhez szükséges felhasználói programok, illetve ezek magas ára miatt használatuk többnyire a profit orientált tananyag fejlesztı társaságoknál kifize A gyakran alkalmazott szabványok betőszavai: AICC, IMS, SCORM, IEEE

7 tıdı. Továbbra is hiányoznak az oktatók körében tömegesen alkalmazható tananyagfejlesztı programok. A szabványosítás hiánya miatt nem lehet csodálkozni azon, hogy az oktatási menedzsment az e-learning bevezetésében nagyobb kockázatot érez, mint a hagyományos képzések esetén, ezért a döntéshozó vezetık egy részének ellenmotiváltsága érthetı. Az oktatási környezet rugalmassága Ugyancsak fontos a képzéshez szükséges minimális technikai feltételek meghatározása, a minıségbiztosítás szempontjából azoknak a paramétereknek a megállapítása, amely az adott képzési formában elégséges alapul szolgálnak ahhoz, hogy e-learning oktatásról beszélhessünk. A mostaninál részletesebben kellene meghatározni az e-learninggel támogatott képzések, tantárgyak akkreditálási követelményeit is. Új elszámolási rendszert kellene bevezetni az oktatók és a hallgatók munkateljesítményének meghatározásakor, jobban figyelembe kellene venni az oktatatók és a hallgatók megváltozott tevékenységét és elfoglaltságát. Az eddigieknél rugalmasabb munka- és tanulmányi rend bevezetésére lenne szükség, amelynél szakítani kellene a jelenléti oktatás merev tanórai- és munkaidı rendszerével. Sokkal inkább a kreditrendszerben használt munkaórákhoz kellene igazítani az e-learningben egyébként nagyon könnyen összegezhetı hallgatói és oktatói munkaidı ráfordításokat. Természetesen ezeknek az igényeknek a kielégítése nem igényelne központi szabályozást, hanem az intézmények vezetıinek rugalmasabb munkaszervezésével is megoldható lenne. Sajnos az oktatási tapasztalatokkal rendelkezı oktatók nem tudják érvényesíteni ilyen irányú érdekeiket, mivel ezek az igények a szakirodalom által nincsenek megfelelıen alátámasztva, így a vezetık számára nem eléggé bizonyított a változtatás szükségessége. Ugyancsak hiányoznak azok normák, amelyeket a vezetıknek az e-learninges oktatást folytató munkatársak számára elı kell írni és amelyek alapján a vezetıi ellenırzése szakszerően lefolytatható. Tekintettel arra, hogy ez a módszer megbontja az intézmények belsı munkarendjét és menedzselése új normákat és követelményeket támaszt amelyek ráadásul kidolgozatlanok egy újabb ellenmotiváció forrást jelenthet az intézményi vezetés körében.

8 Mőszaki-technikai mőveltség Ha áttekintjük az alkalmazott oktatás-technikai eszközök körét, akkor gyökeres átrendezıdést figyelhetünk meg. Maga az oktatás számítógépek és perifériáik segítségével valósul meg, vagyis a hardverek és szoftverek mennyiségi és minıségi mutatói döntı szerepet töltenek be a minıség kialakításában. Természetesen továbbra is központi szerepet töltenek be az eszközöket alkalmazó munkatársak, akiknek számítógép alkalmazói felkészültsége nélkülözhetetlen. Az ECDL 4 bizonyítvánnyal igazolt ismeretszinten túlmenıen ismerni kell a keretrendszerek programozását és pedagógiai elvek szerinti használatát is. A munkatársak ilyen irányú többletteljesítményének elismerésére sajnos nem sok lehetıség van, vagyis az oktatási menedzsment kezében nincsenek olyan eszközök, amelyekkel hatékonyan tudnák a munkatársakat motiválni a többletmunkák vállalására. Ezért inkább az oktatási szakemberek helyett a számítógépes szakemberek kapnak egyre nagyobb szerepet a gyakorlati megvalósítás során, mivel az eszközkezelés szakember szükséglete erısebb, mint az oktatott tartalomé. Ugyanakkor az intézményeknél folyó technikai innováció különösen ha megfelelı anyagi forrásokkal rendelkezik gyorsabb és látványosabb eredményeket képes produkálni, mint a tartalomfejlesztés és ez a körülmény még jobban elválasztja egymástól az oktatás szereplıit. Összegezve tehát ahogy az e-learning konferenciák résztvevıi is elmondják az informatikai háttét biztosításában résztvevı szakember gárda szakmai motivációja erısebbnek tekinthetı, mint a szakmai tartalmat oktatóké. Koordinálatlanság, párhuzamos fejlesztések Konferenciáinkon résztvevı kollégáink gyakran beszámolnak azokról az eredményeikrıl, amelyeket intézményeiknél elértek. Ezek a helyi fejlesztések sok esetben intézményi keretekbıl, pályázati támogatással jönnek létre és valóban: az intézményben folyó oktatás hasznára válnak. A szakirodalomban azonban találkozhatunk olyan elképzelésekkel is, amelyek az e- Learning alkalmazások országos, illetve Európai Unió szintő koordinálását célozzák meg, többek között az összetartozó képzési területek közös tantárgyi alapozását, a moduláris képzést támogató központi tartalomfejlesztéseket, közös elektronikus tananyag könyvtár létreho- 4 Az ECDL (European Compiuter Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány

9 zását vetik fel. Sajnos ezekbıl a központi, kormányzati szinten megvalósításra váró elképzelésekbıl szinte semmi sem valósult meg, helyette az e-learning piacosításával találkozhatunk. A koordinálatlan tananyagfejlesztések nagyon sokszor párhuzamos munkát és felesleges kiadásokat eredményeznek. Ebben a helyzetben az intézmények joggal érezhetik azt, hogy a tartalomfejlesztésekben magukra maradnak és a szőkös kapacitásaikkal a tananyagok csak kis hányadát tudják elektronikus úton lefedni. Különösen igaz ez a kisebb szakok esetében, mert itt még a társ intézmények közötti együttmőködés sem segíthet az elektronikus tananyagok közös létrehozásában. Ez a kilátástalan helyzet nem ad megfelelı motivációkat az e- Learninghez főzött remények valóra váltásához. Bizonytalan hatékonysági mutatók Az e-learning alkalmazások oktatási és gazdasági hatékonyságáról a szakmai konferenciákon sok szó esik. Ezek a vélemények általában az oktatási menedzsment szempontjából közelítik meg a problémát, azonban az egyes képzési formákhoz és tanulói életkorokhoz igazodóan kevés szó esik a tanulás-lélektani problémákról, illetve a tanulókat terhelı költségekrıl. Pedig a megváltozott környezeti hatások elsısorban más médiák által közvetített tartalmak vélhetıen megváltoztatták a hallgatók ismeret befogadó és integráló képességeit és ezek e- Learningben történı hasznosulásáról is keveset tudunk. Ugyancsak hiányosak az ismereteink a módszerrel megszerzett tudás rögzülésének tartósságáról és más ismeretekbe történı integrálásáról. A felvetett problémákon kívül nyilván valamennyi képzési formának és képzési szaknak meg vannak a sajátos kérdései a módszer alkalmazhatóságával kapcsolatban, amelyekre a választ csak központilag támogatott kutatások eredményei adhatnak. Külön vizsgálatot érdemelne az e-learning képzés gazdaságosságának bizonyítása. Az eddig megismert számítások többnyire az intézmények költségeinek csökkenését mutatták ki, ellenben nem szóltak azokról a költségekrıl, amelyek a hallgatók körében jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy a hazai e-learning alkalmazások többnyire blended, azaz a hagyományos képzést kiegészítı alkalmazások, ezért a hallgatókat egyaránt terhelik a hagyományos és az elektronikus úton folytatott oktatás járulékos költségei. Ezek között megjelenik az elektronikus taneszköz a számítógép és szoftverek beszerzésének és üzemeltetésének, valamint hálózati kapcsolat bérlésének költsége is, amelyek a hallgatók megélhetési költségeivel együtt akár jelentıs összeget is kitehetnek. Annak sem lennék ellenzıje, ha valamilyen formában

10 szabályozva lenne, hogy az elektronikus tananyagok milyen aránya esetén szükséges az intézményeknek és milyen aránya esetén a hallgatóknak biztosítani a számítógépes hátteret és természetesen ezeknek az arányoknak az oktatási költségekben és támogatásokban is ki kellene fejezıdnie. Összefoglalva elıadásom lényegét: azokkal a tényezıkkel kívántam foglalkozni, amelyek az e-learning alkalmazások terén motiváló-, vagy ellenmotiváló hatásokat válthatnak ki. Az idı rövidsége és a bizonyító kutatások hiánya miatt elsısorban olyan hipotéziseket tudtam felállítani, amelyet a környezet- és maga az oktatási módszer szinte evidenciaként vet fel, illetve oktatói tapasztalataim alapján vélelmezek. Szükségesnek tartom a vizsgálatokat az intézmények és a hallgatók szempontjából is elvégezni. A magam részérıl tovább szeretném folytatni a téma vizsgálatát és elsısorban az intézményi vezetık számára összegezni az e- Learning rendszerek bevezetésével és menedzselésével összefüggı tapasztalatokat.

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai Jókai Erika Vig Zoltán Előadásvázlat Előkészítési, tervezési szakasz Bevezetési szakasz Kutatási területek Moodle Eredményeink Terveink

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. DÉZSI ZSOLT A virtuális tanulási környezet alkalmazása a pénzügyırök képzésében a tapasztalatok bemutatása az Adobe Captivate multimédiás eszköz használatával Vám- és Pénzügyıri Iskola dezsi.zsolt@mail.vpop.hu

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége HORPÁCSI FERENC ZÁN KRISZTINA MINİSÉGBIZTOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége Az elmúlt években

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A HUN HYPOS Hibrid Energiatermelı Rendszerek projekt tesztképzésének eredményeirıl

A HUN HYPOS Hibrid Energiatermelı Rendszerek projekt tesztképzésének eredményeirıl A HUN HYPOS Hibrid Energiatermelı Rendszerek projekt tesztképzésének eredményeirıl ÉRTÉKELİ JELENTÉS (EVALUATION REPORT) Szent István Egyetem és Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Idegennyelvi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

Ellenőrzési protokoll

Ellenőrzési protokoll Ellenőrzési protokoll A pedagógus-továbbképzések ellenőrzési rendszerének megújítása Cseh Györgyi Miért is kell újragondolni...? Összenyomott idő Mindenki ugyanazt tudja és ugyanúgy? Segédanyagok A megszerzett

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

EU szabályozási környezet

EU szabályozási környezet PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GM szak/vállszerv. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet 2011/2012. I. félév 1 Budapesti

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁS 2011/2012 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése A MAB 2012/4/VII. sz. HATÁROZATÁNAK

Részletesebben

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység Tematikai egység tartalma e-learning alapok Alapfogalmak Az e-learning módszerei Az e-learning rendszer elemei E-learning rendszerek felépítése, rendszer szabványok

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA reflektív írásmő és gyakorlat modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmő és gyakorlat modul A modul a Szociális munka BA képzés komplex moduljának egyik modulja, mely

Részletesebben

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz)

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) I. A program általános tartalma 1. A program megnevezése A program megnevezése

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel Kerekes Anikó számvevő főtanácsos Kerekes Anikó

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben