INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN -1-

2 1. Intézményi önértékelés Kollégiumunk a évi módosított közoktatási törvény 40. -ának (11) bekezdése alapján négyévenként (első ízben a tanévben) teljes körű intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményi önértékelés adatai és eredményei nyilvánosak, és alapul szolgálnak a stratégiai tervezéshez Az intézményi önértékelés célja: segítse elő az egyén és az intézmény teljesítményének javulását, serkentse az információáramlást, segítse elő az intézmény fejlesztését, fejlődését, a szervezet erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása útján, segítse a stratégiai tervezést, a hatékonyság, a teljesítményelv, a személyiségfejlesztés váljon domináló tényezővé a kollégiumi élet minden területén, értékelje a kollégium és a fenntartó által meghatározott célok megvalósulását. 1.2 Az intézményi önértékelés területei: az irányítási és működési jellemzők és adottságok, az intézményi eredmények Az irányítási és működési jellemzők és adottságok területén: Erőforrások - Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok - Humán erőforrás - Környezet - Tárgyi felszereltség - Az intézmény gazdasági mutatói Intézményi stratégia - A pedagógiai/nevelési program - Minőségirányítási program - A Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend - Továbbképzések - Éves munkaterv Vezetés és szervezeti kultúra -2-

3 - Együttműködés, munkamegosztás, kapcsolatok - Vezetési funkciók - Vezetés és innovációk - Szervezeti kultúra, klíma Az intézmény kulcsfolyamatai - Nevelés - A tanulássegítés folyamata - Szabadidős tevékenység - Étkeztetés - Adminisztráció - Intézményi szabályzatok - Pályázatok, projektek Az eredmények területén: Eredmények - Elégedettség (A külső partnerek (szülők, iskolák) elégedettsége. (A belső partnerek (tanulók, pedagógusok, munkatársak elégedettsége) eredményei. ) - Megfigyelt eredmények - Mérhető tanulói eredmények(az intézmény oktatási, nevelési - A személyre szóló pedagógusértékelés eredményei. - Ciklikus eredmények A munkatársak részvétele az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában Közösségi, társadalmi szerepvállalás Az önértékelés módszere: A módszer meghatározásakor törekszünk arra, hogy feleljen meg a kollégium igényeinek, használatával azonosítani lehessen a szervezet erősségeit, a fejlesztendő folyamatokat, tevékenységeket és területeket, legyen tényszerű. -3-

4 Az egyes területekhez kapcsolódó módszerek megnevezése Erőforrások Intézményi stratégia Területek Vezetés és szervezési kultúra Kulcsfolyamatok Eredmények Munkatársi részvétel Közösségi, társadalmi szerepvállalás Módszerek Statisztikai adatgyűjtés Összehasonlítás Trendvizsgálat Dokumentumvizsgálat Beszámolók elemzése Jelentések elemzése Szabályzatok Kérdőív Kérdőív Indikátorok Ellenőrzések Kérdőívek Indikátorok Ellenőrzés Értékelés Önértékelés Interjú Indikátorok Indikátorok 1.4. Az önértékelés érvényességi területe: Az intézmény összes működési folyamatára kiterjed Felelősségi körök: Intézményvezető feladata: - betartás, betartatás, - erőforrások biztosítása, - tájékoztatás, - a munkatársak minél szélesebb körű bevonása, - a fejlesztési célok, intézkedések meghatározása és megvalósítása, - az eredmények nyilvánosságra hozatala Minőségirányítási csoport (MICS) felépítése: Minőségügyi vezető tag tag -4-

5 A MICS feladatai: A vezető feladatai: - irányítja és koordinálja a MICS szakmai munkáját, - a tagokkal együtt elkészíti a minőségirányítás éves munkatervét, ütemterveket, és figyelemmel kíséri a határidők pontos betartását, - együttműködést kezdeményez a kollégium vezetőjével és dolgozóival, - vezetőségi értekezleteken, tantestületi és alkalmazotti értekezleten rendszeresen beszámol a feladatok teljesítéséről, - a kollégium dolgozóinak bevonásával önállóan vezeti és fejleszti a nyilvántartási és a dokumentációs rendszert intézményi szinten, - figyelemmel kíséri és nyomon követi az intézkedési tervek megvalósulását A tagok feladatai: - együttműködnek a MICS vezetőjével, - előkészítik, megszervezik, lebonyolítják az aktuális méréseket a feladatra szerveződő csoportok bevonásával, - gondoskodnak a megfelelő számú mérőeszköz sokszorosításáról, kiosztásáról,, - segítik a csoportokat az adatok elemzésében, a következtetések levonásában, - közreműködnek a nyilvántartási rendszer vezetésében és fejlesztésében Feladatra szerveződő csoportok: Partneri igény-és elégedettségmérésre szerveződő csoport A tagok feladatai: - együttműködnek a kollégiumon belül a minőségirányítási csoport tagjával, valamint az aktuális mérésbe bevont csoportok csoportvezető tanáraival - összesítik a csoportvezetők által bevitt adatokat és elkészítik az elemzéseket a MICS tag irányításával A csoport tagjainak száma partner kollégium diákok szülők alkalmazottak nevelőtanárok, technikai dolgozók iskolák 4 fő 4 fő 2 fő 2 fő fenntartó 2 fő -5-

6 A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje Szülők Évente dec. Kérdőív 2. sz. mell. Mérés Minta nagysága Reprezentatív Naplóbejegyzé s alapján minden 2. tanuló Reprezentatív 9., 11. évf. Szóbeli: szülői értekezlet 50 % MICStag ig. MICSvezető, ig. Partner megnevezése Tanulók Gyakorisága Évente dec. Módszere Kérdőív 1.sz. mell. Sikerkritériuma Felelőse 90 % MICStag Visszacsatolás Módszere, Felelőse formája Szóbeli: csop. csoportfoglalkozás, vez. közgyűlés MICSvezető, Határideje febr. febr. Alkalmaz ottak: tanárok munkatár -sak Iskolák Fenntartó Két évente nov. Kérdőív 3/1.sz.m. 3/2.sz.m. Klímateszt 4.sz.mell. Kérdőív 5.sz.mell. Két évente jan. Állandó és folyamatos együttműködés Fenntartói nyilatkozatok, megnyilvánulások dokumen tálása Teljes körű 90 % ig.h. Szóbeli: alkalmazotti értekezlet Valamennyi iskola Oktatási Osztály, Oktatási Bizottság 70 % ig.h. Írásban: MICSvezető, ig. ig.h. 100 % ig. Írásban ig. febr. febr Belső mérésekre szerveződő minőségi körök Feladatai: - elkészítik a fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket, - tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek az eredményekről - meghatározzák a célokat, sikerkritériumokat, - intézkedési terveket készítenek az intézményvezető bevonásával, - figyelemmel kísérik a tervek megvalósulását Tanulmányi munka Felmérés: Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) 7. sz. mell. Tanulási motivációs teszt (9. és 11. évfolyam) Koordinál: tanulmányi minőségi kör vezetője -6-

7 Nevelő munka Felmérés magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) 8. sz. mell. Magatartáskultúra vizsgálat (9. és 11. évfolyam) Koordinál: nevelési minőségi kör vezetője Az ifjúságvédelmi felelős feladata a mérési folyamatban - intézményi szinten adatgyűjtést végez a csoportvezető tanárok bevonásával vagy önállóan a feladatkörébe tartozó területeken Felmérések: Családi körülmények, szociális helyzet (9. és 11. évfolyam) 9.sz. mell. Családi háttér, káros szenvedélyek (valamennyi évfolyam ) 10.sz. mell. - gondoskodik a megfelelő számú mérőeszközök sokszorosításáról, kiosztásáról, begyűjtéséről, - az adatokat összesíti, elemzi - következtetéseket von le, javaslatokat tesz, beszámol a tantestületi értekezleteken a mérési eredményekről 2. A teljes körű intézményi önértékelés - a partneri igény- és elégedettségmérés valamint az indikátorok összehangolásának időbeli ütemezése ( ) Feladat 2007/ / / / / Partneri igény-és elégedettségmérés diákok x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr.) x (repr) szülők x (repr.) x (repr.) x (repr.) X (repr.) x (repr.) alkalmazottak x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) iskolák x (teljes körű) - x (teljes körű) - x (teljes körű) Fenntartó x x x x x x 2. Teljes körű önértékelés 3. Indikátorok x x x x x 3. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása: Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban az intézmény minőségirányítási vezetőjénél. A javaslatról az intézmény vezetője dönt. Az intézményvezetés a mindenkori intézményi önértékelés elvégzését követő 30 napon belül felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet. -7-

8 4. A dokumentálás módja: Az intézményi önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. 5. Kapcsolódó dokumentumok, mellékletek: 5.1 Az intézményi önértékelés mérési rendje 5.2 Partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei -Tanulói kérdőív 1. sz. melléklet - Szülői kérdőív 2. sz. melléklet - Tanári kérdőív 3/1. sz. melléklet - Munkatársi kérdőív 3/2. sz. melléklet - Klímavizsgálati kérdőív 4. sz. melléklet - Iskolai kérdőív 5. sz. melléklet 5.3 Tanulási motiváció teszt 7. sz. melléklet Magatartáskultúra vizsgálat 8. sz. melléklet 5.4 Családi körülmények, szociális helyzet felmérés 9. sz. melléklet Családi háttér, káros szenvedélyek kérdőív 10. sz. melléklet 5.5 Indikátorok -8-

9 Az intézményi önértékelés mérési rendje Feladatok Az intézményi önértékelés céljának, módszereinek megismerése, az alkalmazott módszerek kiválasztása Az értékelő csoport és a megkérdezettek körének kiválasztása Az intézményi önértékelés ütemtervének összeállítása A tárgyi feltételek megteremtése az önértékeléshez Reprezentatív értékelő csoport véleményeinek összegyűjtése Határid ő szept. szept. vége okt. 1.hete okt. 2.hete okt. 2.hete 6. Alkalmazottak megkérdezése nov Fenntartó, ha van Oktatási bizottság, vagy oktatási referens megkérdezése A pedagógusok személyre szóló értékelési eredményeinek összegyűjtése, feldolgozása, és beépítése a teljes körű intézményi önértékelésbe nov. jan. Felelősök Módszerek Sikerkritérium Dokumentáció Informált MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS vezető MICS tagok MICS vezető MICS vezető MICS vezető megbeszélés piramis-elv megbeszélés; nyilvánossá tett megbízás Értékelő csoport megbeszélése Értékelő csoport megbeszélése, gyűjtés, rendszerezés kérdőív kérdőív kérdőív dokumentumelemzés, statisztikai számítások, adatbázis vizsgálata pontosan megfogalmazott cél, módszerek, területek az értékelés elvégzésére felhatalmazással bíró, az intézményi dolgozók összetételét a piramis-elv alapján reprezentáló csoport megalakul reális, megvalósítható ütemterv biztosított erőforrások, szükséges példányszámban, technikailag is kifogástalanul elkészített eszközök a kérdőívek időben visszaérkeznek a kérdőívek időben eljutnak az érintettekhez és időben visszaérkeznek a kérdőívek időben visszaérkeztek elkészül az értékelési eredmények összefoglalója jegyzőkönyv jegyzőkönyv, csoport összetétele, névsora ütemterv a felhasznált mérőeszközök mintapéldányai kérdőívek kérdőív kérdőív az értékelési eredmények összefoglalója igazgató igazgató, tantestület igazgató, tantestület MICS tagok MICS vezető MICS vezető vezetőség igazgató -9-

10 -10-

11 Az adatok ellenőrzése, feldolgozás Eredmények elemzése, következtetések levonása Az eredmények nyilvánosságra hozatalának előkészítése és nyilvánossá tétele A nyilvánosságra hozás eljárásrendjének összeállítása Az intézményi önértékelés eljárásrendjének összeállítása, ha volt, felülvizsgálata febr. eleje febr. vége márc. eleje márc. eleje márc. közepe MICS vezető MICS vezető MICS vezető, igazgató MICS vezető, igazgató MICS vezető kérdőíves felmérés, interjú, dokumentumok, adatbázis vizsgálata, adatrögzítés statisztikai és összehasonlító elemzések, SWOT-analízis, diagramok a helyben szokásos módon, honlap, újság, hirdetőtábla, stb. a tényeken alapuló értékeléshez szükséges adatok rendelkezésre állnak az értékelés eredményeinek szakmailag korrekt interpretálása megvalósul a mérési eredmények nyilvánossá tétele dokumentált létszámadat ok (kiküldött és visszaérkeze tt kérdőívek, interjúk) adattáblák, grafikonok, szöveges elemzések, problémalist a a nyilvánossá g-ra hozott szakmai anyag összefoglaló ja 1. számú melléklet igazgató tantestület fenntartó, tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület team-munka az eljárásrend elkészült eljárásrend tantestület Tanulói kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. Jól érzem magam a kollégiumban Nyugodt tanulásom feltételei biztosítottak Megfelelő segítséget kapok a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A kollégiumban a pedagógiai foglalkozások színvonalasak. 5. Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető tanárok dolgoznak a kollégiumban. 7. Cselekedeteinket a tanárok egységes elvek szerint bírálják el. 8. Problémáimmal bátran fordulhatok nevelőimhez A kollégium dolgozói rendszeretetre nevelnek A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat, elvárásokat betartom.

12 12. A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok sokrétűek (szakkörök, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység). 14. A kollégium jó feltételeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó A kollégium szobái otthonosak, barátságosak A tárgyi felszereltség megfelelő Elegendő szabad idővel rendelkezem Változatos programokat kínál a kollégium a szabad idő hasznos eltöltésére. 20. A sportolási lehetőségek biztosítottak Csoportvezető tanárommal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat tagjai jól képviselik érdekeinket. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

13 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékeld! A megállapítás mellé a véleményednek megfelelő számot írd be! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Mi tetszik a kollégiumi életben? Kérjük, fogalmazd meg röviden! 4. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük a válaszodat

14 2. számú melléklet Szülői kérdőív I. Kijelentések Skála * 1. Gyermekem jól érzi magát a kollégiumban A nyugodt tanulás feltételei biztosítottak A tanuláshoz, felkészüléshez megfelelő segítséget kap A kollégiumi foglalkozások érdekesek/színvonalasak Az intézmény gyermekközpontú Gyermekszerető pedagógusok dolgoznak a kollégiumban. 7. A tanárok egységes nevelési elvek szerint bírálják el a tanulók cselekedeteit. 8. Gyermekem bátran fordulhat problémáival nevelőihez A kollégium dolgozói következetesen nevelik rendre a diákokat. 10. A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat megfelelőnek tartom. 11. A napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium jó körülményeket biztosít Az étkezés, ellátás minősége jó Gyermekemet a kollégiumban biztonságban tudom Az intézmény elegendő szabadidőt biztosít Lehetőség van a kollégiumban változatos programokkal a szabadidő hasznos eltöltésére. 17. Elégedett vagyok - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával Gyermekemnek a csoportfelelős nevelőtanárával jó a kapcsolata. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

15 2. Kérjük, hogy az alábbi kollégiumra vonatkozó megállapításokat, tartalmakat fontosság szerint értékelje! A megállapítás mellé a véleményének megfelelő számot szíveskedjék beírni! 1 = nagyon fontos 2 = fontos 3 = kevésbé fontos 4 = nem fontos Biztonság Rend Fegyelem Tisztaság Őszinteség a szobatársakkal A szobatársak becsületessége A szobatársak szavahihetősége Kultúrált, választékos beszéd Pontosság A nevelőtanárokkal a problémák őszinte megbeszélése Tanulás segítése 3. Kérem, fogalmazza meg 3 legfontosabb elvárását a kollégium nevelő-oktató munkájával, működésével kapcsolatban.! (A legfontosabbat az 1. sorszám mellé írja!) IV. Egyéb észrevétele, megjegyzése Köszönjük válaszait.

16 3/1.számú melléklet Tanári kérdőív 1. Kijelentések *Skála 1. A tanulók jól érzik magukat a kollégiumban Az intézményben a nyugodt tanulás feltételei biztosítottak 3. A kollégistáknak megfelelő segítséget nyújtunk a tanuláshoz, felkészüléshez. 4. A pedagógiai foglalkozások tartalmasak, színvonalasak Intézményünk gyermekközpontú Gyermekszerető nevelőtanárok dolgoznak a kollégiumban A tanulók cselekedeteit egységes elvek szerint bíráljuk el A tanulók bátran fordulhatnak hozzánk problémáikkal A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat A fegyelemre vonatkozó elvárásokat, szabályokat, megfelelőnek tartom. 11. A fegyelemre vonatkozó szabályokat betartatom A kollégiumi napirend rendszeres életmódra nevel A kollégium által nyújtott programok (szakkör, korrepetálás, kulturális és sporttevékenység) sokrétűek A kollégium jó feltételeket biztosít A kollégiumi szobák otthonosak, barátságosak Az étkezés, ellátás minősége jó A tárgyi felszereltség megfelelő A diákok elegendő szabad idővel rendelkeznek A kollégiumban lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. 20. Elégedett vagyok: - a szülőkkel való kapcsolattartás formáival a szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságával, az iskolákkal való kapcsolattartás formáival, az iskolákkal való kapcsolattartás gyakoriságával A tanulókkal jó a kapcsolatom A diákönkormányzat jól működik * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

17 2. Kérjük, fogalmazd meg, mit tartasz a kollégium 3 legfontosabb erősségének! 3. Mit változtatnál meg, ha rajtad múlna? Köszönjük válaszaidat!

18 3/2. számú melléklet Munkatársi kérdőív Kijelentések Skála* 1. A tanulók udvariasak, tisztelettudóak a felnőttekkel A fegyelemre vonatkozó szabályok megfelelőek A kollégiumban a munkatársak szeretik a gyermekeket A tanulókkal jó a kapcsolatom A kollégium valamennyi dolgozója rendszeretetre neveli a diákokat. 2. Mivel elégedett a munkahelyén? Kérjük, fogalmazza meg röviden! 3. Mit változtatna meg, ha Önön múlna? Köszönjük válaszait. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

19 4. számú melléklet Tantestületi klíma tesz Kijelentések *Skála 1. A tanári szoba berendezése barátságos A tantestület különböző pedagógiai kérdésekben általában egy véleményen van. 3. A tantestületben vannak szembenálló csoportok (klikkek). 4. Az igazgató távolságot tart a kollégáival szemben A fiatalabb és idősebb tanárok nem értik meg egymást. 7. A kollégium vezetői fontosnak tartják a tanárok szakmai fejlődését. 8. A tantestület jó közösség Az igazgató szobájába bárki bármilyen prob lémával nyugodtan bemehet. 10. Az igazgató bírálataiban igyekszik tapintatos maradni. 11. A tanárok egy része tart az igazgatótól Az igazgató érti a szakmáját Az igazgató kezdeményezésre, új megoldá sok keresésére biztatja a pedagógusokat. 14.A tantestületi vitákon, értekezleteken sok az eredménytelen szócséplés, nehezen alakul ki közös álláspont. 15. Az igazgató elvárja, hogy a tantestület tagjai minden utasítását kérdés nélkül hajtsák végre. 16. A tantestületet túl a vezetés sok felesleges feladattal terheli 17. Az igazgató maga is keményen dolgozik, így állít példát. 18. Az kollégium vezetés törődik azzal, hogy a tantestület tagjai jó érezzék magukat. 19.A tanárok szívesen ellátnak kollégiumi feladatokat munkaidőn túl és még akkor is, ha erre külön nem szólítják fel őket. 20. Az igazgató gyakran nem elég tájékozott arról, ami a kollégiumban történik. 21. A kollégiumvezetés nem fordít elég gondot a kollégiumban felmerülő problémák megoldására. 22. A kollégiumi felszerelések nem felelnek meg az igényeknek. * 1 = egyáltalán nem igaz 2 = kis mértékben igaz 3 = részben igaz 4 = jórészt igaz 5 = teljes mértékben igaz

20 23. Az igazgató rögtön észreveszi, ha valahol nehézségek, problémák vannak. 24. Az igazgató elvárja a tantestülettől, hogy minden lényeges dologról tájékoztatást kapjon, ami a kollégiumban történik. 25. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak a felmerülő pedagógiai problémák megoldásához. 26. Feladatkiosztáskor az igazgató törekszik az arányos munkamegosztásra. 27. Az igazgató felfigyel arra, ha a tantestület valamelyik tagjának rossz kedve van. 28. Oktatási vagy nevelési problémák esetén a tantestület tagjai kikérik egymás véleményét. 29. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak személyes emberi problémáik megoldásában. 30. Az igazgató előre bejelenti, ha foglalkozást látogat Ha valaki bajban van, számíthat kollégái segítségére A tantestület tagjai megbeszélik egymással magán életük problémáit. 33. Az igazgató mielőtt döntést hoz, tanácsot, véle ményt kér a tantestülettől. 34. Az igazgató döntései során ténylegesen figyelem be veszi a tantestület javaslatait. Az igazgató folyamatos visszacsatolást ad az elvégzett munkáról. * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

21 Végül arra kérünk, hogy egy kilenc fokozatú skálán globálisan értékeld a kollégium tantestületét és a kollégiumvezetést. (Az 1-es osztályzat a legrosszabb, a 9-es a legjobb.) TANTESTÜLET nagyon rossz nagyon jó KOLLÉGIUMVEZETÉS nagyon rossz nagyon jó Köszönjük a válaszodat

22 5. számú melléklet Iskolai kérdőív (osztályfőnökök) Kijelentések *Skála 1. Az iskola és a kollégium közötti információáramlást jónak tartom. 2. Elégedett vagyok a kollégista tanulók tanulmányi munkájával a kollégium tanuláshoz nyújtott segítésével. 3. A kollégista tanulók az iskolai közösségi életben aktívan részt vesznek. 4. A kollégista tanulók magatartása megfelelő A kapcsolattartás a tanulói hiányzások nyomon követésében folyamatos. 6. A két intézmény az ifjúságvédelmi tevékenységben szorosan együttműködik. 2. Kérem fogalmazza meg milyen elvárásai vannak? a) az együttműködés területén: b. a tanulás-segítés területén: Köszönjük válaszait! * 1=egyáltalán nem igaz 2=kis mértékben igaz 3=részben igaz 4=jórészt igaz 5=teljes mértékben igaz

23 7. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, töltsd ki legjobb tudásod szerint az alábbi tesztet! Segíteni szeretnénk abban, hogy tanulásod még eredményesebb legyen! Skála* 1. Unatkozom a tanítási órákon A tanórákon végig figyelek Követem a tanár magyarázatát Ha valamit nem értek, megkérdezem A tananyag jelentős részét már az iskolai órán megtanulom Tanáraim kérdéseire tudom a választ A feleltetéstől félek Szeretek szerepelni Szívesen vagyok az iskolában Sikeresnek érzem magam az iskolában Társaimhoz fordulok segítségért, ha nem tudok valamit Társaim hozzám fordulnak segítségért Szívesen és jókedvűen tanulok A kudarcok elveszik a kedvem a tanulástól Jól érzem magam a tanítási órákon Érdekelnek a tankönyvi témák Csak azért tanulok, mert kell Távlati célok érdekében tanulok Azért tanulok, hogy megfeleljek az elvárásoknak Tanulással kapcsolatos problémáimat megbeszélem egy felnőttel. 21. Hazaérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak Estefelé tanulok Egyedül és önállóan szeretek tanulni Friss vagyok, amikor a tanulást megkezdem Ha sok a leckém, szünetet tartok tanulás közben Íróasztalnál ülve tanulok Ügyelek arra, hogy elegendő fény essen a papírra Tanulás előtt rendet rakok magam körül Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont, a rádiót vagy a TV-t. 30. Walkmennel tanulok Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 32. Családtagjaim (szobatársaim) zavarnak a tanulásban Tanulás előtt végiggondolom, mi történt aznap az iskolában. * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

24 Skála* 34. Megcsinálok mindent feladatot, amit aznap feladtak Csak a következő napra tanulok A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást Először az írásbeli feladatokat készítem el A verseket több napon keresztül tanulom Hangosan tanulok Tudok a tankönyvi szövegre tartósan figyelni Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben Szövegolvasás után próbafelmondást végzek Aláhúzom könyvemben a lényeges gondolatokat Az ismeretlen kifejezések, idegen szavak jelentésének utánanézek. 45. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit Vázlatot készítek a tanult anyagból Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét Azt is megtanulom, amit nem értek A felkészüléshez más könyveket is használok, nem csak a tankönyvek. 50. Nagyon jól megtanulom az idegen szavakat * 1 = soha 2 = ritkán 3 = gyakran 4 = rendszerint 5 = mindig

25 Tanulási kompetenciával kapcsolatos mérés (A.7. számú kérdőív értékelési útmutatója) A mérés indoka: A mérés célja: A mérés várható hatása: 1. Az egyéni tanulásra fordított idő aránytalanul sok. 2. A tanulás nem mindenkinél hatékony és eredményes. 1. Feltérképezni a kollégiumban a tanulási tevékenység metodikáját, szakszerűségét. 2. Segítséget adni a szakszerű tanuláshoz egyéni igények szerint. 1. Csökken a tanulásra fordított idő 2. Hatékonyság foka növekszik 3. A tanulmányi eredmény javul A mérés tervezett csoportjai: 1.) 9. évfolyam 2.) 11. évfolyam (kontroll csoport) A mérés tervezett időpontjai: 1. Tanévenként októberben. A kérdések alkalmasak a tanulás egész folyamatát átfogni, az alábbi megoszlásban: 1. A tanulás az iskolában kezdődik a tanórán (1,2,3,4,5,6) 2. Milyen az iskolához fűződő viszonya a tanulónak (9,10,11,12,15) 3. A tanulást befolyásoló személyiségjegyek (7,8,13,14) 4. A tanulás motivációs rendszere (16,17,18,19) 5. Mikor kezdi a tanulást (21,22) 6. Mennyire friss, kipihent a tanulás kezdetekor és hogyan védekezik a kifáradás ellen (24,25) 7. Milyenek a tanulás külső feltételei (rend, világítás, zaj, testhelyzet) (26-32) 8. Hogyan tanul (33-50) Figyelem, koncentráció Emlékezet Gondolkodási műveletek Bevésés mikéntje Ellenőrzés, önellenőrzés A felmérés kiértékelését a csoportvezetőkkel megbeszélve a csoportokra vagy egyénekre szabott módszertani segítséget tudunk adni. Szükség esetén a tankönyvben nagyon jól használható feladatok találhatók. A második félévben a jegyek ismeretében közösen megbeszéljük, hogyan tudnánk a bukott vagy igen gyenge eredményű tanulóknak segíteni. (korrepetálás, tanulópárok alkotása, tanulószoba elhelyezés)

26 8. számú melléklet Kedves Diákunk! Kérünk, válaszolj legjobb tudásod szerint az alábbi kérdésekre! Értékes közreműködésedet köszönjük! I. Milyen elvárásaid vannak önmagaddal és milyenek társaiddal szemben? Állítsd fontossági sorrendbe! Legfontosabb: 1, legkevésbé fontos: 18. tulajdonság önmagad társad tulajdonság önmagad társad becsületes jószívű szerény népszerű bátor művelt őszinte megfontolt udvarias önálló lelkiismeretes titoktartó segítőkész nyugodt vidám ápolt alkalmazkodó megbocsátó 2. Milyen a kapcsolatod az iskolával? Karikázd be a rád jellemzőket! 1. Életem legkellemesebb része az, amit az iskolában töltök. 2. Sok tantárgy van, amit nehezen tudok megtanulni. 3. Annyi műveltséget szeretnék megszerezni, amennyit csak lehet. 4. Az iskolában mindent szeretek, mert ilyennek képzeltem el. 5. Az iskolám további tanulásra ösztönöz. 6. Az iskola nem nagyon élvezetes. 7. Az egyetlen dolog, amire az iskolában várok, az a hétvége és a szünet. 8. Az egyetlen dolog, amit az iskolában szeretek, hogy találkozhatok a barátaimmal. 9. Fontos nekem, hogy az órákon jól szerepeljek. 3. Mennyire jellemzők rád az alábbiak? Írd a megfelelő osztályzatot a számozott sorok után! 5 szívesen csinálom 4 belátom, hogy szükséges, ezért csinálom 3 érdekemben áll, ezért csinálom 2 kényszerből teszem 1 nem szoktam ilyen tevékenységet végezni - részvétel kiránduláson, túrán - mozi-, színház-, múzeumlátogatás - idősek, rászorulók segítése - segítés társaidnak a tanulásban - részvétel az iskolai közösségi munkában - részvétel a kollégiumi életben - szakköri munka iskolában, kollégiumban - továbbtanulásra előkészítő tanfolyam - részvétel az otthoni (háztartási, fizikai) munkában - tv, rádió, napilapok híreinek figyelemmel kísérése 4. Mit jelent számodra a kollégium? szükséges rossz (nem tudnék bejárni otthonról az iskolába)

27 2. jól érzem magam a kollégiumban Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 5. Mit tartasz jónak és mit rossznak a kollégiumban? Sorolj fel 5 5 dolgot! Jó: Rossz: 6. Hol jellemzők az alábbiak? Jelöld + vagy jellel az adott hely oszlopában! Saját szobám van Hozzám alkalmazkodik mindenki Mindenki csak a maga dolgával foglalkozik Segítséget kapok a tanulásban Mindig őszintén, nyíltan vállalom a véleményem A legjobb mindig hallgatni, abból sohasem lehet baj Meghallgatnak és segítenek a gondjaim megoldásában otthon kollégiumban 7. Egyetértesz-e az alábbiakkal? Igen vagy nem? Írj a kettőspont elé egy i-t vagy egy n-t! A kollégiumban: : megtanulok közösségben élni : megtanulok társaimhoz alkalmazkodni. : elfogadom, hogy a legfőbb feladatom a tanulás. : fokozatosan önállóvá válok. : nem csak a saját érdekemet érvényesítem, hanem a társaimét is képviselem

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Összefoglaló a 2014-15-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról

Összefoglaló a 2014-15-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról Összefoglaló a 214-1-ös tanévben végzett iskolai közösségi szolgálatról A 214-1-ös tanévben a következő fő- és alterületeket nevezte meg az iskola (megjegyzés: a szerződések okán a kontaktintézmények száma

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2012/2013-as tanévre szóló munkaterve I. A tanév helyi rendje a kollégiumban A pedagógusok első munkanapja: 2012.08.27. Tanévnyitó értekezlet: 2012.08.28. Őszi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A mentori rendszer működésének leírása

A mentori rendszer működésének leírása 1. sz. melléklet A mentori rendszer működésének leírása (kiegészítés az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program szervezeti felépítéséhez) Bevezetés Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program eredményességének

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben