INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN -1-

2 1. Intézményi önértékelés Kollégiumunk a évi módosított közoktatási törvény 40. -ának (11) bekezdése alapján négyévenként (első ízben a tanévben) teljes körű intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményi önértékelés adatai és eredményei nyilvánosak, és alapul szolgálnak a stratégiai tervezéshez Az intézményi önértékelés célja: segítse elő az egyén és az intézmény teljesítményének javulását, serkentse az információáramlást, segítse elő az intézmény fejlesztését, fejlődését, a szervezet erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása útján, segítse a stratégiai tervezést, a hatékonyság, a teljesítményelv, a személyiségfejlesztés váljon domináló tényezővé a kollégiumi élet minden területén, értékelje a kollégium és a fenntartó által meghatározott célok megvalósulását. 1.2 Az intézményi önértékelés területei: az irányítási és működési jellemzők és adottságok, az intézményi eredmények Az irányítási és működési jellemzők és adottságok területén: Erőforrások - Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok - Humán erőforrás - Környezet - Tárgyi felszereltség - Az intézmény gazdasági mutatói Intézményi stratégia - A pedagógiai/nevelési program - Minőségirányítási program - A Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend - Továbbképzések - Éves munkaterv Vezetés és szervezeti kultúra -2-

3 - Együttműködés, munkamegosztás, kapcsolatok - Vezetési funkciók - Vezetés és innovációk - Szervezeti kultúra, klíma Az intézmény kulcsfolyamatai - Nevelés - A tanulássegítés folyamata - Szabadidős tevékenység - Étkeztetés - Adminisztráció - Intézményi szabályzatok - Pályázatok, projektek Az eredmények területén: Eredmények - Elégedettség (A külső partnerek (szülők, iskolák) elégedettsége. (A belső partnerek (tanulók, pedagógusok, munkatársak elégedettsége) eredményei. ) - Megfigyelt eredmények - Mérhető tanulói eredmények(az intézmény oktatási, nevelési - A személyre szóló pedagógusértékelés eredményei. - Ciklikus eredmények A munkatársak részvétele az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában Közösségi, társadalmi szerepvállalás Az önértékelés módszere: A módszer meghatározásakor törekszünk arra, hogy feleljen meg a kollégium igényeinek, használatával azonosítani lehessen a szervezet erősségeit, a fejlesztendő folyamatokat, tevékenységeket és területeket, legyen tényszerű. -3-

4 Az egyes területekhez kapcsolódó módszerek megnevezése Erőforrások Intézményi stratégia Területek Vezetés és szervezési kultúra Kulcsfolyamatok Eredmények Munkatársi részvétel Közösségi, társadalmi szerepvállalás Módszerek Statisztikai adatgyűjtés Összehasonlítás Trendvizsgálat Dokumentumvizsgálat Beszámolók elemzése Jelentések elemzése Szabályzatok Kérdőív Kérdőív Indikátorok Ellenőrzések Kérdőívek Indikátorok Ellenőrzés Értékelés Önértékelés Interjú Indikátorok Indikátorok 1.4. Az önértékelés érvényességi területe: Az intézmény összes működési folyamatára kiterjed Felelősségi körök: Intézményvezető feladata: - betartás, betartatás, - erőforrások biztosítása, - tájékoztatás, - a munkatársak minél szélesebb körű bevonása, - a fejlesztési célok, intézkedések meghatározása és megvalósítása, - az eredmények nyilvánosságra hozatala Minőségirányítási csoport (MICS) felépítése: Minőségügyi vezető tag tag -4-

5 A MICS feladatai: A vezető feladatai: - irányítja és koordinálja a MICS szakmai munkáját, - a tagokkal együtt elkészíti a minőségirányítás éves munkatervét, ütemterveket, és figyelemmel kíséri a határidők pontos betartását, - együttműködést kezdeményez a kollégium vezetőjével és dolgozóival, - vezetőségi értekezleteken, tantestületi és alkalmazotti értekezleten rendszeresen beszámol a feladatok teljesítéséről, - a kollégium dolgozóinak bevonásával önállóan vezeti és fejleszti a nyilvántartási és a dokumentációs rendszert intézményi szinten, - figyelemmel kíséri és nyomon követi az intézkedési tervek megvalósulását A tagok feladatai: - együttműködnek a MICS vezetőjével, - előkészítik, megszervezik, lebonyolítják az aktuális méréseket a feladatra szerveződő csoportok bevonásával, - gondoskodnak a megfelelő számú mérőeszköz sokszorosításáról, kiosztásáról,, - segítik a csoportokat az adatok elemzésében, a következtetések levonásában, - közreműködnek a nyilvántartási rendszer vezetésében és fejlesztésében Feladatra szerveződő csoportok: Partneri igény-és elégedettségmérésre szerveződő csoport A tagok feladatai: - együttműködnek a kollégiumon belül a minőségirányítási csoport tagjával, valamint az aktuális mérésbe bevont csoportok csoportvezető tanáraival - összesítik a csoportvezetők által bevitt adatokat és elkészítik az elemzéseket a MICS tag irányításával A csoport tagjainak száma partner kollégium diákok szülők alkalmazottak nevelőtanárok, technikai dolgozók iskolák 4 fő 4 fő 2 fő 2 fő fenntartó 2 fő -5-

6 A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje Szülők Évente dec. Kérdőív 2. sz. mell. Mérés Minta nagysága Reprezentatív Naplóbejegyzé s alapján minden 2. tanuló Reprezentatív 9., 11. évf. Szóbeli: szülői értekezlet 50 % MICStag ig. MICSvezető, ig. Partner megnevezése Tanulók Gyakorisága Évente dec. Módszere Kérdőív 1.sz. mell. Sikerkritériuma Felelőse 90 % MICStag Visszacsatolás Módszere, Felelőse formája Szóbeli: csop. csoportfoglalkozás, vez. közgyűlés MICSvezető, Határideje febr. febr. Alkalmaz ottak: tanárok munkatár -sak Iskolák Fenntartó Két évente nov. Kérdőív 3/1.sz.m. 3/2.sz.m. Klímateszt 4.sz.mell. Kérdőív 5.sz.mell. Két évente jan. Állandó és folyamatos együttműködés Fenntartói nyilatkozatok, megnyilvánulások dokumen tálása Teljes körű 90 % ig.h. Szóbeli: alkalmazotti értekezlet Valamennyi iskola Oktatási Osztály, Oktatási Bizottság 70 % ig.h. Írásban: MICSvezető, ig. ig.h. 100 % ig. Írásban ig. febr. febr Belső mérésekre szerveződő minőségi körök Feladatai: - elkészítik a fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket, - tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek az eredményekről - meghatározzák a célokat, sikerkritériumokat, - intézkedési terveket készítenek az intézményvezető bevonásával, - figyelemmel kísérik a tervek megvalósulását Tanulmányi munka Felmérés: Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) 7. sz. mell. Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) Koordinál: tanulmányi minőségi kör vezetője -6-

7 Nevelő munka Felmérés magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) 8. sz. mell. Magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) Koordinál: nevelési minőségi kör vezetője Az ifjúságvédelmi felelős feladata a mérési folyamatban - intézményi szinten adatgyűjtést végez a csoportvezető tanárok bevonásával vagy önállóan a feladatkörébe tartozó területeken Felmérések: Családi körülmények, szociális helyzet (9. és 11. évfolyam) 9.sz. mell. Családi háttér, káros szenvedélyek (valamennyi évfolyam ) 10.sz. mell. - gondoskodik a megfelelő számú mérőeszközök sokszorosításáról, kiosztásáról, begyűjtéséről, - az adatokat összesíti, elemzi - következtetéseket von le, javaslatokat tesz, beszámol a tantestületi értekezleteken a mérési eredményekről 2. A teljes körű intézményi önértékelés - a partneri igény- és elégedettségmérés valamint az indikátorok összehangolásának időbeli ütemezése ( ) Feladat 2007/ / / / / Partneri igény-és elégedettségmérés diákok x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr) szülők x (repr.) x (repr.) x (repr.) X (repr.) x (repr.) alkalmazottak x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) iskolák x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) Fenntartó x x x x x x 2. Teljes körű önértékelés 3. Indikátorok x x x x x 3. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban az intézmény minőségirányítási vezetőjénél. A javaslatról az intézmény vezetője dönt. Az intézményvezetés a mindenkori intézményi önértékelés elvégzését követő 30 napon belül felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet. -7-

8 4. A dokumentálás módja: Az intézményi önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. 5. Kapcsolódó dokumentumok, mellékletek: 5.1 Az intézményi önértékelés mérési rendje 5.2 Partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei -Tanulói kérdőív 1. sz. melléklet - Szülői kérdőív 2. sz. melléklet - Tanári kérdőív 3/1. sz. melléklet - Munkatársi kérdőív 3/2. sz. melléklet - Klímavizsgálati kérdőív 4. sz. melléklet - Iskolai kérdőív 5. sz. melléklet 5.3 Tanulási motiváció teszt 7. sz. melléklet Magatartáskultúra vizsgálat 8. sz. melléklet 5.4 Családi körülmények, szociális helyzet felmérés 9. sz. melléklet Családi háttér, káros szenvedélyek kérdőív 10. sz. melléklet 5.5 Indikátorok -8-

9 Az intézményi önértékelés mérési rendje Feladatok Az intézményi önértékelés céljának, módszereinek megismerése, az alkalmazott módszerek kiválasztása Az értékelő csoport és a megkérdezettek körének kiválasztása Az intézményi önértékelés ütemtervének összeállítása A tárgyi feltételek megteremtése az önértékeléshez Reprezentatív értékelő csoport véleményeinek összegyűjtése Határid ő szept. szept. vége okt. 1.hete okt. 2.hete okt. 2.hete 6. Alkalmazottak megkérdezése nov Fenntartó, ha van Oktatási bizottság, vagy oktatási referens megkérdezése A pedagógusok személyre szóló értékelési eredményeinek összegyűjtése, feldolgozása, és beépítése a teljes körű intézményi önértékelésbe nov. jan. Felelősök Módszerek Sikerkritérium Dokumentáció Informált MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS tagok MICS vezető MICS vezető MICS vezető megbeszélés piramis-elv megbeszélés; nyilvánossá tett megbízás Értékelő csoport megbeszélése Értékelő csoport megbeszélése, gyűjtés, rendszerezés kérdőív kérdőív kérdőív dokumentumelemzés, statisztikai számítások, adatbázis vizsgálata pontosan megfogalmazott cél, módszerek, területek az értékelés elvégzésére felhatalmazással bíró, az intézményi dolgozók összetételét a piramis-elv alapján reprezentáló csoport megalakul reális, megvalósítható ütemterv biztosított erőforrások, szükséges példányszámban, technikailag is kifogástalanul elkészített eszközök a kérdőívek időben visszaérkeznek a kérdőívek időben eljutnak az érintettekhez és időben visszaérkeznek a kérdőívek időben visszaérkeztek elkészül az értékelési eredmények összefoglalója jegyzőkönyv jegyzőkönyv, csoport összetétele, névsora ütemterv a felhasznált mérőeszközök mintapéldányai kérdőívek kérdőív kérdőív az értékelési eredmények összefoglalója igazgató igazgató, tantestület igazgató, tantestület MICS tagok MICS vezető MICS vezető vezetőség igazgató -9-

10 -10-

11 Az adatok ellenőrzése, feldolgozás Eredmények elemzése, következtetések levonása Az eredmények nyilvánosságra hozatalának előkészítése és nyilvánossá tétele A nyilvánosságra hozás eljárásrendjének összeállítása Az intézményi önértékelés eljárásrendjének összeállítása, ha volt, felülvizsgálata febr. eleje febr. vége márc. eleje márc. eleje márc. közepe MICS vezető MICS vezető MICS vezető, igazgató MICS vezető, igazgató MICS vezető kérdőíves felmérés, interjú, dokumentumok, adatbázis vizsgálata, adatrögzítés statisztikai és összehasonlító elemzések, SWOT-analízis, diagramok a helyben szokásos módon, honlap, újság, hirdetőtábla, stb. a tényeken alapuló értékeléshez szükséges adatok rendelkezésre állnak az értékelés eredményeinek szakmailag korrekt interpretálása megvalósul a mérési eredmények nyilvánossá tétele dokumentált létszámadat ok (kiküldött és visszaérkeze tt kérdőívek, interjúk) adattáblák, grafikonok, szöveges elemzések, problémalist a a nyilvánossá g-ra hozott szakmai anyag összefoglaló ja 1. számú melléklet igazgató tantestület fenntartó, tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület Tanulói kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. Jól érzem magam a kollégiumban Nyugodt tanulásom feltételei biztosítottak Megfelelő segítséget kapok a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A kollégiumban a pedagógiai foglalkozások színvonalasak. 5. Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető tanárok dolgoznak a kollégiumban. 7. Cselekedeteinket a tanárok egységes elvek szerint bírálják el. 8. Problémáimmal bátran fordulhatok nevelőimhez A kollégium dolgozói rendszeretetre nevelnek A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat, elvárásokat betartom.

12 12. A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok sokrétűek (szakkörök, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység). 14. A kollégium jó feltételeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó A kollégium szobái otthonosak, barátságosak A tárgyi felszereltség megfelelő Elegendő szabad idővel rendelkezem Változatos programokat kínál a kollégium a szabad idő hasznos eltöltésére. 20. A sportolási lehetőségek biztosítottak Csoportvezető tanárommal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat tagjai jól képviselik érdekeinket. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

13 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékeld! A megállapítás mellé a véleményednek megfelelő számot írd be! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Mi tetszik a kollégiumi életben? Kérjük, fogalmazd meg röviden! 4. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük a válaszodat

14 2. számú melléklet Szülői kérdőív I. Kijelentések Skála * 1. Gyermekem jól érzi magát a kollégiumban A nyugodt tanulás feltételei biztosítottak A tanuláshoz, felkészüléshez megfelelő segítséget kap A kollégiumi foglalkozások érdekesek/színvonalasak Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető pedagógusok dolgoznak a kollégiumban. 7. A tanárok egységes nevelési elvek szerint bírálják el a tanulók cselekedeteit. 8. Gyermekem bátran fordulhat problémáival nevelőihez A kollégium dolgozói következetesen nevelik rendre a diákokat. 10. A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium jó körülményeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó Gyermekemet a kollégiumban biztonságban tudom Az intézmény elegendő szabadidőt biztosít Lehetőség van a kollégiumban változatos programokkal a szabadidő hasznos eltöltésére. 17. Elégedett vagyok - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával Gyermekemnek a csoportfelelős nevelőtanárával jó a kapcsolata. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

15 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékelje! A megállapítás mellé a véleményének megfelelő számot szíveskedjék beírni! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Kérem, fogalmazza meg 3 legfontosabb elvárását a kollégium nevelő-oktató munkájával, működésével kapcsolatban.! (A legfontosabbat az 1. sorszám mellé írja!) IV. Egyéb észrevétele, megjegyzése Köszönjük válaszait.

16 3/1.számú melléklet Tanári kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. A tanulók jól érzik magukat a kollégiumban Az intézményben a nyugodt tanulás feltételei biztosítottak 3. A kollégistáknak megfelelő segítséget nyújtunk a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A pedagógiai foglalkozások tartalmasak, színvonalasak Intézményünk gyermekközpontú Gyermekszerető nevelőtanárok dolgoznak a kollégiumban A tanulók cselekedeteit egységes elvek szerint bíráljuk el A tanulók bátran fordulhatnak hozzánk problémáikkal A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat, megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat betartatom A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok (szakkör, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység) sokrétűek A kollégium jó feltételeket biztosít A kollégiumi szobák otthonosak, barátságosak Az étkezés, ellátás minősége jó A tárgyi felszereltség megfelelő A diákok elegendő szabad idővel rendelkeznek A kollégiumban lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. 20. Elégedett vagyok: - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával, az iskolákkal való kapcsolattartás formáival, az iskolákkal való kapcsolattartás gyakoriságával A tanulókkal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat jól működik * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

17 2. Kérjük, fogalmazd meg, mit tartasz a kollégium 3 legfontosabb erősségének! 3. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük válaszaidat!

18 3/2. számú melléklet Munkatársi kérdőív Kijelentések Skála* 1. A tanulók udvariasak, tisztelettudóak a felnőttekkel A fegyelemre vonatkozó szabályok megfelelőek A kollégiumban a munkatársak szeretik a gyermekeket A tanulókkal jó a kapcsolatom A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat. 2. Mivel elégedett a munkahelyén? Kérjük, fogalmazza meg röviden! 3. Mit változtatna meg, ha Önön múlna? Köszönjük válaszait. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

19 4. számú melléklet Tantestületi klíma tesz Kijelentések *Skála 1. A tanári szoba berendezése barátságos A tantestület különböző pedagógiai kérdésekben általában egy véleményen van. 3. A tantestületben vannak szembenálló csoportok (klikkek). 4. Az igazgató távolságot tart a kollégáival szemben A fiatalabb és idősebb tanárok nem értik meg egymást. 7. A kollégium vezetői fontosnak tartják a tanárok szakmai fejlődését. 8. A tantestület jó közösség Az igazgató szobájába bárki bármilyen prob lémával nyugodtan bemehet. 10. Az igazgató bírálataiban igyekszik tapintatos maradni. 11. A tanárok egy része tart az igazgatótól Az igazgató érti a szakmáját Az igazgató kezdeményezésre, új megoldá sok keresésére biztatja a pedagógusokat. 14.A tantestületi vitákon, értekezleteken sok az eredménytelen szócséplés, nehezen alakul ki közös álláspont. 15. Az igazgató elvárja, hogy a tantestület tagjai minden utasítását kérdés nélkül hajtsák végre. 16. A tantestületet túl a vezetés sok felesleges feladattal terheli 17. Az igazgató maga is keményen dolgozik, így állít példát. 18. Az kollégium vezetés törődik azzal, hogy a tantestület tagjai jó érezzék magukat. 19.A tanárok szívesen ellátnak kollégiumi feladatokat munkaidőn túl és még akkor is, ha erre külön nem szólítják fel őket. 20. Az igazgató gyakran nem elég tájékozott arról, ami a kollégiumban történik. 21. A kollégiumvezetés nem fordít elég gondot a kollégiumban felmerülő problémák megoldására. 22. A kollégiumi felszerelések nem felelnek meg az igényeknek. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

20 23. Az igazgató rögtön észreveszi, ha valahol nehézségek, problémák vannak. 24. Az igazgató elvárja a tantestülettől, hogy minden lényeges dologról tájékoztatást kapjon, ami a kollégiumban történik. 25. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak a felmerülő pedagógiai problémák megoldásához. 26. Feladatkiosztáskor az igazgató törekszik az arányos munkamegosztásra. 27. Az igazgató felfigyel arra, ha a tantestület valamelyik tagjának rossz kedve van. 28. Oktatási vagy nevelési problémák esetén a tantestület tagjai kikérik egymás véleményét. 29. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak személyes emberi problémáik megoldásában. 30. Az igazgató előre bejelenti, ha foglalkozást látogat Ha valaki bajban van, számíthat kollégái segítségére A tantestület tagjai megbeszélik egymással magán életük problémáit. 33. Az igazgató mielőtt döntést hoz, tanácsot, véle ményt kér a tantestülettől. 34. Az igazgató döntései során ténylegesen figyelem be veszi a tantestület javaslatait. Az igazgató folyamatos visszacsatolást ad az elvégzett munkáról. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

21 Végül arra kérünk, hogy egy kilenc fokozatú skálán globálisan értékeld a kollégium tantestületét és a kollégiumvezetést. (Az 1-es osztályzat a legrosszabb, a 9-es a legjobb.) TANTESTÜLET nagyon rossz nagyon jó KOLLÉGIUMVEZETÉS nagyon rossz nagyon jó Köszönjük a válaszodat

22 5. számú melléklet Iskolai kérdőív (osztályfőnökök) Kijelentések *Skála 1. Az iskola és a kollégium közötti információáramlást jónak tartom. 2. Elégedett vagyok a kollégista tanulók tanulmányi munkájával a kollégium tanuláshoz nyújtott segítésével. 3. A kollégista tanulók az iskolai közösségi életben aktívan részt vesznek. 4. A kollégista tanulók magatartása megfelelő A kapcsolattartás a tanulói hiányzások nyomon követésében folyamatos. 6. A két intézmény az ifjúságvédelmi tevékenységben szorosan együttműködik. 2. Kérem fogalmazza meg milyen elvárásai vannak? a) az együttműködés területén: b. a tanulás-segítés területén: Köszönjük válaszait! * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

23 7. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, töltsd ki legjobb tudásod szerint az alábbi tesztet! Segíteni szeretnénk abban, hogy tanulásod még eredményesebb legyen! Skála* 1. Unatkozom a tanítási órákon A tanórákon végig figyelek Követem a tanár magyarázatát Ha valamit nem értek, megkérdezem A tananyag jelentős részét már az iskolai órán megtanulom Tanáraim kérdéseire tudom a választ A feleltetéstől félek Szeretek szerepelni Szívesen vagyok az iskolában Sikeresnek érzem magam az iskolában Társaimhoz fordulok segítségért, ha nem tudok valamit Társaim hozzám fordulnak segítségért Szívesen és jókedvűen tanulok A kudarcok elveszik a kedvem a tanulástól Jól érzem magam a tanítási órákon Érdekelnek a tankönyvi témák Csak azért tanulok, mert kell Távlati célok érdekében tanulok Azért tanulok, hogy megfeleljek az elvárásoknak Tanulással kapcsolatos problémáimat megbeszélem egy felnőttel. 21. Hazaérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak Estefelé tanulok Egyedül és önállóan szeretek tanulni Friss vagyok, amikor a tanulást megkezdem Ha sok a leckém, szünetet tartok tanulás közben Íróasztalnál ülve tanulok Ügyelek arra, hogy elegendő fény essen a papírra Tanulás előtt rendet rakok magam körül Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont, a rádiót vagy a TV-t. 30. Walkmennel tanulok Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 32. Családtagjaim (szobatársaim) zavarnak a tanulásban Tanulás előtt végiggondolom, mi történt aznap az iskolában. * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

24 Skála* 34. Megcsinálok mindent feladatot, amit aznap feladtak Csak a következő napra tanulok A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást Először az írásbeli feladatokat készítem el A verseket több napon keresztül tanulom Hangosan tanulok Tudok a tankönyvi szövegre tartósan figyelni Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben Szövegolvasás után próbafelmondást végzek Aláhúzom könyvemben a lényeges gondolatokat Az ismeretlen kifejezések, idegen szavak jelentésének utánanézek. 45. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit Vázlatot készítek a tanult anyagból Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét Azt is megtanulom, amit nem értek A felkészüléshez más könyveket is használok, nem csak a tankönyvek. 50. Nagyon jól megtanulom az idegen szavakat * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

25 Tanulási kompetenciával kapcsolatos mérés (A.7. számú kérdőív értékelési útmutatója) A mérés indoka: A mérés célja: A mérés várható hatása: 1. Az egyéni tanulásra fordított idő aránytalanul sok. 2. A tanulás nem mindenkinél hatékony és eredményes. 1. Feltérképezni a kollégiumban a tanulási tevékenység metodikáját, szakszerűségét. 2. Segítséget adni a szakszerű tanuláshoz egyéni igények szerint. 1. Csökken a tanulásra fordított idő 2. Hatékonyság foka növekszik 3. A tanulmányi eredmény javul A mérés tervezett csoportjai: 1.) 9. évfolyam 2.) 11. évfolyam (kontroll csoport) A mérés tervezett időpontjai: 1. Tanévenként októberben. A kérdések alkalmasak a tanulás egész folyamatát átfogni, az alábbi megoszlásban: 1. A tanulás az iskolában kezdődik a tanórán (1,2,3,4,5,6) 2. Milyen az iskolához fűződő viszonya a tanulónak (9,10,11,12,15) 3. A tanulást befolyásoló személyiségjegyek (7,8,13,14) 4. A tanulás motivációs rendszere (16,17,18,19) 5. Mikor kezdi a tanulást (21,22) 6. Mennyire friss, kipihent a tanulás kezdetekor és hogyan védekezik a kifáradás ellen (24,25) 7. Milyenek a tanulás külső feltételei (rend, világítás, zaj, testhelyzet) (26-32) 8. Hogyan tanul (33-50) Figyelem, koncentráció Emlékezet Gondolkodási műveletek Bevésés mikéntje Ellenőrzés, önellenőrzés A felmérés kiértékelését a csoportvezetőkkel megbeszélve a csoportokra vagy egyénekre szabott módszertani segítséget tudunk adni. Szükség esetén a tankönyvben nagyon jól használható feladatok találhatók. A második félévben a jegyek ismeretében közösen megbeszéljük, hogyan tudnánk a bukott vagy igen gyenge eredményű tanulóknak segíteni. (korrepetálás, tanulópárok alkotása, tanulószoba elhelyezés)

26 8. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, válaszolj legjobb tudásod szerint az alábbi kérdésekre! Értékes közreműködésedet köszönjük! I. Milyen elvárásaid vannak önmagaddal és milyenek társaiddal szemben? Állítsd fontossági sorrendbe! Legfontosabb: 1, legkevésbé fontos: 18. tulajdonság önmagad társad tulajdonság önmagad társad becsületes jószívű szerény népszerű bátor művelt őszinte megfontolt udvarias önálló lelkiismeretes titoktartó segítőkész nyugodt vidám ápolt alkalmazkodó megbocsátó 2. Milyen a kapcsolatod az iskolával? Karikázd be a rád jellemzőket! 1. Életem legkellemesebb része az, amit az iskolában töltök. 2. Sok tantárgy van, amit nehezen tudok megtanulni. 3. Annyi műveltséget szeretnék megszerezni, amennyit csak lehet. 4. Az iskolában mindent szeretek, mert ilyennek képzeltem el. 5. Az iskolám további tanulásra ösztönöz. 6. Az iskola nem nagyon élvezetes. 7. Az egyetlen dolog, amire az iskolában várok, az a hétvége és a szünet. 8. Az egyetlen dolog, amit az iskolában szeretek, hogy találkozhatok a barátaimmal. 9. Fontos nekem, hogy az órákon jól szerepeljek. 3. Mennyire jellemzők rád az alábbiak? Írd a megfelelő osztályzatot a számozott sorok után! 5 szívesen csinálom 4 belátom, hogy szükséges, ezért csinálom 3 érdekemben áll, ezért csinálom 2 kényszerből teszem 1 nem szoktam ilyen tevékenységet végezni - részvétel kiránduláson, túrán - mozi-, színház-, múzeumlátogatás - idősek, rászorulók segítése - segítés társaidnak a tanulásban - részvétel az iskolai közösségi munkában - részvétel a kollégiumi életben - szakköri munka iskolában, kollégiumban - továbbtanulásra előkészítő tanfolyam - részvétel az otthoni (háztartási, fizikai) munkában - tv, rádió, napilapok híreinek figyelemmel kísérése 4. Mit jelent számodra a kollégium? szükséges rossz (nem tudnék bejárni otthonról az iskolába)

27 2. jól érzem magam a kollégiumban Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 5. Mit tartasz jónak és mit rossznak a kollégiumban? Sorolj fel 5 5 dolgot! Jó: Rossz: 6. Hol jellemzők az alábbiak? Jelöld + vagy jellel az adott hely oszlopában! Saját szobám van Hozzám alkalmazkodik mindenki Mindenki csak a maga dolgával foglalkozik Segítséget kapok a tanulásban Mindig őszintén, nyíltan vállalom a véleményem A legjobb mindig hallgatni, abból sohasem lehet baj Meghallgatnak és segítenek a gondjaim megoldásában otthon kollégiumban 7. Egyetértesz-e az alábbiakkal? Igen vagy nem? Írj a kettőspont elé egy i-t vagy egy n-t! A kollégiumban: : megtanulok közösségben élni : megtanulok társaimhoz alkalmazkodni. : elfogadom, hogy a legfőbb feladatom a tanulás. : fokozatosan önállóvá válok. : nem csak a saját érdekemet érvényesítem, hanem a társaimét is képviselem

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA ELFOGADTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE 2008. május 26. napján.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK 2. rész MELLÉKLETEK 1 Mellékletek Tartalomjegyzék 1. számú melléklet: A tanulók ügyeinek intézése az iskolában 4-5 2. számú melléklet: A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában 6 3. számú melléklet: Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben